Oppgåve 1. S (P) 2 of 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgåve 1. S (P) 2 of 16"

Transkript

1 Informasjon: Det er 11 oppgaver med 5 spørsmål på hver. Svar på 8 hele oppgaver. De 8 du vil skal være tellende må merkes. Kryss da av på Denne gjelder for de som skal telle, og på Gjelder ikke for de oppgavene du ikke vil skal telle. Hvis mer enn 8 er merket som gjeldende, vil kun de 8 første bli sensurert. Hver av oppgavene kan gi 12,5 poeng, 2,5 poeng pr. delspørsmål dvs. 8 oppgaver gir totalt maks. 100 poeng. Det gis ikke trekk for galt svar. Du må ha 65 poeng for å bestå eksamen. Lykke til. NB! Bare et svaralternativ på hvert spørsmål er riktig. Det er 11 oppgåver med 5 spørsmål på kvar. Svar på 8 heile oppgåver. De 8 du vil skal være teljande må merkes. Kryss da av på Denne gjelder for de som skal telle, og på Gjelder ikke for de oppgavene du ikkje vil skal telje. Viss meir enn 8 er merka som gjeldande, vil berre dei 8 første bli sensurert. Kvar av oppgåvene kan gi 12,5 poeng, 2,5 poeng pr. delspørsmål dvs. 8 oppgåver gjer totalt maks. 100 poeng. Det gjes ikkje trekk for galt svar. Du må ha 65 poeng for å bestå eksamen. Lykke til. NB! Berre eit svaralternativ på kvart spørsmål er riktig. There are 11 exercises with 5 questions on each. You must answer 8 whole exercises. The 8 you want to be taken into account, has to be marked. Cross for Denne gjelder for those you want considered, and Gjelder ikke for those you don t want considered. If more than 8 are marked as counting, only the first 8 will be censored as counting. Each exercise gives 12.5 points, 2.5 point per question i.e. 8 exercises gives a total of maximum 100 points. There are no minus points for wrong answers. You need 65 points to pass. Good luck. NB! Only one answer to each question is correct.

2 Oppgåve 1 A) ATP er cellenes primære energikilde. Hvor i cellene syntetiseres det meste av cellenes ATP? / ATP er cellenes primære energikjelde. Kor i cellene vert det meste av cellenes ATP syntetisert? / ATP is the primary energy source in the cells. Where in the cells is most of the cells ATP synthesized? 1) I cellekjernen /In the cell nucleus 2) I sarkoplasmatisk reticulum/in the sarcoplasmatic reticulum 3) I Golgi apparatet/in the Golgi apparatus 4) I mitochondriene/in the mitochondria B) HIV infeksjon ødelegger immunforsvaret fordi virus ødelegger: / HIV infeksjon ødelegger immunforsvaret fordi virus øydelegg: / HIV infection destroys the immune defence because it destroys: 1) B-lymfocytter / B-lymfocyttar /B-lymphocytes 2) Hjelper T-lymfocytter / Hjelper T-lymfocyttar / Helper T- lymphocytes 3) Cytotoxiske T-lymfocytter / Cytotoxiske T-lymfocyttar /Cytotoxic T- lymphocytes 4) Granulocytter / Granulocyttar / Granulocytes C) Hvilken type vev er fettvev? / Kva for type vev er feittvev? / What type of tissue is adipose tissue? 1) Epitel / Epithelium 2) Bindevev / Connective tissue 3) Nervevev / Nerve tissue 4) Muskelvev / Muscle tissue D) Kalium (K + ) transporteres inn i cellen og natrium (Na + ) ut av cellen mot konsentrasjonsgradientene. Hva kalles denne prosessen? / Kalium (K + ) vert transporteri inn i cellen og natrium (Na + ) ut av cellen mot konsentrasjonsgradientane. KHva kalles denne prosessen? / Potassium (K + ) is transported into the cell and sodium (Na + ) out of the cell against the concentration gradient. What is this process called? 1) Endocytose / Endocytosis 2) Fasilitert diffusjon / Facilitated diffusion 3) Osmose / Osmosis 4) Aktiv transport / Active transport S (P) 2 of 16

3 E) Hvilke prosesser deltar i proteinsyntesen? / Kva for prosessar deltek i proteinsyntesen? /Whicjh processes take part in protein synthesis? 1) Replikasjon og mitose / Replication and mitosis 2) Replikasjon og transkripsjon / Replication and transcription 3) Transkripsjon og translasjon / Transcription and translation 4) Translasjon og replikasjon / Translation and replication Oppgåve 2 A) Hvilket av disse stoffene er som komponent i hemoglobin? / Kva for av desse stoffene inngår som komponent i hemoglobin? /Which of these components is a component of haemoglobin? 1) Calcium 2) Magnesium 3) Jern / Iron 4) Kalium / Potassium B) Ved kronisk nyresvikt blir pasienten ofte anemisk. Hvorfor? / Ved kronisk nyresvikt blir pasienten ofte anemisk. Kvifor? / In chronic renal insufficiency will the patient often become anaemic. Why? 1) Nyrene produserer mindre erythropoietin / The kidneys produces less erythropoietin 2) Nyrene produserer mindre aktivt vitamin D (D 3 ) / The kidneys produce less active vitamin D (D 3 ) 3) Det blir et økt jerntap gjennom nyrene / There is an increased loss of iron through the kidneys 4) Det blir et økt proteintap gjennom nyrene / There is an increased loss of proteins through the kidneys C) En pasient har hudblødninger som skyldes mangel på en bestemt celletype i blodet. Hvilken? / Ein pasient har hudblødningar som skyldes mangel på ein bestemt celletype i blodet. Kva for ein? / A patient has skin haemorrhages caused by lack of a certain cell type in the blood. Which? 1) Erythrocytter / Erythrocytes 2) Trombocytter / Thrombocytes 3) Lymfocytter / Lymphocytes 4) Granulocytter / Granulocytes D) I ABO blodtypesystemet forekommer naturlige antistoffer i plasma. Hvilken blodtype har både anti A og anti B antistoff? / I ABO blodtypesystemet forekjem naturlege antistoff i plasma. Kva for blodtype har både anti A og anti B antistoff? / In the ABO blood group system, there are naturally occurring antibodies in the plasma. Which blood group has both anti A and anti B antibodies? 1) O 2) A 3) B 4) AB S (P) 3 of 16

4 E) Hvordan vil karbonmonoksyd påvirke helsetilstanden? / Korleis vil karbonmonoksyd påverke helsetilstanden? / How will carbon monoxide affect the health? 1) Redusert immunitet / Reduced immunity 2) Redusert koagulasjon / Reduced coagulation 3) Redusert oksygentransport / Reduced oxygen transport 4) Redusert karbondioksydtransport / Reduced carbon dioxide transport Oppgåve 3 A) Hvilket av de markerte volumene på diagrammet under representerer inspiratorisk reservevolum? / Kva for eit av de markerte voluma på diagrammet under representerer inspiratorisk reservevolum? / Which of the marked volumes on the diagram below represents inspiratory reserve volume? 1) A 2) B 3) C 4) D S (P) 4 of 16

5 B) Hvordan vil en metabolsk acidose vanligvis påvirke respirasjonen? / Korleis vil ein metabolsk acidose vanlegvis påverke respirasjonen? / How will a metabolc acidosis usually affect the respiration? 1) Økt respirasjon / Auka respirasjon /Increased respiration 2) Nedsatt respirasjon / Nedsett respirasjon / Decreased respiration 3) Upåvirket respirasjon / Upåverka respirasjon / Unaffected respiration 4) Respirasjonen vil svinge regelmessig mellom økt og nedsatt respirasjon / Respirasjonen vil svinge regelmessig mellom auka og nedsett respirasjon / The respiration will oscillate regularly between increased and decreased respiration C) Hva begrenser den maksimale oksygentransporten under arbeid hos friske? / Kva begrensar den maksimale oksygentransporten under arbeid hos friske? / What limits the oxygen transport during work in healthy persons? 1) Blodvolumet / The blood volume 2) Lungene / The lungs 3) Hjertet / The heart 4) Muskulaturen / The muscles D) Oksygen frigjøres fra hemoglobin til vevet. Hvilken faktor kan frigjøre mer oksygen (høyreforskyve hemoglobinets dissosiasjonskurve)? / Oksygen blir frigjort frå hemoglobin til vevet. Kva for faktor kan frigjøre meir oksygen (høgreforskyve hemoglobinets dissosiasjonskurve)? / Oxygen is released from hemoglobin into the tissue. What factor can increase the release of oxygen (displacement of the dissociation curve of haemoglobin to the right? 1) Redusert temperatur / Reduced temperature 2) Redusert ph / Reduced ph 3) Redusert CO 2 / Reduced CO 2 4) Redusert DPG / Reduced DPG E) Hvordan transporteres karbondioksyd i blodet? / Korleis blir karbondioksyd transportert i blodet? / How is carbon dioxide transported in the blood? 1) Som bikarbonat ioner / As bicarbonate ions. 2) Intracellulært i erythrocytter / Intracellularly in erythrocytes 3) Fysikalsk oppløst gass i plasma, / Physically dissolved gas in plasma 4) Alle tre over i forskjellig grad / All of the three above to a different degree Oppgåve 4 A) En lekkasje i mitral- (bicuspidal-)klaffen gir opphav til en bilyd. Når i hjertesyklus vil den høres? / Ein lekkasje i mitral-(bicuspidal-)klaffen gir opphav til ein bilyd. Når i hjertesyklus vil den høres? / An incompetent (leaking) bicuspid (mitral) valve will give a murmur. When, during the heart cycle will that murmur be heard? 1) I systole / In systole 2) I diastole / In diastole 3) Både i systole og diastole / Both in systole and diastole 4) I PQ-intervallet / In the PQ interval S (P) 5 of 16

6 B) Når starter ventrikkelsystole i forhold til EKG? / Når startar ventrikkelsystole i forhold til EKG? / When does the ventricular systole start in relation to the ECG? 1) P-bølgen / The P-wave 2) QRS komplekset / The QRS complex 3) T-bølgen / The T-wave 4) U-bølgen / The U wave C) Ved et hjerteinfarkt kan det dannes en blodpropp inne i venstre hjertekammer, som så kan løsne og føres med blodstrømmen. Hvor vil den kunne havne? / Ved eit hjerteinfarkt kan det dannes en blodpropp inne i venstre hjertekammer, som så kan lausne og føres med blodstraumen. Kor vil den kunne ende? / In a myocardial infarction, a thrombus may be formed inside the left ventricle. It can detach and follow the bloodstream. Where may it end? 1) Venstre atrium / Left atrium 2) Høyre atrium / Right atrium 3) Hjernen / The brain 4) Lungene / The lungs D) Og en blodpropp i en leggvene kan også løsne og føres med blodstrømmen. Hvor vil den vanligvis havne? / Og ein blodpropp i ein leggvene kan også lausne og føres med blodstraumen. Kor vil den vanlegvis ende? / A thrombus in a leg vein may also detach and follow the blood stream. Where will that usually end? 1) Venstre atrium / Left atrium 2) Venstre ventrikkel / Left ventricle 3) Hjernen / The brain 4) Lungene / The lungs E) Angina pectoris er en tilstand med snørende smerter i brystet. Hva skyldes de? / Angina pectoris er en tilstand med snørande smerter i brystet. Kva skyldes de? / Angina pectoris is a condition with constricting pain in the chest. What is the cause? 1) Infeksjon i hjertesekken (perikard) / Infection in the pericardium 2) Langsommere hjerterytme pga. sinusknute blokk / Langsamare hjerterytme pga. sinusknute blokk / Slower heart rhythm due to sinus node block 3) Redusert blodforsyning til hjertet på grunn av trangere kransårer / Redusert blodforsyning til hjertet på grunn av trangare kransårar / Reduced blood flow to the heart due to narrowing of the coronary arteries 4) Lekkasje i atrioventrikulærklaffene / Leakage of the atrioventricular valves S (P) 6 of 16

7 Oppgåve 5 A) Hvordan virker antidiuretisk hormon (ADH)? / Korleis verker antidiuretisk hormon (ADH)? / What is the action of antidiuretic hormon (ADH)? 1) Det reduserer filtrasjonen i glomeruli så mindre vann blir filtrert ut / It reduces filtration in glomeruli, reducing the amount of filtrated water 2) Det øker reabsorbsjonen av Natrium (Na + ) i proximale tubuli slik at mer vann trekkes inn / Det aukar reabsorbsjonen av Natrium (Na + ) i proximale tubuli slik at meir vann blir trekt inn / It increases the reabsorption of Sodium (Na + ) so more water is absorbed 3) Det øker permeabiliteten i distale tubuli og samlerør så mer vann reabsorberes / Det aukar permeabiliteten i distale tubuli og samlerør så meir vann blir reabsorbert / It increases the permeability in the distal tubuli and collecting ducts so more water is reabsorbed 4) Det hemmer tømningen av urinblæra så vannlatingen blir mindre hyppig / Det hemmar tømminga av urinblæra så vannlatinga blir mindre hyppig / It inhibits the emptying of the urinary bladder, decreasing the micturation frequency B) Hva skjer med pancreashormonene når blodsukkeret stiger etter et måltid? / Kva skjer med pancreashormonene når blodsukkeret stig etter eit måltid? / What happens to the pancreatic hormones when the blood sugar increases after a meal? 1) Insulin, Glucagon 2) Insulin, Glucagon 3) Insulin, Glucagon 4) Insulin, Glucagon C) Ved diabeteskoma kan blodets ph bli nedsatt på grunn av ketondannelse. Hva slags syre-base forstyrrelse er dette? / Ved diabeteskoma kan blodets ph bli nedsett på grunn av ketondannelse. Kva slag syre-base forstyrring er dette? / In a diabetic coma the ph in the blood is decreased due to increased production of ketones. What kind of acid-base disturbance is this? 1) Metabolsk acidose / Metabolic acidosis 2) Respiratorisk acidose / Respiratory acidosis 3) Metabolsk alkalose / Metabolic alkalosis 4) Respiratorisk alkalose / Respiratory alkalosis D) Hvordan er hormonforstyrrelsene ved hypothyreose? / Korleis er hormon forstyrringene ved hypothyreose? / How are the hormonal changes in hypothyroidism? 1) Thyroxin, TSH 2) Thyroxin, TSH 3) Thyroxin, TSH 4) Thyroxin, TSH S (P) 7 of 16

8 E) Hvordan er hormonforandringene hos kvinner etter overgangsalderen? / Korleis er hormonforandringane hos kvinner etter overgangsalderen? / What hormonal changes take place in women after menopause? 1) Østrogen, FSH / Estrogen, FSH 2) Østrogen, FSH / Estrogen, FSH 3) Østrogen, FSH / Estrogen, FSH 4) Østrogen, FSH / Estrogen, FSH Oppgåve 6 A) Hvilke sekreter produseres i magesekken? / Kva for sekret vert produsert i magesekken? / What secretions are produced in the stomach? 1) Pepsin og saltsyre / Pepsin and hydrochloric acid 2) Trypsin og hydrogenkarbonat / Trypsin and bicarbonate 3) Gallesalter og lipase / Bile salts and lipase 4) Albumin og amylase / Albumen and amylase B) Hva er de viktigste sekretene for absorpsjon av fett i tarmen? / Kva er de viktigaste sekreta for absorpsjon av fett i tarmen? / What are the most important secretions for absorption of fat in the intestine? 1) Saltsyre og pepsin / Hydrochloric acid and pepsin 2) Trypsin og hydrogenkarbonat / Trypsin and bicarbonate 3) Gallesalt og lipase / Bile salts and lipase 4) Bilirubin og cholesterol / Bilirubin and cholesterol C) Kroppsmasseindeks (BMI) er et mål for fedme (egentlig vekt justert for høyde: BMI = V / h 2 ). Hvilket intervall for BMI er normal kroppsvekt? / Kroppsmasseindeks (BMI) er eit mål for fedme (eigentlig vekt justert for høgde: BMI = V / h 2 ). Kva for intervall for BMI er normal kroppsvekt? / Body mass index is a measure of obesity (actually it is the weight adjusted for height: BMI = Wt/Ht 2 ). What interval for BMI is the normal body weight? 1) <25 (19 25) 2) ) ) > 40 D) Hvor får leveren det meste av sitt blod fra? / Kor kjem det meiste av blodet til levra frå? / Where is the main part of the blood supply to the liver coming from? 1) Vena cava inferior / Inferior vena cava 2) Vena cava superior / Superior vena cava 3) Levervenen / The liver vein 4) Portvenen / The portal vein S (P) 8 of 16

9 E) 7 9l vann per dag tilføres fordøyelsessystemet fra mat, drikke og lokal sekresjon. Bare 1 2dl blir skilt ut I avføringen. Hvor absorberes mesteparten av vannet? / 7 9l vatn per dag blir tilført fordøyelsessystemet både frå mat, drikke og lokal sekresjon. Bare 1 2dl blir skilt ut I avføringa. Kor blir mesteparten av vatnet absorbert? / 7 9l water per day enters the digestive system from food, drink and from local secretion. Only 1 2 dl is excreted in the feces. Where is the main part absorbed? 1) Spiserøret / The Esophagus 2) Magesekken / The stomach 3) Tynntarmen / The small intestine 4) Tykktarmen / The large intestine Oppgåve 7 A) Hva foregår i glomeruli? / Kva skjer i glomeruli? / What takes place in the glomeruli? 1) Filtrasjon / Filtration 2) Sekresjon / Secretion 3) Reabsorbsjon / Re absorption 4) Produksjon av aldosteron / Production of aldosterone B) Dialyse er behandling for: / Dialysis is the treatment of: 1) Nyrestein / Kidney stones 2) Urinveisinfeksjon / Urinary infection 3) Nyresvikt / Renal failure 4) Vannlatingsbesvær / Micturition problems C) Når prostata vokser med alderen kan den gi: / Når prostata veks med alderen kan den gi: / When the prostate grows with age can this result in: 1) Forstoppelse / Forstopping / Constipation 2) Impotens / Impotence 3) Vannlatingsproblemer / Vannlatingsproblem / Micturition problems 4) Prematur ejakulasjon / Premature ejaculation D) I hvilken del av menstruasjonssyklus er kvinnen fertil? / I kva for del av menstruasjonssyklus er kvinnen fertil? /In what part of the menstrual cycle is a woman fertile? 1) Menstruasjon / Menses 2) Follikkelfase / Follicular phase 3) Proliferasjonsfase / Proliferative phase 4) Sekresjonsfase / Secretory phase E) Hvilke hormonforandringer skjer i puberteten? / Kva for hormonforandringar skjer i puberteten? / What hormonal changes take place in puberty? 1) Testosteron, LH / Testosterone, LH 2) Testosteron, LH / Testosterone, LH 3) Testosteron, LH / Testosterone, LH 4) Testosteron, LH / Testosterone, LH S (P) 9 of 16

10 Oppgåve 8 A) En pasient får en svulst i synshjernebarken i bakhodet på høyre side. Hvor vil synsfeltutfallet sitte? / En pasient får en svulst i synshjernebarken i bakhovudet på høyre side. Kor vil synsfeltutfallet sitte? / A patient acquires a tumour in the visual cortex in the occiput, on the right side. Where is the visual defect located? 1) Høyre side av synsfeltet på begge øyne / Høyre side av synsfeltet på begge auge / Right visual field on both eyes 2) Venstre side av synsfeltet på begge øyne / Venstre side av synsfeltet på begge auge / Left visual field on both eyes 3) Temporale (laterale)del av synsfeltet på begge øyne / Temporale (laterale)del av synsfeltet på begge auge / Temporal (lateral) visual field on both eyes 4) Nasale (mediale) del av synsfeltet på begge øyne / Nasale (mediale) del av synsfeltet på begge auge / Nasal(medial) visual field on both eyes B) Hvilken del av øyet brukes for å fokusere på nært hold? / Kva for del av auget blir brukt for å fokusere på nært hold? / What part of the eye is used to focus on close objects? 1) Hornhinnen / The cornea 2) Kammervæsken / The chamber humour 3) Linsen / The lens 4) Glasslegemet / The vitreous humour C) Hvor sitter sansecellene for lyd? / Kor sitter sansecellene for lyd? / Where are the sensory cells for sound located? 1) Trommehinnen / The tympanic membrane 2) Mellomøret / The middle ear 3) Buegangene / The semicircular canals 4) Sneglehuset / The cochlea D) Hvor i sentralnervesystemet kontrolleres puls og blodtrykk /Kor i sentralnervesystemet blir puls og blodtrykk kontrollert / Where in the central nervous system is pulse and blood pressure controlled? 1) Hjernebarken / The cerebral cortex 2) Lillehjernen / The cerebellum 3) Hjernestammen / /the brainstem 4) Ryggmargen / The spinal cord E) Hva er funksjonen til myelinskjedene rundt aksonene? / Kva er funksjonen til myelinskjedene rundt aksonene? / What is the function of the myelin sheaths around the axons? 1) Beskytte mot mekanisk skade / Protect against mechanical injury 2) Ernære axonet / Nutrition of the axon 3) Øke nerveledningshastigheten / Auke nerveleiingshastigheten / Increase nerve conduction velocity 4) Redusere nerveledningshastigheten / Redusere nerveleiingshastigheten / Reduce nerve conduction velocity S (P) 10 of 16

11 Oppgåve 9 A) Hvordan utløses aksjonspotensialer i skjelettmuskler? / Korleis blir aksjonspotensialer i skjelettmuskler utløst? / How is action potential in skeletal muscle triggered? 1) Ved egenutløste aksjonspotensialer / Ved eigenutløste aksjonspotensialer / By self-triggered action potentials 2) Ved direkte ledning av aksjonspotensialer fra nabocellen / Ved direkte leidning av aksjonspotensialer fra nabocellen /By direct conduction of action potentials from the neighbouring cell 3) Ved synaptisk stimulering fra nerver / Ved synaptisk stimulering fråa nerver / By synaptic stimulation from nerves 4) Ved økning av visse hormoner (bl. a. adrenalin) i blod / Ved auking av visse hormon (bl. a. adrenalin) i blod / By increase of certain hormones (among others epinephrine) B) Hva er mediatoren som gjør at aksjonspotensialet utløser sammentrekning? / Kva er mediatoren som gjer at aksjonspotensialet utløyser sammentrekning? / What is the mediator that causes the action potential to trigger a contraction? 1) Ca 2+ 2) Mg 2+ 3) Fe 2+ 4) Na + C) Hva heter proteinene som trekker muskelcellen sammen? / Kva heter proteinene som trekker muskelcellen sammen? / What is the name of the proteins that contracts the muscle cells? 1) Myosin og kollagen / Myosin and collagen 2) Kollagen og tubulin / Collagen and tubulin 3) Tubulin og aktin / Tubulin and actin 4) Aktin og myosin / Actin and myosin D) En styrkeløfter prøver et markløft, men vekta er så tung at han ikke klarer å bevege den. Hva slags muskelkontraksjon utfører han da? / Ein styrkeløftar prøver eit markløft, men vekta er så tung at han ikkje klarer å bevege den. Kva slag muskelkontraksjon utfører han da? / A powerlifter tries a deadlift, butt he weight is so heavy that he can t move it. What kind of muscle contraction is he performing? 1) Isometrisk / Isometric 2) Isotonisk / Isotonic 3) Eksentrisk / Eccentric 4) Konsentrisk / Concentric S (P) 11 of 16

12 E) MRI av hjernen under samtidig problemløsning, kan vise hvilke områder i hjernen som brukes, ved å vise økningen i blodforsyningen til disse områdene. Hva kalles denne undersøkelsen? / MRI av hjernen under samtidig problemløysing, kan vise kva for områder i hjernen som blir brukt, ved å vise aukinga i blodforsyninga til disse områda. Kva blir denne undersøkinga kalla? / MRI of the brain during simultaneous problem solving can show which areas of the brain that are used, by showing the increase in blood flow to these areas. What is this examination called? 1) Anatomisk MRI / Anatomical MRI 2) Funsjonell MRI / Functional MRI 3) MR spektroskopi / MR spectroscopy 4) Molecular imaging Oppgåve 10 A) Hvilke av sykdommene nedenfor er alle egentlige kjønnssykdommer (smitter kun ved seksuell kontakt? / Kva for av sjukdommane nedanfor er alle eigentlige kjønnssjukdommar (smitter berre ved seksuell kontakt? / Which of the diseases below are all true sexually transmitted diseases (transmitted only by sexual intercourse). 1) Syfilis, Gonorré, Chlamydia / Syphilis, Gonorrhoea, Chlamydia 2) HIV, Syfilis, Gonorré / HIV, Syphilis, Gonorrhoea 3) Hepatitt B, HIV, Syfilis / Hepatitis B, HIV, Syphilis 4) Hepatitt B, HIV, Syfilis / Hepatitis B, HIV, Syphilis B) Hva slags ledd er kneleddet? / Kva slag ledd er kneleddet? / What type of joint is the knee joint? 1) Glideledd / Sliding (plane) joint 2) Hengselledd / Hinge joint 3) Kuleledd / Ball and socket joint 4) Fibrøst (falskt) ledd / Fibrous joint C) En pasient får en kraftig blødning slik at blodtrykket faller. Hva skjer med hjertefrekvensen? / Ein pasient får ein kraftig blødning slik at blodtrykket fell. Kva skjer med hjertefrekvensen? / A patient bleeds heavily, so the blood pressure drops. What happens to the heart rate? 1) Øker / Aukar / Increases 2) Avtar / Avtek / Decreases 3) Blir uregelmessig / Becomes irregular 4) Påvirkes ikke / Påverkes ikkje / Is not affected D) Hvilket vitamin er nødvendig for normal beinoppbygning? / Kva for vitamin er nødvendig for normal beinoppbygging? / What vitamin is necessary for normal bone formation? 1) Vitamin A 2) Vitamin B 1 3) Vitamin B 12 4) Vitamin D S (P) 12 of 16

13 E) Undersøkelsen av et utbrudd av matforgiftning ga følgende resultat mht inntak av ulike matsorter blant de 93 personene som det var aktuelt å intervjue. / Undersøkinga av eit utbrot av matforgifting ga følgjande resultat mot inntak av ulike matslag blant de 93 personane som det var aktuelt å intervjue. / The study of an outbreak of food poisoning gave the following result concerning intake of different food sorts among the 93 persons who were cantidates for interview Spist mat / Eaten food Ikke spist mat / Not eaten food Matslag Food sort Antall som hadde spist Number who had eaten Antall som ble syk Number who became sick Andel som ble syk Proportion who became sick Antall som ikke hadde spist Number who had not eaten Antall som ble syk Number who became sick Andel som ble syk Proportion who became sick Suppe Soup Lapskaus Stew Salat Salad Kaffe Coffee Kake Cake Iskrem Ice cream ,4 % ,9 % ,9 % ,0 % ,4 % ,4 % ,5 % ,0 % ,6 % ,7 % ,8 % ,4 % Konklusjonen om at ikke noe enkelt matslag kunne holdes ansvarlig for smitteutbruddet er: / The conclusion that no single food sort could be responsible for the outbreak is: 1) Riktig / Correct 2) Uriktig fordi det er umulig å skille mellom insidens og prevalens / Uriktig fordi det er umulig å skilje mellom insidens og prevalens / Incorrect because it is impossible to separate between incidence and prevalence 3) Uriktig fordi konklusjonen burde basere seg på en oppgitt rate i stedet for prosentandel / Incorrect because the conclusion should be based on the rate inst4ead of percentage 4) Uriktig siden studien mangler en kontrollgruppe / Incorrect because the study lacks a control group S (P) 13 of 16

14 Oppgåve 11 A) Hvilken av disse faktorene kan varieres for å variere dybdeoppløsningen i ultralyd? / Kva for av disse faktorane kan varierast for å variere dybdeoppløysingen i ultralyd? / Which of these factors can be changed to change the depth resolution in ultrasound? 1) Lydstyrken / Sound intensity 2) Lydfrekvensen / Sound frequency 3) Lydhastigheten / Sound velocity 4) Dopplereffekten / The Doppler effect B) Ved høyde 5500 m er lufttrykket omtrent halvert. Hva skjer med blodets oksygemetning? / Ved høgde 5500 m er lufttrykket omtrent halvert. Kva skjer med blodets oksygemetning? / At altitude 5500 m the atmospheric pressure is about halved. What happens to the oxygen saturation of the blood? 1) Ikke påvirket / Not affected 2) Redusert, men med vesentlig mindre enn halvparten / Reduced, but by substantially less than one half 3) Redusert med omtrent halvparten / Reduced by about half 4) Redusert med vesentlig meir enn halvparten / Reduced by substantially more than one half C) Hvordan virker tradisjonell P-pille (østrogen-progesteron kombinasjon)? / Korleis verker tradisjonell P-pille (østrogen-progesteron kombinasjon)? / How does a traditional contraceptive pill (estrogen-progesterone combination)work? 1) Ved å hemme produksjon av FSH og LH så eggcelle ikke modnes / Ved å hemme produksjon av FSH og LH så eggcelle ikkje modnes / By inhibiting production of FSH and LH so the eggs don t mature 2) Ved å hindre at endometriet kommer i proliferasjonsfase / By preventing the endometrium to go into proliferative phase 3) Ved å hindre at endometriet kommer i sekresjonsfase / By preventing the endometrium to go into secretory phase 4) Ved å inaktivere spermier slik at de ikke kan bevege seg / Ved å inaktivere spermier slik at de ikkje kan bevege seg / By inactivating spermia so they are unable to move D) Hvilken av disse begrepene har en endelse som viser at det dreier seg om betennelse? / Kva for av disse omgrepa har ein ending som viser at det dreier seg om betennelse? / Which of these terms has an ending that shows that is about inflammation? 1) Meningitt / Meningitis 2) Hemiparese / Hemiparesis 3) Myalgi / myalgia 4) Fibrose / Fibrosis S (P) 14 of 16

15 E) Hva er migrene? / Kva er migrene? / What is migraine? 1) En sykdom med anfallsvis halvsidig synsforstyrrelse og hodepine / Ein sjukdom med anfallsvis halvsidig synsforstyrring og hovudverk / A disease with attacks of half sided disturbances in the vision field and headache 2) En sykdom med økende slapphet på grunn av antistoff mot motoriske endeplater / Ein sjukdom med aukande slappheit på grunn av antistoff mot motoriske endeplater / A disease with increasing weakness due to antibodies against motor synapses 3) En sykdom med lammelser, stivhet og andre symptomer på grunn av nedbrytning av myelinskjeder / Ein sjukdom med lammingar, stivleik og andre symptom på grunn av nedbryting av myelinskjeder / A disease with pareses, stiffness and other symptoms due to degradation of myelin sheaths 4) En sykdom med hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser / Ein sjukdom med hallusinasjonar, vrangforestillingar og tankeforstyrringar / A disease with hallucinations, delusions and thought disturbances S (P) 15 of 16

16 Fasit: Oppgave 1: A) 4 B) 2 C) 2 D) 4 E) 3 Oppgave 2: A) 3 B) 1 C) 2 D) 1 E) 3 Oppgave 3: A) 1 B) 1 C) 3 D) 2 E) 4 Oppgave 4: A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 3 Oppgave 5: A) 3 B) 4 C) 1 D) 3 E) 1 Oppgave 6: A) 1 B) 3 C) 1 D) 4 E) 3 Oppgave 7: A) 1 B) 3 C) 3 D) 4 E) 3 Oppgave 8: A) 2 B) 3 C) 4 D) 3 E) 3 Oppgave 9: A) 3 B) 1 C) 4 D) 1 E) 2 Oppgave 10: A) 1 B) 2 C) 1 D) 4 E) 1 Oppgave 11: A) 2 B) 2 C) 1 D) 1 E) 1 S (P) 16 of 16

Eksamen. Innføring i medisin for ikke-medisinere MFEL 1010. Lørdag 4. Juni 2005.

Eksamen. Innføring i medisin for ikke-medisinere MFEL 1010. Lørdag 4. Juni 2005. Eksamen Innføring i medisin for ikke-medisinere MFEL 1010 Lørdag 4. Juni 2005. Hver av oppgavene kan gi 12,5 poeng (2,5 poeng pr. delspørsmål) - dvs. 8 oppgaver gir totalt 100 poeng. Du må ha 65 poeng

Detaljer

For hvert spørsmål er det kun ett riktig svar / Det er berre ett riktig svar på kvart spørsmål / There is only one correct answer to each question

For hvert spørsmål er det kun ett riktig svar / Det er berre ett riktig svar på kvart spørsmål / There is only one correct answer to each question Eksamen i Medisin for ikke-medisinere MFEL1010 høst 2006 / Eksamen i Medisin for ikkje-medisinarar MFEL1010 haust 2006 / Exam in Medicine for non medical students MFEL 1010 autumn 2006 For hvert spørsmål

Detaljer

Eksamen Innføring i medisin for ikke-medisinere. fredag 10. desember 2004.

Eksamen Innføring i medisin for ikke-medisinere. fredag 10. desember 2004. Eksamen Innføring i medisin for ikke-medisinere fredag 10. desember 2004. Hver av oppgavene kan gi 12,5 poeng (2,5 poeng pr. delspørsmål) - dvs. 8 oppgaver gir totalt 100 poeng. Svar på 8 av oppgavene.

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Dage Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

d) Hva er hovedbestanddelen av cellemembranen?/ Kva er hovudbestanddelen av cellemembranen? 1) Karbohydrat 2) Lipid 3) Protein 4) Nukleinsyre

d) Hva er hovedbestanddelen av cellemembranen?/ Kva er hovudbestanddelen av cellemembranen? 1) Karbohydrat 2) Lipid 3) Protein 4) Nukleinsyre 1) a) Hvilke organeller er ansvarlig for energiomsetningen i cellene? / Kva for organeller er ansvarleg for energiomsetjinga i cellene? 1) Cellekjernene 2) Mitochondriene 3) Golgi apparatet 4) Endoplasmatisk

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter Exam MFEL3010 Medicine for students of natural sciences and technology

Eksamensoppgave i MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter Exam MFEL3010 Medicine for students of natural sciences and technology Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Sirkulasjonssystemet v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Blodet Celler (99% ery) og væske (plasma) Plasma- organiske

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter Exam MFEL3010 Medicine for students of natural sciences and technology

Eksamensoppgave i MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter Exam MFEL3010 Medicine for students of natural sciences and technology Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Prøveeksamen i MBV 1020 - Del 1 (Dyrefysiologi) Oppgavegjennomgang: 22. oktober 2008 Tid for gjennomgangen: kl. 12.15-14.00 Oppgavesettet

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Mange går pådiett -lavkarboer populært 17 % har gått (siste år) eller går pådiett 640 000 nordmenn 280 000 går eller har gått pålavkarbo, 100 000 følger myndighetenes

Detaljer

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure.

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. Side 1 av 8 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. 3. Vi måler oksygenmetningen i blodet. We are measuring

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Syre-base status Respirasjon Elektrolytter Metabolitter Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil situasjon Heparinisert

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Nynorsk

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Nynorsk Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Nynorsk Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgåva består av 5 oppgåver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 11 Nerver, sanser og hormoner

Figurer og tabeller kapittel 11 Nerver, sanser og hormoner Side 222 Hjerne Figuren viser hjernehinnene med væske som beskytter sentralnervesystemet. Sentralnervesystemet (SNS): Hjerne Ryggmarg Det perifere nervesystemet (PNS): Nerveceller utenfor SNS Nervesystemet

Detaljer

d) Hvor mange halsvirvler har vi? / How many cervical vertebrae are there? 1) 4 2) 5 3) 7 4) 12

d) Hvor mange halsvirvler har vi? / How many cervical vertebrae are there? 1) 4 2) 5 3) 7 4) 12 Eksamen i Medisin for ikke-medisinere MFEL1010 vår 2007 / Eksamen i Medisin for ikkje-medisinarar MFEL1010 vår 2007 / Exam in Medicine for non medical students MFEL 1010 spring 2007 For hvert spørsmål

Detaljer

Eksamen i Innføring i medisin for ikke-medisinere MFEL 1010 15. desember 2005.

Eksamen i Innføring i medisin for ikke-medisinere MFEL 1010 15. desember 2005. Eksamen i Innføring i medisin for ikke-medisinere MFEL 1010 15. desember 2005. Det er 11 oppgaver. Svar på 8 av oppgavene. Hvis du krysser for svar på mer enn 8 oppgaver må du merke de 8 du vil skal være

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Kulde, mørke og avstand: virkninger på mentale prosesser

Kulde, mørke og avstand: virkninger på mentale prosesser HMS-utfordringer i Nordområdene: Helse og arbeidsmiljø, mørke og avstand: virkninger på mentale prosesser Stein Knardahl Solstrand, 23.-24. april 2014 Valg av påvirkninger Arbeids Tid Måter å oppfatte

Detaljer

CPAP ved respirasjonssvikt

CPAP ved respirasjonssvikt CPAP ved respirasjonssvikt Luftveiene omfatter Øvre luftvei omfatter: nese, munn og svelg. Har som oppgave årense luften for partikler større enn 5my. Nedre luftveier omfatter: luftrøret Trachea, bronkiene

Detaljer

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm JA Hvofor? Hoved mål; Best mulig behandling for pasientene EKSEMPEL KREFT I TYKKTARM OG BRYSTKREFT 2 Nødvendig med helsefremmende/forebyggende

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: MBV 1010 Cellebiologi og genetikk Eksamensdag: 3. juni 2005 Tid for eksamen: 3 timer Oppgavesettet er på 1 side Vedlegg: 1 Tillatte

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FORDYPNINGSEMNE SIF40AE FYSIOLOGI. 12.desember 2002

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FORDYPNINGSEMNE SIF40AE FYSIOLOGI. 12.desember 2002 1 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FORDYPNINGSEMNE SIF40AE FYSIOLOGI 1.desember 00 OPPGAVE 1 SIRKULASJON a) Hovedfunksjoner og egenskaper til ulike årer Arterier: Egenskaper: Tykke vegger med elastisk vev

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgaven består av 5 oppgaver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

Ultralyd i medisin. Page 1. Medisin for ikkemedisinere. Ultrasonic M-Mode (Motion Mode) Ultralyd i medisin

Ultralyd i medisin. Page 1. Medisin for ikkemedisinere. Ultrasonic M-Mode (Motion Mode) Ultralyd i medisin Medisin for ikkemedisinere Ultralyd i medisin Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk NTNU Ultralyd i medisin Litt ultralydfysikk og historisk tilbakeblikk Ultralyd avbildning Ultralyd Doppler

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja)

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Birger Svihus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences 1 Det sunne kostholdets to generelle bud: Spis variert Sørg for energibalanse

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi

EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi Faglig kontakt under eksamen: Elin Kjørsvik Tlf.: 918 97 578 - Eksamensdato: 18.05.2009

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Syre-Base Tolke Syre-base Definisjoner og begrep Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Definisjoner og begrep ph ph = eit uttrykk for kor mange H+ ion det er i ei væske. I vevsvæsker har vi 0,00000004mol

Detaljer

Side 2 af 12 in identitet vil holdes skjult. Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 1) Navn på gruppen:

Side 2 af 12 in identitet vil holdes skjult. Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 1) Navn på gruppen: Side 1 af 12 Nordisk Tilsynskonferanse 2016 ag 1 Proporsjonalitet og rimelighet ruppeoppgaver På de neste sidene finner du 5 bilder hentet fra hverdagen som inspektør. jør din egen vurdering og dis sidemannen

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr Flervalgsoppgaver gassutveksling i dyr Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Gassutveksling dyr 1 Gassutveksling i pattedyr skjer i A) alveoler og vener B) bronkioler og kapillærer C) alveoler og

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Hvor redde skal vi være for parasittene - og hvorfor? Lucy Robertson, NMBU, Oslo, Norway

Hvor redde skal vi være for parasittene - og hvorfor? Lucy Robertson, NMBU, Oslo, Norway Hvor redde skal vi være for parasittene - og hvorfor? Lucy Robertson, NMBU, Oslo, Norway 1 I Bergen og Østersund gikk det galt, med null barrierer mot parasitter i vannbehandlingen.. Giardiasis utbrudd

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Salting of dry-cured ham

Salting of dry-cured ham Salting of dry-cured ham Controlled by CT scanning Torunn Thauland Håseth Skjervold-symposium 2005 Hamar, June 3rd. - en del av Matalliansen NLH - Matforsk - Akvaforsk To give you a different aspect of

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Norsk forening for slagrammede Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Atrieflimmer (hjerteflimmer) også kalt forkammerflimmer er den vanligste formen for rytmeforstyrrelse i hjertet, og kan føre til hjerneslag.

Detaljer

Engelsk/norsk Facts about HIV and AIDS

Engelsk/norsk Facts about HIV and AIDS Engelsk/norsk Facts about HIV and AIDS Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

BIOS 1 Biologi... 1...

BIOS 1 Biologi... 1... Figurer kapittel 9: Transport og bevegelse hos mennesket Figur s. 242 hjerte kapillæråre vene arterie Sirkulasjonssystemet. Figur 4.1.1c Figurer kapittel 9: Transport og bevegelse hos mennesket Figur s.

Detaljer

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3 Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Overvekt, fedme og type 2 diabetes

Overvekt, fedme og type 2 diabetes Overvekt, fedme og type 2 diabetes Obesity is a disorder of the biological regulatory system that controls food intake and is not a weakness of character FRM3020 Arild Chr. Rustan Fedme Voksende helseproblem

Detaljer

Hvordan kan vi optimalisere hjernens funksjon?

Hvordan kan vi optimalisere hjernens funksjon? HYPER 8.desember 2011 Hvordan kan vi optimalisere hjernens funksjon? Linda Hildegard Bergersen l.h.bergersen@medisin.uio.no BRAIN AND MUSCLE ENERGY GROUP NANSEN NEUROSCIENCE NETWORK Department of Anatomy

Detaljer

Eksempler på flervalgsoppgaver (Mulitple Choice Questions) Liste med svaralternativer til oppgave 1:

Eksempler på flervalgsoppgaver (Mulitple Choice Questions) Liste med svaralternativer til oppgave 1: Eksempler på flervalgsoppgaver (Mulitple Choice Questions) Liste med svaralternativer til oppgave 1: A) Akutt myeloblastleukemi B) Aplastisk anemi C) Autoimmun hemolytisk anemi D) Folat-mangel E) glukose-6-fosfat

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin. Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013

Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin. Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013 Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013 Cardiovascular system An accumulation of risk factors (smoking, family history, lipid abnormalities, hypertension,

Detaljer

Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt?

Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt? Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt? Budskap Blodsukkerkontroll er viktig intervensjon ved type 2 Men moderat forebyggende effekt på hjertekarsykdom Annen intervensjon desto viktigere Røykeslutt

Detaljer

KOLS definisjon ATS/ERS

KOLS definisjon ATS/ERS KOLS definisjon ATS/ERS - sykdom som kan forebygges og kan behandles - karakteriseres med luftveisobstruksjon som ikke er fult reversibel, den er vanligvis progredierende - abnorm inflammatorisk respons

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen Side 203 Spyttkjertler Spiserøret Magesekken Leveren Galleblæra Bukspyttkjertelen Tolvfingertarmen Tynntarmen Tykktarmen Endetarmen Oversikt over fordøyelseskanalen med kjertler. Galleblæra er ingen kjertel,

Detaljer

Levertransplantasjon. Aksel Foss Seksjonsoverlege/Professor Transplantasjonskirurgi Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Levertransplantasjon. Aksel Foss Seksjonsoverlege/Professor Transplantasjonskirurgi Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Levertransplantasjon Aksel Foss Seksjonsoverlege/Professor Transplantasjonskirurgi Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 1 Transplantasjonshistorikk Nyretransplantasjon: 1956 Benmargstransplantasjon

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

1. The questionnaire in Norwegian

1. The questionnaire in Norwegian 1. The questionnaire in Norwegian Spørreskjema til tilleggsundersøkelse til AKU 2013 om arbeidsulykker og yrkesskader/arbeidsrelaterte helseproblemer Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har hatt en

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Dietter. Kirurgiske inngrep. Legemidler. Legemidler mot overvekt/fedme. Behandling av overvekt/fedme 11/23/06 1. Når skal overvekt og fedme behandles?

Dietter. Kirurgiske inngrep. Legemidler. Legemidler mot overvekt/fedme. Behandling av overvekt/fedme 11/23/06 1. Når skal overvekt og fedme behandles? Legemidler mot overvekt/fedme Behandling av overvekt/fedme Dietter Kirurgiske inngrep kan vurderes ved BMI > 40 kg/m 2 eller BMI > 35 kg/m 2 med komplikasjoner Legemidler Arild Chr. Rustan FRM3020 Surgery

Detaljer

Eksamen MFEL1050 HØST 2012

Eksamen MFEL1050 HØST 2012 Eksamen MFEL1050 HØST 2012 1. Hva er hypertrofi? a) Flere aktin og troponin proteintråder i parallell b) Flere aktin og myosin proteintråder i parallell c) Flere transkripsjoner av proteinene myoglobin

Detaljer

Estimering av GFR ved bruk av Kreatinin og cystatin C. Bioingeniørkongressen 1 3. juni 2016

Estimering av GFR ved bruk av Kreatinin og cystatin C. Bioingeniørkongressen 1 3. juni 2016 Estimering av GFR ved bruk av Kreatinin og cystatin C Bioingeniørkongressen 1 3. juni 2016 Gro Elisabeth Jensen Master i biomedisin Avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi Diakonhjemmet sykehus 1

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

Effekter av borreslam: Metaller fra borreslam:

Effekter av borreslam: Metaller fra borreslam: Effekter av borreslam: Er ilmenitt mindre skadelig enn barytt? Metaller fra borreslam: Utlekking fra partikler & opptak i dyr Input til ERMS IRIS-Biomiljø v/renée Katrin Bechmann Exposure system Stirrer

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Lungenes diffusjonskapasitet

Lungenes diffusjonskapasitet Lungenes diffusjonskapasitet Bjørn Johansen Department Group for Clinical Medicine Rikshospitalet, University of Oslo Lungenes delfunksjoner Massetransport Fordeling Diffusjon Perfusjon 08/03/98 06.03.2008

Detaljer