Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?"

Transkript

1 2013 Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer?

2 Det nye StatoilHydro-bygget på Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim Forord B yggevaremarkedet er et omfattende marked som består av de aller fleste produkter som skal bygges inn i bygninger og anlegg, alt fra trevirke, betong, stål, isolasjonsprodukter, bjelker, dører, vinduer, VVS-produkter. Etter blir det endring i reglene som regulerer produktdokumentasjon av byggevarer, som følge av implementereringen av den nye byggevareforordningen. Byggevareforordningen kommer til å erstatte byggevaredirektivet, som ble implementert i byggteknisk forskrift i Hvordan skal egenskapene til disse produktene dokumenteres og deklareres? Må jeg CE-merke byggevarene mine? Hva skal jeg se etter som importør eller distributør? Denne orienteringen gir deg svar på sentrale spørsmål rundt den nye byggevareforordningen og det nye nasjonale kravet til dokumentasjon av byggevarer som ikke er CE-merket. Med implementeringen av byggevareforordningen settes det et klart skille mellom CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer. Mens markedsføring av CE-merkede byggevarer reguleres av byggevareforordningen, reguleres markedsføring av byggevarer som ikke er CE-merket på nasjonalt nivå i en ny forskrift. Denne orienteringen fremstiller på en forenklet måte de nye reglene for omsetning av byggevarer i Europa og i Norge. Den er rettet mot produsenter, importører og distributører slik at de skal være kjent med sine forpliktelser. Prosjekterende og entreprenører vil også få nødvendige opplysninger for å kunne velge de riktige produktene, slik at de tekniske kravene til byggverk som er fastsatt i byggteknisk forskrift kan oppfylles. Du finner også nyttig informasjon på våre nettsider God lesning! 3

3 01 Forord 3 Helt grunnleggende om produktdokumentasjon av byggevarer Hva er en byggevare? Produktdokumentasjon og teknisk dokumentasjon Krav til byggevarer og krav til byggverk Bærekraftighet: Nytt grunnleggende krav 6 CE-merking og ytelseserklæring etter Obligatorisk 2.1 Obligatorisk CE-merking for mange byggevarer 2.2 Obligatorisk ytelseserklæring om CE-merking 03 Nærmere 3.1 Hva betyr CE-merkingen? 3.2 Hvordan skal jeg påføre CE-merkingen? 3.3 Hva gjør jeg når mitt produkt er dekket av flere EU-direktiver/forordninger? forpliktelser for markedsaktører 04 Felles 4.1 Felles forpliktelser for alle ledd 4.2 Samarbeide med Direktoratet for byggkvalitet Innhold forpliktelser 05 Produsentens 5.1 Produsentens rolle De ulike trinn for å markedsføre en byggevare Identifisere alle EU-direktiver/forordninger som gjelder for byggevaren Sjekke om det foreligger en harmonisert produktstandard Se etter krav til byggevaren som beskrevet i den harmoniserte standarden Sjekke om standarden åpner for nasjonale tillegg Europeisk teknisk vurdering der det ikke finnes harmoniserte produktstandard Utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen Sikre produksjonskontroll i fabrikk Der det er nødvendig, sørg for at et teknisk kontrollorgan involveres Hvilke tredjepartsorganer skal jeg ta kontakt med? Hvilke egenskaper skal produsenten deklarere? Utarbeide ytelseserklæringen og CE-merke produktene Angivelse av farlige stoffer Utarbeide anvisninger og sikkerhetsinformasjon Oppbevare den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen i 10 år 27 for importør/distributør 06 Forpliktelser 6.1 Større ansvar til importør og distributør 6.2 Hvem er importør og hvem er distributør? 6.3 Importørens forpliktelser 6.4 Distributør 6.5 Tilfeller der importør/distributør sammenlignes med produsent regler gjelder for byggevarer som ikke er CE-merket? 07 Hvilke 7.1 Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede byggevarer Hovedelementer til dokumentasjonskravet Vedlegg I modell for ytelseserklæringen 35 Nye Bjørvika Foto: Laila Meyrick/Velour.no

4 01 Helt grunnleggende om produktdokumentasjon av byggevarer 1.1 Hva er en byggevare Alle produkter som varig skal bygges inn i et byggverk er byggevarer. Varer som er en del av et større system (brannsikring- eller ventilasjonssystemer) anses også som en byggevare. Byggesett som byggmoduler og prefabrikerte våtrom er også byggevarer. 1.2 Produktdokumentasjon og teknisk dokumentasjon Alle byggevarer skal ha produktdokumentasjon som dokumenterer hvilke egenskaper og ytelser en byggevare har. Produktdokumentasjonen er noe annet enn den tekniske dokumentasjonen. Hva er forskjellen mellom de to? Den tekniske dokumentasjonen er grunnlaget for produktdokumentasjon. Den består av rapporter fra blant annet innledende typeprøving, beregninger, og beskrivelse av byggevarer. Den tekniske dokumentasjonen eies av produsent, og det er ikke meningen at den skal sirkulere med byggevaren. Den skal imidlertid være tilg jengelig for Direktoratet for byggkvalitet, som er tilsynsmyndigheten for byggevarer i Norge. Produktdokumentasjon er en fremstilling av informasjon om produktets egenskaper og ytelser, og produktets samsvar med krav som settes til byggevarer. Denne skal ledsage byggevaren. Ytelseserklæring (se del 2) og CE-merking (jf. del 2 og 3) er eksempel på produktdokumentasjon. 1.3 reguleres av de tekniske krav til byggverk (jf. byggteknisk forskrift, TEK). Det er derfor ingen garanti for at et produkt som omsettes i utlandet eller i Norge kan brukes i et byggverk. De ansvarlige i byggesaken skal påse at byggevarens egenskaper og ytelse er slik at de tekniske krav til byggverket, som er fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK), blir oppfylt. 1.4 Bærekraftighet: Nytt grunnleggende krav Med Byggevareforordningen innføres et nytt krav: Bærekraftighet, dvs. bruk av miljøvennlige materialer i byggverk, slik at materialer og deler i byggverk skal kunne brukes på nytt eller gjenvinnes etter riving. Hvordan skal jeg forholde meg til det kravet? Nok en gang må man skille mellom krav til byggevarer og bruk av krav til byggverk. Når det gjelder krav til byggevarer (omsetning), legger byggevareforordningen til rette for at det skal tas hensyn til bærekraftighet. Når det gjelder krav til byggverk vil byggteknisk forskrift etter hvert revideres for å ta hensyn til dette kravet. Krav til byggevarer og krav til byggverk Det er en klar sammenheng mellom byggevarer og byggverk, i og med at byggevarer skal bygges inn i et byggverk: F.eks. skal et hus være lufttett, og dette forutsetter at vinduer er lufttette. Men det er også en forskjell mellom krav til byggevarer (som gjelder for omsetning av byggevarer) og krav til byggverk (som gjelder bruk av byggevarer i et byggverk). Byggevareforordningen og det nasjonale kravet om produktdokumentasjon regulerer krav til omsetning av byggevarer. Bruk av byggevarer i byggverk derimot, 7

5 Foto: Thomas Tryti Pilgrim 02 Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring etter Obligatorisk CE-merking for mange byggevarer For byggevarer dekket av en harmonisert produktstandard Det blir obligatorisk CE-merking for byggevarer der det finnes en harmonisert produktstandard. Det er tilfelle for eksempelvis, takstoler, betongelementer, påhengsfasader, gipsplater, vinduer, EPS, mineralull, sementbaserte blokkprodukter, innblåst isolasjon, fugemasse, sandwichelementer, med mer. Hvordan kan jeg vite om mitt produkt er dekket av en harmonisert produktstandard? Du kan finne relevante harmoniserte produktstandarder på det danske kontaktpunktet for byggevarer (http://www.danishcprcontactpoint.dk/). Du kan der søke etter produktgrupper og få opp lister med gjeldende harmoniserte produktstandarder. Disse standardene kan kjøpes hos Standard Norge (http://www.standard.no/sn). Det er også utgitt en liste over alle harmoniserte produktstandarder på NANDO-basen: En harmonisert produktstandard er en standard som er laget på mandat fra Europakommisjonen med tanke på CE-merking av byggevarer. Harmoniserte produktstandarder inneholder et såkalt tillegg ZA Skjematisk oversikt Byggevarer etter 1. juli 2013 Produkt som dekkes av en harmonisert standard Andre produkter Produkt som har en europeisk teknisk vurdering (ETA) Ønsker produsent å få en europeisk teknisk vurdering? JA Yrkeserklæring + NEI Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede byggevarer 9

6 Obligatorisk CE-merking av byggevarer på basis av en europeisk teknisk vurdering I mangel av harmoniserte standarder kan produsenter CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering. Denne tilsvarer dagens europeiske tekniske godkjenninger og er en dokumentert vurdering av den spesielle byggevarens ytelser. Obligatorisk ytelseserklæring Ytelseserklæring Dette er nytt krav sammenlignet med byggevaredirektivet og byggteknisk forskrift, kapittel 3. I tillegg til CE-merking skal produsenter utarbeide en såkalt ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er et dokument som gir informasjon om produsent, byggevaren, dens egenskapene, beskrivelse av tilsiktet bruk, med mer. Hvordan kan jeg skaffe meg en europeisk teknisk vurdering? Medlemsstatene i Europa må utnevne et såkalt teknisk vurderingsorgan som har myndighet til å utstede europeiske tekniske vurderinger av spesifikke produkter. Listen over utnevnte tekniske vurderingsorganer skal være tilg jengelig på I Norge vil SINTEF etter all sannsynlighet utnevnes som teknisk vurderingsorgan, og kan da utstede europeiske tekniske vurderinger. > Ytelseserklæringen skal alltid inneholde følgende opplysninger: identifikasjonskode for produkttypen (beskrivelse av byggevaren) type-, parti-, eller serienummer (identifikasjon av byggevaren) byggevarens tilsiktede bruksområder (for eksempel takvindu) navn, registrert varemerke, adressen til produsent hvilket attestasjonssystemet som er benyttet identifikasjonsnummer til sertifiserings- eller prøvingsorganer, når det er krav om bruk av slike organer henvisning til den relevante harmoniserte produktstandarden eller til den europeiske tekniske vurderingen byggevarens ytelser Modell for ytelseserklæringen er vist til sist i denne orienteringen Skal jeg utarbeide ytelseserklæringen for enhver byggevare? Produsent skal utarbeide en ytelseserklæring for hver produkttype. En produkttype er en byggevare med gitte egenskaper. Endrer produsent disse egenskapene så endrer produsent produkttypen. I ytelseserklæringen skal produsent angi produkttype og typenummer. I tillegg skal produsent angi serienummer eller partinummer, eller andre former for angivelse som g jør det 10 CE-merkede produkter kan fritt omsettes i hele EØSområdet, som dette takvinduet er et eksempel på. mulig å identifisere byggevaren. Det betyr at produsent skal utarbeide en ny ytelseserklæring for hver produkttype og for hvert serie- eller partinummer. Ytelseserklæring skal følge byggevaren Hvordan skal jeg meddele ytelseserklæringen? Kopi av ytelseserklæringen skal g jøres tilg jengelig enten i papirform eller i elektronisk format (for eksempel som vedlegg i pdf-format til en e-post, eller via elektroniske systemer i byggenæringskjeden). Når produsent leverer et parti av byggevarer til en enkelt bruker, vil det være tilstrekkelig med en enkelt kopi av ytelseserklæringen. Byggevareforordningen åpner for at produsent skal kunne g jøre ytelseserklæringen tilg jengelig på internett, men det forutsetter at Europakommisjonen treffer vedtak om dette (etter ). Produsenten kan også før vedtaket fattes g jøre ytelseserklæringen tilg jengelig på sin nettside, men det kan ikke erstatte angivelse av ytelseserklæringen i papirform eller i elektronisk format før det er vedtatt av Europakommisjonen. 11

7 Foto: Thomas Tryti Pilgrim YTELSESERKLÆRING Nr. 001CPR Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Prefabrikkert konstruksjonselement av trevirke satt sammen med spikerplater brukt i bygninger 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Angis av produsent 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: For bruk i bygninger 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: Alle AS, 0028 Oslo, Norge 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V : System Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: NS-EN 14250:2010 Norsk Treteknisk Institutt nr. 1070, har har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 2 +, og har utført førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk samt fastsettelse av produktegenskapene 8. Angitt ytelse Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon Mekanisk motstandsevene som bærende kapasitet og stivhet Produksjonstegning 14665/ Bestilt av Building Timber Company Ltd Basert på prosjektering 14666/ Buidling Design Comp. Ltd C24 Trevirkets styrkesortering NS-EN 14250:2010 Egenskaper ved brannpåvirkning D-s2, d0 Brannmotstand R30 Angivelse av farlige stoffer NPD Holdbarhet Naturlig holdbarhet Holdbarhetsklasse 2 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av: Ola Nordmann, daglig leder Oslo,

8 03 Nærmere om CE-merking 3.1 Hva betyr CE-merkingen? Ved å CE-merke sine produkter tar produsent ansvar for at byggevaren er i samsvar med ytelsene angitte i både CE-merkingen og ytelseserklæringen. Det finnes derfor ingen CE-godkjente byggevarer, kun CE-merkede byggevarer. CE-merkede produkter kan fritt omsettes i hele EØSområdet. CE-merking sier allikevel lite om produktets kvalitet, og derfor lite om hvorvidt CE-merkede byggevarer kan brukes i byggverk. CE-merkingen er heller ikke et kvalitetsstempel. Ansvarlig prosjekterende eller utførende, som entreprenører og håndverkere, må vurdere i hvert tilfelle hvorvidt et CE-merket produkt kan brukes i et byggverk på bakgrunn av de tekniske krav som er lagt til grunn i TEK. De harmoniserte europeiske standardene som angir hvordan byggevarers egenskaper og ytelser skal bestemmes, gjelder over hele Europa. Men ytelseskrav til byggverk, angitt i hvert enkelt lands tekniske byggforskrifter, er ikke harmoniserte og vil derfor være forskjellige. Dette betyr for eksempel at en italiensk vindusprodusent vil kunne CE-merke et vindu med ett lag glass, men dette produktet tilfredsstiller likevel ikke den norske byggteknisk forskrift med hensyn til U-verdien. 3.2 Hvordan skal jeg påføre CEmerkingen? CE-merking skal påføres byggevaren eller en etikett som er festet på den. Er dette ikke mulig, skal produsent påføre CE-merkingen på emballasjen eller på et følgedokument. CE-merking skal inneholde: de to siste sifrene i det årstallet da merkingen først ble g jort produsentens navn og registrerte adresse eller et identifikasjonsmerke produkttypens identifikasjonskode ytelseserklæringens referansenummer nivå eller klasse for den angitte ytelse henvisning til den harmoniserte tekniske spesifikasjonen om nødvendig identifikasjonsnummer til tredjepartsorganer tilsiktet bruk som fastsatt i den harmoniserte tekniske spesifikasjoner. CE-merking skal være synlig, lett leselig (minst 5mm høyde) og skal ikke kunne fjernes. 15

9 CE-merking 1071 Identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet Takvindu AS, Postboks 28, NO-YYYY Navn og registrert adresse til produsent 13 To siste sifrene i det årstallet CE-merking ble påført byggevaren CPR-2013/05/12 Referansenummer til ytelseserklæringen NS EN :2006+A1:2010 Produkt YZ Takvindu for bruk i bolig og næringsbygg Motstand mot vindlast: Vindlastklasse 5 Nedbøying: Klasse B Motstand mot snølast: 2 x 4 mm forseglet rute Egenskaper ved brannpåvirkning: Klasse D Ytelse ved ekstern brannpåvirkning: NPD Regntetthet: Klasse 8A Motstand mot støt: Klasse 3 Bæreevne for sikkerhetsutstyr: Terskelnivå Lydisolering: Rw 33dB (-1;-5) U-verdi: 1,7 W/m2K Solfaktor: 0,55 Lystransmisjonsfaktor : 0,75 Lufttetthet: Klasse 4 Harmonisert teknisk spesifikasjon Identifikasjonskode for produkt Beskrivelse av produktet og produktets tilsiktede bruk Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper 3.3 Hva g jør jeg når mitt produkt er dekket av flere direktiver/ forordninger? En byggevare kan være underlagt flere lovgivninger som krever CE-merking. Et eksempel er motoriserte garasjeporter, der byggevaredirektivet/byggevareforordningen, lavspenningsdirektivet og maskindirektivet får anvendelse. Ved å CE-merke disse byggevarene påtar produsent seg ansvaret for at byggevaren er i samsvar med alle relevante direktiver/forordninger. Dette er logisk fordi alle disse direktivene regulerer og krever CE-merkingen. For mer informasjon om mulige relevante direktiver, og regler om CE-merking, se enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/ index_no.htm

10 04 Felles forpliktelser for markedsaktører 4.1 Felles forpliktelser for alle ledd En byggevare kan kjøpes og selges flere ganger før sluttbrukeren bygger den inn i et byggverk. I omsetningskjeden finnes det flere markedsaktører: Produsent, importør, distributør. Alle har et ansvar for at byggevarer som ikke i samsvar med byggevareforordningen, eller dokumentasjonskravet for ikke CE-merkede byggevarer, ikke omsettes eller brukes i byggverk. ULIKE AKTØRER I OMSETNINGSKJEDEN Importør Produsenter utenfor EØS Distributør Produsenter i EØS Brukere (entreprenører, næringsdrivende, forbrukere,...) 19

11 Foto: Scanpix 4.2 Samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet Hvis en byggevare utgjør en risiko for helse og sikkerhet, eller ikke er i samsvar med byggevareforordningen (for CE-merkede byggevarer) eller det nasjonale kravet om dokumentasjon for ikke CE-merkede byggevarer, skal alle markedsaktører informere Direktoratet for byggkvalitet som er tilsynsmyndighet for byggevarer i Norge (www.dibk.no). I tillegg skal markedsaktører umiddelbart treffe nødvendige korrigerende tiltak, noe som kan innebære å trekke tilbake eller tilbakekalle byggevaren. Alle markedsaktører har plikt til å gi Direktoratet for byggkvalitet alle opplysninger og dokumentasjon som direktoratet ber om. Markedsaktører skal også samarbeide med Direktoratet for byggkvalitet for å fjerne risikoen forbundet med byggevarer som de har gjort tilgjengelig på markedet. Ved tilsyn kan Direktoratet for byggkvalitet kreve fra markedsaktører at de oversender lister over markedsaktører de har kjøpt varen fra og som de har solgt byggevarer til. Dette er opplysninger som er nødvendige for at Direktoratet kan føre tilsyn på en effektiv måte. «Alle markedsdeltakere har plikt til å gi Direktoratet for byggkvalitet alle opplysninger og dokumentasjon som Direktoratet ber om.» 20 21

12 Foto: Thomas Tryti Pilgrim 05 Produsentens forpliktelser 5.1 Produsentens rolle Produsenter er primært ansvarlig for å utarbeide den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen. Grunnen er at det er de som produserer byggevarer, og som normalt omsetter disse under sitt navn eller varemerke. De sentrale forpliktelser til produsenter er å: utarbeide den tekniske dokumentasjonen utarbeide ytelseserklæring og CE-merke byggevarene der det er påkrevd (jf. del 2 og del 3) sørge for at byggevaren ledsages av anvisninger og sikkerhetsinformasjon sørge for at påkrevde fremgangsmåter for å markedsføre byggevaren er overholdt sørge for at produksjonen i fabrikk opprettholder byggevarens ytelser 5.2 De ulike trinn for å markedsføre en byggevare De ulike trinn for å markedsføre en byggevare er: 1. Identifisere hvilke EU-direktiver eller EU forordninger som gjelder 2. Sjekke om det foreligger en harmonisert produktstandard for produkttypen 3. Sjekke krav til byggevaren i den harmoniserte standarden 4. Utføre typetesting av byggevaren for å sjekke at den er i samsvar med harmoniserte standarder og bestemme relevante ytelser 5. Sikre produksjonskontroll i fabrikk 6. Der det er nødvendig, sørge for at riktig teknisk kontrollorgan involveres 7. Utarbeide og oppbevare den tekniske dokumentasjonen 8. Utarbeide ytelseserklæringen 9. CE-merke byggevaren, eller dokumentere i henhold til nasjonalt krav for ikke CE-merkede produkter 10. Angivelse av farlige stoffer, sikkerhetsdatablad og relevante opplysninger 11. Lage anvisninger og sikkerhetsinformasjon 5.3 Identifisere alle EU-direktiver /forordninger som gjelder for byggevaren Produsent kan få informasjonen om de ulike direktiver/ forordninger som setter vesentlige egenskaper til produkter på følgende nettside: enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/ professionals/manufacturers/index_no.htm. 5.4 Sjekke om det foreligger en harmonisert produktstandard Søk på det danske kontaktpunktet for byggevarer (http://www.danishcprcontactpoint.dk/) eller i NANDO-basen (jf. del 2). Harmoniserte produktstandarder kan kjøpes hos Standard Norge. For hver harmonisert produktstandard gjelder to viktige datoer: «Publiseringsdato» og «tilbaketrekningsdato av nasjonale standarder». Etter 1. juli 2013 kan produsent legge standarden til grunn for utarbeidelse av ytelseserklæring. Etter tilbaketrekningsdato av eventuelle nasjonale standarder vil den harmoniserte standarden være eneste grunnlag for utarbeidelse av produktdokumentasjon 5.5 Se etter krav til byggevaren som beskrevet i den harmoniserte standarden I alle harmoniserte produktstandarder finner man et såkalt tillegg ZA, som gir alle relevante opplysninger som er nødvendig for å utarbeide den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen med CE-merkingen. Anneks ZA er obligatorisk, og produsent skal følge den. Det er flere deler i tillegg ZA. Tillegg ZA. 1 beskriver de relevante krav til byggevaren, tillegg ZA.2 beskriver hvilket system for samsvarsbekreftelse (eller attestasjonssystemet) som g jelder, og tillegg ZA.3 beskriver hvordan produsent skal CE-merke byggevarene. 23

13 Eksempel fra Anneks ZA.1 til NS-EN 1916 Rør og rørdeler av uarmert betong, stålfiberarmert betong og armert betong Sikre produksjonskontroll i 5.9 fabrikk Alle systemer for samsvarsbekreftelse (jf. punkt 5.10) krever at produsent har en produksjonskontroll i fabrikk. Dette for å sikre at byggevaren som produseres virkelig har de egenskapene som er deklarert i produktdokumentasjonen. Der det er nødvendig, sørg 5.10 for at et teknisk kontrollorgan involveres Avhengig av byggevarens betydning i byggverk kan det være nødvendig at et tredjepartsorgan utfører en rekke oppgaver i forbindelse med den tekniske dokumentasjonen og/eller produktdokumentasjonen. For CE-merkede byggevarer er det Europakommisjonen som bestemmer hvilket system for samsvarsbekreftelse som gjelder for en type byggevare. Systemene angir når det er nødvendig å ta kontakt med tredjepartsorganer, hvilke oppgaver tredjepartsorganer skal utføre, og når. Byggevarer med størst betydning faller inn i system 1+, som er det strengeste. Eksempler på byggevarer som er i ulike systemer: System 1+: Drikkevannsrør- og tanker System 1: Vinduer med deklarert brannmotstand (EN 14351) System 2+: Prefabrikkerte takstoler med spikerplater (EN 14250) System 3: Vanlige vinduer og ytterdører (EN 14351) System 4: Tilslagsmaterialer til byggearbeider (EN 13242) Harmoniserte produktstandarder og tekniske spesifikasjoner som er grunnlag for europeiske tekniske vurderinger beskriver hvilket system for samsvarsbekreftelse som skal brukes. OPPGAVER System for samsvarsbekreftelse Utføres av produsent Sjekke om standarden åpner 5.6 for nasjonale tillegg Noen ganger åpner harmoniserte produktstandarder for nasjonale tillegg. For eksempel åpner NS-EN (ildsteder for romoppvarming i boliger fyrt med fast brensel) for at medlemsstatene kan kreve egne målinger for partikkelutslipp. I Norge skal utslipp av partikler fra ildsteder ikke overstige verdier som er gitt i Norsk Standard NS-3059 (lukkede vedfyrte ildsteder Røykutslipp Krav), basert på en særnorsk testmetode som er representativ for hvordan vi fyrer i Norge. Et annet eksempel er bruk av farlige eller regulerte stoffer (f.eks. formaldehyd i tregulv; NS-EN 14342, eller PCB i vinduer). Det er derfor viktig å sjekke om det finnes noen særnorske krav til enkelte stoffer i REACH-forordningen eller produktforskriften. Europeisk teknisk vurdering 5.7 der det ikke finnes harmoniserte produktstandard Der det ikke finnes harmoniserte standarder, har produsent muligheten til å CE-merke produktene sine ved å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering. Produsent kan skaffe seg en europeisk teknisk vurdering ved å ta kontakt med et teknisk vurderingsorgan (f.eks. SINTEF Byggforsk). Kostnadene for utarbeidelse av europeiske tekniske vurderinger bæres av produsent, mens kostnader for utarbeidelse av retningslinjer som er grunnlag for den europeiske tekniske vurderingen, bæres av paraplyorganisasjonen for alle tekniske vurderingsorganer i Europa (se, Utarbeidelse av den tekniske 5.8 dokumentasjonen Produsent skal sørge for utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen, dvs. testrapporter fra typeprøving, beregninger, og beskrivelse av byggevarer, som er nødvendig grunnlag for produktdokumentasjonen (jf. punkt 1.2). Uføres av tredjepart Produktsertifiseringsorgan (sertifikat for varens ytelse) Sertifiseringsorgan for produksjonskontroll (samsvarssertifikat for produksjonskontroll) Prøvingslaboratorium Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon Produksjonskontroll i fabrikk Ytterligere prøving av stikkprøver på fabrikk iht. fastsatt prøvingsplan Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk Kontrollprøving av stikkprøver tatt før varen markedsføres Fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk Fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon for varen 24 25

14 Hvilke tredjepartsorganer 5.11 skal jeg ta kontakt med? Systemene for samsvarsbekreftelse (jf. punkt 5.10) beskriver hvilke organer produsent skal ta kontakt med. Det finnes tre typer: 1. Produktsertifiseringsorganer som utsteder sertifikater for varens ytelse (system 1+ og 1 krever dette) 2. Sertifiseringsorgan for produksjonskontroll, som utsteder sertifikat for produksjonskontroll (system 2+ krever dette) 3. Prøvingslaboratorium, som måler, undersøker, prøver, kalibrerer eller på annet vis fastslår materialers eller byggevarers egenskaper eller ytelser (system 3 krever dette). Som det fremgår av tabellen på forrige side skal produktets ytelser bestemmes av produsenten når det gjelder system 2+ og 4. Derimot skal dette gjøres av et tredjeparts prøvningslaboratorium for system 3 og et sertifiseringsorgan for system 1+ og 1. Aktuelle tekniske kontrollorganer finnes i den europeiske NANDO-databasen. De tekniske kontrollorganene er kategorisert etter direktiver og land. Der kan man finne ut hvilke tekniske spesifikasjoner tekniske kontrollorganer er kvalifiserte for, og hvilken rolle tekniske kontrollorganer har. Hvilke egenskaper skal 5.12 produsenten deklarere? Harmoniserte produktstandarder fastsetter hvilke egenskaper som er relevante å deklarere, noe som avhenger av byggevarens tilsiktede bruk. For eksempel kan EPS-produkter (ekspandert polystyren) brukes på flere områder. Den europeiske produktstandarden NS-EN Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren angir 14 vesentlige egenskaper, blant annet varmemotstand og -konduktivitet, brannmotstand, vannabsorpsjon vanndampdiffusjon, vanndampgjennomgang, m.m. Skal produsenten deklarere alle vesentlige egenskaper? Produsenten skal alltid deklarere minst en av byggevarens egenskaper, og egenskapene som er relevante for byggevarens tilsiktede bruk. Forutsatt at minst én av byggevarens egenskaper er deklarert, kan produsent bruke NPD-muligheten (no performance determined), dvs. ingen ytelse angitt, for andre egenskaper til byggevaren som man ikke ønsker å deklarere. Imidlertid kan produsent ikke bruke NPDmuligheten der ytelser er angitt som terskler (absolutte minstekrav), eller når det følger av byggteknisk forskrift eller andre forskrifter at egenskapene må være deklarerte. Utarbeide ytelseserklæringen 5.13 og CE-merke produktene Produsent skal utarbeide ytelseserklæring (jf. del 2) på bakgrunn av malen som du finner til sist i veiledningen. I tillegg finnes det en mal for ytelseserklæringen på direktoratets nettside i Word-format (http://www.dibk.no/ no/tema/produkter/). I tillegg til ytelseserklæring skal produsent også CEmerke produktene (jf. del 2 og 3). Tillegg ZA.3 i harmoniserte produktstandarder og tekniske spesifikasjoner som er grunnlag for europeiske tekniske vurderinger, gir utfyllende informasjon om CE-merking. Retningslinjer for europeiske tekniske godkjenninger (ETAG), offentliggjort før 1. juli 2013, skal kunne brukes for utstedelse av europeiske tekniske vurderinger. Produsenter kan bruke dagens europeiske tekniske godkjenninger (ETA) utstedt før 1. juli 2013 for å utarbeide ytelseserklæringen. Dette forutsetter at gyldighetsperioden til europeiske tekniske godkjenninger ikke er utløpt. Produsenter som vurderer å få utarbeidet en europeisk teknisk godkjenning (tilsvarende europeiske tekniske vurderinger) før 1. juli 2013, bør drøfte overgangen med SINTEF Byggforsk. Angivelse av farlige stoffer 5.14 Sammen med ytelseserklæringen, skal produsent gi informasjon om byggevarens innhold av farlige stoffer i henhold til REACH-forordningen, registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Produsent skal derfor, i tillegg til sikkerhetsdatablad, angi byggevarens innhold av farlige stoffer samtidig og i samme form som ytelseserklæringen. Med farlige stoffer menes det stoff som er farlige, bioakkumulerende eller giftige, og/eller som finnes i en konsentrasjon på over 0,1 % masse/masse. Informasjon om REACH-forordningen finnes på Klimaog forurensningsdirektoratets nettside (http://www.klif. no/tema/kjemikalier/kjemikalieregelverket-reach/ REACH-regelverk). På nettsiden til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) finner man en oversikt over REACH-regelverket og alle rettsakter tilknyttet til REACH (http://echa. europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation). Utarbeide anvisninger og 5.15 sikkerhetsinformasjon Med anvisninger siktes det blant annet til bruks- eller monteringsanvisninger, som også skal inneholde sikkerhetsinformasjon. Dokumentasjonen skal være på norsk eller på et skandinavisk språk. Er byggevaren dekket av en harmonisert produktstandard? JA Byggevaren er i samsvar med en europeisk teknisk vurdering Har produsent en europeisk teknisk vurdering? Oppbevare den tekniske 5.16 dokumentasjonen og produktdokumentasjonen i 10 år Produsent skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen (testrapporter, beskrivelse av byggevaren, beregninger, m.m), samt ytelseserklæringen i 10 år etter den første markedsføring av byggevaren. Prosedyrer for ytelseserklæring og CE-merking av byggevarer NEI JA Ytelseserklæring + CE-merking med system for samsvarsbekreftelse og eventuell tredjepartsvurdering «I tillegg til ytelseserklæring skal også produsent CE-merke produktene.» NEI Utarbeidelse av en europeisk teknisk vurdering Ønsker produsent å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering? JA JA Finnes det et europeisk vurderingsdokument? NEI Utarbeidelse av et europeisk vurderingsdokument Nasjonalt krav om produktdokumentasjon NEI 26 27

15 Nye DNB-bygget i Bjørvika Arkitekt: Dark Arkitekter Foto: Laila Meyrick/Velour.no

16 Foto: Scanpix Forpliktelser for importør/distributør Større ansvar til importør og distributør Importør og distributør markedsfører byggevarer produsert av andre, og de har et selvstendig ansvar for å sikre at produsent har oppfylt sine forpliktelser. Importør og distributør kan derfor ikke nøye seg med å kjøpe byggevarer og omsette disse videre. De må sjekke om byggevarene de omsetter er i samsvar med byggevareforordningen eller dokumentasjonskravet for ikke CE-merkede byggevarer. Å omsette produkter som ikke oppfyller disse kravene er en alvorlig overtredelse som kan sanksjoneres av Direktoratet for byggkvalitet. Det er derfor viktig at importør og distributør forstår produsentens forpliktelser (jf. del 5). 6.2 Hvem er importør og hvem er distributør? Importør markedsfører byggevarer produsert utenfor EØSområdet (dvs. land utenfor Europa). Hvis du markedsfører eller omsetter en byggevare som lovlig omsettes i Sverige eller Tyskland er du ikke importør, men distributør. Importør har et større ansvar enn distributør. Årsaken er at importør markedsfører for første gang på det europeiske eller norske markedet, et produkt som er produsert utenfor Europa. 6.3 Importørens forpliktelser Importøren skal: 1. Sjekke at produsent har utarbeidet ytelseserklæringen og at ytelseserklæringen foreligger med byggevaren 2. Sjekke at byggevarene er CE-merket der det er påkrevd (harmoniserte produktstandarder eller europeiske tekniske vurderinger foreligger) 3. Sjekke at anvisninger og sikkerhetsinformasjon følger med byggevarene 4. Sikre at produsent har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen 5. Sikre at produsenten har brukt det riktige systemet for samsvarsbekreftelse 6. Sørge for gode lagrings- og transportvilkår 7. Angi sitt navn, firma, varemerke og kontaktadresse på byggevarens emballasje eller i et dokument som følger varen (i tillegg til produsentens navn, firma, varemerke og kontaktadresse) 6.4 Distributørens forpliktelser Distributører har færre forpliktelser enn importører. Dette er forståelig siden distributør omsetter produkter som allerede har blitt markedsført på byggevaremarkedet innen EØS-området. Distributører skal sikre at CE-merket er påført byggevarer og at ytelseserklæring følger med byggevaren der dette er påkrevd. I tillegg skal distributøren sørge for at bruks- eller monteringsanvisninger (og sikkerhetsinformasjon) finnes på et skandinavisk språk. Distributører skal også sørge for at lagrings- og transportvilkår ikke endrer byggevarens ytelser. 6.5 Tilfeller der importør/ distributør sammenlignes med produsent I to tilfeller blir importør eller distributør likestilt med produsent fordi de foretar noe med byggevaren som gjør det nødvendig å pålegge dem de samme forpliktelsene som produsenter: 1. Importører eller distributør som omsetter et produkt med sitt firmanavn eller varemerke anses som en produsent, med tilsvarende forpliktelser. Eksempel: En kinesisk bedrift produseres røykvarslere for en svensk bedrift som omsetter disse røykvarslerne under sitt varemerke. Den svenske bedriften anses som produsent. 2. Det samme gjelder for importører eller distributører som endrer et produkt som allerede er markedsført slik at det kan påvirke produktets eksisterende ytelseserklæring. Eksempel: En bedrift kjøper PS-plater for å lage våtromsplater ved å legge på en laminering på begge sider. Dette fører til et nytt produkt som påvirker ytelseserklæringen til det opprinnelige produktet (PS-platene). I disse tilfeller har importør og distributør de samme forpliktelser som produsent, Dette innebærer blant annet at importør/distributør da må CE-merke produktene og utarbeide en ytelseserklæring med sitt eget navn eller varemerke, sørge for at anvisninger og sikkerhetsinformasjon, samt informasjon om farlige stoffer, ledsager byggevaren. 31

17 07 Hvilke regler gjelder for byggevarer som ikke er CE-merket? 7.1 Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede byggevarer Produsent kan alltid CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering for produktet (jf. punkt ). Dette er imidlertid en frivillig ordning. Direktoratet for byggkvalitet kan derfor ikke kreve at produsent skal skaffe seg en europeisk teknisk vurdering, men direktoratet kan kreve at byggevarer som ikke er CE-merket også har dokumenterte egenskaper. Direktoratet for byggkvalitet foreslår derfor å innføre et dokumentasjonskrav for å sikre at ikke CE-merkede byggevarer har tilfredsstillende dokumentasjon før omsetning og bruk i byggverk. Vær oppmerksom på at vi her beskriver forslaget til dokumentasjonskravet. Det kan hende at kravet blir endret etter innspill fra høringsinstansene. Følg derfor med på direktoratets nettsider. 7.2 Hovedelementer til dokumentasjonskravet Produksjonskontroll i fabrikk Det settes krav om at produsenten skal ha en produksjonskontroll i fabrikk for å sikre at byggevarer som markedsføres og omsettes på det norske markedet virkelig har de egenskapene som er deklarert Tilg jengelige opplysninger om byggevaren En rekke opplysninger må følge byggevaren: Produsentens navn og registrert adresse, varemerke, byggevarens egenskaper, hvilke tekniske spesifikasjoner som eventuelt er lagt til grunn, og der det er relevant, navnet på tredjepartsorgan som har utført oppgaver, hvilke oppgaver som ble utført, og når disse ble gjennomført Språk Produktdokumentasjonen, samt anvisninger og sikkerhetsinformasjon, skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk Erklæring av visse egenskaper Før omsetning og markedsføring av en byggevare, skal en rekke produktegenskaper være dokumentert, avhengig av produkttypen. Dette kan eksempelvis være egenskaper ved brannpåvirkning, brannmotstand, mekanisk styrke, termisk motstandsevne, lydisoleringsevne, lufttetthet, regntetthet, damptetthet, utlekking av metaller til drikkevann, emisjon av forurensende stoffer, innhold av farlige stoffer, jf. artikkel 57 i REACHforordningen (EF) nr. 1907/2006. Slike egenskaper skal dokumenteres i den grad de er påkrevd for vurdering av byggevarens egnethet til bruk i byggverk. Minst én egenskap skal alltid dokumenteres ved markedsføring, men hvilke produktegenskaper som minimum kreves dokumentert før markedsføring og omsetning avhenger av byggevarens tiltenkte bruk i et byggverk Bruk av testmetoder Ved utarbeidelse av både den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen skal produsent benytte relevante beregnings-, prøvingseller klassifiseringsstandarder for å kunne dokumentere produktegenskaper Om nødvendig: Tredjepartvurdering for fastsettelse av produktets egenskaper Avhengig av byggevarens betydning for byggverk, skal et teknisk kontrollorgan eller et akkreditert sertifiseringsorgan fastsette byggevarers mekaniske styrke, egenskaper ved brannpåvirkning, brannmotstand, termiske motstandsevne, lydisoleringsevne, luft- og damptetthet, vann- og regntetthet, og utlekking av metaller til drikkevann. Det er først og fremst produsent som har det primære ansvaret for å bestemme hvorvidt et tredjepartsorgan skal bekrefte byggevarens egenskaper, i tillegg til produsentens egne beregninger og prøvinger. 33

18 Vedlegg I modell for ytelseserklæringen Produktsertifisering for brannsikkerhet og utlekking av metaller til drikkevann Hvordan kan jeg vite når et tredjepartsorgan skal bekrefte egenskapene for en byggevare? Produsenter bør ta utgangspunkt i Europakommisjonens vedtak om system for samsvarsbekreftelse (attestation of conformity), som er tilgjengelig på Direktoratets nettside eller på NANDO-basen (jf. punkt 2.1.1), og som fastsetter hvilket system som er relevant for en bestemt byggevare. Hvis byggevaren ligner på en byggevare eller faller inn i samme grupperingen der Europakommisjonen allerede har bestemt at byggevarens egenskaper skal bekreftes av et tredjepartsorgan, eller produksjonskontrollen skal sertifiseres, bør produsent ta kontakt med et teknisk kontrollorgan eller et akkreditert organ. Dersom byggevaren har betydning for byggverkets brannsikkerhet eller utlekking av metaller til drikkevann, kreves det alltid at et akkreditert sertifiseringsorgan utfører en produktsertifisering. YTELSESERKLÆRING Nr. 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: det meldte organs navn og identifikasjonsnummer, om relevant) har utført i samsvar med system (beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) og har utstedt (sertifikat for konstant ytelse, samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, prøving-/beregningsrapporter alt etter som hva som er relevant) 8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: (det tekniske vurderingsorgans navn og identifikasjonsnummer, om relevant) har utstedt (referansenummer for den europeiske tekniske vurdering) på grunnlag av (referansenummer for det europeiske vurderingsdokument) har utført i samsvar med system (beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) og har utstedt (sertifikat for konstant ytelse, samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, prøving-/beregningsrapporter alt etter som hva som er relevant) 9. Angitt ytelse Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller: 10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av: navn og stilling Utsnitt av det nye StatoilHydro-bygget sted og utstedelsesdato Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim 34 underskrift

19 Telefon: E-post: Besøksadresse: Oslo: Mariboes gate 13, 0183 Oslo Gjøvik: Hunnsvegen 5, 2821 Gjøvik Design: Marianne Eidal, Rim design

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 Informasjon fra Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 CE-merking av byggevarer 2. utgave 2013 CE-merking er et system for produktmerking i EU-området (EU og EØS),

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innhold...1 Innledning...6 Om veiledningen...7 Forskriftens virkeområde...7 Dispensasjon...9 Dispensasjon og bestående byggverk... 10 Hjemmeulykker... 10 Innemiljø... 11 Forpliktelser

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende OM VEILEDEREN // I følge produktkontrolloven skal produkter med skadelige stoffer ikke brukes hvis

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering SBC NO 021 4. utgave mai 2011 (Erstatter 3. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

Veiledning for leverandører av produkter

Veiledning for leverandører av produkter Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter dvs. produsenter,

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Utarbeidet av: Point Carbon as Dato: 17. april 2007 Versjon: 1.1 Markedsførings- og verifikasjonsnorm Versjon 1.0-1 - Formål

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer