Norges almenvitenskapelige forskningsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges almenvitenskapelige forskningsråd"

Transkript

1 Sir M*

2 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E : Invitasjonsbrev s. 1 Deltakerliste s. 3 G. Berge: Kontrollert fusjon - utvikling status, utsikter s. 4 M. Kristiansen: Plasma Physics Research at Texas Tech. University s. 29 H. Persson: Svenskt engagement i europeiska samarbetsprojekt s. 58 V.O. Jensen: Dansk fusionsforsknings status 1979/80 s. 74 T. Hellsten: Svensk fusionsforskning s. 81 E. Lillethun: Eksperimentell fusjonsforskning ved Universitetet i Bergen s. 85 Oppsummering av diskusjonen s. 98 Appendiks "Vurdering av eventuelt norsk forskningsprogram i fusjon" (J-O. Berg, G. Berge) s. 104 "Alternative energiressurser", utdrag (0. Holter, G. Berge, J. Falnes, J. L0vseth)s. 126

3 15 JP Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1 RFSP POSTGIRO MUNTHESGT. 29 OSLO 2 TLF. (02) REGNSKAP / KASSE/ PERSONALKONTOR,02) Deres ref.: Deres brev av: Vår ref.: L W/a s s Oslo, M0TE' OM NORSK FUSJONSFORSKNING r ^ NAVFs programområdekomité for energiforskning, i samråd med Forskningskontoret i Olje- og energidepartementet, inviterer med dette til et diskusjonsm0te om en eventuell opprustning av norsk fusjonsforskning. M0tet vil bli avholdt på Hovd-Inn Sportell, Oppdal, torsdag 21. februar 1980./ (dvs. i direkte tilknytning til plasma og gassutladningssymposiet samme sted, dagene februar, se vedlagte informasjon). Bakgrunnen for dette m0tet er et 0nske om å klarlegge hvorvidt det b0r etableres en viss forskningsmessig beredskapsvirksomhet innen eksperimentell plasmafysikk/fusjonsforskning i Norge. NAVFs energikomité har överfor Departementet pekt på betydningen av en slik virksomhet, som et ledd i norsk energiforskning generelt. Denne vurdering baserer seg blant annet på synspunkter fremkommet i f0lgende utredninger: - "Alternative energiressurser - potensial og forskningsoppgaver" Rapport utarbeidet av et utvalg nedsatt av Rådet for naturvitenskapelig forskning, NAVF "Vurdering av eventuelt norsk forskningsprogram i fusjon" Notat utarbeidet etter oppdrag fra Forskningskontoret i Oljeog energidepartementet, Et viktig formål med m0tet vil vaere å diskutere i hvilken grad Norge b0r engasjere seg i kompetanseoppbyggende forskning på fusjonsområdet, og hvordan denne virksomheten eventuelt skal bygges opp. VtNNLiGST IKKE AORs-SSER 1'OSl TIL ENKELTFEPSONES

4 NORGIS AIM- NVITENSK.AP L:GC FCF.SKNINCSRAD Forel0pig m0teprogram: 1. Översikt over fusjonsforskningens status. (G. Berge). 2. Fusjonsforskning i små land og mindre laboratorier. (M. Kristiansen). 3. Internasjonalt samarbeid innen fusjonsforskning - JET og INTOR. (H. Persson). 4. Rapport om fusjonsforskning i Danmark. (Vagn Jensen). 5. Rapport om fusjonsforskning i Sverige. (T. Hellsten). 6. Forslag om fusjonseksperiment i Bergen. (E. Lillethun). 7. Diskusjon. Det forventes at deltakerne vil kunne gi korte situasjonsrapporter fra de respektive forskningsmilj0er. Vi tar sikte på f0lgende tidsskjema: : Foredrag, med tilknyttet diskusjon : Lunsj : Fri diskusjon M0tet avsluttes med middag. Samtlige deltakere oppfordres til å planlegge slik at de kan vare til stede under hele m0teprogrammet. Det er reservert et antall rom (vesentlig dobbeltrom) på Hovd-Inn frem til fredag Utgifter ved oppholdet utöver dekkes av NAVF. Om kommunikasjoner, se eget ark. Vennligst gi beskjed snarest mulig, gjerne over telefon, om De kan delta på m0tet. Svarslippen bes returnert senest VEL M0TT PA OPPDAL. Med vennlig hilsen Leif Westgaard Programområdekomité for energiforskning Vediegg i egen sending: Notat, "Vurdering a" eventuelt norsk forskningsprogram i fusjon". Utdrag, "Alternative energiressurser".

5 KONPERANSE OM NORSK FUSJONSFORSKNING Oppdal, 21. februar 1980 DELTAKERLISTE: Birgit Andersen, Rådet for naturvitenskapelig forskning, NAVF J.O. Berg, Institutt for Energiteknikk Gerhard Berge, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen Kristian Dysthe, Institutt for matematiske realfag, Universitetet i Troms0 Guttorm Endrest0l, Institutt for Energiteknikk Magne Espedal, Rådet for naturvitenskapelig forskning, NAVF Bj0rn Grandal, Forsvarets Forskningsinstitutt Tor Hagfors, Institutt for radioteknikk, Norges Tekniske H0gskole Torbj0rn Hellsten, Institutt för plasmafysik ved fusionsforsking, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 0ivin Holter, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Vagn Jensen, Fy sikafdelingen, Fors0gsanlaeg Ris0 Asbj0rn Kildal, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Arne Kjekshus, Programområdekomite for energiforskning, NAVF Magne Kristiansen, Texas Tech University, Lubbock Endre Lillethun, Fysisk institutt, Universitetet i Bergen Per Maltby, Rådet for naturvitenskapelig forskning, NAVF Hugo Parr, Olje og energidepartementet Torstein Pedersen, Olje- og energidepartementet Hans Persson, Fusionssekretariatet, Spånga Svein Sigmond, Institutt for tekninsk fysikk, Norges Tekniske H0gskole Jan Trulsen, Institutt for matematiske realfag. Universitetet i Troins0 0ivind Ulfsby, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Leif Westgaard, Programområdskomite for ener giforsknj.nq, NAVF

6 M0TE OM NORSK FUSJONSFORSKNING NAVF og OED Oppdal torsdag 21. februar 1980 Kontrollert fusjon: utvikling, status, -utsikter av GERHARD BERGE

7 Innleiing. Eitt års intenst arbeid f0rde til at den f0rste fisjonsreaktoren vart realisert i Tre år seinare var den f0rste atombomba realisert. Det tok sju år med desillusjonert avspenning og "kald krig" f0r hydrogenbomba var ein realitet. Om ein ser kaldt og n0kternt på denne epoken på 10 år, må ein seia det var ein enorm suksess for vitskap og teknologi. Det var ikkje å undrast på at ein tok fatt på problemet med å 10ysa den kontrollerte fusjonsprosessen med stor optimisme. Dei umåtelege energimengdene bundne til deuterium og tritium låg og vinka som eit forjetta land i det fjerne. Ein skulle opna opp for ei energikjelde som var fri dei mange problema med radioaktivitet som fisjonsreaktoren hadde. Og brennstoffet deuterium fanst i rikelege mengder. Dette var no innan rekkjevidde av ein framstormande ekspertise i naturvitskap og teknologi på det nukleasre området, trudde ein. Opningsfasen: All forskning var strengt hemmeleg. I USA var det prosjekt med kodenamn: "Matterhorn" og "Sherwood" mellom andre. I Storbritannia var innsatsen konsentrert til dei våpenteknologiske laboratoria ved Aldermaston og Harwell. I 1955 vart den f0rste internasjonale konferansen om fredeleg utnytting av atomenergi halden i Geneve. Fusjonsprosessar vart ikkje omtala her, men det var klart at noko var i gjasrfi. Serleg Vest Tyskland tok til å byggja opp ekspertise som open forskning etter denne konferansen. Problemet: Vi skal her stutt minna om at atomenergi kan utvinnast på to matar, a) K10yving av tunge atom (fisjon) Fig. 1, og b) Samansmelting av lette,.atom, Fig- 2,

8 n + U o " fission fragments + neutrons + energy Fig. 1. e. \ D + T energy Fig. 2. For usjonsprosessen har ein f01gjande reaksjonslikningar: D + D 3 He + n + S.2 10~ 13 Joule D+D->T p " 13 Joule D + T - 4 He + n " 13 Joule D + 3 He -» 4 He + p ~ 13 Joule D + D reaksjonane kan realiserast ved temperaturar pa omlag 200 mill, grader (Celsius), medan D + T reaksjonen berre krev mill, grader. I tillegg til h0g temparatur treng ein a ha mange nok partiklar samla lenge nok for a fa eit netto energi utbytte. Eit praktisk mal for dette er gjeve i det sakalla Lawson kriteriet (n partikkeltal. T ti<5"). nx > I ü 1 4 ( ^

9 Sidan det er lettare å.få til D + T reaksjonen enn D + D reaksjonen, så er det no klart at den f0rste fusjo'nsreaktoren vil koma til å "brenna" deuterium og tritium. No er tritium eit radioaktivt materiale med halveringstid på 12.3 år, så sj01v om det er eit kortlevd element så vil dette skapa visse driftstekniske problem, som ein ikkje vil ha i ein D + D reaktor. L0ysing av problemet. Som dei fleste kjenner til såg ein for eit par år sidan store avisoppslag: "Gjennombrot for fusjonsforskning, 60 millionär grader nådd ved Princeton plasmafysikk laboratoriet." Ein här altså nådd tenningstemparaturen for D + T reaksjonen, i dette eksperimentet, PLT, (Princeton Large Torus). Men det er likevel klart at det finnst mange hindringar enno f0r ein har nådd målet. Som det er vanleg når nye resultat når avisoverskriftene, så vert det lett noko overflatisk og ei overbetoning av det sensasjonelle, Vi skal kome tilbake til dette, men fjzirst etter å ha sett det heile i litt perspektiv. Den vegen ein har gått for å koma dit ein står i dag har vore lang og tornefull, og utan eit visst kjennskap til förtida er det vanskeleg å vurdera nye resultat, og det er enno vanskelegare å ekstrapolera inn i framtida. Vi skal difor ta oss litt tid til å sjå det heile i historisk perspektiv. Historikk. Det starta som vi har nemnt som hemmeleg forskning f0rst i 1950-åra. Ein var straks klar over at eit ideellt og kanskje det einaste "isolasjonsmaterialet" ein kunne bruka for å isolera den värme materien frå materielle vegger på, var eit magnet-felt. Lenge f0r ein gass når temperaturar på mange millionår grader, blir gassen ionisert, og gassen får 10 så mange fundamentalt nye eigenskapar at ein har valt å sjå på dette som ein ny aggregattilstand, Plasmatilstanden. (Ein fundamental skiinad mellom

10 8 gasstilstanden og plasmatilstanden er at gass er ein god elektrisk isolator. Plasma er ein god elektrisk teidar). Det hadde nok vore ein del studiar av plasmatilstanden og tilgrensande område som vekselverknad meilom elektriske leidande vassker og magnetfelt f0r, serleg i samband med astrofysiske problemstillingar. Men no vart det verkeleg fart i utviklinga av den nye greina i fysikken som ein kallar plasmafysikk. Noko fundamentalt nye lover var det ikkje tale om. Men oppfjzirselen av eit plasma i elektriske og magnetiske feit var eit "terra inkognito," jamvel om ein starta ut frå kjende lover frå elektrodynamikken og god kjennskap til gass og vaeske tilstanden. Det tok såleis ein fire -fern års intens f ors-kriing f 0r ein til ein viss grad skj0na kor vanskeleg dette eigentleg var vart eit merkeår. Dette året heldt ein den andre internasjonale konferansen om fredeleg utnytting av atomenergi. Og på denne konferansen hadde stormaktene innsett at dette problemet var så vanskeleg at det var ingen grunn til å halda det hemmeleg lenger. Nokon lett veg fram til målet fanst ikkje. Og skulle ein nokon gong nå målet måtte det skje i storstilt internasjonalt samarbeid. Edvard Teller såg slik på problemet på dette tidspunktet: It is likely that we shall be dealing with an intricate machine which is inaccessible to human hands because : of radiation and on which all control and maintenance must proceed by remote control. The irradiation of materials by neutrons and gamma rays will cause the properties of these materials to change. Surfaces bombarded by the bremsstrahlung radiation will get heated more fiercely than is the case in any portion of our present nuclear reactors. You can operate the machine to the extent that this one surface can be cooled, the Test of the machine being at a relatively low temperature. These and other difficulties are likely to make the released energy so costly that an economic exploitation of controlled thermonuclear reactions may not turn out to be possible before the end of the 20th century.. i Det vart bestemt: at ein skulle halde internasjonale konferansar spesielt for dette problemet, organiserte av FN. Den forste i ei rekkje på sju slike konferansar hittil,vart halden i Salzburg 1961, 250 eksperimentelle og teoretiske arbeid vart framlagde, og saman med dei 52 arbeida som vart lagt fram i 1958 utgjer dette på mange

11 matar fundamentet for det som seinare er gjort. Mange av desse arbeida, serleg dei teoretiske er like aktuelle i "dag som den gongen. Den framståande russiske vitskapsmannen Artz^niovich gav på sin mate uttrykk for situasjonen når han sa: It is now clear to all that our original beliefs that the doors into the desired region of ultra-high temperatures would open smoothly at the first powerful pressure exerted by the creative energy of physicists, have proved as unfounded as the sinner's hope of entering Paradise without passing through Purgatory. And yet there can be scarcely any doubt that the problem of controlled fusion will eventually be solved. Only we do not know how long we shall have to remain in Purgatory. We shall have to leave it with an ideal vacuum technology, with the magnetic configurations worked out, with an accurate geometry for the lines of force' and with programmed conditions for the electrical contours, bearing in our hands the high temperature plasma, stable and in repose, pure as a concept in theoretical physics when it is still unsullied by contact with experimental fact. Ein skal vera klar over at på dette tidspunkt hadde ein Stellarator (Princeton), Toroidal Z-pinch (ZETA-Harvell), Tokamak (USSR), 6-pinch, Spegelmaskin og linear pinch som fullt utvikla konsept, med tildels mange års eksperimentering bak seg. Toroidal field coils Helical muliipole conductors Toroidalt magnetfell magnetic field lines Plasma Vacuum chamber Stellarator Tokamak Coils Losses i Losses PUSM 6-piprVi Knagnetic Tieid Lines Spcgelrcaskin Plasma

12 O/l 10 Ein hadde på dette tidspunkt eit kvantitativt mål for tidsevolusjonen av eit eksperiment karakterisert ved e"i" tid T R. Denne T R var utrekna på grunnlag av ein empirisk formel for diffusjonskoeffisienten i eit magnetisk innesperringssystem, framsett av Bohm D = -L *! "B 16 eb k = Boltzmanns konstant T = elektrontemparaturen e = elektrisk ladning for elektron B = magnetfelt Det var underleg korleis levetida til "alle" eksperiment var i samsvar med T R. Alle snakka om Bohm - diffusjon, alle mslte Bohm - diffusjon, alle visste kva Bohm - diffusjon var. verkelege situasjonen Medan den var at ingen visste kva Bohm-diffusjon var. Ein hadde pr0vt seg med teoretiske utleiingar, og kunne nok ut frå heuristisk tenkjemåte finna fram til noko som likna, men at dette var ein naturn0dvendig prosess som utan unntak ville dominera alle plasma-magnetsystem det kunne ein ikkje sjå. Men eksperimenta tala sitt tydelege språk og kva så? Ein ting var i alle h0ve sikkert, dersom ein ikkje kunne prestera betre innesperringstider enn T R, så ville ein aldri nå målet. Når det galdt temparaturar såg det litt lysare ut, ein hadde nådd 1.keV området (ca. 10 mill, grader), og det var ein god del tale om termonukleasre ngfytroner. Eitt av dei eksperimenta som hadde ein noko uheldig lagnad i så mate var ZETA. N0ytron-målingar på dette eksperimentet tydde på at dersom n^ytronene var termonukleéere så hadde ein svaert h0ge temparaturar. Dette gav grunnlag for ei b01gje av optimisme i det britiske laegret. Det vart vedteke å byggja Culham Laboratoriet, det störste og finaste i sitt slag til den tid. Culham stod ferdig nett tidsnok til å vera vertskap for den andre internasjonale konferansen i kontrollert fusjon 1965.

13 11 På dette tidspunktet var det klarlagt at resultata frå ZETA var feiltolka. Dei fleste n0ytronane hadde andre årsa~ker enn termonukleasre. Dei kom frå kollektive prosessar produserte av voldsame ustabilitetar. Så i staden for å vera eit teikn på god helse, bar desse n0vtronane bod om at ZETA var alvorleg sjuk. Artzimovich gav elles uttrykk for sitt syn på jäkta etter n0ytronar på dette stadiet når han ved Slazburg konferansen i 1961 sa det på sin mate: I would point out that if any of the fortunate persons who have observed this effect have brought with them to Salzburg a small handful of pure neutrons formed, on the average, during one discharge, there would hardly be enough of them to give one neutron apiece as a souvenir to the inhabitants of hospitable Austria. Det store problemet ved Culham konferansen i 1965 (den andre i rekkja) kom også til å bli Bohm - diffusjon. Dessutan hadde teoretikarane utvida lista over mogelege ustabilitetar til ein nokså omfattande katalog. Fusjonsreaktoren vart ikkje storlnemnd, ein hadde meir enn nok fundamentale fysiske problem å stri med. Plasmaet var ein vilter, ustyrleg krabat som var svsert uviljug til å lata seg temje. Spitzer sa i sin oppsummeringstale Og prognosane framöver var h0gst usikre. After this brief and rather superficial survey of the experimental work reported in this Conference, let us stop, look back at our work, and ask ourselves, "Are we approaching the goal towards which many of us started 'with such high hopes a number of years ago - the release of controlled fusion power for the benefit of mankind?" 1 think the answer to this question is simple and obvious we_dp not know. We cannot say what lies in territory, that is unexplored and uncharted. Our course towards controlled fusion has encountered many obstacles in the past. Most of the serious ones have '.been overcome,, sometimes after years of effort by a great number of scientists. AVê can be sure that there.will be many other obstacles ahead... 'but we have good reason to hope that these will be surmounted by the co- operative efforts of scientists in many nations. " ' ' " '.'.. V "..-..., ' ' Likevel, dei såkalla multipolmaskinene og den stabiliserte spegelmaskinen (Ioffe's bars) syntest å visa ein veg å gå til å skaffa seg meir kjennskap til dei fundamentale prosessane i eit plasma. Ein hadde i det minste noko som verka, og ein hadde ein teori bak det. Minimum B_ og minimum midlare B vart slagordet.

14 12 Cusp geometrien, Fig. 4', Fig. 4. hadde gode stabilitetseigenskapar, den kunne overftfrast til ein torus/multipolmaskin, og den hadde vist seg eksperimentelt a stabilisera midtseksjonen Oom har darleg krumning) i spegelmaskinen. Men det var ogsa lett a visa teóretisk at ein toroidal 'konfigurasjon som hadde lukka feltliner kunne ikkje vera ein minimum jb konfigurasjon. Det beste ein kunne gjera var a laga. ein konfigufasjon der ei feltline brukarlenger "tid" i eit omrade med god krumning enn i eit omrade med darleg krumning. midlare minimum B konfigurasjon. Men alt i alt var ein inne i ein kritisk fase, politikarane i Storbritannia bestemte a skjasre ned innsatsen ved Culham- 50 % over ein 5 ars bolk som starta i Ein sakalla Den tredje internasjonale konferansen vart halden i Novo Sibirsk. Denne konferansen var pa mange matar eit vendepunkt. For ftfrste gong hadde ein klare prov for at dét fanst maskiner som ikkje var

15 13 heims0kte av Bohm - diffusjon. Bohm - diffusjon var altså ikkje noko universelt fenomen, og hadde no misst det jarngrep det tyktest å ha hatt på alle eksperiment til denne tid. Det gjorde ikkje så mykje at multipolmaskiner ikkje hadde svara til dei forventningane ein hadde stilt til dei. Ein våga seg på ny til å tala om fusjonsreaktoren som eit mogeleg mål. Rett nok var det slik at mange av dei store prosjekta ikkje viste den mest lovande oppf^rselen. Serleg ille var det med Stellaratoren Mod C i Princeton og ZETA ved Culham/Harwell. Av og til kunne ein finna situasjonar der ein hadde innesperringstider svarande til fleire T R. Men ein hadde ikkje lukkast med å finna noko koherent bilete der ein kunne relatera "god oppf0rsel" til visse parameterområde. Ein slektning til ZETA, den russiske maskinen TOKAMAK var den som kom best frå det og kunne visa til innesperringstider T ~ 20 T B. Ein hadde elles eksperimentelt greitt å syna at i ein stellaratorgeometri ved Culham, gjorde innfanga elektronar meir enn 10 rundar rundt maskinen f0r dei gjekk tapte. Dette var eit stort framsteg i testing og utvikling av magnetfeltkonfigurasjonar med h0g presisjon. Spörsmålet var ville ionar med langt st0rre Larmor-radius enn elektronane oppf0ra seg like bra. For ikkje å snakka om eit plasma med både ionar og elektronar som kan perturbera magnetf el tet gjennom dei straumane plasmaet sjpilv produserer. Artzimowich sa mellom anna i sitt oppsummeringsforedrag: 1 What, then, have we accomplished since Culham? In my opinion, at least one really important result has been achieved: we have rid ourselves of the gloomy spectre of the enormous losses embodied in Bohm 1 s formula and have opened the way for further increases in plasma tem- perature leading to the physical thermonuclear level. i Det var bg oppmuntrande at teoretikarane ikkje hadde fleire nye ustabilitetar å koma fram med, alt i alt var optimismen på veg tilbake, og seniorforskaren og sjefen for den gruppa som starta fusjonsforskning i USSR, Budker, sa i avslutningstalen:

16 1 feel that the changes which have taken place in science in the last few years open up new possibilities, about which 1 should like to say a few words. In 1951 we began work on thermonuclear reactions in the- - confident belief that we would solve the problem with a rush and immediately. I was assigned the task of ensuring that our future thermonuclear reactor would not get too much out of hand. It was like the story of the man who wished to invent a perpetual motion machine and had taken out a patent on a method for keeping it under control. This attitude stemmed from the successes in developing "explosive thermonuclear reactors", a task which was achieved within a very short period oftime, leaving physicists with the impression that they could do everything - and do it fast. However, experience soon showed that here we had a scientific rather than a technological problem and that it would be necessary to study in detail the physics of plasmas - which we have now been doing for over ten years. The work in this field attracted new people with a new philosophy and a new ideology. Now, I feel that the progress achieved by the physicists during this period justifies our again thinking in terms of building a thermonuclear reactor. The physicist is not obliged to embark upon a project only when he is in possession of all the facts; he does not have to wait until the last button is sewn onto the tunic of the last soldier before engaging battle. He needs only to study carefully the underlying principles and then to find a solution which will reveal the unknowns. Such was the situation in the case of the first atomic (uraniumgraphite) reactor. Og slik vart det: 1970-ara vart fusjonsreaktoren og fusjonsteknologane sitt tiar. Det tok etter kvart til a utvikla seg store grupper ekspertar innafor fusjonsteknologi og reaktorfysikk. Der malsetjinga var a firma teknologiske 10ysingar nar ein som utgangspunkt hadde eit innesperra plasma med h0g nok temparatur, og gjevne geometriske spesifikasjonar bestemt av dei fysiske parametrane i ulike konsept som Tokamak, Stellarator, toroidal Z-pinch, toroidal 6-pinch og spegelmaskinen. Nar vi i denne korte oversikten har halde oss berre til dei internasjonale konferansane b0r ein menma at dei representerer berre ein liten del av mpite og kongressaktiviteter i dette feltet. Ein vil i tillegg spesielt nemna den Europeiske konferansen, som pa mange matar er internasjonal. Og den arlege American Physical Society's konferanse der talet pa deltakarar ligg omkring 500 og Det var pa den europeiske konferansen i Nederland 1969 at Artzimowich kunne leggja fram resultat fra Kurchatov Tokamak T-3 som fpfrde til eit gjennombrot for denne typen maskiner. Like etter dette m0tet reiste Artzimowich pa rundtur i U.S.A. for a fortelja om framgangen med Tokamak. Det gjorde hart sa overtydande at

17 15 Princeton som på det tidspunktet var nokså frustrerte over sin stellarator mod. C, besterate seg for Tokamak. På "rekordtid bygde dei mod. C om til Tokamak og hadde resultat å leggja fram på den neste internasjonale kongressen i Madison U.S.A. i Dette var eit tempo som imponerte alle fusjonsforskarar. Men det som var mest interessant var likevel det faktum at Princeton-forskarane kunne stadfeste resulata frå T-3. Skilnaden gjekk på detaljar som straumprofil og temparaturprofil, men i hovudsaken fann dei same verde for temparatur, tettleik og innesperringstid som forskarane ved Kurchatov hadde funne. Tokamak var med eitt det leidande konsept med omsyn til resultat, og Princeton hadde på ny etablert seg som det leidande fusjonsforskningssenteret i U.S.A. På stutt tid vart heile stellaratorprogrammet rasert i U.S.A. Det vart Tokamak for alle pengane, i det minste omlag 80 % av dei. Og framgång vart gjort. Ved den fjerde internasjonale konferansen i Madison U.S.A. sa Bickerton m.a.: The most exciting advances have been made in Tokamak research. The Princeton group have confirmed the earlier Russian results while the Russians themselves have gone on to obtain still higher temperatures with increased plasma current. The fruits of the rapid expansion in Tokamak research will only be apparent by the time of the next meeting. At present, and in the simplest terms, future progress apparently depends only on increasing the gas current and on applying auxiliary heating methods. There may well turn out to be insurmountable barriers across this golden road to riches; however, only by travelling along it will their presence or absence be discovered. Trass i all suksessen med Tokamak var ein likevel klår over at det truleg var den lettaste delen av arbeidet som var gjort. Ohms k oppvarming verka opp til dei temparaturar ein no hadde nått, men vidare gjekk det ikkje å setja si lit til ohmsk oppvarming, til det var leiingsevna i plasmaet altfor h0g i dette temparaturområdet. Andre oppvarmingsmetodar hadde vore påtenkte og studerte i lang tid, serleg htfgfrekvensoppvarming og np"ytralinjeksjon av partiklar i energiområdet nokre hundre KeV. Som reaksjon på synspunkt som vi har nemnt frå konferansen i Novosibirsk var det vel nokså rimeleg at arbeidet med meir konkrft planlegging av fusjonsreaktoren vsrt styrkt. Madison konferensen

18 16 var den forste konferansen der ein hadde ein heil sesjon eigna berre til reaktorfysikk og teknologi. Forsen sa f den samanheng: In my opinion, it is significant that at this Fourth Conference on Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research the progress of research has come to the point where a session on reactor systems is held, at all. Let us hope that progress in the plasma physics will continue to give us encouragement that such reactor studies are meaningful and indeed required. Forste delen av 1970-ara vart ein enorm konsentrasjon om Tokaraak, aller mest i U.S.A., men "feberen" greip om seg slik at mange tykte dette konseptet vart teke vel mykje alvorleg samanlikna med andre konsept. 6-pinch teknologien var pa veg mot eit klimaks serleg representert ved det store Scyllac prosjektet i Los Alamos, som hadde kosta mange ar a byggja og enda fleire pengar. Superraske kondensatorbatteri som kunne opererast paliteleg og driftssikkert var eit hp'gdepunkt i denne teknologien. Energi i mange Mega Joule-omrade som kunne styrast pa mikrosekundskalaen var i seg sj01v eit respektabelt resultat i teknologi. Ein hadde alt i fleire ar drive eksperiment pa sektorar av det som etter kvart skulle bli ein toroidal 0-pinch, og endeleg kom dagen da ringen var slutta, ein full toroidal 0-pinch, ein nyskapning der ein eingong for alle hadde eliminert 0-pinchen sitt eigentlege problem endetapet. Eksperimenta ein hadde gjort til denne tid tydde pa at levetida var bestemt av endetap. Sa. vonbrotet vart desto st0rre nar ein fann ut at den fulle torusen ikkje hadde stort lengre levetid enn sektoreksperimenta hadde hatt. Levetider pa ys var lite a. overtyda med nar ein sag tilbake pa resultata ra dei fpfrste linesre 0-pinchane fra tidleg i -60-ara. Noko fundamentalt gjekk galt, og akkurat kva som gjekk galt fekk ein aldri skikkeleg tid til a unders0kja. Prosjektet vart stogga pa kort tid. Altfor kort etter summe si meining. Ein burde gjeve seg litt betre tid til a koma fram til ein betre underbygd konklusjon. Var 0-pinchen berre ei stjerne som steig opp i starten av -60-ara for a siga under hórisonten i midten av -70-ara, ja det vil berre framtida vise. Det finst enno nokon som ikkje har gjeve heilt opp denne ideen.

19 17 På tidspunktet for den feints internasjonale konferansen i Tokyo 1974 var 6-pinchen på veg ut, men Tokamak hadde heller ikkje dei heilt store resultat å syna til. Tvert imot var det teikn til. stagnasjon. Det var lite nytt om spegel-maskinene. Stellaratoren som det no ikkje fanst eit einaste eksemplar av i U.S.A. vart likevel flittig studert i Garching (Vest Tyskland), U.S.S.R og Japan, og resultata var ikkje så nedslåande som dei hadde vore. Eit teoretisk arbeid av J. B. Taylor vekte stor interesse. Det gjekk ut på ei noko heuristisk förklaring på den underlege oppf0rsla til Z-pinchen eller ZETA-type eksperiment. Det toroidale magnetfeltet i den såkalla "rolege perioden" til ZETA hadde skifta retning i det ytre området. Fors0k på- å programmera Z-pinchar med omsyn til magnetfeltprofilar, for å realisera dette, hadde synt ein tendens for slike maskiner til å finna fram til ein slik magnetfeltprofil på eiga hand. Men resultatet frå Tokyo konferansen var likevel stort sett ein noko reservert optimisme. Grieger uttrykte det slik: Summarizing, we can say that this Conference has not produced any particular highlight or turning point. Its value rather consisted in demonstrating a steady progress and increasing understanding of the physics governing this field. This can be considered a rather good and promising. situation. It has to be kept in mind, however, that we are approaching a more decisive phase which will prove, whether our present extrapolations and forecasts are justified or not. Det hadde likevel skjedd ein del utanom den magnetiske fusjon. Laserfusjon eller inertiell innesperring var på veg til å etablere seg. Her opererte ein med innesperringstider så korte at materien ikkje fekk tid til å koma seg unna f0r fusjon var realisert, med andre ord mikrobomber om ein vil. For å kompensera for den korte tida måtte ein då for å stetta Lawson kriteriet ha heilt andre partikkeltettleikar enn det ein var kjend med frå magnetisk fusjon. Dette forskningsfeltet grensa oppptil område som hadde militasr interesse og ein har difor hatt ei blanding av fri og hemiiieleg foiskning her.

20 18 Ekspanderende plasma Laserlys Komprimert kjerne Prinsippskisse for laserfusjon. Fig. 5, I figur 5 har vi ein prinsippskisse av laserfusjon. fram ein del arbeid om dette i Tokyo. Det vart lagt Det vekte elles ein god del oppsikt når det private amerikanske forskningsselskapet KMS-FUSION på APS-m0tet i 1974 la fram resultat over n0ytron pulsar frå slike plasma som var eit godt stykke over det dei Amerikanske Nasjonale Laboratoria til den tid hadde offentleggjort. Det var tydeleg at laserfusjon var på offensiven og kanskje etter kvart skulle bli ein likeverdig partnar eller överta for den magnetiske fusjon, som etter mange si meining hadde stänga hovudet mot veggen altfor lenge no. I Tokyo vart det bestemt at m0tefrekvensen på dei internasjonale konferansane skulle aukast. Ein måtte ikkje missa initiativet no. Neste m0te vart Berchtesgaden (Vest Tyskland) Heller ikkje her vart ein presentert for dei store sensasjonane. Men ein jämn framgång var det likevel. Tokamak lina planla og hadde under bygging fleire st0rre maskinar, som ville visa om dette konseptet heldt det ein håpa på. 8-pinchen var tydeleg på veg ut, i alle hdve den t.oroidale versjonen. Scyilac's dårlege

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

KONTROLLERT FUSJON MATEMATISK INSTITUTT 1 INTRODUKSJON: ATOMENERGI HAR ETTER TSJRNOBYL-ULUKKA FÅTT EIN KVA ER SKILNADEN PÅ EIN FISJONSREAKTOR OG EIN

KONTROLLERT FUSJON MATEMATISK INSTITUTT 1 INTRODUKSJON: ATOMENERGI HAR ETTER TSJRNOBYL-ULUKKA FÅTT EIN KVA ER SKILNADEN PÅ EIN FISJONSREAKTOR OG EIN 1 KONTROLLERT FUSJON INTRODUKSJON: ATOMENERGI HAR ETTER TSJRNOBYL-ULUKKA FÅTT EIN STERK BISMAK. MEN DETTE VAR ATOMENERGI BASERT PÅ FISJONSPROSES- SEN. KVA ER SKILNADEN PÅ EIN FISJONSREAKTOR OG EIN FUSJONSREAKTOR?

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Læraren, rolla og IKT

Læraren, rolla og IKT Læraren, rolla og IKT, Stipendiat ved Høgskulen Stord/Haugesund Kart over Norge, plassering og antall innbygg? Agenda 1. PhD Å vera lærar i det digitale kunnskapssamfunnet 2. Lærarar sin kompetanse 3.

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Exam: ECON2915 Economic Growth Date of exam: 25.11.2014 Grades will be given: 16.12.2014 Time for exam: 09.00 12.00 The problem set covers 3 pages Resources

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål Veke 48 Mån 23.11 Frist innlevering av FRIkontrakt Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen Ons 25.11 Tors 26.11 Haustprøve i engelsk Fre 27.11 Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Ungdomsskolekonferansen Gyldendal kompetanse Jarl Inge Wærness 15.09.2014 There is only one 21st century skill We need to produce people who know how to act

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 7. juni

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og...

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Kometen Shoemaker-Levi 1000 ganger mer komet-nedslag uten Saturn og Jupiter Jupiter Jorda

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Student Response System

Student Response System Student Response System Demo of open web-based student response system Gabrielle Hansen-Nygård Stjørdal, September 2010 First thing first: what is Student Response System (SRS)? Technology products designed

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer