Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold 1748 gnr 43 bnr 1 - Godtgjørelse for redusert masseuttak i eksisterende grustak, Fosnesmoan Salsnes Gjestehavn - sluttfinansiering og ferdigstillelse av prosjektet Retningslinjer for innføring av tobakksfri kommune PS 21/13 Handlingsplan for Folkehelse - Fosnes kommune 2013 PS 22/13 PS 23/13 PS 24/13 PS 25/13 PS 26/13 Ny sats for utvidet kjøp av SFO i barnehage Revidering av vedtektene og praksis for inntak ved barnehagene i Fosnes Skolenes årstimer inkludert vedtatte salderinger Melding om vedtak etter kommunelovens 13 vedr. uttalelse fra Fosnes kommune til fylkesvegplan Nord- Trøndelag Referatsaker Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 21. mai 2013 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 21. april 2013 Møtet ble startet med en orientering om Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk ved leder Jo Magnus Saugen. Vedtak : Sak 10/13 Fosnes kommunestyre godkjente retningslinjer for etablering utbygging og vedlikehold av kommunale vann og avløpsanlegg. Sak 11/13 Høringsuttalelse vedrørende omorganisering av 110-sentralene ble vedtatt. Sak 12/13 Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fosnes kommune ble tatt til orientering. Sak 13/13 Olav Duun-stemnet i Namdalen ble innvilget et tilskudd på kroner , samtidig som Olav Duun-stiftinga i Namdalen (ODIN) ble gitt mulighet til å disponere kommunens sommervikarer og avlønning av ungdommer som hjelper til under stevnet innenfor en økonomisk ramme på kroner ,-. Sak 14/13 Fosnes kommunestyre tok til orientering endring av prioriteringer ved bygging av utleieboliger i boligprosjekt Fosnes. Sak 15/13 Fosnes kommunestyre vedtok at Fosnes kommune ikke deltar i det videre arbeidet med etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Fosnes kommunestyre ønsker at det tas sikte på at krav i lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-5 om etablering av døgnopphold i kommunene ved behov for øyeblikkelig hjelp innen 1. januar 2016 løses i egen kommune. Sak 16/13 Referatsakene ble tatt til orientering Sak 17/13 Kommunestyret slutter seg til at rådmannen utreder om det kan være aktuelt for Fosnes kommune å ta imot flyktninger. Ei slik utredning bør blant annet omfatte - om det er behov for at små kommuner også bosetter flyktninger - boligbehov og tilskuddsordninger for boliger - hvordan språkopplæring og introduksjonsprogrammet kan gjennomføres - vurderinger i forhold til sosialisering i lokalsamfunnet - bemanningsbehov/kompetansebehov - generelt om økonomi i forbindelse med mottak av flyktninger

3 Vedtak gjort i Midtre Namdal samkommunestyre 15. mars 2013 Sak 9/13 Høringsuttalelse vedrørende revidering av forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 ble vedtatt. Sak 10/13 Midtre Namdal samkommune sluttet seg til Landbruk og Matdepartementets forslag om innskrenking av odelskretsen og oppheving av ordning med odelsfrigjøring av tilleggsjord. Sak 11/13 Høringsuttalelse vedrørende endring av jordlovens delingsbestemmelse ble vedtatt. Sak 12/13 Budsjett for midler til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og Nærings og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK) 2013 ble vedtatt. Sak 13/13 Samkommunestyret vedtok å sende over sak om etablering av felles sykeheimsleger i Midtre Namdal til kommunene Overhalla, Fosnes, Namdalseid, Flatanger og Osen. Sak 14/13 Samkommunestyret tok Kontrollutvalgets årsrapport til orientering. Sak 15/13 Samkommunestyret valgte følgende klagenemnd: Jarle Elden (Fosnes kommune) Kjersti Tommelstad (Namsos kommune) Ragnar Prestvik (Overhalla kommune) Arne Bratsberg (Namdalseid kommune) Sak 16 22/13 Utvalg for hastesaker har behandlet syv søknader om bruk av traktor og scooter i utmark, melding om disse sakene ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Invitasjon til kommunestyresalen 25. april kl Kommunestyremøte torsdag 25. april 2013 starter med en gjennomgang av samkommune-forsøket Midtre Namdal samkommune. Midtre Namdal samkommune ble etablert som forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt arbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Samkommune-forsøket har et tidsperspektiv på 4 år, og går i år inn i sitt avslutningsår. Forsøket skal bidra til god kvalitet, effektiv ressursbruk, bedre organisering av kompetanse og bedre samhandling med regionale aktører. Det er nå under utarbeidelse en utredning om framtidens organisering av det interkommunale samarbeidet. Kommunestyrene i deltakerkommunene skal ta beslutning om framtidens organisering i løpet av juni. Gjennomgangen av samkommuneforsøket i kommunestyret nå i april er en forberedelse mot endelig beslutning, alle er velkommen til å delta.

5 Ordførerens hjørne april 2013, En aktiv distriktspolitikk er nødvendig Folk skal ha fridom til å busetje seg der dei vil, og vere trygge på at dei får gode velferdstenester når dei treng det. Det krev at me nyttar både dei naturgjevne og dei menneskelege ressursane våre på best mogleg måte. Ressursane finst over heile landet, frå nord til sør, frå innland til svaberg, frå vidde til storby. Difor driv me aktiv distrikts- og regionalpolitikk. Det kjem alle til gode om me bur i by eller bygd. Det du leste her er innledninga til Distriktsmeldinga som kommunalminister Liv Signe Navarasete la fram på vegne av den rødgrønne regjeringa. Vi som bor i Namdalen er avhengige av at de som styrer landet vårt har ei slik tenking i botnet for politikken sin. Hvis KUN markedskreftene skal styre utviklinga, rives grunnlaget for bosetting i distriktene bort; vi kan kjøpe det meste billigere fra utlandet ennå ei stund i alle fall. I likhet med mange andre regioner i Norge er våre naturressurser jorda, skogen, havet, elvene, vatna og fjellene. Hvis vi skal høste av disse ressursene, må det bo mennesker på Leka, Fosnes, Namsos, Høylandet og Lierne. Og de menneskene som har sine yrker knyttet til naturressursene nå og i framtida, trenger andre mennesker i lag med seg for å danne gode og levverdige samfunn. Vi ønsker oss ikke et samfunn der bøndene og fiskerne, oppdretterne og andre råvareprodusenter bor i Oslo og er fjortendagers-pendlere Vi i Norge kan ikke basere oss på en politikk der alle råstoffene våre skal foredles i Kina for all framtid. Med vår teknologi, vårt økonomiske utgangspunkt og med våre menneskelige ressurser, kan vi skape spennende arbeidsplasser basert på egne råvarer. En tydelig næringspolitikk med målretta investeringsordninger, klokt skatteregime og med blikk for HELE landet, er grunnlaget for den beste distriktspolitikken. Også for Namdalen. Vi må knuse forestillinga om at alt blir bedre jo større det blir jo mer alt sentraliseres. Vi må oppskatte den kvaliteten som ligger i nærhet, lokalkunnskap og lokalkjennskap. Teknologien har gjort at en ikke nødvendigvis er kompetansemessig og informasjonsmessig avsides om en bor på den ytterste nøgne ø. Vi er like oppegående, opplyste og samfunnsengasjerte i Namdalen som i Nydalen. Men geografi avstand mellom folk og tjenester spiller en rolle. Vi føler større trygghet ved å ha for eksempel sykehus og politi innafor det som vi definerer som vår egen region. Derfor må det føres en politikk som bygges på et fundament av aktiv distriktspolitikk Bjørg Tingstad

6 Kjære bru-tilhenger! Utkastet til fylkesvegplan for var ikke lystelig lesning med tanke på Jøabrua, men vi gir oss ikke! Mulighetsstudien fra Multiconsult om kjedet flytebru er fortsatt den billigste bruløsninga vi har fått på bordet. I første omgang er målet å få et vedtak i fylkestinget på å bruke brufondet til nærmere utredning av dette alternativet. Torsdag 13. juni skal fylkestinget behandle fylkesvegplanen, og det er en dag for å ikle seg de grønne bruskjortene og mobilisere. Sett av datoen allerede nå! Brulaget ønsker å holde et fortsatt begeistret fokus på bruplanene og oppfordrer jøbyggen og andre bruvenner til å betale kontingenten til Jøa vei- og brulag. Kontingenten er fremdeles på kr 100,- for enkeltmedlem og kr 250,- for familiemedlemskap. Betales til konto Skriv navna på alle medlemskapet gjelder ved betaling. Det er viktig for laget å ha flest mulig medlemmer! Vi gir itj opp trua på brua! Hilsen Jøa vei- og brulag v/gunn Ågot Leite

7 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Drilløvelse samf.huset Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa Fotballtrening J12 og > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Frisklivstimen på helsestasjon i oddetallsuker Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Friidrettstrening klasse FREDAG Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Drilløvelse samf.huset Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Styrketrening for voksne Treningsrom helsesenteret Dame / herretrim Jøa samfunnshuset LØRDAG SØNDAG

8 Aktivitetskalender Mandag 22. Seniordans Jøa skole kl Onsdag 24. Frisklivstimen Fosnes helsestasjon kl Torsdag 25. Kommunestyremøte Dun Jøa kl Lørdag 27. Jubileumskonsert med HML Ekko Jøa samfunnshus Søndag 28. Samtalegudstjeneste Dun kirke kl Mai Mandag 6. Seniordans Jøa skole kl Vårdugnad Fosnes kirkegård kl Tirsdag 7. Vårdugnad Dun kirkegård kl Onsdag 8. Formannskapsmøte Dun Jøa kl Torsdag 9. Konfirmasjonsgudstjeneste Dun kirke kl Fredag 10. Markering av verdens aktivitetsdag Rakkavika kl Mandag 13. Ungdomsklubb Dun Bedehus kl Vårdugnad Salsnes kirkegård kl Onsdag 15. Årsmøte i MOT - kommunestyresalen kl Mandag 27. Seniordans Jøa skole kl Torsdag 30. Kommunestyremøte Dun Jøa kl Juni Onsdag 5. Formannskapsmøte Dun Jøa kl Søndag 9. Friluftsgudstjeneste museumshaugen kl Torsdag 27. Kommunestyremøte Dun - Jøa kl Teaterforestilling Åsly kl Trosdag- Søndag Olav Duun-stemne på Jøa. Friluftskonsert på Brakstad lørdag Søndagsturer i Olav Duun fotefar fra Brakstad- søndag Juli Søndag 14. Gudstjeneste Dun kirke kl 11.15

9 Egenbetaling for diverse pleie-, omsorg og helsetjenester 2013 Vedtak i Fosnes kommunestyre Det fastsettes følgende betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester samt helsetjenester fra 1. januar praktisk bistand/ hjemmehjelp Netto årsinntekt: Abonnement pr mnd: Inntil 2G ( kr) 170 kr i Når det gjøres statlig endring i forskrift fra vil den nye satsen bli benyttet fra samme dato. 2-3G ( kr kr) fra 670 kr til 692 kr 3-4G ( kr kr) fra 1034 kr til 1068 kr 4-5G ( kr kr) fra 1418 kr til 1465 kr Over 5G ( kr) fra 1777 kr til 1836 kr 1G pr = ,- kr Satsene vil bli automatisk regulert i takt med grunnbeløpet 1. mai hvert år. Timesats hjemmehjelp 2. institusjonsopphold Korttidsopphold pr døgn Vederlag for dag-/ nattopphold Fribeløp for beregning av vederlag 100 kr 133 kr 70 kr 6800 kr Når det gjøres statlig endring i forskrifter fra , som får betydning for noen av disse betalingssatsene, vil de nye satsene bli benyttet fra samme dato.

10 3. matombringing Middag (inkl. pakking) fra 64 kr til 66 kr Månedsabonnement (inkl. pakking) fra 1660 kr til 1715 kr (dette gir en porsjonspris på 57 kr med utgangspunkt i 30 dager/mnd) 4. kost kjøpt ved institusjonen Frokost/ kveldsmat Middag Lørdagskveldsmat 5. leie av trygghetsalarm Pr måned 6. div. vaskeritjenester Pr maskinvask Vasking og rulling pr duk Rulling pr duk Reparasjon av tøy pr plagg fra 30 kr til 31 kr fra 58 kr til 60 kr fra 56 kr til 58 kr fra 72 kr til 74 kr fra 43 kr til 44 kr fra 26 kr til 27 kr fra 21 kr til 22 kr fra 26 kr til 27 kr 7. div. helsetjenester Gjeldende priser for innbyggere som ikke er hjemmesykepleiebrukere, men som ønsker å få utført enkelte tjenester her i stedet for på legekontor. Betaler for både utstyr og tjeneste. Pr sårskift ved mindre sår Pr sårskift ved større sår og skader Suturfjerning Blodtrykksmåling Injeksjon 134 kr 214 kr 134 kr 50 kr 104 kr Bruk av trimrom uendret 300 kr pr halvår

11 TRAFIKKSITUASJONEN VED JØA SKOLE Det er ofte flere foresatte som kjører/henter elever ved skolen samtidig som skolebussene. Med et forholdsvis lite oppstillingsområde fører dette til en uoversiktlig situasjon for både elevene, bussjåfører og foresatte. Rundkjøringa ble i sin tid opprettet som ett tiltak for å unngå rygging av skolebussene og gi et mer oversiktlig trafikkbilde. Vi oppfordrer derfor til at foresatte som skal bringe/hente elever ved skolestart/ skoleslutt benytter området nord-øst på parkerings-plassen (lengst unna rundkjøringa) til venteplass og fortsatt utviser stor oppmerksomhet slik at vi slipper noen uhell. Med trafikksikkerhetshilsen Elever og ansatte ved Jøa skole Verdens aktivitetsdag 10. mai 2013 Også i år markerer Jøa pensjonistlag Verdens aktivitetsdag med treff i Rakkavika. Der blir det sosialt lag, aktivitet og trimmulighet for alle som ønsker det. Arrangementet starter kl 12 og det blir kaffesalg fra kl 13. Ta gjerne med naboen, gjester eller andre du vil glede med en fin vårtur! Hjertelig velkommen til Rakkavika 10. mai! Jøa pensjonistlag og ordføreren

12 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: GUDSTJENESTER I FOSNES Søndag 28. apr. kl Dun kirke. Samtalegudstjeneste med årets konfirmanter. Markering for 16-åringene. Kirkekaffe. Kristi himmelfartsdag 9. mai kl Dun kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste. Fredag 17. mai kl Dun kirke. 2. pinsedag 20. mai kl Dun kirke. Dåp. Søndag 26. mai kl Hende Gård. Friluftsgudstjeneste. Buss fra Jøa med 09.45ferja. HML Ekko. Søndag 9. juni kl Museet. Friluftsgudstjeneste. HML Ekko. Kaffesalg. Søndag 30. juni kl Fosnes. Friluftsgudstjeneste i forbindelse med Duunstemnet. Søndag 14. juli kl Dun kirke. Mandag 29. juli kl Fosnes. Olsokgudstjeneste. HML Ekko. Kirkekaffe. Søndag 18. aug. kl Dun kirke. Konfirmantjubileum; 50-, 60- og 70- årsjubilanter. Søndag 1. sept. kl Rakkavika. Friluftsgudstjeneste i samarbeid med Saniteten. ETTERMIDDAGSTREFF VÅREN 2013 Onsdag 5. juni kl Treffene er i samarbeid med Saniteten og programmet består av sang, andakt, bevertning og utlodning.

13 REKORDRESULTAT PÅ FASTEAKSJONEN En solid innsats fra konfirmantene, ungdomsklubben og menighetsrådet og åpne lommebøker i heimene innbrakte kr kr til Kirkens Nødhjelp. Tusen takk!! VÅRDUGNADER PÅ KIRKEGÅRDENE Kirkegårdene våre trenger en vårpuss. Ta med rive og gjerne trillebår, termos og litt å bite i, og still på dugnad på Fosnes kirkegård: Mandag 6. mai fra kl Dun kirkegård: Tirsdag 7. mai fra kl Salsnes kirkegård: Mandag 13. mai kl

14 Fosnes kommune Oppvekst- og kulturavdelingen KULTURPRISEN FOR FOSNES KOMMUNE 2013 I h.h.t. statutter for Fosnes kommunes kulturpris kan prisen tildeles enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger eller andre som på forskjellig måte har nær tilknytning til, og som har gjort seg bemerket innenfor kulturlivet i Fosnes kommune. Prisen skal i følge statuttene deles ut annethvert år og ble sist delt ut i Det er Formannskapet som avgjør hvem som skal motta prisen, størrelsen på denne (p.t. kr 2.000) samt hvilket synlig bevis/symbol som skal følge med prisen. Alle kan komme med forslag. Dette skal være innkommet innen: Fredag 26. april 2013 Forslaget skal være skriftlig med en kort begrunnelse på hvorfor den foreslåtte kandidaten bør få prisen. Send gjerne forslaget på e-post til: eller per post til: Fosnes kommune Oppvekst- og kulturavdelingen 7856 JØA

15 17. mai på Jøa 2013 Program for dagen: Leker Salg av mat, kaffe, brus og is Museet åpner salg av mat og kaffe Oppstilling og avgang for toget, med stopp ved sykeheimen Korpsene spiller Hilsen fra 10. klasse Tale ved ordfører Bjørg Tingstad Gudstjeneste i Dun kirke Etter gudstjenesten går toget tilbake til Jøa - samfunnshus, der korpsene spiller på plassen utenfor hovedinngangen Lekene starter opp igjen Underholdning fra scenen - Sim Sala Spill - 7. klasse - Tale for dagen Stafett med oppstart på håndballbanen. Denne aktiviteten forutsetter at det blir påmeldte lag. Informasjon om påmelding finnes i denne avisa. Håper mange stiller opp. Rekkefølge i toget: Hovedkomiteen Jøa skolemusikkorps Jøa barnehage Jøa skole HML Ekko Jøa blandakor Folketoget 17. mai-komiteen v/cathrine Ø. Forås

16 Stafett mai på Jøa påmelding av lag 17. mai-komiteen inviterer lag, foreninger, politiske parti, vennegjenger og alle andre til å stille lag til en uhøytidlig og festlig stafett på 17. mai. Startskuddet går kl på Jøa stadion. Meld på lag med 5 personer til 17. mai-komiteen ved Sissel Gjeset e-post: eller mobilnr mai-komiteen Informasjon fra FOSNES SANITETSFORENING På vegne av styret i Fosnes sanitetsforening vil jeg gjerne informere litt om aktiviteten vår de siste to årene. Vi har tre arbeidslag med ca. 30 aktive damer, og har et samlet medlemstall på ca. 100, flest damer, men også en del menn. (Det er i tillegg noen på medlemslista som har «glemt» å betale kontingenten et år eller to..) Vi regner med at dere som betaler kontingent og velvillig kjøper lodd, fastelavnsris og mairoser, gjerne vil vite litt om hva pengene brukes til. I 2012 ble disse bevilgningene gjort: kr til sentrifuge til behandling av blodprøver, Fosnes legekontor «til div utstyr svangerskapskontroll - Helsesøstertjenesten «til lekebord på helsestasjonen «til Handicap-toalett Dun kirke - Fosnes menighetsråd «til aspirantleir, Jøa - Jøa 4 H «til Rødkløverhuset, Namsos

17 1 500 «til julefest for barna på Mercy Center, Narva, Estland Skolefrokost for 1. klasse m/foreldre, lærere - første skoledag + fargeblyanter 1. klasse På årsmøtet ble disse bevilgningene gjort: kr til blære-skanner - Fosnes sykeheim «til bio-thesiometer( viktig måleinstrument, diabetes)fosnes Fotklinikk «til to bilseter( baby+ fra 3 år) til utlån - Helsesøstertjenesten I etterkant har styret bevilget kr til MOT- gruppa i Fosnes kommune og kr til Rødkløverhuset, Namsos. NKS har 8 fond som vi støtter med 500 kr i året: Kreft, Osteporose, Kvinnemedisinsk forskningsfond, Psykiske lidelser, Revmatologi, Barn og unge, Utenlandsfondet, Min Dag. Det kom inn 320 julegaver til barn i Estland, tusen takk til dere som ga! Fosnes sanitetsforening sponser medlemmer over 67 år med 175 kr inntil tre ganger i året ved fotpleie ved Fosnes Fotklinikk. 30 stk. benyttet seg av tilbudet i 2012 Vi har også støttet hårpleie til beboerne ved Sykeheimen før jul. Kaffesalget i Rakkavika har vært et populært tiltak som har hatt godt besøk. Det er et hyggelig samlingspunkt i tillegg til å gi Saniteten inntekter. Det er planer om å holde fram med det denne sommeren også. NB! Hvis det er planlagt aktiviteter på Jøa som salget vårt vil komme i veien for, må dere si fra, så vil vi ta hensyn til det. Minner om at det er mulig å støtte Fosnes sanitetsforening gjennom Grasrotandelen, ca. 30 gjør det, og det kom inn 7002 kr i Vi tar gjerne imot flere støttespillere! Styret består av: Aase Aglen, nestleder, Åse Jorun T. Gjeset, kasserer, Marianne Bakken, sekretær, Randi Forås, styremedlem og Guri Langaas, leder TUSEN TAKK til alle som støtter foreninga vår, både med kontingent og kjøp av det vi selger. Vi føler stor velvilje, og det er vel naturlig når en ser hva foreninga gir tilbake! NB.: Vi ønsker oss enda flere medlemmer, så velkommen til alle nye, enten som aktive i arbeidslagene eller til å bidra gjennom kontingent! Guri Langaas, leder

18 Fotterapeutdager fra april- august Mandag 27. mai Mandag 17. juni Tirsdag 16. juli Lørdag 17. august Jeg hjelper deg med: Klipper, pusser ned tykke negler og renser opp. Torner Hard hud Skoveiledning Egenpleie Jeg selger: Sokker som ikke strammer rundt ankel og legg Kjempe gode kremer fra Gewohl Sko og tøfler Velkommen til nye og gamle klienter. Ring for timebestilling Mvh Monica Leithe Autorisert fotterapeut Bygdadag på Seierstad 28/7-13 Loddsalg, skotthyll, salg av: kaffe og vafler, rømmegraut, grillmat med mer Ønsker alle velkommen til en tradisjonell dag på Seierstad Seierstad Bygdalag

19 Olav Duun-stemnet i Namdalen på Jøa juni - Program: Torsdag 27.juni kl : Teaterforestillinga Tale på trænet i Åsly forsamlingshus ved Seierstad. Nord-Trøndelag teater har laga ei teaterforestilling frå Olav Duuns Medmenneske-triologi. Ragnhild Vannebo (tale / Tale) og Jon Pål Inderberg (musikk). Regi ved Liv Hege Nylund. Fredag 28.juni kl : Åpning av kunstutstilling i Olav Duuns barndomsheim på Øver-Dun. Fosnes-stipendiat Ellen Hesthaug frå Asker åpnar si eiga kunstutstilling (salsutstilling). Fredag 28.juni kl : Åpningsarrangement på Øver-Dun. Velkomst: Kristen Dille. Åpningstale ved fylkesråd Anne Marit Mevassvik. Skodespelar / regissør Elisabeth Matheson les frå Olav Duun. Skole- og barnehagebarn syng og framfører Duun-inspirerte teatertablå. Utdeling av Fosnes kommunes kulturpris v/ ordførar Bjørg Tingstad. John Pål Inderberg (saksofon). Sigve Gjeset Haugan (gitar). Anlaug Skjærvik (song og gitar). Brynjar Gevik (piano). Fredag 28.juni kl : Bokbad og dans på vollen på Tranås Jernaldergård. Det blir møte med diktarane Vigdis Hjorth og Kjersti Annesdatter Skomsvold. Bokbadvert: Bjørg Tingstad. Det blir og gamaldans og musikk med P. A. Røstads orkester på gressvollen. Fredag 28.juni kl : Lesekveld i Tranås Jernaldergård. Tett møte med diktarane Vigdis Hjorth og Kjersti Annesdatter Skomsvold. Ungdomslaget Liv arrangerer låvedans på Seierstad fredag kveld kl. 21 med P. A. Røstads orkester.

20 Laurdag 29.juni kl : Årsmøte i Olav Duun-ringen i Åsly forsamlingshus ved Seierstad. Olav Duun-ringen held sitt årsmøte. Vanlege årsmøtesaker. Laurdag 29.juni kl. 12: Litteraturseminar i Åsly forsamlingshus. Tema: Barnet si stilling / barneoppseding for 100 år sidan og i dag. Professor Ole Martin Høystad tek utgangspunkt i fiskarbondesamfunnet Olav Duun skreiv om. Diktaren Vigdis Hjort tek for seg barnet i samtidslitteraturen og notidssamfunnet. Møteleiar: Helsesøster Unni Tranaas Vannebo. Laurdag 29.juli kl.12: Duun for dummies, Jøa skole / Brakstad. Innføringskurs i Olav Duuns dikting. Kursleiar er Bjørg Tingstad. Ta med uteklede! Laurdag 29.juni kl.17.00: Tonar og stemmer ved storhavet, Brakstad Hamn. Med utgangspunkt i folkrock CD-en Duun spelar rockegruppa Soup / Erlend Viken. Det gjer og Jøa-jenta Anne Mette Leite m/ band. Skodespelar / regissør Elisabeth Matheson les frå Olav Duun. Søndag 30.juni kl : Søndagsturar i Olav Duun sine fotefar (Ta med mat og drikke!). Bli med på fottur saman med skodespelar /regissør Elisabeth Mahteson, som les frå Olav Duun, og omvisar Torgeir Strøm: Brakstadhammaren - Brakstadaunet - ytterste odde ut mot Follahavet - Brakstad Hamn. Deltakarane må vera vande med å gå i skog og mark! Eller du kan bli med på busstur i Olav Duuns rike med omvisar Kristen Dille, som og les frå Olav Duun. Oppmøte ved Brakstadhammaren. Fosnes menighetsråd held utegudstjeneste søndag 30.juni kl ved kapellet i Fosnesvågen. Stemnearrangør: Olav Duun-stiftinga i Namdalen, 7856 Jøa, v/ (leiar) tlf (stemnesekretær) tlf

21 Påmelding Fosnes kommunale kulturskole 2013/2014 Også i år må alle søknader må leveres på internett (websøknad). Søknadsportalen ligger på kommunens hjemmesider (www.fosnes.kommune.no, se under skjema eller skole og barnehage Fosnes Kommunale Kulturskole). Dersom dere ikke har tilgang til internett hjemme, kan man bruke datamaskinene som står på servicekontoret i kommunen. MÅLGRUPPE: elever i grunnskole og videregående skole. HUSK: Hvis du ønsker undervisning i flere disipliner/instrumenter (ved ledig kapasitet), må dere skrive: Ønsker undervisning også i denne disiplin i feltet "Andre relevante opplysninger" på 2. og eventuelt 3. prioritet. KULTURSKOLETIMEN Gratis kulturskole for barn fra klasse Regjeringen har lagt opp til at alle kommuner skal tilby Kulturskoletimen fra høsten Kulturskoletimen er minst ett gruppetilbud på hver skole i kommunen, og hvordan tilbudet organiseres er opp til hver kommune. Man kan også velge å tilby dette gruppetilbudet til en eller to av klassetrinnene. I Fosnes har kulturskolen en meget høy deltakelse blant grunnskoleelevene, og det er mange elever i klasse som er kulturskoleelever. Fosnes vil derfor (med forbehold om politisk godkjenning) tilby to tilbud i sin kulturskoletime: - Alle 1.klassinger som ønsker det får gratis Sang, Spill, Lek og Rytmeundervisning (SSLR) 30 minutter i uka. - Alle 2. klassinger som ønsker det får ett kulturskoletilbud (kan velge ett instrument) gratis. Dersom noen 2. klassinger heller ønsker å delta på SSLR-undervisningen, er de velkomne til det. NB! Alle som ønsker å søke seg inn på kulturskoletimen må søke på vanlig måte!

22 Dersom det ved politisk behandling kommer endringer på dette, vil foresatte til påmeldte elever bli kontaktet. Søk kulturskolen nå! PÅMELDINGSFRIST: 15. MAI ############ JUBILEUMSKONSERT HML EKKO 70 ÅR HML Ekko inviterer til jubileumskonsert i anledning vårt 70-års jubileum i Jøa samfunnshus lørdag 27. april kl Solister og gjesteopptreden ved Skolekorpset som også har 45-jubileum. VELKOMMEN

23 VÅRAKSJON 2013 Til lag og foreninger Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) inviterer velforeninger og borettslag til å delta i årets våraksjon hold Namdalen ren! Har dere lyst til å ta i et tak i kampen mot forsøpling på uteområder og fellesarealer i nærområdet er sjansen her NÅ! I år foregår våraksjonen i mai måned. I hele mai kan hver abonnent levere inntil 1m 3 restavfall på våre miljøtorg. Næringslivskunder må betale på vanlig måte. Velforeninger og borettslag inviteres i år spesielt til å delta i våraksjonen med formål å holde Namdalen ren. Den praktiske gjennomføringen av dette er at velforeninger og borettslag får 1-døgns fritt lån av container. Det betyr at både lån av container, transport og behandling av avfallet er kostnadsfri. Forutsetningen er at farlig avfall og miljøskadelig avfall ikke havner i containeren. Eksempler på farlig avfall er; gassflasker, brannslukningsapparater, motorolje, kjølevæske, brannfarlige eller etsende stoffer. Bildekk skal leveres til dekkforhandler, og skal IKKE i containeren. Låntaker vil være ansvarlig for at slike avfallstyper ikke havner der. Måten dette organiseres på er at en representant for velforeningen/borettslaget tar kontakt med MNA på telefon eller på e-post og oppgir navn, telefonnummer og e-post adresse, samt ønsket tidspunkt og sted for containerutplassering. Containeren blir utplassert på angitt sted, og blir hentet inn igjen neste dag. Det er mulig med lunsj til lunsj, eller ettermiddag til ettermiddag. Av transportmessige hensyn vil det bli satt opp en liste over ut- og innkjøringsdager. Det er dermed ikke sikkert at ditt førsteønske om ryddedag kan imøtekommes, men det lønner seg å være tidlig ute siden lista settes opp etter først til mølla -prinsippet. Det er viktig at den foreningen som låner containeren, påser at det ikke oppstår forsøpling rundt denne i den korte tiden den blir stående. Er det ikke behov for container, men dere har likevel lyst til å ta en liten kamp mot forsøpling på fellesarealer og uteområder? Ta kontakt på samme måte som ovenfor, så får dere utlevert sekker/utstyr til å samle avfallet i. Vi henter sekkene på avtalt sted til avtalt tid med renovasjonsbil i rute. Denne ordningen har ikke noen ett-døgns begrensning så det er en fin mulighet for de som ønsker å rydde litt, men ikke har anledning til å gjennomføre det på en spesiell dag. Det er fint om slike lokale ryddeaksjoner legges til tidspunkt som medfører at sekkene kan hentes på restavfallsuken i henhold til tømmekalenderen. Med vennlig hilsen Midtre Namdal Avfallsselskap

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 heller ikke aleine dosen antioksydanter du heller inn i kroppscontaineren som bestemmer helsen. Ja, det og, men vi har trygg mat, reint

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015 Sørreisa kommune Kulturuka 2015 Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2015 Paul Dahlø, Ordfører Kommunens tredje oppgave Utvikling Når det snakkes om kommunens oppgaver så snakkes det alt for enkelt

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 Gunnar Prest takker av Det er et dristig prosjekt å bli pensjonist. Jeg har aldri prøvd det før, sa vår prest

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten Informasjonsblad for Os kommune Nr. 1-2011 Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan Eiendomsskatt Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler Vintervukku Gjeldsrådgivertjenesten Side 4 Side 5 Side

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer