Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for lukkede dører: Tilstandsrapport for grunnskolene i Fosnes 2013/2014 PS 50/14 Skolenes årstimer 2014/2015 PS 51/14 Skoleskyss for elever med kortere skoleveg enn 4 kilometer PS 52/14 Anmodning om bosetting av flyktninger i Fosnes kommune i PS 53/14 PS 54/14 PS 55/14 PS 56/14 PS 57/14 PS 58/14 PS 59/14 PS 60/ gnr 44 bnr 2 - Reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Moldvika, godkjenning Grunnerverv - anskaffelse av tomt til fremtidig utbygging - svømmehall og eventuelt flerbrukshall i Fosnes Søknad om støtte for bygging av ny kai på Faksdalbryggene Salg av gammel brannbil stasjonert på Salsnes. Regnskapsrapport 1. tertial budsjettjustering Godkjenning av festekontrakt, bortfeste av areal til Marine Harvest i Jektvika. Utredning av felles brann- og redningstjeneste for kommunene i Namdalen Referatsaker God sommer! Dette er siste informasjonsskriv før ferien. Første kommunestyremøte etter ferien er 25. september, dette vil si at neste informasjonsskriv skal ut til husstandene i slutten av uke 38. Frist for innsending av stoff til dette skrivet er fredag 12. september. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 22. mai Møtet åpnet med at to elever fra Fosnes kulturskole Frida Ulsund og Maja Eid Schei spilte og sang I need love. Deretter startet møte med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor Aina Hildrum fra HiNT i Namsos. Vedtak : Sak 36/14 Kommunestyret vedtok helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse med oppfølgingsplan for Fosnes kommune. For å styrke beredskapen ble det vedtatt å kjøpe inn to satellitt-telefoner. Sak 37/14 Kommunestyret vedtok at videre utredning av felles sykehjemsleger i Midtre Namdal avsluttes. Sak 38/14 Strategiplan vedrørende samarbeidet mellom Fosnes kommune og Museet Midt IKS ble vedtatt. Sak 39/14 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum ble vedtatt. Sak 40/14 Kommunestyret hadde ingen innspill til endringsforslag til forslag på praktisering av boplikt i Midtre Namdal samkommune. Sak 41/14 Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i Fosnes kommune ble vedtatt. Sak 42/14 Fosnes formannskap ble oppnevnt til kommunekomite for TV-aksjonen NRK Årets TV-aksjon går i år til Kirkens Nødhjelp og heter Vann forandrer alt Sak 43/14 Lån fra Fosnes næringsfond fra 1993 til Strandstua Salsnes as på kroner ble vedtatt tapsført. Sak 44/14 Kommunestyret godkjente regnskap 2013 for Midtre Namdal samkommune. Sak 45/14 Kommunestyret tok årsberetning for Midtre Namdal samkommune for 2013 til orientering. Sak 46/14 Fosnes kommune sitt driftsregnskap og investeringsregnskap for 2013 ble vedtatt. Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kroner Overskuddet avsettes i sin helhet til generelt disposisjonsfond.

3 Sak 47/14 Årsmelding for Fosnes kommune for 2013 ble vedtatt. Sak 48/14 Referatsaker ble tatt til orientering. Møte i Midtre Namdal samkommunestyre 16. mai 2014 Sak 23/14 Søknaden om tillatelse til barmarkskjøring med ATV med belter for inntransport av båt og materialer til Barstadvannet ble avslått. Sak 24/14 Det ble vedtatt å søke Nord-Trøndelag fylkeskommune om å utvide jakttiden på elg i samkommunen for resten av jakttidsperioden , slik at jakttiden endres fra til Sak 25/14 Kommentarer til høring på forslag på endring i forskrifter i forbindelse med bygging av veger i landbruket ble vedtatt. Sak 26/14 Årsregnskap og investeringsregnskap for 2013 for Midtre Namdal samkommune ble vedtatt. Sak 27/14 Årsberetning for 2013 for Midtre Namdal samkommune ble vedtatt. Sak 28/14, sak 29/14, sak 30/14 og sak 31/14 Meldinger om vedtak etter kommunelovens 13 angående søknader om kjøretillatelse med traktor og snøscooter ble tatt til orientering. Referatsakene ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens hjørne juni 2014, Barnehage og skole i Fosnes Bildet: 5. og 6. klasse ved Jøa skole på besøk hos ordføreren, mai 2012 De offentlige oppgavene som er knyttet til barns oppvekst og opplæring, er noe av det viktigste en kommune har ansvar for. Gode barnehager og gode skoler, kulturskole, samt helse- og hjelpetjenester som er tett på barn og unges hverdag, må derfor prioriteres. I Fosnes har vi på grunn av geografien to barnehager og to skoler; klasse på Salsnes og klasse på Jøa. Kommunen er skoleeier og eier også begge barnehagene. Barnehagene har godt belegg. Til tross for lave fødselstall er barnehagene tidvis fulle. Det har sjølsagt sammenheng med at i dag går de fleste barn i barnehage. På Salsnes har også barna fra Lund (Nærøy kommune) tilbud om barnehageplass, og de får også sitt grunnskoletilbud der de første sju åra. Skolen har hatt svært lavt elevtall de seinere åra. Høsten 2014 vil det være 12 elever. Også ved Jøa barne- og ungdomsskole har elevtallet falt drastisk de seinere åra. Til høsten blir det 50 elever fordelt på 10 årstrinn. Så få elever har det ikke vært ved skolen i nyere tid. Vår gode kulturskole er avhengig av et nært samarbeid med grunnskolen. Kulturskolen gir elevene både kulturballast og ferdigheter. Kulturskolen bidrar også sterkt til barn og unges dannelse. Det er ikke slik at det blir lettere å drive en skole desto færre elever det er. På mange måter kan det by på ekstra utfordringer både pedagogisk og sosialt; flere årstrinn må ha undervisning sammen, og det kan for noen være vanskelig å finne matchende kamerater. Lavt elevtall i ungdomsskolen gir også utfordringer i forhold til f.eks. hvor mange valgfag vi kan tilby. Færre elever gir også strammere økonomi. Strammere økonomi betyr færre lærere, og det betyr igjen at de lærerne vi har må dekke en større fagkrets.

5 Så det mangler totalt sett ikke på utfordringer knyttet til oppvekstsektoren, verken for barnehage- og skoleansatte, ledelsen, kommuneadministrasjonen eller kommunestyret. Det er da ekstra viktig å sette seg mål og å arbeide systematisk for å oppnå dem. Og det gjelder å dra lasset sammen. Verken den enkelte lærer/ansatte eller rammer fra kommunestyret kan skape gode oppvekstarenaer uten at foreldrene er aktive og engasjerte medspillere. Vi er også avhengig av et godt samspill med frivilligheten - obligatorisk skolegang og gode fritidstilbud må gå hånd i hånd. Til sammen har vi kraft og kreativitet! Gjennom å framsnakke oppvekstarenaene og de som jobber der, kan alle bidra til økt kvalitet og status, som igjen kan bidra til at vi også framover rekrutterer kvalifisert personale. Sammen kan vi skape de gode sirkler og sende ungdommen vår ut i verden med en god ballast fra heimkommunen! God sommer ønskes både små og store i Fosnes! Ta vel imot sommergjestene! Bjørg Tingstad Salg av eiendommer i Fosnes kommune. Kommunestyret i Fosnes vedtok i vinter å selge eiendommen Ølhammaren på Elvalandet og boligeiendommen Brækka på Jøa. Etter at vedtakene ble gjort er det blitt arbeidet med en del formaliteter rundt fradeling, dette er nå snart i orden. Eiendommene selges uavhengig av hverandre og det vil foregå på følgende måte: Eiendommen Ølhammaren kommer for salg først, dette vil bli annonsert i lokalavisa, det er EiendomsMegler 1 som skal gjennomføre salget. Når det gjelder boligeiendommen Brækka vil det ta litt lengre tid. Det arbeides nå med å tømme huset og fjøset. Noe skal arkiveres, noe skal kastes, det vil også bli salg av diverse utstyr og inventar, før huset og fjøset annonseres for salg. Salg av hus og fjøs skal håndteres av Eiendomsmegler 1. Salg av utstyr og inventar vil gjøres av kommunen, dette vil også bli annonsert i lokalavisa. Fosnes kommunestyre vedtok å utsette salg av eiendommen Kjelbotne på Salsnes. Det skal utarbeides bakgrunnsmateriale som synliggjør utnyttingspotensialet dersom Kjelbotne beholdes som kommunal eiendom. Saken vil tidligst bli fremmet for ny politisk behandling i Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

6 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e- De fleste aktivitetene har pause i skoleferien. Bibliotekene på Jøa og Salsnes holder også stengt i skoleferien. Et par faste sommeraktiviteter må dere imidlertid få med dere: Skotthyllkasting på skotthyllbanen ved Torvmuseet på Skjærvikkorsen hver torsdag kl Kaffesalg i Rakkavika hver søndag kl (unntatt 27. juli og 10. august) Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Aktivitetskalender Juni Fredag 20. Friskliv sommeravslutning - Jernaldergården Tirsdag 24. Triveselskaffe kl. 11:00 13:30 - Remma omsorgsboliger Torsdag 26. Kommunestyremøte kl. 19:15 kommunestyresalen Søndag 29. Gudstjeneste kl. 11:15 Dun kirke Juli Lørdag 12. Plattdans - kl. 21:00 - Åsly Søndag 13. Gudstjeneste kl. 19:15 Dun kirke Fredag 18.- Kaupang på Janheim Søndag 20. Søndag 27. Bygdadag på Seierstad Tirsdag 29. Olsokgudstjeneste kl. 19:15 - Fosnes gamle kirkested August Søndag 10. Åpen Gård på Brakstad Tirsdag 26. Triveselskaffe kl. 11:00 13:30 - Remma omsorgsboliger

7 17. mai tale 2014 Av: 10. klassingene Celine Newermann Tranås og Kai-André Karlsen Takk for oss Hei! Hello! Hola! Czesc! Bonjour! Goten tack! Hoi! Sawatii! God dag! Blesithd! Og gratulerer med dagen til dere alle! I dag skal jeg, Kai-Andrè og Celine få holde tale til dere! Det har vi gleda oss til kjempelenge, og endelig var det vår tur. Det er bare stas å få lov til å stå her framom ei så fin heimbygd, og få snakke på 17. mai. Ikke bare er det en vanlig 17. mai i dag det er jo som dere vet 200 årsjubileum for Grunnloven, så vi føler oss litt ekstra heldige. Sjølsagt er det ikke bare lykke at vi står her nå og skal holde tale som 10. klassinger. For om drøyt tre måneder har vi antakelig flytta heimefra og starta på videregående skole. Men, det er nok ikke tvil om at vi kommer til å savne Jøa, og vi kommer tilbake hit i helger og ferier. Vi blir liksom aldri lei av øya her, det er noe som sitter inni hjerterota på oss alle. Noe av det som holder oss tilbake, er den unike tilrettelegginga for at unger og ungdommer skal ha noe å gjøre på fritida! Korps, kor, fotball, friidrett, ungdomslaget med sine arrangement, ungdomsklubben og 4H er bare noen av dem. Klassen vår er en aktiv gjeng som lett kan finne på å møtes på fotballbanen en søndag for å spille fotball, skyte litt mot mål eller bare rett og slett for å være i lag. Det er et trygt miljø for alle å vokse opp i, og MOT har bare gjort det enda bedre. Vi håper virkelig for dem som kommer etter oss sin del, at kommunen velger å satse videre på MOT. For det er en organisasjon som virkelig betyr mer enn dere tror for ungdommen. For meg har MOT vært med på å forme meg, hjulpet meg til å finne meg sjøl og gjort meg til den jeg er i dag. Og du kan virkelig ikke finne bedre MOT-ambassadør enn han som har stått på i denne jobben hele tida, Erling Laugen! Så tusen takk skal du ha Erling, for at du har vært der for oss og så å si vært en av gjengen. Han er en viktig ressurs for lokalsamfunnet og er virkelig et prakteksempel på folk som står på for å få ting til å gå rundt. Vi er avhengige av at folk står på, er trenere og ledere for ting, og stille opp med frivillig arbeid. Og vi har flere vi skulle ha nevnt når det gjelder dugnadsarbeid. Men da hadde vi måttet stå her til i morgen. For dugnadsånd lik den på Jøa skal du lete lenge etter! Det er ikke noe spørsmål om vi har en stødig og god bakgrunn fra oppveksten vår på Jøa. For Jøa er en sånn plass som tar imot og omfavner alle som kommer hit, med et bredt smil. Så det var vel baktanken vår når vi startet talen med å si Hei! på forskjellige språk. Hvis vi ikke husker feil var det vel noe slikt som: norsk, engelsk, spansk, polsk, fransk, tysk, nederlandsk, thai, islandsk og dansk.

8 For det å blande kulturer, å få innblikk i hvordan folk har det i andre land, er jo ikke annet enn positivt. Det at kommunen og plassen her tar imot og er åpen mot alle som flytter hit, ha vel kommet over på oss også. For vi har hatt mange som har kommet til og som har flyttet fra klassen vår. Vi har hatt en litauisk gutt i klassen. Vi har i dag ei thailandsk jente som flyttet hit i 8. klassen hun kunne ikke norsk da hun flytta hit. Ja, og vi har til og med en Otterøybygg i klassen den dag i dag. Vi starta som ei gruppe på 9 elever i 1. klassen. I dag er vi en sammensveiset gjeng på 14, og vi tror at vi alle kommer til å ha kontakt etter at vi flytter heimefra. Hadde alle som har vært innom klassen vår fortsatt vært her, hadde vi vært 16. Så vi sender en stor hilsen til Jonas og Krister Andre som flyttet! Vi må, som alle før oss har gjort, få lov til å takke lærerne vi har hatt på skolen de 10 årene vi har gått her. Ja, lærerne ja De har vi hatt det artig med! Aldri har vi krangla med dem, og i hvert fall ikke vært uenig Nei, aldri! Vi starta med Anlaug som var vår kontaktlærer i de utforskende årene i klasse. I de rampåte og farsjkåte årene i hadde vi Elin, og var så heldige å være den siste klassen hun var kontaktlærer for. I 8. klassen fikk vi Torgeir som kontaktlærer, og var også hans siste kontaktlærerklasse. I 9. klasse fikk vi han godeste Inge Haarstad. Og maken til mann som kan alt, har vi aldri vært borti! Vi kunne slå opp tilfeldig i store, norske leksikon, og han kunne holde 15 minutters foredrag om uansett emne. Han har lært oss kjempemye de to siste årene og mange av oss vil være han evig takknemlig! Det eneste han ikke er helt stø på, er staving. Men det gjør han til et enda større forbilde for mange i klassen; for tenk at det går an å lære og å huske så mye sjøl om du ikke kan stave 100 % rett hele tida. Siste året, nå i 10., har vi hatt han godeste Eskil Rønning som kontaktlærer. Vi var første klassen han ble kontaktlærer for. Og han var jo bare toppen av kransekaka for både elevene og lærerne på skolen. Han har vært en støtte for oss og lært oss kjempemye, både om skolen og om livet ellers. Så vi sender en spesiell hilsen og takk til han. Nå har vi vel stått her lenge nok, det blir vel flere taler i løpet av dagen, så vi skal ikke bruke opp tålmodigheten deres. Så med dette vil vi si takk til alle dere som har vært her for oss i alle disse årene og dere er nok ikke helt kvitt oss ennå.. Og til slutt; gratulerer med dagen i dag og fortsett med det fantastiske samholdet og åpenheta! Takk for oss!

9 Da er sommeren kommet, og vi vil informere om ferieavviklingen samt legedekningen for Fosnes kommune sommeren 2014 Legekontoret er stengt ( 21.juli t.o.m 1.august) Robrygga og Bakklandet legekontor vikarierer i denne perioden Mari-Ann ferie: uke (f.o.m 07.juli) Cathrine ferie: uke (f.o.m 21. juli) Jane ferie: uke (f.o.m 07.juli) Monica ferie: uke (f.o.m 18.juni)) Linda ferie : uke (f.o.m 21.juli) Synnøve ferie: uke (f.o.m 23.juni) Jan Kristian ferie: uke og uke 33 (f.o.m 23.juni) Helseavdelingen vil være i normal drift igjen uke 32 ( 04.august ). Oppfordrer alle til å være ute i god tid med bestilling av medisiner og tatt eventuelle reisevaksiner før ferien! VED AKUTT MEDISINSKHJELP RING GOD SOMMER til alle fra oss! Mari-Ann, Cathrine, Jane, Monica, Linda, Synnøve og Jan Kristian

10 Kunstutstilling - Ellen Hesthaug Ellen Hesthaug som var Fosnesstipendiat i 2013 har ny utstilling i Olav Duuns barndomsheim i sommer. Utstillinga åpner 28. juni kl , og står til 4. august. Utstillinga er åpen hver dag mellom kl og Arrangør: Fosnesstipendet i samarbeid Med Olav Duuns barndomsheim.

11 Vandreutstillingen Folkeviljen i Norge I Jøa samfunnshus 23. august 9. september Åpningstider som biblioteket og ellers etter avtale m/servicekontoret. Vandreutstillingen Folkeviljen i Norge med blikk på Namdalen er et samarbeidsprosjekt mellom avdelingene i Museet Midt. Utstillingen skal turnere blant museets medlemskommuner i anledning grunnlovsjubileet i Temaet er avgrenset til perioden , som markerer at en viktig epoke med demokratiutvikling og selvstendighet for Norge var endelig var oppnådd, ved at kvinnene fikk stemmerett i Stikkord for temaet er Næringsutvikling, kommunikasjon, unionsoppløsning og demokrati. Det er opplagt arbeidsoppgaver i tilknytning til utstillingen, som elevene på skolene skal arbeide med. Første stoppested for utstillingen var Kunstmuseet Nord-Trøndelag 17. mai. Fra høsten vil utstillingen turnere i kommunene, Vikna juni, Nærøy 6-21.aug, før den vandrer videre til Fosnes kommune, Jøa Samfunnshus i fra 23.august, der den blir åpen for publikum fram til 09.september. Grong sept. Overhalla oktober, Lierne fra oktober og deretter til Namsskogan november.

12 Landbruksplast MNA har avviklet mottaket for landbruksplast ved alle våre Gjenvinningsstasjoner, det er flere årsaket til dette, i hovedsak er det forsøpling (spres av vind) og at dette er å betrakte som næringsavfall. MNA er ment å ta i mot avfall fra privat husholdning, næringsavfall skal leveres f.eks. til Retura NT. Retura NT henter landbruksplast gratis etter avtale, MNA oppfordrer alle som har landbruksplast til å ta kontakt med Retura NT for å avtale hvordan landbruksplasten kan lagres og behovet for henting/ tømming. Åpen gård Velkommen til åpen gård på Brakstad søndag 10. august. Aktiviteter for store og små! Følg med på vår facebookside: Velkommen!

13 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFO FRA KIRKEKONTORET GUDSTJENESTER Søndag 29. juni kl i Dun kirke. Gudstjeneste v/vikarprest Martin Braut Tjelle og kantor Tor Moe. Søndag 13. juli kl i Dun kirke. Gudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist og organistvikar Maren Barlien. Olsok tirsdag 29. juli kl på Fosnes. Olsokgudstjeneste v/prestestudent Petter Normann Dille og HML Ekko. Kirkekaffe. Søndag 24. aug. kl i Dun kirke. Gudstjeneste med konfirmantjubileum v/ sokneprest Hilde Lundquist og organist Anders Romstad. Søndag 7. sept. kl i Rakkavika. Høsttakkefest v/sokneprest Hilde Lundquist. I samarbeid med Saniteten. Søndag 28. sept. kl i Dun kirke. Familiegudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist og kateket Gunn Ågot Leite. HAR DU LYST TIL Å GI NOE TIL MENIGHETSBASAREN? Tirsdag 23. sept holder menigheta basar på Dun bedehus. Menighetsmøte har vedtatt å innføre den nye salmeboka, som ble utgitt høsten Menighetsrådet trenger inntekter for å finansiere salmebøkene i Fosnes. Har du lyst til å strikke, dreie, hekle eller snekre? Alle gevinster mottas med takk. Det blir både åresalg og trekning på bok.

14 KAFFESALG I RAKKAVIKA Fosnes sanitetsforening vil selge kaffe i Rakkavika på søndagene denne sommeren også. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at det er et tiltak som mange setter pris på. Vi starter søndag 22. juni og vil holde på til 7. september, hvis været ikke er for ille. 7. september er det friluftsgudstjeneste i Rakkavika, og vi avslutter da, slik vi har gjort i flere år nå. Salget foregår fra kl til Vi har også et sommerlotteri som trekkes 7. september. Hovedgevinst: Spekeskinke + mye mer Det blir ikke kaffesalg 27. juli pga Bygdadag på Seierstad og 10. august da det er Åpen Gård på Brakstad, og da vil «Stiklingen» (Sanitetens Yngre) selge kaffe og rømmegrøt der. Kaffesalg følgende søndager: JUNI: 22. og 29. JULI: AUGUST: SEPTEMBER: 7. Friluftsgudstjeneste, avslutning på kaffesalg, trekking av sommerlotteri VELKOMMEN ( NB! Værforbehold) Styret

15 Jøa bygdelag: Styret består av: Kjell Almvik (leder) Hilde Skjærvik (sekretær) Elin Selnes (kasserer) Sigbjørn Gjeseth Snorre Vannebo. Skotthyll JØA BYGDELAG arranger hver torsdag fra kl.1900 "skotthylltreff" på banen ved Torvmuseet, Skjærvik-korsen. Alle er hjertelig velkommen til en veldig artig og sosial aktivitet. BYGDEDAGEN søndag 27.juli Lag, foreninger, firmaer, og enkeltpersoner som ønsker å profilere seg - eller ha salgsstand - bes snarest - senest 20.juli - melde fra til Jøa Bygdelag v/hilde Skjærvik.

16

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den 26.06.13 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.03.09 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013 Hva skjer i Kvænangen i sommer? BADDERTREFFET 2013 Foreløpig program Torsdag 11. juli Sangkafé Fredag 12.juli Grill og underholdning på fotballbanen Lørdag 13.juli Grill, stand og aktiviteter v/ fotballbanen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Fosn s es e k om o mune

Fosn s es e k om o mune Fosnes kommune Innhold INNLEDNING/FORORD... 4 HOVEDMÅL... 5 VISJON... 5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING... 5 ANLEGG... 5 SAMARBEIDSPARTER... 6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 NOE AV DET SOM SKJEDDE I 2008...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 34 juni 2014 God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Visit

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer