Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388"

Transkript

1 PRE III 13 Årsrapport 2013 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer

2

3 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning Resultat og balanse 7 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Revisjonsberetning 16 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 3

4 PRE China & Asia Private Equity AS ( PRE China & Asia ) gir norske investorer tilgang til å investere med internasjonale profesjonelle og institusjonelle aktører i direkteinvesteringer i Kina og Asia. PRE China & Asia har som formål å etablere en portefølje bestående av utvalgte private equity-fond i Kina og eventuelt andre asiatiske land. PRE China & Asia har fra oppstarten i januar 2010 til lukkingen av selskapet høsten 2011 fått tilført emisjonsproveny på NOK 153 millioner. PRE China & Asia ble lukket for ytterligere emisjoner i august 2011, og var per utgangen av 2011 tilnærmet fullinvestert i tre private equity-fond: China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI II ), New Horizon Capital IV ( NH IV ) og Hony Capital Fund V ( Hony V ). Den siste kommiteringen ble gjort medio 2012 til fondet Delta Capital Growth Fund ( Delta ), og PRE China & Asia var per 3. kvartal 2012 fullinvestert. 4 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

5 Forvalters rapport Kinas bruttonasjonalprodukt ( BNP ) steg 7,7 % gjennom 2013, marginalt over regjeringens offisielle målsetning på 7,5 %. BNP-veksten er den svakeste siden 1998, og underbygger den myndighetskontrollerte nedbremsingen av videre økonomisk vekst samt det pågående arbeidet med å omstrukturere den kinesiske vekstmodellen fra et lavkostland i kraftig utvikling til en industriell supermakt som i større grad drives av innenlandsk konsum. Den nye regjeringen har igangsatt flere omfattende tiltak som skal bidra til denne målsetningen, men økonomiske / sosiokulturelle omveltninger av en slik massiv skala er tidkrevende. Industriproduksjonen steg 9,7 % i 2013 i følge tall fra Kinas statistiske sentralbyrå (ned fra 10 % i 2012). Detaljvaresalg vokste 13,1 % gjennom året, ned fra 14,3 % i Det ble eksportert kinesiske varer og tjenester for til sammen USD milliarder, en økning på 7,9 % fra foregående år. Importen steg med 7,3 % gjennom året, til USD milliarder. Utenlandske direkteinvesteringer utgjorde rekordhøye USD 117,6 milliarder i 2013, opp 5,3 % fra Investeringer i service-sektoren var den store vekstdriveren (USD 61,5 milliarder opp 14,2 % fra 2012), mens investeringer i produksjonssektoren så et fall på 6,8 %. Den kinesiske regjeringen kunngjorde i mars 2014 at det årlige vekstmålet på 7,5 % for 2013 fastholdes også i Regjeringen underbygger vekstmålet med ambisjonene om å sikre stabil økonomisk vekst parallelt med implementering av reformer for en mer balansert økonomi. Strategien vil gagne Kina på lengre sikt, men vil kunne gi enkelte voksesmerter / negative utslag på økonomisk vekst i nærliggende fremtid. Blant annet vil styresmaktene arbeide mot en reduksjon av videre kredittvekst samt begrense finansiell risiko, tiltak som vil kunne resultere i kredittinnstramminger og finansielle utfordringer for enkelte kinesiske selskaper (slik erfart i 2013). På den andre siden er slike myndighetsstyrte tiltak forventet å skje gradvis. For PRE China & Asia sine underliggende porteføljeselskaper innebærer dette at Kinas makroøkonomiske klima ikke vil spille en nevneverdig rolle for selskapenes verdivekst i Verdiskapning vil måtte skje via forbedret operasjonell drift samt organisk vekst. CNEII II ble lukket i februar 2010 og har en kommitert kapital på USD 225 millioner. Per har fondet investert i åtte selskaper. NH IV var ved closing i desember 2011 fulltegnet med kommiteringer på over USD 1 milliard. Forvalter har per utgangen av 2013 investert i ni porteføljeselskaper, og har også etter årskiftet vist god flyt i porteføljeinvesteringer. Hony Capitals femte dollar-denominerte fond, Hony V, ble lukket med kommitert kapital på hele USD 2,37 milliarder. Dette gjorde Hony V til det nest-største private equity-fondet i Kinas historie, og forvalter Hony Capital fikk status som Asias største private equity-selskap. Hony V søker å investere i mellomstore kinesiske selskaper, men vil også kunne plassere kapital i utenlandske selskaper med ønske om en sterk strategisk partner som kan bistå med innpass i Kina. Per hadde fondet investert i fem porteføljeselskaper. Delta Capital Growth Fund, forvalterer Delta Capitals første dollar-denominerte private equity-fond, avsluttet sin første runde med kapitalinnhenting i juni / juli Totalt ble det kommitert USD 50 millioner. Forvalter har per utgangen av 2013 avsluttet fondets andre emisjonsrunde med kommiteringer på ytterligere USD 17 millioner. Fondet hadde per utgangen av 2013 gjennomført fire porteføljeinvesteringer. Pål Raaum Styreleder PRE Management Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 5

6 Årsberetning for 2013 PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS Virksomheten til PRE China & Asia Private Equity AS ( Selskapet ) er å investere i private equity-fond med fokus på Kina og Asia. Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Selskapet har per balansedagen ikke generert inntekter fra sine investeringer som følge av at underliggende private equity-fond fortsatt er i en investerings- og driftsfase. Ingen investeringer er realisert per balansedagen. Selskapets resultat i 2013 ble et overskudd på NOK 1,2 mill. Selskapets totalkapital er NOK 122,3 mill. per balansedagen og egenkapitalen utgjør 122,2 mill. Likviditetsbeholdningen er på NOK 9,8 mill. og anses tilfredsstillende. Selskapet har per 31. desember 2013 innbetalt USD 10,6 mill. i fondet China New Enterprise Investment Fund II CJV. Totalt har selskapet kommitert USD 15 mill. I tillegg har selskapet kommitert USD 10 mill. til fondet New Horizon Capital IV, USD 10 mill. til fondet Hony Capital Fund V og USD 5 mill. til fondet Delta Capital Growth Fund. Innbetalt beløp per 31. desember 2013 er henholdsvis USD 4 mill., USD 2,9 mill. og USD 2,5 mill. Selskapet har ingen ansatte og styret består av tre menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapets bransje og virksomhet medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften av Selskapet ved årsskiftet. Oslo, den 19. juni 2014 Pål Raaum Sign. Styrets leder Teodor Coucheron-Gautier Teigen Sign. Styremedlem Per Morten Bjørseth Sign. Styremedlem 6 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

7 Resultatregnskap PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS DRIFTSKOSTNADER NOTE Andre driftskostnader 1, SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skatter på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital Overført fra overkursfond SUM OVERFØRINGER Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 7

8 Balanse PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS EIENDELER NOTE ANLEGGSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i datterselskaper Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Andre kortsiktige fordringer SUM FORDRINGER Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

9 Balanse PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS EGENKAPITAL OG GJELD NOTE EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 4, OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, den 19. juni 2014 Pål Raaum Sign. Styrets leder Teodor Coucheron-Gautier Teigen Sign. Styremedlem Per Morten Bjørseth Sign. Styremedlem Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 9

10 Kontantstrømoppstilling PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter A Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i aksjer og andeler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Lån til datterselskaper Innbetaling av kapital Emisjonskostnader 0 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter C Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter A+B+C Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens slutt Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

11 Noter til regnskapet 2013 PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og på underskudd til fremføring, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd. Inntekter Selskapets inntekter knytter seg til avkastning på investeringen i aksjer og renteinntekter på bankinnskudd. Mottatt utbytte fra investeringen inntektsføres i samme periode som utbetaling skjer, dersom utbyttet representerer opptjent inntekt. Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de påløper. Investering i aksjer Investering i aksjer vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta som er omløpsmidler omregnes til valutakurs på balansedagen. Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 11

12 Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, m.v Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Selskapet er ikke pliktig til å ha ordning for obligatorisk tjenestepensjon i hht. lov om dette. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør NOK (inkl. mva.), herav NOK for andre tjenester. Note 2 Bankinnskudd, kontanter o.l. Total likviditetsbeholdning per : Herav bundne bankinnskudd: 0 Selskapet har ingen forpliktelser som skal dekkes av bundne bankinnskudd per Note 3 Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Brutto endring utsatt skatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller 0 0 Benyttet fremførbart underskudd 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28 % 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Sum betalbar skatt Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

13 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Endring Forskjeller som utlignes: Aksjer og andre verdipapirer Fremførbart underskudd Sum Utsatt skatt/skattefordel Selskapet har valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel. Note 4 Egenkapital Annen Aksjekapital Overkurs egenkapital Sum Egenkapital Kapitalforhøyelse Årsresultat Egenkapital Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet per består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer , Eierstruktur: De 10 største aksjonærene per var: Ord. aksjer Stemme-/ eierandel Helift AS ,7 % Sveberg Invest AS ,9 % O.C. Bentzen AS ,8 % AS Essdal ,7 % Mønnes Invest AS ,2 % Jaras Eiendom AS ,0 % Snekvik Eiendom AS ,7 % Stejerr Invest AS ,7 % Knut Håkon Martinsen ,7 % Kjeveortopedene Bjørnaas AS ,6 % Totalt antall aksjer ,1 % Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 13

14 Note 6 Investeringer Selskap EK Resultat Bokført verdi Kostpris CNEI Fund II, L.P Lokasjon: Cayman Island Eierandel: 14,93 % Note 7 Konsern Selskap Eierandel EK Resultat Balanseført verdi PRE China NH AS 100 % PRE China HCV AS 100 % PRE China DCG AS 100 % Mellomværende konsern pr : Kortsiktig fordring Herav renter PRE China NH AS PRE China HCV AS PRE China DCG AS Note 8 Finansposter Annen finansinntekt-/kostnad består i sin helhet av valutagevinst-/tap tilknyttet utestående fordringer, gjeld og bankinnskudd i USD. 14 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

15 Note 9 Annen driftskostnad Poster under annen driftskostnad i årsregnskapet fordeler seg slik: Revisjonshonorar Juridisk bistand Forretningsførerhonorar Honorar til VPS Forvaltningshonorar inkl. mva Andre honorar Trykksaker og kopiering Annen kostnad Sum annen driftskostnad Note 10 Leverandørgjeld Leverandørgjelden gjelder reisekostnader og møtekostnader. Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 15

16 16 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

17 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 17

18

19

20 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas plass Oslo Design og produksjon:

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 14 Årsrapport 2014 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2014 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2011 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 11 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2012 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 12 Innhold PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Leder 4 Årsberetning 2012 6 Resultat og balanse 8 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS.

Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS. Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS. Som aksjeeier i selskapet Pareto World Wide Offshore AS orienteres

Detaljer

Hva er private equity?

Hva er private equity? Årsberetning 2004 Hva er private equity? Private equity, eller unoterte aksjer, er aksjer i bedrifter som ikke er på børs. Det engelske begrepet har i stor grad blitt ensbetydende med en egen fondstype

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006 RESULTATREGNSKAP FOR 2006 Morselskap (ALLE TALL I HELE TUSEN) Konsern 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2006 0 Spillinntekter 9 83.640 0 Annen driftsinntekt 9 5.685 0 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate... 11 Triangelgården...

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007 Årsrapport 2007 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2007 Del II Årsregnskapet for 2007 Årsberetning Historikk og formål PolyDisplay ble konsipert og patentert

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer