Forslag til politiske saker til programkomiteene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til politiske saker til programkomiteene"

Transkript

1 Forslag til politiske saker til programkomiteene Valgkamp 2023 De politiske partienes valgkampprogram Når de politiske partienes programkomiteer begynner sitt programarbeid til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er det viktig at alle Fagforbundets lokale ledd kommer tidlig på banen for å spille inn saker som er viktige for Fagforbundets medlemmer. Dette dokumentet er utarbeidet som en bistand i dette arbeidet. Det gir en oversikt over Fagforbundets standpunkt i saker som kan være aktuelle i fylke eller kommune. Alle saker vil selvsagt ikke være like relevante eller like viktige i alle kommuner. Og det må på det sterkeste understrekes at dette må fagforeningene gjøre en egen lokal vurdering av. Dette dokumentet er ikke ment videresendt direkte til partienes programkomiteer slik det står. I tillegg vil det være saker som ikke er nevnt i dette dokumentet, slik som for eksempel endringer for lokale tjenester/tjenestesteder. Er det et sykehjem som står i fare for å bli nedlagt? En grendeskole som kan forsvinne? Eller ser man at det er behov for økt bemanning på visse tjenestesteder husk her spesielt arbeidet med heltidskultur! Fagforeningene bør fremme innspill til valgkampprogrammene i alle partier, men størst sjanse for gjennomslag vil vi sannsynligvis ha i de rødgrønne partiene som vi tradisjonelt har et samarbeid med. Og apropos samarbeid så vil dette kanskje også være en god anledning til å tenke på samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og AP, og eventuelle andre partier. Er denne avtalen på plass? Eksisterer den, men har ligget død lenge? Samtidig som det etableres kontakt for innspill til arbeidet med valgkampprogrammet, er dette absolutt et tema det også kunne være nyttig å ta opp. Programprosessarbeidet bør brukes til å knytte nettverk med partier og organisasjoner som er viktig å samarbeide med for å få igjennom våre krav.

2 Fagforbundets innspill til kommunevalgprogram 2023 Våre viktigste saker Ja til hele, faste stillinger, og offentlige finansierte tjenester i egenregi er alltid viktige saker for Fagforbundet. Dette er et langsiktig arbeid som fagforeningene hele tiden må jobbe med. Her finner dere Fagforbundets hovedargumentasjon for disse to sakene under forrige valgkamp: Stopp privatiseringa: Ja til hele faste stillinger: Organiseringen av arbeidslivet, slik at alle er sikret et anstendig arbeidsliv er også viktig. Fagforeningen bør vurdere innspill til temaer som arbeidsgiverpolitikken i kommunen, tillitsreform, trepartssamarbeid og anerkjennelsen av det organiserte arbeidslivet. Andre temaer som omtales i dette dokumentet er: Sikre gode tjenester og god livskvalitet for de eldre med blant annet riktig bemanning og styrket kompetanse. Likestilling og utjevning av forskjeller - økonomisk uavhengighet fører til likestilling Livslang læring - lik rett til utdanning Barn og oppvekst trygt læringsmiljø - et styrket lag rundt eleven Sysselsetting og bosetting kommunens engasjement i sysselsettingspolitikken alle har rett til en anstendig priset og trygg bolig Klima, miljø og sikkerhet kontroll over naturressursene trygt drikkevann Kultur tilrettelegge for at barn og unge kan være aktive på ulike kultur- og fritidsarenaer Organisering av arbeidslivet Fagforbundet ønsker at offentlig sektor styres etter en tillitsbasert modell som erstatter hierarkiske styringsmodeller med detaljstyring og unødig rapportering. Myndiggjøring av de ansatte Offentlig sektor har de siste årene vært preget av målstyring. Ansatte må bruke stadig mer tid på dokumentasjon og rapportering, fremfor å bruke sitt faglige skjønn til å utvikle tjenestene. Styringen av offentlig sektor må baseres mer på tillit, medbestemmelse, kompetanse og tjenesteutvikling. Arbeidet med en tillitsreform i kommunen skal starte opp i løpet av perioden. Trepartssamarbeid er nøkkelen i den norske modellen og også viktig i arbeidet med tillitsreform. Trepartssamarbeid skal være metoden for endring og utvikling av kommunen. Det ligger store utviklingsmuligheter ved å ta i bruk de ansattes kompetanse og kreativitet på en systematisk måte. Samarbeid og samhandling på tvers av enheter og etater krever helhetstenkning og tilrettelegging både politisk og administrativt. Trepartssamarbeidet er en metode som svarer til denne tenkningen og tilretteleggingen. Og det presiseres at kommuneloven ikke er til hindre for et kommunalt trepartssamarbeid som arbeidsform når det jobbes med tillitsbasert utviklingsarbeid. Foreslå et fora i kommunene og fylkeskommunen der administrasjonen, politikerne og tillitsvalgte møtes. Kompetanseplaner skal utvikles i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte

3 Heltidskultur Kommunen må som arbeidsgiver ta ansvar for å skape heltidskultur. Det er ikke tvil om at organiseringen av virksomheter fører til for mange deltidsstillinger. For å styrke kvalitet på tjenesten og gi ansatte en årslønn å leve av er det nødvendig med ansatte i hele stillinger. ansettelser skal skje i hele stillinger, og deltidsansettelser er unntak fra hovedregelen Arbeidsgiverpolitikk Fagforbundet vil sikre alle en trygg arbeidshverdag fri for trusler, og vold og diskriminering. I arbeidssituasjoner med høy risiko for vold og trusler må det stilles krav om tilstrekkelig bemanning, riktig kompetanse og bruk av tekniske hjelpemidler for å øke sikkerheten. Det må arbeides for å styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Utviklingen av et godt arbeidsmiljø krever god informasjon og kompetanseutvikling på jobben.. Dette inkluderer temaer som varsling, psykososialt arbeidsmiljø og ettervern for varslere. Opplæring av vernetjenesten må også inkludere hvordan man kan forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen, og hvordan varslere om seksuell trakassering ivaretas. Både ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte må få bedre kunnskap om problemstilling og virkemidler. Økt grunnbemanning vil være nødvendig innen flere områder. Blant annet barnehager, helse, og andre. Blant annet bør lønnsforskjellene mellom kvinner og menn med lik kompetanse og arbeidsoppgaver må utjevnes. Alle arbeidstakere skal ha en trygg arbeidsplass, og arbeidsgiver må tilby kurs i konflikt- og krisehåndtering. Sikre gode rutiner for varsling, og oppfølging og ivaretakelse av varslere. jobbe for å starte prosjekter med kortere normalarbeidsdag i kommunene Sikre arbeidstakernes pensjonsrettigheter ved at KLP beholdes som pensjonsordning i kommunene. Digitalisering Digitalisering stiller nye krav til arbeidstakernes kompetanse. Digital omstilling må skje på en måte som ivaretar arbeidstakerrettigheter, eierskap og innsyn i data, samt bevarer den norske arbeidslivsmodellen. Det er viktig at det legges til rette for at arbeidstakerne skal kunne utføre oppgavene med ny teknologi. Derfor er det viktig å styrke den digitale kompetansen. Den teknologiske utviklingen kan bidra til økt produktivitet i offentlig sektor og bedre kvalitet på tjenestene. Samtidig må ikke digitalisering føre til utenforskap for innbyggere eller ansatte. Risiko og sårbarhet som følger med teknologiske løsninger må kartlegges. Arbeidstakernes medbestemmelsesrett, IKT-sikkerhet og personvern må ivaretas. Tillitsvalgte, ansatte og ledere i kommunen må få økt digital skolering. Offentlige IKT-tjenester må være universelt utformet, brukervennlige og forståelige slik at alle kan ta dem i bruk. Et anstendig arbeidsliv Arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping er et økende problem i norsk arbeidsliv, og utgjør en trussel mot velferdsstaten, det organiserte arbeidslivet og tariffavtalene. Offentlig sektor må kreve

4 anstendige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i bedrifter som leverer tjenester til det offentlige. sikre nok ressurser til vernetjenesten vedta seriøsitetsbestemmelser med krav til anstendige lønn- og arbeidsvilkår, også for underleverandører, ved utlysning av offentlige anbud. Ved felles innkjøpskontorer på tvers av kommuner, må det sikres at innkjøp er i henhold til vedtatte seriøsitetsbestemmelser, og politikere må sikres innsyn gjennom jevnlig rapportering. Jobbe for tiltak som gir bedre kontroll og kompetanse ved offentlige anskaffelser Innføre Norgesmodellen for å sikre et seriøst arbeidsliv Stille krav om lærlinger og fagarbeidere i anskaffelser og kontrakter Stille krav om maksimalt to underleverandører i kontraktskjeder Nei til privatisering Offentlige tjenester utført i egen regi, med høy kvalitet og forsvarlig bemanning. Alle velferdsstatens skatte- og avgiftsfinansierte tjenester drives best med egne ansatte. Flere og flere kommuner velger å utvikle og ta tjenester tilbake. Fagforbundet sier nei til konkurranseutsetting, anbud og privatisering av offentlige velferdstjenester. Vi vil at kommunen driver BPA-ordningen med egne ansatte, og gode og ryddige lønns- og arbeidsforhold. Det er viktig for et helhetlig og trygt tilbud for de som har behov for brukerstyrt personlig assistent. Renhold og drift ved alle skoler skal være i egen regi Kommune skal drive BPA-ordningen med egne ansatte Kommunen skal utvikle og drive skatte- og avgiftsfinansierte tjenester selv Kommune skal ikke sette offentlige velferdstjenester ut på anbud Kommunen skal drive renovasjonstjenesten selv Livslang læring I voksen alder er livslang læring ofte knyttet til arbeidslivet, med daglig arbeid som en viktig læringsarena. Voksnes læring er viktig som virkemiddel for sosial utjevning og økt trygghet. Vi må ta i bruk og videreutvikle den enkeltes kompetanse og arbeidsgiver må legge til rette for fri med lønn til relevant faglig utvikling. Hver arbeidsplass skal ha en kompetanseplan utviklet i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Alle ansatte skal ha rett til relevant kompetanseutvikling og økonomisk uttelling. Kommunen skal legge økonomisk til rette for nødvendig kompetanseheving for alle ansatte ved reformer, omorganisering og teknologiske endringer. Gode tjenester til de eldre Eldrebølgen de neste tiårene vil bli en utfordring for helsevesenet. Vi vi vet for eksempel viktigheten av gode måltidsopplevelser også i den siste fasen i livet. Det betyr at vi må få tilbake kjøkkenet på sykehjemmene. Kjøkken- og ernæringsfaglig kompetanse må på

5 plass i kommunene. Vi ønsker et mattilbud som bedre kan fange opp og etterkomme individuelle ønsker og behov, og som er tilpasset lokal kultur og mattradisjon. Eldre trenger nødvendig støtte til de konkrete behovene de har, enten det gjelder billigere reiser, eller god hjemmehjelpstjeneste som dekker faktiske behovene folk har. For å sikre gode tjenester for de eldre er det derfor viktig å få på plass: En forpliktende opptrappingsplan for kommunale pleie- og omsorgstjenester med vekt på rekruttering, bedre bemanning, mer rasjonell oppgavedeling og strategisk kompetanseplanlegging Styrket kompetanse på demens, geriatri, akuttmedisinsk eldreomsorg, palliativ pleie og omsorg ved livets slutt, særlig i hjemmebaserte tjenester En helhetlig ernæringssatsing for kommunale pleie- og omsorgstjenester med vekt på matog ernæringsfaglig kompetanse nært pasienter og brukere Barn og oppvekst Fagforbundet ønsker hele og faste stillinger i skole og barnehage. Et trygt læringsmiljø er avgjørende for den enkeltes og samfunnets utvikling. Flere yrkesgrupper i skolen er viktig for å styrke laget rundt eleven. Skolefritidsordningen (SFO) må omfatte og tilrettelegge for alle barn, og styrkes som arena for integrering, lek og læring. For å få til det må samarbeidet mellom barnehagen, SFO og skolen styrkes. For å beholde lærlingen etter fullført fagbrev, må kommunen sørge for fast jobb i 100% stilling. Slik får kommunen best uttelling for investeringen som er gjort i hver enkelt lærling. Styrke rådgivingstjenesten på ungdomskolen Arbeide for at det rekrutteres flere menn til sektoren og utdanningene Alle ansatte i skole og barnehage må ha tilgang til digitale verktøy av god kvalitet Arbeide for at elevene får god yrkesveiledning av ansatte som har kompetanse fra arbeidslivet Foreslå at alle skoler skal ha en plan for aktivt bruke skolebiblioteket i det pedagogiske opplegget. Alle skoler skal ha et godt utrusta skolebibliotek. Arbeide for at ansatte tilbys relevante kompetansetiltak innen det psykososiale feltet i skolen Arbeide for at alle ansatte i barnehage, SFO, skole og fritidsaktiviteter må ha kunnskap om mobbing og rutinene på den enkelte arbeidsplass Kommunen må tilby tilstrekkelig svømmeopplæring Økt planleggingstid for ansatte i SFO og skole, og kompetansetiltak for alle ansatte Styrke miljøarbeideren (fagarbeideren/assistenten) og miljøterapeuten i skolen Ta inn flere lærlinger i kommunene Sørge for flere lære- og praksisplasser for å sikre nødvendig kompetanse i framtiden. Veiledere for lærlinger må ha nok tid og riktig kompetanse, som relevant fagbrev,. Foreslå at alle lærlinger som skal ansette skal tilbys fast jobb i hel stilling.

6 Likestilling og utjevning av forskjeller Forskjeller i arbeids- og samfunnsliv gir ulik fordeling av inntekt, karriere og makt i menns favør. Ulik verdsetting av manns- og kvinneyrker bidrar til å opprettholde et kjønnsrelatert forsørger- og omsorgsmønster. Likestilling mellom kjønnene er en forutsetning for å oppnå like rettigheter og plikter i samfunnet, arbeidslivet og hjemmet. Økonomisk uavhengighet er den viktigste forutsetningen for likestilling. For å sikre økonomisk selvstendighet, må arbeidet med likelønn, lavlønn og retten til hele stillinger prioriteres. Stillingsvurdering, kvotering, rekruttering til lederstillinger og kompetanseheving er viktige virkemidler i kampen for likelønn. Arbeidstakere med omsorgsansvar må ikke stenges ute av arbeidslivet Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og en krenkelse av menneskerettighetene. Personer utsatt for vold har som regel lavere yrkesdeltakelse og dårligere helse, og det er viktig å få oversikt over omfanget i egen kommune. Arbeide for bedre kjønnsbalanse i alle virksomheter. Arbeide for at kommunen øker kompetansen og etablerer tiltak mot seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Øke kompetanse om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner hos ansatte som jobber med barn og unge. Sørger for at barn og unge årlig får informasjon i barnehager og skoler som et forebyggende tiltak. Arbeide for at norskopplæringa til minoritetsspråklige styrkes og forbedres. Stimulere til at det opprettes praksisplasser for flyktninger og asylsøkere Arbeide for universell utforming. Jobbe for at yngre uføre og mennesker med funksjonsnedsettelse skal få en verdig behandling og at de skal få muligheten til å kunne være en del av arbeidslivet. Sysselsetting og bosetting For å sikre arbeid til alle, er det viktig at kommunene har en aktiv bolig-, nærings- og sysselsettingspolitikk. Kommunen bør arbeide for å sikre arbeidsplasser gjennom en aktiv næringspolitikk og arbeide for å sikre og øke norsk matproduksjon. Kommunen og fylkeskommunen bør arbeide for god infrastruktur som stimulerer til verdiskaping og bosetting i distriktene. Boligsosiale hensyn må sikres i kommunale planprosesser Utarbeide en boligsosial handlingsplan med konkrete tiltak for å sikre gode boliger for dem som står utenfor boligmarkedet Sosial boligpolitikk med økte tilskuddsordninger for bygging av ikke-kommersielle boliger Undersøke muligheten til at kommunen kan bygge og drifte boliger for unge Bruke det distriktspolitiske handlingsrommet til Husbanken til å bygge flere boliger i kommunen. Klima, miljø og sikkerhet Framtidas miljøutfordringer krever helhetlig tenkning. En offensiv satsing på alternative energikilder er nødvendig. Dette arbeidet må gå hånd i hånd med energiøkonomisering. Kommunen må i

7 framtida ha en sirkulær ressursutnyttelse gjennom gjenvinning, ombruk og avfallsreduksjon. Det må arbeides for at alle virksomheter miljøsertifiseres. Store deler av reduksjonen i klimagassutslipp må foretas i kommunene, og energieffektivisering vil være et viktig verktøy i denne prosessen. Privatisering og konkurranseutsetting gir svekkede styringsmuligheter, og er til hinder for å utvikle offentlig sektor i en klimavennlig retning. Avfallshåndtering skal drives gjennom offentlig eierskap og kontroll. Sikre statlig/kommunalt eierskap som sikrer kontroll over våre felles naturressurser Trygt drikkevann satsning på kompetanse og utbedring av eksisterende infrastruktur Det må legges til rette for ENØK tiltak, som for eksempel solcellepanel, varmepumper etterisolering Det offentlige må stille krav om miljøsertifisering av leverandører og underleverandører Arbeide for god infrastruktur som stimulerer til verdiskapning og bosetting i distriktene Det er viktig med en miljømessig tilrettelagt infrastruktur med gode transportløsninger. Det må bygges infrastruktur for elbillading i kommunen. Et av de beste miljøtiltakene er å styrke kollektivtrafikken ved å heve kvaliteten og bygge ut tilbudet slik at det blir attraktivt å reise kollektivt, uavhengig av hvor folk bor. Bruke digitale løsninger for å lage fleksible og behovsdrevne kollektivtrafikkløsninger. Bruke alle ansattes kompetanse ved utarbeiding av kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og beredskapsplaner Innføre klimabudsjett og klimaregnskap Kultur Alle kommuner trenger åpne fritidstilbud for barn og unge, med hensiktsmessige lokaler, kompetente ansatte og forsvarlig bemanning. Fritidsklubbene må sikres budsjetter som gir rom for aktiviteter, og ikke være avhengige av å søke prosjektmidler til ordinær drift. Ansatte i fritidsklubber/åpne fritidstilbud skal inkluderes i det tverrfaglige samarbeidet i kommunen, og jobbe tett med skolen og sosiale tjenester. Kunst og kultur tilfører samfunnet og enkeltindivider varige verdier. Kommunen må ha nødvendig kulturfaglig kompetanse. Kultur er en investering i samfunnet, og ikke bare en utgiftspost i offentlige budsjetter. Kulturbegrepet favner bredt, og det er viktig at det legges til rette for at hele bredden av kulturaktiviteter har tilfredsstillende møtesteder og aktivitetsarenaer. Det må legges til rette for at alle barn og unge kan være aktive på ulike kultur- og fritidsarenaer. Det må jobbes for at grunnleggende kommunale kulturtilbud får tilstrekkelige ressurser til å fylle sin funksjon som møteplass og kulturarena. Arbeide for at alle barn og unge skal kunne få undervisning på kulturskolen. Kulturskolen skal være god og gratis. Kulturskolen skal gi et allsidig tilbud, slik at flest mulig kan bruke den. I et flerkulturelt samfunn må nye ressurser verdsettes og tas i bruk. Den samiske urbefolkningen og de nasjonale minoritetenes kultur, språk og egenart må styrkes. Bygdekinoen skal fortsatt gi et desentralisert kinotilbud, slik at alle kan få oppleve kvalitetsfilm på kino. Folkebiblioteket skal videreutvikles som en aktiv møteplass for kunnskap, debatt og kulturformidling.

8 Det skal legges til rette for flere meråpne bibliotek, med utvida utlånsvirksomhet. Det kan for eksempel gjelde verktøy, friluftsutstyr eller e-sportrom. Gjerne i samarbeid med andre tiltak som BUA. Legge til rette for at bibliotekene kan utvikle sin rolle som et tilbud i kommunenes arbeid med integrering. Jobbe for kulturtiltak for alle grupper også de eldre, slik som for eksempel gjennom Den kulturelle spaserstokken.

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Et viktig veivalg. Bruk stemmeretten ved valget 2019

Et viktig veivalg. Bruk stemmeretten ved valget 2019 Et viktig veivalg Bruk stemmeretten ved valget 2019 Et viktig veivalg Hvem som styrer i kommunene og fylkene er viktig for velferden vår, for jobben vår og for stedet vi bor på. Kommunene har ansvar for

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Bodø avd Behandlet på årsmøtet den

Handlingsplan Fagforbundet Bodø avd Behandlet på årsmøtet den Handlingsplan 2018 Fagforbundet Bodø avd. 131 Behandlet på årsmøtet den 24.01.18 Innhold 1. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 2 Utfordringer overfor arbeidsgivere... 2 Yrkesfaglige utfordringer...

Detaljer

Valgprogram Farsund SV

Valgprogram Farsund SV Valgprogram Farsund SV 2019-2023 " barnebarn. sv.no SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap. Helse og skole for de mange må settes foran skattekutt til dem som har mest.

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

Sak 2 Hovedresolusjoner

Sak 2 Hovedresolusjoner Sak 2 Hovedresolusjoner Redaksjonskomiteens innstilling del 1 av 2: - SVs plan for å redusere ulikhet i Norge - SVs plan for klimakutt: En grønn politikk for de mange ikke en grå for de få Dato: 30.3.2019

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

FAGLIG - POLITISK PROGRAM

FAGLIG - POLITISK PROGRAM FAGLIG - POLITISK PROGRAM Kommunevalget 2019 Bamble Bamble Arbeiderparti og Fagforbundet Bamble vil samarbeide om å utvikle kommunen til et godt samfunn med like muligheter for alle, bygget på solidaritet

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

By og land hand i hand

By og land hand i hand DISTRIKTSMANIFEST By og land hand i hand By og land hand i hand Arbeiderpartiet vil føre en politikk som legger til rette for sterkere fellesskap, vekst og utvikling i hele Norge. By og land hand i hand.

Detaljer

Handlingsplan 2018 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2018 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2018 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 08.05.2018, PS 11/18 Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Vi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune

Vi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Vi i Drammen Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Innhold Bakgrunn... 3 Kunnskapsdeling... 3 Ledelse og Medarbeiderskap... 3 Innovasjon og digitalisering... 5 Heltid, rekruttering

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Faglig-politisk samarbeidsavtale mellom LO Sør-Troms og Harstad Arbeiderparti

Faglig-politisk samarbeidsavtale mellom LO Sør-Troms og Harstad Arbeiderparti 1 Faglig-politisk samarbeidsavtale mellom LO Sør-Troms og Harstad Arbeiderparti Fagbevegelsen og Harstad Arbeiderparti vil samarbeide om å utvikle kommunen til et godt samfunn med gode kommunale tjenester,

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 2017 2021 Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har som hovedoppgave å arbeide for gode faglige

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Bodø avd Behandles på årsmøtet den

Handlingsplan Fagforbundet Bodø avd Behandles på årsmøtet den Handlingsplan 2019 Fagforbundet Bodø avd. 131 Behandles på årsmøtet den 23.01.19 Innhold 1 Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 2 1.1. Utfordringer overfor arbeidsgivere... 2 1.2. Yrkesfaglige

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Kortvalgprogram. Fredrikstad SV Sosialistisk Venstreparti

Kortvalgprogram. Fredrikstad SV Sosialistisk Venstreparti Kortvalgprogram Fredrikstad SV 2019-2023 Sosialistisk Venstreparti sv.no 1 Fredrikstad for de mange Fredrikstad SV er et rødt, grønt, sosialistisk og feministisk parti. Vi er et parti som bygger våre verdier

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune

avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune Kommunevalget står for døren. Etter valget er det politikerne, partiprogrammene og løftene der som bestemmer hvilken hverdag

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

Fagforbundet for deg som jobber med kultur

Fagforbundet for deg som jobber med kultur Fagforbundet for deg som jobber med kultur omtanke solidaritet samhold Ill.foto: Marte Saugestad omtanke solidaritet samhold Ill.foto: Marte Saugestad Ill.foto: kari-sofie Jenssen For deg som jobber med

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Fagforbundet forandrer Norge

Fagforbundet forandrer Norge Fagforbundet forandrer Norge Debatthefte kommune- og fylkestingsvalget 2019 DEBATTHEFTE VALG 2019 1 2 FAGFORBUNDET FORANDRER NORGE Innspill til lokale partiprogram Nå skal vi påvirke partiprogrammer og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

POLITIKK FOR ET STERKERE FELLESSKAP Arbeiderpartiets viktigste saker

POLITIKK FOR ET STERKERE FELLESSKAP Arbeiderpartiets viktigste saker POLITIKK FOR ET STERKERE FELLESSKAP Arbeiderpartiets viktigste saker Arbeiderpartiets politikk for et sterkere fellesskap SKOLE Alle barn skal gis like muligheter til å lære godt. Sosiale forskjeller,

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Livet leves lokalt. Program Øvre Eiker

Livet leves lokalt. Program Øvre Eiker Livet leves lokalt Senterpartiet ønsker mangfold i et levende lokalmiljø med frie selvstendige mennesker som tar ansvar for fellesskapet og for naturen og miljøet Program 2019 2023 Øvre Eiker Miljø/klima

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold Likestilling og mangfold Årsmelding 2012 Likestilling og mangfold 1. Kjønnsbalanse Oversikt over ansatte i RFK fordelt på stillingskapittel og kjønn Stillingskategorier Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017 2021 Yrkesseksjon kontor og administrasjon Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon har som hovedoppgave å arbeide for gode

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kompetansestrategi for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kompetansestrategi for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kompetansestrategi for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2016-2020 Mars 2016 INNHOLD Kompetansestrategi for BLD... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hva er kompetanse?... 2 1.3 Utfordringer... 2

Detaljer

Valgprogram Viken SV Sosialistisk Venstreparti

Valgprogram Viken SV Sosialistisk Venstreparti Valgprogram Viken SV 2019-2023 Sosialistisk Venstreparti sv.no 1 FOR DE MANGE Noe av det beste med Norge er små forskjeller og sterke fellesskap. Vi har bygd landet på tanken om frihet og likhet. Nå er

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Manifest for et godt arbeidsliv

Manifest for et godt arbeidsliv Manifest for et godt arbeidsliv Trondheim SV Trondheim SVs arbeidsgivergaranti Trondheim kommune er og skal være en god arbeidsplass. Kompetente ansatte med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategi Arbeidsgiverstrategi 2018-2021 Vedtatt av Kommunestyret 28.2.2018 Innhold En organisasjon for fremtiden... 2 Mål... 3 Strategier... 3 Høy etisk standard... 3 Godt lederskap og godt medarbeiderskap... 4

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst Hovedlinjer i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 2017 2021 Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst Hovedlinjer i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst Dette dokumentet er de prioriterte arbeidsområdene

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Agder SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Agder SV 1 2 Arbeids- og organisasjonsplan for Agder SV 2018-2022 3 4 5 6 7 8 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene

Detaljer

VALGPROGRAM for perioden

VALGPROGRAM for perioden VALGPROGRAM for perioden 2019 2023 Næring og verdiskapning Å skape nye og flere arbeidsplasser i Sauda er jobb nr. 1! Industri og vannkraft vil fremdeles være viktig for næringsvirksomheten i Sauda. Etablert

Detaljer

Stem på Berlevåg SV Sosialistisk Venstreparti

Stem på Berlevåg SV Sosialistisk Venstreparti Stem på Berlevåg SV 2019-2023 Sosialistisk Venstreparti sv.no 1 2 Et varmere Berlevåg Dette heftet er et utdrag fra vårt valgprogram - På nett finner du helheten, se baksiden! Berlevåg trenger en positiv

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Roller i arbeidslivet

Roller i arbeidslivet Roller i arbeidslivet Kjenner du din rolle på arbeidsplassen? Rolleforståelse og klare ansvarsområder Unngår konflikter og misforståelser på arbeidsplassen. Effektivitet og produktivitet. Trivsel. Kvalitet

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Eigersund kommune

Lønnspolitisk plan for Eigersund kommune Del I Lønnspolitisk plan for Eigersund kommune Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Del I: Formannskapet / Del II: Rådmann Dato: 28.11.2018 JpID: 18/34735 (del I) Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen

Detaljer

Rogaland Arbeiderparti. Årsmøte Særskilte uttalelser

Rogaland Arbeiderparti. Årsmøte Særskilte uttalelser Rogaland Arbeiderparti Årsmøte 2018 Rogaland Arbeiderparti Særskilte uttalelser Innholdsfortegnelse Investere i våre felles sykehus og en helsetjeneste for alle 1 Leksefri heldagsskole 2 Til kamp mot sosial

Detaljer

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT Strategisk plan 2016 2020 TYDELIG MODIG STOLT 1 NSFs visjon Det naturlige valg for sykepleiere, sykepleierstudenter og jordmødre til beste for pasienten. NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for (nye) Asker

Arbeidsgiverpolitikk for (nye) Asker 1 Arbeidsgiverpolitikk for (nye) Asker Presentasjon i Felles PSU 16. mai 2018 Kort om arbeidet Administrativt og politisk prosjekt med representanter fra politisk ledelse, administrasjon og ansatte 7 møter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Prinsipprogram Rødt Hammerfest

Prinsipprogram Rødt Hammerfest Prinsipprogram Rødt Hammerfest Perioden 2019-2023 Fordi fellesskap fungerer. Rødt jobber for å utjevne forskjeller i samfunnet, og for å gi alle like muligheter. Vi ser ikke på miljø og folkehelse som

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Revidert 2018-2020 Buskerud fylkeskommune Stab og kvalitetsavdelingen oktober 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer