MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Frå: til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Frå: 17.00 til"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Frå: til MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Frammøte: Framstegspartiet Terje Søviknes Laila Reiertsen Marianne Hjelle Espen Aspenes Tore Kleppe Stig Endre Nilsen Arne Strønen Sigve Thuen Sølvi Bugge Erling Bruarøy Høgre Lisbeth Axelsen Børge Lunde Jonny Garvik Uavhengig Eirik Neverdal Kristeleg Folkeparti Jo Kåre Herfjord Ingunn Nøkland Jostein Bondevik Senterpartiet Egil Lekven Venstre Arbeidarpartiet Nils Gunnar Drange Ruth Elin Midtbø Borghild Borgen Åse V. Sælensminde Sosialistisk Venstreparti Haldor Fosse Sigrid Melhuus Tverrpolitisk Samlingsliste Astrid Leikvoll Terje Sperrevik Forfall: Vara som møter: Ugilde: Aase Lønningdal (FrP), Elling Røttingen (FrP), Frode Wold (FrP), Øystein Engevik (FrP), Gustav Bahus (FrP), Nils-Olav Nøss (Ap), Øystein Nordvik (Tvs), Tore Rykkel (V), Patricia Langeland Sveinung Dalland (FrP), Jannicke Askeland (FrP), Frank Yngve Lunde (FrP), Leif Ole Brekke (FrP), Willy Øien (FrP), Stein Ove Lien (Ap), Per Olav Sørås (Tvs), Terje Hatvik (V), Hilde Storum (SV) Hilde Storum (SV) er ugild i sak 7/07 om etablering av NAV-kontor. Frå adm. : Rådmann Knut Terje Rekve, kommunaldirektørane Jorunn L. Solberg og Øyvind Tøsdal, økonomisjef Ingrid Karin Kaalaas. Andre: Merknader: Lensmann Rasmus Dalen Det var ingen merknader til innkallinga. Protokollen frå siste møtet 2006 vart godkjendt. Saklista vart godkjendt med tilleggssaka. Behandla saker: 1/07 13/07 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Lisbeth L. Axelsen Borghild Borgen

3 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR NOVEMBER /07 05/187 HALVÅRSMELDING TIL SKATTEREKNESKAPEN 1. HALVÅR /07 05/187 HALVÅRSMELDING TIL SKATTEREKNESKAPEN 2. HALVÅR /07 04/1400 UTVIKLING AV ENDALAUSMARKA 5/07 05/2469 KRAV TIL UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR 6/07 05/1671 GODKJENNING REGULERINGSPLAN SKORPO SØRVEST 7/07 07/206 ETABLERING AV NAV-KONTOR I OS KOMMUNE. TENESTEINNHALD OG GJENNOMFØRINGSPLAN 8/07 06/2202 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID 2007/2010 9/07 06/152 NY POLITISK STYRINGSSTRUKTUR, INNSTILLING 10/07 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET /07 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV FOR ARNE JARGREN 12/07 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV FOR OLE MOBERG 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL.

4 1/07 Arkiv: 211 Arkivsaknr.: 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR NOVEMBER 2006 Kommunestyret tek saka som melding. Kommunestyret tek saka som melding. 2/07 Arkiv: 201 Arkivsaknr.: 05/187 HALVÅRSMELDING TIL SKATTEREKNESKAPEN 1. HALVÅR 2006 Kommunestyret tek skatterekneskapen 1. halvår 2006 som melding. Kommunestyret tek skatterekneskapen 1. halvår 2006 som melding. 3/07 Arkiv: 201 Arkivsaknr.: 05/187 HALVÅRSMELDING TIL SKATTEREKNESKAPEN 2. HALVÅR 2006 Kommunestyret tek skatterekneskapen 2. halvår 2006 som melding. Kommunestyret tek skatterekneskapen 2. halvår 2006 som melding.

5 4/07 Arkiv: 611 Arkivsaknr.: 04/1400 UTVIKLING AV ENDALAUSMARKA Os kommunestyre gjer følgjande vedtak i høve vidare utvikling av næringsområdet i Endelausemarka; 1. Rådmannen får fullmakt til å henta inn tilbod på, og velja, samarbeidspart for utarbeiding av reguleringsplan og konsekvensanalyse. 2. Kommuneadvokaten vert engasjert for å utarbeide standard avtalestruktur for sal av eigedommar i området. 3. Formannskapet får delegert mynde til å ta stilling til konkrete sal av eigedommar i Endelausemarka. Ordførar og rådmann får fullmakt til å føra forhandlingar med potensielle interessentar. 4. Rådmannen får fullmakt til å engasjera prosjektleiar for utvikling av Endelausemarka, anten gjennom tilsetting i engasjementstilling eller leige av ekstern kompetanse. 5. Kommunestyret legg til grunn at kommunen skal freista å balansera tilhøvet mellom kostnader/inntektspotensiale og risiko gjennom å vurdera ulike risikoreduserande tiltak, ref. saksutgreiing. 6. Det vidare arbeidet med prosjektet vert organisert i tråd med organisasjonsmodellen skissert i saksutgreiinga. Administrasjonen skal rapportera fortløpande til formannskapet. Kommunestyret skal også haldast orientert om utviklinga, minimum gjennom årlege rapportar. 7. Finanseiring av prosjektarbeidet vert å komma attende til i eiga sak. Os kommunestyre gjer følgjande vedtak i høve vidare utvikling av næringsområdet i Endelausemarka; 8. Rådmannen får fullmakt til å henta inn tilbod på, og velja, samarbeidspart for utarbeiding av reguleringsplan og konsekvensanalyse. 9. Kommuneadvokaten vert engasjert for å utarbeide standard avtalestruktur for sal av eigedommar i området. 10. Formannskapet får delegert mynde til å ta stilling til konkrete sal av eigedommar i Endelausemarka. Ordførar og rådmann får fullmakt til å føra forhandlingar med potensielle interessentar.

6 11. Rådmannen får fullmakt til å engasjera prosjektleiar for utvikling av Endelausemarka, anten gjennom tilsetting i engasjementstilling eller leige av ekstern kompetanse. 12. Kommunestyret legg til grunn at kommunen skal freista å balansera tilhøvet mellom kostnader/inntektspotensiale og risiko gjennom å vurdera ulike risikoreduserande tiltak, ref. saksutgreiing. 13. Det vidare arbeidet med prosjektet vert organisert i tråd med organisasjonsmodellen skissert i saksutgreiinga. Administrasjonen skal rapportera fortløpande til formannskapet. Kommunestyret skal også haldast orientert om utviklinga, minimum gjennom årlege rapportar. 14. Finanseiring av prosjektarbeidet vert å komma attende til i eiga sak. 5/07 Arkiv: L10 Arkivsaknr.: 05/2469 KRAV TIL UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Os kommunestyre vedtar i medhald av 3 til 8 i forskrift til 5 i plan- og bygningslova at private planforslag skal utarbeidast i samsvar med eigne føresegner og krav til innleverte private planar i Os kommune av Os kommunestyre vedtar i medhald av 3 til 8 i forskrift til 5 i plan- og bygningslova at private planforslag skal utarbeidast i samsvar med eigne føresegner og krav til innleverte private planar i Os kommune av /07 Arkiv: GEO P0506 Arkivsaknr.: 05/1671 GODKJENNING REGULERINGSPLAN SKORPO SØRVEST I medhald av 28-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret reguleringsplanen for Skorpo sørvest, revidert , med tilhøyrande føresegner.

7 I medhald av 28-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret reguleringsplanen for Skorpo sørvest, revidert , med tilhøyrande føresegner. 7/07 Arkiv: F00 &10 Arkivsaknr.: 07/206 ETABLERING AV NAV-KONTOR I OS KOMMUNE. TENESTEINNHALD OG GJENNOMFØRINGSPLAN 1. Os formannskap vedtek framlagt tenesteinnhald og gjennomføringsplan for oppretting av NAV-kontor i Os kommune slik det går fram av saka, men slik at den operative delen av rusomsorga (Baksio, Assistert bustad og evt. andre bustadtilbod) førebels vert verande i kommunen. 2. Os formannskap sluttar seg til hovudprinsippa i samarbeidsavtalen med statsetaten slik den ligg føre for Bergen kommune. Partane skal kunna reforhandla samarbeidsavtalen etter fastsette evalueringsintervall på 1 år dersom det oppstår behov for endringar i tenesteinnhald for NAV-kontoret. 3. Formannskapet syner til den varsla gjennomgangen av einingsstrukturen som rådmannen skal gjennomføra i Formannskapet legg til grunn at dei delane av eininga Psykiatriske- og sosiale tenester som vert verande att som heilkommunale tenester, seinast ved etableringa av NAV-kontoret i oktober 2007, skal skiljast ut som eiga eining gjerne samordna med andre helsefaglege tenestetilbod i Os kommune. 4. Os formannskap vedtek framlagt tenesteinnhald og gjennomføringsplan for oppretting av NAV-kontor i Os kommune slik det går fram av saka, men slik at den operative delen av rusomsorga (Baksio, Assistert bustad og evt. andre bustadtilbod) førebels vert verande i kommunen. 5. Os formannskap sluttar seg til hovudprinsippa i samarbeidsavtalen med statsetaten slik den ligg føre for Bergen kommune. Partane skal kunna reforhandla samarbeidsavtalen etter fastsette evalueringsintervall på 1 år dersom det oppstår behov for endringar i tenesteinnhald for NAV-kontoret. 6. Formannskapet syner til den varsla gjennomgangen av einingsstrukturen som rådmannen skal gjennomføra i Formannskapet legg til grunn at dei delane av eininga Psykiatriske- og sosiale tenester som vert verande att som heilkommunale tenester, seinast ved etableringa av NAV-kontoret i oktober 2007, skal skiljast ut som eiga eining gjerne samordna med andre helsefaglege tenestetilbod i Os kommune. 8/07 Arkiv: 144 G70 Arkivsaknr.: 06/2202 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID 2007/2010 Os formannskap vedtek plan for psykisk helsearbeid for slik den ligg føre.

8 Der kostnaden på tiltaka som er opplista i handlingsplanane pkt. 12.1, 12.2 og 12.3 overstig tilgjengelege interne midlar, må tiltaka innarbeidast i økonomiplanen før dei kan setjast i verk. Os formannskap vedtek plan for psykisk helsearbeid for slik den ligg føre. Der kostnaden på tiltaka som er opplista i handlingsplanane pkt. 12.1, 12.2 og 12.3 overstig tilgjengelege interne midlar, må tiltaka innarbeidast i økonomiplanen før dei kan setjast i verk. 9/07 Arkiv: 031 Arkivsaknr.: 06/152 NY POLITISK STYRINGSSTRUKTUR, INNSTILLING 1. Os kommunestyre skal i perioden utviklast som prosessarena gjennom fleire temamøter, prosessamlingar, opne høyringar o.l. Ordførar, i samråd med formannskapet og rådmannen, får særskilt ansvar for å setje i verk tiltaket. 2. Os kommunestyre skal i ha a) 35 medlemmer (2H, KrF, TvS, V, SP, AP, SV) b) 27 medlemmer (2FrP) 3. Hovudmodell for den politiske styringsstrukturen vert i perioden ; Alternativ A (2H, AP, KrF, TvS, SV, SP, V) Kommunestyre Lovpålagte oppgåver, prosessarena (sjå pkt. 1). Formannskap (9 medl) Totalansvar for økonomi, og elles ansvar for arbeidsgjevarpolitikken, næringssaker, eigedomsforvaltning, valstyre og saker etter alkohollova. Plan- og bygningsutval (9 medl) Alle arealsaker etter Plan- og bygningslov, Jordlov og relaterte lover. Ansvar for Arealdelen til Kommuneplanen og Rammeplanar for arealrelatert infrastruktur (avløp, vatn, energi, trafikksikring). Utvalet rapporterar direkte til kommunestyret, men saker med økonomisk konsekvens går via formannskapet og eventuelt vidare til kommunestyret. Tenesteutval (9 medl) Spesielt fokus på den kommunal tenesteproduksjonen, herunder kvalitet, omfang, service, brukarundersøkingar, serviceerklæringar, bestillar/utførar modellen, utvikling av tenestetilbodet o.l. Ansvar for alle særlover som ikkje er lagt til Formannskap eller

9 Plan- og bygningsutval. Utvalet rapporterar direkte til kommunestyret, men saker med økonomisk konsekvens går via formannskapet og eventuelt vidare til kommunestyret. Kontrollutvalg (5 medl) Lovpålagte oppgåver. Alternativ B (2FrP) Kommunestyre Lovpålagte oppgåver, prosessarena (sjå pkt. 1). Formannskap (9 medl) Totalansvar for alle driftssaker, økonomi, arbeidsgjevarsaker, næringssaker, eigedomsforvaltning, valstyre, saker etter alkohollova. Økt fokus på innhald, kvalitet, omfang og utvikling av den kommunale tenesteproduksjonen, bestillar/utførar modellen, brukarundersøkingar og serviceerklæringar. Forvaltningsstyre (9 medl) Alle saker der kommunen er tildelt mynde etter særlover, ref. noverande mynde. Utvalet rapporterar direkte til kommunestyret, men saker med økonomisk konsekvens går via formannskapet og eventuelt vidare til kommunestyret. Kontrollutvalg (5 medl) Lovpålagte oppgåver. Alternativ C AP og V føreslår 11 medlemmer i Formannskap, Plan- og bygningsutval og Tenesteutval. Venstre vil alternativt ha elleve i formannskapet og ni i kvart utval. 4. Partssamansett utval skal for perioden bestå av 3 politisk oppnemnde arbeidsgjevarrepr. vald mellom medlemmene i formannskapet og 2 arbeidstakarrepr. vald av og blant dei tilsette. Utvalet skal drøfte og handsame overordna personalpolitiske saker i tråd med avtaleverket, Hovudavtalen 4. Lønsforhandlingar vert delegert til rådmannen. Det skal utviklast system for lønsforhandlingar i tråd med Hovudtariffavtalen, kap Arbeidsgjevarrepresentantar i Arbeidsmiljøutvalet vert for perioden utpeika av rådmannen mellom dei kommunale leiarane. Uvalet vert på 6 medlemer, 3 frå arbeidsgjevarsida og 3 frå arbeidstakarsida. 6. Eigedomsutvalet skal for perioden bestå av 3 medlemmer + vara vald mellom medlemmene i formannskapet. Ein kjem tilbake til mandatet i samband med handsaming av delegasjonsreglementet for kommunen. 7. For perioden vert Eldreråd, Råd for funksjonshemma, Skatteutval og UKOS vidareført som i dag. 8. Viltnemnda vert frå neste valperiode lagt ned som eige politisk utval, og saksfeltet så langt råd er delegert til administrasjonen (felles landbrukskontor for Os, Fusa og Samnanger). Prinsipielle saker knytt til Viltlova vert å fremja for Formannskapet. Dersom Viltnemda ikkje har sluttført arbeidet med Storvald i Os i høve hjorteforvaltning, vil ein vurdere å sette ned eit ad-hoc utval med denne oppgåva som mandat. 9. Os kommune skal framleis nytte Adhoc-utval i arbeidet med større einskildprosjekt, omfattande utgreiingar o.l. Utvala kan setjast saman av både politikarar, tilsette og

10 eksterne representantar. Mandat vert utforma i samband med oppnemninga av kvart enkelt Adhoc-utval. Mandatet skal omfatte emne, tid og omfang, samt evt økonomisk ramme. 10. Prinsippet om maksimal delegasjon frå politisk nivå til administrasjonen v/rådmannen vert vidareført for valperioden Politisk nivå skal handsame saker av overordna karakter, prinsipielle einskildsaker og saker som etter lovverket ikkje kan delegerast til administrasjonen. Rådmannen har høve til å vidaredelegere mynde ut i organisasjonen der dette er praktisk mulig. 11. Rådmannen får i oppdrag å oppdatera Reglement for folkevalde organ i Os kommune og Delegasjonsreglement for Os kommune i tråd med dette vedtaket og føringane gitt i saksutgreiinga. Sak med oppdaterte reglement vert å leggja fram for Os kommunestyre innan I samband med revideringa av reglementet skal ein vurdere nærare folkerøysting og innbyggjarinitiativ. 12. Os kommunestyre skal i perioden utviklast som prosessarena gjennom fleire temamøter, prosessamlingar, opne høyringar o.l. Ordførar, i samråd med formannskapet og rådmannen, får særskilt ansvar for å setje i verk tiltaket. 13. Os kommunestyre skal i ha a) 35 medlemmer (2H, KrF, TvS, V, SP, AP, SV) b) 27 medlemmer (2FrP) 14. Hovudmodell for den politiske styringsstrukturen vert i perioden ; Alternativ A (2H, AP, KrF, TvS, SV, SP, V) Kommunestyre Lovpålagte oppgåver, prosessarena (sjå pkt. 1). Formannskap (9 medl) Totalansvar for økonomi, og elles ansvar for arbeidsgjevarpolitikken, næringssaker, eigedomsforvaltning, valstyre og saker etter alkohollova. Plan- og bygningsutval (9 medl) Alle arealsaker etter Plan- og bygningslov, Jordlov og relaterte lover. Ansvar for Arealdelen til Kommuneplanen og Rammeplanar for arealrelatert infrastruktur (avløp, vatn, energi, trafikksikring). Utvalet rapporterar direkte til kommunestyret, men saker med økonomisk konsekvens går via formannskapet og eventuelt vidare til kommunestyret. Tenesteutval (9 medl) Spesielt fokus på den kommunal tenesteproduksjonen, herunder kvalitet, omfang, service, brukarundersøkingar, serviceerklæringar, bestillar/utførar modellen, utvikling av tenestetilbodet o.l. Ansvar for alle særlover som ikkje er lagt til Formannskap eller

11 Plan- og bygningsutval. Utvalet rapporterar direkte til kommunestyret, men saker med økonomisk konsekvens går via formannskapet og eventuelt vidare til kommunestyret. Kontrollutvalg (5 medl) Lovpålagte oppgåver. Alternativ B (2FrP) Kommunestyre Lovpålagte oppgåver, prosessarena (sjå pkt. 1). Formannskap (9 medl) Totalansvar for alle driftssaker, økonomi, arbeidsgjevarsaker, næringssaker, eigedomsforvaltning, valstyre, saker etter alkohollova. Økt fokus på innhald, kvalitet, omfang og utvikling av den kommunale tenesteproduksjonen, bestillar/utførar modellen, brukarundersøkingar og serviceerklæringar. Forvaltningsstyre (9 medl) Alle saker der kommunen er tildelt mynde etter særlover, ref. noverande mynde. Utvalet rapporterar direkte til kommunestyret, men saker med økonomisk konsekvens går via formannskapet og eventuelt vidare til kommunestyret. Kontrollutvalg (5 medl) Lovpålagte oppgåver. Alternativ C AP og V føreslår 11 medlemmer i Formannskap, Plan- og bygningsutval og Tenesteutval. Venstre vil alternativt ha elleve i formannskapet og ni i kvart utval. 15. Partssamansett utval skal for perioden bestå av 3 politisk oppnemnde arbeidsgjevarrepr. vald mellom medlemmene i formannskapet og 2 arbeidstakarrepr. vald av og blant dei tilsette. Utvalet skal drøfte og handsame overordna personalpolitiske saker i tråd med avtaleverket, Hovudavtalen 4. Lønsforhandlingar vert delegert til rådmannen. Det skal utviklast system for lønsforhandlingar i tråd med Hovudtariffavtalen, kap Arbeidsgjevarrepresentantar i Arbeidsmiljøutvalet vert for perioden utpeika av rådmannen mellom dei kommunale leiarane. Uvalet vert på 6 medlemer, 3 frå arbeidsgjevarsida og 3 frå arbeidstakarsida. 17. Eigedomsutvalet skal for perioden bestå av 3 medlemmer + vara vald mellom medlemmene i formannskapet. Ein kjem tilbake til mandatet i samband med handsaming av delegasjonsreglementet for kommunen. 18. For perioden vert Eldreråd, Råd for funksjonshemma, Skatteutval og UKOS vidareført som i dag. 19. Viltnemnda vert frå neste valperiode lagt ned som eige politisk utval, og saksfeltet så langt råd er delegert til administrasjonen (felles landbrukskontor for Os, Fusa og Samnanger). Prinsipielle saker knytt til Viltlova vert å fremja for Formannskapet. Dersom Viltnemda ikkje har sluttført arbeidet med Storvald i Os i høve hjorteforvaltning, vil ein vurdere å sette ned eit ad-hoc utval med denne oppgåva som mandat. 20. Os kommune skal framleis nytte Adhoc-utval i arbeidet med større einskildprosjekt, omfattande utgreiingar o.l. Utvala kan setjast saman av både politikarar, tilsette og

12 eksterne representantar. Mandat vert utforma i samband med oppnemninga av kvart enkelt Adhoc-utval. Mandatet skal omfatte emne, tid og omfang, samt evt økonomisk ramme. 21. Prinsippet om maksimal delegasjon frå politisk nivå til administrasjonen v/rådmannen vert vidareført for valperioden Politisk nivå skal handsame saker av overordna karakter, prinsipielle einskildsaker og saker som etter lovverket ikkje kan delegerast til administrasjonen. Rådmannen har høve til å vidaredelegere mynde ut i organisasjonen der dette er praktisk mulig. 22. Rådmannen får i oppdrag å oppdatera Reglement for folkevalde organ i Os kommune og Delegasjonsreglement for Os kommune i tråd med dette vedtaket og føringane gitt i saksutgreiinga. Sak med oppdaterte reglement vert å leggja fram for Os kommunestyre innan I samband med revideringa av reglementet skal ein vurdere nærare folkerøysting og innbyggjarinitiativ 10/07 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET Kommunestyret tek møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte som melding. Kommunestyret tek møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte som melding. 11/07 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV FOR ARNE JARGREN Arne Jargren får innvilga fritak frå politisk verv som medlem i styret for Os Taxi. Som nytt medlem vert vald.. Arne Jargren får innvilga fritak frå politisk verv som medlem i styret for Os Taxi.

13 Som nytt medlem vert vald.. 12/07 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV FOR OLE MOBERG Ole Moberg får innvilga fritak frå politiske verv som varamedlem til kommunestyret og representant til styret i Os Folkeakademi. Marie Herigstad vert nytt 6. varamedlem til kommunestyret. Som ny representant i styret for Os Folkeakademi vert vald.. Ole Moberg får innvilga fritak frå politiske verv som varamedlem til kommunestyret og representant til styret i Os Folkeakademi. Marie Herigstad vert nytt 6. varamedlem til kommunestyret. Som ny representant i styret for Os Folkeakademi vert vald.. 13/07 Arkiv: 256 Arkivsaknr.: 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 1. Os kommune yter eit tilskot på kr Søfteland Turn & Idrettslag til bygging av kunstgrasbane på Stilvoll. Løyvinga vert dekt ved bruk av venta overskot på driftsrekneskapen for Os kommune for Os kommune garanterer for eit lån stort kr ,- til bygging av kunstgrasbane på Stilvoll. Garantien vert gjeven som simpel kausjon, og garantiansvaret skal reduserast i samsvar med planlagt nedbetaling av lånet. Garantien fell vekk seinast etter 20 år. 3. Os kommune garanterer for eit lån stort kr ,- til bygging av kunstgrasbane på Stilvoll. Garantien vert gjeven som simpel kausjon, og fell vekk ved utbetaling av spelemidlar frå Hordaland fylkeskommune, likevel seinast etter 10 år.

14 1. Os kommune yter eit tilskot på kr Søfteland Turn & Idrettslag til bygging av kunstgrasbane på Stilvoll. Løyvinga vert dekt ved bruk av venta overskot på driftsrekneskapen for Os kommune for Os kommune garanterer for eit lån stort kr ,- til bygging av kunstgrasbane på Stilvoll. Garantien vert gjeven som simpel kausjon, og garantiansvaret skal reduserast i samsvar med planlagt nedbetaling av lånet. Garantien fell vekk seinast etter 20 år. 3. Os kommune garanterer for eit lån stort kr ,- til bygging av kunstgrasbane på Stilvoll. Garantien vert gjeven som simpel kausjon, og fell vekk ved utbetaling av spelemidlar frå Hordaland fylkeskommune, likevel seinast etter 10 år.

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer