REFERAT FRA STYREMØTE NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 10-11"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE NR Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 5. oktober 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Jarl Fladeby (JF), 1. visepresident Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth (IS), leder TKN Marianne Lund (ML), leder TDK Stephen Smithurst (SS), NHF s adm. Svein Kårtvedt (SK), leder TKS Anders Bjørnstad (AB), nestleder TKS Ina Kjøge (IK), nestleder TKN Eilert Hesthagen (EH), nestleder TDK Kristine Ildjarnstad (KI), leder UK Lotte Friid Fladeby (LFF), nestleder UK Merknadsfrist: Neste styremøter: 9. november 2010, kl Ullevål 7. desember 2010, kl Ullevål 1 REFERAT SM 02/10-11 Siste frist for merknader var i dag 5. oktober, og kontoret har kun mottatt to tilbakemeldinger/svar på den. Styret får ny frist frem til fredag 8. oktober med å komme med tilbakemeldinger/kommentarer til referatet. 2 INNKOMMET POST a) Saksnr. 99/10 fra Teller: Samarbeidsavtale med NHF (VM komite). Denne avtalen er undertegnet av VM komiteen. Dette er for å få i gang nettbutikken på VMs hjemmesider. Nettbutikken er nå åpnet på VM hjemmesiden. b) Saksnr. 101/10 fra NIF: Invitasjon Lov og Domsseminar. Sendt NHFs lovkomite. Dersom noen der ønsker å delta, så melder kontoret de på. c) Saksnr. 103/10 fra NIF: Søknad til KKD om spillemidler 2011 Sendt styret/nestledere. NIF søker om totalt 580 millioner i Søknaden tas til etterretning. d) Saksnr. 104/10 fra IFSS: Svarbrev til NHF vedr. spørsmål ifm. VM 2011 Saken behandles under punkt 9 b. 1

2 3 ØKONOMI a) Regnskap 2010 Regnskapet pr. september er ikke klart, og vil bli ettersendt styret. b) Revidering av TKS budsjett 2011 TKS ønsket en revidering av deres fagmøte vedtatte budsjett for Dvs. omdisponering av noen poster. Styret synes det er flott at de ønsker å disponere mye midler til aldersgruppen år, og forventer at disse midlene disponeres i alle tre grener. Vedtak: Revidert TKS budsjett for 2011 vedtatt (vedlegg 1) 4 LØPENDE SAKER a) ny sak: NHF 60 år Legges inn i løpende saker. Kontoret venter fortsatt på svar fra hoteller. Gir prisoverslag til styret når de kommer. b) ny sak: Langtidsplanen NHF Legges inn som løpende sak. 2. visepresident gir en statusrapport på hvor langt hun/gruppen er kommet med langtidsplanen til neste styremøte. 5 BEHANDLING SAKER PÅ E-POST a) forslag svarbrev til åpent brev NHF styret Vedtak på sist styremøte fattet at presidenten skulle fatte utkast til et brev som styret så godkjente på e-post. Det framkom et par tilføyelser til brevet som ble tatt inn. Vedtak: Brevet er godkjent og sendt på e-post 23. september (vedlegg 2) b) forslag brev IFSS ang. VM klasser Ut i fra enighet i styret på forrige møte, så ble utkast til brevet lagd av leder TDK, og ble sammen med noen få korrigeringer godkjent til å oversendes IFSS. Vedtak: Brevet godkjent og oversendt IFSS på e-post 23. september (vedlegg 3). 6 ÅRSPLAN NHF 2010/2011 Årsplanen ble sendt ut til styret/nestledere med svarfrist 25. september. Avventer denne, da alle ikke har fått lest igjennom dokumentet. Ny frist settes: Frist 15. oktober. 7 NY WEBPLATTFORM NHF (Forbundet Online) Adm.leder var i møte med firmaet som styrer denne plattformen på vegne av NIF. Flytting til Forbundet Online koster forbundet ingen ting, dersom forbundet selv flytter over all informasjon. Basisversjonen av FO er gratis for forbundene. Men det vil medføre kostnader dersom Emergit får jobben med flyttingen av all data. Følgende fremdrift ble avtalt: Emergit inviterer til et 2 dagers gratis opplæringskurs, og NHF stiller med de deltakere de ønsker. Det tas så et arbeidsmøte med, og etter dette så må NHF bestemme hva som skal med i den nye databasen. Adm.leder kontakter Emergit for å avtale tid for kurs. 2

3 8 INFO. FRA VM-KOMITEEN a) Saksnr. 96/10 åpent brev til NHF styret Styret har mottatt tilbakemelding fra Karin Wiik på brevet som ble sendt henne, på vegne av flere klubber. Dette er de kommentarer hun har på de forskjellige punktene styret skrev.. Presidenten lager et forslag til svarbrev som sendes styret til godkjenning på e-post. b) Nasjonale kvoter TKN/TKS til VM TKS har sendt forespørsel vedr nasjonal kvote til neste års VM, der de ønsker kvote på samme antall i hver klasse slik TKN søker om, under forutsetning av at de er sportslig kvalifisert etter uttaksregelen, for både senior og junior. Dvs 10 løpere i hver distanse. Det vil være NHF som innstiller dette til VM komiteen, som igjen gir innstilling til IFSS. Brevutkastet sendes styret på e-post til behandling. c) Informasjon fra presidenten VM komiteen var representert på IFSS kongressen i år med leder og adm.leder. Nettbutikken på VMs hjemmeside er nå oppe og går. Det skal avholdes et møte med Rennome i kveld, i tillegg til andre møter fremover. VM komiteen og arena komiteene skal ha et dagsmøte 24. oktober, så det vil komme mer informasjon på hva som skjer til neste møte. 9 INFO. FRA IFSS KONGRESS 2010 a) Saksnr. 104/10 Svar fra IFSS på NHFs brev ang. løpsprogram VM 2011 Dette brevet vil bli oversendt til Karin Wiik fra NHF som en del av svaret jfr. punkt 8 a over. b) Øvrig fra kongressen Kongressen ble vel gjennomført. Arild Eidsvold ble valgt inn som VP of Developement. Skandinavisk direktør: Karin Wiik trakk sitt kandidatur, så Skandinavia må velge inn ny person til dette vervet. Bengt Ponten ble gjenvalgt som president. Russland ble ekskludert fra kongressen. Dette skyldes manglende innbetaling til IFSS gjennom mange år. IFSS ønsker å være paraplyorganisasjonen for all hundekjøring i hele verden, og jobbe for å bli akseptert som olympisk idrett. Når det gjelder begrensning på transport av antall hunder mellom land i EU og inn og ut av EU, så jobber IFSS med denne saken sammen med ESDRA og andre store organisasjoner. NHF bør involvere VM-komiteen i saken, for at de kan kontakte f.eks. NIF og NKK som sammen kan jobbe mot Mattilsynet for evt. å kunne få en dispensasjon på dette. VM barmark 2011 ble besluttet av styremøtet i IFSS etter kongressen, at skal avholdes i Tyskland. Alle land har forskjellig struktur og organisasjon, og IFSS har et ønske om at de land som har bra organisasjon blir en fadder for mindre organiserte land, for å kunne lære de opp. 10 TERMINLISTE 2010/2011 a) EM barmark 2010 Påmeldingsfrist er 7. oktober. Pr. dags dato er kun to meldt sin interesse til å delta. BMU og kontoret har sendt ut info. og purringer til klubbene, samt informert på forbundets hjemmesider. Kontoret melder på de som ønsker å delta innen fristen. Det undersøkes med ESDRA om fristen kan utsettes over helgen, til etter NM. b) Godkjenning av NM søknader TKS har ikke sendt inn sine innstillinger enda. Kontoret kontakter de for å få inn dette. Styret behandler 3

4 så dette på e-post. TKN innstiller Grenland HK til å arrangere del 1 ( februar 2011) og Bærum HK til å arrangere del 2 minus Gutt-Pike Mesterskapet (dato ikke helt avklart enda, mest sannsynlig februar). Vedtak: Styret godkjenner TKNs innstilling til NM arrangører kommende sesong. c) Uttaksløp til VM TKN har nå kommet med sine uttaksløp i nordisk stil. De er: NM del 1 (Grenland februar), løp på Hadeland (5.-6. februar) og Asker (5.-6. mars). Uttaksløp for Nordic Breed snørekjøring 1 hund blir ifm. Hamar Hundekjørerfestival 8.-9 januar samt løpet på Hadeland februar. TKS har ikke sendt inn sine løp, og må gjøre dette så fort som mulig. 11 SFF: KRAV OM EKSTRAORDINÆRT IDRETTSTING Særforbundenes Fellesforbund (SFF) ønsker at alle deres medlemmer snarest mulig behandler deres krav til NIF om å innkalle til ekstraordinært idrettsting før jul, slik at kravet får så bred støtte som mulig. SFF vil at dette ekstraordinære tinget behandler forslag om ny sammensetning av Idrettstinget. NHF styret gikk gjennom saken og vedtok følgende: Vedtak: Styret støtter seg til SFFs krav om å innkalle til ekstraordinært idrettsting før jul. Kontoret gir SFF tilbakemelding om styrets vedtak. 12 NHFs REGLEMENT a) Godkjenning av barmarksreglementet etter tinget 2010 Reglementet er blitt oppdatert ut i fra de vedtak som ble fattet på tinget i år. Det var punkt aldersdefinisjon samt endringer i antall startende i NM klassene. Vedtak: Barmarksreglementet godkjennes med de tilføyelser/endringer som tinget vedtok. 13 EVENTUELT Ingen saker til eventuelt. Oslo, 5. oktober 2010 Stephen Smithurst referent Distribusjonsliste etter merknadsfrist: NIF Styrets medlemmer NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF) Hundekjørerkretser Hundekjørerklubber Kontrollkomité Idrettens Regnskapskontor Revisor 4

5 TKS, budsjettforslag 2011 Poster RES- Mai Klubbaktivitet skole trinn Klubb.støtte. Fotnote Nasjonale stevner Toppidrett skole tr trener/instr.tilt jentesamlinger samlinger delt.em, også barmark delt.vm, også barmark delt.internasjonalt (Iditarod) Fotnote landslag/represent. Lag. Fotnote 2 juniorlag 0 0 Kompetanseutvikling int.trenerutdanning int.lederutdanning etisk skol. 0 0 Administrasjon interne møter personalkostnader kontorkostnader SUM UTGIFTER: Fra NIF Fra TKS fond Tilskudd, sponsorer, salg av landslag eller bruk av fond: 0 0 SUM INNTEKTER: Inntekter sponsoravtaler Fond Disponering av resultat, til VM i 2011 Fotnoter: : Sponsoravtale Handlerimport 2 TKS Har 2 Bergans Ekspedisjonsjakker str. S og M verdi kr ,- samt scanner til chips. Dette befinner seg hos adm-leder. En defekt printer befinner seg i Ski. 3 Landslaget har også en vaksineavtale pr.2010 med Scanvet. Kontaktperson Øystein Varhaugvik. f3a1ee0c c144d3b74b.xls

6 VEDLEGG 2 1. Styret i NHF har jobbet mot et løpsprogram som var i tråd med forslaget som det ble stemt over på Tinget i Dette fremkommer også av kontrakten som ble inngått med IFSS selv om det i kontrakten kun var en grovskisse av et løpsprogram (tentative program ). Ut fra denne teksten er det å forstå at løpsprogrammet ikke endelig var fastsatt. Underveis har IFSS kommet med krav om at VM2011 skulle inkludere snørekjøring 2 hunder for å få deltagere fra USA og Nordic Breed som et skritt på veien til å samle hele hundekjørerverden under en og samme paraply. Det ble gjennomført møter med presidenten og sportsdirektøreni IFSS i forbindelse med prøve-vm på Hamar og i ettertid flere telefonmøter og telefonsamtaler om et endelig løpsprogram. Her kom det tydelig frem at VM er et IFSS arrangement med NHF som teknisk arrangør og at løpsprogrammet bestemmes av IFSS. Styret har også i denne perioden rådført seg med IFSS s Nordenrepresentant. Styret stod da overfor to valg: 1. Godta et løpsprogram som ikke var i tråd med vedtaket på Tinget i Stå på det NHF s styre mente var avtalt løpsprogram i kontrakten og derigjennom miste muligheten for å stå som teknisk arrangør av VM Dette ville stride mot et enstemmig Tingvedtak om at NHF skulle stå som arrangør av VM2011. Av disse to mulighetene valgte NHF s styre å etterkomme kravene fra IFSS. 2. Denne saken ble behandlet i NHF s styre via telefonsamtaler og noe mailkorrespondanse. Dessverre ser vi i ettertid at den endelige beslutningen skulle vært en egen sak på et styremøte og protokollført.i et styrereferat. Dette tar vi til etterretning og beklager. 3. NHF s styre følte se presset til et løpsprogram som var i strid med Tingets føringer men mente at det var viktigere for hundekjørermiljøet i Norge at det ble arrangert et VM i Norge. Dette ville skape en nødvendig oppmerksomhet om vår idrett som vil kunne bidra positivt til videre rekruttering og ikke minst oppmerksomhet fra presse og sponsorer. 4. NHF s president har avtalt et eget møte med IFSS president under IFSS GA i Dublin. Dette for å informere om den frustrasjon og misnøye denne saken har skapt i hundekjørermiljøet i Norge. Videre vil NHF innstendig be om at IFSS beslutter et endelig løpsproram for fremtidige VM på snø for å unngå slike situasjoner i fremtiden.

7 VEDLEGG 3 Dear Mr. President The IFSS' decision to include classes for Nordic Breeds and 2-dogs skijouring in the forthcoming WC, have caused a massive amounts of protest from our members. The Norwegian GA voted in June 2009 not to apply for Nordic Breed classes, though it was made clear at the time by ESDRA representative Mr.Nils Finsrud that such voting would only be looked upon as a wish, and that IFSS have the right to decide that the orginizers of WC must include such classes( IFSS Laws, 4.12) The board of the Norwegian Sleddogssport Association, and not least, the WC comitee feels a strong need to put this matter behind us. The NHF board voted yesterday to apply to IFSS to have your decision in writing, if necessary- voted upon at the forthcoming GA in September. The answere from the IFSS will be published at the NHFs and the WC officials websites." Oslo, 23. September 2010 Best regards Gunnar Solberg President NHF

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 15. februar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident (til kl. 21.10)

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Mandag 8. april 2013 Til stede: Forfall: Katrine Foss (KF), fung. president Anders Fugelli (AF), fung. 2. Visepresident Stein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Tirsdag 3. februar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 25. mars 2015 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB), 2. visepresident

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no STYREMØTE NR. 6, 2014 2016 13. februar 2015 Sted: Scandic Holmenkollen Park Oslo, 16. februar 2015

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2011 Oslo, 12.januar 2011 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen, Knut Olav

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30 REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 23.10.2012 kl 15.40 20.30 Til stede: Styremedlemmer: Marte Ottesen, Nils B. Skaar, Kjell Enberget, Petter Elvestad Varamedlemmer: Reidar Nilsen

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer