Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013"

Transkript

1 Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV

2 Forsidebildet er fra Gåseflå - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 2

3 FORORD Det vises til rundskriv nr V 07/98: Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet. Planen skal være en tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Denne kommunedelplanen omhandler anlegg, områder og aktivitet for idrett og fysisk aktivitet herunder friluftsliv i tilknytning til tettstedene i Vennesla. Det er tiltak i nærmiljøet som er satt i fokus. Planen omhandler ikke jakt og fiske i utmark. Dette er likevel en viktig del av friluftstilbudet i kommunen. Fra før foreligger det kommuneplan og kommunedelplaner for Vennesla som er retningsgivende også for dette planarbeidet. Dette gjelder Miljø og ressursprogrammet (miljøvernplanen) som omhandler miljøvern og friluftsliv i kommunen. To kommunedelplaner for Otra; del Kvarstein Venneslafjorden og del Grovane Røyknes. Den siste er ferdig politisk behandlet, mens planen for nedre del av Otra ligger som utkast. Begge planer omhandler sikring av arealer og tilrettelegging for friluftsliv langs Otra. Flerbruksplanen for Nedre Otra; denne planen viser hvorledes miljø og bruksmulighetene i Nedre Otra kan utvikles, og foreslår tiltak for å sikre en slik utvikling. Fylkesdelplan for idrett og friluftsliv Stortingsmeldinger om idrett og friluftsliv: Nr 16 ( ) Resept for et sunnere Norge, folkehelsepolitikk Nr 14 ( ) Idrettslivet i endring Nr 39 ( ) Friluftsliv Planens handlingsprogram skal revideres årlig ut fra fremdriften på det enkelte anlegg, og de økonomiske forutsetninger for gjennomføring. Planen er en forutsetning for å kunne søke spillemidler til kommunale og private anlegg.

4 Innhold 1. Innledning Bakgrunn Visjon Formål med planen: Bakgrunnsmateriale Planarbeidet Resultatvurdering av forrige plan med statusoversikt Definisjoner klassifisering av type anlegg og områder Definisjoner av idrett og friluftsliv Definisjoner av anlegg 9 3. Målsettinger Overordnede mål Delmål for Vennesla kommune Utfordringer virkemidler Målstyrt utbygging og tilrettelegging, kommunale langtidsplaner, kommunedelplaner Sikring av arealer Finansiering av utbyggingskostnader Godkjenning av anlegg i forbindelse med spillemidler Drift og vedlikehold Fysisk aktivitet Samordnet politikk for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder Status, beskrivelse og behov for idrett og friluftsliv fordelt på områder i Vennesla Området Hægeland Status Forslag til tiltak i Hægelandsområdet 16 4

5 6.2. Området Øvrebø Status Forslag til tiltak i området Øvrebø : Interkommunalt idretts og friluftslivsenter på Sandripheia Status Forslag til utvikling av Sandripheia Fritidspark Tilstanden på eksisterende anlegg - hoppbakkene Området Vennesla sentrum Samkom Området Grovane Samkom Heptekjerr Skoleområdet Koldalen Området Skjerehauane Venneslafjorden Forslag til tiltak i området Samkom Vennesla - Kilane Området Kilane - Vikeland - Kvarstein Status Forslag til tiltak området Kilane/Vikeland/Kvarstein Området Moseidmoen idrettsanlegget i Askedalen Status Idrettens behov Forslag til tiltak i området Moseidmoen Andre tiltak Området Moseidheia, Drivenesheia, Naspe Status Forslag til tiltak i området For befolkningen generelt For barn og unge. 27 5

6 7. Andre anlegg og interesser i kommunen Motorsportanlegg Svømmehall med varmtvannsbasseng og stupemuligheter Innendørs klatrevegg Nasjonal sykkelrute nr Skytebane Balløkker Nærmiljøanlegg Innendørshall Rideanlegg Orientering Kart Kart Vennesla Kart Øvrebø Samlet oversikt over de forskjellige tiltak i de ulike kategorier Idrettsanlegg Nærmiljøanlegg samlet oversikt tiltak Friluftsliv Planavklaringer Prioriteringer prosjekter Interkommunale samarbeidsprosjekt Prioriterte idrettsanlegg (ikke nummererte) Prioriterte Nærmiljøanlegg (ikke nummererte) Prioriterte friluftsanlegg (ikke nummererte) Oversiktskart Eksisterende anlegg Nyanlegg/ rehab. 11. Handlingsplan for idrett og friluftsliv

7 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Statlig idretts og friluftslivpolitikk er på mange områder sammenfallende. Ved hjelp av spillemidler ønsker Miljøverndepartementet og Kirke og kulturdepartementet en samordnet plan for utbygging og tilrettelegging av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i hver enkel kommune. Lek, idrett og friluftsliv er viktige faktorer for utvikling av en god fysisk, psykisk og sosial helse. Arbeidet innenfor dette området har en klar helsemessig målsetting og som omfatter alle alders og ferdighetsgrupper. St. meld nr. 39 om friluftslivet vektlegger spesielt følgende to forhold: Styrke friluftslivet som en helse og trivselsskapende, naturbasert fritidsaktivitet. Bedre forholdene for friluftsliv i og ved byer og tettsteder. Lett adgang til tur og aktivitetsområder som ligger nær ved boligene, kan bidra til regelmessig friluftsliv og som fremmer helse og trivsel. Norges Idrettsforbund har som et av sine formål: Arbeide for at landets befolkning gis anledning til å utøve idrett i sunne former ut fra ønsker og behov. Norges Idrettsforbund skal med sin virksomhet bidra til å bedre befolkningens helse og trivsel. Hovedmålet er Idrett og friluftsliv for alle og så nært der folk bor som mulig! Tre slagord uttrykker essensen i friluftslivpolitikken: Friluftsliv for alle. Friluftsliv i dagliglivet. Friluftsliv i nærkontakt med naturen Visjon Innbyggerne har gode opplevelser gjennom idrett og friluftsliv. Anlegg for idrett og friluftsliv er slik tilpasset at innbyggerne har økende lyst til å bruke disse samtidig som helsen bedres Formål med planen: Hovedhensikten med en kommunal plan for idrett og friluftsliv er å ha en politisk vedtatt og oppdatert plan for utvikling av aktiviteter, anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Vennesla kommune. Handlingsprogrammet er en 4 års plan for investeringer til anlegg og områder for idrett og friluftsliv, og skal være basert på registrerte behov. Planen synliggjør også kommunens visjoner for idrett og friluftsliv. Anlegg som det kan søkes spillemidler til skal ifølge Kultur og Kirkedepartementet være innarbeidet i en slik plan. Formål med planen: Sikre en samordnet og målstyrt utbygging av anlegg og aktiviteter for idrett og friluftsliv i Vennesla. Sikre arealer og muligheter for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene. Sikre at de rikspolitiske retningslinjer for barn og unge innarbeides i planen og i tråd med de kommunale retnings linjer som er utarbeid for Vennesla. Utvikle gode drifts og vedlikeholdsrutiner. Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg for idrett og friluftsliv. Øke den fysiske aktiviteten. Sikre universell utforming der det er mulig. Gi et lavterskel tilbud. 7

8 1.4. Bakgrunnsmateriale Følgende materiale har vært viktig ved revideringen av den foreliggende plan: Miljø/ og naturressursprogram for Vennesla kommune Gjeldende anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplaner for Otra. Kommuneplan for Vennesla kommune 2006 til Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet. Fylkesdelplan for idrett og friluftsliv , Vest Agder fylkeskommune. Kommunale retningslinjer for omfang og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge i Vennesla kommune. Foreløpig datagrunnlag for kommunedelplan for grønt strukturer i Vennesla sentrumsområder. Flerbruksplan for Nedre Otra Planarbeidet Anleggsplan for idrett og friluftsliv ble første gang ferdig i Den kom i revidert utgave i 1999 og siste gang i Det er denne planen som ligger til grunn for denne revisjonen. Arbeidet med revisjon av planen har vært tillagt en fagadministrativ gruppe bestående av: Tore Osmundsen Idrettsrådet Bjørn Haugland Levekår Liv Lauvsland Levekår Jürgen Orf Leder for fagenhet for park og idrett Sigmund Unander Miljøvernleder Oddbjørn Sagedal Planlegger Barnas talsperson Raymond Bærø Peter Rosendahl Sekretær Herbjørn Stigen Grafisk utforming Dessuten har Torill Folkestad, Vest-Agder fylkeskommune og Per Svein Holte, Midt Agder friluftsråd gitt innspill til arbeidet Resultatvurdering av forrige plan med statusoversikt. Forrige anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt i 2004 og dekket perioden fram til Anleggsplanen har vært brukt som styringsverktøy for prioritering av midler og satsing innenfor feltet. Flere av punktene som var beskrevet i planen er blitt gjennomført. I tillegg har man ved årlige revisjoner foretatt endringer i tråd med planverk for øvrig i kommunen. ved denne rulleringen har man fortløpende grunngitt de endringer som er foretatt sett i lys av utviklingen ellers. Anleggsplanen med sine prioriterte tiltakslister har også bidratt til å få en post i økonomiplanen med midler til tiltak som utløser spillemidler. Den politiske behandlingen har også fordelt de kommunale midlene som har gått inn som egenandel i prosjektene. 8

9 Følgende tiltak er gjennomført med tilskudd fra spillemidler- overesikten viser anleggse navn, år for tildeling og tildelt sum. Oversikten er sortert på årstall: Anlegg Orienteringskart Rogeheia Bringsvær flerbruksløype Lyngvegen balløkke (grus) Lyngvegen balløkke (kunstgress) Smiheia balløkke (kunstgress) Vennesla ungdomsskole Samkom skole, aktivitetsjungel Vennesla Videregående skole, Sandvolleybane Moseidmoen kunstgressbane II * Moseidmoen balløkke I, kunstgress * Moseidmoen balløkke II, kunstgress * Kvarstein skole, balløkke, kunstgress Eikeland skole, balløkke, kunstgress * Skarpendlan d skole, balløkke, kunstgress * * Anleggene er ferdigstilt, utbetaling av spillemidler vil komme senere. Smieheia - balløkke (nærmiljøanlegg). Løkka ble bygget på dugnad av velforreningen i samarbeid med kommunen - foto : Peter Rosendahl 9

10 2. Definisjoner klassifisering av type anlegg og områder 2.1. Definisjoner av idrett og friluftsliv Definisjoner av idrett og friluftsliv Fysisk aktivitet er egenorganisert trenings- og mosjonsaktivitet. Idrett er fysisk aktivitet i form av konkurranse eller trening i den organiserte idretten. Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Egenorganisert aktivitet kan eksemplifiseres med jogge eller skiturer, turer i skog og mark, svømming, stavgang eller liknende gjennomført på egen hånd eller sammen med familie eller venner. Helse er ikke bare fravær av sykdom, men en kombinasjon av fysisk og sosial velvære jfr. stortingsmelding nr 16, Resept for et sunnere Norge, folkehelsepolitikk Definisjoner av anlegg Følgende definisjoner av ulike anleggstyper er lagt til grunn i denne planen: Nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg er et enkelt anlegg for fysisk aktivitet som ligger i eller i direkte tilknytning til boligområdet, og som en integrert del av dette. Anlegget er beregnet for befolkningen i boligområdet og skal ivareta behov for trim og friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper, barnas leikebehov innbefattet. Nærmiljøanlegg er vanligvis ikke beregnet for konkurranser etter konkurranseidrettens regler og bestemmelser. Kommuneanlegg Mindre kommuneanlegg disse anleggene dekker behov for konkurranser etter gjeldende regler på lags og kretsplan. Felles anlegg med skole kan være aktuelt. Tettstedet boligområdet, grenda og skolekretsen vil ofte være det geografiske området et lokalanlegg dekker. Det vil for endel anleggstyper være naturlig å vurdere utbygging av mindre anlegg i sammenheng med behovet for skoleanlegg. Større kommuneanlegg Større kommuneanlegg er anlegg som dekker behovet for en eller flere idretter for hele eller en større del av kommunen. Enkelte større kommuneanlegg kan ha funksjon også for andre kommuner. Disse anleggene dimensjoneres og utformes slik at det tilfredsstiller kravene for konkurranser på kretsplan og eventuelt for nasjonale konkurranser. Alle særidretter med stor utbredelse i kommunen, bør ha minst ett slikt anlegg. Riksanlegg Riksanlegg er et anlegg for en særidrett med en standard som gjør det mulig å arrangere internasjonale mesterskap (VM, EM) i vedkommende idrett. Standarden gjelder så vel rent idrettslige anleggskrav til lokalisering, som arrangementsmessige forhold, fasiliteter for publikum, presse m.m. Interkommunale anlegg Disse anlegg er fellesprosjekter mellom to eller flere kommuner / Fylkeskommuner. 10

11 3. Målsettinger 3.1. Overordnede mål. Det overordnede mål for anlegg for idrett og friluftsliv i Vennesla er: Tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet for idrett og friluftsliv for alle grupper av befolkningen og slik at alle får gode muligheter til fysisk aktivitet der de bor. Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og toppidrett Delmål for Vennesla kommune Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det innarbeides arealer og anlegg for lek, idrett, og friluftsliv som en del av bomiljøet. Vennesla sentrumsområder og tettsteder skal allmennheten sikres atkomst til områder for friluftsliv og idrett ved trafikksikre grønnkorridorer. Det samme gjelder atkomst til de elvenære områdene langs Otra og til heiene. Skoleverkets, idrettens og friluftslivets behov for arealer og anlegg, samt trafikksikre ferdselslinjer, bør samordnes så langt mulig. Turveger, stier, løyper og gang og sykkelveger bør tilrettelegges og samordnes slik at det utgjør et atraktivt nett med grønne ferdselsårer og som integrerer de viktigste arenaer som skoler, idrettsanlegg, friluftsområder m.v. innen tettstedene i Vennesla. Der det er naturlig bør turstier knyttes opp mot kulturminner og fornminner i samråd med fylkeskonservatoren. Turnettet i Vennesla sentrum bør sammen med gang og sykkelveger, gi god og trafikktrygg atkomst til utmarka, til Otra og Venneslafjorden og binde sammen boligområdene med idrettsanlegg, skoler og barnehager. Nær Venneslas tettsteder er det svært viktig at kommunen sikrer og legger tilrette badeplasser til allmenn bruk, gjerne i tilknytning til aktiviteter på land. Etablere rasteplasser med bord, benker, beplantning, toilett etc. ved enkelte turløyper, badeplasser og utsiktspunkter. Funksjonshemmede skal ha tilgang til alle idrettsanlegg og. skal gis gode og varierte muligheter for friluftsliv med spesielle tiltak knyttet til Otra. Ved planlegging skal det tas hensyn til alle herunder universell utforming så langt det er mulig. Vennesla kommune skal legge vekt på at bygging og anlegg for idrett og friluftsliv skal utformes på en arkitektonisk god måte og som er tilpasset miljøet og helheten. Opparbeidelse for friluftslivsformål skal utføres på en nennsom og naturvennlig måte. Anlegg og tilrettelagte områder skal holdes i god stand ved planmessig drift, vedlikehold og skjøtsel. Legge forholdene til rette for fysisk aktivitet herunder gjennom folkehelsa. Opprettholde aktivitet i allerede etablerte anlegg. Styrke sykkelrute 3 gjennom Vennesla. Samarbeide med Midt-Agder friluftsråd om å utvikle friluftslivet. 11

12 4. Utfordringer virkemidler Om Vennesla kommune skal kunne nå de mål som er trukket opp, er det nødvendig med samhandling innad i kommunen, mellom kommunen, offentlige myndigheter og de frivillige organisasjoner i Vennesla. Det må legges opp til et samarbeid om virkemidler og hvor offentlige organer på flere nivå samordnes med de lokale organisasjoner og næringsliv. Med det befolkningsmønster som Vennesla kommune har er det naturlig å planlegge idrett og friluftsliv for hele kommunen. I en slik sammenheng er det viktig at plan for idrett/friluftsliv integreres som en del av en samlet plan for hvert område 4.1. Målstyrt utbygging og tilrettelegging, kommunale langtidsplaner, kommunedelplaner. Hovedutfordringen for Vennesla er å få til en målrettet utbygging innen idrett og friluftsliv. Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv skal være i samsvar med kommuneplanen og skal innarbeides som en integrert del av denne. Det betyr at idrett og friluftsliv skal vurderes i et samfunnsmessig perspektiv og i forhold til øvrige samfunnsmessige målsettinger som er trukket opp i kommuneplanen for Vennesla. Utarbeidelse av en kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Vennesla, er en forutsetning for en samordnet og målrettet anleggsutbygging. Kommunedelplanen er derfor det viktigste virkemiddel som kommunen har for å kunne realisere målene. For tildeling av spillemidler har myndighetene satt som et absolutt krav at det skal foreligge en godkjent kommunedelplan for idrett og friluftsliv i hver kommune. Kommunen deltar aktivt i Midt-Agder friluftsråd 4.2. Sikring av arealer Arealer og områder for friluftsliv, idrett og lek skal sikres i kommunens arealplanarbeid og innarbeides i kommuneplanen, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Det bør avsettes områder til fysisk aktivitet i nærmiljøet og det er viktig med grønne korriidorer. Dette er det viktigste virkemiddel som Vennesla kommune har for å sikre nøkkelarealer til framtidig bruk for friluftsliv, lek og idrettsaktiviteter. Neste skritt er erverv og servituttavtaler som det er offentlige støtteordninger til. Kommunestyret har med hjemmel i plan og bygningsloven vedtatt kommunale retningslinjer for omfang og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge. Retningslinjene har bestemmelser om leke og oppholdsarealer i boligområder og spesifikke krav om arealstørrelser, avstander og arealkategorier. Gjennom arealplanleggingen kan dimensjonering og arealkrav, lokalisering, adkomst og sammenheng med andre anlegg og lokaler, avklares. Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv skal angi viktige arealer og sammenhenger for idrett, lek og friluftsliv og som i neste omgang skal innearbeides i kommuneplanen/ reguleringsplaner Finansiering av utbyggingskostnader. I prinsippet finansieres idrettsanleggene ved egenkapital, dugnad, egenfinansiering fra kommunen og fylkeskommunen, spillemidler, lån, rabatter og gaver. For utbygging av idrettsanlegg og tilrettelegging for friluftsliv er spillemidler en betydelig finansieringskilde. En tilfredsstillende kommunedelplan for idrett og friluftsliv er helt avhengig av en kobling mellom arealplanlegging og økonomisk planlegging. Det må være en samordnet plan for finansiering av tiltak og sikring av arealer. Budsjettering av midler til slike formål må derfor integreres i kommuneplanens økonomiplan. En gjennomarbeidet og god plan for idrett og friluftsliv, som har bredde og er integrert i øvrig virksomhet, er den beste garanti for finansiering ikke minst fra mange kilder og til ulike formål. 12

13 4.4. Godkjenning av anlegg i forbindelse med spillemidler. Godkjenning av idrettsanlegg er delegert til kommunen. Den kommunale godkjenningen av planer for idrettsanlegg skal omfatte: Idrettsfaglige forhold. Estetiske og miljømessige forhold. Anleggstekniske forhold. Foruten godkjenning av anleggsplaner, skal kommunen også kontrollere at anlegget under utbygging og ved ferdigstillelse er utført i samsvar med godkjente planer og skal attestere dette før spillemidler kan utbetales i sin helhet. Tilsvarende vurderinger forutsettes gjennomført for friluftstiltak knyttet til friluftspolitiske, friluftsfaglige og tekniske forhold. Natur og friluftsfaglige instanser i kommunen, fylkeskommunen og hos fylkesmannen forutsettes å være med ved vurderingen av slike anlegg Drift og vedlikehold. Drift av anlegg og områder for idrett og friluftsliv omfatter bl.a. idrettslige, miljømessige, økonomiske, tekniske og administrative oppgaver. Praktiske planløsninger og hensiktsmessig materialvalg er av stor betydning for vellykket drift. Alle sider ved driften må vurderes tidlig i planfasen. Utgifter til drift og vedlikehold kan dekkes ved: kommunale bevilgninger leieinntekter fra brukerne billettinntekter tilskott reklame dugnadsinnsats Det er viktig at økonomiplanen og planlagte anlegg samsvarer. Størrelsen på de kommunale bevilgninger vil imidlertid være avhengig av kommunens generelle økonomiske situasjon til en hver tid. Planlegging og opplisting i handlingsplanen er satt opp i samsvar med gjeldende 4 års økonomiplan. For å opprettholde en forsvarlig vedlikeholdsstandard, må drift og vedlikehold være en kommunal oppgave på idrettshaller og kommunale idrettsanlegg. For øvrige anlegg kan det være et kombinert ansvar, og det bør i hvert tilfelle inngås vedlikeholdsavtaler. Det er viktig å ikke glemme opprusting av eldre anlegg. Dette må tas med når investeringene vurderes Fysisk aktivitet Det er ønskelig å øke den fysiske aktiviteten. Dette vil skje gjennom et nært og fortrolig samarbeid med mange aktører som lag og foreninger, det offentlige, næringslivet og helseforetakene. Partnerskap for helse (tidligere fysak ) er et av virkemidlene. Gjennom dette ønsker en å nå inaktive grupper med tilbud om tilrettelagt fysisk aktivitet. Barnehager og skoler bør ha lett adgang til friluftsområder slik at en kan få mulighet til en bredere fysisk aktivitet. De fleste skoler og barnehager er nå etablert med egen uteplass. Dette tilbudet bør videreutvikles i tiden som kommer. Det vil være gunstig om hver skole har sitt eget skolekart. Målet bør vært at barn og unge skal ha minst 60 min. aktivitet hver dag. Andre tiltak er: sykle på jobb, turgrupper, stavgangsgrupper, naturlos og kultur- og turorientering. Moseidvarden - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 13

14 Handlingsprogram for aktivitet TILTAK ANSVARLIG / I SAMARBEID MED NÅR ANSLÅTT KOSTNAD Kommentar Rydding skiløyper Løypekommitè Fortløpende Kjøring av skiløyper MAF / Park og idrett I sesongen Turaktivitet for barn MAF m.flere Hele året Løypekomitè Vennesla og Kr.sand kommune har felles vaktordning om helgene Ulike aktivitets Tltak Barn og unge Prioriteres i Anleggene Gåturer Naturlos MAF m.flere Vennesla kommune / Park og idrett Lag og Forening MAF Hele året Hele året Føremelding MAF I sesongen Regionale Sykkelruter Rydding av gangstier Ordne badeplasser Tilrettelegging Friområder Tilrettelegge skolegårder for fysisk aktivitet Kompetanse utvikling Utedager Turdager MAF / Park og idrett Park og idrett Park og idrett Park og idrett Årlig I sesongen I sesongen Løypemanskapet raporterer til MAF om snødypde Park og idrett Forløpende Tilrettelegging for selvaktiviserende utemiljø Barnehage / Skole / MAF Barne Hage / Skole Friluftsgrupper Barnehage / Hele året Natur og miljø Barnehage / Bruk av turområder Barnehage / Hele året Fysiskmotorisk utvikling OPPTUR nasj.turdag 8klasse Barnehage / Fysioterapitjenesten Skole / Turistforening Aktiv uteprosjekt Skole Hele året Økt fysisk aktivitet Skole Sikre folkehelsen med prosjekter for alle 14

15 Idrettstrening Skole / VFK Hele året Gapahukleir Skole I sesongen Aktivitetsresept Hjertetrenings grupper Treningsgruppe for gravide Kulturorientering Helse Helse Helse Vindbj./o-lag / Kommunen 15

16 5. Samordnet politikk for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder. Følgende hovedprinsipp legges til grunn for en samordnet anleggspolitikk for idrett og friluftsliv i Vennesla: Nærhet til bomiljø. Trafikksikker og lett adkomst. Koordinering av behov for skole, idrett, friluftsliv og andre kulturaktiviteter. Tilpassing av samme anlegg for flere brukergrupper. Koordinering av behov for idrettsorganisasjoner. Vektlegge estetiske forhold og miljø. Nærhet til kollektive transportmidler. Det skal legges vekt på universell utforming for at funksjonshemmede skal kunne ta del i idrett og friluftsliv i kommunen. Miljøsamling Sandrip okt foto Vennesla Tidende 16

17 6. Status, beskrivelse og behov for idrett og friluftsliv fordelt på områder i Vennesla Tettstedene Vennesla, Vikeland og Moseidmoen utpeker seg som de mest folkerike områder i kommunen. Skarpengland og Hægeland er på samme måte veldefinerte tettsteder som det faller naturlig å vurdere hver for seg. Oversikten over områder for idrett og friluftsliv inndeles etter samme prinsipp som i gjeldende kommuneplan for Vennesla. Det vil si at det legges til grunn en geografisk, områdeavgrensa inndeling av Vennesla fordelt på sentrumsområder og tettsteder. Oversikten beskriver de ulike tilbud som finnes pr. i dag, hvilke potensialer for utvikling som anses mest naturlig, samt på bakgrunn av egnethet av arealer til forskjellig bruk og i forhold til annen utvikling i området. Sist i oversikten gis en generell vurdering vedr. fysisk aktivitet Området Hægeland Status Hægeland sentrumsområder representere også et bygdesentrum med sentral lokalisering til Setesdalsveien. Det er et mer storslått heilandskap omkring Hægeland enn i Øvrebøområdet. Også her preger vakre og tradisjonsrike bygdelandskap områdene omkring Hægeland. Hægeland har også store utviklingsmuligheter innen området utmark/bygdeturisme. Utmarkspotensialet i Hægeland kan utvikles til å bli en viktig næring. Det vil i tilfelle kreve et utstrakt samarbeid og organisering på grunneiersiden. Plan for idrett og friluftsliv bør også her samordnes med øvrig planlegging for utvikling av Hægelandsområdet. Hægeland har flere sentrale vinterløyper, spesielt viktig er utfarten til Lauvåsområdet. Utilstrekkelige parkeringsmuligheter. Parkering for dette utfartsområdet bør i hovedsak legges til Høversland. I dag blir barn som driver med fotball, kjørt fra Hægeland til Øvrebø. Ved en oppjustering og utbedring av den eksisterende banen ved Eikeland skole, vil de kunne spille og ta imot lag fra andre klubber. Dette vil sansynligvis øke interessen og rekrutteringen i Hægeland. Viktige sider for friluftsliv og idrett i Hægeland: Utgangspunkt for turløype til Høversland/Lauvås. Utgangspunkt til Fjellmannsvegen. Badeplass Hægelandsvannet. Sandtveit/Sandland 3 km unna. Grusbane med flomlysanlegg ved skolen. Ballplass i forbindelse med skolen. Lysløype i forbindelse med skolen (2,5 km). Skytebane (innendørs miniatyrskytebane). Skatebane utendørs. Skøytebane Hægeland senrum. Balløkke i Smiheia Forslag til tiltak i Hægelandsområdet Utvidelse av ballplass/aktivitesområde ved Eikeland skole. Oppgradering av badeplass ved Sandlandsvannet Nærmiljøkart over Hægeland tettsted. Bedre tilrettelegging av lokaliteter med stor utfart. Opplevelseskart med guide for hele Hægeland. Parkeringsplasser spesielt på Høversland, men og i noen grad på Lauvås. Bedre vegen til Lauvås. Rydde og vedlikeholde Fjellmannsvegen. Sykkelveg mellom Hægeland og Kile Turveg rundt Sandlandsvannet og forbindelse til Hægeland sentrum. 17

18 6.2. Området Øvrebø Status Skarpengland er et av Vennesla kommunes tettsteder. Stedet ligger strategisk til ved Setesdalsvegen. Senteret har store muligheter til utvikling innen turisme/reiseliv. Tilbud innen idrett og friluftsliv i området bør også vurderes med dette for øye. Skarpenglandsvannet med tilhørende kulturlandskap og våtmarksområde er et tiltrekkende og vakkert landskap. Det kan med basis i en plan for området tilrettelegges slik at det blir mer tilgjengelig for almen bruk. Formålet vil være flersidig for friluftsliv og naturopplevelse, som tursti Skarpenglandsvannet Rundt og som turvei mellom Skarpengland, skolen og Idrettshallen. Øvrebø representerer også et aktivum; en vakker kirke og kirkegårdsmiljø, tradisjonsrike gårdsbruk i et åpent, storslått landskap, rikt på kulturminner og med Sangeslandsvannet som bygdas landskapselement nr. 1. Området har store muligheter innen friluftslivet. En tursti rundt Sangeslandsvannet er aktuelt. Det er badeplass ved vannet. På Homme er det et idrettsanlegg. Det gjenstår å opparbeide et treningsfelt. Det bør anlegges en gang og sykkelvei mellom Homstean og Skarpengland for å utnytte idrettsanleggene bedre og sikre ferdselen mellom de to tettstedene. Øvrebø I.L. disponerer to hoppbakker på Homsteam en liten 12 meter og en bakke 25 meter. Det er også en 50 meter miniatyrskytebane med selvanviser og innendørs miniatyrskytebane på Skarpengland skole. På Skarpengland er det under utarbeidelse en plan for området Skarpenglandsvannet. Det er et rikt fugleliv, våtmarksområder omkring vannet, og som er viktige i naturvernsammenheng. En tilrettelegging må av denne grunn ta hensyn til disse verdier. På Sandripheia er det under utvikling et regionalt skisenter og utfartssted. Denne utvikling bør samordnes med utviklingen for hele Øvrebøområdet samlet sett. Fjellmannsvegen går fra syd til nord i kommunen. Dette er den gamle ferdselsvegen opp dalen. Vegen starter syd for Ravnås, og går gjennom både Øvrebø og Hægeland. Det er viktig at vegen ryddes og vedlikeholdes. Vegen inngår i en trase fra Evje til Kristiansand Forslag til tiltak i området Øvrebø : Tursti rundt Skarpenglandsvannet. Nærmiljøkart over Skarpengland. Turvei/skiløype Skarpengland skole Loland. Turvei/skiløype Skarpengland Sandrip. Fullføre utbyggingen av Hommeanlegget. IK Start tener på Homme idrettsplass - foto Jürgen Orf Skiløypeforbindelse Sandrip - Naspeheia Rydde og vedlikeholde Fjellmannsvegen som går fra syd til nord i kommunen. 18

19 6.3. Interkommunalt idretts og friluftslivsenter på Sandripheia Status Midt Agder friluftsråd har i samarbeid med kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalenog utarbeidet en plan for å videreutvikle Sandripheia til en friluftspark for vinter- og sommeridretter. Idretts- og friluftsanlegget har fått navnet: Sandripheia fritidspark En stor turisttrafikk går gjennom dette området både sommer og vinter. Dette potensiale er, til nå, lite utnyttet. Vennesla har i dette området en attraktiv heinatur som er velegnet for friluftsliv for de fleste formål. Idrettsanlegget består i dag av følgende anlegg: Lysløype - ca 3,4 km Stor hoppbakke - 60 m - brent ned Mellomstor hoppbakke - 35 m Liten hoppbakke - 15 m Skiskytterarena - 50 m Skytebane m Skytterhus Sandripstua Skileikområde for barn Rulleski/rullestol løype, ca 1 km for skiskyttere, blinde og funksjonshemmede. I tillegg kommer en snøkanon for produksjon av snø til lysløype og hoppbakker. Det er også et orienteringskart over området Forslag til utvikling av Sandripheia Fritidspark Følgende prosjekter er til vurdering: Utvikling av hoppanlegg Utvide eksisterende parkeringsplass. Utvidelse av vegen inn fra rv. 9. Bygge et START og MÅL område for anleggene. En estetisk utforming av alle anlegg og bygninger i området. Ellers er det planer om : Flytte eksisterende skiskytteranlegg til nytt område. Skoleskibakke(alpint), halfpipetrase og skitrekk. Opparbeide forbindelse til det øvrige turløypenett i Vennesla bl.a. til Naspeløypa. Utvikle naturstier og andre opplevelsestilbud som lavvoer og gapahuk. Lage badeplass i Vietjønn, som ligger i nær beliggenhet. Legge til rette for skoler og barnehager. Opplevelseskart med guide over området. For øvrig utnytte fritidsparken og de muligheter som er relevante i dette området bl.a. orienteringsaktiviteter 19

20 Tilstanden på eksisterende anlegg - hoppbakkene Anlegget er over 30 år gammelt og få oppgraderinger er utført siden det ble bygget i Hoppanlegget W 40 bakke mangler bomsystem, spormal og vant og oppfyller ikke sikkerhetskravene. Unnarennet bør få ny profil iht. dagens normer. Prepareingsutstyr, vinsj og wire er 30 år gammelt og er tungvint å bruke. Hoppbakke W 60 gikk tapt i brannen 2008, unnarennet er for smalt og har gal profil. Måleltrapp mellom W 60 og W 40 bakkene er rast sammen og må rustes opp. Forslag til utvikling av hoppanlegg Etter brannen er det utarbeidet prosjektunderlag/tegninger for hele hoppanlegget K 60 og K 40. Det foreligger konkrete planer av fartsoppbygg ( stillas) og grunnarbeider/ ny profil på K 60 bakke samt endringer på K 40 bakke dvs. vant og spormal for spormaskin. Oppbygging av K60 ny bakke/stillas og unnarenn av K 60 og K 40 har allerede vært ute på anbud. I anbudet er det også tatt med et strekk av vannrør til evt. snøproduksjonsutstyr siden kostnadene senere vil bli vesentlig høyere. Sletta i bunnen av unnarennet må dreneres. Lysanlegget må oppgraderes. For at hoppbakken K60 kan bygges opp igjen er det nødvendig å lage en anleggsvei til fartsoppbygget (overrenn).denne veien bør brukes til alpin bakke i etterkant. Ved siden av K 60 bakken bør det bygges et skitrekk som kan brukes av hoppere og de som ønsker å renne i alpin bakken. Hopp og alpinanlegget vil fremstå som et mer moderne anlegg for hele Sørlandet og vil gi muligheter for flere brukere. Brukere av hoppanlegget Hoppere fra 5-6 år til nesten 60 år bruker anlegget. Veien/parkering til Sandripheia fritidspark Skal man tilrettelegge for mer aktivitet er det nødvendig å utvide veien fra RV 9 inntil anlegget, samt at man må bygge flere parkeringsplasser. Status På fine utfartsdager er det svært mye trafikk inn til anlegget og til tider er det nesten umulig å komme frem: Grunnen til dette er at veien er for smal og at det er for få parkeringsplasser. Det har vist seg at ved ulykker er det svært vanskelig for hjelpemannskapet /ambulanse å komme frem. Videre eedet også dårlig siktlinje når folk kommer fra Sandripheia og svinger inn til RV (Setesdals~eien). Forslag Veien inn til Sandripheia fritidspark utvides, evt. at man bygger flere vikeplasser, samt at det opparbeides flere parkeringsplasser. Sandripheia fhtidspark har opsjon på et område som kan benyttes til dette. Snøproduksjon Sandripheia fritidspark disponerer i dag en snøkanon som er ca. 20 år gammel. Snøproduksjonsanlegget bør fornyes evt. subleres. 20

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 02.12.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 02.12.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan- og økonomiutvalget Dato: 02.12.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 SAKSKART 85/14 14/02924-1 86/14 14/02955-1 Handlingsplan for idrett

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet Planprogram Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet 2012 2020 FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftsstyret, sak 9/12 Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revidering av planen...3 1.2 Krav

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK Karlsøy kommune 2001 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Definisjoner, klassifisering 2.1 Idrett 2.2 Friluftsliv 2.3 Idrettsanlegg et utvidet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL

SLUTTRAPPORT. Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL SLUTTRAPPORT Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL Forord og sammendrag Om idrettsslaget IL STIL er stiftet 28. oktober 1945 og holder til i Igeldas i Porsanger kommune.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 1 Forsidebildet er fra Gåseflå - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 2 FORORD Det vises til rundskriv nr V 07/98: Kommunal planlegging

Detaljer

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 NSF målsetning: Ski skal være den viktigste kulturelle faktor vinterstid Støtte idrettslagene i deres arbeid med å bygge og drive snøsikre nærmiljøanlegg

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Forord Knyken skisenter er et regionalt skianlegg med mange ulike aktiviteter for alle aldersgrupper. Orkdal IL ønsker å utvikle skisenteret, slik at det tilfredsstiller

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg 1: Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 1. Ordinære idrettsanlegg SEL Fotball 2 gressbaner 1 grusbane Sel samfunnshus (garderober) Asfaltbana, Nord-Sel skole Tolstadåsen

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Presentasjon av områdetyper

Presentasjon av områdetyper Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Sept 16 - oppstartsmøter INNLEDNING Tegn på kart Oversiktskart kommunen Hvor er kommunens store

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Søknadsnummer: 2014/FBM9262 Ordning: Forebygging (2014) Søknadstype: Forebygging MIGRERT Tolga / Hamran

Søknadsnummer: 2014/FBM9262 Ordning: Forebygging (2014) Søknadstype: Forebygging MIGRERT Tolga / Hamran Søknadsnummer: 2014/FBM9262 Ordning: Forebygging (2014) Søknadstype: Forebygging MIGRERT Tolga / Hamran 8.2.2015 Forord: Dette prosjektet føyer seg inn i rekken av svært vellykkede og effektive prosjekt

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET 12/1757-1 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2012-2015 Idrettsanlegg Klubbhus KIL skiavdeling Hemne skisenter 2.300.000 0 1 Strategi 3 og 4. Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 2 Strategi 1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre Saksmappe: - Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift 14.01.09 Service 15.01.09 styre 29.01.09 Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007 2010. Rådmannens innstilling

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET 12/1757-12 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2013-2016 Idrettsanlegg Klubbhus KIL skiavdeling Hemne skisenter 2.300.000 0 1 Strategi 3 og 4. Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 2 Strategi 1.

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET 13/1987-8 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2014 2017 Uprioritert Idrettsanlegg Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 TIDSRAMME 2014 1 Strategi 1. Sanitæranlegg og garderobe KIL Skiavdeling Hemne

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder seniorrådgiver Erlend Smedshaug Værnes 1 Handlingsplanens målsetning Statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 -

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Alvdal kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 2021 Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Innhold FORORD OM ARBEIDSPROSESSEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER...

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L10 Arkivsaksnr: 2017/2280-1 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kultur og idrett Saksmappe: 2010/9816-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Nærmiljøanlegg Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Jeg skal si noe om: Hvorfor tenker Gjøvik kommune... Hvordan tenker Gjøvik kommune... Hvem tenker i Gjøvik kommune... når det

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID I KRISTIANSAND

HELSEFREMMENDE ARBEID I KRISTIANSAND HELSEFREMMENDE ARBEID I KRISTIANSAND Et knippe praktiske eksempler KRISTIANSAND KOMMUNE Terje Askildsen, Parkvesenet Rita Galteland, Oppvekstsektoren PLANLEGGING OG TILRETTELEGGING AV BYDELENE FOR Å STIMULERE

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Innhold Planprogram 1. Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Formål med planprogram... 2 2. Føringer... 2 2.1. Kommunale føringer... 2 2.2.

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

SAKSFREMLEGG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D

SAKSFREMLEGG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D Behandles i: Plan- og miljøutvalget MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Pepperstad skog felt D - oversendelsesbrev 10.03.2009 Vedr. mindre

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1874-1 Dato: 02.03.16 PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2017-2020 â INNSTILLING TIL

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Handlingsplan 2009 1. INNLEDNING Etter regelverket er kommunene forpliktet til å lage en tematisk Kommunedelplan for anlegg

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok.

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok. Innspill fra Oslo og Omland Friluftsråd høsten 2015: Friluftsliv Marka grøntstruktur - turveier Marka unik og umistelig for naturopplevelse, helse og trivsel Oslo og Omland friluftsråd ga ut i 1937 en

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 01.02.2016 Vedtaksmyndighet: Kommunestyret Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kultur Saksmappe: 2007/9837-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2016 2018 Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 Vedtatt på årsmøtet 18.02.16 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018 Forfatter Styret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014.

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. Oppstart- og utfordringsmøte for den regionale planen 5.mars 2015. Ferdig

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Marka. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Marka. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Marka Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/friluftsliv/marka/ Side 1 / 5 Marka Publisert 15.05.2017 av Miljødirektoratet I dag bor omtrent 80 prosent av Norges befolkning i byer og tettsteder.

Detaljer

Strategidokument for Kvamskogen Vel

Strategidokument for Kvamskogen Vel Strategidokument for Kvamskogen Vel Vedtekter for Kvamskogen Vel 1 - Velforeningens formål er å medvirke til å utvikle og i vareta allmenne interesser som knytter seg til Kvamskogen som hytte-, rekreasjons-

Detaljer

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr.

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. år Som superløypevenn og Ivrigmedlem får du 20% rabatt på

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

Ekstrastiftelsen, rapport

Ekstrastiftelsen, rapport Ekstrastiftelsen, rapport Forord Stavanger Turistforening har bygget Friluftslåven på Gramstad med et stort fokus på universell utforming. Takket være økonomiske bidrag fra Sandnes Kommune, Spillemidler

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Friluftsmeldinga Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet

Friluftsmeldinga Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet Friluftsmeldinga Meld.St.18 (2015-2016) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet Morten Dåsnes daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund morten@friluftsrad.no, tlf 41618459 Nasjonale mål

Detaljer

Temaplan for stier og løyper i Narvik. Torsdag Ragnhild Sandøy

Temaplan for stier og løyper i Narvik. Torsdag Ragnhild Sandøy Temaplan for stier og løyper i Narvik Torsdag 26. 3. 2015 Ragnhild Sandøy Program 18:00 Velkommen. Om mål med kvelden. Randi Melgård 18.05 Om planarbeidet målsettinger, organisering og framdrift. Ragnhild

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Formål med planen... 3 1.3 Klargjøring av begreper... 3 2 Planprosessen... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Medvirkning... 5 3 Føringer...

Detaljer