Forskerforbundet: Handlingsplan for postdoktorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskerforbundet: Handlingsplan for postdoktorer"

Transkript

1 Forskerforbundet: Handlingsplan for postdoktorer Notat vedtatt av Hovedstyret Oversikt over mål og tiltak Forskerforbundet ønsker gjennomført og vil arbeide for i perioden Skriftserien nr 6/2010

2 BAKGRUNN Forskerforbundet er den største og ledende fag- og interesseorganisasjonen for ansatte i forskning og høyere utdanning og organiserer omtrent halvparten av landets postdoktorer, som utgjør 2,5 % av medlemmene i Forskerforbundet. På linje med andre fagforeninger tilbyr Forskerforbundet bistand i spørsmål vedrørende medlemmenes arbeidsforhold, kursing i lov- og avtaleverk samt har medlemstilbud innen bank og forsikringer. I tillegg er Forskerforbundet også en aktør innen utdannings- og forskningspolitikk. På grunn av forbundets brede medlemsmasse i utdannings- og forskningssektoren, blir forbundet oppfattet som et representativt talerør for de ansatte i hele høyere utdannings- og forskningssektoren. Postdoktorordningen ble innført i Norge på 1980-tallet gjennom Forskningsrådet. Det var først i 1998 at institusjonene selv fikk anledning til å opprette egne postdoktorstillinger. Dette har ført til en betydelig vekst i antallet, som kan ses av figuren på neste side. Utgangspunktet for innføringen av postdoktorstillingen var et ønske om en stilling som kunne ivareta behovet for videre kvalifisering og fungere som en ventestilling i påvente av ledige faste vitenskapelige stillinger. I tillegg anså man ordningen som et virkemiddel for å styrke kvaliteten på forskningen, kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger, mobiliteten mellom forskningsmiljøene og internasjonaliseringen av forskningen. Tilsetting som postdoktor skal ha kvalifisering til toppstilling (professor) som hovedformål og skal rendyrkes til dette. Stillingen er en midlertidig åremålstilling og det er derfor viktig å påse at den ikke misbrukes og at regelverket så klart som mulig definerer hvordan den skal innrettes. Tilsetting som postdoktor skal ikke være nødvendig for å oppnå fast tilsetting i vitenskapelig stilling. Dette ville ført til en formalisering av enda lengre midlertidige forskerkarrierer enn i dag. Forskerforbundet vil med denne handlingsplanen følge opp bruken av postdoktorstillingen for å sikre at den brukes i henhold til intensjonen og regelverket. Handlingsplanen er vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre og gjelder for perioden Planen er en samling av mål og tiltak som Forskerforbundet mener bør gjennomføres for å oppnå bedre lønns- og arbeidsvilkår for postdoktorer. Forskerforbundet arbeider for å forbedre lønns- og arbeidsbetingelsene for alle sine medlemmer. Postdoktorer er midlertidig ansatte tjenestemenn og har krav på samme behandling som øvrige ansatte i virksomheten. Forskerforbundet arbeider videre med å skape bedre vitenskapelige karriereløp med tryggere rammer og økt forutsigbarhet enn i dag. Dette gjenspeiles i forbundets arbeidsprogram for og de årlige prioriterte arbeidsoppgaver. Handlingsplanen består av 6 overordnete mål med tilhørende strategier. Målsettingene er langsiktige og kontinuerlige mens strategiene er tiltak som skal gjennomføres for å nå målene. Både mål og strategier vil kunne bli justert underveis for eksempel på bakgrunn av nye forhold som oppstår eller synspunkter fra medlemmer i Forskerforbundet. Kom derfor gjerne med innspill til oss! Forskerforbundet har også en handlingsplan for stipendiater (Skriftserien nr 2/2010). Handlingsplanene er overlappende på mange punkter som gjelder tilsettingsvilkår og rett til forlengelse, arbeidsforhold og faglig integrering, karriereplanlegging, tiltak mot midlertidighet, og oppfølging og øremerking av midler til yngre forskere. Begge handlingsplanene kan lastes ned fra forbundets nettsider. (

3 Antall årsverk postdoktorer ved universiteter og høyskoler Kilde DBH HOVEDMÅL: 1. En postdoktorstilling skal være en reell rekrutteringsstilling, med kvalifisering til vitenskapelig toppstilling som mål. 2. Lønnsbetingelsene må være så gode at institusjonene kan tiltrekke seg de beste forskertalentene. 3. Arbeidsforholdene skal tilrettelegges slik at postdoktorene kommer i mål med sitt kvalifiseringsarbeid i løpet av tilsettingsperioden. 4. Det må legges til rette for at det kvalifiserende arbeidet skal være av høy internasjonal kvalitet og at alle postdoktorer skal ha mulighet for et lengre utenlandsopphold i løpet av perioden 5. For å sikre rekruttering av de beste forskerne må det opprettes tydeligere karriereløp og flere faste førstestillinger. 6. Forskerforbundet skal være det naturlige valget av fagforening for postdoktorer, gjennom aktivt arbeid for deres rettigheter lokalt og nasjonalt

4 HOVEDMÅL OG STRATEGIER: 1. En postdoktorstilling skal være en reell rekrutteringsstilling, med kvalifisering til vitenskapelig toppstilling som mål. Hovedformålet med postdoktorordningen var å bedre rekrutteringen til faglige toppstillinger (Rundskriv F ; St. meld. nr. 35 for ). Det var ikke en intensjon å skape et ytterligere midlertidig ledd mellom doktorgrad og fast førstestilling, men å kunne tilby en ventestilling for dyktige doktorgradskandidater innen fagfelt med erstatningsbehov, men uten ledige faste stillinger (St. meld. nr. 28 for ). Ifølge forskriften om tilsetting av postdoktorer ( 2-1 nr. 1) kan ingen ansettes i mer enn en åremålsperiode i samme stillingskategori ved samme institusjon. Lovverket åpner følgelig for flere påfølgende postdoktorperioder ved ulike, endog tett samarbeidende, institusjoner. Dette er uheldig, da det gir institusjonene utstrakt anledning til midlertidig tilsetting, og muligheten for flere åremålsperioder bidrar til at kompetansekravet for fast ansettelse øker. Mens det formelle kravet for tilsetting som førsteamanuensis er doktorgrad, er det reelle kravet mange steder flere perioder som postdoktor. Dermed undergraves det tverrpolitiske ønsket om å øke forutsigbarheten og redusere midlertidigheten i sektoren. Den økende bruken av postdoktorstillingen kan sies å bidra til underminering av det ordinære karriereløpet. En postdoktor skal etter gjeldende regelverk arbeide med selvstendig forskningsarbeid som i løpet av perioden skal gi grunnlag for videre kvalifisering. Rammen for videre kvalifisering skal fremgå av egen prosjektplan med tilhørende fremdriftsplan. En postdoktor skal ikke være en midlertidig ansatt prosjektforsker eller lærer/veileder. I desember 2006 ble forskriften om tilsetting av postdoktorer 1-2 nr. 4 endret slik at det ble mulig å ilegge pliktarbeid for tilsetting utover to år, mot tidligere tre år. Forskerforbundet var imot en slik endring og frykter for misbruk av postdoktorordningen, i retning av at den ses på som en mulighet til å ansette en midlertidig førsteamanuensis. I henhold til forskriften ( 1-2 nr. 2) skal postdoktorstillingen kun benyttes av universiteter og høyskoler som kan utstede doktorgrad. Dette skal sikre at postdoktorene kommer inn i et godt fagmiljø som kan tilby både oppfølging/rådgiving og god videre kvalifisering av postdoktoren. I praksis brukes stillingen også utenfor UH-sektoren, med varierende vilkår og avtaler. Strategier og tiltak A. For å sikre nok tid til kvalifiseringsarbeid skal tilsettingsperioden som postdoktor utgjøre minst tre år med ren forskning. Forbundet sentralt arbeider for å endre forskriften for tilsetting av postdoktor m.m. slik at en postdoktorstilling skal ha minimum tre år med ren forskningstid Lokallagene forsøker å påvirke arbeidsgiver gjennom møter, forhandlinger og gjennomgang av utlysningstekster av postdoktorstillinger til å lyse ut for minimum tre år og knytte arbeidsplikten til et eventuelt fjerde år. B. For å oppfylle intensjonen og unngå misbruk må forskriftens krav til innhold, særlig knyttet til kvalifisering i postdoktorløpet, tydeliggjøres. Det må sikres at

5 forskningsprosjektet utformes slik at det dekker den bredde og selvstendighet som er nødvendig for toppstillingskompetanse. Forbundet sentralt arbeider for å få inn en presisering av kvalifiseringsløpet til vitenskapelig toppstilling i forskriften. Lokallagene tar opp dette med ledelsen og arbeider for at man som et minimum oppfyller forskriftens 1-2 nr. 3 og 5 om framlegging av prosjekt for kvalifiseringsarbeidet, med framdriftsplan og ansvar for faglig oppfølging. C. Det skal kun være anledning til å ha én åremålsperiode i postdoktorstilling. Forbundet sentralt arbeider for at dette blir nedfelt i lov- og avtaleverk. Lokallagene følger opp at ikke egen institusjon har avtaler om dobbelt-postdoktorordninger med samarbeidende institusjoner. D. En postdoktorstilling bør signalisere at en institusjon ser på det angjeldende forskningsområdet som et satsingsområde som de har rekrutteringsplaner innenfor. Postdoktorstillingen bør i så måte være en intensjonserklæring. Lokallagene følger opp dette ved egen institusjon. 2. Lønnsbetingelsene må være så gode at institusjonene kan tiltrekke seg de beste forskertalentene. For at universitetene og høyskolene skal kunne konkurrere om og tiltrekke seg gode og motiverte kandidater, må de fremstå som konkurransedyktige arbeidsplasser med gode karriereutsikter. Det må gjøres attraktivt å forfølge en forskerkarriere. For å få til dette må lønns- og arbeidsbetingelsene, både i postdoktorperioden og i løpet av forskerkarrieren, være konkurransedyktige. Postdoktorene er i dag sikret samme minimumslønn som andre stillinger med førstekompetanse, i lønnsramme 24. Det er et viktig prinsipp for Forskerforbundet at postdoktorer ikke skal ha lavere minimumslønn enn andre førstestillinger. Snarere bør det være et prinsipp at postdoktorene gis ekstra kompensasjon for den risiko de utsetter seg for ved å velge en uforutsigbar forskerstilling uten sikkerhet for framtidig arbeid. Strategier og tiltak A. Postdoktorene sikres samme lønnsutvikling som andre stillinger på tilsvarende kompetansenivå. Forbundet sentralt arbeider for å heve lønnsnivået for postdoktorer i sentrale lønnsforhandlinger. Lokallagene sørger for at postdoktormedlemmer konkurrerer på lik linje med andre medlemmer om potten til lokale lønnsforhandlinger. B. Laveste innplassering ifølge hovedtariffavtalen i staten er minimumslønn. Erfaring og kompetanse utover minstekravet til stillingen og tilsetting innenfor fagområder hvor det er vansker med rekruttering, skal føre til høyere innplassering. Forbundet sentralt informerer om mulighetene for høyere lønnsplassering i alle aktuelle kanaler. Lokallagene tar opp behovet for en fleksibel lønnsinnplassering av postdoktorer med ledelsen ved institusjonen. Det innarbeides i den lokale lønnspolitikken at postdoktorer ved tilsetting gis lønnsinnplassering i samsvar med kompetanse og erfaring

6 3. Arbeidsforholdene skal tilrettelegges slik at postdoktorene kommer i mål med sitt kvalifiseringsarbeid i løpet av tilsettingsperioden. En undersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (Skriftserien nr. 6/2007) viser at langt de fleste postdoktorer mente de hadde gode vilkår for å drive sitt kvalifiserende arbeid. To av tre hadde likevel tidvis problemer med at andre oppgaver tok for mye tid og oppmerksomhet. I henhold til forskriften skal det utarbeides en plan for gjennomføring av prosjektet som ligger til grunn for ansettelse i postdoktorstilling. Planen skal inngå i arbeidskontrakten og skal omfatte prosjektbeskrivelse, framdriftsplan og omfang av eventuelt pliktarbeid. Planen skal inneholde opplysning om hvem som skal ha plikt til å følge opp postdoktoren med faglig rådgivning og iverksette tiltak om postdoktoren har problemer med å nå målene for kvalifiseringsarbeidet. Flere institusjoner anvender rundsummen som skal finansiere postdoktorstillingen til å dekke inn merutgiftene ved sykefravær og fødselspermisjon etc. Folketrygden dekker opp til 6 ganger grunnbeløpet i fødselspenger. For eksternt finansierte postdoktorer dekker ikke dette kostnadene som påløper ved lønn, sosiale utgifter og overhead. Rundsummen som skal finansiere postdoktorløpet brukes derfor av mange institusjoner til å dekke opp differansen. Som følge av dette opplever noen postdoktorer at lønn reduseres og at driftsmidler trekkes inn når de vender tilbake etter permisjon. En slik praksis vil kunne være ulovlig og diskriminerer alle med legitimt behov for fravær som følge av sykdom og fødselspermisjon i løpet av postdoktorperioden. I tillegg bidrar dette til at færre blir i stand til å fullføre kvalifiseringsløpet. Etter forskriften må fravær i dag utgjøre minst to sammenhengende uker for å gi rett til forlenget tilsettingsperiode. Selv om gyldig fravær samlet utgjør flere uker og måneder, har man ikke rett til forlengelse. Dette er urimelig og gjør det vanskeligere å fullføre kvalifiseringsarbeidet for postdoktorer som har legitimt behov for flere korttidsfravær. Regelverket strider også mot intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv og rammer i første rekke kronisk syke og de med særlig ansvar for barn og nær familie. Strategier og tiltak A. Flere kortvarige fravær hjemlet i lov- eller tariffavtale, der fraværet samlet tilsvarer to uker eller mer, må likestilles med sammenhengende fravær av samme lengde og utløse tilsvarende forlengelse av tilsettingsperioden. Følgende tillegg bør tas inn i forskriften: Dokumenterte korttidsfravær kan etter søknad til institusjonen gi grunnlag for forlengelse dersom fraværet samlet tilsvarer minst to sammenhengende uker. Forbundet sentralt tar opp spørsmålet med Kunnskapsdepartementet og Stortinget. Lokallagene bidrar til å synliggjøre problemet lokalt og arbeider for lokale avtaler om dette. B. Ingen skal få redusert lønn eller driftsmidler som følge av sykefravær eller fødselspermisjon. Forbundet sentralt tar opp problemet med Kunnskapsdepartementet for å drøfte løsninger. Lokallagene arbeider for at institusjonene ikke reduserer lønn og driftsmidler som følge av sykefravær eller fødselspermisjon

7 C. Institusjonen har ansvar for at postdoktorene blir tatt godt imot og orientert om hva som forventes av dem, og hva de kan forvente av institusjonen. Institusjonene har ansvar for å følge opp postdoktorens faglige aktivitet og sørge for at han/hun blir godt integrert i forskningsfellesskapet. Lokallagene følger opp at postdoktorene blir godt mottatt og faglig integrert ved institusjonen. Lokallagene arbeider for at arbeidskontraktene til postdoktorene inkluderer en gjennomføringsplan hvor ansvaret for faglig oppfølging kommer fram. D. Utenlandske postdoktorer skal få bedre informasjon og bistand fra institusjonen i forbindelse med flytting til Norge. Dette omfatter bl.a. bistand til å skaffe bolig og oppholdstillatelse. Forbundet sentralt arbeider opp mot myndighetene for å effektivisere behandlingene av utenlandske forskeres visum og oppholdstillatelse. Forbundet sentralt utarbeider engelskspråklig informasjons- og brosjyremateriell, samt utvikling av engelske oversettelser av gjeldende lov- og regelverk. Lokallagene tar initiativ til at institusjonene følger opp denne gruppa, inkludert egen engelskspråklig informasjon. E. Postdoktorer er midlertidig ansatte tjenestemenn og skal ha tilbud om medarbeidersamtale på linje med andre ansatte. Dette vil kunne være et viktig instrument for å fange opp eventuelle problemer postdoktoren opplever underveis både i forhold til arbeidsmiljø, faglig oppfølging og andre forhold. Lokallagene arbeider for at alle postdoktorer gis tilbud om medarbeidersamtaler. 4. Det må legges til rette for at det kvalifiserende arbeidet skal være av høy internasjonal kvalitet og at alle postdoktorer skal ha mulighet for et lengre utenlandsopphold i løpet av perioden. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger, og bør innebære forskermobilitet og internasjonalisering. Dette kan bare skje ved tilstrekkelig finansiering og tilrettelegging fra norske myndigheter, og ved at norske institusjoner driver et aktivt forskerutvekslingssamarbeid med gode institusjoner i utlandet. Tall fra DBH viser at i 2009 hadde drøyt hver fjerde postdoktor tilsatt ved en norsk institusjon et utenlandsopphold på 4 uker eller mer. DBHs statistikk viser at den internasjonale forskermobilitet (inklusive postdoktorer) ved landets universiteter er klart synkende siden Det gir signaler om at forholdene ikke er tilstrekkelig gode for forskermobilitet. Reglene for videreføring av sosiale ytelser som kontantstøtte og barnetrygd ved forskeropphold i utlandet er unødvendig uoversiktlige og tilsynelatende lite smidige. I dag stoppes flere av ytelsene etter noen måneder, avhengig av hvilket land man oppholder seg i, status på medlemskap i folketrygden og samlet lengde på oppholdet. Det må tilretteleggs for og oppfordres til utenlandsopphold, men det kan ikke stilles obligatorisk krav til opphold utenfor egen institusjon, da dette vil kunne utelukke grupper som av familiære, helsemessige eller andre årsaker er forhindret fra dette

8 Strategier og tiltak A. Postdoktorer gis tilstrekkelige ressurser til forskningsopphold i utlandet og økonomiske vilkår som gjør det mulig for barnefamilier å reise ut. Forbundet sentralt arbeider for økte ressurser til utenlandsopphold for postdoktorer i forslag til statsbudsjett. Forbundet sentralt tar opp behovet for økte ressurser til utenlandsopphold med Kunnskapsdepartementet (KD), Kirke- utdannings- og forskningskomiteen (KUFkomiteen) og andre politikere. Forbundet sentralt initierer et samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Norges forskningsråd (NFR) i saken. Lokallagene tar opp behovet for økte ressurser til utenlandsopphold med institusjonens ledelse. Institusjonene bør minst kunne tilby samme støttemuligheter som NFR. Lokallagene tar opp behovet for at alle postdoktorer skal få tilstrekkelig hjelp til å identifisere og gjeste de rette forskermiljøene. B. Postdoktorer som er avhengig av lengre utenlandsopphold må få lagt til rette for at man kan opprettholde barnetrygd og kontantstøtte under hele utenlandsoppholdet. Forskerforbundet sentralt tar opp saken med sentrale myndigheter. Forskerforbundet sentralt tar opp saken gjennom Unio. C. Postdoktorer skal tildeles tilstrekkelige driftsmidler og det skal stilles moderne vitenskapelig utstyr til disposisjon. Forbundet sentralt arbeider for fullfinansierte postdoktor- og stipendiatstillinger, som gjør det mulig for institusjonene å tilby gode ressurser til drift og vitenskapelig utstyr. Lokallagene tar opp postdoktorenes behov for midler til drift og utstyr med institusjonenes ledelse om nødvendig. D. For å sikre at kvaliteten på kvalifiseringsarbeidet er tilstrekkelig høy skal en postdoktor være tilsatt ved en institusjon med rett til å tildele doktorgrad (jf. forskriftens 1.2.2). Andre institusjoner må søke departementet og følge gjeldende lovverk og tariffavtaler for postdoktorer. Forbundet sentralt arbeider opp mot FAD og KD for å få gjennomslag for dette. Lokallagene ved institusjoner utenfor universitets- og høyskolesektoren med postdoktorer følger opp at lov- og avtaleverk knyttet til postdoktorstillingen følges. 5. For å sikre rekruttering av de beste forskerne må det opprettes tydeligere karriereløp og flere faste førstestillinger. Forskerkarrieren er preget av uforutsigbarhet og usikkerhet, med svært liten grad av institusjonalisert karriereplanlegging. Ikke bare er den samlede lengden på ulike åremålsstillinger svært lang, men det er også en utstrakt bruk av midlertidig tilsetting i ordinære vitenskapelige stillinger i statlig universitets- og høyskolesektor. Selv om man holder rekrutteringsstillinger utenfor har over 20 % av de vitenskapelige ansatte vært midlertidig tilsatt de siste årene. Dette er mer enn dobbelt så mye som i arbeidslivet for øvrig. Forskerforbundet kan ikke se at så høy midlertidighet er nødvendig; mange av dagens midlertidige burde vært fast tilsatt. På grunn av den høye andelen midlertidig tilsatte bør det utredes en ny vitenskapelig stilling for gi større forutsigbarhet enn det som er tilfelle ved kortvarige midlertidige tilsettinger. En slik innstegstilling kan gi et lengre tilsettingsløp med vurdering for fast tilsetting i enden

9 Stillingen må utformes slik at den ikke erstatter faste stillinger og skal kun opprettes over statsbudsjettet. Videre må stillingen gi et realistisk kvalifiseringsløp frem til professor med fast tilsetting i enden dersom kandidaten er kvalifisert for tilsetting som professor. Strategier og tiltak A. Forskerforbundet vil arbeide for at stipendiat- og postdoktorstillinger blir fullfinansierte, slik at de ikke går på bekostning av institusjonenes grunnbevilgning og muligheten for nye faste stillinger. Forbundet sentralt vil arbeide for å få gjennomslag for dette i møter med NFR, KD, KUF- komiteen og andre politikere. B. Det må etableres tydeligere karriereplaner og -løp for alle forskerrekrutter. Forbundet sentralt og lokallagene arbeider for at institusjonene har fokus på karriereveiledning og -oppfølging av forskerrekruttene, inkludert tydelige stillingsplaner og faglige prioriteringer. C. Forskerforbundet vil arbeide for flere faste stillinger og redusert bruk av midlertidig tilsetting ved universitetene og høyskolene. Forbundet sentralt vil arbeide for 1000 nye faste stillinger for å sikre at forskningsplikten lar seg løse innen ordinær arbeidstid. Forbundet sentralt vil påtale den høye bruken av midlertidig tilsetting med departement, relevante Stortingskomiteer og aktører i UH-sektoren, deriblant Universitets- og høyskolerådet (UHR), og arbeide for at det etableres en plan som tar sikte på å redusere midlertidigheten. Forbundet sentralt vil i samarbeid med lokallagene aksjonere mot unødvendig og lovstridig bruk av midlertidig tilsetting. Lokallagene overvåker og påtaler overdreven og lovstridig bruk av midlertidig tilsetting. D. For å øke forutsigbarheten for forskerrekruttene ønsker Forskerforbundet at en ny vitenskapelig stilling, innstegstilling, utredes. Innstegstillingen skal gi tilsetting for en periode på inntil 6 år og gi fast tilsetting som professor dersom man er kvalifisert for det ved utløpet av perioden. Forskerforbundet sentralt arbeider for at en innstegstilling blir utredet. E. For å sikre yngre forskere mulighet for å vinne fram med nye forskningsideer opprettes et eget program i NFR forbeholdt yngre, ikke-etablerte forskere. Forbundet sentralt vil arbeide for et eget program for fri prosjektstøtte i Forskningsrådet forbeholdt yngre forskere (avlagt doktorgrad i løpet av de siste åtte årene). Forbundet sentralt vil arbeide for utlysninger også av hjemvendingsstipendier (return grants) og poster for mindre prosjektstøtte for yngre forskere

10 6. Forskerforbundet skal være det naturlige valget av fagforening for postdoktorer, gjennom aktivt arbeide for deres rettigheter lokalt og nasjonalt. Forskerforbundet arbeider for bedre lønns- og arbeidsvilkår for alle tilsatte innen forskning og undervisning. Som den største og ledende fagforening for ansatte i forskning og høyere utdanning skal Forskerforbundet være det naturlige valget av fagforening for postdoktorer. En høy andel postdoktormedlemmer vil både kvalitetssikre politikken til Forskerforbundet knyttet til forskerrekruttering og gi større gjennomslagskraft for forbundets politikk. Strategier og tiltak A. Forskerforbundet vil rekruttere flere postdoktorer til forbundet for å oppnå økt gjennomslagskraft i arbeidet med å bedre vilkårene for forskerrekruttene og sektoren forøvrig. Forbundet sentralt gjennomfører årlige kurs/seminar for postdoktorer. Lokallagene oppsøker nye postdoktorer med informasjon om Forskerforbundet. Lokallagene oppfordres til å trekke inn postdoktorer i lokallagsstyret. B. Forskerforbundet sentralt har en egen kontaktperson for stipendiater og postdoktorer som har ansvar for forbundets oppfølging overfor disse gruppene. C. Midlertidig tilsatte har ingen karantenetid for juridisk bistand. D. Postdoktorer som melder seg inn i Forskerforbundet, nyter godt av de samme gunstige medlemsfordelene som andre medlemmer i Forskerforbundet. Alle medlemmer omfattes av Forskerforbundets bank- og forsikringsordninger. Som medlem får man tilsendt tidsskriftet Forskerforum 10 ganger i året

Forskerforbundets politikk for postdoktorer Notat vedtatt av Hovedstyret

Forskerforbundets politikk for postdoktorer Notat vedtatt av Hovedstyret Forskerforbundets politikk for postdoktorer Notat vedtatt av Hovedstyret 06.09.2017 Skriftserien nr. 6/2017 Forskerforbundets politikk for postdoktorer Postdoktor er en rekrutteringsstilling i det norske

Detaljer

Forskerforbundet: Handlingsplan for stipendiater 2010 2012

Forskerforbundet: Handlingsplan for stipendiater 2010 2012 Forskerforbundet: Handlingsplan for stipendiater 2010 2012 Notat vedtatt av Hovedstyret 18.02.2010 Oversikt over mål og tiltak Forskerforbundet ønsker gjennomført og vil arbeide for i perioden Skriftserien

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Kunnskapsdepartementet Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Telefaks 21 02 34 01 Besøksadresse Tollbugata 35 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380 08 68605 post@forskerforbundet.no

Detaljer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Skriftserien nr 6/ Forskerforbundet: Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Oktober. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

Forskerforbundets stipendiatpolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret

Forskerforbundets stipendiatpolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret Forskerforbundets stipendiatpolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 06.09.2017 Skriftserien nr. 5/2017 Forskerforbundets stipendiatpolitikk Stillingen som stipendiat er den viktigste veien til en forskerkarriere

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Skriftserien nr 6/2011 1. INNLEDNING Forskerforbundets Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia ble

Detaljer

Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO

Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO 2016-2018 1. LØNNSVILKÅR Lokallagets primære oppgave er å arbeide systematisk for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for alle medlemsgrupper. Lønnsvilkårene

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

Veien til et kjønnsbalansert akademia

Veien til et kjønnsbalansert akademia kunnskap gir vekst Handlingsplan Veien til et kjønnsbalansert akademia FF Likestilling 0108.indd 1 24-01-08 13:02:55 Forskerforbundets overordnede mål for likestilling i akademia Forskerforbundet arbeider

Detaljer

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: Universitets- og høgskolelovens 6-4

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: Universitets- og høgskolelovens 6-4 UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Diskusjonssak D-sak3

Detaljer

Innspill til Forskningsrådets policy 2016-2020: Rekruttering og karriereløp for forskning

Innspill til Forskningsrådets policy 2016-2020: Rekruttering og karriereløp for forskning Akademiet for yngre forskere C/O Det Norske Videnskaps-Akademi Drammensveien 78 0271 Oslo kontakt@akademietforyngreforskere.no Oslo, 10. februar 2016 Norges forskningsråd Avdeling for strategi og analyse

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Rekruttering og organisasjonsutvikling

Rekruttering og organisasjonsutvikling kunnskap gir vekst Rekruttering og organisasjonsutvikling Hvorfor snakker vi om rekruttering? Organisasjonsutvikling Forbundets målsettinger i et langt perspektiv Organisasjonsutvikling Et realistisk mål

Detaljer

Norsk UH-sektor: et kroneksempel på institusjonalisering av midlertidighet

Norsk UH-sektor: et kroneksempel på institusjonalisering av midlertidighet Norsk UH-sektor: et kroneksempel på institusjonalisering av midlertidighet Ann Cecilie Bergene Forskningsleder/Seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus www.afi.no 1 Regulering:

Detaljer

Postdoktorstillingar: Innhald og tilsetjingsreglement.

Postdoktorstillingar: Innhald og tilsetjingsreglement. FON-SAK NR: 26/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ÅGOT AAKRA ARKIVSAK NR: Sak 26/2012 Postdoktorstillingar: Innhald og tilsetjingsreglement.

Detaljer

Stipendiaters rettigheter

Stipendiaters rettigheter Stipendiaters rettigheter Jan Øystein Haavig Bakke Doktorkandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU DIONS-seminar om stipendiaters rettigheter, NTNU Dragvoll, 2006-11-28 Doktorkandidatenes interesseorganisasjon

Detaljer

kunnskap gir vekst Midlertidig tilsatt?

kunnskap gir vekst Midlertidig tilsatt? kunnskap gir vekst Midlertidig tilsatt? Midlertidig tilsatt i staten? Hovedregelen både i tjenestemannsloven og i universitets- og høyskoleloven er fast ansettelse. Unntak fra fast tilsetting krever et

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO for 2012

Forslag til Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO for 2012 Forslag til Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO for 2012 Arbeidsprogrammet for Forskerforbundet ved UiO er forankret i Forskerforbundets arbeidsprogram for perioden 2010-2012, og i prioriterte

Detaljer

kunnskap gir vekst Stipendiat? Bli medlem

kunnskap gir vekst Stipendiat? Bli medlem kunnskap gir vekst Stipendiat? Bli medlem Høyere lønn og bedre arbeidsvilkår Forskerforbundets overordnete målsetting er å gjøre stipendiatstillingen så attraktiv at institusjonene klarer å rekruttere

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «forbannet» forbindelse?

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «forbannet» forbindelse? kunnskap gir vekst Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «forbannet» forbindelse? 2015 Jon Iddeng Midlertidighet i vitenskapelige stillinger i UH 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

Et sted mellom student og ansatt hvilke konsekvenser har dette?

Et sted mellom student og ansatt hvilke konsekvenser har dette? Til: Fra: Katrine Olsson Dato: 27.04.09 Sak: Strategidokument Stipendiatene i Tekna Innledning: Tekna organiserer om lag 680 stipendiater, hovedsakelig ansatt i statlig og privat sektor. De fleste befinner

Detaljer

ST. MELD. NR. 35 (2001-2002) KVALITETSREFORMEN. OM REKRUTTERING TIL UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

ST. MELD. NR. 35 (2001-2002) KVALITETSREFORMEN. OM REKRUTTERING TIL UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget Karl Johans gate Oslo Oslo, 23.09.02, SL ST. MELD. NR. 35 (2001-2002) KVALITETSREFORMEN. OM REKRUTTERING TIL UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER I UNIVERSITETS-

Detaljer

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Punkt nr. i rapporten Arbeidsgruppens forslag (litt forkortet) UiOs posisjon 5.1. Tiltak som institusjonen

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

- et kunnskapsnotat om rekrutteringsutfordringer i norsk forskning

- et kunnskapsnotat om rekrutteringsutfordringer i norsk forskning Forskere på avveie - et kunnskapsnotat om rekrutteringsutfordringer i norsk forskning Arendalsuka, 15. august 2017 Forskerforbundet er med 21.000 medlemmer landets største fag- og interesseorganisasjon

Detaljer

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen?

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? 1 Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? Torbjørn Digernes rektor NTNU Presentert på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 6. november 2007 2 Universitetene møter utfordringen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 1. Strategisk forankring av arbeidet med likestilling ved NVH Arbeidet med likestilling er forankret i strategisk plan for 2011-13. I NVHs handlingsplan for 2011

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4.

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4. Sakkyndig vurdering fra et HR-perspektiv Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no Forum for forskning 29.4.204 Tema Fra et HR-perspektiv gjennomgå hva som forventes

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO Forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. mars 2015 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 6-4 første avsnitt

Detaljer

Ti forventninger til regjeringen Solberg

Ti forventninger til regjeringen Solberg kunnskap gir vekst Ti forventninger til regjeringen Solberg Kontaktperson: leder Petter Aaslestad mobil: 915 20 535 Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Midlertidig tilsetting Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Hovedregel fast tilsetting Aml 14-9, 1. ledd Arbeidstaker skal ansettes fast Tjml 3 nr. 2 Tjenestemann skal tilsettes

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger Stillingsstruktur for undervisnings- forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger INNLEDNING Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger fastsetter generelle kriterier for ansettelse

Detaljer

Midlertidig tilsetting

Midlertidig tilsetting kunnskap gir vekst Midlertidig tilsetting Landsråd 21.03.2012 Et problem og flere utfordringer Problemet! Midlertidige årsverk per oktober 2011 Undervisnings- og forskerstillinger 2 349 18,80 % Saksbehandler-/utrederstillinger

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 99 Saksnr.: 2017/13485 Møte: 15. desember 2017

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 99 Saksnr.: 2017/13485 Møte: 15. desember 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 99 Saksnr.: 2017/13485 Møte: 15. desember 2017 BRUK AV POSTDOKTOR OG FORSKERSTILLINGER VED DET MATEMATISK-

Detaljer

Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: IJNIVERSITET

Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: IJNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet N 0 R BE 5 Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: 19.09.2013 IJNIVERSITET SAK JF 52/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 28.10.2013 Vedtagelse av betenkning - postdoktor i

Detaljer

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke kunnskap gir vekst Organisering gir styrke Kunnskap gir vekst organisering gir styrke Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning

Detaljer

Forskningsfinansieringen sett i forhold til universitetenes og høyskolenes handlingsrom

Forskningsfinansieringen sett i forhold til universitetenes og høyskolenes handlingsrom Forskningsfinansieringen sett i forhold til universitetenes og høyskolenes handlingsrom Rektor Sigmund Grønmo Forskerforbundets forskningspolitiske seminar Oslo 22. november 2011 Handlingsrom for forskning

Detaljer

Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna

Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna Rekruttering er avhengig av god forskningsfinansiering! Viktigste betingelse for å velge

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

Hva vet vi om rekrutteringsbehov, forskerrekruttering og forskerattraktivitet?

Hva vet vi om rekrutteringsbehov, forskerrekruttering og forskerattraktivitet? Sveinung Skule Hva vet vi om rekrutteringsbehov, forskerrekruttering og forskerattraktivitet? Kampen om talentene. Forskningspolitisk seminar 14. november 2017 Hovedtemaer Behovet for forskerutdannede

Detaljer

Kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Spørreundersøkelse blant medlemmer registrert i en teknisk eller administrativ stilling

Kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Spørreundersøkelse blant medlemmer registrert i en teknisk eller administrativ stilling Kompetanseutvikling og lønnsutvikling Spørreundersøkelse blant medlemmer registrert i en teknisk eller administrativ stilling Strategisk plan for FFTA 2012-2017 bidra til at medlemmene får den best mulige

Detaljer

Solstrand 25-26 november 2010 Verktøykasse for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging

Solstrand 25-26 november 2010 Verktøykasse for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging Solstrand 25-26 november 2010 Verktøykasse for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging Fra Stavanger til Solstrand Ved Kjersti Sørlie Rimer Leder av FAP Tema I Stavanger Hvem er FAPèrne

Detaljer

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN)

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) Forventninger til evaluering av doktorgradsutdanningen i Norge Oslo 02.03.2011 15.03.2011 1 Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) Offisielt stiftet i Oslo 26. januar 2003 Paraplyorganisasjon for lokale

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Kristin Lofthus Hope Kristin Lofthus Hope Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Undersøkelse blant midlertidig ansatte ved UiB vår

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i styre i møtet.. 1. Formål Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 27/10 Møtedato: 25.10.10 Notatdato: 15.10.10 Saksbehandler: Annik M. Myhre Handlingsplan

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Utlysning av midler fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU for 2015 Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Søknadsfrist 16. juni

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Tiltak for redusert midlertidighet ved universiteter og høyskoler

Tiltak for redusert midlertidighet ved universiteter og høyskoler Tiltak for redusert midlertidighet ved universiteter og høyskoler Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Forskningspolitisk seminar, 02.11.2010 1 Utgangspunkt Innledning Enighet om at bruk av midlertidige

Detaljer

1. Bakgrunn. Ifølge liste

1. Bakgrunn. Ifølge liste Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3153 Dato 05.07.2017 Høringsnotat: Forslag om å etablere ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid og forslag til endringer i studiekvalitetsforskriften og forskrift om ansettelsesvilkår,

Detaljer

Plan for likestilling mellom kjønnene

Plan for likestilling mellom kjønnene Plan for likestilling mellom kjønnene 2015 2020 Foto: Jon Terje Hellgren Hansen Plan for likestilling mellom kjønnene ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2015 2020 Universitetsdirektøren,

Detaljer

Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen

Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006 ØKONOMISK INSTITUTT 09.03.06 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006 Til stede: Diderik Lund (møteleder), Tore Nilssen (unntatt sak 25/2006), Aanund Hylland, Tone Ognedal, Kjetil Storesletten,

Detaljer

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse.

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse. Lønnspolitiske retningslinjer ved Universitetet i Stavanger Gjeldende fra 1. februar 2011 1. GENERELT De lønnspolitiske retningslinjene er en del av universitetets personalpolitikk. Målet for lønnspolitikken

Detaljer

NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir

NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjenoppstartstipend for

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

NTNU S-sak 23/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.05.2011 PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 23/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.05.2011 PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 23/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.05.2011 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU Tilråding: Styret vedtar følgende retningslinjer

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

V-sak 7 - side 1 av 77

V-sak 7 - side 1 av 77 Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 7 Møtenr.: 4/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 9. juni 2017 Arkivsaksnr.: 2016/8242 Saksansvarlig: Irene

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU Vedtatt av Fakultetsstyret 27.8.2001 Revidert av Fakultetsstyret 19.11.2002 Revidert av dekanus i D-sak 011/06 31.01.2006

Detaljer

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK Institutt for medier og Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 13/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.3.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul VEDTAKSSAK: HFS

Detaljer

Rekruttering og karriereløp for forskning Forskningsrådets policy

Rekruttering og karriereløp for forskning Forskningsrådets policy Rekruttering og karriereløp for forskning Forskningsrådets policy 2016 2020 Utkast, 14. desember 2015. God rekrutterings- og karrierepolitikk er avgjørende for å nå målene for norsk forskningspolitikk:

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

Forskningspolitikk Forskningsformidling

Forskningspolitikk Forskningsformidling Innledning Akademiet for yngre forskere sitt arbeidsprogram for 2016 er utviklet for å realisere formålsparagrafen. Akademiet har som formål: a. å være en tverrfaglig møteplass for yngre forskere; b. å

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

Forskerforbundets lønnspolitikk

Forskerforbundets lønnspolitikk kunnskap gir vekst Forskerforbundets lønnspolitikk Aktuelle momenter til meningsutveksling Hvorfor utarbeide en skriftlig lønnspolitikk? For å gi Forskerforbundets tillitsvalgte og medlemmer en bedre forståelse

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Utkast styresak handlingsplan for likestilling og mangfold Rektorat- og dekanmøtet

Utkast styresak handlingsplan for likestilling og mangfold Rektorat- og dekanmøtet Utkast styresak handlingsplan for likestilling og mangfold 2018 2021 Rektorat- og dekanmøtet 10.10.2017 1 Hensikt med saken Forberede saken for styrebehandling 25.10. Punkter til diskusjon: Utvalget har

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010

Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010 Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 76 Saksnr.: 2017/13485 Møte: 8. november 2017 HANDLINGSPLAN FOR REDUSERT BRUK AV MIDLERTIDIGE STILLINGER

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 76 Saksnr.: 2017/13485 Møte: 8. november 2017 HANDLINGSPLAN FOR REDUSERT BRUK AV MIDLERTIDIGE STILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 76 Saksnr.: 2017/13485 Møte: 8. november 2017 HANDLINGSPLAN FOR REDUSERT BRUK AV MIDLERTIDIGE STILLINGER

Detaljer