Forskerforbundet: Handlingsplan for postdoktorer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskerforbundet: Handlingsplan for postdoktorer"

Transkript

1 Forskerforbundet: Handlingsplan for postdoktorer Notat vedtatt av Hovedstyret Oversikt over mål og tiltak Forskerforbundet ønsker gjennomført og vil arbeide for i perioden Skriftserien nr 6/2010

2 BAKGRUNN Forskerforbundet er den største og ledende fag- og interesseorganisasjonen for ansatte i forskning og høyere utdanning og organiserer omtrent halvparten av landets postdoktorer, som utgjør 2,5 % av medlemmene i Forskerforbundet. På linje med andre fagforeninger tilbyr Forskerforbundet bistand i spørsmål vedrørende medlemmenes arbeidsforhold, kursing i lov- og avtaleverk samt har medlemstilbud innen bank og forsikringer. I tillegg er Forskerforbundet også en aktør innen utdannings- og forskningspolitikk. På grunn av forbundets brede medlemsmasse i utdannings- og forskningssektoren, blir forbundet oppfattet som et representativt talerør for de ansatte i hele høyere utdannings- og forskningssektoren. Postdoktorordningen ble innført i Norge på 1980-tallet gjennom Forskningsrådet. Det var først i 1998 at institusjonene selv fikk anledning til å opprette egne postdoktorstillinger. Dette har ført til en betydelig vekst i antallet, som kan ses av figuren på neste side. Utgangspunktet for innføringen av postdoktorstillingen var et ønske om en stilling som kunne ivareta behovet for videre kvalifisering og fungere som en ventestilling i påvente av ledige faste vitenskapelige stillinger. I tillegg anså man ordningen som et virkemiddel for å styrke kvaliteten på forskningen, kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger, mobiliteten mellom forskningsmiljøene og internasjonaliseringen av forskningen. Tilsetting som postdoktor skal ha kvalifisering til toppstilling (professor) som hovedformål og skal rendyrkes til dette. Stillingen er en midlertidig åremålstilling og det er derfor viktig å påse at den ikke misbrukes og at regelverket så klart som mulig definerer hvordan den skal innrettes. Tilsetting som postdoktor skal ikke være nødvendig for å oppnå fast tilsetting i vitenskapelig stilling. Dette ville ført til en formalisering av enda lengre midlertidige forskerkarrierer enn i dag. Forskerforbundet vil med denne handlingsplanen følge opp bruken av postdoktorstillingen for å sikre at den brukes i henhold til intensjonen og regelverket. Handlingsplanen er vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre og gjelder for perioden Planen er en samling av mål og tiltak som Forskerforbundet mener bør gjennomføres for å oppnå bedre lønns- og arbeidsvilkår for postdoktorer. Forskerforbundet arbeider for å forbedre lønns- og arbeidsbetingelsene for alle sine medlemmer. Postdoktorer er midlertidig ansatte tjenestemenn og har krav på samme behandling som øvrige ansatte i virksomheten. Forskerforbundet arbeider videre med å skape bedre vitenskapelige karriereløp med tryggere rammer og økt forutsigbarhet enn i dag. Dette gjenspeiles i forbundets arbeidsprogram for og de årlige prioriterte arbeidsoppgaver. Handlingsplanen består av 6 overordnete mål med tilhørende strategier. Målsettingene er langsiktige og kontinuerlige mens strategiene er tiltak som skal gjennomføres for å nå målene. Både mål og strategier vil kunne bli justert underveis for eksempel på bakgrunn av nye forhold som oppstår eller synspunkter fra medlemmer i Forskerforbundet. Kom derfor gjerne med innspill til oss! Forskerforbundet har også en handlingsplan for stipendiater (Skriftserien nr 2/2010). Handlingsplanene er overlappende på mange punkter som gjelder tilsettingsvilkår og rett til forlengelse, arbeidsforhold og faglig integrering, karriereplanlegging, tiltak mot midlertidighet, og oppfølging og øremerking av midler til yngre forskere. Begge handlingsplanene kan lastes ned fra forbundets nettsider. (www.forskerforbundet.no/skriftserien)

3 Antall årsverk postdoktorer ved universiteter og høyskoler Kilde DBH HOVEDMÅL: 1. En postdoktorstilling skal være en reell rekrutteringsstilling, med kvalifisering til vitenskapelig toppstilling som mål. 2. Lønnsbetingelsene må være så gode at institusjonene kan tiltrekke seg de beste forskertalentene. 3. Arbeidsforholdene skal tilrettelegges slik at postdoktorene kommer i mål med sitt kvalifiseringsarbeid i løpet av tilsettingsperioden. 4. Det må legges til rette for at det kvalifiserende arbeidet skal være av høy internasjonal kvalitet og at alle postdoktorer skal ha mulighet for et lengre utenlandsopphold i løpet av perioden 5. For å sikre rekruttering av de beste forskerne må det opprettes tydeligere karriereløp og flere faste førstestillinger. 6. Forskerforbundet skal være det naturlige valget av fagforening for postdoktorer, gjennom aktivt arbeid for deres rettigheter lokalt og nasjonalt

4 HOVEDMÅL OG STRATEGIER: 1. En postdoktorstilling skal være en reell rekrutteringsstilling, med kvalifisering til vitenskapelig toppstilling som mål. Hovedformålet med postdoktorordningen var å bedre rekrutteringen til faglige toppstillinger (Rundskriv F ; St. meld. nr. 35 for ). Det var ikke en intensjon å skape et ytterligere midlertidig ledd mellom doktorgrad og fast førstestilling, men å kunne tilby en ventestilling for dyktige doktorgradskandidater innen fagfelt med erstatningsbehov, men uten ledige faste stillinger (St. meld. nr. 28 for ). Ifølge forskriften om tilsetting av postdoktorer ( 2-1 nr. 1) kan ingen ansettes i mer enn en åremålsperiode i samme stillingskategori ved samme institusjon. Lovverket åpner følgelig for flere påfølgende postdoktorperioder ved ulike, endog tett samarbeidende, institusjoner. Dette er uheldig, da det gir institusjonene utstrakt anledning til midlertidig tilsetting, og muligheten for flere åremålsperioder bidrar til at kompetansekravet for fast ansettelse øker. Mens det formelle kravet for tilsetting som førsteamanuensis er doktorgrad, er det reelle kravet mange steder flere perioder som postdoktor. Dermed undergraves det tverrpolitiske ønsket om å øke forutsigbarheten og redusere midlertidigheten i sektoren. Den økende bruken av postdoktorstillingen kan sies å bidra til underminering av det ordinære karriereløpet. En postdoktor skal etter gjeldende regelverk arbeide med selvstendig forskningsarbeid som i løpet av perioden skal gi grunnlag for videre kvalifisering. Rammen for videre kvalifisering skal fremgå av egen prosjektplan med tilhørende fremdriftsplan. En postdoktor skal ikke være en midlertidig ansatt prosjektforsker eller lærer/veileder. I desember 2006 ble forskriften om tilsetting av postdoktorer 1-2 nr. 4 endret slik at det ble mulig å ilegge pliktarbeid for tilsetting utover to år, mot tidligere tre år. Forskerforbundet var imot en slik endring og frykter for misbruk av postdoktorordningen, i retning av at den ses på som en mulighet til å ansette en midlertidig førsteamanuensis. I henhold til forskriften ( 1-2 nr. 2) skal postdoktorstillingen kun benyttes av universiteter og høyskoler som kan utstede doktorgrad. Dette skal sikre at postdoktorene kommer inn i et godt fagmiljø som kan tilby både oppfølging/rådgiving og god videre kvalifisering av postdoktoren. I praksis brukes stillingen også utenfor UH-sektoren, med varierende vilkår og avtaler. Strategier og tiltak A. For å sikre nok tid til kvalifiseringsarbeid skal tilsettingsperioden som postdoktor utgjøre minst tre år med ren forskning. Forbundet sentralt arbeider for å endre forskriften for tilsetting av postdoktor m.m. slik at en postdoktorstilling skal ha minimum tre år med ren forskningstid Lokallagene forsøker å påvirke arbeidsgiver gjennom møter, forhandlinger og gjennomgang av utlysningstekster av postdoktorstillinger til å lyse ut for minimum tre år og knytte arbeidsplikten til et eventuelt fjerde år. B. For å oppfylle intensjonen og unngå misbruk må forskriftens krav til innhold, særlig knyttet til kvalifisering i postdoktorløpet, tydeliggjøres. Det må sikres at

5 forskningsprosjektet utformes slik at det dekker den bredde og selvstendighet som er nødvendig for toppstillingskompetanse. Forbundet sentralt arbeider for å få inn en presisering av kvalifiseringsløpet til vitenskapelig toppstilling i forskriften. Lokallagene tar opp dette med ledelsen og arbeider for at man som et minimum oppfyller forskriftens 1-2 nr. 3 og 5 om framlegging av prosjekt for kvalifiseringsarbeidet, med framdriftsplan og ansvar for faglig oppfølging. C. Det skal kun være anledning til å ha én åremålsperiode i postdoktorstilling. Forbundet sentralt arbeider for at dette blir nedfelt i lov- og avtaleverk. Lokallagene følger opp at ikke egen institusjon har avtaler om dobbelt-postdoktorordninger med samarbeidende institusjoner. D. En postdoktorstilling bør signalisere at en institusjon ser på det angjeldende forskningsområdet som et satsingsområde som de har rekrutteringsplaner innenfor. Postdoktorstillingen bør i så måte være en intensjonserklæring. Lokallagene følger opp dette ved egen institusjon. 2. Lønnsbetingelsene må være så gode at institusjonene kan tiltrekke seg de beste forskertalentene. For at universitetene og høyskolene skal kunne konkurrere om og tiltrekke seg gode og motiverte kandidater, må de fremstå som konkurransedyktige arbeidsplasser med gode karriereutsikter. Det må gjøres attraktivt å forfølge en forskerkarriere. For å få til dette må lønns- og arbeidsbetingelsene, både i postdoktorperioden og i løpet av forskerkarrieren, være konkurransedyktige. Postdoktorene er i dag sikret samme minimumslønn som andre stillinger med førstekompetanse, i lønnsramme 24. Det er et viktig prinsipp for Forskerforbundet at postdoktorer ikke skal ha lavere minimumslønn enn andre førstestillinger. Snarere bør det være et prinsipp at postdoktorene gis ekstra kompensasjon for den risiko de utsetter seg for ved å velge en uforutsigbar forskerstilling uten sikkerhet for framtidig arbeid. Strategier og tiltak A. Postdoktorene sikres samme lønnsutvikling som andre stillinger på tilsvarende kompetansenivå. Forbundet sentralt arbeider for å heve lønnsnivået for postdoktorer i sentrale lønnsforhandlinger. Lokallagene sørger for at postdoktormedlemmer konkurrerer på lik linje med andre medlemmer om potten til lokale lønnsforhandlinger. B. Laveste innplassering ifølge hovedtariffavtalen i staten er minimumslønn. Erfaring og kompetanse utover minstekravet til stillingen og tilsetting innenfor fagområder hvor det er vansker med rekruttering, skal føre til høyere innplassering. Forbundet sentralt informerer om mulighetene for høyere lønnsplassering i alle aktuelle kanaler. Lokallagene tar opp behovet for en fleksibel lønnsinnplassering av postdoktorer med ledelsen ved institusjonen. Det innarbeides i den lokale lønnspolitikken at postdoktorer ved tilsetting gis lønnsinnplassering i samsvar med kompetanse og erfaring

6 3. Arbeidsforholdene skal tilrettelegges slik at postdoktorene kommer i mål med sitt kvalifiseringsarbeid i løpet av tilsettingsperioden. En undersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (Skriftserien nr. 6/2007) viser at langt de fleste postdoktorer mente de hadde gode vilkår for å drive sitt kvalifiserende arbeid. To av tre hadde likevel tidvis problemer med at andre oppgaver tok for mye tid og oppmerksomhet. I henhold til forskriften skal det utarbeides en plan for gjennomføring av prosjektet som ligger til grunn for ansettelse i postdoktorstilling. Planen skal inngå i arbeidskontrakten og skal omfatte prosjektbeskrivelse, framdriftsplan og omfang av eventuelt pliktarbeid. Planen skal inneholde opplysning om hvem som skal ha plikt til å følge opp postdoktoren med faglig rådgivning og iverksette tiltak om postdoktoren har problemer med å nå målene for kvalifiseringsarbeidet. Flere institusjoner anvender rundsummen som skal finansiere postdoktorstillingen til å dekke inn merutgiftene ved sykefravær og fødselspermisjon etc. Folketrygden dekker opp til 6 ganger grunnbeløpet i fødselspenger. For eksternt finansierte postdoktorer dekker ikke dette kostnadene som påløper ved lønn, sosiale utgifter og overhead. Rundsummen som skal finansiere postdoktorløpet brukes derfor av mange institusjoner til å dekke opp differansen. Som følge av dette opplever noen postdoktorer at lønn reduseres og at driftsmidler trekkes inn når de vender tilbake etter permisjon. En slik praksis vil kunne være ulovlig og diskriminerer alle med legitimt behov for fravær som følge av sykdom og fødselspermisjon i løpet av postdoktorperioden. I tillegg bidrar dette til at færre blir i stand til å fullføre kvalifiseringsløpet. Etter forskriften må fravær i dag utgjøre minst to sammenhengende uker for å gi rett til forlenget tilsettingsperiode. Selv om gyldig fravær samlet utgjør flere uker og måneder, har man ikke rett til forlengelse. Dette er urimelig og gjør det vanskeligere å fullføre kvalifiseringsarbeidet for postdoktorer som har legitimt behov for flere korttidsfravær. Regelverket strider også mot intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv og rammer i første rekke kronisk syke og de med særlig ansvar for barn og nær familie. Strategier og tiltak A. Flere kortvarige fravær hjemlet i lov- eller tariffavtale, der fraværet samlet tilsvarer to uker eller mer, må likestilles med sammenhengende fravær av samme lengde og utløse tilsvarende forlengelse av tilsettingsperioden. Følgende tillegg bør tas inn i forskriften: Dokumenterte korttidsfravær kan etter søknad til institusjonen gi grunnlag for forlengelse dersom fraværet samlet tilsvarer minst to sammenhengende uker. Forbundet sentralt tar opp spørsmålet med Kunnskapsdepartementet og Stortinget. Lokallagene bidrar til å synliggjøre problemet lokalt og arbeider for lokale avtaler om dette. B. Ingen skal få redusert lønn eller driftsmidler som følge av sykefravær eller fødselspermisjon. Forbundet sentralt tar opp problemet med Kunnskapsdepartementet for å drøfte løsninger. Lokallagene arbeider for at institusjonene ikke reduserer lønn og driftsmidler som følge av sykefravær eller fødselspermisjon

7 C. Institusjonen har ansvar for at postdoktorene blir tatt godt imot og orientert om hva som forventes av dem, og hva de kan forvente av institusjonen. Institusjonene har ansvar for å følge opp postdoktorens faglige aktivitet og sørge for at han/hun blir godt integrert i forskningsfellesskapet. Lokallagene følger opp at postdoktorene blir godt mottatt og faglig integrert ved institusjonen. Lokallagene arbeider for at arbeidskontraktene til postdoktorene inkluderer en gjennomføringsplan hvor ansvaret for faglig oppfølging kommer fram. D. Utenlandske postdoktorer skal få bedre informasjon og bistand fra institusjonen i forbindelse med flytting til Norge. Dette omfatter bl.a. bistand til å skaffe bolig og oppholdstillatelse. Forbundet sentralt arbeider opp mot myndighetene for å effektivisere behandlingene av utenlandske forskeres visum og oppholdstillatelse. Forbundet sentralt utarbeider engelskspråklig informasjons- og brosjyremateriell, samt utvikling av engelske oversettelser av gjeldende lov- og regelverk. Lokallagene tar initiativ til at institusjonene følger opp denne gruppa, inkludert egen engelskspråklig informasjon. E. Postdoktorer er midlertidig ansatte tjenestemenn og skal ha tilbud om medarbeidersamtale på linje med andre ansatte. Dette vil kunne være et viktig instrument for å fange opp eventuelle problemer postdoktoren opplever underveis både i forhold til arbeidsmiljø, faglig oppfølging og andre forhold. Lokallagene arbeider for at alle postdoktorer gis tilbud om medarbeidersamtaler. 4. Det må legges til rette for at det kvalifiserende arbeidet skal være av høy internasjonal kvalitet og at alle postdoktorer skal ha mulighet for et lengre utenlandsopphold i løpet av perioden. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger, og bør innebære forskermobilitet og internasjonalisering. Dette kan bare skje ved tilstrekkelig finansiering og tilrettelegging fra norske myndigheter, og ved at norske institusjoner driver et aktivt forskerutvekslingssamarbeid med gode institusjoner i utlandet. Tall fra DBH viser at i 2009 hadde drøyt hver fjerde postdoktor tilsatt ved en norsk institusjon et utenlandsopphold på 4 uker eller mer. DBHs statistikk viser at den internasjonale forskermobilitet (inklusive postdoktorer) ved landets universiteter er klart synkende siden Det gir signaler om at forholdene ikke er tilstrekkelig gode for forskermobilitet. Reglene for videreføring av sosiale ytelser som kontantstøtte og barnetrygd ved forskeropphold i utlandet er unødvendig uoversiktlige og tilsynelatende lite smidige. I dag stoppes flere av ytelsene etter noen måneder, avhengig av hvilket land man oppholder seg i, status på medlemskap i folketrygden og samlet lengde på oppholdet. Det må tilretteleggs for og oppfordres til utenlandsopphold, men det kan ikke stilles obligatorisk krav til opphold utenfor egen institusjon, da dette vil kunne utelukke grupper som av familiære, helsemessige eller andre årsaker er forhindret fra dette

8 Strategier og tiltak A. Postdoktorer gis tilstrekkelige ressurser til forskningsopphold i utlandet og økonomiske vilkår som gjør det mulig for barnefamilier å reise ut. Forbundet sentralt arbeider for økte ressurser til utenlandsopphold for postdoktorer i forslag til statsbudsjett. Forbundet sentralt tar opp behovet for økte ressurser til utenlandsopphold med Kunnskapsdepartementet (KD), Kirke- utdannings- og forskningskomiteen (KUFkomiteen) og andre politikere. Forbundet sentralt initierer et samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Norges forskningsråd (NFR) i saken. Lokallagene tar opp behovet for økte ressurser til utenlandsopphold med institusjonens ledelse. Institusjonene bør minst kunne tilby samme støttemuligheter som NFR. Lokallagene tar opp behovet for at alle postdoktorer skal få tilstrekkelig hjelp til å identifisere og gjeste de rette forskermiljøene. B. Postdoktorer som er avhengig av lengre utenlandsopphold må få lagt til rette for at man kan opprettholde barnetrygd og kontantstøtte under hele utenlandsoppholdet. Forskerforbundet sentralt tar opp saken med sentrale myndigheter. Forskerforbundet sentralt tar opp saken gjennom Unio. C. Postdoktorer skal tildeles tilstrekkelige driftsmidler og det skal stilles moderne vitenskapelig utstyr til disposisjon. Forbundet sentralt arbeider for fullfinansierte postdoktor- og stipendiatstillinger, som gjør det mulig for institusjonene å tilby gode ressurser til drift og vitenskapelig utstyr. Lokallagene tar opp postdoktorenes behov for midler til drift og utstyr med institusjonenes ledelse om nødvendig. D. For å sikre at kvaliteten på kvalifiseringsarbeidet er tilstrekkelig høy skal en postdoktor være tilsatt ved en institusjon med rett til å tildele doktorgrad (jf. forskriftens 1.2.2). Andre institusjoner må søke departementet og følge gjeldende lovverk og tariffavtaler for postdoktorer. Forbundet sentralt arbeider opp mot FAD og KD for å få gjennomslag for dette. Lokallagene ved institusjoner utenfor universitets- og høyskolesektoren med postdoktorer følger opp at lov- og avtaleverk knyttet til postdoktorstillingen følges. 5. For å sikre rekruttering av de beste forskerne må det opprettes tydeligere karriereløp og flere faste førstestillinger. Forskerkarrieren er preget av uforutsigbarhet og usikkerhet, med svært liten grad av institusjonalisert karriereplanlegging. Ikke bare er den samlede lengden på ulike åremålsstillinger svært lang, men det er også en utstrakt bruk av midlertidig tilsetting i ordinære vitenskapelige stillinger i statlig universitets- og høyskolesektor. Selv om man holder rekrutteringsstillinger utenfor har over 20 % av de vitenskapelige ansatte vært midlertidig tilsatt de siste årene. Dette er mer enn dobbelt så mye som i arbeidslivet for øvrig. Forskerforbundet kan ikke se at så høy midlertidighet er nødvendig; mange av dagens midlertidige burde vært fast tilsatt. På grunn av den høye andelen midlertidig tilsatte bør det utredes en ny vitenskapelig stilling for gi større forutsigbarhet enn det som er tilfelle ved kortvarige midlertidige tilsettinger. En slik innstegstilling kan gi et lengre tilsettingsløp med vurdering for fast tilsetting i enden

9 Stillingen må utformes slik at den ikke erstatter faste stillinger og skal kun opprettes over statsbudsjettet. Videre må stillingen gi et realistisk kvalifiseringsløp frem til professor med fast tilsetting i enden dersom kandidaten er kvalifisert for tilsetting som professor. Strategier og tiltak A. Forskerforbundet vil arbeide for at stipendiat- og postdoktorstillinger blir fullfinansierte, slik at de ikke går på bekostning av institusjonenes grunnbevilgning og muligheten for nye faste stillinger. Forbundet sentralt vil arbeide for å få gjennomslag for dette i møter med NFR, KD, KUF- komiteen og andre politikere. B. Det må etableres tydeligere karriereplaner og -løp for alle forskerrekrutter. Forbundet sentralt og lokallagene arbeider for at institusjonene har fokus på karriereveiledning og -oppfølging av forskerrekruttene, inkludert tydelige stillingsplaner og faglige prioriteringer. C. Forskerforbundet vil arbeide for flere faste stillinger og redusert bruk av midlertidig tilsetting ved universitetene og høyskolene. Forbundet sentralt vil arbeide for 1000 nye faste stillinger for å sikre at forskningsplikten lar seg løse innen ordinær arbeidstid. Forbundet sentralt vil påtale den høye bruken av midlertidig tilsetting med departement, relevante Stortingskomiteer og aktører i UH-sektoren, deriblant Universitets- og høyskolerådet (UHR), og arbeide for at det etableres en plan som tar sikte på å redusere midlertidigheten. Forbundet sentralt vil i samarbeid med lokallagene aksjonere mot unødvendig og lovstridig bruk av midlertidig tilsetting. Lokallagene overvåker og påtaler overdreven og lovstridig bruk av midlertidig tilsetting. D. For å øke forutsigbarheten for forskerrekruttene ønsker Forskerforbundet at en ny vitenskapelig stilling, innstegstilling, utredes. Innstegstillingen skal gi tilsetting for en periode på inntil 6 år og gi fast tilsetting som professor dersom man er kvalifisert for det ved utløpet av perioden. Forskerforbundet sentralt arbeider for at en innstegstilling blir utredet. E. For å sikre yngre forskere mulighet for å vinne fram med nye forskningsideer opprettes et eget program i NFR forbeholdt yngre, ikke-etablerte forskere. Forbundet sentralt vil arbeide for et eget program for fri prosjektstøtte i Forskningsrådet forbeholdt yngre forskere (avlagt doktorgrad i løpet av de siste åtte årene). Forbundet sentralt vil arbeide for utlysninger også av hjemvendingsstipendier (return grants) og poster for mindre prosjektstøtte for yngre forskere

10 6. Forskerforbundet skal være det naturlige valget av fagforening for postdoktorer, gjennom aktivt arbeide for deres rettigheter lokalt og nasjonalt. Forskerforbundet arbeider for bedre lønns- og arbeidsvilkår for alle tilsatte innen forskning og undervisning. Som den største og ledende fagforening for ansatte i forskning og høyere utdanning skal Forskerforbundet være det naturlige valget av fagforening for postdoktorer. En høy andel postdoktormedlemmer vil både kvalitetssikre politikken til Forskerforbundet knyttet til forskerrekruttering og gi større gjennomslagskraft for forbundets politikk. Strategier og tiltak A. Forskerforbundet vil rekruttere flere postdoktorer til forbundet for å oppnå økt gjennomslagskraft i arbeidet med å bedre vilkårene for forskerrekruttene og sektoren forøvrig. Forbundet sentralt gjennomfører årlige kurs/seminar for postdoktorer. Lokallagene oppsøker nye postdoktorer med informasjon om Forskerforbundet. Lokallagene oppfordres til å trekke inn postdoktorer i lokallagsstyret. B. Forskerforbundet sentralt har en egen kontaktperson for stipendiater og postdoktorer som har ansvar for forbundets oppfølging overfor disse gruppene. C. Midlertidig tilsatte har ingen karantenetid for juridisk bistand. D. Postdoktorer som melder seg inn i Forskerforbundet, nyter godt av de samme gunstige medlemsfordelene som andre medlemmer i Forskerforbundet. Alle medlemmer omfattes av Forskerforbundets bank- og forsikringsordninger. Som medlem får man tilsendt tidsskriftet Forskerforum 10 ganger i året

Forskerforbundet: Handlingsplan for stipendiater 2010 2012

Forskerforbundet: Handlingsplan for stipendiater 2010 2012 Forskerforbundet: Handlingsplan for stipendiater 2010 2012 Notat vedtatt av Hovedstyret 18.02.2010 Oversikt over mål og tiltak Forskerforbundet ønsker gjennomført og vil arbeide for i perioden Skriftserien

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Skriftserien nr 6/2011 1. INNLEDNING Forskerforbundets Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia ble

Detaljer

Innspill til Forskningsrådets policy 2016-2020: Rekruttering og karriereløp for forskning

Innspill til Forskningsrådets policy 2016-2020: Rekruttering og karriereløp for forskning Akademiet for yngre forskere C/O Det Norske Videnskaps-Akademi Drammensveien 78 0271 Oslo kontakt@akademietforyngreforskere.no Oslo, 10. februar 2016 Norges forskningsråd Avdeling for strategi og analyse

Detaljer

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: Universitets- og høgskolelovens 6-4

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: Universitets- og høgskolelovens 6-4 UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Diskusjonssak D-sak3

Detaljer

kunnskap gir vekst Midlertidig tilsatt?

kunnskap gir vekst Midlertidig tilsatt? kunnskap gir vekst Midlertidig tilsatt? Midlertidig tilsatt i staten? Hovedregelen både i tjenestemannsloven og i universitets- og høyskoleloven er fast ansettelse. Unntak fra fast tilsetting krever et

Detaljer

Rekruttering og organisasjonsutvikling

Rekruttering og organisasjonsutvikling kunnskap gir vekst Rekruttering og organisasjonsutvikling Hvorfor snakker vi om rekruttering? Organisasjonsutvikling Forbundets målsettinger i et langt perspektiv Organisasjonsutvikling Et realistisk mål

Detaljer

kunnskap gir vekst Stipendiat? Bli medlem

kunnskap gir vekst Stipendiat? Bli medlem kunnskap gir vekst Stipendiat? Bli medlem Høyere lønn og bedre arbeidsvilkår Forskerforbundets overordnete målsetting er å gjøre stipendiatstillingen så attraktiv at institusjonene klarer å rekruttere

Detaljer

Et sted mellom student og ansatt hvilke konsekvenser har dette?

Et sted mellom student og ansatt hvilke konsekvenser har dette? Til: Fra: Katrine Olsson Dato: 27.04.09 Sak: Strategidokument Stipendiatene i Tekna Innledning: Tekna organiserer om lag 680 stipendiater, hovedsakelig ansatt i statlig og privat sektor. De fleste befinner

Detaljer

ST. MELD. NR. 35 (2001-2002) KVALITETSREFORMEN. OM REKRUTTERING TIL UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

ST. MELD. NR. 35 (2001-2002) KVALITETSREFORMEN. OM REKRUTTERING TIL UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget Karl Johans gate Oslo Oslo, 23.09.02, SL ST. MELD. NR. 35 (2001-2002) KVALITETSREFORMEN. OM REKRUTTERING TIL UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER I UNIVERSITETS-

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Stipendiaters rettigheter

Stipendiaters rettigheter Stipendiaters rettigheter Jan Øystein Haavig Bakke Doktorkandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU DIONS-seminar om stipendiaters rettigheter, NTNU Dragvoll, 2006-11-28 Doktorkandidatenes interesseorganisasjon

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen?

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? 1 Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? Torbjørn Digernes rektor NTNU Presentert på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 6. november 2007 2 Universitetene møter utfordringen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 1. Strategisk forankring av arbeidet med likestilling ved NVH Arbeidet med likestilling er forankret i strategisk plan for 2011-13. I NVHs handlingsplan for 2011

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Ti forventninger til regjeringen Solberg

Ti forventninger til regjeringen Solberg kunnskap gir vekst Ti forventninger til regjeringen Solberg Kontaktperson: leder Petter Aaslestad mobil: 915 20 535 Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide

Detaljer

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke kunnskap gir vekst Organisering gir styrke Kunnskap gir vekst organisering gir styrke Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna

Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna Rekruttering er avhengig av god forskningsfinansiering! Viktigste betingelse for å velge

Detaljer

NTNU S-sak 23/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.05.2011 PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 23/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.05.2011 PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 23/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.05.2011 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU Tilråding: Styret vedtar følgende retningslinjer

Detaljer

Demokratiske muligheter blant doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte i Norge i dag

Demokratiske muligheter blant doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte i Norge i dag Demokratiske muligheter blant doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte i Norge i dag Innledning Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) er en paraplyorganisasjon for organisasjoner

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Solstrand 25-26 november 2010 Verktøykasse for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging

Solstrand 25-26 november 2010 Verktøykasse for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging Solstrand 25-26 november 2010 Verktøykasse for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging Fra Stavanger til Solstrand Ved Kjersti Sørlie Rimer Leder av FAP Tema I Stavanger Hvem er FAPèrne

Detaljer

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Utlysning av midler fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU for 2015 Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Søknadsfrist 16. juni

Detaljer

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Kristin Lofthus Hope Kristin Lofthus Hope Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Undersøkelse blant midlertidig ansatte ved UiB vår

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Forskningsfinansieringen sett i forhold til universitetenes og høyskolenes handlingsrom

Forskningsfinansieringen sett i forhold til universitetenes og høyskolenes handlingsrom Forskningsfinansieringen sett i forhold til universitetenes og høyskolenes handlingsrom Rektor Sigmund Grønmo Forskerforbundets forskningspolitiske seminar Oslo 22. november 2011 Handlingsrom for forskning

Detaljer

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN)

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) Forventninger til evaluering av doktorgradsutdanningen i Norge Oslo 02.03.2011 15.03.2011 1 Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) Offisielt stiftet i Oslo 26. januar 2003 Paraplyorganisasjon for lokale

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

Kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Spørreundersøkelse blant medlemmer registrert i en teknisk eller administrativ stilling

Kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Spørreundersøkelse blant medlemmer registrert i en teknisk eller administrativ stilling Kompetanseutvikling og lønnsutvikling Spørreundersøkelse blant medlemmer registrert i en teknisk eller administrativ stilling Strategisk plan for FFTA 2012-2017 bidra til at medlemmene får den best mulige

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak.

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak. Vedlegg 2 Utredning av en modell med forhåndsgodkjenning av større virksomheter 1 Innledning Ifølge regj eringserklæringen skal det bli "enklere for næringslivet å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft

Detaljer

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.15 1. INNLEDNING Hovedtariffavtalen og Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen omforent lønnspolitikk.

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Forskerforbundet: Karriereutvikling og arbeidsvilkår i helsesektoren Rapport fra medlemsundersøkelse 2015

Forskerforbundet: Karriereutvikling og arbeidsvilkår i helsesektoren Rapport fra medlemsundersøkelse 2015 Forskerforbundet: Karriereutvikling og arbeidsvilkår i helsesektoren Rapport fra medlemsundersøkelse 215 Skriftserien nr. 6/216 Innhold 1 INNLEDNING 3 1.1 Hovedfunn 3 1.2 Beskrivelse av utvalget 3 2 STILLINGSTYPE

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om likestillingsarbeidet ved KHiB til orientering

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

Saken tas til orientering med eventuelle tilbakemeldinger fra styret.

Saken tas til orientering med eventuelle tilbakemeldinger fra styret. US-SAK NR: 99/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR: Midlertidig ansatte ved UMB

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020. Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP

Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020. Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020 Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP Innhold Norsk forskeropplæring i 2010 hva kjennetegner den?

Detaljer

Pliktarbeid: muligheter eller tidssluk. Lena A. Ulfseth 1

Pliktarbeid: muligheter eller tidssluk. Lena A. Ulfseth 1 Pliktarbeid: muligheter eller tidssluk Lena A. Ulfseth 1 Hva var problemet hos oss (Ahs)? lite forutsigbart og preget av tilfeldigheter tidsbruk / regning av timer- hva er reelt variert hva som gjøres

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning Kunnskapsdepartementet 1. november 2013 Høringsnotat Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 1. Innledning For mange forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler har gaver vært

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Søknadsfrist mandag 1. juni 2015 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Skriftserien nr. 1/2016 Innhold OPPSUMMERING 3 1. FORMÅL OG BAKGRUNN 4 2. VALIDITET OG RELIABILITET

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Endringer i Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

Endringer i Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO Endringer i Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO Bakgrunn En klage til LDO har gjort UiO oppmerksom på noen konsekvenser av forholdet mellom Forskrift om ansettelsesvilkår

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010

Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010 Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres

Detaljer

En sentral utfordring ved UMB er å øke kvinneandelen i faste undervisnings- og forskerstillinger, derfor setter UMB mål om å ha:

En sentral utfordring ved UMB er å øke kvinneandelen i faste undervisnings- og forskerstillinger, derfor setter UMB mål om å ha: 1 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...3 Sammendrag...5 1. Innledning...5 2. Dagens situasjon...6 2.1 Omtale pr. stillingskategori...6 2.2. Forskjeller mellom instituttene...8 3. Mål for likestilling

Detaljer

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU desember

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Gender Equality in Norway - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB)) Key figures on Women 2006 Nøkkeltall: 3 av 5 studenter ved universitet og høgskoler

Detaljer

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver kunnskap gir vekst Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt, Forskerforbundet ved UiO www.forskerforbundet.no

Detaljer

Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING. Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning.

Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING. Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning. Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning. Forskerforbundets medlemsutvikling 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Svein Kyvik NIFU STEP

Svein Kyvik NIFU STEP Svein Kyvik NIFU STEP Hvorfor er ikke de beste hodene interessert i en forskerkarriere? Hvorfor hopper mange av underveis? Hvorfor velger mange doktorer en annen karriere enn forskning? Hvilke konsekvenser

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Vedtatt i styremøte den 16.10.2007. Gyldig til 31.12.2010

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Vedtatt i styremøte den 16.10.2007. Gyldig til 31.12.2010 Akademikernes policydokument om høyere utdanning Vedtatt i styremøte den 16.10.2007. Gyldig til 31.12.2010 I. Hovedpunkter Kvalitet og mangfold i høyere utdanning må være en politisk prioritet, uavhengig

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Skriftserien nr. 1/2016 Innhold OPPSUMMERING 3 1. FORMÅL OG BAKGRUNN 4 2. VALIDITET OG RELIABILITET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer