Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388"

Transkript

1 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer

2

3 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Revisjonsberetning PRE China & Asia Private Equity AS 15 China New Enterprise Investment Fund II CJV Revisjonsberetning 19 Regnskap 21 Noter 25 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 3

4 PRE China & Asia Private Equity AS PRE China & Asia Private Equity AS ( PRE China & Asia ) gir norske investorer tilgang til å investere med internasjonale profesjonelle og institusjonelle aktører i direkteinvesteringer i Kina og Asia. PRE China & Asia har som formål å etablere en portefølje bestående av utvalgte private equity-fond i Kina og eventuelt andre asiatiske land. PRE China & Asia har gjennom emisjoner fra januar 2010 fått tilført emisjonsproveny på NOK 117,3 mill. Selskapet lukkes for ytterligere emisjoner i løpet av andre halvår PRE China & Asia har til nå gjort en kommitering i fondet China New Enterprise Investment Fund II CJV ( CNEI II ). Forvalters rapport Kina kunne vise til kraftig økonomisk vekst også gjennom 2010, og flere industrier opplevde vedvarende høy etterspørsel etter kinesiske varer og tjenester. På samme tid blir det skrevet mye om høy inflasjon og en generell overoppheting av den kinesiske økonomien. Forvalter betrakter fortsatt Asia, og spesielt Kina, som interessante investeringsmarkeder med stort potensiale, og strategien opprettholdes. Forvalter har gjennom hele året arbeidet aktivt med å identifisere potensielle private equity-fond i Kina og Asia. Markedet er stort og aktørene mange, og forvalter har vært i dialog med en rekke fondsforvaltere. Fondenes ledelse, investeringsstrategi og tidligere oppnådde resultater er varierende. Det har blitt lagt ned et betydelig arbeid med å kartlegge hvilke aktører som forvalter mener er kvalifiserte til en kommitering fra China & Asia. Av de over 40 forskjellige private equity-fondene forvalter har vært i kontakt med har 6 fond kommet videre til forvalters såkalte short-list. Det forventes at China & Asia vil kommitere kapital til ytterligere 2 private equity-fond i løpet av Forvaltningsteamet i CNEI II var aktive i løpet av 2010 og i alt ble det vurdert 234 investeringsmuligheter. Av disse ble én transaksjon gjennomført, og aktiviteten gir en god indikasjon på mengden av selskaper som søker finansielle investorer. Interessen og aktiviteten blant kinesiske innenlandske investorer og oppkjøpsfond har vært økende i perioden, og i flere tilfeller har dette gitt et mer krevende investeringsklima. Mange lokale såkalte RMB-fond, de fleste av disse uten særlig erfaring og kompetanse, har økt konkurransen blant private equity-aktører i Kina. 4 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

5 Uerfarne forvaltere betaler opp mot 12 18x selskapenes inntjening for investeringer som ikke alltid fortjener en slik prising i håp om å få de børsnotert i løpet av kort tid. CNEI II har holdt seg til sin rigide investeringsprosess og har valgt å ikke øke budet på aktuelle selskaper. Til tross for veksten i antall RMB-fond er det fortsatt mange kinesiske selskaper som ønsker investorer slik som CNEI II som medeier. Disse selskapene etterspør internasjonal og profesjonell kompetanse (Best Practise og corporate governance), da målet er å utvikle selskapet for etterhvert å gjennomføre en exit. Dette vil i de fleste tilfeller foregå gjennom en børsnotering på en av børsene i Kina. For å lykkes med dette er selskapene avhengige av kompetansetilførsel og samarbeidspartnere med erfaring. Pål Raaum Styreformann PRE Management Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 5

6 Årsberetning for 2010 PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS Virksomheten til PRE China & Asia Private Equity AS er å investere i private equity-fond med fokus på Kina og Asia. Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Selskapet har per balansedagen ikke generert inntekter fra sine investeringer som følge av at selskapet fortsatt er i en investeringsfase, og ingen investeringer er realisert. Selskapets resultat i 2010 ble et tap på NOK 2,22 mill. Selskapets totalkapital er NOK 33,28 mill. per balansedagen og egenkapitalen utgjør 31,34 mill. Likviditetsbeholdningen er på NOK 10,17 mill. og anses tilfredsstillende. Selskapet har per 31. desember 2010 innbetalt USD 3,89 mill. i fondet China New Enterprise Investment Fund II CJV. Totalt har selskapet kommitert USD 15 mill. Selskapet har ingen ansatte og styret består av tre menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapets bransje medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften av selskapet ved årsskiftet. Oslo 15. juni 2010 Pål Torleif Raaum Sign. Styrets leder Per Morten Bjørseth Sign. Styremedlem Teodor Coucheron-Gautier Teigen Sign. Styremedlem 6 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

7 Resultatregnskap PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS Tall i NOK Driftskostnader Note Andre driftskostnader 1, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skatter på ordinært resultat 3 0 ÅRSRESULTAT Overføringer Overført fra overkursfond Sum overføringer Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 7

8 Balanse PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS Tall i NOK EIENDELER Note 2010 ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter, o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

9 Balanse PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS Tall i NOK EGENKAPITAL Note 2010 Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital 4, Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 15. juni 2011 Pål Raaum Sign. Styrets leder Per Morten Bjørseth Sign. Styremedlem Teodor Coucheron-Gautier Teigen Sign. Styremedlem Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 9

10 Kontantstrømoppstilling PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS Tall i NOK 2010 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter A Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i aksjer og andeler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring i egenkapital Utbetalt utbytte 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter C Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter A+B+C Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens begynnelse 0 Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens slutt Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

11 Noter til regnskapet 2010 PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS (Alle tall i NOK) Selskapet ble stiftet Årsregnskapet gjelder for perioden Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Selskapet har valgt å ikke balanseføre en eventuell utsatt skattefordel da det er usikkert om selskapet vil ha anledning til å benytte seg av denne. Inntekter Selskapets inntekter knytter seg til avkastning på investeringen i aksjer og renteinntekter på bankinnskudd. Mottatt utbytte fra investeringen inntektsføres i samme periode som utbetaling skjer, dersom utbyttet representerer opptjent inntekt. Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de påløper. Investering i aksjer Investering i aksjer vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta som er omløpsmidler omregnes til valutakurs på balansedagen Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 11

12 Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, m.v. Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Selskapet er ikke pliktig til å ha ordning for obligatorisk tjenestepensjon i hht lov om dette. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør NOK 0 (inkl. mva), herav NOK 0 for andre tjenester. Note 2 Bankinnskudd, kontanter, o.l. Total likviditetsbeholdning pr : Herav bundne bankinnskudd: 0 Selskapet har ingen forpliktelser som skal dekkes av bundne bankinnskudd pr Note 3 Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Brutto endring utsatt skatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller 0 0 Benyttet fremførbart underskudd 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28 % 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Endring Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Fremførbart underskudd Sum Utsatt skatt/skattefordel Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

13 Note 4 Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum Stiftelse Kapitalnedsettelse Emisjon Emisjon Emisjon Emisjon Emisjonskostnader Årsresultat Egenkapital Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer , Eierstruktur: De 10 største aksjonærene pr var: Ord. aksjer Stemme-/ eierandel Jaras Eiendom AS ,5 % Fusa Kraftlag ,2 % Mønnes Invest AS ,0 % Sveberg Invest AS ,8 % Jens Christian Kierkemann ,2 % VILJE2M ,1 % O.C. Bentzen AS ,0 % Rissa Kraftlag BA ,6 % Høgtun AS ,5 % Jarle Kjetil Rasmussen ,5 % Totalt antall aksjer ,5 % Note 6 Investeringer Selskap Eierandel EK Resultat Bokført verdi/ Kostpris CNEI Fund II L.P 14,93 % Lokasjon: Cayman Island Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 13

14 Note 7 Finansposter Annen finansinntekt-/kostnad består i sin helhet av valutagevinst-/tap tilknyttet utestående fordringer, gjeld og bankinnskudd i USD. Note 8 Annen driftskostnad Poster under annen driftskostnad i årsregnskapet fordeler seg slik: Revisjonshonorar 0 Juridisk bistand Forretningsførerhonorar Honorar til VPS Forvaltningshonorar inkl. mva Trykksaker og kopiering 0 Annen kostnad Sum annen driftskostnad Note 9 Leverandørgjeld Leverandørgjelden gjelder distribusjonshonorar og tilretteleggingshonorar. 14 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

15 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 15

16 16 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

17 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 17

18 18 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

19 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 19

20 20 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

21 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 21

22 22 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

23 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 23

24 24 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

25 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 25

26 26 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

27 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 27

28 28 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

29 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 29

30 30 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

31 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 31

32 32 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

33 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 33

34 34 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

35 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 35

36 36 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS

37 Årsrapport PRE China & Asia Private Equity AS 37

38

39

40 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas plass Oslo Design og produksjon:

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 13 Årsrapport 2013 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2013 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 14 Årsrapport 2014 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2014 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2011 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 11 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2012 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 12 Innhold PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Leder 4 Årsberetning 2012 6 Resultat og balanse 8 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

PRE I. Årsrapport 2011. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842

PRE I. Årsrapport 2011. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842 PRE I 11 Årsrapport 2011 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842 SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS.

Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS. Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS. Som aksjeeier i selskapet Pareto World Wide Offshore AS orienteres

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006 RESULTATREGNSKAP FOR 2006 Morselskap (ALLE TALL I HELE TUSEN) Konsern 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2006 0 Spillinntekter 9 83.640 0 Annen driftsinntekt 9 5.685 0 Sum driftsinntekt

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer