Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den kl i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg for Fosnes - KTU PS 36/13 Reforhandling av leiekontrakt - Skjærvikkorsen - Torvmuseet PS 37/13 Forvaltningsrevisjonsrapport - byggesaksbehandling PS 38/13 Kompetanseplan for helse- og omsorgspersonell PS 39/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 PS 40/13 Budsjettjustering PS 41/13 Turveg - Svarvan - gapahukområdet PS 42/13 Vedtak om gjennomføring av investeringstiltak Plan & Utvikling 2013 PS 43/13 Midtre Namdal samkommune regnskap Fosnes kommunes behandling PS 44/13 Midtre Namdal samkommune årsberetning Fosnes kommunes behandling PS 45/13 Årsregnskap 2012 PS 46/13 Årsmelding for Fosnes kommune 2012 PS 47/13 Referatsaker God Sommer! Dette er siste informasjonsskriv før ferien. Første kommunestyremøte etter sommerferien er 26. september, dette vil si at neste informasjonsskriv skal ut til husstandene i slutten av uke 38. Frist for innsending av stoff til dette skrivet er 16. september Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 30. mai 2013 Møtet ble åpnet med at to elever fra Salsnes Oppvekstsenter, Anna Storø og ElnarAndri Jakobsen fremførte tre musikkstykker på keyboard. Deretter orienterte rådmann Rønnaug Aaring om kommuneproposisjonen Kommuneproposisjonen er regjeringens melding til Stortinget om forslag til bevilgninger til kommunene for neste år. Vedtak : Sak 27/13 Fosnes kommunestyre utsette behandling av saken om felles sykeheimsleger i Midtre Namdal Saken skal framlegges til ny behandling med ytterligere vurderinger av følgende forhold; a. Økonomiske kostnader for igangsetting og drift av tiltaket b. Arbeidsinnhold og arbeidsoppgaver for sykehjemslegene c. Administrative og organisatoriske løsninger for sykehjemslegene Sak 28/13 Kommunestyret i Fosnes vedtar samarbeidsavtale datert mellom eierkommunene og Namdal Rehabilitering. Sak 29/13 Reviderte serviceerklæringer i institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg ble tatt til orientering. Sak 30/13 Retningslinjer for innføring av tobakksfri kommunevedtatt i kommunestyret opprettholdes med endret tittel på saken som følgende: Retningslinjer og tiltakspakker for tobakksfrie tjenester og arbeidsplasser i Fosnes. Sak 31/13 Rapport fra Kontrollutvalget etter gjennomgang av saker behandlet av formannskap og kommunestyre 2. halvår 2012 ble tatt til orientering. Sak 32/13 Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 ble tatt til orientering. Sak 33/13 Kommunestyret endret møtedato for Fosnes kommunestyre sitt møte i juni fra torsdag 27. juni 2013 til onsdag 26. juni Møtetidspunkt som vanlig 19:15. Sak 34/13 Referatsaker ble tatt til orientering. Felles kommunestyremøte for kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla ble avholdt 11. juni 2013 i samfunnshuset i Namsos. Tema for møtet var organisering av interkommunale samarbeid i Midtre Namdal, der prosjektrapport med evaluering av samkommuneforsøket og anbefalinger for videre samarbeid ble lagt fram og debattert.

3 Vedtak gjort i Midtre Namdal samkommunestyre 14. juni 2013 Sak 34/13 Det anbefales at Midtre Namdal samkommune etableres som en fast organisering av interkommunale tjenester etter kommunelovens 28-2a. Ved enighet om denne anbefalingen mellom deltakerkommunene legges det fram egen sak med en revidert samarbeidsavtale etter at saken om fast organisering av den interkommunale virksomheten har vært til behandling i kommunene. Sak 35/13 Midtre Namdal samkommunestyre tok 1. tertialrapport 2013 til etterretning. Namsos kommune og Overhalla kommune varsles om et forventet merforbruk i tiltaksbudsjettet for barnevern. Overhalla kommune varsles også om et forventet merforbruk i tiltaksbudsjettet for NAV. Forbruk i Namdalseid kommune og Fosnes kommune ligger så langt innenfor budsjettrammen. Sak 36/13 Midtre Namdal Samkommune tok forvaltningsrevisjonsrapporten Næringsfondet saksbehandling til orientering. Sak 37/13 Revisjonens rapport angående gjennomgang av saker behandlet av samkommunestyret 2. halvår ble tatt til orientering. Sak 38/13 Samkommunestyret tok sluttrapport fra prosjektet «Helhetlige helsetjenester» til orientering. Rapporten sendes videre til kommunene til behandling. Sak 39/13 Samkommunestyret tok årsrapport for LINA 2012 til orientering. Sak 40/13 Midtre Namdal samkommune tok til orientering informasjon om søknad om etablering av scootertraseer for rekreasjonskjøring og foreslåtte endringer i Nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag. Administrasjonen skal i samarbeid med komite for Miljø og utvikling utarbeider søknad om deltakelse i forsøksordningen med scootertraseer uten videre behandling i samkommunestyre. På Miljøverndepartementets forespørsel vedrørende næringskjøring i form av snøscootersafari har Midtre Namdal samkommune følgende innspill: - Snøscootersafari skal kun drives som del av annen turistvirksomhet. - Virksomheten bør bare legges til allerede etablerte rekreasjonsløyper i de kommunene dette eksisterer - Scootersafari bør kunne foregå som en del av nødvendig transport til serveringssted/overnattingssted i utmark Sak 41/13 I medhold av motorferdselsloven og nasjonal forskrift om motorferdsel 6 ble Jon H.Sæther gitt anledning til å kjøre en tur med gravemaskin fra fylkesveg 715 (Osenvegen) og frem til egen seter, Meungsetra i Namdalseid kommune. Formålet med transporten er å utføre utgravninger av jordmasser på baksiden av seterskjulet for å unngå skader av taksnø. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens sommerhjørne, Nærmiljøsommer Sjøl om vi fikk et par uker med skikkelig sommer allerede i mai, har vi fortsatt det meste av sommeren 2013 foran oss! Mange har for lengst lagt ferieplaner; noen skal til utlandet, noen skal besøke slekt og venner andre steder i Norge, og noen skal kanskje være heime og ta dagene som de kommer. Uansett ferieplaner sommeren varer i beste fall til langt utpå høsten og det er dager, ettermiddager, helger og kvelder nok til å ta seg tid til også å utforske nærmiljøet. Det er garantert steder både i egen kommune og i Namdalen ellers du aldri har vært. Kanskje sommeren 2013 kan by på nye næropplevelser? Magasinet Sommer i Namdalen som Namdalsavisa gir ut, er en fin veileder i så måte. Der får vi bla oversikt over både steder og arrangement som det kan være verdt å besøke. Rekk opp handa om du har vært på Norveg på Rørvik og sett utstillinga om kystfolkets liv? Har du vært på Leka? Yttersida av Leka er av typen du tror det ikke før du ser det -opplevelse. Har du kjørt Skrøyvdalsvegen og sett boplassene i Straumen og på Skrøvstad som ennå godt voksne folk i Fosnes har historier fra? Eller kjørt inn i Salen og besøkt Hende gård? Den nye vindmølleparken på ytter-vikna kan være et annet turmål. Her er det godt tilrettelagt for besøkende og utsikten er upåklagelig. Lista over besøksverdige steder i Namdalen kunne gjøres uendelig mye lengre Alle som har mulighet for det burde også få med seg ett eller flere sommerarrangement i nærområdet. Olav Duun-stemnet på Jøa byr på ulike arrangement, og de fleste burde finne noe av interesse her. Jeg håper f.eks. vi går både mann og kvinner av huse for å få med oss åpningsarrangementet på Øver- Dun, der også Fosnes kommunes kulturpris skal deles ut. Forbundet Kysten arrangerer sitt Trøndelagsstevne på Brakstad i juli. Alle som er interessert i båter, kystkultur eller bare trivelig lag i flotte omgivelser burde stikke innom. Tranåsmartnan har allerede 800 forhåndspåmeldte, så både nærbutikkene og drosjenæringa får bu seg på innrykk Salsnes småbåtforening holder åpent på Strandstua i helgene, og den nye båthavna har fine rasteplasser for den som bare vil stikke innom når som helst. Og ut i vår storslåtte natur kan de aller fleste komme seg! På Jøa har vi nå både Rakkavika og Gapahukområdet som tilrettelagte turområder. På Salsnes er havneanlegget faktisk også blitt et tilrettelagt turområde; en kan komme utpå holman med både barnevogn og rullestol. Med ønske om en glad og god sommer! Bjørg Tingstad ordfører

5 Her kommer to sider med aktivitetskalender: HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e- De fleste faste aktivitetene har pause i skoleferien. Bibliotekene på Jøa og Salsnes holder også stengt i skoleferien. En fast sommeraktivitet må dere imidlertid få med dere: Skotthyllkasting på skotthyllbanen ved Torvmuseet på Skjærvikkorsen hver torsdag kl Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner Juni Torsdag 27. Teaterforestilling Åslykl Torsdag- Søndag Olav Duun-stemne på Jøa. Friluftskonsert på Brakstad lørdag Søndagsturer i Olav Duun fotefar fra Brakstad- søndag Friluftsgudstjeneste på Fosnes gamle kirkested kl MC-treff på Faksdal Fredag- Søndag Juli Fredag Mandag 15. Søndag 14. Gudstjeneste Dun kirke kl Fredag Kaupang (marked) på Janheim Lørdag 20. Søndag 28. Bygdadag på Seierstad kl kl Mandag 29. Friluftsgudstjeneste på Fosnes kl August Fredag- Søndag Trøndelagsstemne i Forbundet Kysten på Brakstad Konsert med Anders Jektvik på Brakstad lørdag kl Tranåsmartna i Lennavika 04. Søndag 18. Gudstjeneste med konfirmantjubileum Dun kirke kl

6 Tidligstemmegivning Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. I perioden 1. juli til og med 9. august kan du tidligstemme på servicekontoret mandag til fredag mellom kl 09 og 15. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon. Ved ankomst vil du bli vist til stemmelokalet og få veiledning om hvordan det skal foregå. Ved tidligstemming vil du få utdelt en liste med navnet på alle partiene som stiller til valg og du må krysse av for det partiet du vil stemme på. Ordinær forhåndsstemmegivning Den 12. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 6. september. Det er servicekontoret som tar imot forhåndsstemmer i Fosnes. Servicekontoret er åpent mandag til fredag kl 09 til 15. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Din stemme blir da sendt pr. post til Fosnes. Er du syk eller ufør? Dersom du ikke kan komme til valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Du kan rette forespørselen din til servicekontoret. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.

7 Slik forhåndsstemmer du i din hjemkommune: Du vil bli vist inn i forhåndsstemmelokalene av betjeningen i servicekontoret: 1. Ta den stemmeseddelen du vil bruke. 2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning). 3. Brett sammen stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut! Da kan ingen se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag fordi stemmeseddelen skal stemples. 4. Gå til betjeningen i servicekontoret og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.. 5. Legg selv den stemplede stemmeseddelen i urnen.

8 Hvis du stemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, skal du få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling. Hvis du stemmer i en kommune utenfor fylket du er bosatt i, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt fylke og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Husk legitimasjon og valgkort! Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med, og det går raskere for deg å stemme. Husk at stemmen må rekke å nå frem til hjemkommunen din innen valgdagen. Du bør derfor være ute i god tid. Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

9 Stilling nr. 1923/13 Elevassistent Fosnes kommune har ledig engasjement for assistent ved Jøa skole skoleåret 2013/2014. Stillingen er på 12 t/u, men følger skoleåret og utgjør derfor 28,5 %. Timene må fordeles på 4 dager (evt 3). Stillingen er knyttet til oppfølging av elever med særskilte behov/enkeltvedtak ved Jøa skole for skoleåret 2013/14. Stillingen kan muligens kombineres med andre deltidsstillinger, og det vil bli lagt vekt på å tilby andre arbeidsoppgaver for å få til større stilling. Det er derfor ønskelig at du skriver noe om andre arbeidsområder du er interessert i å jobbe på. Personlig egnethet samt erfaring fra jobbing med barn/unge med særskilte behov vil bli tillagt vekt. Tilfredsstillende politiattest kreves ved tilsetting. Tilsetting skjer på ordinære kommunale vilkår. Lønn ihht. kvalifikasjoner og tidligere praksis. Nærmere opplysninger gis av oppvekst- og kultursjef Knut Olav Dypvik tlf eller rektor Inge Haarstad tlf Kommunen har innført elektronisk søknadsbehandling. Søknad og oppdatert CV Sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside (ledige stillinger). St.nr. 1923/13. Kontakt servicekontoret, tlf hvis du trenger hjelp. Søknadsfrist

10 Da er sommeren kommet, og vi vil informere om ferieavviklingen samt legedekningen for Fosnes kommune sommeren 2013 Legekontoret er stengt ( 22.juli-9.august) Robrygga og Bakklandet legekontor vikarierer i denne perioden Mari-Ann ferie: uke ( f.o.m 22.juli ) Cathrine ferie: uke ( f.o.m 22. juli ) Jane ferie: uke ( f.o.m 08.juli ) Monica ferie: uke ( f.o.m 22. juli ) Isabel ferie : uke ( siste arb.dag i Fosnes 29.juli ) Synnøve ferie: uke ( f.o.m 08.juli ) Jan Kristian ferie: uke ( f.o.m 22. juli ) Helseavdelingen vil være i normal drift igjen uke 33 ( 12.august ). Oppfordrer alle til å være ute i god tid med bestilling av medisiner og tatt eventuelle reisevaksiner før ferien! VED AKUTT MEDISINSKHJELP RING GOD SOMMER til alle fra oss! Mari-Ann, Cathrine, Jane, Monica, Isabel, Synnøve og Jan Kristian

11 HELSESSTASJON INFORMERER: Verdt å vite om SOL og SOLBESKYTTELSE Vi har alle begynt å kjenne varme og gode solstråler på kroppen, og det er godt og sundt i rett mengde og med riktig beskyttelse. Husk at de fleste av oss i har lys hud og tåler mindre solforbrenning 1. Sol i passelig porsjoner gir overskudd av vitaminer D og velvære, men det er ikke kult å få rynkete, flekkete eller iverstefall hudkreft i tidlig voksen alder. UVA strålene forårsaker tidligere aldringsforandringene og UVB strålene gir både brun fargen men også solforbrenningen når vi soler oss for mye eller lenge uten beskyttelse. 2. VALG AV SOLBESKYTTENDE PRODUKTER I hovedsak er to typer beskyttelse man anbefaler de KJEMISKE SOLFILTER og FYSISKE SOLFILTER som oftest har vi tilgang på de kombinerte produktene. Kjemiske trekker inn i huden og fysiske blir liggende som et tynt lag utenpå huden. Gjerne min på de minste barna! 3. BRUK klær og hodebeskyttelse 4. Husk at solarium også er risikofylt, ikke anbefalt for barn og unge! 5. HUSK NOK INNTAK AV VÆSKE, VANN ER BEST som tørste drikke, minst 2 liter voksne og de minste under 2 år må ha minst er! Solvettreglene er hentet fra Kreftforeningens nettsider Ferieavvikling Synnøve Laukholm ferie: uke ( f.o.m 08.juli ) Isabel Binderø ferie : uke (siste arb.dag i Fosnes 29.juli ) RIKTIG GOD SOMMER TIL ALLE SMÅ OG STORE OG TAKK FOR MEG! Mvh Isabel Binderø Vi takker Sanitet i Fosnes kommune som har bidratt at helsestasjon har to nye bilstoler til både nyfødte og barn fra 1 år og opptil skolealder. Velkommen til å låne stolene når det trengs kort eller litt lenger perioder! Isabel

12 Fosnesstipendiaten 2013 Ellen Hesthaug er årets Fosnesstipendiat og det blir åpning av utstillinga med bildene hennes i Olav Duuns barndomsheim på Jøa den 28. juni kl 12. Salgsutstillinga er tilgjengelig for publikum hver dag i sommer fra kl fra den 28. juni t.o.m. den 4. august (sammenfallende med åpningstidene til Olav Duuns barndomsheim). Hun kommer nå med nye bilder hun har malt inspirert av landskap og natur i Fosnes. Ellen Hesthaug er en anerkjent kunstner med mange utstillinger bak seg. Hun er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun benytter seg særlig ofte av acryl og går ikke av veien for å prøve nye ting. Noen av verkene er malt med bare fingertuppene, andre har innslag av bladgull eller sand og bølgepapp. Ellen behersker også akvarell, tusj og kulltegning. Motivene spenner fra det lyse og drømmende til den mørkeste dramatikk. Hun viser også en fabulerende, unik eventyrverden med innslag av undring og en god porsjon humor. Du finner mer om Ellen på hjemmesida hennes Arbeidsgruppa for Fosnesstipendet

13 KULTURSKOLETIMEN I FOSNES Kulturskoletimen er et nytt flott tilbud til kommunene om å gi en gruppe eleverinnen trinn en times gratis kulturskoletilbud i uken. Timen skal gis i tillegg til fagog timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som ønsker det. Bevilgningene til kulturskolene ligger i rammetilskuddet til kommunene. Kommunen har fått 5/12 tildeling for 2013, og fra og med 2014 vil det være for hele året. Saken ble behandlet i Fosnes Formannskap i sak 30/2103 den 8. mai. Da ble det bestemt at Kulturskoletimen i Fosnes fra høsten 2013 organiseres som en kombinasjon av SSLR og ordinær elevplass: Elever på 1. trinn får tilbud om gratis SSLR (sang-spill-lekrytme) i 30 min/uke. Elever på 2. trinn får tilbud om gratis ordinær elevplass. Tilbudet organiseres i mindre grupper hvor tidsbruk fastsettes etter gruppestørrelse (jf. annen ordinær undervisning). Tilbudet ble lyst ut som en del av den ordinære påmeldinga til kulturskolen i vår med forbehold om politisk godkjenning, men er altså nå endelig vedtatt. Oppvekst- og kultursjef

14 Barnet før og no Foto: Steinar Johansen, Foto Midt-Norge Olav Duun-stemnet i Namdalen 2013

15 Jøa juni Torsdag 27. juni Kl 19.30: Teaterforestillinga Tale på trænet i Åsly forsamlingshus Nord-Trøndelag teater si framsyning bygger på Olav Duuns Medmennesketriologi. Ragnhild Vannebo (tale) og Jon Pål Inderberg (musikk). Regi ved Liv Hege Nylund. Kr 150/100 Sal av billettar, mat og drikke frå kl Fredag 28.juni Kl 12.00: Åpning av kunstutstilling i Olav Duuns barndomsheim Fosnes-stipendiat Ellen Hesthaug frå Asker åpnar si eiga salsutstilling. Kl 14.00: Åpningsarrangement på Øver-Dun Velkomst ved Kristen Dille. Åpningstale ved fylkesråd Anne Marit Mevassvik. Skodespelar / regissørelisabeth Matheson les frå Olav Duun. Utdeling av Fosnes kommunes kulturpris v/ ordførar Bjørg Tingstad. Teatertablåa Ole på Øver-Don : Knut Arvid Leithe, Jonas Leithe og Vidar Strøm Tingstad. John Pål Inderberg (saksofon). Sigve Gjeset Haugan (gitar). Anlaug Skjærvik (song). Brynjar Gevik (piano). Skole- og barnehagebarn syng. Sal av mat og drikke frå mattelt kl Kl 18.00: Bokbad og dans på vollen på Tranås Jernaldergård Bokbad med diktarane Vigdis Hjorth og Kjersti Annesdatter Skomsvold. Bokbadvert: Bjørg Tingstad. Det blir og gamaldans og musikk ved P. A. Røstads orkester. Kr 150/100 Sal av mat og drikke frå kl Åpent til kl Kl 20.30: Lesekveld i Tranås Jernaldergård Opplesing og tett møte med diktarane Vigdis Hjorth og Kjersti Annesdatter Skomsvold. Kr. 100 Kl 21.00: Ungdomslaget Liv arrangerer låvedans på Seierstad P. A. Røstads orkester spelar opp til dans. Kr. 200 Ein skulle dansa litt meir, da vart ein friskare på levra Olav Duun

16 Laurdag 29.juni Kl 10.15: Litteraturseminar i Åsly forsamlingshus Tema: Barnet si stilling / barneoppseding for 100 år sidan og i dag. Professor Ole Martin Høystad, Høgskolen i Telemark, tek utgangspunkt i fiskarbonde-samfunnet Olav Duun skreiv om. Diktaren Vigdis Hjort tek for seg barnet i samtidslitteraturen og notidssamfunnet. Møteleiar: Unni Tranaas Vannebo, helsesøster/forskar i barn si psykiske helse. kr. 150 Middagssal ca. kl Kl 12.00: Duun for dummies, Jøa skole / Brakstad Innføringskurs i Olav Duuns dikting. Kursleiar: Bjørg Tingstad. Ta med uteklede for tur i skog og mark! Kr 200 (inkl. lunsj) Kl 14.00: Årsmøte i Olav Duun-ringen i Åsly forsamlingshus Alle Duun-interesserte er velkomne! Kl 17.00: Tonar og stemmer ved storhavet, Brakstad Hamn Med utgangspunkt i folkrock CD-en Duun spelar rockegruppa Soup / Erlend Viken. Anne Mette Leite m/ band. Skodespelar / regissør Elisabeth Matheson les frå Olav Duun Kr. 200/100 (gratis for barn under skolealder) Åpen pøbb frå kl Sal av grillmat frå kl Søndag 30.juni Kl : Søndagsturar i Olav Duun sine fotefar kr 100 / 50 Fottur saman med skodespelar /regissør Elisabeth Mahteson, som les frå Olav Duun, og omvisar Torgeir Strøm: Brakstadhammaren - Brakstadaunet - ytterste odde ut mot Follahavet - Brakstad Hamn. Ta med matpakke! Deltakarane må vera vande med å gå i skog og mark! Busstur med Kristen Dille, som les frå Olav Duun. Oppmøte ved Brakstadhammaren. Fosnes Sanitetsforening sel kaffe og kaker i Rakkavika. Kl 16.00: Menighetsrådet held utegudstjeneste ved kapellet i Fosnesvågen Stemnearrangør: Olav Duun-stiftinga i Namdalen, 7856 Jøa, Kristen Dille, tlf E-post: - Vi takkar våre økonomiske samarbeidspartnarar:

17 Duun for Dummies Vi gjentar Duun for Dummies også på årets Olav Duun-stemne. Hva betyr det, og hvem kan delta? Mini-kurset er beregnet på deg som ikke er så godt kjent med dikteren Olav Duun og bøkene hans, men som enten er litt nysgjerrig eller synes du burde vite litt mer, og som synes litteraturseminar høres alt for alvorlig ut. I løpet av et par tre timer få du litt kjennskap til dikteren, smakebiter fra bøkene og stifte bekjentskap med Duuns landskap gjennom en tur til Brakstadaunet (Kjelvika). Du trenger ikke å melde deg på, bare møt opp på Jøa skole lørdag 29. juni kl 12:00. Kurset koster kr. 200,- inkl. enkel lunsj. NB. Ta med klær etter været. Velkommen! Bjørg Tingstad, kursleder ############################### Strandstua Salsnes holder åpent fredag, lørdag og søndag i hele sommer. Fredag åpner dørene kl lørdag og søndag kl Det er middagsservering med alle rettigheter Hver lørdag er det åpen pub i sommer. God plass både til lands og til vanns. Mvh Joar Kolbjørn Reppen

18 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: GUDSTJENESTER I FOSNES Søn. 30. juni kl på den gamle kirketomta på Fosnes, gudstjeneste i forbindelse med Olav Duun-stemnet v/sokneprest Hilde Lundquist og kantor Tor Moe. Søn. 14. juli kl i Dun kirke v/sokneprest Hilde Lundquist og organist Fredrik Skreddernes. Nattverd. Man. 29. juli kl på den gamle kirketomta på Fosnes, olsokgudstjeneste v/stud.teol. Petter Normann Dille og HML Ekko. Kirkekaffe. Søn. 18. aug. kl i Dun kirke, konfirmantjubileum for 50-, 60- og 70- årskonfirmantene v/prost Inge Torset og kantor Tor Moe. Søn. 1. sept. kl i Rakkavika, høsttakkefest i samarbeid med Saniteten v/sokneprest Hilde Lundquist og organist Fredrik Skreddernes. Søn. 15. sept. kl i Dun kirke v/vikarprest Tore Samuelsen. Nattverd. INNKJØP AV BÅREVOGN Fosnes menighetsråd har vedtatt å gå til anskaffelse av bårevogn. Dette fordi det kan være både langt og tungt å bære kista bortover kirkegården. Midler fra Fosnes minnefond vil gå til dette formålet, og gaver mottas med takk. Bruk kontonummer Vi minner også om minnekortene som selges til inntekt for Fosnes minnefond. De fås kjøpt på begge butikkene på Jøa til kr. 100,-. MENIGHETSBASAR Torsdag 26. sept. kl blir det menighetsbasar på Dun bedehus. Både heimelaga og kjøpte gevinster mottas med takk!

19 Det blir i år, som tidligere år, arrangert en lesekonkurranse som går ut på å lese 5 bøker i løpet av sommeren. Barn mellom 6 13 år kan delta. Konkurransen starter den 1. juni og avslutter den 1. september. Leseskjemaene kan leveres på skolen som videresender til bibliotekar Unni innen 1. september. Hvis mange i en klasse blir med og leser, kan det komme en overraskelse til klassen! Leseaksjonen er et samarbeid mellom Namdalsbibliotekene. Alle som deltar får diplom! Med vennlig hilsen Fosnes folkebibliotek og Namdalsbibliotekene

20 UL Liv arrangerer: Låvedans på Kalles Låve fredag 28. juni P.A. Røstads orkester spiller opp til dans fra kl Plattdans på Åsly lørdag 27. juli Rubbel & Beat Spiller opp til dans fra kl Inngang kr. 200 og matsalg på begge festene

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.03.09 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

en pilegrim INFORMASJON

en pilegrim INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 12/2013 8. aug Årg. 36 en pilegrim May-Lill Eggan er trulig den første fra Rennebu som har gått pilgrimsleden sammenhengende fra Oslo til Nidaros! Her med

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013 Hva skjer i Kvænangen i sommer? BADDERTREFFET 2013 Foreløpig program Torsdag 11. juli Sangkafé Fredag 12.juli Grill og underholdning på fotballbanen Lørdag 13.juli Grill, stand og aktiviteter v/ fotballbanen

Detaljer

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08 Invitasjon Tirsdag 14. oktober kl. 19.00 inviteres dere til felles kveldsmat i Herlaughallen. Ta med pålegg, brød, varm eller kald mat aksjonskomiteen stiller

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE.

Kvænangs- budstikka. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE. Kvænangs- budstikka Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 Når du får noe for ingenting, har du bare ikke fått regningen ennå Franklin P. Jones NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE. Jeg heter

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Sørreisa kommune. Årets førsteklassinger Flere og bedre turløyper

Sørreisa kommune. Årets førsteklassinger Flere og bedre turløyper Sørreisa kommune Årets førsteklassinger Flere og bedre turløyper Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 3 2014 Paul Dahlø, Ordfører Det går mot valg, si ja! Allerede om et halvt år skal listene til

Detaljer

Sommerjobb INFORMASJON. Anders Vinsnesbakk er én av 86 ungdommer som har sommerjobb i Rennebu kommune Les mer på side 3. Foto: Dagfinn Vold

Sommerjobb INFORMASJON. Anders Vinsnesbakk er én av 86 ungdommer som har sommerjobb i Rennebu kommune Les mer på side 3. Foto: Dagfinn Vold INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 12/2015 6. august Årg. 38 Sommerjobb Anders Vinsnesbakk er én av 86 ungdommer som har sommerjobb i Rennebu kommune Les mer på side 3. Foto: Dagfinn Vold

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 Gunnar Prest takker av Det er et dristig prosjekt å bli pensjonist. Jeg har aldri prøvd det før, sa vår prest

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer