Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den kl i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg for Fosnes - KTU PS 36/13 Reforhandling av leiekontrakt - Skjærvikkorsen - Torvmuseet PS 37/13 Forvaltningsrevisjonsrapport - byggesaksbehandling PS 38/13 Kompetanseplan for helse- og omsorgspersonell PS 39/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 PS 40/13 Budsjettjustering PS 41/13 Turveg - Svarvan - gapahukområdet PS 42/13 Vedtak om gjennomføring av investeringstiltak Plan & Utvikling 2013 PS 43/13 Midtre Namdal samkommune regnskap Fosnes kommunes behandling PS 44/13 Midtre Namdal samkommune årsberetning Fosnes kommunes behandling PS 45/13 Årsregnskap 2012 PS 46/13 Årsmelding for Fosnes kommune 2012 PS 47/13 Referatsaker God Sommer! Dette er siste informasjonsskriv før ferien. Første kommunestyremøte etter sommerferien er 26. september, dette vil si at neste informasjonsskriv skal ut til husstandene i slutten av uke 38. Frist for innsending av stoff til dette skrivet er 16. september Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 30. mai 2013 Møtet ble åpnet med at to elever fra Salsnes Oppvekstsenter, Anna Storø og ElnarAndri Jakobsen fremførte tre musikkstykker på keyboard. Deretter orienterte rådmann Rønnaug Aaring om kommuneproposisjonen Kommuneproposisjonen er regjeringens melding til Stortinget om forslag til bevilgninger til kommunene for neste år. Vedtak : Sak 27/13 Fosnes kommunestyre utsette behandling av saken om felles sykeheimsleger i Midtre Namdal Saken skal framlegges til ny behandling med ytterligere vurderinger av følgende forhold; a. Økonomiske kostnader for igangsetting og drift av tiltaket b. Arbeidsinnhold og arbeidsoppgaver for sykehjemslegene c. Administrative og organisatoriske løsninger for sykehjemslegene Sak 28/13 Kommunestyret i Fosnes vedtar samarbeidsavtale datert mellom eierkommunene og Namdal Rehabilitering. Sak 29/13 Reviderte serviceerklæringer i institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg ble tatt til orientering. Sak 30/13 Retningslinjer for innføring av tobakksfri kommunevedtatt i kommunestyret opprettholdes med endret tittel på saken som følgende: Retningslinjer og tiltakspakker for tobakksfrie tjenester og arbeidsplasser i Fosnes. Sak 31/13 Rapport fra Kontrollutvalget etter gjennomgang av saker behandlet av formannskap og kommunestyre 2. halvår 2012 ble tatt til orientering. Sak 32/13 Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 ble tatt til orientering. Sak 33/13 Kommunestyret endret møtedato for Fosnes kommunestyre sitt møte i juni fra torsdag 27. juni 2013 til onsdag 26. juni Møtetidspunkt som vanlig 19:15. Sak 34/13 Referatsaker ble tatt til orientering. Felles kommunestyremøte for kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla ble avholdt 11. juni 2013 i samfunnshuset i Namsos. Tema for møtet var organisering av interkommunale samarbeid i Midtre Namdal, der prosjektrapport med evaluering av samkommuneforsøket og anbefalinger for videre samarbeid ble lagt fram og debattert.

3 Vedtak gjort i Midtre Namdal samkommunestyre 14. juni 2013 Sak 34/13 Det anbefales at Midtre Namdal samkommune etableres som en fast organisering av interkommunale tjenester etter kommunelovens 28-2a. Ved enighet om denne anbefalingen mellom deltakerkommunene legges det fram egen sak med en revidert samarbeidsavtale etter at saken om fast organisering av den interkommunale virksomheten har vært til behandling i kommunene. Sak 35/13 Midtre Namdal samkommunestyre tok 1. tertialrapport 2013 til etterretning. Namsos kommune og Overhalla kommune varsles om et forventet merforbruk i tiltaksbudsjettet for barnevern. Overhalla kommune varsles også om et forventet merforbruk i tiltaksbudsjettet for NAV. Forbruk i Namdalseid kommune og Fosnes kommune ligger så langt innenfor budsjettrammen. Sak 36/13 Midtre Namdal Samkommune tok forvaltningsrevisjonsrapporten Næringsfondet saksbehandling til orientering. Sak 37/13 Revisjonens rapport angående gjennomgang av saker behandlet av samkommunestyret 2. halvår ble tatt til orientering. Sak 38/13 Samkommunestyret tok sluttrapport fra prosjektet «Helhetlige helsetjenester» til orientering. Rapporten sendes videre til kommunene til behandling. Sak 39/13 Samkommunestyret tok årsrapport for LINA 2012 til orientering. Sak 40/13 Midtre Namdal samkommune tok til orientering informasjon om søknad om etablering av scootertraseer for rekreasjonskjøring og foreslåtte endringer i Nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag. Administrasjonen skal i samarbeid med komite for Miljø og utvikling utarbeider søknad om deltakelse i forsøksordningen med scootertraseer uten videre behandling i samkommunestyre. På Miljøverndepartementets forespørsel vedrørende næringskjøring i form av snøscootersafari har Midtre Namdal samkommune følgende innspill: - Snøscootersafari skal kun drives som del av annen turistvirksomhet. - Virksomheten bør bare legges til allerede etablerte rekreasjonsløyper i de kommunene dette eksisterer - Scootersafari bør kunne foregå som en del av nødvendig transport til serveringssted/overnattingssted i utmark Sak 41/13 I medhold av motorferdselsloven og nasjonal forskrift om motorferdsel 6 ble Jon H.Sæther gitt anledning til å kjøre en tur med gravemaskin fra fylkesveg 715 (Osenvegen) og frem til egen seter, Meungsetra i Namdalseid kommune. Formålet med transporten er å utføre utgravninger av jordmasser på baksiden av seterskjulet for å unngå skader av taksnø. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens sommerhjørne, Nærmiljøsommer Sjøl om vi fikk et par uker med skikkelig sommer allerede i mai, har vi fortsatt det meste av sommeren 2013 foran oss! Mange har for lengst lagt ferieplaner; noen skal til utlandet, noen skal besøke slekt og venner andre steder i Norge, og noen skal kanskje være heime og ta dagene som de kommer. Uansett ferieplaner sommeren varer i beste fall til langt utpå høsten og det er dager, ettermiddager, helger og kvelder nok til å ta seg tid til også å utforske nærmiljøet. Det er garantert steder både i egen kommune og i Namdalen ellers du aldri har vært. Kanskje sommeren 2013 kan by på nye næropplevelser? Magasinet Sommer i Namdalen som Namdalsavisa gir ut, er en fin veileder i så måte. Der får vi bla oversikt over både steder og arrangement som det kan være verdt å besøke. Rekk opp handa om du har vært på Norveg på Rørvik og sett utstillinga om kystfolkets liv? Har du vært på Leka? Yttersida av Leka er av typen du tror det ikke før du ser det -opplevelse. Har du kjørt Skrøyvdalsvegen og sett boplassene i Straumen og på Skrøvstad som ennå godt voksne folk i Fosnes har historier fra? Eller kjørt inn i Salen og besøkt Hende gård? Den nye vindmølleparken på ytter-vikna kan være et annet turmål. Her er det godt tilrettelagt for besøkende og utsikten er upåklagelig. Lista over besøksverdige steder i Namdalen kunne gjøres uendelig mye lengre Alle som har mulighet for det burde også få med seg ett eller flere sommerarrangement i nærområdet. Olav Duun-stemnet på Jøa byr på ulike arrangement, og de fleste burde finne noe av interesse her. Jeg håper f.eks. vi går både mann og kvinner av huse for å få med oss åpningsarrangementet på Øver- Dun, der også Fosnes kommunes kulturpris skal deles ut. Forbundet Kysten arrangerer sitt Trøndelagsstevne på Brakstad i juli. Alle som er interessert i båter, kystkultur eller bare trivelig lag i flotte omgivelser burde stikke innom. Tranåsmartnan har allerede 800 forhåndspåmeldte, så både nærbutikkene og drosjenæringa får bu seg på innrykk Salsnes småbåtforening holder åpent på Strandstua i helgene, og den nye båthavna har fine rasteplasser for den som bare vil stikke innom når som helst. Og ut i vår storslåtte natur kan de aller fleste komme seg! På Jøa har vi nå både Rakkavika og Gapahukområdet som tilrettelagte turområder. På Salsnes er havneanlegget faktisk også blitt et tilrettelagt turområde; en kan komme utpå holman med både barnevogn og rullestol. Med ønske om en glad og god sommer! Bjørg Tingstad ordfører

5 Her kommer to sider med aktivitetskalender: HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e- De fleste faste aktivitetene har pause i skoleferien. Bibliotekene på Jøa og Salsnes holder også stengt i skoleferien. En fast sommeraktivitet må dere imidlertid få med dere: Skotthyllkasting på skotthyllbanen ved Torvmuseet på Skjærvikkorsen hver torsdag kl Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner Juni Torsdag 27. Teaterforestilling Åslykl Torsdag- Søndag Olav Duun-stemne på Jøa. Friluftskonsert på Brakstad lørdag Søndagsturer i Olav Duun fotefar fra Brakstad- søndag Friluftsgudstjeneste på Fosnes gamle kirkested kl MC-treff på Faksdal Fredag- Søndag Juli Fredag Mandag 15. Søndag 14. Gudstjeneste Dun kirke kl Fredag Kaupang (marked) på Janheim Lørdag 20. Søndag 28. Bygdadag på Seierstad kl kl Mandag 29. Friluftsgudstjeneste på Fosnes kl August Fredag- Søndag Trøndelagsstemne i Forbundet Kysten på Brakstad Konsert med Anders Jektvik på Brakstad lørdag kl Tranåsmartna i Lennavika 04. Søndag 18. Gudstjeneste med konfirmantjubileum Dun kirke kl

6 Tidligstemmegivning Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. I perioden 1. juli til og med 9. august kan du tidligstemme på servicekontoret mandag til fredag mellom kl 09 og 15. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon. Ved ankomst vil du bli vist til stemmelokalet og få veiledning om hvordan det skal foregå. Ved tidligstemming vil du få utdelt en liste med navnet på alle partiene som stiller til valg og du må krysse av for det partiet du vil stemme på. Ordinær forhåndsstemmegivning Den 12. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 6. september. Det er servicekontoret som tar imot forhåndsstemmer i Fosnes. Servicekontoret er åpent mandag til fredag kl 09 til 15. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Din stemme blir da sendt pr. post til Fosnes. Er du syk eller ufør? Dersom du ikke kan komme til valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Du kan rette forespørselen din til servicekontoret. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.

7 Slik forhåndsstemmer du i din hjemkommune: Du vil bli vist inn i forhåndsstemmelokalene av betjeningen i servicekontoret: 1. Ta den stemmeseddelen du vil bruke. 2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning). 3. Brett sammen stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut! Da kan ingen se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag fordi stemmeseddelen skal stemples. 4. Gå til betjeningen i servicekontoret og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.. 5. Legg selv den stemplede stemmeseddelen i urnen.

8 Hvis du stemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, skal du få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling. Hvis du stemmer i en kommune utenfor fylket du er bosatt i, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt fylke og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Husk legitimasjon og valgkort! Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med, og det går raskere for deg å stemme. Husk at stemmen må rekke å nå frem til hjemkommunen din innen valgdagen. Du bør derfor være ute i god tid. Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

9 Stilling nr. 1923/13 Elevassistent Fosnes kommune har ledig engasjement for assistent ved Jøa skole skoleåret 2013/2014. Stillingen er på 12 t/u, men følger skoleåret og utgjør derfor 28,5 %. Timene må fordeles på 4 dager (evt 3). Stillingen er knyttet til oppfølging av elever med særskilte behov/enkeltvedtak ved Jøa skole for skoleåret 2013/14. Stillingen kan muligens kombineres med andre deltidsstillinger, og det vil bli lagt vekt på å tilby andre arbeidsoppgaver for å få til større stilling. Det er derfor ønskelig at du skriver noe om andre arbeidsområder du er interessert i å jobbe på. Personlig egnethet samt erfaring fra jobbing med barn/unge med særskilte behov vil bli tillagt vekt. Tilfredsstillende politiattest kreves ved tilsetting. Tilsetting skjer på ordinære kommunale vilkår. Lønn ihht. kvalifikasjoner og tidligere praksis. Nærmere opplysninger gis av oppvekst- og kultursjef Knut Olav Dypvik tlf eller rektor Inge Haarstad tlf Kommunen har innført elektronisk søknadsbehandling. Søknad og oppdatert CV Sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside (ledige stillinger). St.nr. 1923/13. Kontakt servicekontoret, tlf hvis du trenger hjelp. Søknadsfrist

10 Da er sommeren kommet, og vi vil informere om ferieavviklingen samt legedekningen for Fosnes kommune sommeren 2013 Legekontoret er stengt ( 22.juli-9.august) Robrygga og Bakklandet legekontor vikarierer i denne perioden Mari-Ann ferie: uke ( f.o.m 22.juli ) Cathrine ferie: uke ( f.o.m 22. juli ) Jane ferie: uke ( f.o.m 08.juli ) Monica ferie: uke ( f.o.m 22. juli ) Isabel ferie : uke ( siste arb.dag i Fosnes 29.juli ) Synnøve ferie: uke ( f.o.m 08.juli ) Jan Kristian ferie: uke ( f.o.m 22. juli ) Helseavdelingen vil være i normal drift igjen uke 33 ( 12.august ). Oppfordrer alle til å være ute i god tid med bestilling av medisiner og tatt eventuelle reisevaksiner før ferien! VED AKUTT MEDISINSKHJELP RING GOD SOMMER til alle fra oss! Mari-Ann, Cathrine, Jane, Monica, Isabel, Synnøve og Jan Kristian

11 HELSESSTASJON INFORMERER: Verdt å vite om SOL og SOLBESKYTTELSE Vi har alle begynt å kjenne varme og gode solstråler på kroppen, og det er godt og sundt i rett mengde og med riktig beskyttelse. Husk at de fleste av oss i har lys hud og tåler mindre solforbrenning 1. Sol i passelig porsjoner gir overskudd av vitaminer D og velvære, men det er ikke kult å få rynkete, flekkete eller iverstefall hudkreft i tidlig voksen alder. UVA strålene forårsaker tidligere aldringsforandringene og UVB strålene gir både brun fargen men også solforbrenningen når vi soler oss for mye eller lenge uten beskyttelse. 2. VALG AV SOLBESKYTTENDE PRODUKTER I hovedsak er to typer beskyttelse man anbefaler de KJEMISKE SOLFILTER og FYSISKE SOLFILTER som oftest har vi tilgang på de kombinerte produktene. Kjemiske trekker inn i huden og fysiske blir liggende som et tynt lag utenpå huden. Gjerne min på de minste barna! 3. BRUK klær og hodebeskyttelse 4. Husk at solarium også er risikofylt, ikke anbefalt for barn og unge! 5. HUSK NOK INNTAK AV VÆSKE, VANN ER BEST som tørste drikke, minst 2 liter voksne og de minste under 2 år må ha minst er! Solvettreglene er hentet fra Kreftforeningens nettsider Ferieavvikling Synnøve Laukholm ferie: uke ( f.o.m 08.juli ) Isabel Binderø ferie : uke (siste arb.dag i Fosnes 29.juli ) RIKTIG GOD SOMMER TIL ALLE SMÅ OG STORE OG TAKK FOR MEG! Mvh Isabel Binderø Vi takker Sanitet i Fosnes kommune som har bidratt at helsestasjon har to nye bilstoler til både nyfødte og barn fra 1 år og opptil skolealder. Velkommen til å låne stolene når det trengs kort eller litt lenger perioder! Isabel

12 Fosnesstipendiaten 2013 Ellen Hesthaug er årets Fosnesstipendiat og det blir åpning av utstillinga med bildene hennes i Olav Duuns barndomsheim på Jøa den 28. juni kl 12. Salgsutstillinga er tilgjengelig for publikum hver dag i sommer fra kl fra den 28. juni t.o.m. den 4. august (sammenfallende med åpningstidene til Olav Duuns barndomsheim). Hun kommer nå med nye bilder hun har malt inspirert av landskap og natur i Fosnes. Ellen Hesthaug er en anerkjent kunstner med mange utstillinger bak seg. Hun er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun benytter seg særlig ofte av acryl og går ikke av veien for å prøve nye ting. Noen av verkene er malt med bare fingertuppene, andre har innslag av bladgull eller sand og bølgepapp. Ellen behersker også akvarell, tusj og kulltegning. Motivene spenner fra det lyse og drømmende til den mørkeste dramatikk. Hun viser også en fabulerende, unik eventyrverden med innslag av undring og en god porsjon humor. Du finner mer om Ellen på hjemmesida hennes Arbeidsgruppa for Fosnesstipendet

13 KULTURSKOLETIMEN I FOSNES Kulturskoletimen er et nytt flott tilbud til kommunene om å gi en gruppe eleverinnen trinn en times gratis kulturskoletilbud i uken. Timen skal gis i tillegg til fagog timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som ønsker det. Bevilgningene til kulturskolene ligger i rammetilskuddet til kommunene. Kommunen har fått 5/12 tildeling for 2013, og fra og med 2014 vil det være for hele året. Saken ble behandlet i Fosnes Formannskap i sak 30/2103 den 8. mai. Da ble det bestemt at Kulturskoletimen i Fosnes fra høsten 2013 organiseres som en kombinasjon av SSLR og ordinær elevplass: Elever på 1. trinn får tilbud om gratis SSLR (sang-spill-lekrytme) i 30 min/uke. Elever på 2. trinn får tilbud om gratis ordinær elevplass. Tilbudet organiseres i mindre grupper hvor tidsbruk fastsettes etter gruppestørrelse (jf. annen ordinær undervisning). Tilbudet ble lyst ut som en del av den ordinære påmeldinga til kulturskolen i vår med forbehold om politisk godkjenning, men er altså nå endelig vedtatt. Oppvekst- og kultursjef

14 Barnet før og no Foto: Steinar Johansen, Foto Midt-Norge Olav Duun-stemnet i Namdalen 2013

15 Jøa juni Torsdag 27. juni Kl 19.30: Teaterforestillinga Tale på trænet i Åsly forsamlingshus Nord-Trøndelag teater si framsyning bygger på Olav Duuns Medmennesketriologi. Ragnhild Vannebo (tale) og Jon Pål Inderberg (musikk). Regi ved Liv Hege Nylund. Kr 150/100 Sal av billettar, mat og drikke frå kl Fredag 28.juni Kl 12.00: Åpning av kunstutstilling i Olav Duuns barndomsheim Fosnes-stipendiat Ellen Hesthaug frå Asker åpnar si eiga salsutstilling. Kl 14.00: Åpningsarrangement på Øver-Dun Velkomst ved Kristen Dille. Åpningstale ved fylkesråd Anne Marit Mevassvik. Skodespelar / regissørelisabeth Matheson les frå Olav Duun. Utdeling av Fosnes kommunes kulturpris v/ ordførar Bjørg Tingstad. Teatertablåa Ole på Øver-Don : Knut Arvid Leithe, Jonas Leithe og Vidar Strøm Tingstad. John Pål Inderberg (saksofon). Sigve Gjeset Haugan (gitar). Anlaug Skjærvik (song). Brynjar Gevik (piano). Skole- og barnehagebarn syng. Sal av mat og drikke frå mattelt kl Kl 18.00: Bokbad og dans på vollen på Tranås Jernaldergård Bokbad med diktarane Vigdis Hjorth og Kjersti Annesdatter Skomsvold. Bokbadvert: Bjørg Tingstad. Det blir og gamaldans og musikk ved P. A. Røstads orkester. Kr 150/100 Sal av mat og drikke frå kl Åpent til kl Kl 20.30: Lesekveld i Tranås Jernaldergård Opplesing og tett møte med diktarane Vigdis Hjorth og Kjersti Annesdatter Skomsvold. Kr. 100 Kl 21.00: Ungdomslaget Liv arrangerer låvedans på Seierstad P. A. Røstads orkester spelar opp til dans. Kr. 200 Ein skulle dansa litt meir, da vart ein friskare på levra Olav Duun

16 Laurdag 29.juni Kl 10.15: Litteraturseminar i Åsly forsamlingshus Tema: Barnet si stilling / barneoppseding for 100 år sidan og i dag. Professor Ole Martin Høystad, Høgskolen i Telemark, tek utgangspunkt i fiskarbonde-samfunnet Olav Duun skreiv om. Diktaren Vigdis Hjort tek for seg barnet i samtidslitteraturen og notidssamfunnet. Møteleiar: Unni Tranaas Vannebo, helsesøster/forskar i barn si psykiske helse. kr. 150 Middagssal ca. kl Kl 12.00: Duun for dummies, Jøa skole / Brakstad Innføringskurs i Olav Duuns dikting. Kursleiar: Bjørg Tingstad. Ta med uteklede for tur i skog og mark! Kr 200 (inkl. lunsj) Kl 14.00: Årsmøte i Olav Duun-ringen i Åsly forsamlingshus Alle Duun-interesserte er velkomne! Kl 17.00: Tonar og stemmer ved storhavet, Brakstad Hamn Med utgangspunkt i folkrock CD-en Duun spelar rockegruppa Soup / Erlend Viken. Anne Mette Leite m/ band. Skodespelar / regissør Elisabeth Matheson les frå Olav Duun Kr. 200/100 (gratis for barn under skolealder) Åpen pøbb frå kl Sal av grillmat frå kl Søndag 30.juni Kl : Søndagsturar i Olav Duun sine fotefar kr 100 / 50 Fottur saman med skodespelar /regissør Elisabeth Mahteson, som les frå Olav Duun, og omvisar Torgeir Strøm: Brakstadhammaren - Brakstadaunet - ytterste odde ut mot Follahavet - Brakstad Hamn. Ta med matpakke! Deltakarane må vera vande med å gå i skog og mark! Busstur med Kristen Dille, som les frå Olav Duun. Oppmøte ved Brakstadhammaren. Fosnes Sanitetsforening sel kaffe og kaker i Rakkavika. Kl 16.00: Menighetsrådet held utegudstjeneste ved kapellet i Fosnesvågen Stemnearrangør: Olav Duun-stiftinga i Namdalen, 7856 Jøa, Kristen Dille, tlf E-post: - Vi takkar våre økonomiske samarbeidspartnarar:

17 Duun for Dummies Vi gjentar Duun for Dummies også på årets Olav Duun-stemne. Hva betyr det, og hvem kan delta? Mini-kurset er beregnet på deg som ikke er så godt kjent med dikteren Olav Duun og bøkene hans, men som enten er litt nysgjerrig eller synes du burde vite litt mer, og som synes litteraturseminar høres alt for alvorlig ut. I løpet av et par tre timer få du litt kjennskap til dikteren, smakebiter fra bøkene og stifte bekjentskap med Duuns landskap gjennom en tur til Brakstadaunet (Kjelvika). Du trenger ikke å melde deg på, bare møt opp på Jøa skole lørdag 29. juni kl 12:00. Kurset koster kr. 200,- inkl. enkel lunsj. NB. Ta med klær etter været. Velkommen! Bjørg Tingstad, kursleder ############################### Strandstua Salsnes holder åpent fredag, lørdag og søndag i hele sommer. Fredag åpner dørene kl lørdag og søndag kl Det er middagsservering med alle rettigheter Hver lørdag er det åpen pub i sommer. God plass både til lands og til vanns. Mvh Joar Kolbjørn Reppen

18 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: GUDSTJENESTER I FOSNES Søn. 30. juni kl på den gamle kirketomta på Fosnes, gudstjeneste i forbindelse med Olav Duun-stemnet v/sokneprest Hilde Lundquist og kantor Tor Moe. Søn. 14. juli kl i Dun kirke v/sokneprest Hilde Lundquist og organist Fredrik Skreddernes. Nattverd. Man. 29. juli kl på den gamle kirketomta på Fosnes, olsokgudstjeneste v/stud.teol. Petter Normann Dille og HML Ekko. Kirkekaffe. Søn. 18. aug. kl i Dun kirke, konfirmantjubileum for 50-, 60- og 70- årskonfirmantene v/prost Inge Torset og kantor Tor Moe. Søn. 1. sept. kl i Rakkavika, høsttakkefest i samarbeid med Saniteten v/sokneprest Hilde Lundquist og organist Fredrik Skreddernes. Søn. 15. sept. kl i Dun kirke v/vikarprest Tore Samuelsen. Nattverd. INNKJØP AV BÅREVOGN Fosnes menighetsråd har vedtatt å gå til anskaffelse av bårevogn. Dette fordi det kan være både langt og tungt å bære kista bortover kirkegården. Midler fra Fosnes minnefond vil gå til dette formålet, og gaver mottas med takk. Bruk kontonummer Vi minner også om minnekortene som selges til inntekt for Fosnes minnefond. De fås kjøpt på begge butikkene på Jøa til kr. 100,-. MENIGHETSBASAR Torsdag 26. sept. kl blir det menighetsbasar på Dun bedehus. Både heimelaga og kjøpte gevinster mottas med takk!

19 Det blir i år, som tidligere år, arrangert en lesekonkurranse som går ut på å lese 5 bøker i løpet av sommeren. Barn mellom 6 13 år kan delta. Konkurransen starter den 1. juni og avslutter den 1. september. Leseskjemaene kan leveres på skolen som videresender til bibliotekar Unni innen 1. september. Hvis mange i en klasse blir med og leser, kan det komme en overraskelse til klassen! Leseaksjonen er et samarbeid mellom Namdalsbibliotekene. Alle som deltar får diplom! Med vennlig hilsen Fosnes folkebibliotek og Namdalsbibliotekene

20 UL Liv arrangerer: Låvedans på Kalles Låve fredag 28. juni P.A. Røstads orkester spiller opp til dans fra kl Plattdans på Åsly lørdag 27. juli Rubbel & Beat Spiller opp til dans fra kl Inngang kr. 200 og matsalg på begge festene

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.06.12 kl. 19.15 på Strandstua på Salsnes Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 31/12 PS 32/12 Innhold Tjenesteavtaler

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for

Detaljer

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/630-67 Roger Andersen, 74 39 33 13 002 05.07.2016

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 20.00 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 46/15 Saken behandles for

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Sekretær for valgstyret Delegasjon av valgstyrets myndighet til leder Utlegging av hovedmanntall og delmanntall for stortingsog

Sekretær for valgstyret Delegasjon av valgstyrets myndighet til leder Utlegging av hovedmanntall og delmanntall for stortingsog Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.01.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Informasjon Viktig informasjon om valget Nye regler for hvordan du stemmer på valgdagen Nye regler for hvor du kan forhåndsstemme Nye regler for hvordan

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

God sommer! Frist for stoff til neste skriv er 29.08.2011 Vi nås på følgende adresse postmottak@fosnes.kommune.no.

God sommer! Frist for stoff til neste skriv er 29.08.2011 Vi nås på følgende adresse postmottak@fosnes.kommune.no. Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30.06.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 39/11 Årsmelding for Fosnes

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/8298-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2012 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Leka kommune Kontrollutvalget

Leka kommune Kontrollutvalget Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 15.01.2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/09 Søknad om tilleggsbevilgning

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30.

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30. Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Levanger kommune Ordføreren 23. april 2012 Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Til sommeren skal Juventes landsmøte og sommerleir arrangeres i Levanger, og vi søker med dette om kr. 20 000

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/7413-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015 - Oppvekst og kulturavdelingen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Erik Ringstad, Mats Petter Sydengen, Willy Biman Varamedlemmer:

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L.

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L. KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS L Æ R Å D A N S E B A L L E T T! K U N S T H Å N DV E R K D A N S T E AT E R L Æ R Å S P I L L E! E L. B

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Torsdag 24. januar 2013 Møtetid: Kl. 10.00 12.10 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 001 005/13

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Torsdag 24. januar 2013 Møtetid: Kl. 10.00 12.10 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 001 005/13 Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: Torsdag 24. januar 2013 Møtetid: Kl. 10.00 12.10 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 001 005/13 Av 4 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Hilde

Detaljer

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall Stemmegivning generelt Regler ved stemmegivning og manntall Viktige tema Hemmelig valg Hvem har stemmerett Krav til legitimasjon Utleggingsmanntall Assistanse i valglokalet Taushetsplikt Valgagitasjon

Detaljer

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Saksframlegg HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Forslag til vedtak: Formannskapet som kommunens høringsorgan har følgende synspunkter på forslag til endringer i valgloven,

Detaljer

Innkalling for Valgstyret. Saksliste

Innkalling for Valgstyret. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Valgstyret Møtedato: 26.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 19:00-19:30 Saksnr Tittel Saksliste 005/16 Stortings- og sametingsvalget 2017. Tidspunkt

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv September 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv September 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv September 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 8.september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 54/11 PS 55/11 Salsnes

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/630-52 Arkiv: 002 SAKSFRAMLEGG Dato: 28.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær Odd Hellum Valglokalene Valglokalene er de samme som

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer