Norges almenvitenskapelige forskningsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges almenvitenskapelige forskningsråd"

Transkript

1 Sir M*

2 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E : Invitasjonsbrev s. 1 Deltakerliste s. 3 G. Berge: Kontrollert fusjon - utvikling status, utsikter s. 4 M. Kristiansen: Plasma Physics Research at Texas Tech. University s. 29 H. Persson: Svenskt engagement i europeiska samarbetsprojekt s. 58 V.O. Jensen: Dansk fusionsforsknings status 1979/80 s. 74 T. Hellsten: Svensk fusionsforskning s. 81 E. Lillethun: Eksperimentell fusjonsforskning ved Universitetet i Bergen s. 85 Oppsummering av diskusjonen s. 98 Appendiks "Vurdering av eventuelt norsk forskningsprogram i fusjon" (J-O. Berg, G. Berge) s. 104 "Alternative energiressurser", utdrag (0. Holter, G. Berge, J. Falnes, J. L0vseth)s. 126

3 15 JP Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1 RFSP POSTGIRO MUNTHESGT. 29 OSLO 2 TLF. (02) REGNSKAP / KASSE/ PERSONALKONTOR,02) Deres ref.: Deres brev av: Vår ref.: L W/a s s Oslo, M0TE' OM NORSK FUSJONSFORSKNING r ^ NAVFs programområdekomité for energiforskning, i samråd med Forskningskontoret i Olje- og energidepartementet, inviterer med dette til et diskusjonsm0te om en eventuell opprustning av norsk fusjonsforskning. M0tet vil bli avholdt på Hovd-Inn Sportell, Oppdal, torsdag 21. februar 1980./ (dvs. i direkte tilknytning til plasma og gassutladningssymposiet samme sted, dagene februar, se vedlagte informasjon). Bakgrunnen for dette m0tet er et 0nske om å klarlegge hvorvidt det b0r etableres en viss forskningsmessig beredskapsvirksomhet innen eksperimentell plasmafysikk/fusjonsforskning i Norge. NAVFs energikomité har överfor Departementet pekt på betydningen av en slik virksomhet, som et ledd i norsk energiforskning generelt. Denne vurdering baserer seg blant annet på synspunkter fremkommet i f0lgende utredninger: - "Alternative energiressurser - potensial og forskningsoppgaver" Rapport utarbeidet av et utvalg nedsatt av Rådet for naturvitenskapelig forskning, NAVF "Vurdering av eventuelt norsk forskningsprogram i fusjon" Notat utarbeidet etter oppdrag fra Forskningskontoret i Oljeog energidepartementet, Et viktig formål med m0tet vil vaere å diskutere i hvilken grad Norge b0r engasjere seg i kompetanseoppbyggende forskning på fusjonsområdet, og hvordan denne virksomheten eventuelt skal bygges opp. VtNNLiGST IKKE AORs-SSER 1'OSl TIL ENKELTFEPSONES

4 NORGIS AIM- NVITENSK.AP L:GC FCF.SKNINCSRAD Forel0pig m0teprogram: 1. Översikt over fusjonsforskningens status. (G. Berge). 2. Fusjonsforskning i små land og mindre laboratorier. (M. Kristiansen). 3. Internasjonalt samarbeid innen fusjonsforskning - JET og INTOR. (H. Persson). 4. Rapport om fusjonsforskning i Danmark. (Vagn Jensen). 5. Rapport om fusjonsforskning i Sverige. (T. Hellsten). 6. Forslag om fusjonseksperiment i Bergen. (E. Lillethun). 7. Diskusjon. Det forventes at deltakerne vil kunne gi korte situasjonsrapporter fra de respektive forskningsmilj0er. Vi tar sikte på f0lgende tidsskjema: : Foredrag, med tilknyttet diskusjon : Lunsj : Fri diskusjon M0tet avsluttes med middag. Samtlige deltakere oppfordres til å planlegge slik at de kan vare til stede under hele m0teprogrammet. Det er reservert et antall rom (vesentlig dobbeltrom) på Hovd-Inn frem til fredag Utgifter ved oppholdet utöver dekkes av NAVF. Om kommunikasjoner, se eget ark. Vennligst gi beskjed snarest mulig, gjerne over telefon, om De kan delta på m0tet. Svarslippen bes returnert senest VEL M0TT PA OPPDAL. Med vennlig hilsen Leif Westgaard Programområdekomité for energiforskning Vediegg i egen sending: Notat, "Vurdering a" eventuelt norsk forskningsprogram i fusjon". Utdrag, "Alternative energiressurser".

5 KONPERANSE OM NORSK FUSJONSFORSKNING Oppdal, 21. februar 1980 DELTAKERLISTE: Birgit Andersen, Rådet for naturvitenskapelig forskning, NAVF J.O. Berg, Institutt for Energiteknikk Gerhard Berge, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen Kristian Dysthe, Institutt for matematiske realfag, Universitetet i Troms0 Guttorm Endrest0l, Institutt for Energiteknikk Magne Espedal, Rådet for naturvitenskapelig forskning, NAVF Bj0rn Grandal, Forsvarets Forskningsinstitutt Tor Hagfors, Institutt for radioteknikk, Norges Tekniske H0gskole Torbj0rn Hellsten, Institutt för plasmafysik ved fusionsforsking, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 0ivin Holter, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Vagn Jensen, Fy sikafdelingen, Fors0gsanlaeg Ris0 Asbj0rn Kildal, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Arne Kjekshus, Programområdekomite for energiforskning, NAVF Magne Kristiansen, Texas Tech University, Lubbock Endre Lillethun, Fysisk institutt, Universitetet i Bergen Per Maltby, Rådet for naturvitenskapelig forskning, NAVF Hugo Parr, Olje og energidepartementet Torstein Pedersen, Olje- og energidepartementet Hans Persson, Fusionssekretariatet, Spånga Svein Sigmond, Institutt for tekninsk fysikk, Norges Tekniske H0gskole Jan Trulsen, Institutt for matematiske realfag. Universitetet i Troins0 0ivind Ulfsby, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Leif Westgaard, Programområdskomite for ener giforsknj.nq, NAVF

6 M0TE OM NORSK FUSJONSFORSKNING NAVF og OED Oppdal torsdag 21. februar 1980 Kontrollert fusjon: utvikling, status, -utsikter av GERHARD BERGE

7 Innleiing. Eitt års intenst arbeid f0rde til at den f0rste fisjonsreaktoren vart realisert i Tre år seinare var den f0rste atombomba realisert. Det tok sju år med desillusjonert avspenning og "kald krig" f0r hydrogenbomba var ein realitet. Om ein ser kaldt og n0kternt på denne epoken på 10 år, må ein seia det var ein enorm suksess for vitskap og teknologi. Det var ikkje å undrast på at ein tok fatt på problemet med å 10ysa den kontrollerte fusjonsprosessen med stor optimisme. Dei umåtelege energimengdene bundne til deuterium og tritium låg og vinka som eit forjetta land i det fjerne. Ein skulle opna opp for ei energikjelde som var fri dei mange problema med radioaktivitet som fisjonsreaktoren hadde. Og brennstoffet deuterium fanst i rikelege mengder. Dette var no innan rekkjevidde av ein framstormande ekspertise i naturvitskap og teknologi på det nukleasre området, trudde ein. Opningsfasen: All forskning var strengt hemmeleg. I USA var det prosjekt med kodenamn: "Matterhorn" og "Sherwood" mellom andre. I Storbritannia var innsatsen konsentrert til dei våpenteknologiske laboratoria ved Aldermaston og Harwell. I 1955 vart den f0rste internasjonale konferansen om fredeleg utnytting av atomenergi halden i Geneve. Fusjonsprosessar vart ikkje omtala her, men det var klart at noko var i gjasrfi. Serleg Vest Tyskland tok til å byggja opp ekspertise som open forskning etter denne konferansen. Problemet: Vi skal her stutt minna om at atomenergi kan utvinnast på to matar, a) K10yving av tunge atom (fisjon) Fig. 1, og b) Samansmelting av lette,.atom, Fig- 2,

8 n + U o " fission fragments + neutrons + energy Fig. 1. e. \ D + T energy Fig. 2. For usjonsprosessen har ein f01gjande reaksjonslikningar: D + D 3 He + n + S.2 10~ 13 Joule D+D->T p " 13 Joule D + T - 4 He + n " 13 Joule D + 3 He -» 4 He + p ~ 13 Joule D + D reaksjonane kan realiserast ved temperaturar pa omlag 200 mill, grader (Celsius), medan D + T reaksjonen berre krev mill, grader. I tillegg til h0g temparatur treng ein a ha mange nok partiklar samla lenge nok for a fa eit netto energi utbytte. Eit praktisk mal for dette er gjeve i det sakalla Lawson kriteriet (n partikkeltal. T ti<5"). nx > I ü 1 4 ( ^

9 Sidan det er lettare å.få til D + T reaksjonen enn D + D reaksjonen, så er det no klart at den f0rste fusjo'nsreaktoren vil koma til å "brenna" deuterium og tritium. No er tritium eit radioaktivt materiale med halveringstid på 12.3 år, så sj01v om det er eit kortlevd element så vil dette skapa visse driftstekniske problem, som ein ikkje vil ha i ein D + D reaktor. L0ysing av problemet. Som dei fleste kjenner til såg ein for eit par år sidan store avisoppslag: "Gjennombrot for fusjonsforskning, 60 millionär grader nådd ved Princeton plasmafysikk laboratoriet." Ein här altså nådd tenningstemparaturen for D + T reaksjonen, i dette eksperimentet, PLT, (Princeton Large Torus). Men det er likevel klart at det finnst mange hindringar enno f0r ein har nådd målet. Som det er vanleg når nye resultat når avisoverskriftene, så vert det lett noko overflatisk og ei overbetoning av det sensasjonelle, Vi skal kome tilbake til dette, men fjzirst etter å ha sett det heile i litt perspektiv. Den vegen ein har gått for å koma dit ein står i dag har vore lang og tornefull, og utan eit visst kjennskap til förtida er det vanskeleg å vurdera nye resultat, og det er enno vanskelegare å ekstrapolera inn i framtida. Vi skal difor ta oss litt tid til å sjå det heile i historisk perspektiv. Historikk. Det starta som vi har nemnt som hemmeleg forskning f0rst i 1950-åra. Ein var straks klar over at eit ideellt og kanskje det einaste "isolasjonsmaterialet" ein kunne bruka for å isolera den värme materien frå materielle vegger på, var eit magnet-felt. Lenge f0r ein gass når temperaturar på mange millionår grader, blir gassen ionisert, og gassen får 10 så mange fundamentalt nye eigenskapar at ein har valt å sjå på dette som ein ny aggregattilstand, Plasmatilstanden. (Ein fundamental skiinad mellom

10 8 gasstilstanden og plasmatilstanden er at gass er ein god elektrisk isolator. Plasma er ein god elektrisk teidar). Det hadde nok vore ein del studiar av plasmatilstanden og tilgrensande område som vekselverknad meilom elektriske leidande vassker og magnetfelt f0r, serleg i samband med astrofysiske problemstillingar. Men no vart det verkeleg fart i utviklinga av den nye greina i fysikken som ein kallar plasmafysikk. Noko fundamentalt nye lover var det ikkje tale om. Men oppfjzirselen av eit plasma i elektriske og magnetiske feit var eit "terra inkognito," jamvel om ein starta ut frå kjende lover frå elektrodynamikken og god kjennskap til gass og vaeske tilstanden. Det tok såleis ein fire -fern års intens f ors-kriing f 0r ein til ein viss grad skj0na kor vanskeleg dette eigentleg var vart eit merkeår. Dette året heldt ein den andre internasjonale konferansen om fredeleg utnytting av atomenergi. Og på denne konferansen hadde stormaktene innsett at dette problemet var så vanskeleg at det var ingen grunn til å halda det hemmeleg lenger. Nokon lett veg fram til målet fanst ikkje. Og skulle ein nokon gong nå målet måtte det skje i storstilt internasjonalt samarbeid. Edvard Teller såg slik på problemet på dette tidspunktet: It is likely that we shall be dealing with an intricate machine which is inaccessible to human hands because : of radiation and on which all control and maintenance must proceed by remote control. The irradiation of materials by neutrons and gamma rays will cause the properties of these materials to change. Surfaces bombarded by the bremsstrahlung radiation will get heated more fiercely than is the case in any portion of our present nuclear reactors. You can operate the machine to the extent that this one surface can be cooled, the Test of the machine being at a relatively low temperature. These and other difficulties are likely to make the released energy so costly that an economic exploitation of controlled thermonuclear reactions may not turn out to be possible before the end of the 20th century.. i Det vart bestemt: at ein skulle halde internasjonale konferansar spesielt for dette problemet, organiserte av FN. Den forste i ei rekkje på sju slike konferansar hittil,vart halden i Salzburg 1961, 250 eksperimentelle og teoretiske arbeid vart framlagde, og saman med dei 52 arbeida som vart lagt fram i 1958 utgjer dette på mange

11 matar fundamentet for det som seinare er gjort. Mange av desse arbeida, serleg dei teoretiske er like aktuelle i "dag som den gongen. Den framståande russiske vitskapsmannen Artz^niovich gav på sin mate uttrykk for situasjonen når han sa: It is now clear to all that our original beliefs that the doors into the desired region of ultra-high temperatures would open smoothly at the first powerful pressure exerted by the creative energy of physicists, have proved as unfounded as the sinner's hope of entering Paradise without passing through Purgatory. And yet there can be scarcely any doubt that the problem of controlled fusion will eventually be solved. Only we do not know how long we shall have to remain in Purgatory. We shall have to leave it with an ideal vacuum technology, with the magnetic configurations worked out, with an accurate geometry for the lines of force' and with programmed conditions for the electrical contours, bearing in our hands the high temperature plasma, stable and in repose, pure as a concept in theoretical physics when it is still unsullied by contact with experimental fact. Ein skal vera klar over at på dette tidspunkt hadde ein Stellarator (Princeton), Toroidal Z-pinch (ZETA-Harvell), Tokamak (USSR), 6-pinch, Spegelmaskin og linear pinch som fullt utvikla konsept, med tildels mange års eksperimentering bak seg. Toroidal field coils Helical muliipole conductors Toroidalt magnetfell magnetic field lines Plasma Vacuum chamber Stellarator Tokamak Coils Losses i Losses PUSM 6-piprVi Knagnetic Tieid Lines Spcgelrcaskin Plasma

12 O/l 10 Ein hadde på dette tidspunkt eit kvantitativt mål for tidsevolusjonen av eit eksperiment karakterisert ved e"i" tid T R. Denne T R var utrekna på grunnlag av ein empirisk formel for diffusjonskoeffisienten i eit magnetisk innesperringssystem, framsett av Bohm D = -L *! "B 16 eb k = Boltzmanns konstant T = elektrontemparaturen e = elektrisk ladning for elektron B = magnetfelt Det var underleg korleis levetida til "alle" eksperiment var i samsvar med T R. Alle snakka om Bohm - diffusjon, alle mslte Bohm - diffusjon, alle visste kva Bohm - diffusjon var. verkelege situasjonen Medan den var at ingen visste kva Bohm-diffusjon var. Ein hadde pr0vt seg med teoretiske utleiingar, og kunne nok ut frå heuristisk tenkjemåte finna fram til noko som likna, men at dette var ein naturn0dvendig prosess som utan unntak ville dominera alle plasma-magnetsystem det kunne ein ikkje sjå. Men eksperimenta tala sitt tydelege språk og kva så? Ein ting var i alle h0ve sikkert, dersom ein ikkje kunne prestera betre innesperringstider enn T R, så ville ein aldri nå målet. Når det galdt temparaturar såg det litt lysare ut, ein hadde nådd 1.keV området (ca. 10 mill, grader), og det var ein god del tale om termonukleasre ngfytroner. Eitt av dei eksperimenta som hadde ein noko uheldig lagnad i så mate var ZETA. N0ytron-målingar på dette eksperimentet tydde på at dersom n^ytronene var termonukleéere så hadde ein svaert h0ge temparaturar. Dette gav grunnlag for ei b01gje av optimisme i det britiske laegret. Det vart vedteke å byggja Culham Laboratoriet, det störste og finaste i sitt slag til den tid. Culham stod ferdig nett tidsnok til å vera vertskap for den andre internasjonale konferansen i kontrollert fusjon 1965.

13 11 På dette tidspunktet var det klarlagt at resultata frå ZETA var feiltolka. Dei fleste n0ytronane hadde andre årsa~ker enn termonukleasre. Dei kom frå kollektive prosessar produserte av voldsame ustabilitetar. Så i staden for å vera eit teikn på god helse, bar desse n0vtronane bod om at ZETA var alvorleg sjuk. Artzimovich gav elles uttrykk for sitt syn på jäkta etter n0ytronar på dette stadiet når han ved Slazburg konferansen i 1961 sa det på sin mate: I would point out that if any of the fortunate persons who have observed this effect have brought with them to Salzburg a small handful of pure neutrons formed, on the average, during one discharge, there would hardly be enough of them to give one neutron apiece as a souvenir to the inhabitants of hospitable Austria. Det store problemet ved Culham konferansen i 1965 (den andre i rekkja) kom også til å bli Bohm - diffusjon. Dessutan hadde teoretikarane utvida lista over mogelege ustabilitetar til ein nokså omfattande katalog. Fusjonsreaktoren vart ikkje storlnemnd, ein hadde meir enn nok fundamentale fysiske problem å stri med. Plasmaet var ein vilter, ustyrleg krabat som var svsert uviljug til å lata seg temje. Spitzer sa i sin oppsummeringstale Og prognosane framöver var h0gst usikre. After this brief and rather superficial survey of the experimental work reported in this Conference, let us stop, look back at our work, and ask ourselves, "Are we approaching the goal towards which many of us started 'with such high hopes a number of years ago - the release of controlled fusion power for the benefit of mankind?" 1 think the answer to this question is simple and obvious we_dp not know. We cannot say what lies in territory, that is unexplored and uncharted. Our course towards controlled fusion has encountered many obstacles in the past. Most of the serious ones have '.been overcome,, sometimes after years of effort by a great number of scientists. AVê can be sure that there.will be many other obstacles ahead... 'but we have good reason to hope that these will be surmounted by the co- operative efforts of scientists in many nations. " ' ' " '.'.. V "..-..., ' ' Likevel, dei såkalla multipolmaskinene og den stabiliserte spegelmaskinen (Ioffe's bars) syntest å visa ein veg å gå til å skaffa seg meir kjennskap til dei fundamentale prosessane i eit plasma. Ein hadde i det minste noko som verka, og ein hadde ein teori bak det. Minimum B_ og minimum midlare B vart slagordet.

14 12 Cusp geometrien, Fig. 4', Fig. 4. hadde gode stabilitetseigenskapar, den kunne overftfrast til ein torus/multipolmaskin, og den hadde vist seg eksperimentelt a stabilisera midtseksjonen Oom har darleg krumning) i spegelmaskinen. Men det var ogsa lett a visa teóretisk at ein toroidal 'konfigurasjon som hadde lukka feltliner kunne ikkje vera ein minimum jb konfigurasjon. Det beste ein kunne gjera var a laga. ein konfigufasjon der ei feltline brukarlenger "tid" i eit omrade med god krumning enn i eit omrade med darleg krumning. midlare minimum B konfigurasjon. Men alt i alt var ein inne i ein kritisk fase, politikarane i Storbritannia bestemte a skjasre ned innsatsen ved Culham- 50 % over ein 5 ars bolk som starta i Ein sakalla Den tredje internasjonale konferansen vart halden i Novo Sibirsk. Denne konferansen var pa mange matar eit vendepunkt. For ftfrste gong hadde ein klare prov for at dét fanst maskiner som ikkje var

15 13 heims0kte av Bohm - diffusjon. Bohm - diffusjon var altså ikkje noko universelt fenomen, og hadde no misst det jarngrep det tyktest å ha hatt på alle eksperiment til denne tid. Det gjorde ikkje så mykje at multipolmaskiner ikkje hadde svara til dei forventningane ein hadde stilt til dei. Ein våga seg på ny til å tala om fusjonsreaktoren som eit mogeleg mål. Rett nok var det slik at mange av dei store prosjekta ikkje viste den mest lovande oppf^rselen. Serleg ille var det med Stellaratoren Mod C i Princeton og ZETA ved Culham/Harwell. Av og til kunne ein finna situasjonar der ein hadde innesperringstider svarande til fleire T R. Men ein hadde ikkje lukkast med å finna noko koherent bilete der ein kunne relatera "god oppf0rsel" til visse parameterområde. Ein slektning til ZETA, den russiske maskinen TOKAMAK var den som kom best frå det og kunne visa til innesperringstider T ~ 20 T B. Ein hadde elles eksperimentelt greitt å syna at i ein stellaratorgeometri ved Culham, gjorde innfanga elektronar meir enn 10 rundar rundt maskinen f0r dei gjekk tapte. Dette var eit stort framsteg i testing og utvikling av magnetfeltkonfigurasjonar med h0g presisjon. Spörsmålet var ville ionar med langt st0rre Larmor-radius enn elektronane oppf0ra seg like bra. For ikkje å snakka om eit plasma med både ionar og elektronar som kan perturbera magnetf el tet gjennom dei straumane plasmaet sjpilv produserer. Artzimowich sa mellom anna i sitt oppsummeringsforedrag: 1 What, then, have we accomplished since Culham? In my opinion, at least one really important result has been achieved: we have rid ourselves of the gloomy spectre of the enormous losses embodied in Bohm 1 s formula and have opened the way for further increases in plasma tem- perature leading to the physical thermonuclear level. i Det var bg oppmuntrande at teoretikarane ikkje hadde fleire nye ustabilitetar å koma fram med, alt i alt var optimismen på veg tilbake, og seniorforskaren og sjefen for den gruppa som starta fusjonsforskning i USSR, Budker, sa i avslutningstalen:

16 1 feel that the changes which have taken place in science in the last few years open up new possibilities, about which 1 should like to say a few words. In 1951 we began work on thermonuclear reactions in the- - confident belief that we would solve the problem with a rush and immediately. I was assigned the task of ensuring that our future thermonuclear reactor would not get too much out of hand. It was like the story of the man who wished to invent a perpetual motion machine and had taken out a patent on a method for keeping it under control. This attitude stemmed from the successes in developing "explosive thermonuclear reactors", a task which was achieved within a very short period oftime, leaving physicists with the impression that they could do everything - and do it fast. However, experience soon showed that here we had a scientific rather than a technological problem and that it would be necessary to study in detail the physics of plasmas - which we have now been doing for over ten years. The work in this field attracted new people with a new philosophy and a new ideology. Now, I feel that the progress achieved by the physicists during this period justifies our again thinking in terms of building a thermonuclear reactor. The physicist is not obliged to embark upon a project only when he is in possession of all the facts; he does not have to wait until the last button is sewn onto the tunic of the last soldier before engaging battle. He needs only to study carefully the underlying principles and then to find a solution which will reveal the unknowns. Such was the situation in the case of the first atomic (uraniumgraphite) reactor. Og slik vart det: 1970-ara vart fusjonsreaktoren og fusjonsteknologane sitt tiar. Det tok etter kvart til a utvikla seg store grupper ekspertar innafor fusjonsteknologi og reaktorfysikk. Der malsetjinga var a firma teknologiske 10ysingar nar ein som utgangspunkt hadde eit innesperra plasma med h0g nok temparatur, og gjevne geometriske spesifikasjonar bestemt av dei fysiske parametrane i ulike konsept som Tokamak, Stellarator, toroidal Z-pinch, toroidal 6-pinch og spegelmaskinen. Nar vi i denne korte oversikten har halde oss berre til dei internasjonale konferansane b0r ein menma at dei representerer berre ein liten del av mpite og kongressaktiviteter i dette feltet. Ein vil i tillegg spesielt nemna den Europeiske konferansen, som pa mange matar er internasjonal. Og den arlege American Physical Society's konferanse der talet pa deltakarar ligg omkring 500 og Det var pa den europeiske konferansen i Nederland 1969 at Artzimowich kunne leggja fram resultat fra Kurchatov Tokamak T-3 som fpfrde til eit gjennombrot for denne typen maskiner. Like etter dette m0tet reiste Artzimowich pa rundtur i U.S.A. for a fortelja om framgangen med Tokamak. Det gjorde hart sa overtydande at

17 15 Princeton som på det tidspunktet var nokså frustrerte over sin stellarator mod. C, besterate seg for Tokamak. På "rekordtid bygde dei mod. C om til Tokamak og hadde resultat å leggja fram på den neste internasjonale kongressen i Madison U.S.A. i Dette var eit tempo som imponerte alle fusjonsforskarar. Men det som var mest interessant var likevel det faktum at Princeton-forskarane kunne stadfeste resulata frå T-3. Skilnaden gjekk på detaljar som straumprofil og temparaturprofil, men i hovudsaken fann dei same verde for temparatur, tettleik og innesperringstid som forskarane ved Kurchatov hadde funne. Tokamak var med eitt det leidande konsept med omsyn til resultat, og Princeton hadde på ny etablert seg som det leidande fusjonsforskningssenteret i U.S.A. På stutt tid vart heile stellaratorprogrammet rasert i U.S.A. Det vart Tokamak for alle pengane, i det minste omlag 80 % av dei. Og framgång vart gjort. Ved den fjerde internasjonale konferansen i Madison U.S.A. sa Bickerton m.a.: The most exciting advances have been made in Tokamak research. The Princeton group have confirmed the earlier Russian results while the Russians themselves have gone on to obtain still higher temperatures with increased plasma current. The fruits of the rapid expansion in Tokamak research will only be apparent by the time of the next meeting. At present, and in the simplest terms, future progress apparently depends only on increasing the gas current and on applying auxiliary heating methods. There may well turn out to be insurmountable barriers across this golden road to riches; however, only by travelling along it will their presence or absence be discovered. Trass i all suksessen med Tokamak var ein likevel klår over at det truleg var den lettaste delen av arbeidet som var gjort. Ohms k oppvarming verka opp til dei temparaturar ein no hadde nått, men vidare gjekk det ikkje å setja si lit til ohmsk oppvarming, til det var leiingsevna i plasmaet altfor h0g i dette temparaturområdet. Andre oppvarmingsmetodar hadde vore påtenkte og studerte i lang tid, serleg htfgfrekvensoppvarming og np"ytralinjeksjon av partiklar i energiområdet nokre hundre KeV. Som reaksjon på synspunkt som vi har nemnt frå konferansen i Novosibirsk var det vel nokså rimeleg at arbeidet med meir konkrft planlegging av fusjonsreaktoren vsrt styrkt. Madison konferensen

18 16 var den forste konferansen der ein hadde ein heil sesjon eigna berre til reaktorfysikk og teknologi. Forsen sa f den samanheng: In my opinion, it is significant that at this Fourth Conference on Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research the progress of research has come to the point where a session on reactor systems is held, at all. Let us hope that progress in the plasma physics will continue to give us encouragement that such reactor studies are meaningful and indeed required. Forste delen av 1970-ara vart ein enorm konsentrasjon om Tokaraak, aller mest i U.S.A., men "feberen" greip om seg slik at mange tykte dette konseptet vart teke vel mykje alvorleg samanlikna med andre konsept. 6-pinch teknologien var pa veg mot eit klimaks serleg representert ved det store Scyllac prosjektet i Los Alamos, som hadde kosta mange ar a byggja og enda fleire pengar. Superraske kondensatorbatteri som kunne opererast paliteleg og driftssikkert var eit hp'gdepunkt i denne teknologien. Energi i mange Mega Joule-omrade som kunne styrast pa mikrosekundskalaen var i seg sj01v eit respektabelt resultat i teknologi. Ein hadde alt i fleire ar drive eksperiment pa sektorar av det som etter kvart skulle bli ein toroidal 0-pinch, og endeleg kom dagen da ringen var slutta, ein full toroidal 0-pinch, ein nyskapning der ein eingong for alle hadde eliminert 0-pinchen sitt eigentlege problem endetapet. Eksperimenta ein hadde gjort til denne tid tydde pa at levetida var bestemt av endetap. Sa. vonbrotet vart desto st0rre nar ein fann ut at den fulle torusen ikkje hadde stort lengre levetid enn sektoreksperimenta hadde hatt. Levetider pa ys var lite a. overtyda med nar ein sag tilbake pa resultata ra dei fpfrste linesre 0-pinchane fra tidleg i -60-ara. Noko fundamentalt gjekk galt, og akkurat kva som gjekk galt fekk ein aldri skikkeleg tid til a unders0kja. Prosjektet vart stogga pa kort tid. Altfor kort etter summe si meining. Ein burde gjeve seg litt betre tid til a koma fram til ein betre underbygd konklusjon. Var 0-pinchen berre ei stjerne som steig opp i starten av -60-ara for a siga under hórisonten i midten av -70-ara, ja det vil berre framtida vise. Det finst enno nokon som ikkje har gjeve heilt opp denne ideen.

19 17 På tidspunktet for den feints internasjonale konferansen i Tokyo 1974 var 6-pinchen på veg ut, men Tokamak hadde heller ikkje dei heilt store resultat å syna til. Tvert imot var det teikn til. stagnasjon. Det var lite nytt om spegel-maskinene. Stellaratoren som det no ikkje fanst eit einaste eksemplar av i U.S.A. vart likevel flittig studert i Garching (Vest Tyskland), U.S.S.R og Japan, og resultata var ikkje så nedslåande som dei hadde vore. Eit teoretisk arbeid av J. B. Taylor vekte stor interesse. Det gjekk ut på ei noko heuristisk förklaring på den underlege oppf0rsla til Z-pinchen eller ZETA-type eksperiment. Det toroidale magnetfeltet i den såkalla "rolege perioden" til ZETA hadde skifta retning i det ytre området. Fors0k på- å programmera Z-pinchar med omsyn til magnetfeltprofilar, for å realisera dette, hadde synt ein tendens for slike maskiner til å finna fram til ein slik magnetfeltprofil på eiga hand. Men resultatet frå Tokyo konferansen var likevel stort sett ein noko reservert optimisme. Grieger uttrykte det slik: Summarizing, we can say that this Conference has not produced any particular highlight or turning point. Its value rather consisted in demonstrating a steady progress and increasing understanding of the physics governing this field. This can be considered a rather good and promising. situation. It has to be kept in mind, however, that we are approaching a more decisive phase which will prove, whether our present extrapolations and forecasts are justified or not. Det hadde likevel skjedd ein del utanom den magnetiske fusjon. Laserfusjon eller inertiell innesperring var på veg til å etablere seg. Her opererte ein med innesperringstider så korte at materien ikkje fekk tid til å koma seg unna f0r fusjon var realisert, med andre ord mikrobomber om ein vil. For å kompensera for den korte tida måtte ein då for å stetta Lawson kriteriet ha heilt andre partikkeltettleikar enn det ein var kjend med frå magnetisk fusjon. Dette forskningsfeltet grensa oppptil område som hadde militasr interesse og ein har difor hatt ei blanding av fri og hemiiieleg foiskning her.

20 18 Ekspanderende plasma Laserlys Komprimert kjerne Prinsippskisse for laserfusjon. Fig. 5, I figur 5 har vi ein prinsippskisse av laserfusjon. fram ein del arbeid om dette i Tokyo. Det vart lagt Det vekte elles ein god del oppsikt når det private amerikanske forskningsselskapet KMS-FUSION på APS-m0tet i 1974 la fram resultat over n0ytron pulsar frå slike plasma som var eit godt stykke over det dei Amerikanske Nasjonale Laboratoria til den tid hadde offentleggjort. Det var tydeleg at laserfusjon var på offensiven og kanskje etter kvart skulle bli ein likeverdig partnar eller överta for den magnetiske fusjon, som etter mange si meining hadde stänga hovudet mot veggen altfor lenge no. I Tokyo vart det bestemt at m0tefrekvensen på dei internasjonale konferansane skulle aukast. Ein måtte ikkje missa initiativet no. Neste m0te vart Berchtesgaden (Vest Tyskland) Heller ikkje her vart ein presentert for dei store sensasjonane. Men ein jämn framgång var det likevel. Tokamak lina planla og hadde under bygging fleire st0rre maskinar, som ville visa om dette konseptet heldt det ein håpa på. 8-pinchen var tydeleg på veg ut, i alle hdve den t.oroidale versjonen. Scyilac's dårlege

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Læraren, rolla og IKT

Læraren, rolla og IKT Læraren, rolla og IKT, Stipendiat ved Høgskulen Stord/Haugesund Kart over Norge, plassering og antall innbygg? Agenda 1. PhD Å vera lærar i det digitale kunnskapssamfunnet 2. Lærarar sin kompetanse 3.

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål Veke 48 Mån 23.11 Frist innlevering av FRIkontrakt Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen Ons 25.11 Tors 26.11 Haustprøve i engelsk Fre 27.11 Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Student Response System

Student Response System Student Response System Demo of open web-based student response system Gabrielle Hansen-Nygård Stjørdal, September 2010 First thing first: what is Student Response System (SRS)? Technology products designed

Detaljer

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og...

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Kometen Shoemaker-Levi 1000 ganger mer komet-nedslag uten Saturn og Jupiter Jupiter Jorda

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th)

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) 1 2015 Intel ISEF Educator Academy Pittsburgh, PA PROFORSK a national program to fund science initiatives PROFORSK skal skape på kort

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Hvordan bli en bedre Business Coach? v/mette Slinning Sterkt internasjonalt, kundefokusert konsulentselskap 23 land 900 konsulenter 84 kontorer AUSTRALIA

Detaljer

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Microsoftkjennelsen - Amerikanske myndigheters tilgang til data Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Faktum Den 2. desember 2013 fremmet amerikanske myndigheter krav for domstolene i New York om

Detaljer

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30 Orientering om energiforskningen ved Vestlandsforsking: Vår forskningsinnretning Eksempel på et nylig avsluttet prosjekt Søknad til det nye ENERGI.X programmet Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI

Detaljer

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen,

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Kjersti Oterhals Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, UNITE Research Group; Christi Deaton, Sabina De Geest, Tiny Jaarsma, Mattie Lenzen, Philip Moons, Jan Mårtensson, Karen Smith,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid

Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid Resultater fra forstudie i regi av Roadex Network NADim-seminar, Oslo, 4. desember 2014 Per Otto Aursand, Statens vegvesen, Region Nord Roadex Network The fifth

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Begrepsundervisning. bidrag 0l å utjamne sosiale forskjellar når det gjeld borna si læring.

Begrepsundervisning. bidrag 0l å utjamne sosiale forskjellar når det gjeld borna si læring. Begrepsundervisning bidrag 0l å utjamne sosiale forskjellar når det gjeld borna si læring. Grunnleggjande begrep gir forutsetningar for å kode, klassifisere, forstå, sjå samanhengar. Ta vare på vik0ge

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Kunnskapsorganisering

Kunnskapsorganisering Kunnskapsorganisering i digitale medium Arne Olav Nygard, Lesesenteret, UiS www.arneolavnygard.com/blog twitter: arneolav Web 2.0 Web 1.0 Web 2.0 Britannica Online Wikipedia Heimesider Blogg, Facebook,

Detaljer