Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold 1748 gnr 43 bnr 1 - Godtgjørelse for redusert masseuttak i eksisterende grustak, Fosnesmoan Salsnes Gjestehavn - sluttfinansiering og ferdigstillelse av prosjektet Retningslinjer for innføring av tobakksfri kommune PS 21/13 Handlingsplan for Folkehelse - Fosnes kommune 2013 PS 22/13 PS 23/13 PS 24/13 PS 25/13 PS 26/13 Ny sats for utvidet kjøp av SFO i barnehage Revidering av vedtektene og praksis for inntak ved barnehagene i Fosnes Skolenes årstimer inkludert vedtatte salderinger Melding om vedtak etter kommunelovens 13 vedr. uttalelse fra Fosnes kommune til fylkesvegplan Nord- Trøndelag Referatsaker Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 21. mai 2013 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 21. april 2013 Møtet ble startet med en orientering om Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk ved leder Jo Magnus Saugen. Vedtak : Sak 10/13 Fosnes kommunestyre godkjente retningslinjer for etablering utbygging og vedlikehold av kommunale vann og avløpsanlegg. Sak 11/13 Høringsuttalelse vedrørende omorganisering av 110-sentralene ble vedtatt. Sak 12/13 Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fosnes kommune ble tatt til orientering. Sak 13/13 Olav Duun-stemnet i Namdalen ble innvilget et tilskudd på kroner , samtidig som Olav Duun-stiftinga i Namdalen (ODIN) ble gitt mulighet til å disponere kommunens sommervikarer og avlønning av ungdommer som hjelper til under stevnet innenfor en økonomisk ramme på kroner ,-. Sak 14/13 Fosnes kommunestyre tok til orientering endring av prioriteringer ved bygging av utleieboliger i boligprosjekt Fosnes. Sak 15/13 Fosnes kommunestyre vedtok at Fosnes kommune ikke deltar i det videre arbeidet med etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Fosnes kommunestyre ønsker at det tas sikte på at krav i lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-5 om etablering av døgnopphold i kommunene ved behov for øyeblikkelig hjelp innen 1. januar 2016 løses i egen kommune. Sak 16/13 Referatsakene ble tatt til orientering Sak 17/13 Kommunestyret slutter seg til at rådmannen utreder om det kan være aktuelt for Fosnes kommune å ta imot flyktninger. Ei slik utredning bør blant annet omfatte - om det er behov for at små kommuner også bosetter flyktninger - boligbehov og tilskuddsordninger for boliger - hvordan språkopplæring og introduksjonsprogrammet kan gjennomføres - vurderinger i forhold til sosialisering i lokalsamfunnet - bemanningsbehov/kompetansebehov - generelt om økonomi i forbindelse med mottak av flyktninger

3 Vedtak gjort i Midtre Namdal samkommunestyre 15. mars 2013 Sak 9/13 Høringsuttalelse vedrørende revidering av forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 ble vedtatt. Sak 10/13 Midtre Namdal samkommune sluttet seg til Landbruk og Matdepartementets forslag om innskrenking av odelskretsen og oppheving av ordning med odelsfrigjøring av tilleggsjord. Sak 11/13 Høringsuttalelse vedrørende endring av jordlovens delingsbestemmelse ble vedtatt. Sak 12/13 Budsjett for midler til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og Nærings og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK) 2013 ble vedtatt. Sak 13/13 Samkommunestyret vedtok å sende over sak om etablering av felles sykeheimsleger i Midtre Namdal til kommunene Overhalla, Fosnes, Namdalseid, Flatanger og Osen. Sak 14/13 Samkommunestyret tok Kontrollutvalgets årsrapport til orientering. Sak 15/13 Samkommunestyret valgte følgende klagenemnd: Jarle Elden (Fosnes kommune) Kjersti Tommelstad (Namsos kommune) Ragnar Prestvik (Overhalla kommune) Arne Bratsberg (Namdalseid kommune) Sak 16 22/13 Utvalg for hastesaker har behandlet syv søknader om bruk av traktor og scooter i utmark, melding om disse sakene ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Invitasjon til kommunestyresalen 25. april kl Kommunestyremøte torsdag 25. april 2013 starter med en gjennomgang av samkommune-forsøket Midtre Namdal samkommune. Midtre Namdal samkommune ble etablert som forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt arbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Samkommune-forsøket har et tidsperspektiv på 4 år, og går i år inn i sitt avslutningsår. Forsøket skal bidra til god kvalitet, effektiv ressursbruk, bedre organisering av kompetanse og bedre samhandling med regionale aktører. Det er nå under utarbeidelse en utredning om framtidens organisering av det interkommunale samarbeidet. Kommunestyrene i deltakerkommunene skal ta beslutning om framtidens organisering i løpet av juni. Gjennomgangen av samkommuneforsøket i kommunestyret nå i april er en forberedelse mot endelig beslutning, alle er velkommen til å delta.

5 Ordførerens hjørne april 2013, En aktiv distriktspolitikk er nødvendig Folk skal ha fridom til å busetje seg der dei vil, og vere trygge på at dei får gode velferdstenester når dei treng det. Det krev at me nyttar både dei naturgjevne og dei menneskelege ressursane våre på best mogleg måte. Ressursane finst over heile landet, frå nord til sør, frå innland til svaberg, frå vidde til storby. Difor driv me aktiv distrikts- og regionalpolitikk. Det kjem alle til gode om me bur i by eller bygd. Det du leste her er innledninga til Distriktsmeldinga som kommunalminister Liv Signe Navarasete la fram på vegne av den rødgrønne regjeringa. Vi som bor i Namdalen er avhengige av at de som styrer landet vårt har ei slik tenking i botnet for politikken sin. Hvis KUN markedskreftene skal styre utviklinga, rives grunnlaget for bosetting i distriktene bort; vi kan kjøpe det meste billigere fra utlandet ennå ei stund i alle fall. I likhet med mange andre regioner i Norge er våre naturressurser jorda, skogen, havet, elvene, vatna og fjellene. Hvis vi skal høste av disse ressursene, må det bo mennesker på Leka, Fosnes, Namsos, Høylandet og Lierne. Og de menneskene som har sine yrker knyttet til naturressursene nå og i framtida, trenger andre mennesker i lag med seg for å danne gode og levverdige samfunn. Vi ønsker oss ikke et samfunn der bøndene og fiskerne, oppdretterne og andre råvareprodusenter bor i Oslo og er fjortendagers-pendlere Vi i Norge kan ikke basere oss på en politikk der alle råstoffene våre skal foredles i Kina for all framtid. Med vår teknologi, vårt økonomiske utgangspunkt og med våre menneskelige ressurser, kan vi skape spennende arbeidsplasser basert på egne råvarer. En tydelig næringspolitikk med målretta investeringsordninger, klokt skatteregime og med blikk for HELE landet, er grunnlaget for den beste distriktspolitikken. Også for Namdalen. Vi må knuse forestillinga om at alt blir bedre jo større det blir jo mer alt sentraliseres. Vi må oppskatte den kvaliteten som ligger i nærhet, lokalkunnskap og lokalkjennskap. Teknologien har gjort at en ikke nødvendigvis er kompetansemessig og informasjonsmessig avsides om en bor på den ytterste nøgne ø. Vi er like oppegående, opplyste og samfunnsengasjerte i Namdalen som i Nydalen. Men geografi avstand mellom folk og tjenester spiller en rolle. Vi føler større trygghet ved å ha for eksempel sykehus og politi innafor det som vi definerer som vår egen region. Derfor må det føres en politikk som bygges på et fundament av aktiv distriktspolitikk Bjørg Tingstad

6 Kjære bru-tilhenger! Utkastet til fylkesvegplan for var ikke lystelig lesning med tanke på Jøabrua, men vi gir oss ikke! Mulighetsstudien fra Multiconsult om kjedet flytebru er fortsatt den billigste bruløsninga vi har fått på bordet. I første omgang er målet å få et vedtak i fylkestinget på å bruke brufondet til nærmere utredning av dette alternativet. Torsdag 13. juni skal fylkestinget behandle fylkesvegplanen, og det er en dag for å ikle seg de grønne bruskjortene og mobilisere. Sett av datoen allerede nå! Brulaget ønsker å holde et fortsatt begeistret fokus på bruplanene og oppfordrer jøbyggen og andre bruvenner til å betale kontingenten til Jøa vei- og brulag. Kontingenten er fremdeles på kr 100,- for enkeltmedlem og kr 250,- for familiemedlemskap. Betales til konto Skriv navna på alle medlemskapet gjelder ved betaling. Det er viktig for laget å ha flest mulig medlemmer! Vi gir itj opp trua på brua! Hilsen Jøa vei- og brulag v/gunn Ågot Leite

7 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Drilløvelse samf.huset Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa Fotballtrening J12 og > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Frisklivstimen på helsestasjon i oddetallsuker Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Friidrettstrening klasse FREDAG Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Drilløvelse samf.huset Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Styrketrening for voksne Treningsrom helsesenteret Dame / herretrim Jøa samfunnshuset LØRDAG SØNDAG

8 Aktivitetskalender Mandag 22. Seniordans Jøa skole kl Onsdag 24. Frisklivstimen Fosnes helsestasjon kl Torsdag 25. Kommunestyremøte Dun Jøa kl Lørdag 27. Jubileumskonsert med HML Ekko Jøa samfunnshus Søndag 28. Samtalegudstjeneste Dun kirke kl Mai Mandag 6. Seniordans Jøa skole kl Vårdugnad Fosnes kirkegård kl Tirsdag 7. Vårdugnad Dun kirkegård kl Onsdag 8. Formannskapsmøte Dun Jøa kl Torsdag 9. Konfirmasjonsgudstjeneste Dun kirke kl Fredag 10. Markering av verdens aktivitetsdag Rakkavika kl Mandag 13. Ungdomsklubb Dun Bedehus kl Vårdugnad Salsnes kirkegård kl Onsdag 15. Årsmøte i MOT - kommunestyresalen kl Mandag 27. Seniordans Jøa skole kl Torsdag 30. Kommunestyremøte Dun Jøa kl Juni Onsdag 5. Formannskapsmøte Dun Jøa kl Søndag 9. Friluftsgudstjeneste museumshaugen kl Torsdag 27. Kommunestyremøte Dun - Jøa kl Teaterforestilling Åsly kl Trosdag- Søndag Olav Duun-stemne på Jøa. Friluftskonsert på Brakstad lørdag Søndagsturer i Olav Duun fotefar fra Brakstad- søndag Juli Søndag 14. Gudstjeneste Dun kirke kl 11.15

9 Egenbetaling for diverse pleie-, omsorg og helsetjenester 2013 Vedtak i Fosnes kommunestyre Det fastsettes følgende betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester samt helsetjenester fra 1. januar praktisk bistand/ hjemmehjelp Netto årsinntekt: Abonnement pr mnd: Inntil 2G ( kr) 170 kr i Når det gjøres statlig endring i forskrift fra vil den nye satsen bli benyttet fra samme dato. 2-3G ( kr kr) fra 670 kr til 692 kr 3-4G ( kr kr) fra 1034 kr til 1068 kr 4-5G ( kr kr) fra 1418 kr til 1465 kr Over 5G ( kr) fra 1777 kr til 1836 kr 1G pr = ,- kr Satsene vil bli automatisk regulert i takt med grunnbeløpet 1. mai hvert år. Timesats hjemmehjelp 2. institusjonsopphold Korttidsopphold pr døgn Vederlag for dag-/ nattopphold Fribeløp for beregning av vederlag 100 kr 133 kr 70 kr 6800 kr Når det gjøres statlig endring i forskrifter fra , som får betydning for noen av disse betalingssatsene, vil de nye satsene bli benyttet fra samme dato.

10 3. matombringing Middag (inkl. pakking) fra 64 kr til 66 kr Månedsabonnement (inkl. pakking) fra 1660 kr til 1715 kr (dette gir en porsjonspris på 57 kr med utgangspunkt i 30 dager/mnd) 4. kost kjøpt ved institusjonen Frokost/ kveldsmat Middag Lørdagskveldsmat 5. leie av trygghetsalarm Pr måned 6. div. vaskeritjenester Pr maskinvask Vasking og rulling pr duk Rulling pr duk Reparasjon av tøy pr plagg fra 30 kr til 31 kr fra 58 kr til 60 kr fra 56 kr til 58 kr fra 72 kr til 74 kr fra 43 kr til 44 kr fra 26 kr til 27 kr fra 21 kr til 22 kr fra 26 kr til 27 kr 7. div. helsetjenester Gjeldende priser for innbyggere som ikke er hjemmesykepleiebrukere, men som ønsker å få utført enkelte tjenester her i stedet for på legekontor. Betaler for både utstyr og tjeneste. Pr sårskift ved mindre sår Pr sårskift ved større sår og skader Suturfjerning Blodtrykksmåling Injeksjon 134 kr 214 kr 134 kr 50 kr 104 kr Bruk av trimrom uendret 300 kr pr halvår

11 TRAFIKKSITUASJONEN VED JØA SKOLE Det er ofte flere foresatte som kjører/henter elever ved skolen samtidig som skolebussene. Med et forholdsvis lite oppstillingsområde fører dette til en uoversiktlig situasjon for både elevene, bussjåfører og foresatte. Rundkjøringa ble i sin tid opprettet som ett tiltak for å unngå rygging av skolebussene og gi et mer oversiktlig trafikkbilde. Vi oppfordrer derfor til at foresatte som skal bringe/hente elever ved skolestart/ skoleslutt benytter området nord-øst på parkerings-plassen (lengst unna rundkjøringa) til venteplass og fortsatt utviser stor oppmerksomhet slik at vi slipper noen uhell. Med trafikksikkerhetshilsen Elever og ansatte ved Jøa skole Verdens aktivitetsdag 10. mai 2013 Også i år markerer Jøa pensjonistlag Verdens aktivitetsdag med treff i Rakkavika. Der blir det sosialt lag, aktivitet og trimmulighet for alle som ønsker det. Arrangementet starter kl 12 og det blir kaffesalg fra kl 13. Ta gjerne med naboen, gjester eller andre du vil glede med en fin vårtur! Hjertelig velkommen til Rakkavika 10. mai! Jøa pensjonistlag og ordføreren

12 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: GUDSTJENESTER I FOSNES Søndag 28. apr. kl Dun kirke. Samtalegudstjeneste med årets konfirmanter. Markering for 16-åringene. Kirkekaffe. Kristi himmelfartsdag 9. mai kl Dun kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste. Fredag 17. mai kl Dun kirke. 2. pinsedag 20. mai kl Dun kirke. Dåp. Søndag 26. mai kl Hende Gård. Friluftsgudstjeneste. Buss fra Jøa med 09.45ferja. HML Ekko. Søndag 9. juni kl Museet. Friluftsgudstjeneste. HML Ekko. Kaffesalg. Søndag 30. juni kl Fosnes. Friluftsgudstjeneste i forbindelse med Duunstemnet. Søndag 14. juli kl Dun kirke. Mandag 29. juli kl Fosnes. Olsokgudstjeneste. HML Ekko. Kirkekaffe. Søndag 18. aug. kl Dun kirke. Konfirmantjubileum; 50-, 60- og 70- årsjubilanter. Søndag 1. sept. kl Rakkavika. Friluftsgudstjeneste i samarbeid med Saniteten. ETTERMIDDAGSTREFF VÅREN 2013 Onsdag 5. juni kl Treffene er i samarbeid med Saniteten og programmet består av sang, andakt, bevertning og utlodning.

13 REKORDRESULTAT PÅ FASTEAKSJONEN En solid innsats fra konfirmantene, ungdomsklubben og menighetsrådet og åpne lommebøker i heimene innbrakte kr kr til Kirkens Nødhjelp. Tusen takk!! VÅRDUGNADER PÅ KIRKEGÅRDENE Kirkegårdene våre trenger en vårpuss. Ta med rive og gjerne trillebår, termos og litt å bite i, og still på dugnad på Fosnes kirkegård: Mandag 6. mai fra kl Dun kirkegård: Tirsdag 7. mai fra kl Salsnes kirkegård: Mandag 13. mai kl

14 Fosnes kommune Oppvekst- og kulturavdelingen KULTURPRISEN FOR FOSNES KOMMUNE 2013 I h.h.t. statutter for Fosnes kommunes kulturpris kan prisen tildeles enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger eller andre som på forskjellig måte har nær tilknytning til, og som har gjort seg bemerket innenfor kulturlivet i Fosnes kommune. Prisen skal i følge statuttene deles ut annethvert år og ble sist delt ut i Det er Formannskapet som avgjør hvem som skal motta prisen, størrelsen på denne (p.t. kr 2.000) samt hvilket synlig bevis/symbol som skal følge med prisen. Alle kan komme med forslag. Dette skal være innkommet innen: Fredag 26. april 2013 Forslaget skal være skriftlig med en kort begrunnelse på hvorfor den foreslåtte kandidaten bør få prisen. Send gjerne forslaget på e-post til: eller per post til: Fosnes kommune Oppvekst- og kulturavdelingen 7856 JØA

15 17. mai på Jøa 2013 Program for dagen: Leker Salg av mat, kaffe, brus og is Museet åpner salg av mat og kaffe Oppstilling og avgang for toget, med stopp ved sykeheimen Korpsene spiller Hilsen fra 10. klasse Tale ved ordfører Bjørg Tingstad Gudstjeneste i Dun kirke Etter gudstjenesten går toget tilbake til Jøa - samfunnshus, der korpsene spiller på plassen utenfor hovedinngangen Lekene starter opp igjen Underholdning fra scenen - Sim Sala Spill - 7. klasse - Tale for dagen Stafett med oppstart på håndballbanen. Denne aktiviteten forutsetter at det blir påmeldte lag. Informasjon om påmelding finnes i denne avisa. Håper mange stiller opp. Rekkefølge i toget: Hovedkomiteen Jøa skolemusikkorps Jøa barnehage Jøa skole HML Ekko Jøa blandakor Folketoget 17. mai-komiteen v/cathrine Ø. Forås

16 Stafett mai på Jøa påmelding av lag 17. mai-komiteen inviterer lag, foreninger, politiske parti, vennegjenger og alle andre til å stille lag til en uhøytidlig og festlig stafett på 17. mai. Startskuddet går kl på Jøa stadion. Meld på lag med 5 personer til 17. mai-komiteen ved Sissel Gjeset e-post: eller mobilnr mai-komiteen Informasjon fra FOSNES SANITETSFORENING På vegne av styret i Fosnes sanitetsforening vil jeg gjerne informere litt om aktiviteten vår de siste to årene. Vi har tre arbeidslag med ca. 30 aktive damer, og har et samlet medlemstall på ca. 100, flest damer, men også en del menn. (Det er i tillegg noen på medlemslista som har «glemt» å betale kontingenten et år eller to..) Vi regner med at dere som betaler kontingent og velvillig kjøper lodd, fastelavnsris og mairoser, gjerne vil vite litt om hva pengene brukes til. I 2012 ble disse bevilgningene gjort: kr til sentrifuge til behandling av blodprøver, Fosnes legekontor «til div utstyr svangerskapskontroll - Helsesøstertjenesten «til lekebord på helsestasjonen «til Handicap-toalett Dun kirke - Fosnes menighetsråd «til aspirantleir, Jøa - Jøa 4 H «til Rødkløverhuset, Namsos

17 1 500 «til julefest for barna på Mercy Center, Narva, Estland Skolefrokost for 1. klasse m/foreldre, lærere - første skoledag + fargeblyanter 1. klasse På årsmøtet ble disse bevilgningene gjort: kr til blære-skanner - Fosnes sykeheim «til bio-thesiometer( viktig måleinstrument, diabetes)fosnes Fotklinikk «til to bilseter( baby+ fra 3 år) til utlån - Helsesøstertjenesten I etterkant har styret bevilget kr til MOT- gruppa i Fosnes kommune og kr til Rødkløverhuset, Namsos. NKS har 8 fond som vi støtter med 500 kr i året: Kreft, Osteporose, Kvinnemedisinsk forskningsfond, Psykiske lidelser, Revmatologi, Barn og unge, Utenlandsfondet, Min Dag. Det kom inn 320 julegaver til barn i Estland, tusen takk til dere som ga! Fosnes sanitetsforening sponser medlemmer over 67 år med 175 kr inntil tre ganger i året ved fotpleie ved Fosnes Fotklinikk. 30 stk. benyttet seg av tilbudet i 2012 Vi har også støttet hårpleie til beboerne ved Sykeheimen før jul. Kaffesalget i Rakkavika har vært et populært tiltak som har hatt godt besøk. Det er et hyggelig samlingspunkt i tillegg til å gi Saniteten inntekter. Det er planer om å holde fram med det denne sommeren også. NB! Hvis det er planlagt aktiviteter på Jøa som salget vårt vil komme i veien for, må dere si fra, så vil vi ta hensyn til det. Minner om at det er mulig å støtte Fosnes sanitetsforening gjennom Grasrotandelen, ca. 30 gjør det, og det kom inn 7002 kr i Vi tar gjerne imot flere støttespillere! Styret består av: Aase Aglen, nestleder, Åse Jorun T. Gjeset, kasserer, Marianne Bakken, sekretær, Randi Forås, styremedlem og Guri Langaas, leder TUSEN TAKK til alle som støtter foreninga vår, både med kontingent og kjøp av det vi selger. Vi føler stor velvilje, og det er vel naturlig når en ser hva foreninga gir tilbake! NB.: Vi ønsker oss enda flere medlemmer, så velkommen til alle nye, enten som aktive i arbeidslagene eller til å bidra gjennom kontingent! Guri Langaas, leder

18 Fotterapeutdager fra april- august Mandag 27. mai Mandag 17. juni Tirsdag 16. juli Lørdag 17. august Jeg hjelper deg med: Klipper, pusser ned tykke negler og renser opp. Torner Hard hud Skoveiledning Egenpleie Jeg selger: Sokker som ikke strammer rundt ankel og legg Kjempe gode kremer fra Gewohl Sko og tøfler Velkommen til nye og gamle klienter. Ring for timebestilling Mvh Monica Leithe Autorisert fotterapeut Bygdadag på Seierstad 28/7-13 Loddsalg, skotthyll, salg av: kaffe og vafler, rømmegraut, grillmat med mer Ønsker alle velkommen til en tradisjonell dag på Seierstad Seierstad Bygdalag

19 Olav Duun-stemnet i Namdalen på Jøa juni - Program: Torsdag 27.juni kl : Teaterforestillinga Tale på trænet i Åsly forsamlingshus ved Seierstad. Nord-Trøndelag teater har laga ei teaterforestilling frå Olav Duuns Medmenneske-triologi. Ragnhild Vannebo (tale / Tale) og Jon Pål Inderberg (musikk). Regi ved Liv Hege Nylund. Fredag 28.juni kl : Åpning av kunstutstilling i Olav Duuns barndomsheim på Øver-Dun. Fosnes-stipendiat Ellen Hesthaug frå Asker åpnar si eiga kunstutstilling (salsutstilling). Fredag 28.juni kl : Åpningsarrangement på Øver-Dun. Velkomst: Kristen Dille. Åpningstale ved fylkesråd Anne Marit Mevassvik. Skodespelar / regissør Elisabeth Matheson les frå Olav Duun. Skole- og barnehagebarn syng og framfører Duun-inspirerte teatertablå. Utdeling av Fosnes kommunes kulturpris v/ ordførar Bjørg Tingstad. John Pål Inderberg (saksofon). Sigve Gjeset Haugan (gitar). Anlaug Skjærvik (song og gitar). Brynjar Gevik (piano). Fredag 28.juni kl : Bokbad og dans på vollen på Tranås Jernaldergård. Det blir møte med diktarane Vigdis Hjorth og Kjersti Annesdatter Skomsvold. Bokbadvert: Bjørg Tingstad. Det blir og gamaldans og musikk med P. A. Røstads orkester på gressvollen. Fredag 28.juni kl : Lesekveld i Tranås Jernaldergård. Tett møte med diktarane Vigdis Hjorth og Kjersti Annesdatter Skomsvold. Ungdomslaget Liv arrangerer låvedans på Seierstad fredag kveld kl. 21 med P. A. Røstads orkester.

20 Laurdag 29.juni kl : Årsmøte i Olav Duun-ringen i Åsly forsamlingshus ved Seierstad. Olav Duun-ringen held sitt årsmøte. Vanlege årsmøtesaker. Laurdag 29.juni kl. 12: Litteraturseminar i Åsly forsamlingshus. Tema: Barnet si stilling / barneoppseding for 100 år sidan og i dag. Professor Ole Martin Høystad tek utgangspunkt i fiskarbondesamfunnet Olav Duun skreiv om. Diktaren Vigdis Hjort tek for seg barnet i samtidslitteraturen og notidssamfunnet. Møteleiar: Helsesøster Unni Tranaas Vannebo. Laurdag 29.juli kl.12: Duun for dummies, Jøa skole / Brakstad. Innføringskurs i Olav Duuns dikting. Kursleiar er Bjørg Tingstad. Ta med uteklede! Laurdag 29.juni kl.17.00: Tonar og stemmer ved storhavet, Brakstad Hamn. Med utgangspunkt i folkrock CD-en Duun spelar rockegruppa Soup / Erlend Viken. Det gjer og Jøa-jenta Anne Mette Leite m/ band. Skodespelar / regissør Elisabeth Matheson les frå Olav Duun. Søndag 30.juni kl : Søndagsturar i Olav Duun sine fotefar (Ta med mat og drikke!). Bli med på fottur saman med skodespelar /regissør Elisabeth Mahteson, som les frå Olav Duun, og omvisar Torgeir Strøm: Brakstadhammaren - Brakstadaunet - ytterste odde ut mot Follahavet - Brakstad Hamn. Deltakarane må vera vande med å gå i skog og mark! Eller du kan bli med på busstur i Olav Duuns rike med omvisar Kristen Dille, som og les frå Olav Duun. Oppmøte ved Brakstadhammaren. Fosnes menighetsråd held utegudstjeneste søndag 30.juni kl ved kapellet i Fosnesvågen. Stemnearrangør: Olav Duun-stiftinga i Namdalen, 7856 Jøa, v/ (leiar) tlf (stemnesekretær) tlf

21 Påmelding Fosnes kommunale kulturskole 2013/2014 Også i år må alle søknader må leveres på internett (websøknad). Søknadsportalen ligger på kommunens hjemmesider (www.fosnes.kommune.no, se under skjema eller skole og barnehage Fosnes Kommunale Kulturskole). Dersom dere ikke har tilgang til internett hjemme, kan man bruke datamaskinene som står på servicekontoret i kommunen. MÅLGRUPPE: elever i grunnskole og videregående skole. HUSK: Hvis du ønsker undervisning i flere disipliner/instrumenter (ved ledig kapasitet), må dere skrive: Ønsker undervisning også i denne disiplin i feltet "Andre relevante opplysninger" på 2. og eventuelt 3. prioritet. KULTURSKOLETIMEN Gratis kulturskole for barn fra klasse Regjeringen har lagt opp til at alle kommuner skal tilby Kulturskoletimen fra høsten Kulturskoletimen er minst ett gruppetilbud på hver skole i kommunen, og hvordan tilbudet organiseres er opp til hver kommune. Man kan også velge å tilby dette gruppetilbudet til en eller to av klassetrinnene. I Fosnes har kulturskolen en meget høy deltakelse blant grunnskoleelevene, og det er mange elever i klasse som er kulturskoleelever. Fosnes vil derfor (med forbehold om politisk godkjenning) tilby to tilbud i sin kulturskoletime: - Alle 1.klassinger som ønsker det får gratis Sang, Spill, Lek og Rytmeundervisning (SSLR) 30 minutter i uka. - Alle 2. klassinger som ønsker det får ett kulturskoletilbud (kan velge ett instrument) gratis. Dersom noen 2. klassinger heller ønsker å delta på SSLR-undervisningen, er de velkomne til det. NB! Alle som ønsker å søke seg inn på kulturskoletimen må søke på vanlig måte!

22 Dersom det ved politisk behandling kommer endringer på dette, vil foresatte til påmeldte elever bli kontaktet. Søk kulturskolen nå! PÅMELDINGSFRIST: 15. MAI ############ JUBILEUMSKONSERT HML EKKO 70 ÅR HML Ekko inviterer til jubileumskonsert i anledning vårt 70-års jubileum i Jøa samfunnshus lørdag 27. april kl Solister og gjesteopptreden ved Skolekorpset som også har 45-jubileum. VELKOMMEN

23 VÅRAKSJON 2013 Til lag og foreninger Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) inviterer velforeninger og borettslag til å delta i årets våraksjon hold Namdalen ren! Har dere lyst til å ta i et tak i kampen mot forsøpling på uteområder og fellesarealer i nærområdet er sjansen her NÅ! I år foregår våraksjonen i mai måned. I hele mai kan hver abonnent levere inntil 1m 3 restavfall på våre miljøtorg. Næringslivskunder må betale på vanlig måte. Velforeninger og borettslag inviteres i år spesielt til å delta i våraksjonen med formål å holde Namdalen ren. Den praktiske gjennomføringen av dette er at velforeninger og borettslag får 1-døgns fritt lån av container. Det betyr at både lån av container, transport og behandling av avfallet er kostnadsfri. Forutsetningen er at farlig avfall og miljøskadelig avfall ikke havner i containeren. Eksempler på farlig avfall er; gassflasker, brannslukningsapparater, motorolje, kjølevæske, brannfarlige eller etsende stoffer. Bildekk skal leveres til dekkforhandler, og skal IKKE i containeren. Låntaker vil være ansvarlig for at slike avfallstyper ikke havner der. Måten dette organiseres på er at en representant for velforeningen/borettslaget tar kontakt med MNA på telefon eller på e-post og oppgir navn, telefonnummer og e-post adresse, samt ønsket tidspunkt og sted for containerutplassering. Containeren blir utplassert på angitt sted, og blir hentet inn igjen neste dag. Det er mulig med lunsj til lunsj, eller ettermiddag til ettermiddag. Av transportmessige hensyn vil det bli satt opp en liste over ut- og innkjøringsdager. Det er dermed ikke sikkert at ditt førsteønske om ryddedag kan imøtekommes, men det lønner seg å være tidlig ute siden lista settes opp etter først til mølla -prinsippet. Det er viktig at den foreningen som låner containeren, påser at det ikke oppstår forsøpling rundt denne i den korte tiden den blir stående. Er det ikke behov for container, men dere har likevel lyst til å ta en liten kamp mot forsøpling på fellesarealer og uteområder? Ta kontakt på samme måte som ovenfor, så får dere utlevert sekker/utstyr til å samle avfallet i. Vi henter sekkene på avtalt sted til avtalt tid med renovasjonsbil i rute. Denne ordningen har ikke noen ett-døgns begrensning så det er en fin mulighet for de som ønsker å rydde litt, men ikke har anledning til å gjennomføre det på en spesiell dag. Det er fint om slike lokale ryddeaksjoner legges til tidspunkt som medfører at sekkene kan hentes på restavfallsuken i henhold til tømmekalenderen. Med vennlig hilsen Midtre Namdal Avfallsselskap

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den 26.06.13 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 21/11 Inngåelse av "Lokalsamfunn

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 3/13 1748 gnr 59

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Leka kommune Helse/sosial/omsorg Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-11 Saksbehandler: Tove Kvaløy Særutsrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Egenbetaling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/09 Salsnes Gjestehavn -

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen i Øvre kommunehus på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/13

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 MS900054267[1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16.12.2010 kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/13 Mo Gård - klage

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Den første timen blir det befaring på jernaldergården på Tranås, før medlemmene

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MAI 2013 UTGIVELSE 213. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MAI 2013 UTGIVELSE 213. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MAI 2013 UTGIVELSE 213 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 22.mai. Kl. 16:00 Næring, miljø og

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede Fritidskalender 2015 Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede 01.01.2015-30.06.2015 Neste nummer av fritidskalenderen kommer i august. Er det noe du lurer på kan du kontakte: Stange kultur og fritid Postboks

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. mars 2010 Møtetid: Kl. 1930 2030 Møtested: Fosnes kommune, Servicebygget Dun Saker: 001 006/10 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap / Økonomi 3. Valg 4. Informasjon om kommende konserter og aktiviteter 5. Eventuelt

Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap / Økonomi 3. Valg 4. Informasjon om kommende konserter og aktiviteter 5. Eventuelt 1 FROGNER KULTURFORUM KOR HERLIG - KOR FANTASTISK - KOR SUVEREN - JUST 4 FUN Referat fra årsmøte torsdag 15. november 2012, kl 18.30 på Frogner skole (2. klasse SFO-basen) Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/09 Godtgjøring til

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: 85/11 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2012 Endringsforslag fra Karen E. H. Jakobsen: Hele pkt 6 tas

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 90/15 Revidering

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13.

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. september Det blir faglig program, diskusjoner og sosiale aktiviteter i

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

MAI program 2014. www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune

MAI program 2014. www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune Velkommen til feiringen av grunnlovsjubileet i Nannestad! Grunnlovsjubileet 1814- er en stor begivenhet vi markerer på en verdig måte i Nannestad. Vi har avholdt

Detaljer