Standarder for renovasjons- og avfallssektoren. Jack Grimsrud Standard Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standarder for renovasjons- og avfallssektoren. Jack Grimsrud Standard Norge"

Transkript

1 Standarder for renovasjons- og avfallssektoren Jack Grimsrud Standard Norge

2 Hva jeg skal gå i gjennom: Hva er standarder? Hvordan utarbeides de? Hvorfor bruker vi standarder? Noen aktuelle standarder.

3 Standarder er viktige - får ting til å skje setter referanserammer, moduler, grensesnitt metodikk for å oppnå praktiske resultater er en forutsetning for næringsliv, handel og off. administrasjon skaper likere konkurranse, øker markeder, bedrer effektivitet utvider aktørers innflytelse er verktøy for velferd, modernisering, globalisering,, sørger for kontroll, orden, transparenthet

4 Type standarder. Flere nasjonale og felles europeiske og internasjonale standarder som bl.a. omhandler: Konkurranseregler NS. Klassifisering NS. Kontrakter NS. Overføring av data NS 3459 Dimensjonering NS-EN Utførelse NS-EN. Produktstandarder NS-EN. Analyse, prøving, kontroll m.v.

5 Europeisk arbeid ny metode EU-direktiv Lover og forskrifter Mandat Europeiske standarder Standarder

6 Stortinget vedtok å innlemme tjenestedirektivet i EØS-avtalen 23. april 2009 EU er opptatt å få til en felles regulering av tjeneste- og servicemarkedet. I mandat M 371 addressed to CEN in the field of services fra juli 2005 heter det at 70 % av alle arbeidstakerne i Europa arbeider i den såkalte service sektoren. Det har ikke lykkes EU å frembringe et enhetlig marked på tjenesteområdet. Et enhetlig marked som fjerner handelshindringer, fremmer konkurranse og derigjennom gir billigere tjenester. En europeisk regulering av tjenesteområdet vil sikre felles HMSkrav på tjenesteområdet over hele Europa.

7 Standardiseringsinitiativ tjenestesektoren, eksempler fra Norge park og landskapsområder renhold vakt og sikringstjenester heiser energi inneklima, lys og støy VA og VVS avfall overtakelsesprosesser FDV-dokumentasjon tilstandskontroll idrettsanlegg utendørs brannsikringstiltak og slokkesystemer rehabiliteringsarbeider tilstandsklasser ved utleie resepsjonstjenester kantine IKT

8 Generelt om tjenestestandardisering EN STANDARD SOM FASTSETTER TEKNISKE BESTEMMELSER Funksjonsrettet, ytelsesbasert Konkrete tekniske bestemmelser EN JURIDISK STANDARD FORMULARER OG SKJEMAER

9 Generelt om tjenestestandardisering, eksempel renhold NS INSTA 800 Hva er rent nok? Ikke nødvendig/økonomisk å rengjøre mer enn nødvendig! Et lagerrom kan ha en annen rengjøring enn en barnehage. Støvmengden i barnehagestyrerens bokhyller kan være større enn på gulvet i småbarnas soverom.

10 Generelt om tjenestestandardisering Eksempel kvalitetsklasse

11 Standardisert terminologi Standardisert terminologi: eliminerer tvetydigheter ved anbud og i avtaler; fremmer internasjonal handel; legger til rette for benchmarking/sammenlikning; letter informasjonen, f.eks. til forbrukere; forenkler opplæring av arbeidstakere; bereder grunnen for dataprogrammer som kan brukes av flere brukerorganisasjoner.

12 Drammen Eiendom KF ønsker tilbud på side-entreprise med basis i NS Det skal parallelt med vindusutskifting foretas betongrehabilitering av fasadene og entreprenøren som velges for disse arbeidene vil bli tillagt rollen som.

13 Forskrift om offentlige anskaffelser Bruk av kontraktsstandarder og spesielle kontraktsvilkår Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter.

14 Forskrift om offentlige anskaffelser 4-3 a) Standard teknisk spesifikasjon godkjent av et anerkjent nasjonalt, europeisk eller internasjonalt standardiseringsorgan for gjentatt eller stadig bruk, men som det normalt ikke er obligatorisk å anvende og som er offentlig tilgjengelig.

15 Forskrift om offentlige anskaffelser Krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner (4) skal de tekniske spesifikasjonene utformes enten med henvisning til tekniske spesifikasjoner som definert i 4-3 (standarder og spesifikasjoner), til nasjonale standarder for gjennomføring av europeiske standarder, osv.f.eks. tekniske godkjenninger (ETA)..

16 Forskrift om offentlige anskaffelser Dokumentasjon av oppfyllelse av kvalitetssikringsstandarder (1) Oppdragsgiver kan kreve fremlagt attester utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller visse kvalitetssikringsstandarder.

17 Forskrift om offentlige anskaffelser Dokumentasjon av oppfyllelse av kvalitetssikringsstandarder (2) Dersom oppdragsgiver krever slike attester fremlagt, skal det vises til kvalitetssikringssystemer som bygger på de europeiske standardene på området og er sertifisert av organer som oppfyller de europeiske standarder for sertifisering. Oppdragsgiver skal godta likeverdige attester fra organer etablert i andre EØSstater. Oppdragsgiver skal også godta annen dokumentasjon på likeverdige kvalitetssikringstiltak som forelegges av leverandørene.

18 Åpenhet Frivillighet Konsensus

19 Norsk Standard Identifiseres ved: Bokstaver Siffer NS - nasjonal NS-EN - europeisk NS-EN ISO - europeisk og internasjonal NS-ISO - internasjonal

20 CE-merke Dokumentasjon av grunnleggende krav: Dokumentasjonen utføres som regel i henhold til produktstandarder eller europeiske tekniske godkjenninger (ETA). Produkter som er testet og dokumentert kan påføres et CE-merke.

21 Standarder for styringssystemer for kvalitet (ISO 9000) miljø (ISO 14000) mattrygghet (ISO 22000) IT-sikkerhet (ISO 17999) samfunnssikkerhet (ISO 39000) arbeidsmiljø (BS-OHSAS 18000) energiledelse samfunnsansvar (ISO 26000) risiko (NS 5814, ISO 31000) samsvarsvurdering (ISO 17000)

22 CSR!! Finnes det universelle verdier å bygge samfunn på?

23 ISO Veiledning om samfunnsansvar Samfunnsansvar ansvar som en organisasjon har for innvirkningen av dens beslutninger og aktiviteter på samfunn og miljø og som utøves ved å utvise åpen og etisk adferd

24 ISO Veiledning om samfunnsansvar Kartlegge organisasjonens påvirkning og interessenter i forhold til: Menneskerettigheter Arbeidsforhold Miljø Hederlig virksomhet Forbrukersaker Lokalsamfunnsengasjement og utvikling

25 Fagstandarder for arbeidsmiljø Arbeidsutstyr - løft, kran, hengende last, sikring. Arbeid i høyden - arbeid i tau, stillas, stiger. Organisering av arbeidet - planlegging, risikovurdering, bedriftshelsetjeneste. Ergonomi - avstander, tidspress. Kjemikalier innånding, etsing. Akustikk, støy og vibrasjoner Personlig verneutstyr (PVU) åndedrettsvern, vernesko, hjelmer, vernebriller, vernetøy.

26 Standarder for personlig verneutstyr Hjelmer Øyevern Hørselsvern Åndedrettsvern Vernehansker Fottøy Fallsikring Vernetøy mot kjemikalier, mikroorganismer, radioaktivitet, smittestoffer Vernetøy mot kulde, varme, ild, fuktighet Vernetøy for brannmannskap Vernetøy mot metallsprut, sveising og elektrostatisk ladning Vernetøy ved bruk av sag Vernetøy for motorsyklister Flyte- og redningsutstyr Synlighet Verneutstyr for idrett, sport, fritid Verneutstyr generelt

27 NS 9430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om innsamling og transport av husholdningsavfall Tjensteavtaler innehar ofte 3 parter, bestiller, utfører og den som mottar tjenesten(kundene). Renovatøren skal ha primærkontakten med kundene. Standarden sier at internkontroll og kvalitetssikring iht. NS-EN ISO 9001:2000 skal : sikre kvalitet og service renovatørenes arbeidsmiljø. Standarden har for øvrig bestemmelser om: hindringer (værforhold), hva som gir rett til tillegg, akseptert forsinkelse, dagmulkt, betaling, sikkerhetsstillelse, forsikring, tvister.

28 NS 9430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om innsamling og transport av husholdningsavfall En juridisk standard som gir bestemmelser om hvordan parter skal forholde seg til hverandre i et avtaleforhold. Eiendomsrett til avfallet har oppdragsgiver. Pålegger partene å samarbeide: for raskest mulig å oppklare misforståelser om å få til økt gjenvinning av materialer fra avfallet i tråd med kommunens avfallsplan om ajourhold av abonnementsregister, ruteplan, andre endringer og varsling av abonnenter om å finne rett utstyr

29 NS 9431 OPPBYGGING AV AVFALLSKODE Avfallskode Opprinnelse - Kommuner Opprinnelse - Næring Håndtering Material og produkt Material og produkt 1100 Organisk materiale 1111 Våtorganisk 1121 Fett, oljer 1122 Fiskeavfall 1200 Papir, papp, kartong 1300 Glass, 1400 Metaller, 1500 EE-produkter 1600 Uorganisk materiale 1700 Plast 1800 Gummi 1900 Tekstiler, møbler, lær 6000 Medisinsk avfall 7000 Spesialavfall

30 Rivingsavfall - NS 3420 Del C Omfatter: - Miljøsanering til grunn for ethvert rivearbeid skal det ligge en miljøsanering - demontering alt som skal brukes om igjen eller som skal gjenvinnes - riving

31 EU-direktiver om avfall Avfallshåndteringen i EU styres av direktiver blant annet om: Generelt direktiv om forurensning (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) Rammebetingelser for avfallshåndtering Maskiner og maskinsikkerhet Emballasje Utslipp til luft fra store forbrenningsanlegg Deponier Elektrisk og elektronisk avfall Kjøretøy..med flere

32 Eksempler på standarder som utfyller og supplerer avfallsdirektivene Det er utviklet standarder på områder som: CEN/TC 183 Avfallshåndtering som har utviklet standarder for renovasjonskjøretøy, avfallsbeholdere, måling av avfallsmengder, herunder HMS-krav. Eksempel på nytt arbeid: LEVELS OF PERFORMANCE AND ACCEPTANCE FOR STREET CLEANING AND MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT SERVICES Ways to measure the levels of performance and to settle the acceptance, to draw up and to operate contracts for general or separate collection services of municipal waste

33 CEN/TC 261 Emballasje 6 standarder som omhandler krav til produksjon og sammensetning av emballasje, ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og kompostering. CEN/TC 264 Luftkvalitet en rekke standarder som beskriver metoder for analyse av utslipp til luft brukes bl.a. for måling av utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg.

34 Eksempler på standarder som utfyller og supplerer avfallsdirektivene CEN/TC 292 Karakterisering av avfall - en rekke standarder som beskriver metoder for analyse av forurensende stoffer i avfallet. CEN/TC 296 Tanker for transport av farlig gods CEN/TC 308 Karakterisering av slam CEN/TC 335 og CEN/TC 343 som omhandler krav til biobrensel og pellets laget bl.a. av avfall CEN/TC 366 Resirkulering av bildekk

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innhold...1 Innledning...6 Om veiledningen...7 Forskriftens virkeområde...7 Dispensasjon...9 Dispensasjon og bestående byggverk... 10 Hjemmeulykker... 10 Innemiljø... 11 Forpliktelser

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Norsk miljøpolitikk og EU

Norsk miljøpolitikk og EU Rapport # 19 Norsk miljøpolitikk og EU EØS-avtalen som inspirasjonskilde og maktmiddel Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet

Detaljer

prosjektrapport Universell utforming på tjenesteområdet Rapport fra kartlegging av spesifikasjoner, retningslinjer og standarder

prosjektrapport Universell utforming på tjenesteområdet Rapport fra kartlegging av spesifikasjoner, retningslinjer og standarder Universell utforming på tjenesteområdet Rapport fra kartlegging av spesifikasjoner, retningslinjer og standarder Standard Norge, desember 2009 prosjektrapport Universell utforming på tjenesteområdet Rapport

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER August 2007 FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER Forslag til strategi og tiltak for et grenseløst nordisk næringsliv Redaktør: Kari-Ann Kristiansen, Nordisk InnovationsCenter

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON Annik M. Fet Lars B. Johansen MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON NTNU Program for industriell økologi Rapport nr: 2/2001 Reports and Communications from Norwegian University

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring 244 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Prosjektrapport

Detaljer

Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking

Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking Hvordan gjøre hverandre gode i fremtidens grønne marked? Kompendium for innkjøpere, leverandører, jurister, miljøvernere og presse Versjon 1.0 Oslo,

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer