Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for lukkede dører: Tilstandsrapport for grunnskolene i Fosnes 2013/2014 PS 50/14 Skolenes årstimer 2014/2015 PS 51/14 Skoleskyss for elever med kortere skoleveg enn 4 kilometer PS 52/14 Anmodning om bosetting av flyktninger i Fosnes kommune i PS 53/14 PS 54/14 PS 55/14 PS 56/14 PS 57/14 PS 58/14 PS 59/14 PS 60/ gnr 44 bnr 2 - Reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Moldvika, godkjenning Grunnerverv - anskaffelse av tomt til fremtidig utbygging - svømmehall og eventuelt flerbrukshall i Fosnes Søknad om støtte for bygging av ny kai på Faksdalbryggene Salg av gammel brannbil stasjonert på Salsnes. Regnskapsrapport 1. tertial budsjettjustering Godkjenning av festekontrakt, bortfeste av areal til Marine Harvest i Jektvika. Utredning av felles brann- og redningstjeneste for kommunene i Namdalen Referatsaker God sommer! Dette er siste informasjonsskriv før ferien. Første kommunestyremøte etter ferien er 25. september, dette vil si at neste informasjonsskriv skal ut til husstandene i slutten av uke 38. Frist for innsending av stoff til dette skrivet er fredag 12. september. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 22. mai Møtet åpnet med at to elever fra Fosnes kulturskole Frida Ulsund og Maja Eid Schei spilte og sang I need love. Deretter startet møte med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor Aina Hildrum fra HiNT i Namsos. Vedtak : Sak 36/14 Kommunestyret vedtok helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse med oppfølgingsplan for Fosnes kommune. For å styrke beredskapen ble det vedtatt å kjøpe inn to satellitt-telefoner. Sak 37/14 Kommunestyret vedtok at videre utredning av felles sykehjemsleger i Midtre Namdal avsluttes. Sak 38/14 Strategiplan vedrørende samarbeidet mellom Fosnes kommune og Museet Midt IKS ble vedtatt. Sak 39/14 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum ble vedtatt. Sak 40/14 Kommunestyret hadde ingen innspill til endringsforslag til forslag på praktisering av boplikt i Midtre Namdal samkommune. Sak 41/14 Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i Fosnes kommune ble vedtatt. Sak 42/14 Fosnes formannskap ble oppnevnt til kommunekomite for TV-aksjonen NRK Årets TV-aksjon går i år til Kirkens Nødhjelp og heter Vann forandrer alt Sak 43/14 Lån fra Fosnes næringsfond fra 1993 til Strandstua Salsnes as på kroner ble vedtatt tapsført. Sak 44/14 Kommunestyret godkjente regnskap 2013 for Midtre Namdal samkommune. Sak 45/14 Kommunestyret tok årsberetning for Midtre Namdal samkommune for 2013 til orientering. Sak 46/14 Fosnes kommune sitt driftsregnskap og investeringsregnskap for 2013 ble vedtatt. Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kroner Overskuddet avsettes i sin helhet til generelt disposisjonsfond.

3 Sak 47/14 Årsmelding for Fosnes kommune for 2013 ble vedtatt. Sak 48/14 Referatsaker ble tatt til orientering. Møte i Midtre Namdal samkommunestyre 16. mai 2014 Sak 23/14 Søknaden om tillatelse til barmarkskjøring med ATV med belter for inntransport av båt og materialer til Barstadvannet ble avslått. Sak 24/14 Det ble vedtatt å søke Nord-Trøndelag fylkeskommune om å utvide jakttiden på elg i samkommunen for resten av jakttidsperioden , slik at jakttiden endres fra til Sak 25/14 Kommentarer til høring på forslag på endring i forskrifter i forbindelse med bygging av veger i landbruket ble vedtatt. Sak 26/14 Årsregnskap og investeringsregnskap for 2013 for Midtre Namdal samkommune ble vedtatt. Sak 27/14 Årsberetning for 2013 for Midtre Namdal samkommune ble vedtatt. Sak 28/14, sak 29/14, sak 30/14 og sak 31/14 Meldinger om vedtak etter kommunelovens 13 angående søknader om kjøretillatelse med traktor og snøscooter ble tatt til orientering. Referatsakene ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens hjørne juni 2014, Barnehage og skole i Fosnes Bildet: 5. og 6. klasse ved Jøa skole på besøk hos ordføreren, mai 2012 De offentlige oppgavene som er knyttet til barns oppvekst og opplæring, er noe av det viktigste en kommune har ansvar for. Gode barnehager og gode skoler, kulturskole, samt helse- og hjelpetjenester som er tett på barn og unges hverdag, må derfor prioriteres. I Fosnes har vi på grunn av geografien to barnehager og to skoler; klasse på Salsnes og klasse på Jøa. Kommunen er skoleeier og eier også begge barnehagene. Barnehagene har godt belegg. Til tross for lave fødselstall er barnehagene tidvis fulle. Det har sjølsagt sammenheng med at i dag går de fleste barn i barnehage. På Salsnes har også barna fra Lund (Nærøy kommune) tilbud om barnehageplass, og de får også sitt grunnskoletilbud der de første sju åra. Skolen har hatt svært lavt elevtall de seinere åra. Høsten 2014 vil det være 12 elever. Også ved Jøa barne- og ungdomsskole har elevtallet falt drastisk de seinere åra. Til høsten blir det 50 elever fordelt på 10 årstrinn. Så få elever har det ikke vært ved skolen i nyere tid. Vår gode kulturskole er avhengig av et nært samarbeid med grunnskolen. Kulturskolen gir elevene både kulturballast og ferdigheter. Kulturskolen bidrar også sterkt til barn og unges dannelse. Det er ikke slik at det blir lettere å drive en skole desto færre elever det er. På mange måter kan det by på ekstra utfordringer både pedagogisk og sosialt; flere årstrinn må ha undervisning sammen, og det kan for noen være vanskelig å finne matchende kamerater. Lavt elevtall i ungdomsskolen gir også utfordringer i forhold til f.eks. hvor mange valgfag vi kan tilby. Færre elever gir også strammere økonomi. Strammere økonomi betyr færre lærere, og det betyr igjen at de lærerne vi har må dekke en større fagkrets.

5 Så det mangler totalt sett ikke på utfordringer knyttet til oppvekstsektoren, verken for barnehage- og skoleansatte, ledelsen, kommuneadministrasjonen eller kommunestyret. Det er da ekstra viktig å sette seg mål og å arbeide systematisk for å oppnå dem. Og det gjelder å dra lasset sammen. Verken den enkelte lærer/ansatte eller rammer fra kommunestyret kan skape gode oppvekstarenaer uten at foreldrene er aktive og engasjerte medspillere. Vi er også avhengig av et godt samspill med frivilligheten - obligatorisk skolegang og gode fritidstilbud må gå hånd i hånd. Til sammen har vi kraft og kreativitet! Gjennom å framsnakke oppvekstarenaene og de som jobber der, kan alle bidra til økt kvalitet og status, som igjen kan bidra til at vi også framover rekrutterer kvalifisert personale. Sammen kan vi skape de gode sirkler og sende ungdommen vår ut i verden med en god ballast fra heimkommunen! God sommer ønskes både små og store i Fosnes! Ta vel imot sommergjestene! Bjørg Tingstad Salg av eiendommer i Fosnes kommune. Kommunestyret i Fosnes vedtok i vinter å selge eiendommen Ølhammaren på Elvalandet og boligeiendommen Brækka på Jøa. Etter at vedtakene ble gjort er det blitt arbeidet med en del formaliteter rundt fradeling, dette er nå snart i orden. Eiendommene selges uavhengig av hverandre og det vil foregå på følgende måte: Eiendommen Ølhammaren kommer for salg først, dette vil bli annonsert i lokalavisa, det er EiendomsMegler 1 som skal gjennomføre salget. Når det gjelder boligeiendommen Brækka vil det ta litt lengre tid. Det arbeides nå med å tømme huset og fjøset. Noe skal arkiveres, noe skal kastes, det vil også bli salg av diverse utstyr og inventar, før huset og fjøset annonseres for salg. Salg av hus og fjøs skal håndteres av Eiendomsmegler 1. Salg av utstyr og inventar vil gjøres av kommunen, dette vil også bli annonsert i lokalavisa. Fosnes kommunestyre vedtok å utsette salg av eiendommen Kjelbotne på Salsnes. Det skal utarbeides bakgrunnsmateriale som synliggjør utnyttingspotensialet dersom Kjelbotne beholdes som kommunal eiendom. Saken vil tidligst bli fremmet for ny politisk behandling i Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

6 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e- De fleste aktivitetene har pause i skoleferien. Bibliotekene på Jøa og Salsnes holder også stengt i skoleferien. Et par faste sommeraktiviteter må dere imidlertid få med dere: Skotthyllkasting på skotthyllbanen ved Torvmuseet på Skjærvikkorsen hver torsdag kl Kaffesalg i Rakkavika hver søndag kl (unntatt 27. juli og 10. august) Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Aktivitetskalender Juni Fredag 20. Friskliv sommeravslutning - Jernaldergården Tirsdag 24. Triveselskaffe kl. 11:00 13:30 - Remma omsorgsboliger Torsdag 26. Kommunestyremøte kl. 19:15 kommunestyresalen Søndag 29. Gudstjeneste kl. 11:15 Dun kirke Juli Lørdag 12. Plattdans - kl. 21:00 - Åsly Søndag 13. Gudstjeneste kl. 19:15 Dun kirke Fredag 18.- Kaupang på Janheim Søndag 20. Søndag 27. Bygdadag på Seierstad Tirsdag 29. Olsokgudstjeneste kl. 19:15 - Fosnes gamle kirkested August Søndag 10. Åpen Gård på Brakstad Tirsdag 26. Triveselskaffe kl. 11:00 13:30 - Remma omsorgsboliger

7 17. mai tale 2014 Av: 10. klassingene Celine Newermann Tranås og Kai-André Karlsen Takk for oss Hei! Hello! Hola! Czesc! Bonjour! Goten tack! Hoi! Sawatii! God dag! Blesithd! Og gratulerer med dagen til dere alle! I dag skal jeg, Kai-Andrè og Celine få holde tale til dere! Det har vi gleda oss til kjempelenge, og endelig var det vår tur. Det er bare stas å få lov til å stå her framom ei så fin heimbygd, og få snakke på 17. mai. Ikke bare er det en vanlig 17. mai i dag det er jo som dere vet 200 årsjubileum for Grunnloven, så vi føler oss litt ekstra heldige. Sjølsagt er det ikke bare lykke at vi står her nå og skal holde tale som 10. klassinger. For om drøyt tre måneder har vi antakelig flytta heimefra og starta på videregående skole. Men, det er nok ikke tvil om at vi kommer til å savne Jøa, og vi kommer tilbake hit i helger og ferier. Vi blir liksom aldri lei av øya her, det er noe som sitter inni hjerterota på oss alle. Noe av det som holder oss tilbake, er den unike tilrettelegginga for at unger og ungdommer skal ha noe å gjøre på fritida! Korps, kor, fotball, friidrett, ungdomslaget med sine arrangement, ungdomsklubben og 4H er bare noen av dem. Klassen vår er en aktiv gjeng som lett kan finne på å møtes på fotballbanen en søndag for å spille fotball, skyte litt mot mål eller bare rett og slett for å være i lag. Det er et trygt miljø for alle å vokse opp i, og MOT har bare gjort det enda bedre. Vi håper virkelig for dem som kommer etter oss sin del, at kommunen velger å satse videre på MOT. For det er en organisasjon som virkelig betyr mer enn dere tror for ungdommen. For meg har MOT vært med på å forme meg, hjulpet meg til å finne meg sjøl og gjort meg til den jeg er i dag. Og du kan virkelig ikke finne bedre MOT-ambassadør enn han som har stått på i denne jobben hele tida, Erling Laugen! Så tusen takk skal du ha Erling, for at du har vært der for oss og så å si vært en av gjengen. Han er en viktig ressurs for lokalsamfunnet og er virkelig et prakteksempel på folk som står på for å få ting til å gå rundt. Vi er avhengige av at folk står på, er trenere og ledere for ting, og stille opp med frivillig arbeid. Og vi har flere vi skulle ha nevnt når det gjelder dugnadsarbeid. Men da hadde vi måttet stå her til i morgen. For dugnadsånd lik den på Jøa skal du lete lenge etter! Det er ikke noe spørsmål om vi har en stødig og god bakgrunn fra oppveksten vår på Jøa. For Jøa er en sånn plass som tar imot og omfavner alle som kommer hit, med et bredt smil. Så det var vel baktanken vår når vi startet talen med å si Hei! på forskjellige språk. Hvis vi ikke husker feil var det vel noe slikt som: norsk, engelsk, spansk, polsk, fransk, tysk, nederlandsk, thai, islandsk og dansk.

8 For det å blande kulturer, å få innblikk i hvordan folk har det i andre land, er jo ikke annet enn positivt. Det at kommunen og plassen her tar imot og er åpen mot alle som flytter hit, ha vel kommet over på oss også. For vi har hatt mange som har kommet til og som har flyttet fra klassen vår. Vi har hatt en litauisk gutt i klassen. Vi har i dag ei thailandsk jente som flyttet hit i 8. klassen hun kunne ikke norsk da hun flytta hit. Ja, og vi har til og med en Otterøybygg i klassen den dag i dag. Vi starta som ei gruppe på 9 elever i 1. klassen. I dag er vi en sammensveiset gjeng på 14, og vi tror at vi alle kommer til å ha kontakt etter at vi flytter heimefra. Hadde alle som har vært innom klassen vår fortsatt vært her, hadde vi vært 16. Så vi sender en stor hilsen til Jonas og Krister Andre som flyttet! Vi må, som alle før oss har gjort, få lov til å takke lærerne vi har hatt på skolen de 10 årene vi har gått her. Ja, lærerne ja De har vi hatt det artig med! Aldri har vi krangla med dem, og i hvert fall ikke vært uenig Nei, aldri! Vi starta med Anlaug som var vår kontaktlærer i de utforskende årene i klasse. I de rampåte og farsjkåte årene i hadde vi Elin, og var så heldige å være den siste klassen hun var kontaktlærer for. I 8. klassen fikk vi Torgeir som kontaktlærer, og var også hans siste kontaktlærerklasse. I 9. klasse fikk vi han godeste Inge Haarstad. Og maken til mann som kan alt, har vi aldri vært borti! Vi kunne slå opp tilfeldig i store, norske leksikon, og han kunne holde 15 minutters foredrag om uansett emne. Han har lært oss kjempemye de to siste årene og mange av oss vil være han evig takknemlig! Det eneste han ikke er helt stø på, er staving. Men det gjør han til et enda større forbilde for mange i klassen; for tenk at det går an å lære og å huske så mye sjøl om du ikke kan stave 100 % rett hele tida. Siste året, nå i 10., har vi hatt han godeste Eskil Rønning som kontaktlærer. Vi var første klassen han ble kontaktlærer for. Og han var jo bare toppen av kransekaka for både elevene og lærerne på skolen. Han har vært en støtte for oss og lært oss kjempemye, både om skolen og om livet ellers. Så vi sender en spesiell hilsen og takk til han. Nå har vi vel stått her lenge nok, det blir vel flere taler i løpet av dagen, så vi skal ikke bruke opp tålmodigheten deres. Så med dette vil vi si takk til alle dere som har vært her for oss i alle disse årene og dere er nok ikke helt kvitt oss ennå.. Og til slutt; gratulerer med dagen i dag og fortsett med det fantastiske samholdet og åpenheta! Takk for oss!

9 Da er sommeren kommet, og vi vil informere om ferieavviklingen samt legedekningen for Fosnes kommune sommeren 2014 Legekontoret er stengt ( 21.juli t.o.m 1.august) Robrygga og Bakklandet legekontor vikarierer i denne perioden Mari-Ann ferie: uke (f.o.m 07.juli) Cathrine ferie: uke (f.o.m 21. juli) Jane ferie: uke (f.o.m 07.juli) Monica ferie: uke (f.o.m 18.juni)) Linda ferie : uke (f.o.m 21.juli) Synnøve ferie: uke (f.o.m 23.juni) Jan Kristian ferie: uke og uke 33 (f.o.m 23.juni) Helseavdelingen vil være i normal drift igjen uke 32 ( 04.august ). Oppfordrer alle til å være ute i god tid med bestilling av medisiner og tatt eventuelle reisevaksiner før ferien! VED AKUTT MEDISINSKHJELP RING GOD SOMMER til alle fra oss! Mari-Ann, Cathrine, Jane, Monica, Linda, Synnøve og Jan Kristian

10 Kunstutstilling - Ellen Hesthaug Ellen Hesthaug som var Fosnesstipendiat i 2013 har ny utstilling i Olav Duuns barndomsheim i sommer. Utstillinga åpner 28. juni kl , og står til 4. august. Utstillinga er åpen hver dag mellom kl og Arrangør: Fosnesstipendet i samarbeid Med Olav Duuns barndomsheim.

11 Vandreutstillingen Folkeviljen i Norge I Jøa samfunnshus 23. august 9. september Åpningstider som biblioteket og ellers etter avtale m/servicekontoret. Vandreutstillingen Folkeviljen i Norge med blikk på Namdalen er et samarbeidsprosjekt mellom avdelingene i Museet Midt. Utstillingen skal turnere blant museets medlemskommuner i anledning grunnlovsjubileet i Temaet er avgrenset til perioden , som markerer at en viktig epoke med demokratiutvikling og selvstendighet for Norge var endelig var oppnådd, ved at kvinnene fikk stemmerett i Stikkord for temaet er Næringsutvikling, kommunikasjon, unionsoppløsning og demokrati. Det er opplagt arbeidsoppgaver i tilknytning til utstillingen, som elevene på skolene skal arbeide med. Første stoppested for utstillingen var Kunstmuseet Nord-Trøndelag 17. mai. Fra høsten vil utstillingen turnere i kommunene, Vikna juni, Nærøy 6-21.aug, før den vandrer videre til Fosnes kommune, Jøa Samfunnshus i fra 23.august, der den blir åpen for publikum fram til 09.september. Grong sept. Overhalla oktober, Lierne fra oktober og deretter til Namsskogan november.

12 Landbruksplast MNA har avviklet mottaket for landbruksplast ved alle våre Gjenvinningsstasjoner, det er flere årsaket til dette, i hovedsak er det forsøpling (spres av vind) og at dette er å betrakte som næringsavfall. MNA er ment å ta i mot avfall fra privat husholdning, næringsavfall skal leveres f.eks. til Retura NT. Retura NT henter landbruksplast gratis etter avtale, MNA oppfordrer alle som har landbruksplast til å ta kontakt med Retura NT for å avtale hvordan landbruksplasten kan lagres og behovet for henting/ tømming. Åpen gård Velkommen til åpen gård på Brakstad søndag 10. august. Aktiviteter for store og små! Følg med på vår facebookside: Velkommen!

13 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFO FRA KIRKEKONTORET GUDSTJENESTER Søndag 29. juni kl i Dun kirke. Gudstjeneste v/vikarprest Martin Braut Tjelle og kantor Tor Moe. Søndag 13. juli kl i Dun kirke. Gudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist og organistvikar Maren Barlien. Olsok tirsdag 29. juli kl på Fosnes. Olsokgudstjeneste v/prestestudent Petter Normann Dille og HML Ekko. Kirkekaffe. Søndag 24. aug. kl i Dun kirke. Gudstjeneste med konfirmantjubileum v/ sokneprest Hilde Lundquist og organist Anders Romstad. Søndag 7. sept. kl i Rakkavika. Høsttakkefest v/sokneprest Hilde Lundquist. I samarbeid med Saniteten. Søndag 28. sept. kl i Dun kirke. Familiegudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist og kateket Gunn Ågot Leite. HAR DU LYST TIL Å GI NOE TIL MENIGHETSBASAREN? Tirsdag 23. sept holder menigheta basar på Dun bedehus. Menighetsmøte har vedtatt å innføre den nye salmeboka, som ble utgitt høsten Menighetsrådet trenger inntekter for å finansiere salmebøkene i Fosnes. Har du lyst til å strikke, dreie, hekle eller snekre? Alle gevinster mottas med takk. Det blir både åresalg og trekning på bok.

14 KAFFESALG I RAKKAVIKA Fosnes sanitetsforening vil selge kaffe i Rakkavika på søndagene denne sommeren også. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at det er et tiltak som mange setter pris på. Vi starter søndag 22. juni og vil holde på til 7. september, hvis været ikke er for ille. 7. september er det friluftsgudstjeneste i Rakkavika, og vi avslutter da, slik vi har gjort i flere år nå. Salget foregår fra kl til Vi har også et sommerlotteri som trekkes 7. september. Hovedgevinst: Spekeskinke + mye mer Det blir ikke kaffesalg 27. juli pga Bygdadag på Seierstad og 10. august da det er Åpen Gård på Brakstad, og da vil «Stiklingen» (Sanitetens Yngre) selge kaffe og rømmegrøt der. Kaffesalg følgende søndager: JUNI: 22. og 29. JULI: AUGUST: SEPTEMBER: 7. Friluftsgudstjeneste, avslutning på kaffesalg, trekking av sommerlotteri VELKOMMEN ( NB! Værforbehold) Styret

15 Jøa bygdelag: Styret består av: Kjell Almvik (leder) Hilde Skjærvik (sekretær) Elin Selnes (kasserer) Sigbjørn Gjeseth Snorre Vannebo. Skotthyll JØA BYGDELAG arranger hver torsdag fra kl.1900 "skotthylltreff" på banen ved Torvmuseet, Skjærvik-korsen. Alle er hjertelig velkommen til en veldig artig og sosial aktivitet. BYGDEDAGEN søndag 27.juli Lag, foreninger, firmaer, og enkeltpersoner som ønsker å profilere seg - eller ha salgsstand - bes snarest - senest 20.juli - melde fra til Jøa Bygdelag v/hilde Skjærvik.

16

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 20.00 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 46/15 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Naturdatas viltkonferanse november 14 Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Regional utviklingsavdeling, NTFK

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.06.12 kl. 19.15 på Strandstua på Salsnes Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 31/12 PS 32/12 Innhold Tjenesteavtaler

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/14 Invitasjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den 26.06.13 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Overgangsprosjektet Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen prosjektleder kommune -Indre og Midtre Namdal dagfinn.johansen@namsos.kommune.no

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 11.09.12 1030-1510 Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Forfall: Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen Møtende

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

Selbu kommune. Velkommen 19.mai 2009

Selbu kommune. Velkommen 19.mai 2009 Selbu kommune Velkommen 19.mai 2009 Visjon: "Selbu - rosa i Trøndelag" Visjonen peker på ei bygd med sterke bånd knyttet til kultur og tradisjon. Selburosa er en del av dette. Rosa har et tydelig mønster

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 25.08.2015 Tid: 09.00-13.30 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Torsdag 24. januar 2013 Møtetid: Kl. 10.00 12.10 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 001 005/13

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Torsdag 24. januar 2013 Møtetid: Kl. 10.00 12.10 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 001 005/13 Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: Torsdag 24. januar 2013 Møtetid: Kl. 10.00 12.10 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 001 005/13 Av 4 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Hilde

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok

GRUE KOMMUNE. Møtebok GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: Kl. 09.30 11.00 Kl. 20.00 (Befaring behandling av sak 68/09) Følgende medlemmer møtte: Herdis

Detaljer

Region Namdal. Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015. Sted: Gjestegården, Høylandet.

Region Namdal. Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015. Sted: Gjestegården, Høylandet. Region Namdal Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015 Sted: Gjestegården, Høylandet. Tilstede: - Fosnes kommune v/ordfører Bjørg Tingstad - Namsskogan kommune - ordfører Stian Brekkvassmo - Høylandet

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:40.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:40. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dagfinn Søtorp Vidar Storeheier Varamedlem Stein Bruland Undis Holt Varamedlem Gunnar Line Karoline Fjellstad

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dagfinn Søtorp Vidar Storeheier Varamedlem Stein Bruland Undis Holt Varamedlem Gunnar Line Karoline Fjellstad MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Grupperom 2 Dato: 27.05.2015 Tid: 09:10 10:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Villy Tjerbo

Detaljer

T O R S D A G 14. JUNI 2012

T O R S D A G 14. JUNI 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 14. JUNI 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n 2, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o s t

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Saksprotokoll. KS sak 62-14. Sak: 89/14 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS. Vedtak i Formannskapet:

Saksprotokoll. KS sak 62-14. Sak: 89/14 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS. Vedtak i Formannskapet: KS sak 62-14 Arkivsaksnr.: 14/44-15 Arkiv: 210 &17 Sak: 89/14 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Tor Kyrre Olsen,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. april 2008 Møtetid: Kl. 0900 1100 Møtested: Namsos kommune, møterom Hudiksvall Saker: 007/08 013/08 Av 3 medlemmer / varamedlemmer møtte 3 Følgende

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyret har møte mandag den 5. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 47/07 Valg av

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 90/15 Revidering

Detaljer

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013.

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Dato: 08.03.13 Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Orientering om valg av 2. fremmedspråk eller språklig fordypning. Overgangen til ungdomsskolen nærmer seg, og vi

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 25.10.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.19:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr. 51/07 60/07 REPRESENTANTER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : 27.05.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer