BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE"

Transkript

1 Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE VEDTEKEN I RHO Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er en sentral del av statens velferdspolitikk. (Frå statsbudsjettet sin bustaddel s. 101)

2 FØREORD Dette er prosjektgruppa sitt framlegg til Bustadsosial handlingsplan for Stord kommune for åra Planen vart sendt ut på høyring før den vert lagt fram til politisk handsaming 29.september Stord, september 2011 Ingrid Fitjar prosjektleiar INNHALD: INNLEIING side 3 1. KORT OPPSUMMERING AV PLANEN side 4 Hovudmål Viktige tema i framtida 4 Framlegg til nye tiltak 5 2. RESULTAT PLANEN FOR side 5 Hovudmål 1 5 Hovudmål 2 6 Hovudmål 3 6 Hovudmål 4 6 Om utvikling sidan sist plan vart lega 7 3. TATUS STORD KOMMUNE 2011 side 8 Målgrupper 8 Verkemiddel 9 Organisering av det bustadsosiale arbeidet i Stord kommune HANDLINGSPLAN side 11 Hovudmål 1: Kommunen skal ha eit godt bustadtilbod og nok eigna bustader til dei som har behov for kommunal bustad 11 Hovudmål 2: Kommunen skal bidra til at flest mogeleg skal eiga sin eigen bustad 12 Hovudmål 3:Kommunen skal bidra til at alle kan verta buande i bustaden sin om den er godt eigna for husstanden. 12 Hovudmål 4 : Det bustadsosiale arbeidet i kommunen skal organiserast slik at dei ulike aktørane samarbeider godt og slik at dei ulike ordningane vert nytta til beste for brukarane VEDLEGG side 13 2

3 1 INNLEIING Gjeldande bustadsosial handlingsplan for skal rullerast og strategisk leiing vedtok å oppretta eit prosjekt med prosjektleiar i 20% stilling våren 2011 for å få dette gjort. Prosjektgruppa har medlemmer frå ulike einingar ( NAV, Kundetorg, Eining for aktivitet og rehabilitering, Sosial- og førebyggjande avd. ) og KF og har arbeid i tida februar til juni 2011 med møte kvar 2. eller 3. veke. Samfunnsutviklinga går fort og endringar kan skje brått og ikkje alltid planmessig. Like fullt vil det å bu vera grunnleggande for menneska. I aukande grad vert bustadsituasjonen lagt vekt på når personar treng hjelp og / eller behandling. Visjonen om at alle skal bu trygt og godt speglar kva me som samfunn reknar som ein grunnleggande menneskerett. Sentrale politikarar tek no og til orde for ein meir aktiv offentleg bustadpolitikk, og ei bustadmelding er på trappene. Kommunen sitt arbeid med denne planen er såleis i tråd med tankar i tida. Dei fleste i Stord kommune har ein bustad som dei eig, men det er ikkje alle som vil, kan eller klarar å eiga bustaden sin. For desse er det eit mål at dei skal kunne skaffa seg og halda på eit eigna husvære. Bustadsosiale tiltak vert i stor grad retta mot denne gruppa og det er her det kommunale tiltaksarbeidet har si største målgruppe. Stord kommune er ein kommune med veksande folketal. I tillegg har me eit næringsliv som i periodar inneber at her kjem mange gjestearbeidarar til kommunen. Utfordringane syner seg på utleigemarknaden med til tider få ledige husvære og høge leigeprisar. Konkurransen om å få tak i husvære kan verta stor, både når det gjeld å leiga og eiga. Bustadsosiale tiltak skal og verka dempande på desse svingingane og gje fleire høve til å halda på eit husvære over tid. Mykje bra har skjedd, særleg innan rusfeltet der satsing på tiltak av bustadsosial art, oppfylgjing, helse og arbeidstrening har verka positivt til at fleire har ein betre kvardag. Utfordringar viser seg i form av at fleire slit med høg gjeldsbyrde, ungdom slit med å koma inn i bustad- marknaden, nedbygging av tradisjonelle institusjonar og kortare institusjonsopphald enn tidlegare, barnefattigdom og aukande innvandring. Dette er ikkje særmerkte utviklingstrekk for Stord, men gjeld heile landet. Det ligg og ei utfordring mellom personleg fridom til å byggja og bu der ein kvar vil og kommunen sitt mål om effektiv tenesteproduksjon når nokon treng det. God kartlegging og tidleg samarbeid er viktige stikkord slik at privatpersonar og kommunen som tenesteytar kjenner kvarandre sine planar og samhandlar til beste for begge partar. Ei tredje utfordring kan vera at kostnader ved å byggja nytt etter krav til god og energivenleg utforming kan koma i motsetnad til mål om låge buutgifter. Prosjektgruppa vil peika på at ved sida av å vera viktig for mennesket sitt liv her og no, kan det bustadsosiale arbeidet og verka førebyggjande. Helse og livssituasjonen kan stabiliserast og barn og unge får ein stabil og trygg oppvekststad om målet i visjonen om å bu trygt og godt vert nådd. Me ser vidare at Stord kommune har, innafor gjeldande ressursar gjort mykje godt arbeid i dette feltet. Samstundes er ikkje alle måla i førre planen er likevel nådd, og nye utfordringar har kome til. Omleggingar i det offentlege medfører nye utfordringar for kommunane, slik tilfellet er med samhandlingsreforma, som trer i kraft i Vidare tiltak og arbeid må gjerast slik at ressursane kjem så mange som mogeleg til gode, og tenestene til dei brukarane som treng det mest vert mest mogeleg saumlause. Å setja saman personar frå ulike deler av kommunen i ei prosjektgruppe er nyttig i så måte. Prosjektgruppa legg med dette fram eit forslag til ny bustadsosial handlingsplan for Stord kommune for åra Planen har vore på høyringsrunde og det kom inn utale frå 3 einingar. Planen vidare er å få politisk handsaming og vedtak i haust.. 3

4 1. KORT OPPSUMMERING AV PLANEN Prosjekt gruppa vurderer at gjeldande hovudmål kan stå vidare, medan delmåla (underpunkta) er endra noko og nye kome til: 1. Kommunen skal ha eit godt bustadtilbod og nok eigna bustader til dei som har behov for kommunale bustader o Retningsliner og rutinar for utleige er laga og vedteke april 11 Skal gjerast kjend for alle. o Ferdigstilla påbegynte bustader i bufellesskap i 2011 og o Starta planlegging av nye bustader så snart behovet er der. o Vidareføre program for bustadoppfølging i Stord kommune (ProbiS) utvikle det. o Halda husleigene for vanskelegstilte på eit så lågt nivå som mogeleg. o Fylgje opp gjeldande rutinar for husvære ved utskriving frå institusjon eller fengsel. o Barnebustad kan opprettast som ein del av anna tilbod og bør utgreiast nærare slik at kommunen er budd når behovet melder seg. o Ha forsvarleg standard på dei kommunale husværa. o Gå gjennom gjeldande praksis ved sal av bustader i burettslag der kommunen har tildelingsrett og attkjøpsrett slik at det vert mest mogeleg likskap. o Bustader med heildøgnsomsorg vert planlagt og gjennomført i tråd med plan for rehabilitering, helse og omsorg. o Forbetra gjeldande rutinar for fakturering og innbetaling av husleige. o Arbeida for å auka gjennomstrøyminga i kommunale hus slik at butida vert 3 år som hovudregel. 2. Kommunen skal bidra til at flest mogeleg skal eiga sin eigen bustad o Kommunen skal låna inn nok pengar til Startlån slik at dei som treng dette også får det. o Gje lån på betre vilkår i særlege tilfelle. o Informera om bustønad, Startlån og tilskot slik at innbyggjarane er kjende med ordningane. o Gi informasjon til utbyggjararom at det er behov for plassar i bustadområde / bustadprosjekt til personar med særlege behov. o Greia ut vidare om Leige føre eige -prosjekt. (sjå vedlegg) o Rådgjeving til utsette grupper for å kunne kjøpa eigna hus. 3. Kommunen skal bidra til at alle kan bu i bustaden sin dersom den er godt eigna for husstanden o Bustadrådgjevingsteneste for eldre / funksjonshemma må innebera både ergonomisk, økonomisk og teknisk rådgjeving. o Informasjon om økonomiske verkemiddel til både brukarar og tilsette i kommunen må vera lett tilgjengeleg for alle som treng det. o Vidareføra samarbeid med namsmannen for å hindra utkasting frå leigd bustad. o Kundetorget har eigna tiltak til dei som treng det for å nå dette målet. o Alle nye einebustader skal vera tilgjengelege ved at alle hovudfunksjonar ligg på inngangsplanet, og følgjer krava gjeve i Byggteknisk forskrift 2010 til tilgjengeleg bueining. Tilkomst skal vera trinnfri og vidare følgja Byggteknisk forskrift o Økonomisk rådgjeving og tilbod om disponering til dei som treng det. 4. Det bustadsosiale arbeidet i kommunen skal organiserast slik at dei ulike aktørane samarbeider godt og slik at dei ulike ordningane vert nytta til beste for brukarane o Vidareføra og utvikla overordna bustadgruppe. Evaluera denne organiseringa og arbeidet innan utgongen av o Samorganisera arbeid med forvalting av bustadsosiale tiltak innafor eininga Kundetorget. Utvikla rutinar og grensesnitt i tråd med det. Ansvar: Overordna bustadgruppe i samarbeid med leiar Kundetorget. o Etablera brukarutval o Etablera eit bustadsosialt forum o Revidera planen i samband med årleg budsjettarbeid. Ansvar: Overordna bustadgruppe o Rullera planen om 4 år. Viktige tema å ta tak i for framtida: - Universell utforming - Mange fell utanfor ordninga med bustøtte i dag, sjølv om dei slit med dårleg økonomi. Politisk og administrativ leiing i kommunen må arbeida overfor departement og Husbank for at taket på godkjent 4

5 husleige som vert teke omsyn til i søknader om Bustøtte vert heva, eventuelt at kommunen kjem i ei anna kommunegruppe. Framlegg til nye tiltak: - Samorganisera alle som arbeider med forvalting av tiltak innan det bustadsosiale feltet til kundetorget - Utgreia prosjekt med å byggja menneske ( gi personar som er i stand til det opplæring og arbeidsoppgåver med stell og vedlikehald av eigen bustad) gjennom å organisera oppussing og/eller vedlikehald som ein eigenaktivitet for nokre brukargrupper. - Sjølvbyggjarprosjekt bør utgreiast nærmare og vurderast starta. - Greia ut om sal og nykjøp/bygging eller oppussing og rehabilitering svarar seg for dei husværa kommunen eig - Utvida sakshandsamarkapasiteten på Startlån. - Nye bufellesskap må planleggjast ved behov. - Brukarmedverknad må sikrast Planen byggjer på: - Resultatet av prosjektgruppa sin gjennomgang av tiltaka i gjeldande bustadsosial handlingsplan og gjennomgang av tiltaka der. (Sjå kap.3) - Gjeldande økonomiplan - Samarbeidsavtale med Husbanken (vedlegg) - Prosjektgruppa og andre sine innspel i prosjektperioden. 2. RESULTAT PLAN FOR Hovudmål 1: Kommunen skal ha eit godt bustadtilbod til dei gruppene som har behov for kommunale bustader DELMÅL/ PLAN: Etablera 2 nye bufellesskap for funksjonshemma. Utvida Sæbøhaugen burettslag Kontinuerleg planlegging av nye bustader Etablera 15 nye bu-einingar for vanskelegstilte Etablera 3-4 nye på Ås Etablere barnebustad Rusta opp eksisterande kommunal bustadmasse Bruka overskot på husleiga til å finansiera dette Vidareføring Probis Tyder: Prosjekt bustadlause i Stord Endra til: Praktisk oppfølging i bustad i Stord Laga rutinar for husvære ved utskriving / lauslating frå institusjon/ fengsel Etablera mellombels bustad for bustadlause, jamfør lov om sosiale tenester i Arbeids- og velferdsetaten 27 Prosjektgruppa si oppsummering av kva som har skjedd: I 2010 starta bygginga av 2 nye bufellesskap, Knutsaåsen og Sæbøhaugen. Ansvarleg: KF og dei vil stå ferdige i 2011/-12. Gått bort frå å utvida Sæbøhaugen burettslag Overordna bustadgruppe skal no ha ansvar for vidare planlegging. Forseinka. Vert ferdig i 2012 (Ås). 4 husvære i Husahaugen i bufellesskap Trong for slik bustad er møtt med utvida bruk av avlastingsbustad. KF har hatt gjennomgang av alle og laga plan for opprustinga. Ferdig: Problem: Økonomi. No vert husvære pussa opp i samband med byte av leigetakar og så langt avsette pengar rekk. I tillegg må dei ta akutte reparasjonar. Overskotet av husleiga vert ikkje brukt på husa slik ein ynskte. Probis starta opp i 2006 som prosjekt delfinansiert av Husbanken. I 2007 utførte Høgskulen Stord/haugesund ein kvalitativ studie av Probis. Den viste gode resultat og nøgde brukarar og var med på å syta for at Probis vart vidareført som fast tiltak i Stord kommune. Er blitt eit permanent tiltak med 4,8 stillingar organisert under sosial og førebyggjande tenester. Kundetorget gjer vedtak om oppfølging etter Lov om sosiale tenester. Er laga i prosjektet Din bustad. NAV Stord ved sosialtenesta er ansvarleg for den kommunale delen av samarbeidet. Krisebustad i Åkervikåsen er etablert. NAV Stord, Probis og Stord kommunale eigedom KF samarbeider. Stod klar sommaren

6 Hovedmål 2: Kommunen skal bidra til at flest mogeleg kan eiga sin eigen bustad DELMÅL/ PLAN: Låna inn nok pengar til Startlån frå Husbanken Følgja husbanken sine retningsliner ved tildeling av lån Unntaksvis gje lån på betre vilkår. Unntaksvis selja kommunale bustader. Gjera bustønad og finansieringsordningar kjent for innbyggjarane. Vera positiv til private initiativ t.d etablera samarbeid med med utbyggjarar som vil ta sosiale omsyn. Prosjektgruppa si oppsummering av kva som er skjedd : Registrerer aukande etterspurnad. Låna 20 mill i både 2010 og Kapasiteten på saksh. sida er sprengt. Går greitt, men behov for å ha kommunal praksis og kommunale lånevilkår skriftleg i tillegg. Ikkje nytta Lite aktuelt pga behovet for husa. Retningsliner vedteke i 2011 Sakshandsamarar i Kundetorg, Nav og andre i kommunen informerer til aktuelle søkjarar. Ordninga kan gjerast betre kjent på nettsida og ved annonsering. Stord kommunale eigedom KF og strategisk leiing snakkar med dei som tek kontakt. Overordna bustadgruppe må verta orientert / konsultert. Kommunalsjef involvert. Hovudmål 3: Kommunen skal bidra til at alle kan bu i bustaden sin dersom den er godt eigna for husstanden DELMÅL /PLAN Bustadrådgjevingsteneste for funksjonshemma / eldre. Vidareføra og utvikla prosjektet som er eit samarbeid mellom Husbanken, NAV Hjelpemiddelsentralen og 18 kommunar i Hordaland. Stord har vore med frå starten i Informasjon til brukarar og tilsette om verkemiddel Vidareutvikla rutinar ved betalingsproblem og manglande innbetaling av kommunale lån og husleige Samarbeida med namsmannen for å unngå utkasting Økonomisk rådgjeving ved betalingsproblem og/eller varsel om utkasting/tvangssal. Prosjektgruppa si oppsummering av kva som er skjedd Prosjektet er vidareført sentralt. Frå 2010 er ordninga med å få nytta heistilskot til ombygging utvida til å gjelda tilskot til ramper i tillegg. Gruppa har hatt møte 1 2 gonger i året. Ergoterapitenesta gjev rettleiing til brukar og involverer husbankkonsulent eller andre ved behov. Kommunen har ikkje hatt teknisk kompetanse som kan vera med på synfaring i bustadene. IPLOS-kartlegginga omfattar og bustad og vert gjennomført i Kundetorget og hjå heimebas.tenester. Avdekka behov for vaktmeisterteneste for gruppa Kundetorget, rettleiarane på NAV og husbankkonsulent informerer i aktuelle saker. Rutinar ved manglande husleigebetaling er laga, men må bli klarare og følgjast betre opp. Reknesk. /KF ansvarleg Lindorf følgjer opp dei kommunale låna og dette fungerer godt og er sjølvfinansierande. Utkasting etter dom frå forliksrådet/namsmannen går sin gong, men ein må søkja å koma tidlegare inn i sakene for å unngå ei slik utvikling. Ikkje blitt laga eigne rutinar. Sosialtenesta vert varsla ved utkastingsvarsel frå leigd bustad. Veiledarane på NAV gjev råd i saker dei vert kjende med, Økonomirådgjevar tek større saker direkte eller via veiledar. Aukande saksmengd, men ikkje lang ventetid. Ventetida hjå namsmannen på søknad om gjeldsordning er 1 år eller meir, men saker med barnefamiliar vert prioriterte. Bankane kjenner kommunen sine tilbod og rår folk til å ta kontakt. 6

7 Hovudmål 4: Det bustadsosiale arbeidet i kommunen skal organiserast slik at dei ulike aktørane samarbeider godt og slik at dei ulike ordningane vert nytta til beste for brukarane. DELMÅL /PLAN Ein ansvarleg kommunalsjef med overordna ansvar for bustadsosiale tiltak. Revisjon av gjeldande rutinar for planlegging av kommunale bygg Laga skrivne rutinar for dei ulike oppgåvene og samarbeidsrutinane Utvikla retningsliner og rutinar for bruken av BOKART. Revisjon av planen og rullering etter 4 år Prosjektgruppa si oppsummering av kva som er skjedd I 2010 vart det vedteke å oppretta ei overordna bustadgruppe med ansvar for å overordna planlegging av det bustadsosiale arbeidet i kommunen. Kommunalsjef Knut J. Gram leier gruppa. KF har ansvar for dette. Det vert etablert eigne prosjekt for å gjennomføra dette. Ny organisering av det bustadsosiale arbeidet er etablert. Ikkje alle grensesnitt er på plass og noko av arbeidet er i støypeskeia enno. Etter forsøksperioden har programmet vore lite nytta. Kostnad og manglande oppfylging frå Husbanken gjer at kommunen sluttar å bruka det. Andre verktøy som Profil og IPLOS vert nytta og dekker behovet. Ikkje revidert årleg. Rullering våren I arbeidet med økonomiplanen er nybygg nemnt. Sidan sist rullering i 2007 har fylgjande skjedd : NAV vart oppretta i I NAV er desse kommunale tenestene etablert: Sosialtenesta, eit team som består av husbankkonsulent, økonomirådgjevar og bustadkonsulent. Og eit team som består av flyktningtenesta. Prosjektet Frå plan til ferdig bustad var ferdig i juni 09. Her kom det fram forslag til ny organisering av det bustadsosiale arbeidet. Planen vart vedteken i oktober Som fylgje av forslag i planen vart overordna bustadgruppe etablert etter administrativ handsaming. Oppretting av eit kommunalt eigedomsføretak (KF) som innan budsjetterte rammer skal eiga kommunale bygg og driva utleige og vedlikehald av dei. Etablert Småhusprosjekt på Hatland oppretta utanom alle planar med utgangspunkt i eit oppstått behov. Stord kommune er ressurskommune for universell utforming. Alle nye bustader som blir bygd av Stord kommune skal ha universell utforming som skildra i forskrift av 2010 og Norsk Standard. Det betyr at alle bustader skal kunne brukast av dei fleste uansett funksjonsnivå og utan særskilde tilpassingar. Stord kommune er som ein av 10 utvalde norske kommunar med i eit nettverk oppretta i samarbeid md Norsk Form og som omhandlar Framtida sine bustader for eldre. Kommunen skreiv i 2010 under på samarbeidsavtale med Husbanken. Andre planar som er laga i kommunen og som berørar feltet: - Rusplan - Kommuneplan - Rehabilitering-, helse- og omsorgsplan. (rev. 2011) - Avtale med Husbanken og kriminalomsorgen: Din bustad 7

8 3. STATUS STORD KOMMUNE 2011 Målgrupper og verkemiddelbruk Folketal Folketalet i Stord kommune er venta å auka i åra frametter. Pr i dag er talet på innbyggjarar og forventa auka til i 2014 (Jfr SSB folketalsframskriving for Stord kommune i økonomiplanen). Alderssamansettinga vert gradvis endra, og talet på personar over 90 år aukar. I økonomiplanen er det peika på eit venta fødselsoverskot, noko som gjer at befolkninga i Stord kommune er yngre enn gjennomsnittskommunen. Tilflytting til kommunen er større enn fråflyttinga. Ungdom Aldersgruppa år er på 1880 personar dvs om lag 10,6% Unge sin situasjon på bustadmarknaden endrar seg. Bankane har strengare krav til eigenkapital og prisane på leilighetar og hus er relativt høge. Dei som ikkje har eigenkapital får ikkje lån, og vert då utestengde frå å byrja å byggja seg opp til å eiga hus sjølve. Leigeprisane på Stord varierer og det kan vera kostbart å leiga i periodar med høgkonjunktur i regionen. Nokre unge, som er i sårbare livssituasjonar, er i særleg grad utsette i bustadmarknaden. Eldre Aldersgruppa over 67 år aukar med 15,4 % frå 2010 til Denne gruppa er, som alle andre grupper, samansett og inneheld personar med dårleg helse og svak økonomi og personar med god helse og sterk økonomi. Gruppa eldre over 90 år er den som aukar mest. Flyktningar Stord kommune har avtale med staten om å busetta 10 personar i året i perioden Dei som vert busett leiger husvære av private. I tillegg kjem familiesameiningar(ektefelle og barn til dei som alt bur her). Då trengs større hus og dei må ofte leiga dyrt og bu usikkert hjå private utleigarar. Ordninga er både dyr og arbeidskrevjande for kommunen. Pr i dag har 9 familiar med flyktningbakgrunn kommunale husvære og det er ei utfordring å få dei vidare i bustadmarknaden. Flyktningtenesta og andre kommunale instansar føl opp nesten 100 personar som har bakgrunn som flyktningar og som er komne til kommunen i siste 5-års-periode. Funksjonshemma Tradisjonelt reknar me inn utviklingshemma, personar med fysiske funksjonshemmingar, kroniske sjukdommar og skader i denne gruppa. Kor stor gruppa er i Stord kommune er uvisst, men 24 personar har søkt om plass i bufellesskap og 12 av desse har fått førehandstilsegn om slik. Alderen på dei som har meldt behov varierer. Ikkje alle er like aktuelle i dag, men seinare i planperioden(7 er under 18 år). Rus Ruskartlegginga syner at her er 3 personar heilt utan bustad. I Stord kommune var det pr. november 2010 registrert 129 personar med rusproblem, auke på 21 personar frå året før (108 i 2009 og 129 i av desse hadde kommunal leigebustad med eller utan oppfølging. Bustadlause I november -10 vart 3 personar registrert som heilt bustadlause i ruskartlegginga. Probis melder at dei har kontakt med 10 personar som ikkje har eigen bustad, men som treng det. (bur ueigna, i fengsel, bur på nåde hjå familie/vener eller er for sjuk til å bu slik dei gjer). I 2010 hadde sosialtenesta 4 saker der person stod utan hus og plass i midlertidig bustad eller liknande vart skaffa. Probis har registrert ei gruppe unge i alderen år som bur hjå personar med omfattande rusproblem. Desse er muliges i gråsona og ikkje registrert i noko system. Einslege med forsørgjaransvar På NAV er det registrert 68 personar som mottek stønader som einslege forsytarar. I tillegg kjem dei som har delt omsorg for born, der nokre av desse hushalda og har berre ei inntekt og kan dermed møta utfordringar med høge bu-utgifter i høve til inntekta. Økonomiske vanskar / liten betalingsevne NAV har plikt til å gje råd og rettleiing til personar med økonomiske vanskar. Personar med omfattande gjelsproblematikk vert vist til økonomi/ gjeldsrådgjevar. Talet på slike saker aukar. 40 personar har i dag disponering av økonomi som eit tiltak. Ordna økonomi er sentralt i høve til mål om å skaffa seg og behalda hus for mange av desse. I denne gruppa finn ein representantar for alle gruppene. I tillegg kjem personar som av ulik årsak har hamna i økonomiske vanskar med høg gjeld. Inntrykket er at gruppa veks. Talet på saker til økonomirådgjeving og søknader om Startlån aukar. 8

9 Personar som treng kommunale tenester i bustaden på grunn av helsevanskar eller problem Kundetorget har pr i dag ikkje registrerte søkjarar som ikkje får slike tenester gjennom Probis. sosiale VERKEMIDDEL: BUSTADSOSIALE TILTAK Kommunale utleigebustader Kommunal utleigebustad er bustad eller småhusvære som kommunen har bygd eller eig. Tal: 94 husvære og 28 i burettslag. Tilstand: 21 av kommunen sine husvære har god / tilfredstillande standard. Resten treng enten indre eller ytre rehabilitering / oppgradering eller begge deler. Husa vart gått gjennom og vurdert m.o.t. trong for oppgradering og vedlikehald i Planen er at husværa skal renoverast når det er naturlig ved byte av leigetakar, om budsjettet tillet det. Nokre hus må renoverast før nye leigetakarar kan flytta inn. Eit hus er total- skada av brann Stord kommune ved KF eig i dag 142 bustader for utleige. Av desse er 78 omsorgsbustader og resten ordinære utleigebustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden. Kommunen har i tillegg tildelingsrett og plikt til 109 bustader i burettslag. Kommunale bustader 2011: TYPE bustad Behov : Bufellesskap Innan 2013 er det registrert behov for 13 nye Kommunen har i dag 26 plassar for utviklingshemma og igongsett plassar for utviklingshemma. arbeid med 12 nye. Registrert behov for 5 plassar for fysisk Har 8 plassar for psykisk helde og igongsett 5 nye. funksjonshemma innan 2014 Kommunal utleigebustad = andre bustader eller småhusvære 5 søkjarar som fyller vilkåra varierer. som kommunen eig. Nokre er avsette til pleie og omsorgsføremål Omsorgsbustad er bygd med tilskot frå Husbanken med spesifikke krav på areal og kven som kan tildelast slik bustad. Kommunen eig nokre omsorgsbustader som dei leiger ut. Andre er til sal i private burettslag. Kommunen har tildelingsplikt for alle omsorgsbustader. 11 søkjarar registrert. Når ledige husvære vert lyst ut melder det seg alltid fleire søkjarar. Behov i framtida er vanskeleg å fastslå då folk i dag flyttar til husvære med livsløpstandard og kan bu lengre heime Stord kommune har pr. i dag 119 plassar på sjukeheim (Inkl. Knutsaåsen) Behov fram til 2025 er på 109 nye rekna ut frå SSB si folketalsframskriving og alderssamansetting av innbyggjarane i kommunen Statleg bustøtte Hushald med høge buutgifter og låg inntekt kan søkja om bustøtte frå Husbanken gjennom kommunen. Stord kommune tilhøyrer kommunegruppe 4, og maksimum husleige (bu-utgiftstak) som vert teken med i utrekning av bustøtte er kr ,- pr månad. Øvre inntektsgrense er på ,- pr år for husstandar på inntil 6 personar. I 2010 vart søknader handsama, og vart innvilga. I alt kr ,- var utbetalt i bustøtte. I 2009 var tala: søknader, innvilga og det vart utbetala ,- kr i bustøtte i Stord kommune. Bustøtte vert administrert i Kundetorget i Rådhuset. Startlån Kommunen låner pengar frå Husbanken og låner dei vidare. Skal bidra til å skaffa og sikra eigna bustad for unge og vanskelegstilte på bustadmarknaden. Lånet skal vera eit tilbod om finansiering av bustadtiltak der det vanlegvis ikkje vert gjeve lån i ordinære kredittinstitusjonar. I 2010 lånte kommunen ut kr mill., Kapasitet på sakshandsamarsida tilseier ikkje ytterlegare auke, men talet på søknader tyder på auke i behovet. Tilskot Tilskot skal bidra til etablering i eigen bustad og til å sikre eigna bustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden. Er ei behovsprøvd ordning. Tilskotet skal gå til rehabilitering og etablering i eigen bustad. I 2010 vart det brukt kr i tilskot ved kjøp og i tilskot til tilpassing av bustad. I 2011 har Stord kommune fått kr til rehabilitering og ,- kr til etablering. Prisstiginga gjer at dette ikkje dekker behovet og det er fleire søknader enn det er midlar til. 9

10 Økonomisk rådgjeving / gjeldsrådgjeving. Kommunal økonomi/ gjeldsrådgjevar i 80 % stilling er organisert ved NAV Stord. Tenesta er heimla i Gjeldsordningslova 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer og i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 17 Opplysning, råd og veiledning. Økonomirådgjevar samarbeider med rettleiarane ved NAV Stord og med namsmannen om gjeldsordning. Oppfylging i bustad Probis har 4,8 årsverk og er ei teneste organisert under Sosial- og førebyggjande tenester. Dei yt hjelp og praktisk bistand i heimen etter sosialtenestelova 4.3 for at personar skal få og behalda ein bustad. Personar fremjar søknad gjennom Kundetorget som fattar vedtak. Pr i dag har 32 personar slik hjelp, ingen på venteliste.(juni 2011.)Probis meiner at ei gruppe på 9 personar har ein usikker, vanskeleg bustadsituasjon. Omsorgsbustad og sjukeheim, bustader for eldre og funksjonshemma. Sjølv om det i dagens regelverk er eit formelt skilje mellom sjukeheim og omsorgsbustader, kan det nokre gonger vera vanskeleg å sjå kva som skil. Det gjeld både innhaldsmessig og bygningsmessig. Medan det tidlegare var mest fokus på teneste til personar med t.d. demens, skriv no Husbanken om korleis bustader kan leggjast til rette for personar med demens. Tidlegare førestillingar om kva omsorgsbustader og sjukeheimar er, gjeld ikkje lenger. Representantar for styresmaktene set ofte likskapsteikn med bustader med heildøgnsomsorg når dei snakkar om sjukeheimar. Omsorgsbustader er bygd med oppstartstilskot eller investeringstilskot frå Husbanken, med spesifikke krav til areal og kven som kan tildelast slik bustad (pleie- og omsorgsføremål). ORGANISERING AV DET BUSTADSOSIALE ARBEIDET I DAG I Kundetorget tek ein imot søknader om Bustøtte, hjelp i heimen og oppfylging i bustad, og fattar vedtak. Generelle informasjon om kommunen sitt tenestetilbod. På NAV er sakshandsamar av søknader om tilskot og Startlån (husbankkonsulent), økonomi- og gjeldsrådgjevar og Bustadkonsulent organisert i eit eige team. Bustadkonsulenten har ansvar for å lysa ut ledige omsorgsbustader, sakshandsame til bustadrådet og gjera vedtak om tildeling. Ho har eit nært samarbeid med Stord kommunale eigedom KF og Kundetorg. Alle søknader om å leige i kommunale husvære vert registrert og handsama av bustadkonsulent. Sosial- og førebyggjande tenester organiserer tiltaket Probis. Ergoterapeutane gjev råd om korleis ein bustad kan tilpassast, og om hjelpemiddel som finst. Dei er organiserte i eining for aktivitet og rehabilitering. Stord kommunale eigedom KF eig alle kommunale bustader, skriv husleigeavtale og har ansvar for vedlikehald. Ved nye bustadprosjekt har KF et prosjektleiaransvar. Bustadrådet sit leiar NAV Stord, bustadkonsulent, økonomirådgjevar og representant for Stord kommunale eigedom KF. Bustadrådet gjev innstilling om tildeling av kommunale bustader og omsorgsbustader, bustadkonsulenten fattar vedtak. Overordna bustadgruppe skal ha oversikt over innbyggjarar som treng hjelp til å skaffa seg bustad og planleggja tilbod. Rådet skal møtast 2 gonger i året. Gruppa er leia av kommunalsjef Knut J. Gram. Einingsleiar frå Kundetorg, NAV, Eining for Habilitering og RBO, Fagsjef frå KF, og Bustadkonsulent er medlemmer. Helse- og sosialkonsulent Trygve Dahl frå Utviklingsgruppa er sekretær. 10

11 5. HANDLINGSPLAN Hovudmål 1: Kommunen skal ha eit godt bustadtilbod og nok eigna bustader til dei som har behov for kommunale bustader Delmål Retningsliner og rutinar for utleige er laga og vedteke april 11.Skal gjerast kjend for alle. Korleis oppnår me dette? Sendast ut til aktuelle og publiserast på nettsida til kommunen Dette kan me gjera / evt. kostnad Samarbeid med nettredaktør og aktuelle einingar. Ansvar KF Ferdigstilla påbegynte bustader i bufellesskap i 2011 og 2012 Starta planlegging av nye bustader så snart behovet er der Vidareføre program for bustadoppfølging i Stord kommune (Probis) og utvikle det. Halda husleigene for vanskelegstilte på eit så lågt nivå som mogeleg Etablera barnebustad (i meininga heildøgnsbemanna bustad for person under 18 år) når det er behov for det Ha forsvarleg standard på kommunale husvære Gå gjennom vedtekter og praksis for sal av kommunale bustader i burettslag der kommunen har gjenkjøpsrett Bustader med heildøgnsomsorg vert planlagt og gjennomført i tråd med plan for Rehabilitering, helse og omsorg. Forbetra gjeldande rutinar for fakturering og innbetaling av husleige. Arbeida for å få auka gjennomstrøyminga i dei kommunale husværa slik at butida vert 3 år som hovudregel Følgja oppsette planar og budsjett 22 mill i 11 og 23 mill i 12 til bustader Bustadkonsulent og kundetorg fangar opp eit framtidig behov og ser på løysingar og tidsplan Utgreia prosjekt for saumlause tenester for personar som treng oppfylging i bustad Utgreia om det er behov for ei kommunal bustønadsordning i tillegg til Husbanken si og sosialhjelpa. Utgreia korleis dette kan etablerast i tilknyting til eksisterande avlastingstilbod Pussa opp husværa der det er rekningssvarande, selja dei som er for dårlege. Mål å ha sams praksis for alle slike bustader. Samordna planar i Stord kommune KF og økonomiavdelinga samarbeider Vurdera kva som må til for at dei som bur der i dag kan skaffa seg ein permanent bustad. Driftsbudsjett klart ved innflytting. Overordna bustadgruppe vert varsla og naudsynte prosjekt sett i gong og saker fremja. Søkje Husbanken om stønad til prosjekt og etablera prosjektleiarstilling. Vurdere driftssamarbeid med andre frivillige og ideelle aktørar. Fremja sak til kommunestyret med alle sider av dette utgreidd. Bruka denne utgreiinga når eit slikt behov oppstår. KF avklarar kva hus som skal pussast opp og samarbeider med aktuelle i kommunen om å finna ut korleis. Prosjekt med å engasjera brukarar og andre i oppussingsarbeid må vurderast. Søkje støtte hjå Husbanken Overordna bustadgruppe tek initiativ til at arbeidet vert sett i gong Rådmann og overordna bustadgruppe ser til at dette skjer. Koma på banen så tidleg som mogeleg ved betalingsproblem. Samarbeid mellom KF, NAV og andre representantar for brukargruppene for vurdere behov og tiltak. KF KF og overordna bustadgruppe Sosial- og førebyggjande tenester KF samarbeider med NAV Kundetorg KF Rådmann og KF Rådmann og KF KF KF og NAV 11

12 Hovedmål 2: Kommunen skal bidra til at flest mogeleg skal eiga sin eigen bustad Delmål Korleis oppnår me dette Dette kan me gjera / evt. kostnad Kommunen skal låna inn nok pengar til Startlån til at alle som fyller vilkåra får lån. Gi lån på betre vilkår i særlege tilfelle Informasjon om Startlån, Bustøtte, og tilskot Utgreie leige før eigeprosjekt Gje råd til utbyggjarar at dei i reguleringsplanar set av plass til bustader for personar med særlege behov Vurdera sal av nokre leil. i burettslag til dei som bur der Utsette grupper får rådgjeving for å kunne kjøpa eigna hus God informasjon om ordninga og tilstrekkeleg kapasitet på sakhandsamarsida til å handsama sakene. Bruke dei reglane som alt finst. Sakshandsamarar og kundetorget informerer, samt god informasjon på nettsidene Nokon må kartleggja korleis dette kan gjerast. Behov og kostnad på kor og lang sikt. RBO informerer og samarbeid med private. Kommuneplanen er klar i sine krav Laga overordna rutine for slike saker At dei som føl opp har fokus på temaet og kunnskap pm tiltak Utvida med ein halv sakshandsamarstilling Auka rentepåslaget til kommunen med 0,10 % for å finansiera det, Kostnad kr ,- I tillegg til Husbanken sine retningsliner må det lagast skriftleg kommunal praksis og kommunale lånevilkår. Nettredaktør og kundetorget samarbeider. Gi det i oppgåve til nokon i organisasjonen. Gi utbyggjarar god informasjon og råd. Tett samarbeid med både private og offentlege utbyggjarar. KF utarbeider forslag i samråd med overordna bustadgruppe. Ha det oppe på fellesmøter og sikra at kunnskap er spreidd til dei rette Ansvar NAV NAV Overordna bustadgruppe / KF RBO og kundetorg KF NAV Hovudmål 3:Kommunen skal bidra til at alle kan bu i bustaden sin om den er godt eigna for husstanden. Delmål Korleis oppnår me dette Dette kan me gjera/ evt kostnad Bustadrådgjevingsteneste for Ved at personar med slik Publikum får slik hjelp på eldre og funksjonshemma må kunnskap ser på saka i lag Kundetorget ved at RBO, innebera både ergonomisk, og gir råd om mulig hetar Husbankkonsulent og teknisk og økonomisk og konsekvensar ergoterapeut samarbeider. rådgjeving God og klår informasjon om økonomiske verkemiddel til alle, både internt i kommunen og til publikum Vidareføra samarbeid med namsmannen for å hindra utkasting frå leigd bustad Nye bustader har tilgjenge etter nytt lovverk. Kundetorget har tiltak til dei som treng det Økonomisk rådgjeving og hjelp til disponering til dei som treng det Informasjonen må vera lett å finna på kommunen si nettside, og lenker til Husbanken må vera oppdaterte. Samarbeid med namsmann. Bli varsla så tidleg som mogeleg Skriva føresegner om tilgjenge inn i kommuneplanen. Tett oppfylging av behov som melder seg Tidleg varsling og lett tilgjenge til hjelp og råd i slike saker. Laga gode rutinar på klare vilkår Kvalitetssikra informasjonen ved at nettredaktør og einingsleiar samarbeider Sosialtenesta gjev tilbod om time når slike saker vert varsla. Rutinar ved betalingsproblem må fylgjast opp. RBO gjev råd og rettleiing om gode løysingar og føremon med desse Kundetorget har jamn dialog med overordna bustadgruppe om utviklinga. Tenester som gir folk slik hjelp må ha stor nok kapasitet. Ansvar Namsmannen og NAV og KF RBO Rådmannen 12

13 Hovudmål 4: Det bustadsosiale arbeidet i kommunen skal organiserast slik at dei ulike aktørane samarbeider godt og slik at dei ulike ordningane vert nytta til beste for brukarane. Delmål Korleis oppnår me dette Dette kan me gjera / evt. kostnad Vidareføra og utvikla overordna bustadgruppe Samorganisera arbeidet med bustadsosiale tiltak til Kundetorget. Etablering av brukarutval. Etablera eit bustadsosialt forum. Revidera planen i samband med årleg budsjettarbeid. Møte 2 gonger i året, og ved behov, og alle som treng det veit om denne organiseringa. Flytta alle sakshandsamarar som arbeider innan feltet frå NAV til Kundetorget Vurdera organiseringa av tiltak som Probis i lys av dette. Greia ut ein måte å organisera dette på som ivareteke brukarperspektiv i tenestene og gir kommunen nyttig tilbakemeldingar. Fast møteplass på tvers av einingar og der sakhandsamarar møter. Ei fast gruppe set seg saman og ser på planen før budsjettarbeidet tek til. Evaluera organiseringa og arbeidet innan utgongen av 2012 Er møter 2 gonger i året nok i høve oppsette mål? Utvikla rutinar og grensesnitt i tråd med dette. Sjå til andre kommunar og deira erfaringar. Møtast minimum 2 goner i året. Ha med representantar frå brukargruppene sine tenester: T.d. Sosial-, Barnevern- og flyktningtenesta. Referat til overordna bustadgruppe. Kundetorg og KF samarbeider og lagar sine felles innspel til budsjettarbeidet. Rullera planen om 4 år Etablera ei prosjektgruppe Strategisk leiing utnemner og etablerer. Ansvar Overordna bustadgruppe Overordna bustadgruppe i samarbeid med einingsleiarane i NAV og Kundetorg Rådmannen peikar ut ei arbeidsgruppe. Rådmannen peikar ut ei arbeidsgruppe. Rådmannen Rådmannen Innspel til bustadsosiale planar framover: Nye bustadfelt Bør avsettast plass til bustader for vanskelegstilte. Samarbeid med private utbyggjarar bør utviklast. Politisk og administrativ leiing i Stord kommune arbeider ovafor KS og Departementet for at godkjent husleige ved utrekning av bustøtte vert heva. Samanfatta tiltak: Organisering: Omorganisering ved å flytta saman sakshandsamarar til kundetorget. Mål: ei effektiv og heilskapleg bustadsosial teneste. Prosjekt: Utgreia fleire nye tiltak med prosjektorganisering. Nybygg: Det er trong for bustader for unge funksjonshemma i planperioden. Pr. i dag er det registrert 12 under 18 år. Stillingar: Auka sakshandsamingskapasiteten på Startlån og økonomisk rettleiing kan alt vera i boks ved at kommunen har fått støtte til økonomirådgjeving for rusmiddelavhengige. Brukarutval: Vurdera organisering av ein måte å ivareta brukarperspektiv på bustadtenestene i kommunen. Få med representantar for brukargruppene inn i arbeidet. 6. VEDLEGG - Samarbeidsavtale med Husbanken - Eksempel på budsjett for personar på ulike ytingar frå NAV og kommunen - Pressemelding frå KRD om bustadmodellar med Leige før eige. - Link til gamal plan, kommuneplan og økonomiplan. - Retningsliner og sakshandsaming for kommunale bustadar. 13

BUSTADSOSIAL HANDLIN GSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLIN GSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLIN GSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9.2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015 Leikanger kommune BUSTADGRUPPA Sluttrapport 28 mai 2015 1 Innhold Tilbakeblikk... 3 Oppfølging i 2015... 4 Vurdering av dei ulike behova... 5 Samla behov for nye bustader... 9 Framtidsbilde-folketalsframskriving

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan 1. Plan og forankring Det bustadsosiale arbeidet er forankra i både samfunns- og arealdelen i kommuneplanen. Programplanen og årlege tiltaksplanar

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BUSTADAR I STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF

STRATEGIPLAN FOR BUSTADAR I STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF STRATEGIPLAN FOR BUSTADAR I STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF 2014-2017 1 Innhold Innleiing... 3 Organisering i dag... 3 Ulike bustadar... 3 Tomtar... 4 Økonomi... 4 Antal ledige leilegheiter pr. september 2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/994-30 26458/15 146 F HSO/HSO/RAA BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN - NY TILTAKSDEL

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BUSTADAR I VINJE KOMMUNE

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BUSTADAR I VINJE KOMMUNE RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BUSTADAR I VINJE KOMMUNE 1. Formål Retningslinene skal bidra til å sikre rettstryggleiken for dei som søkjer kommunal bustad i Vinje kommune. 2. Virkeområde Retningslinene

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

`` Slik gjer me da i Lindås `` bustadtilpassing... vegen til bustadkontoret

`` Slik gjer me da i Lindås `` bustadtilpassing... vegen til bustadkontoret `` Slik gjer me da i Lindås `` bustadtilpassing... vegen til bustadkontoret Svein H. Gjerstad På jakt etter forbetringar Om lag 15.500 innbyggjarar (og veks jamt!) Variert næringsliv med industri (Mongstad)

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 1 INNHALD 1 INNHALD...2 2 INNLEIING...3 2.1 Mål:...4 2.2 Styringsgruppa for planarbeidet:...4 2.3 Arbeidsgruppa:...4 3 ELDRE...4 3.1 Situasjonsbeskriving...4 3.2 Vurdering...5

Detaljer

Husbanken Region vest

Husbanken Region vest Sogndal kommune Støtteeining fag og utvikling Sakshandsamar: Helga Bakken Tlf: 57 62 96 39 Mobil: Vår ref. 12/3635-4 Arkiv L71 Dykkar ref. Dato 30.10.2012 Husbanken Region vest SØKNAD OM DELTAKING I BUSTADSOSIALT

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

PLAN FOR BUSTADPOLITIKK I BØ KOMMUNE

PLAN FOR BUSTADPOLITIKK I BØ KOMMUNE PLAN FOR BUSTADPOLITIKK I BØ KOMMUNE 2013-2025 Innleiing Bø kommune treng som vekst- og skulekommune ein plan for bustadpolitikk. Formålet med planen er å beskrive kva for behov og utfordringar kommunen

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Startlån. ei gunstig låneordning frå kommunen

Startlån. ei gunstig låneordning frå kommunen Startlån ei gunstig låneordning frå kommunen Startlån Her finn du informasjon om kommunen sitt startlån. Du finn òg kortfatta informasjon om andre ordningar som kan vere aktuelle i samband med bustadsituasjonen

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 30.01.07 BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 2007 2011 Godkjent i kommunestyret den 15.02.07 sak 07/12 1 1 FORORD...2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE...3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE / ( MØRE

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Oppgradering av eksisterende boligmasse Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Husbankens mål og arbeid Oppgradering av eksisterande bustadar Fleire bustadar og bygg skal

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune.

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Heimel: Vedteken i Fitjar kommune ved kommunestyret [21. juni 2017] med heimel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER Naustdal kommune TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER - 2 - INNHALD: SAKSHANDSAMING Side 3 1. Grunnlag for tildeling av tenester 2. Sakshandsaming / saksgang 3. Klage

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Britt Veum Hauge/ Jarle Skartun Arkiv: 143 L7 Arkivsaksnr.: 15/445

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Britt Veum Hauge/ Jarle Skartun Arkiv: 143 L7 Arkivsaksnr.: 15/445 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Britt Veum Hauge/ Jarle Skartun Arkiv: 143 L7 Arkivsaksnr.: 15/445 Bustadsosial handlingsplan 2015-2019. Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek det framlagte forslaget

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 19.06.2017 nr. 1013 Forskrift om tildeling

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Om bustadtilpassing i Lindås kommune

Om bustadtilpassing i Lindås kommune Om bustadtilpassing i Lindås kommune Svein H. Gjerstad På jakt etter forbetringar Lindås kommune Lindås, Nordhordland, Bergensregionen, Vestlandet, Norge, Europa, Verden Litt om oss... Om lag 15.000 innbyggjarar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156 NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - NAV OVERFØRING AV KOMMUNALE OPPGÅVER Rådamnnen si innstilling: Sogndal kommune overfører

Detaljer

Kommunedelplan Bustadsosial handlingsplan

Kommunedelplan Bustadsosial handlingsplan Kommunedelplan Bustadsosial handlingsplan 2002-2006 Høyringsutkast Behandla i utval for plansaker 12.03.2002. 1 Hovuddel: Kapittel 1 og 2 inneheld planen sin operative del. Kapittel ein er kortversjon

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling. Nissedal kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved

Detaljer

Tilpassa bustader erfaringar frå Karmøy. Innlegg Stavanger 4 april 2017

Tilpassa bustader erfaringar frå Karmøy. Innlegg Stavanger 4 april 2017 Tilpassa bustader erfaringar frå Karmøy Innlegg Stavanger 4 april 2017 Disponering Utfordringar Korleis me jobbar Ulike brukargrupper Erfaringar Tankar framover Vårt erfaringsgrunnlag. 42000 innbyggjarar

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

BUSTADPLAN 2010-2014

BUSTADPLAN 2010-2014 Vedteken i kommunestyret 20.09.2010 Sak PS71/10 Innhald: 0. Innleiing Side 2 1. Målsetjingar og organisering 1.1. Organisering Side 4 1.2. Husbanken sine låne- og tilskotsordningar Side 5 1.3. Tilpassing

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 20.09.2012 Tid: 16.30 Det blir ei orientering om SIMAS frå 16:30 17:30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Startlån frå kommunen. kan oppfylle bustaddraumen din!

Startlån frå kommunen. kan oppfylle bustaddraumen din! kan oppfylle bustaddraumen din! 2 Innhald I denne brosjyren finn du informasjon om startlån frå kommunen. Du finn også informasjon om bustadtilskot og bustønad. Startlån er eit finansieringstilbod til

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 310 Saksmappe: 2011/ /2011 Sakshandsamar: Cecilie Krohn Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 310 Saksmappe: 2011/ /2011 Sakshandsamar: Cecilie Krohn Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 310 Saksmappe: 2011/1404-11187/2011 Sakshandsamar: Cecilie Krohn Dato: 14.11.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 52/11 Formannskapet 21.11.2011 Framlegg til planprogram: Kommunedelplan

Detaljer

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2015/9798 622 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Samnanger kommune Adressa til verksemda: Tyssevegen

Detaljer

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013.

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Målgruppe Målgruppa er personar med rus, rus og psykiatriutfordringar som i lange periodar har eit aktivt misbruk. Husværa er primært retta mot einslege,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Støtteeining fag og utvikling Sakshandsamar: Helga Bakken Tlf: 57 62 96 39 Mobil: Vår ref. 12/3635-12 Arkiv U71 Dykkar ref. Husbanken Region Vest

Støtteeining fag og utvikling Sakshandsamar: Helga Bakken Tlf: 57 62 96 39 Mobil: Vår ref. 12/3635-12 Arkiv U71 Dykkar ref. Husbanken Region Vest Sogndal kommune Støtteeining fag og utvikling Sakshandsamar: Helga Bakken Tlf: 57 62 96 39 Mobil: Vår ref. 12/3635-12 Arkiv U71 Dykkar ref. Dato 19.09.2013 Husbanken Region Vest Søknad om deltaking i bustadsosialt

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato Tysdag 01.02.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar og drøfting: Ny lov om folkehelse orientering

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført

Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført Brukarutvalet Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført Midlar i frå Fylkesmannen Søkt Helsedirektoratet 14 kommunar Stor aktivitet på ABC opplæring i fylket Pasientryggleiksprogrammet,

Detaljer