REFERAT FRA STYREMØTE NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE NR Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB), 2. Visepresident Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap Stein Tage Domaas (STD), leder TKS (via Skype til kl ) Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS Terje Hoel (TH), leder TKN (via mobiltelefon) Eilert Hesthagen (EH), leder TDK Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK Stephen Smithurst (SS), NHF s adm. Espen Mollerud (EM), nestleder TKN Maren Lindahl (MLi), leder UK Martin Kavli Lysgaard (MKL), nestleder UK Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF s adm. Merknadsfrist: Neste styremøte: Styresamling - lørdag 17. august, Tverrsjøen, Jevnaker 1 KONSTITUERING AV NYTT STYRE Tinget har valgt nytt styre i NHF. Styret skal være et kollegialt forum, og alle skal dra i samme retning. Styrearbeid er pålagt taushetsplikt, men informasjon skal allikevel ut fra organisasjonen. Styret skal være svært forsiktige med bruk av sosiale medier! Forbundets offisielle organ er brev, e-post, hjemmesidene og forbundets facebook side. Styremøtene skal være så effektive og ryddige som mulig. Referater skal ut så tidlig som mulig.. Styrets medlemmer kan være uenige i saker, men når det er fattet vedtak, så skal alle stille seg bak vedtaket. Dissenser i saker kan også protokollføres. Det nye styret er da konstituert. 2 GODKJENNING AV REFERAT Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post av det forrige styret. Ellers ingen andre kommentarer til referatet. Styret ønsker å endre merknadsfristen fra 7 dager til 3 dager for å få fortgang med å få ut informasjon. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Gjelder fra dette møtet Styrereferat 01 1

2 3 INNKOMMET POST a) Sak 46/13 fra NIF: Høring av endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Sendt styret/nestledere. Frist for tilbakemelding til Norges Idrettsforbund er mandag 24. juni. Det er mange sledeklubber som dette kanskje kan være viktig for. Presidenten ønsket at NHF kommer med en tilbakemelding her, og at det kan være en sak for TKS.. TKS leder ga tilbakemelding om at forbundets behov er dekt lovmessig. Det kom forslag om at dette kunne sendes ut til klubbene på høring med svarfrist 20. juni, så tar styret og går igjennom evt. tilbakemeldinger. Kontoret sender ut dette snarest. 4 ØKONOMI a) Regnskap 2013 Mottatt IRKs regnskap pr. 30. april, som viser et akkumulert overskudd på kr ,- Vil gi rundt kr ,- overskudd i forhold til det reviderte årsbudsjettet som ble vedtatt på tinget. Styret vil følge med på regnskapet fremover og være stenge ift. budsjettet, men det er viktig å ikke strupe all aktivitet. Øk.ansvarlig gikk så gjennom sitt skyggeregnskap, som er oppdatert pr. 7. juni. Denne gir en tettere oppfølging som styret ønsker. Regnskapet tas til etterretning. Kontoret har også tidligere fått i oppgave å undersøke om forbundet kan føre regnskapet selv. Dette bør da kunne skje fra 1. januar Frem til da kurses de ansatte. 5 KONFIRMERING AV TIDLIGERE BEHANDLEDE SAKER PÅ E-POST Ingen saker siden sist. 6 KONFIRMERING AV VEDTAK FRA MØTET 2. JUNI, GARDERMOEN a) Økning av lisensbeløp (jfr.forslag 20 på tinget, overlatt styret) Lisensene får følgende nye satser: Engangslisens opp til 16 år: kr. 50,- Engangslisens 17 år +: kr. 200,- Årslisens junior: kr. 200,- Årslisens senior: kr. 400,- De nye satsene for engangslisens vil da gjelde fra dags dato, mens årslisens satsene vil først gjelde fra neste sesong (2014/2015). Vedtak: Enstemmig vedtatt. b) Startkontingenter nordisk stil (jfr. forslag 21 på tinget, overlatt til styret) Økes med følgende beløp: Alle klasser i vanlige løp, NM og G/P mesterskap økes med kr. 75,- Senior og sledeklasser i Seppalaløpet økes med kr. 200,- Mini-Seppala økes med kr. 150,- Vedtak: Enstemmig vedtatt Styrereferat 01 2

3 7 INFORMASJON FRA NHF S KONTOR Dette punktet blir fast på hvert møte fremover, der kontoret informerer styret om det som skjer der mellom styremøtene.. NHFs generalsekretær gikk igjennom noe praktisk informasjon for de nye i styret. 8 YOG 2016 Det har ikke skjedd noe mer siden forrige møte. Adm.konsulenten skulle purre opp Høgskolen på Lillehammer, men i og med at hun ikke var til stede på styremøtet så avventer styret hennes svar. 9 INT.MESTERSKAP a) Søknad EM 2016 Utkast til søknadsbrev er sendt ut til styret. Denne ble gjennomgått, og det endelige brevet oversendes IFSS/ESDRA så fort som mulig denne uken. Når forbundet får tilbakemelding om hvorvidt NHF får arrangementet, så må styret sette i gang prosessen med å få i satt opp en organisasjonskomite. b) Foreløpig søknad VM langdistanse 2015 og 2017 Kontoret har sendt foreløpig søknad til IFSS, samt sendt ut innbydelse til NHFs klubber om at de kan søke på å være teknisk arrangør av disse arrangementene. Søknadsfrist til klubbene er 20. juli. Hva skjer dersom forbundet mottar to søknader på samme arrangement? Finnes ingen rutiner for dette (KR), så styret må gå nøye igjennom søknadene og vurdere disse med gode begrunnelser. 10 OPPFØLGING SAKER FRA NHF S TING 2013 a) Medlemmer til Sanksjonsutvalg Styret foreslår Jarl Fladeby som leder. Kontoret forespør ham, og gir tilbakemelding til styret. De øvrige 2 medlemmer og 1 varamedlem tenker styret på og gir innspill på navn til kontoret. b) Medlemmer til valgkomite nordisk stil Saken tas på neste styremøte. c) Lover og regelverk Barmarksreglementet er blitt oppdatert etter årets ting. Bl.a. er følgende blitt gjort: Endringene i alder på tinget medfører da at det blir en ekstra junior klasse, også NM. Stafett lagd nytt punkt som omhandler stafett generelt, da tidl. snøreløp stafetten bortfaller. Måtte også lage system for veksling. Har også tatt inn dette med 15 sekunders tidsstraff, som står i de øvrige reglementene. I tillegg til noen små korreksjoner i ordlyden. Disse rettes opp og korrigert reglement oversendes kontoret, som legger den ut på hjemmesidene. De øvrige regelverkene vil bli gjennomgått i løpet av sommeren. 11 KONFIRMERING AV MEDLEMMER TIL: a) UK ungdomskomiteen. Ifølge leder av UK, så ønsker de samme tre medlemmene å fortsette i komiteen. Styret godkjenner medlemmene i UK for 2013/ Styrereferat 01 3

4 b) TD-komiteen Leder av TDK er i dialog med øvrige medlemmer til komiteen. Han kommer tilbake når dette er avklart. c) NHFs antidopingkomite Saken tas på neste styremøte. d) Barmarksutvalg Kontoret kontakter tidligere leder, Venke de Lange, om hun fortsatt kunne tenke seg å lede BMU, og høre med henne om evt. andre som kunne tenke seg å være med i utvalget. Kontoret gir styret tilbakemelding. 12 FORDELING AV OPPGAVER INTERNT I STYRET Presidenten har kommet med en rekke oppgaver som han mener styret må dekke. Han gikk igjennom de forskjellige oppgaver/områder med forslag på navn på person(er) som kunne være ansvarlig for disse. Dette er kun en grovskisse. Listen vil bli distribuert til styret/nestledere, slik at alle kan tenke igjennom det de er blitt foreslått til. Endelig oppsett gjøres på neste styremøte. 13 EVENTUELT a) Svarbrev OLT-stipend saken. Det er blitt lagd utkast til svarbrev til de utøverne som har innmeldt saken. Utkastet ble gått igjennom, og endelig svarbrev vil blir sendt de. Styret må vil også se på de angjeldende KRene som omhandler rutinene for Olympiatoppstipend, for å se på evt. forbedringer i disse. b) Seppalaløpet 2014 Nittedal HK ønsker ikke å arrangere løpet neste år. TKN blir da nødt til å utlyse om at de trenger arrangør til neste års arrangementet. c) Sommerhundekjørerskolen. Styret ønsker å vite antall påmeldinger fra kontoret. I og med at arrangementet er blitt flyttet på (fra juni til august), så forventes det færre deltakere ut i fra tilbakemeldinger fra miljøet. Det skjer visstnok mye i det tidsrommet skolen er planlagt avholdt. d) Fadder-ordning i Ski-Dogs Lena B. Hillestad m. flere har tanker omkring en fadder-ordning der alle landslagsutøvere i Norden får en junior og seniorutøver hver fra Europa/USA. Man utveksler erfaringer rundt trening, utstyr, hunder m.m. Norden er langt foran de fleste nasjonene her, og mange synes det er vanskelig å ta kontakt. Ved å ha direkte kontakt med en Nordisk utøver blir det lettere, og "fadder-barna" kan igjen dele det de lærer med utøvere i egen klubb/land. I forbindelse med internasjonale mesterskap må man sette av til til å møtes, og ta en økt sammen (foredra eller trene). Og om mulig/ønskelig kan man ta i mot besøk i sitt hjemland, noe som kan være givende for begge parter. En egen facebook side (for medlemmer) hvor man kan prate sammen, legge ut bilder og erfaringer. Denne ble sendt til styret i NHF, TKN ledelsen, det svenske hundekjørerforbundet samt IFSS og ble svært godt tatt i mot. IFSS ønsker at dette forslaget tas opp på deres styremøte 18. juni. Styret i NHF avventer til etter dette møtet Styrereferat 01 4

5 e) Dato for kommende styremøter/styreseminar (arbeidsmøte). Det ble foreslått to alternative datoer for et styreseminar, lørdag 17. og lørdag 24. august. Foreslått sted er Tverrsjøen, Jevnaker. Lørdag 17 august var den datoen som passet best for de fleste, og blir dermed dato for møtet. f) Klasser VM. Styret oppfordrer TKene til å se på det som eksisterer av VM-klasser, for å se om noe bør endres. Så det kan fremmes evt. forslag på neste IFSS kongress. g) Møte med Thon gruppen Leder i TDK var på Skeikampen der det var møte med Thon gruppen ifm. neste års Gausdal Maraton. Der ble det også informert om at det er tanker om å bygge en stor skiarena i området, som også skal kunne ta World Cup arrangementer. De var også svært interessert i å ha med hundekjøring som bruker av dette anlegget. Det er snakk et par år frem i tid. Styret synes det var svært positivt, og avventer mer informasjon i saken.. h) Blomster sendt tidligere president. Presidenten har på vegne av styret og administrasjonen sendt blomster til tidligere president, Gunnar Solberg, med takk for all den jobben han har gjort for NHF i de årene han har sittet i styret.. Sandvika, 11. juni 2013 Stephen Smithurst referent Distribusjonsliste etter merknadsfrist: NIF NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF) Styrets medlemmer NHFs internasjonale representanter Hundekjørerkretser Hundekjørerklubber Kontrollkomité Idrettens Regnskapskontor Revisor Styrereferat 01 5

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Mandag 8. april 2013 Til stede: Forfall: Katrine Foss (KF), fung. president Anders Fugelli (AF), fung. 2. Visepresident Stein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 12 REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 7 mars 2009 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

RUNDSKRIV NR 3 august 2009

RUNDSKRIV NR 3 august 2009 RUNDSKRIV NR 3 august 2009 --------------------------- NKF ønsker alle sine medlemmer en riktig god høst! -------------------------- 1 Side 3 Side 4 Innholdsfortegnelse Nina Solheim, ny juniortrener i

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer