Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for lukkede dører: Tilstandsrapport for grunnskolene i Fosnes 2013/2014 PS 50/14 Skolenes årstimer 2014/2015 PS 51/14 Skoleskyss for elever med kortere skoleveg enn 4 kilometer PS 52/14 Anmodning om bosetting av flyktninger i Fosnes kommune i PS 53/14 PS 54/14 PS 55/14 PS 56/14 PS 57/14 PS 58/14 PS 59/14 PS 60/ gnr 44 bnr 2 - Reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Moldvika, godkjenning Grunnerverv - anskaffelse av tomt til fremtidig utbygging - svømmehall og eventuelt flerbrukshall i Fosnes Søknad om støtte for bygging av ny kai på Faksdalbryggene Salg av gammel brannbil stasjonert på Salsnes. Regnskapsrapport 1. tertial budsjettjustering Godkjenning av festekontrakt, bortfeste av areal til Marine Harvest i Jektvika. Utredning av felles brann- og redningstjeneste for kommunene i Namdalen Referatsaker God sommer! Dette er siste informasjonsskriv før ferien. Første kommunestyremøte etter ferien er 25. september, dette vil si at neste informasjonsskriv skal ut til husstandene i slutten av uke 38. Frist for innsending av stoff til dette skrivet er fredag 12. september. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 22. mai Møtet åpnet med at to elever fra Fosnes kulturskole Frida Ulsund og Maja Eid Schei spilte og sang I need love. Deretter startet møte med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor Aina Hildrum fra HiNT i Namsos. Vedtak : Sak 36/14 Kommunestyret vedtok helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse med oppfølgingsplan for Fosnes kommune. For å styrke beredskapen ble det vedtatt å kjøpe inn to satellitt-telefoner. Sak 37/14 Kommunestyret vedtok at videre utredning av felles sykehjemsleger i Midtre Namdal avsluttes. Sak 38/14 Strategiplan vedrørende samarbeidet mellom Fosnes kommune og Museet Midt IKS ble vedtatt. Sak 39/14 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum ble vedtatt. Sak 40/14 Kommunestyret hadde ingen innspill til endringsforslag til forslag på praktisering av boplikt i Midtre Namdal samkommune. Sak 41/14 Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i Fosnes kommune ble vedtatt. Sak 42/14 Fosnes formannskap ble oppnevnt til kommunekomite for TV-aksjonen NRK Årets TV-aksjon går i år til Kirkens Nødhjelp og heter Vann forandrer alt Sak 43/14 Lån fra Fosnes næringsfond fra 1993 til Strandstua Salsnes as på kroner ble vedtatt tapsført. Sak 44/14 Kommunestyret godkjente regnskap 2013 for Midtre Namdal samkommune. Sak 45/14 Kommunestyret tok årsberetning for Midtre Namdal samkommune for 2013 til orientering. Sak 46/14 Fosnes kommune sitt driftsregnskap og investeringsregnskap for 2013 ble vedtatt. Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kroner Overskuddet avsettes i sin helhet til generelt disposisjonsfond.

3 Sak 47/14 Årsmelding for Fosnes kommune for 2013 ble vedtatt. Sak 48/14 Referatsaker ble tatt til orientering. Møte i Midtre Namdal samkommunestyre 16. mai 2014 Sak 23/14 Søknaden om tillatelse til barmarkskjøring med ATV med belter for inntransport av båt og materialer til Barstadvannet ble avslått. Sak 24/14 Det ble vedtatt å søke Nord-Trøndelag fylkeskommune om å utvide jakttiden på elg i samkommunen for resten av jakttidsperioden , slik at jakttiden endres fra til Sak 25/14 Kommentarer til høring på forslag på endring i forskrifter i forbindelse med bygging av veger i landbruket ble vedtatt. Sak 26/14 Årsregnskap og investeringsregnskap for 2013 for Midtre Namdal samkommune ble vedtatt. Sak 27/14 Årsberetning for 2013 for Midtre Namdal samkommune ble vedtatt. Sak 28/14, sak 29/14, sak 30/14 og sak 31/14 Meldinger om vedtak etter kommunelovens 13 angående søknader om kjøretillatelse med traktor og snøscooter ble tatt til orientering. Referatsakene ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens hjørne juni 2014, Barnehage og skole i Fosnes Bildet: 5. og 6. klasse ved Jøa skole på besøk hos ordføreren, mai 2012 De offentlige oppgavene som er knyttet til barns oppvekst og opplæring, er noe av det viktigste en kommune har ansvar for. Gode barnehager og gode skoler, kulturskole, samt helse- og hjelpetjenester som er tett på barn og unges hverdag, må derfor prioriteres. I Fosnes har vi på grunn av geografien to barnehager og to skoler; klasse på Salsnes og klasse på Jøa. Kommunen er skoleeier og eier også begge barnehagene. Barnehagene har godt belegg. Til tross for lave fødselstall er barnehagene tidvis fulle. Det har sjølsagt sammenheng med at i dag går de fleste barn i barnehage. På Salsnes har også barna fra Lund (Nærøy kommune) tilbud om barnehageplass, og de får også sitt grunnskoletilbud der de første sju åra. Skolen har hatt svært lavt elevtall de seinere åra. Høsten 2014 vil det være 12 elever. Også ved Jøa barne- og ungdomsskole har elevtallet falt drastisk de seinere åra. Til høsten blir det 50 elever fordelt på 10 årstrinn. Så få elever har det ikke vært ved skolen i nyere tid. Vår gode kulturskole er avhengig av et nært samarbeid med grunnskolen. Kulturskolen gir elevene både kulturballast og ferdigheter. Kulturskolen bidrar også sterkt til barn og unges dannelse. Det er ikke slik at det blir lettere å drive en skole desto færre elever det er. På mange måter kan det by på ekstra utfordringer både pedagogisk og sosialt; flere årstrinn må ha undervisning sammen, og det kan for noen være vanskelig å finne matchende kamerater. Lavt elevtall i ungdomsskolen gir også utfordringer i forhold til f.eks. hvor mange valgfag vi kan tilby. Færre elever gir også strammere økonomi. Strammere økonomi betyr færre lærere, og det betyr igjen at de lærerne vi har må dekke en større fagkrets.

5 Så det mangler totalt sett ikke på utfordringer knyttet til oppvekstsektoren, verken for barnehage- og skoleansatte, ledelsen, kommuneadministrasjonen eller kommunestyret. Det er da ekstra viktig å sette seg mål og å arbeide systematisk for å oppnå dem. Og det gjelder å dra lasset sammen. Verken den enkelte lærer/ansatte eller rammer fra kommunestyret kan skape gode oppvekstarenaer uten at foreldrene er aktive og engasjerte medspillere. Vi er også avhengig av et godt samspill med frivilligheten - obligatorisk skolegang og gode fritidstilbud må gå hånd i hånd. Til sammen har vi kraft og kreativitet! Gjennom å framsnakke oppvekstarenaene og de som jobber der, kan alle bidra til økt kvalitet og status, som igjen kan bidra til at vi også framover rekrutterer kvalifisert personale. Sammen kan vi skape de gode sirkler og sende ungdommen vår ut i verden med en god ballast fra heimkommunen! God sommer ønskes både små og store i Fosnes! Ta vel imot sommergjestene! Bjørg Tingstad Salg av eiendommer i Fosnes kommune. Kommunestyret i Fosnes vedtok i vinter å selge eiendommen Ølhammaren på Elvalandet og boligeiendommen Brækka på Jøa. Etter at vedtakene ble gjort er det blitt arbeidet med en del formaliteter rundt fradeling, dette er nå snart i orden. Eiendommene selges uavhengig av hverandre og det vil foregå på følgende måte: Eiendommen Ølhammaren kommer for salg først, dette vil bli annonsert i lokalavisa, det er EiendomsMegler 1 som skal gjennomføre salget. Når det gjelder boligeiendommen Brækka vil det ta litt lengre tid. Det arbeides nå med å tømme huset og fjøset. Noe skal arkiveres, noe skal kastes, det vil også bli salg av diverse utstyr og inventar, før huset og fjøset annonseres for salg. Salg av hus og fjøs skal håndteres av Eiendomsmegler 1. Salg av utstyr og inventar vil gjøres av kommunen, dette vil også bli annonsert i lokalavisa. Fosnes kommunestyre vedtok å utsette salg av eiendommen Kjelbotne på Salsnes. Det skal utarbeides bakgrunnsmateriale som synliggjør utnyttingspotensialet dersom Kjelbotne beholdes som kommunal eiendom. Saken vil tidligst bli fremmet for ny politisk behandling i Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

6 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e- De fleste aktivitetene har pause i skoleferien. Bibliotekene på Jøa og Salsnes holder også stengt i skoleferien. Et par faste sommeraktiviteter må dere imidlertid få med dere: Skotthyllkasting på skotthyllbanen ved Torvmuseet på Skjærvikkorsen hver torsdag kl Kaffesalg i Rakkavika hver søndag kl (unntatt 27. juli og 10. august) Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Aktivitetskalender Juni Fredag 20. Friskliv sommeravslutning - Jernaldergården Tirsdag 24. Triveselskaffe kl. 11:00 13:30 - Remma omsorgsboliger Torsdag 26. Kommunestyremøte kl. 19:15 kommunestyresalen Søndag 29. Gudstjeneste kl. 11:15 Dun kirke Juli Lørdag 12. Plattdans - kl. 21:00 - Åsly Søndag 13. Gudstjeneste kl. 19:15 Dun kirke Fredag 18.- Kaupang på Janheim Søndag 20. Søndag 27. Bygdadag på Seierstad Tirsdag 29. Olsokgudstjeneste kl. 19:15 - Fosnes gamle kirkested August Søndag 10. Åpen Gård på Brakstad Tirsdag 26. Triveselskaffe kl. 11:00 13:30 - Remma omsorgsboliger

7 17. mai tale 2014 Av: 10. klassingene Celine Newermann Tranås og Kai-André Karlsen Takk for oss Hei! Hello! Hola! Czesc! Bonjour! Goten tack! Hoi! Sawatii! God dag! Blesithd! Og gratulerer med dagen til dere alle! I dag skal jeg, Kai-Andrè og Celine få holde tale til dere! Det har vi gleda oss til kjempelenge, og endelig var det vår tur. Det er bare stas å få lov til å stå her framom ei så fin heimbygd, og få snakke på 17. mai. Ikke bare er det en vanlig 17. mai i dag det er jo som dere vet 200 årsjubileum for Grunnloven, så vi føler oss litt ekstra heldige. Sjølsagt er det ikke bare lykke at vi står her nå og skal holde tale som 10. klassinger. For om drøyt tre måneder har vi antakelig flytta heimefra og starta på videregående skole. Men, det er nok ikke tvil om at vi kommer til å savne Jøa, og vi kommer tilbake hit i helger og ferier. Vi blir liksom aldri lei av øya her, det er noe som sitter inni hjerterota på oss alle. Noe av det som holder oss tilbake, er den unike tilrettelegginga for at unger og ungdommer skal ha noe å gjøre på fritida! Korps, kor, fotball, friidrett, ungdomslaget med sine arrangement, ungdomsklubben og 4H er bare noen av dem. Klassen vår er en aktiv gjeng som lett kan finne på å møtes på fotballbanen en søndag for å spille fotball, skyte litt mot mål eller bare rett og slett for å være i lag. Det er et trygt miljø for alle å vokse opp i, og MOT har bare gjort det enda bedre. Vi håper virkelig for dem som kommer etter oss sin del, at kommunen velger å satse videre på MOT. For det er en organisasjon som virkelig betyr mer enn dere tror for ungdommen. For meg har MOT vært med på å forme meg, hjulpet meg til å finne meg sjøl og gjort meg til den jeg er i dag. Og du kan virkelig ikke finne bedre MOT-ambassadør enn han som har stått på i denne jobben hele tida, Erling Laugen! Så tusen takk skal du ha Erling, for at du har vært der for oss og så å si vært en av gjengen. Han er en viktig ressurs for lokalsamfunnet og er virkelig et prakteksempel på folk som står på for å få ting til å gå rundt. Vi er avhengige av at folk står på, er trenere og ledere for ting, og stille opp med frivillig arbeid. Og vi har flere vi skulle ha nevnt når det gjelder dugnadsarbeid. Men da hadde vi måttet stå her til i morgen. For dugnadsånd lik den på Jøa skal du lete lenge etter! Det er ikke noe spørsmål om vi har en stødig og god bakgrunn fra oppveksten vår på Jøa. For Jøa er en sånn plass som tar imot og omfavner alle som kommer hit, med et bredt smil. Så det var vel baktanken vår når vi startet talen med å si Hei! på forskjellige språk. Hvis vi ikke husker feil var det vel noe slikt som: norsk, engelsk, spansk, polsk, fransk, tysk, nederlandsk, thai, islandsk og dansk.

8 For det å blande kulturer, å få innblikk i hvordan folk har det i andre land, er jo ikke annet enn positivt. Det at kommunen og plassen her tar imot og er åpen mot alle som flytter hit, ha vel kommet over på oss også. For vi har hatt mange som har kommet til og som har flyttet fra klassen vår. Vi har hatt en litauisk gutt i klassen. Vi har i dag ei thailandsk jente som flyttet hit i 8. klassen hun kunne ikke norsk da hun flytta hit. Ja, og vi har til og med en Otterøybygg i klassen den dag i dag. Vi starta som ei gruppe på 9 elever i 1. klassen. I dag er vi en sammensveiset gjeng på 14, og vi tror at vi alle kommer til å ha kontakt etter at vi flytter heimefra. Hadde alle som har vært innom klassen vår fortsatt vært her, hadde vi vært 16. Så vi sender en stor hilsen til Jonas og Krister Andre som flyttet! Vi må, som alle før oss har gjort, få lov til å takke lærerne vi har hatt på skolen de 10 årene vi har gått her. Ja, lærerne ja De har vi hatt det artig med! Aldri har vi krangla med dem, og i hvert fall ikke vært uenig Nei, aldri! Vi starta med Anlaug som var vår kontaktlærer i de utforskende årene i klasse. I de rampåte og farsjkåte årene i hadde vi Elin, og var så heldige å være den siste klassen hun var kontaktlærer for. I 8. klassen fikk vi Torgeir som kontaktlærer, og var også hans siste kontaktlærerklasse. I 9. klasse fikk vi han godeste Inge Haarstad. Og maken til mann som kan alt, har vi aldri vært borti! Vi kunne slå opp tilfeldig i store, norske leksikon, og han kunne holde 15 minutters foredrag om uansett emne. Han har lært oss kjempemye de to siste årene og mange av oss vil være han evig takknemlig! Det eneste han ikke er helt stø på, er staving. Men det gjør han til et enda større forbilde for mange i klassen; for tenk at det går an å lære og å huske så mye sjøl om du ikke kan stave 100 % rett hele tida. Siste året, nå i 10., har vi hatt han godeste Eskil Rønning som kontaktlærer. Vi var første klassen han ble kontaktlærer for. Og han var jo bare toppen av kransekaka for både elevene og lærerne på skolen. Han har vært en støtte for oss og lært oss kjempemye, både om skolen og om livet ellers. Så vi sender en spesiell hilsen og takk til han. Nå har vi vel stått her lenge nok, det blir vel flere taler i løpet av dagen, så vi skal ikke bruke opp tålmodigheten deres. Så med dette vil vi si takk til alle dere som har vært her for oss i alle disse årene og dere er nok ikke helt kvitt oss ennå.. Og til slutt; gratulerer med dagen i dag og fortsett med det fantastiske samholdet og åpenheta! Takk for oss!

9 Da er sommeren kommet, og vi vil informere om ferieavviklingen samt legedekningen for Fosnes kommune sommeren 2014 Legekontoret er stengt ( 21.juli t.o.m 1.august) Robrygga og Bakklandet legekontor vikarierer i denne perioden Mari-Ann ferie: uke (f.o.m 07.juli) Cathrine ferie: uke (f.o.m 21. juli) Jane ferie: uke (f.o.m 07.juli) Monica ferie: uke (f.o.m 18.juni)) Linda ferie : uke (f.o.m 21.juli) Synnøve ferie: uke (f.o.m 23.juni) Jan Kristian ferie: uke og uke 33 (f.o.m 23.juni) Helseavdelingen vil være i normal drift igjen uke 32 ( 04.august ). Oppfordrer alle til å være ute i god tid med bestilling av medisiner og tatt eventuelle reisevaksiner før ferien! VED AKUTT MEDISINSKHJELP RING GOD SOMMER til alle fra oss! Mari-Ann, Cathrine, Jane, Monica, Linda, Synnøve og Jan Kristian

10 Kunstutstilling - Ellen Hesthaug Ellen Hesthaug som var Fosnesstipendiat i 2013 har ny utstilling i Olav Duuns barndomsheim i sommer. Utstillinga åpner 28. juni kl , og står til 4. august. Utstillinga er åpen hver dag mellom kl og Arrangør: Fosnesstipendet i samarbeid Med Olav Duuns barndomsheim.

11 Vandreutstillingen Folkeviljen i Norge I Jøa samfunnshus 23. august 9. september Åpningstider som biblioteket og ellers etter avtale m/servicekontoret. Vandreutstillingen Folkeviljen i Norge med blikk på Namdalen er et samarbeidsprosjekt mellom avdelingene i Museet Midt. Utstillingen skal turnere blant museets medlemskommuner i anledning grunnlovsjubileet i Temaet er avgrenset til perioden , som markerer at en viktig epoke med demokratiutvikling og selvstendighet for Norge var endelig var oppnådd, ved at kvinnene fikk stemmerett i Stikkord for temaet er Næringsutvikling, kommunikasjon, unionsoppløsning og demokrati. Det er opplagt arbeidsoppgaver i tilknytning til utstillingen, som elevene på skolene skal arbeide med. Første stoppested for utstillingen var Kunstmuseet Nord-Trøndelag 17. mai. Fra høsten vil utstillingen turnere i kommunene, Vikna juni, Nærøy 6-21.aug, før den vandrer videre til Fosnes kommune, Jøa Samfunnshus i fra 23.august, der den blir åpen for publikum fram til 09.september. Grong sept. Overhalla oktober, Lierne fra oktober og deretter til Namsskogan november.

12 Landbruksplast MNA har avviklet mottaket for landbruksplast ved alle våre Gjenvinningsstasjoner, det er flere årsaket til dette, i hovedsak er det forsøpling (spres av vind) og at dette er å betrakte som næringsavfall. MNA er ment å ta i mot avfall fra privat husholdning, næringsavfall skal leveres f.eks. til Retura NT. Retura NT henter landbruksplast gratis etter avtale, MNA oppfordrer alle som har landbruksplast til å ta kontakt med Retura NT for å avtale hvordan landbruksplasten kan lagres og behovet for henting/ tømming. Åpen gård Velkommen til åpen gård på Brakstad søndag 10. august. Aktiviteter for store og små! Følg med på vår facebookside: Velkommen!

13 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFO FRA KIRKEKONTORET GUDSTJENESTER Søndag 29. juni kl i Dun kirke. Gudstjeneste v/vikarprest Martin Braut Tjelle og kantor Tor Moe. Søndag 13. juli kl i Dun kirke. Gudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist og organistvikar Maren Barlien. Olsok tirsdag 29. juli kl på Fosnes. Olsokgudstjeneste v/prestestudent Petter Normann Dille og HML Ekko. Kirkekaffe. Søndag 24. aug. kl i Dun kirke. Gudstjeneste med konfirmantjubileum v/ sokneprest Hilde Lundquist og organist Anders Romstad. Søndag 7. sept. kl i Rakkavika. Høsttakkefest v/sokneprest Hilde Lundquist. I samarbeid med Saniteten. Søndag 28. sept. kl i Dun kirke. Familiegudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist og kateket Gunn Ågot Leite. HAR DU LYST TIL Å GI NOE TIL MENIGHETSBASAREN? Tirsdag 23. sept holder menigheta basar på Dun bedehus. Menighetsmøte har vedtatt å innføre den nye salmeboka, som ble utgitt høsten Menighetsrådet trenger inntekter for å finansiere salmebøkene i Fosnes. Har du lyst til å strikke, dreie, hekle eller snekre? Alle gevinster mottas med takk. Det blir både åresalg og trekning på bok.

14 KAFFESALG I RAKKAVIKA Fosnes sanitetsforening vil selge kaffe i Rakkavika på søndagene denne sommeren også. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at det er et tiltak som mange setter pris på. Vi starter søndag 22. juni og vil holde på til 7. september, hvis været ikke er for ille. 7. september er det friluftsgudstjeneste i Rakkavika, og vi avslutter da, slik vi har gjort i flere år nå. Salget foregår fra kl til Vi har også et sommerlotteri som trekkes 7. september. Hovedgevinst: Spekeskinke + mye mer Det blir ikke kaffesalg 27. juli pga Bygdadag på Seierstad og 10. august da det er Åpen Gård på Brakstad, og da vil «Stiklingen» (Sanitetens Yngre) selge kaffe og rømmegrøt der. Kaffesalg følgende søndager: JUNI: 22. og 29. JULI: AUGUST: SEPTEMBER: 7. Friluftsgudstjeneste, avslutning på kaffesalg, trekking av sommerlotteri VELKOMMEN ( NB! Værforbehold) Styret

15 Jøa bygdelag: Styret består av: Kjell Almvik (leder) Hilde Skjærvik (sekretær) Elin Selnes (kasserer) Sigbjørn Gjeseth Snorre Vannebo. Skotthyll JØA BYGDELAG arranger hver torsdag fra kl.1900 "skotthylltreff" på banen ved Torvmuseet, Skjærvik-korsen. Alle er hjertelig velkommen til en veldig artig og sosial aktivitet. BYGDEDAGEN søndag 27.juli Lag, foreninger, firmaer, og enkeltpersoner som ønsker å profilere seg - eller ha salgsstand - bes snarest - senest 20.juli - melde fra til Jøa Bygdelag v/hilde Skjærvik.

16

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.06.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1.

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1. Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Fosnes Museumsstyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: Fra 10:00 til 12:30 Faste medlemmer som

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 20.00 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 46/15 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/17 PS 35/17 PS 36/17

Detaljer

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Naturdatas viltkonferanse november 14 Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Regional utviklingsavdeling, NTFK

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:45 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.02.2016 Tidspunkt: Fra 14:10 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 12.08.2015 Tidspunkt: Fra 11:25 til 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.06.12 kl. 19.15 på Strandstua på Salsnes Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 31/12 PS 32/12 Innhold Tjenesteavtaler

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: 08:00 -

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: 08:00 - RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 06.06.2017 Tidspunkt: 08:00 - Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Jan Birger Holth Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den 26.06.13 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: /13

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: /13 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19.09.2013 Møtetid: Kl. 1415 15.15 Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: 011 014/13 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Egill Vatne,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: Fra 11:30 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Fosnes Partsammensatt utvalg

Fosnes Partsammensatt utvalg Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes Partsammensatt utvalg Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 12:30 De faste medlemmeneinnkalles

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/14 Invitasjon

Detaljer

MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER

MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER Vi ser tilbake på september: I september fortsatte vi på å fokusere på å bli kjent. Vi har vært mye i tilknytningsgruppene våre. Vi voksne har blitt godt kjent med barna «våre»

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Rapport Statusvurdering. Kommune: Fosnes. Fylke: Nord-Trøndelag. Dato: Deltakere: Frivillighetsrepresentant. Næringslivsrepresentant

Rapport Statusvurdering. Kommune: Fosnes. Fylke: Nord-Trøndelag. Dato: Deltakere: Frivillighetsrepresentant. Næringslivsrepresentant Rapport Statusvurdering Kommune: Fosnes Fylke: Nord-Trøndelag Dato: 18.12.2013 Deltakere: Rolle: Ordfører Rådmann Utviklingskonsulent Navn: Bjørg Tingstad Rønnaug Aaring Kjell Ivar Tranås Frivillighetsrepresentant

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik Fosnes kommune Fellesfunksjoner Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Strandveien 38 7734 Steinkjer Att. Snorre Aurstad Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/9643-3 Knut O. Dypvik 74286470 15.01.2008 Interkommunalt

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Ingri M. Langaas Mausner Medlem FOSPKRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Ingri M. Langaas Mausner Medlem FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: Fra 11:45 til 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: 06.05.2011 Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Selbu kommune. Velkommen 19.mai 2009

Selbu kommune. Velkommen 19.mai 2009 Selbu kommune Velkommen 19.mai 2009 Visjon: "Selbu - rosa i Trøndelag" Visjonen peker på ei bygd med sterke bånd knyttet til kultur og tradisjon. Selburosa er en del av dette. Rosa har et tydelig mønster

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/17 Unntatt offentlighet

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 30.06.2011 Tidspunkt: Fra 19:50 til 22:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2013. Hei alle sammen! Da er juni måned også over og vi vil takke dere for et barnehage år fylt med glede, latter, smil, tårer, utfordringer og ikke minst utvikling!

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Skolekjøkkenet, Kvenvær Oppvekstsenter Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 15:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Møteprotokoll for Ungdomsrådet

Møteprotokoll for Ungdomsrådet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Ungdomsrådet Møtedato: 09.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00-19:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Emma Kølner, Lene Håkonsen, Madelen Aadalen,

Detaljer