REFERAT FRA STYREMØTE NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE NR Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 15. februar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident (til kl ) Anders Fugelli (AF), varamedlem presidentskap (til kl ) Ina Kjøge (IK), nestleder TKN Svein Erik Teslo (SET), leder TKS Eilert Hesthagen (EH), leder TDK Martin Kavli Lysgaard (MKL), nestleder UK Stephen Smithurst (SS), NHF s adm. Venke de Lange (VDL), 2. visepresident Marte Hjertum (MH), leder TKN Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS Maren Lindahl (MLi), leder UK Marianne Lund (MLu), nestleder TDK Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF s adm. Merknadsfrist: Neste styremøte(r): Onsdag 14. mars, kl idrettens hus, Ullevål Onsdag 11. april, kl idrettens hus, Ullevål Tirsdag 17. april, kl idrettens hus, Ullevål (ekstramøte) Mandag 14. mai, kl idrettens hus, Ullevål Fredag 1. juni, kl Rica Hotell, Gardermoen 1 GODKJENNING AV REFERAT 07/11-12 Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post. Ellers ingen andre kommentarer til referatet. 2 INNKOMMET POST a) Sak 03/12 Fra Asker TK: Undertegnet NM kontrakt, del 1 Sendt styret/td. Tas til etterretning. b) Sak 04/12 Fra Bærum HK: Undertegnet NM kontrakt, del 2 Sendt styret/td. Tas til etterretning. c) Sak 05/12 Fra NIF: Nominasjon Egebergs Ærespris 2012 Sendt styret/nestledere. Styret finner ingen egnede kandidater til denne prisen. Brevet tas til etterretning. d) Sak 06/12 Fra J. Bruserud & Co AS: Engasjementsbrev NHF Sendt styret/nestledere. Denne er undertegnet av adm.leder, og tas til etterretning av styret. 1

2 e) Sak 08/12 Fra NIF: Porsgrund Porcelænsfabriks Ærespris 2011 Sendt styret/nestledere. Styret har heller ingen egnede kandidater til denne prisen. Brevet tas til etterretning. f) Sak 09/12 Fra Asker TK: Søknad om økonomisk støtte NM del 1 Sendt styret/nestledere Arrangøren har underskudd etter deres arrangement på Konnerud, og søker NHF om støtte til dekning av dette. Leder av TKS avstår fra evt. avstemming, da dette er en nordisk stil sak. Det ble da diskutert omkring dette med areabruk, og at dette kanskje bør opp som diskusjonssak på kommende fagmøte. Saken overlates til en evt. behandling i TKN Styret (med unntak av TKS leder) vedtok å avslå søknaden på prinsipielt grunnlag, da NHF sentralt ikke har mulighet til å støtte slike søknader. Kontoret gir tilbakemelding til klubben. g) Sak 10/12 Fra NIF: Søknad NIFs hedersbevisninger Sendt styret/nestledere, som tar det til etterretning. h) Fra NIF: Innspill bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Sendt styret/nestledere. Flerbruksanlegg er nedprioritert ift. til tidligere år, mens flerbrukshaller, svømmehaller etc er oppjustert. Styret må gi en tilbakemelding til NIF om dette, og be de oppjustere dette igjen. Vinteridrettene har behov for dette. Styret støtter også vannskiforbundets forslag. Kontoret sender inn svar innen fristen. i) Sak 12/12 Fra NHFs lovutvalg: Nye endringer og redigeringer NIFs lov. Brevet gjelder oppnevnelse av sanksjonsutvalg ifm. håndheving av særforbundenes egne reglement. Dette er noe som er vedtatt i de nye lovene til NIF. Styret ønsker å avvente saken til tinget, der det tas sammen med den nye basisloven for forbundet som må vedtas. j) Brev til NIFs lovutvalg fra NHFs lovutvalg ang. dopingarbeidet for hest og hund. Rytterforbundet har fått sitt antidopingreglement for hest godkjent, og er inne hos Antidoping Norge (ADN). Leder av NHFs lovutvalg ønsket også at dette skulle omfatte hund. Han har sendt en henvendelse til NIFs lovutvalg om saken. Styret avventer tilbakemelding fra NIF.. 3 ØKONOMI a) Regnskap 2011 pr. desember Viser et underskudd på kr ,-. Kontoret må gå igjennom regnskapet og åpne poster for evt. korrigeringer. Når det er gjort, så kan disponeringene foretas. Dette kan da gjøres som e-post sak. Regnskapet tas til etterretning. b) Budsjett NHF 2012 Innsetting av TKenes tall. Kontoret mangler fortsatt UK sine tall her. Disse må oversendes fra UK til kontoret snarest. Så styrebehandles saken på e-post. c) Post Kontoret sendte styret et forslag på skjema som klubbene kan bruke for søknad om post 3 midler i år. Prinsippene var bra, men det ble nevnt at nestleder i TKS hadde et konsept i Excel som kan brukes. Kontoret tar da kontakt med ham etter EM er ferdig. Søknadsbrevet må også gås igjennom. Kontoret ser videre på saken. Søknadsfrist for klubbene blir som tidligere år, 15. april. d) Avsluttende regnskap VM 2011 Det ble avholdt et møte forrige uke med ledelsen og økonomiansvarlig i VM komiteen. Det jobbes med å få ferdig totalregnskapet for VM så fort som mulig. Skal avholde nytt møte kommende uke, der presidenten ønsker svar på når dette kan gjøres. Det ble og presisert at det må lages en arrangørperm ifm. arrangementet, slik at ting kan læres av det som har blitt gjort. Evalueringsmøte i VM komiteen vil også bli avholdt senere i våres. 2

3 4 KONFIRMERING AV TIDLIGERE BEHANDLEDE SAKER PÅ E-POST Ingen saker behandlet. 5 ESDRA/IFSS KONGRESS 2012 IFSS har kommet tilbake med vedtak om avholdelse av sin kongress sammen med ESDRA kongressen helgen juni i Norge. IFSS kongressen fredag-lørdag, ESDRA kongressen søndag. Styret påtar seg oppgaven med å være vertskap for dette den helgen. Kontoret undersøker pris på Rica hotell Gardermoen for rundt 40 personer (overnatting, evt. møteromskostnad). Undersøke middag ved Stjernen på Gardermoen. 6 NHF S TING 2012 Innkalling sendes ut senest 1. mars Gjennomføring av program for helgen stort sett som tidligere år. Fellesmøte før fagmøtene lørdag formiddag med generell informasjon. Klubber med en representant oppfordres til å stille med to stk. på fagmøtet (en på hver). Styret ønsker å ta opp organisasjonsformen til NHF som diskusjonssak på fagmøtene I tillegg til å høre hva de mener om å gå over til 2-årig tingperioder igjen. Alle forslag, i tillegg til styrets egne forslag til tinget behandles på et eget møte. Forslag på dato ble 17. april, på idrettens hus kl INFORMASJONSMØTE M/NHF S KLUBBER Administrasjonen hadde et møte med PGI AS (Premiere Global Services), ifm. mulighet for alternative møtetyper på telefon og web. De hadde flere varianter av dette, men det var kun en type som kunne passe til et slikt møte, men her ville kostnadene bli altfor høye til å kunne gjøre det. Styret gikk da istedet for å avholde dette informasjonsmøtet lørdag formiddag ifm. tinghelgen (jfr. sak 6 over). 8 NASJONALANLEGG FOR HUNDEKJØRING Administrasjonen har tidligere sendt ut info. til styret. Dette blir en veldig stor sak og lang prosess, så styret legger saken til side så lenge. Det henvises også til det som står i handlingsplan utkastet. 9 NHF S HANDLINGSPLAN Sykdom forhindret fremdrift av denne til nå. Leder TKS og resten av komiteen jobber videre med planen, og legger den frem på neste styremøte. Den må ut til organisasjonen i midten av neste måned. 10 FORHOLD IDRETTSLAG/PERSONER I IDRETTSLAG Dersom det skulle oppstå situasjoner mellom forbund og klubber eller personer i disse, så har man NIFs lover å forholde seg til (reglement og sanksjoneringer). Styret forholder seg til NIFs lov og NHFs lover og reglement. 11 KORT INFORMASJON FRA TK ENE a) TKN Ikke noe særlig nytt å komme med siden sist. 3

4 Skal ha felles landslagssamling med TKS på Toppidrettssenteret i september. Har vært jobbet en del med EM uttak den siste tiden. b) TKS Har i år liten tropp til EM. Dette har forskjellige årsaker, men de kommer sterkere igjen neste gang. Ellers ingen annen info. c) TDK TKD ønsker å sponse to aspiranter til Finnmarksløpet med kr ,- hver. Ellers går tingene sine vante gang. De har TD på alle løp, med unntak av kommende lysløyperenn i regi av Norsk TK. d) UK Jobber med samlingen i juni på Dagali. Funnet diverse aktiviteter for disse. Ønsker å senke alderen til 15 år. Ellers ingen annen info. å komme med. Det ble foreslått at UK kanskje burde drive med oppsøkende virksomhet for å finne ungdom ute i klubbene, for å kunne tilby de møter, kurs, samlinger etc. i regi av NIF/IK/NHF. e) BMU Ingen fra komiteen var til stede. f) NHFs kontor Alt fungerer bra nå. Kontoret er nå i orden, og adm.konsulenten er på plass. Kontoret har felles e-post adresse som alle oppfordres til å bruke, slik at begge på kontoret mottar samme informasjon. Svært greit ifm. ferier, sykdom etc. 12 EVENTUELT a) Møte med NHFs representant i IS ifm. neste styremøte, 14. mars. Marcela Bustos, idrettsstyremedlem ønsker å hilse på styret og være til stede på et styremøte. Dette for bl.a. å kunne gi informasjon fra NIF og idrettsstyret. Hun inviteres da til førstkommende styremøte. Det kom forslag om å legge frem færre saker til dette møtet. Evt. ta flere saker opp på e-post. Styret var enig i dette. b) Oppdatering NHFs prosjektnummer oversikt Kontoret kom med forslag til endringer/justeringer av tidligere oppsatt oversikt. Forslaget ble enstemmig vedtatt c) Oppjustering satser reiseregninger. Statens satser er oppjustert for 2012, og det kom forslag om NHF skulle oppjustere sine satser og følge staten. Vedtak: Styret vedtar å følge statens satser på kjøring og diett. Kontoret retter opp gjeldende dokumenter. d) Veterinærer til NM sprint/md del februar. TKS trenger en veterinær ifm. kommende NM pga. landslagskjørere som kommer tilbake fra EM i Frankrike. Disse må ha oppfølging av ormekuren etter å ha vært i utlandet. TKS leder fikk oversikt over de veterinærer som NHF har i sin gruppe, og tar kontakt. e) Finnmarksløpet og evt. NM arrangement. Når Alta TK returnerer undertegnet NM kontrakt, så vil styret stille med representant(er) på løpet. E-post vedtak fattes når dette er i orden. Bankett 500 km er 13 mars, mens den for 1000km er 17. mars. 4

5 f) profilering/bekledning Det har kommet forslag på forskjellig typer bekledning.. Styret går for et forslag om caps pluss fleece genser, begge med NHF logo på. Det blir undersøkt priser etc. som styret får tilbakemelding på. g) Løp som ikke er terminfestet hos NHF. Bør styret informere Mattilsynet og Antidoping Norge om løp som ikke er terminfestet hos NHF. Det var delte meninger i styret om dette til å begynne med, men utover i diskusjonen så ble man enig om at dette kan det være greit å gjøre. Både som informasjon til disse organene, og ikke minst i forhold til eventuelle saker som kan oppstå under og etter løp, som kan være negativt for resten av hundekjører-norge. Oslo, 15. februar 2012 Stephen Smithurst referent Distribusjonsliste etter merknadsfrist: NIF Styrets medlemmer NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF) Hundekjørerkretser Hundekjørerklubber Kontrollkomité Idrettens Regnskapskontor Revisor 5

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Mandag 8. april 2013 Til stede: Forfall: Katrine Foss (KF), fung. president Anders Fugelli (AF), fung. 2. Visepresident Stein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 25. mars 2015 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB), 2. visepresident

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Tilstede: Leder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Fravær Nestleder Sekretær Leder Tennis Vara 2 Atle Busch

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer