Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388"

Transkript

1 PRE III 14 Årsrapport 2014 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer

2

3 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning Resultat og balanse 7 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Revisjonsberetning 16 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 3

4 PRE China & Asia Private Equity AS ( PRE China & Asia ) gir norske investorer tilgang til å investere med internasjonale profesjonelle og institusjonelle aktører i direkteinvesteringer i Kina og Asia. PRE China & Asia har som formål å etablere en portefølje bestående av utvalgte private equity-fond i Kina og eventuelt andre asiatiske land. PRE China & Asia har fra oppstarten i januar 2010 til lukkingen av selskapet høsten 2011 fått tilført emisjonsproveny på NOK 153 millioner. PRE China & Asia ble lukket for ytterligere emisjoner i august 2011, og var per utgangen av 2011 tilnærmet fullinvestert i tre private equity-fond: China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI II ), New Horizon Capital IV ( NH IV ) og Hony Capital Fund V ( Hony V ). Den siste kommiteringen ble gjort medio 2012 til fondet Delta Capital Growth Fund ( Delta ), og PRE China & Asia var per 3. kvartal 2012 fullinvestert. Fondsandelen i CNEI II ble avhendet i annenhåndsmarkedet i løpet av 3. kvartal Utdypende informasjon om fondsandelsalget ble gitt i PRE China & Asias 3. kvartalsrapport Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

5 Forvalters rapport Kina har i 2014 for alvor entret "Den Nye Normalen", en terminologi introdusert i kjølvannet av regjeringsskiftet i mars 2013 og påfølgende plenumssamling i november samme år. Kinesiske styresmakter har gjennom året videreført arbeidet med å skape balanse mellom stabiliseringen av den kinesiske vekstøkonomien og nødvendige, strukturelle justeringer. En rekke omfattende reformer har blitt introdusert både innenfor kinesisk helsevesen, finanssektor og for statlig-eide selskaper. President Xi Jinpings antikorrupsjonskampanje pågår fremdeles for full styrke. Økonomisk vekst har holdt stand, og gjennomsnittlig kinesisk levestandard er forbedret. Kinas bruttonasjonalprodukt steg 7,4 % gjennom 2014 (mot om lag 7,7 % i både 2013 og 2012). Trenden signaliserer en kontrollert, avtagende økonomisk vekst, i tråd med myndighetenes overordnede strategi. Den kinesiske sentralbanken bidro med flere pengepolitiske tiltak slik som reduksjon av bankenes påkrevde kapitalreserver i 2. kvartal og rentekutt i 4. kvartal (ettårig lånerente ned 0,4 prosentpoeng til 5,6 %). Lønnsveksten endte på om lag 8 % i I tillegg ble det tilført om lag 13,2 millioner urbane arbeidsplasser gjennom året, over 3 millioner flere enn myndighetenes målsetning og en merkbar forbedring fra 2013 (13,1 millioner nye arbeidsplasser). En stor andel av den nytilførte arbeidsstyrken var innen service-sektoren, hvilket igjen underbygger en vedvarende vekst i kinesisk levestandard. Innenlandsk forbrukerkonsum representerte 51,2 % av den økonomiske veksten i 2014, opp 3 % fra Under den årlige fellessamlingen til nasjonalkongressen og det kinesiske folks politisk rådgivende konferanse ("CPPCC") i mars 2015 ble det fremsatt estimater og målsetninger for inneværende år. Sentrale kunngjøringer var stimuleringen av den kinesiske konsumprisindeksen, balanseringen av RMB-valutakursen, vedvarende fokus på forbedret luftkvalitet og en bruttonasjonalproduktvekst på om lag 7 %. Slik nevnt tidligere mener vi at kinesiske myndigheters overordnede kjøreplan vil gagne Kina på lengre sikt, men at igangværende og tiltenkte tiltak vil kunne gi enkelte "voksesmerter" / negative utslag på økonomisk vekst i nærliggende fremtid. NH IV var ved closing i desember 2011 fulltegnet med kommiteringer på over USD 1 milliard. Forvalter har per utgangen av 2014 investert i 18 porteføljeselskaper samt et særskilt secondaries-fond (Raisson Capital). Videre har forvalter avhendet én porteføljeinvestering i løpet av året til bruttomultippel 1.4x og en brutto IRR på 26 %. Hony Capitals femte dollar-denominerte fond, Hony V, ble lukket med kommitert kapital på hele USD 2,37 milliarder. Hony V søker å investere i mellomstore kinesiske selskaper, men vil også kunne plassere kapital i utenlandske selskaper med ønske om en sterk strategisk partner som kan bistå med innpass i Kina. Per hadde fondet investert i 14 porteføljeselskaper. Delta Capital Growth Fund, forvalterer Delta Capitals første dollar-denominerte private equity-fond, ble lukket for emisjoner våren 2014 med totale kommiteringer på USD 67,5 millioner. Fondet hadde per utgangen av 2014 gjennomført ni porteføljeinvesteringer. PRE China & Asia begynte rapportering av verdijustert egenkapital ("VEK") per aksje medio 2014, da til en verdi på NOK 11,33 per aksje. Ved utgangen av 2014 var VEK økt med 32,2 % til NOK 14,98 per aksje. Oppgangen var drevet både av god verdivekst i selskapsporteføljene til underliggende tre private equityfond samt en kraftig valutaappresiering av USD mot NOK (USD/NOK 7,4332 per utgangen av desember 2014 mot USD/NOK 6,0837 per ). Pål Raaum Styreleder PRE Management Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 5

6 Årsberetning for 2014 PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS PRE China & Asia Private Equity AS s ( Selskapet ) formål er å investeringe direkte eller indirekte i privateequity-fond med fokus på Kina og Asia. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo. Selskapet har i løpet av 2014 realisert sin eierpost i private equity-fondet China New Enterprise Investment Fund II (Parallel), L.P. via annenhåndssalg. Salgsprisen på USD 13,06 millioner tilsvarte en brutto salgsgevinst på USD 1,56 millioner. I henhold til inngåtte salgsavtaler vil Selskapet motta oppgjør i tre delbetalinger i perioden september 2014 september Det har blitt gjennomført én delvis og én fullstendig realisering i et underliggende private equity-fond i løpet av regnskapsåret. Selskapets andel av realisasjonsprovenyene ble i sin helhet motregnet kapitalnedtrekk fra samme private equity-fond, og selskapet fikk således ikke utbetalt noen form for proveny. Årsregnskapet for 2014 viser et overskudd på NOK som foreslås disponert slik: Godskrevet annen egenkapital: NOK Sum: NOK Selskapets totalkapital er NOK 170 mill. per balansedagen. Egenkapitalen er på NOK 166 mill. Likviditetsbeholdningen er på NOK og anses tilfredsstillende. Selskapet har kommitert USD 10 mill. til fondet New Horizon Capital IV L.P., USD 10 mill. til fondet Hony Capital Fund V L.P. og USD 5 mill. til fondet Delta Capital Growth Fund L.P. Innbetalt beløp per 31. desember 2014 er henholdsvis USD 6,7 mill., USD 7,8 mill. og USD 3,75 mill. Selskapet har ingen ansatte, og styret består av to menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapets bransje og virksomhet medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om driften av Selskapet ved årsskiftet. Oslo, den 19. juni 2015 Pål Raaum Sign. Styrets leder Teodor Coucheron-Gautier Teigen Sign. Styremedlem 6 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

7 Resultatregnskap PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS DRIFTSKOSTNADER NOTE Annen driftskostnad 2, SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER FINANSINNTEKTER Gevinst / revers. nedskr. ved realiseringer av aksjer / andeler Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt SUM FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad SUM FINANSKOSTNADER NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 7

8 Balanse PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS EIENDELER NOTE ANLEGGSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i datterselskaper Lån til foretak i samme konsern Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Fordringer på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer SUM FORDRINGER Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

9 Balanse PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS EGENKAPITAL OG GJELD NOTE EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital 8, Overkursfond SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Utsatt skatt SUM AVSETNING OG FORPLIKTELSER SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, den 19. juni 2015 Pål Raaum Sign. Styrets leder Teodor Coucheron-Gautier Teigen Sign. Styremedlem Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 9

10 Kontantstrømoppstilling PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap / - Gevinst ved salg av andeler /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto + inn- / - utbet. ved kjøp / tilbakebetaling av andeler Netto utbet. ved langsiktige lån datterselskap / andre Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger av egenkapital Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter mv Beholdning av kontanter pr Kontantbeholdning pr Kontantbeholdning mv. fremkommer slik Kontanter og bankinnskudd pr Beholdning av kontanter mv. pr Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

11 Noter til regnskapet 2014 PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Inntektsføring Inntektene består i hovedsak av avkastning på finansinvesteringer, samt renteinntekter. Utbytte og mottatt konsernbidrag inntektsføres i samme periode som det avsettes for i utdelende selskap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (27 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd. Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 11

12 Note 2 - Lønn, ansatte, revisor Selskapet har ikke hatt lønnede årsverk i regnskapsåret. Foretaket er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn 0 0 Totalt 0 0 Ytelser til ledende personer og revisor Revisjonshonorar (inkl. mva.), som består av: Revisjon Andre tjenester Samlet honorar til revisor Note 3 - Andre driftskostnader Regnskap og revisjon Juridisk bistand Forretningsførerhonorar Forvaltningshonorar Andre honorarer Trykksaker osv Reise- / andre kostnader Sum andre driftskostnader Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

13 Note 4 - Investeringer i datterselskap / mellomværender Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens 1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens 3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er ikke bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden. Selskapet har følgende datter- / tilknyttede selskaper: Datterselskap Forretningskontor Eierandel Antall aksjer Årsresultat Egenkapital PRE China HCV AS Oslo 100 % PRE China NH AS Oslo 100 % PRE China DCG AS Oslo 100 % Datterselskap Bokført verdi Langsiktig utlån Anskaffelseskost Likningsverdi Renteinntekt PRE China HCV AS PRE China NH AS PRE China DCG AS Sum Note 5 - Andre finansposter Spesifikasjon andre finansinntekter Valutagevinst (agio) Sum Spesifikasjon andre finanskostnader Valutatap (disagio) Sum Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 13

14 Note 6 - Mellomværender konsern- / tilknyttede selskaper Kortsiktige fordringer MV. PRE China NH AS Sum kortsiktige fordringer Rentekostnader Renter til PRE China Private Equity II AS Sum rentekostnader Note 7 - Skatt Årets skattegrunnlag 2014 Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Anvendt skattemessig framførbart underskudd Skattbar inntekt 0 Årets skattekostnad Betalbar skatt 0 0 Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel Samlede ordinære skattekostnader Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt Langsiktige fordringer / gjeld i valuta Andeler i deltakerlignede selskaper Fremførbart skattemessig underskudd Sum positive skatteøkende forskjeller Sum negative skatteøkende forskjeller Forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel Balanseført utsatt skatt Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

15 Note 8 - Egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Per Fra årets resultat Per Note 9 - Aksjekapital, aksjonærer Selskapet har aksjer pålydende kr 0, pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør NOK Selskapet har 287 aksjonærer. De 10 største er: Aksjonær Org.nr. Antall Eierandel Helift AS ,72 % Sveberg Invest AS ,95 % AS Essdal ,73 % Mønnes Invest AS ,19 % Jaras Eiendom AS ,98 % Snekvik Eiendom AS ,72 % Stejerr Invest AS ,72 % Knut Håkon Martinsen ,66 % Kjeveortopedene Bjørnaas AS ,59 % Vold & Gran AS ,37 % Øvrige aksjonærer ,39 % Sum % Ingen av personene i selskapets styre / ledelse har direkte eller indirekte eierandeler i selskapet. Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 15

16 16 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

17 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 17

18

19

20 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas plass Oslo Design og produksjon:

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006 RESULTATREGNSKAP FOR 2006 Morselskap (ALLE TALL I HELE TUSEN) Konsern 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2006 0 Spillinntekter 9 83.640 0 Annen driftsinntekt 9 5.685 0 Sum driftsinntekt

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer