STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING"

Transkript

1

2 STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING OG REVIDERT REKNESKAP 2004 FØRDE april

3 MUSEET Frå 2004 er Sogn og Fjordane Kunstmuseum organisert som ei stifting med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Førde kommune, Jølster kommune, Hornindal kommune, Lærdal kommune og kunstnarorganisasjonane i Sogn og Fjordane som stiftarar. Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum har sete i Førde. Verksemda sitt organisasjonsnummer er Sogn og Fjordane Kunstmuseum er eit konsolidert og desentralisert kunstmuseum med driftsansvar for Anders Svor Museum i Hornindal, Astruptunet og Eikaasgalleriet i Jølster, Gjesmegalleriet i Lærdal, Kunstsenteret i Førdehuset (det tidlegare Sogn og Fjordane Kunstnarsenter) og Kunstmuseet Prestebøen i Førde. Verksemda vert finansiert gjennom statlege tilskot frå Kultur- og Kyrkjedepartementet, fylkeskommunale og kommunale tilskot og eigne inntekter. Museet hadde i 2004 ein omsetnad på om lag 6,7 mill. kroner. I samsvar med Lov om rekneskap 3-3 vert det stadfesta at årsrekneskapen er sett opp under føresetnad av at drifta skal halde fram. Framtidig drift er avhengig av offentlege løyvingar. HOVUDMÅL Sogn og Fjordane Kunstmuseum skal ha som mål å skape interesse for og auke kunnskapen om biletkunst og kunsthandverk i fylket gjennom å drive kunstmuseal verksemd. Sogn og Fjordane Kunstmuseum skal vere eit ressurssenter for dei mange lokale kunstsamlingane i fylket. Kunstmuseet skal styrke samarbeidet, koordinere formidlinga og rettleie dei mindre kunstformidlingsmiljøa. Sogn og Fjordane Kunstmuseum skal bygge opp eiga samling av representativ biletkunst og kunsthandverk. Sogn og Fjordane Kunstmuseum skal formidle kunst i alle deler av fylket og bidra til formidlingstiltak som rettar seg mot born og unge. Vedtekter for Sogn og Fjordane Kunstmuseum er trykt lengst bak i årsmeldinga. ORGANISASJON Styret Styreleiar: Arild Bergstrøm, Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane Vara: Grete Huus Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge Nestleiar: Cecilie Thaule Løvlid, Sogn og Fjordane fylkeskommune Vara: Arve Helle Medlem: Jenny Følling, Sogn og Fjordane fylkeskommune Vara Knut M. Olsen Medlem: Eva Marie Halvorsen, Førde kommune Vara: Ivar Svensøy Medlem: Heidi Fossheim Årdal, Jølster kommune Vara: Magne Aardal Medlem: Paul O. Tomasgard, Hornindal kommune Vara: Anne Raftevold Medlem: Anna Jorunn Avdem, Lærdal kommune Vara: Eva Hage Solstad Innkjøpsnemnd / kunstfagleg råd Representant for BKSF Jens Hauge, Vara: Finn Egil Eide Representant for NKVN Gunilla Åkesson, Vara: Magni Jensen Fast medlem direktør 3

4 ADMINISTRASJON Tilsette: Direktør Morten Johan Svendsen (100%) Konservator Ingrid Norum (engasjement) (100%) Formidlingsleiar Stein Sandemose Bårdsen (100%) Fungerande dagleg leiar Fridtjov Urdal (vikar) (100%) Sekretær Inghild Venås (50%) Museumsleiar i Jølster Solveig Berg Lofnes (80%) Dagleg leiar Anders Svor Museum, Berit Hisdal Lunde (20%) Kontorfullmektig Ingjerd Monsen Hjelmeland (sjukemeldt) (50%) Gallerimedarbeidar Karen Helga Maurstig (vikar) (50%) Kontaktperson Gjesmegalleriet Astrid Myran Aarvik (Frikjøp frå Lærdal kommune10%) Sivilarbeidar Hans Aleksander Huseklepp Vaktteneste: Securitas AS Helgevaktar, sommarhjelp og omvisarar Dei fast tilsette har utført om lag 6,5 årsverk. Saman med helgevaktar og sommarhjelp og andre vakttenester utførte museet om lag 10,9 årsverk i alt. Det er utarbeidd planar for ny avdelingsstruktur, stillingsnemningar, utkast til arbeidsinstruks, arbeidsavtalar og prosedyre i tilsettingssaker, som skal setjast i verk i STYRET SITT ARBEID Styret hadde sitt fyrste styremøte 4. mars Det har vore 4 møter og 57 saker er handsama var året for det store omskifte for den profesjonelle kunstformidlinga i Sogn og Fjordane. Seks ulike driftseiningar med ulike tradisjonar, driftskultur og mål skulle førast saman i ei ny stor eining. Tilsette som ikkje kjende kvarandre var plutseleg kollegaer. Drifta ved Sogn og Fjordane Kunstnarsenter opphørte, medan dei fleste funksjonane vert ført vidare av det nye museet gjennom Kunstsenteret i Førdehuset. Mykje arbeid er gjort for å etablere den nye institusjonen, men mykje står att. I løpet av året er alle dei vedtektsfesta organa i Sogn og Fjordane Kunstmuseum komen i funksjon. Kunstnarane har ein sentral posisjon i museet sin organisasjon med styrerepresentasjon og fleirtal i kunstfagleg råd / innkjøpsnemnd. Arbeidet med kunstnarleg utsmykking i fylket vert ført vidare gjennom Regionalt Samarbeidsutval (RSU). Konsolideringsavtalane definerar at bygg, anlegg og samlingar framleis skal vere i kommunalt eige, av dei kommunane som går inn i stiftinga. Fylkeskommunen har gjort vedtak om at den delen av kunstsamlinga som tilhøyrde det tidlegare Fylkesgalleriet og kunst som i dei seinare åra er innkjøpt over kunstmuseet sitt budsjett skal overførast til Stiftinga. Ein har starta arbeidet med å gå igjennom alle samlingane for å vite eksakt kva for kunstverk ein forvaltar på vegne av kommunane og kva for kunstverk som skal overførast til Stiftinga. Stiftinga har laga separate avtaler med kvar kommune, som definerar fordelinga av ansvar mellom stiftinga og kommunane. Det er teke omsyn til dei ulike tilhøva ved dei ulike driftseiningane. Kommunane yter driftstilskot til Stiftinga. Stiftinga betaler husleige som eigarane mellom anna nyttar til vedlikehald av bygg og anlegg. Stiftinga betaler ikkje husleige til fylkeskommunen, som har bestemt at museet skal ha same husvære, driftstilhøve og tilgang til kontorutstyr som tidlegare. Kommunane (eigarane) har såleis ansvar for vedlikehald av bygg og anlegg ved driftseiningane. Planar for vedlikehald skal lagast i samarbeid med stiftinga. Det er derfor førebels ikkje naudsynt for styret å sikre økonomiske midlar til slike føremål i stiftinga sin økonomi. Styre sitt primære ansvar er å 4

5 trygge økonomien for ein fagleg forsvarleg drift, som særskilt sikrar ei utvikling ved dei einskilde driftseiningane og gir museet, som heile, ein naturleg plass i det i nasjonale museumsnettverket. På bakgrunn av det interessante arbeidet som kunstnarar i fylket har utvikla over fleire år har det vore naturleg for Sogn og Fjordane Kunstmuseum, i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune og United World College, å utvikle og føre vidare relasjonane til Kina. På denne bakgrunn har Sogn og Fjordane Kunstmuseum i 2004, mellom anna, inngått ein intensjonsavtale med Kunstakademiet i Xian, der vi ønskjer å utveksle kunstnarar og utstillingar med kvarandre. Styret har utvikla vidare samarbeidet med FUTURUM AS og lagt ned mykje arbeid med søknad om midlar til eit nytt Kunstmuseum i Sogn og Fjordane. Førde kommune la grunnlaget med tilsegn om ei løyving på kr. 10 mill. I desember følgde Fylkestinget i Sogn og Fjordane opp med ei løyving på 20 mill. kr. Arbeidet med å utvikle prosjektet med sikte på statleg medverknad i vil halde fram i LIKESTILLING Likestillingssituasjonen mellom dei fast tilsette må seiast å vere god. Med utgangspunkt i stillingsstorleik er fordelinga mellom kjønna om lag 50 %. Med helgevaktar og sommarhjelp kjem delen kvinner enno høgre, om lag 80%. I styret er det 5 kvinner og 2 menn. ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet er generelt sett godt. I stiftinga sitt fyrste år med ansvar for fleire driftseiningar er det registrert trong for opprusting av klima- og varmeanlegga ved fleire av musea. Det er trong for å opprette både nye og betre kontorarbeidsplassar for fleire av dei tilsette ved fleire av driftseiningane. Desse nye behova er ein konsekvens av konsolideringa og Stiftinga har ikkje fått tilført økonomiske ressursar til å kunne gjere noko med desse utfordringane anna enn å registrere trongen for kva som må gjerast. Ein tilsett har vore langtidssjukemeld heile året og måtte til slutt sei i frå seg stillinga. Det har i tillegg vore ei sjukemelding utover eigenmeldingstida. Elles har fråveret vore uvesentleg. Det er ikkje meldt om skader eller ulukker på arbeidsplassane. YTRE MILJØ Verksemda førar ikkje med seg skader på eller i det ytre miljø. ØKONOMI Styret for Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum har teke over det økonomiske driftsansvaret for seks ulike institusjonar som skulle samordnast i ein organisasjon. Utstillingsprogrammet for 2004 (og dels for 2005 og 2006) var vedteken av andre, før stiftinga formelt vart etablert. Stiftinga tok over ein økonomisk status for driftseiningane slik denne var per Såleis arva Stiftinga eit driftsunderskot frå det tidlegare Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Stiftinga tok på seg alle pliktane og avtalene til Kunstnarsenteret i samband med samanslåinga. Varelageret til Musea i Jølster vart kjøpt til ein verdi av kr ,-. Samstundes knytte det seg uvisse til korleis konsolideringa ville slå ut i høve til auka lønskostnadar og auka driftskostnadar, som til dømes til straum, kontorhald, telefon, annonser og auka reiseverksemd, for å nemne noe. Det økonomiske utgangspunktet for Stiftinga var såleis ikkje det mest gunstige. Samla løyving frå Kultur- og Kyrkjedepartementet var i 2003 kr ,-. I budsjettsøknaden for 2004 hadde administrasjonen budd seg på auka kostnadar i samband med konsolideringa. Det vart derfor søkt om auke både av lønskostnadar, formidlingskostnadar og driftskostnadar til ei samla budsjettkostnad på kr ,-, der det statlege tilskotet var søkt om å vere kr ,-. Auken på løyvinga frå departementet vart for 2004 på kr ,- til kr ,-. I tillegg mottok museet kr frå ABM-utvikling. Desse pengane var ein del av det fylkeskommunale tilskotet i den tidlegare støtteordninga for halvoffentlege museum. Den reelle auken var derfor framleis berre om lag kr ,-. 5

6 Driftsunderskotet (kr ,-) i rekneskapen for 2004 skuldast i hovudsak dei tilhøve som her er nemnd og at den statlege delen av løyvinga til Sogn og Fjordane Kunstmuseum er for liten. Dette kjem, etter styret si meining, som eit resultat av at departementet ikkje har følgt opp arbeidet med museumsreforma slik det var forventa. Når det no er kjent at departementet heller ikkje for 2005 følgjer opp med ei auka løyving (berre kr ,- i auke), vil styret for Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum uttrykke uro for framtida og peike på at den økonomiske situasjonen er vanskeleg. Det er styret sitt ansvar å sjå til at det er balanse mellom verksemd og budsjett. Knappe tilskot frå staten gjer det vanskeleg å gjennomføre museumsreforma og konsolideringa på ein god måte. Den manglande satsinga fremjar ikkje det lokale engasjement. Det styrkar heller ikkje det profesjonelle og faglege arbeid når fleire av dei tilsette ikkje har høvelege arbeidsplassar. Motivering til ekstra innsats vert vanskeleg. På eit slikt grunnlag kan ein heller ikkje utvikle institusjonen i det nasjonale museumsnettverket. I møte har styreleiar og direktør teke dei knappe løyvingane opp med departementet, utan å vinne fram. Styret vil peike på at det i denne situasjonen er naudsynt at politikarane tek fatt i denne saka og sikrar Sogn og Fjordane Kunstmuseum eit anstendig og forsvarleg økonomisk driftsgrunnlag. Styret vil peike på at drifta har vore nøktern og at det ikkje har vore sett i gang ekstravagante tiltak. Ein har oppnådd gode resultat av formidlinga og kvaliteten på verksemda har vore god. For detaljer om rekneskapen syner styret til notane i rekneskapen. Underskotet vert dekt inn gjennom drifta. Styret vil gjere vedtak om innsparingstiltak med sikte på eit driftsoverskot i

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 RAPPORT OM VERKSEMDA Samlingane Ein førebels gjennomgang av kunstsamlingane forvalta av Sogn og Fjordane Kunstmuseum syner at museet forvaltar om lag kunstverk. Med utgangspunkt i samlingane er museet sitt hovudarbeidsområde 1900-tals kunst og samtidskunst med tilknyting til Sogn og Fjordane. Kunstsamlingane fordelar seg slik: Anders Svor Museum 400 (estimat) Astruptunet 191 (førebels) Eikaasgalleriet 765 (førebels) Gjesmesamlinga (estimat) Kunstmuseet Prestebøen 596 Sum Anders Svor Museum Fast utstilling om bilethoggaren Anders Svor ( ) og livsverket hans med skulpturpark rundt museumsbygget. Anders Svor Museum vart opna i 1953 og har eit tilbygg frå Utanfor sesongen vert museet nytta til formidling til skuleklassar, born og unge, når det elles ikkje er ope for publikum. Museet er Sogn og Fjordane Kunstmuseum sin arena for skulptur. Ideen om å lage ny basisutstilling er lansert. Samlinga Samlinga er ikkje tilfredsstillande registert eller dokumentert. Katalog over utstilte arbeid, laga av P.O. Svor i 1982 gjev berre eit delvis oversyn over samlinga. Det er ikkje ført oversyn over tilvekst dei seinare åra. Så snart fagpersonalet har kapasitet vil ein gå i gang med ny registrering og gjennomgang av samlinga. Talet på gjenstandar i samlinga er ikkje kjent, men er estimert til om lag 400. Sogn og Fjordane Kunstmuseum har lagt mykje ressursar inn i stell og vedlikehald av skulpturparken rundt museet. Ein del forsømt arbeid er no teken att og ein reknar med at innsatsen i 2005 kan verte noe redusert. Det er kjøpt inn møblar slik at ein no lettare kan setje seg ned i parken. Fontena har vore ute av drift heile sesongen og kommunen vurderer åtgjerder for å tette lekkasjar og få ho i drift att. Innsamling Museet mottok i 2004 slik gåve frå privat donator: 1 Anders Svor: Byste av Roald Amundsen, gips, h 45 cm 2 Anders Svor: Byste av Bj. Bjørnson, gips, h 13,5 cm 3 Anders Svor: Byste av Sigrid Undset, gips, h 22,5 cm 4 Anders Svor: Byste av ukjent mann, gips, h 28 cm Lån Museet har stilt gipsversjonen av Jørgen Løvland til disposisjon for Utanriksdepartementet som ønskjer å lage ein replikk i bronse. Bysten skal settast opp på 7.juniplassen i Oslo i samband med markeringa av departementet sitt 100 årsjubileum i Bevaring. Magasin Magasinet er lite og overfylt. Eit par originale teikningar av Anders Svor og eit brev frå Gustav Vigeland er tatt ned frå utstillinga og vert no oppbevart i magasinet. Klima Korkje temperatur eller luftråme, er tilfredstillande i utstillingsareala. Tilhøva varierar mykje i løpet av året og om vinteren er det så kaldt at ein ikkje kan opphalde seg i museet. Vi har enno ikkje hatt høve til å gjere eksakte og systematiske målingar over tid, men situasjonen har generelt vore vurdert av eit 15

16 ventilasjonsfirma, som tilrår at det vert installert klimaanlegg i bygget. Strømkostnadane er svært høge. Magasinet har ventilasjonsanlegg og klima her er betre enn i utstillingssalane, men det synest ikkje vere optimalt eller tilfredsstillande etter dei krav som vert stilt i dag. Lys Museumsbygget har overlys, men samstundes er det fleire høge sidevindauge som slepp inn mykje naturleg lys. Museet har Ercho lysskinner, men dei er dels feil plassert i høve til ein fleksibel bruk. Armaturane er av eldre dato og det er trong for innkjøp av nye og fleire modellar. Lysskinnane i ein av salane for skiftande utstillingar vart omplassert i Konservering Samlinga har, over ein lengre periode dei seinare åra, vore vurdert og handsama av teknisk konservator og gipsmakar ved Vigelandsmuseet i Oslo. I samband med jubileet i 2003 vart dette arbeidet sluttført og samlinga erklært friskmeldt. Vedlikehald Ein lekkasje i taket vart oppdaga på vårparten. Kommunen tok hand om saka på ein grundig og god måte. Forsking. Registrering, Dokumentasjon, Arkiv Slikt materiale skal finnast, men er enno ikkje kome den nye museumsleiinga i hende. Samlinga må venteleg nyregistrerast og det my byggjast opp eit dokumentasjonsarkiv knytt til samlinga. Formidling. Fast utstilling Sjå innleiing. Skiftande utstillingar Punktutstilling: Morten Krogh serigrafi Sommarutstilling: Børre Larsen skulptur Born og unge Skulane i regionen vart spesielt invitert til utstillinga med Morten Krogh sine serigrafi. Ustillinga var basert på kunstverk frå samlinga til Kunstmuseet Prestebøen. Konservator utarbeidde ei lærarrettleiing til utstillinga. Berre få skulegrupper hadde høve til å gjere seg nytte av tilbodet. Omvising Dagleg leiar ved museet, sommarhjelpen, Fridtjov Urdal og direktør har ved ulike høve gitt omvisingar for grupper som har tinga særskild omvising i museet. Sal Katalogar, bøker, kunstkort og plakatar. Sesong : Torsdag, laurdag og sundag : Alle dagar : Torsdag, laurdag og sundag : Stengt Opningstimar 650 Besøk Einskildbesøk Gruppebesøk SUM Tal Periode Born Vaks I alt Born Vaks I alt BESØK omvising

17 Astruptunet Målaren Nikolai Astrup ( ) sin heimplass. Astruptunet ligg idyllisk til i lia midt langs austsida av Jølstravatnet og er ein attraksjon i seg sjølv. På tomta til den gamle låven er det reist eit moderne galleri, der arbeid av Nikolai Astrup vert utstilt permanent i kombinasjon med skiftande utstillingar. Samlinga Samlinga på Astruptunet er sett saman av 4 bygningar, interiør og husgeråd frå Astrup si tid og etter kona hans, som døydde tidleg på 1960-talet, reproduksjonar og ei kunstsamling. Kunstsamlinga er gjennomgått i 2004 og hovudprotokoll er rekonstruert. Arbeidet er ikkje endeleg avslutta. Kunstsamlinga på Astruptunet tel førebels 191 nummer, inkludert 5 verk laga av andre enn Astrup og seks nummer som ikkje er registrert. Astrup sine verk er kategorisert slik: Måleri/måleriskisser 29 Grafikk 41 Teikningar og skisser 39 Trykkplater 71 Det har ikkje vore tilvekst til eller utlån frå samlinga i Bevaring. Anlegget stiller i seg sjølv store krav til bevaring og vedlikehald. Jølster kommune og Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum skal saman utarbeide ein bevarings- og vedlikehaldsplan. Jølster kommune har ansvaret for stell og vedlikehald av bygg og anlegg. Indre ombyggingar eller vedlikehald som følgje av verksemda er Stiftinga sitt ansvar. Magasin Astruptunet har ikkje hatt magasin. Det fyrste Sogn og Fjordane Kunstmuseum derfor måtte gjere var å byggje om kjellaretasjen i galleriet, slik at ein fekk eit lite lager, som kan fungere som magasin. Innreiinga til magasinet har det ikkje vore økonomiske midlar til å få på plass. Klima Det er ikkje ventilasjons- eller klimaanlegg i galleribygget. Det er ikkje utført eksakte og systematiske målingar over tid. Det er von om at vi kan komme i gang med klimamålingar i næraste framtid. Lys Hovudsalen og 2.etage har overlys. Museet har i 2004 montert inn eit filter i gluggene slik at lyset som fell inn no er mjukt og fint. Lysanlegget, som er av eldre dato, er delvis gjort om og supplert med fleire spottar. Lyskjeldene er justert i høve til dei objekta som skal lysast opp. Konservering Store deler av samlinga er i relativt god forfatning. Ein gjennomgang syner at fleire arbeid treng konservering og reinsing. Vedlikehald Golvbelegga i galleriet var svært skitne og nedslitne. Museet har i 2004 skifta belegg på alle golv og i trappen. Ekspedisjon og skranke er flytta slik at eksponeringa av salsprodukta er blitt meir funksjonell samstundes som oversynet og vakthaldet i galleriet er godt ivareteken. Kommunen har utført ytre vedlikehald på våningshuset og uteområdet har vore godt stelt. Forsking. Registrering Konservator har utført ei rask gjennomgang av samlinga, som eit grunnlag for rekonstruksjon av ny hovudprotokoll. Arbeidet med registrering av samlinga held fram. Dokumentasjon, Arkiv Det må byggjast opp eit dokumentasjonsarkiv knytt til samlinga. 17

18 Formidling. Konservator har sett saman utvalde verk frå samling til ei ny basisutstilling, som opna i 2004: Nikolai Astrup måleri, grafikk og teikning Born og unge Museet er i hovudsak ope i skuleferien. Det har derfor ikkje vore gjort særskilde tiltak i høve til skulane. I samarbeid med Den Kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane vert det arbeidd med planar som kan betre på dette. Omvising Dei fleste som vitjar Astruptunet vel å løyse billett for omvisning i anlegget. Museet har kvar sommar engasjert dyktige guidar som fortel om Astrup sitt liv og virke i eit autentisk miljø. Omisinga vert avslutta i galleriet. Frå 2004 har museet innført fritt tilgjenge til galleri og kafeen, mens dei som ønskjer å komme inn i husa elles må løyse billett. Sal Kafé. Bøker, kunstkort, plakatar og anna. Sesong : Alle dagar : Alle dagar : Alle dagar : Laurdag og sundag: : Stengt Opningstimar 714 Besøk Einskildbesøk Gruppebesøk SUM Tal Periode Born Vaks I alt Born Vaks I alt BESØK omvising

19 Eikaasgalleriet Målaren, grafikaren, teiknaren, skulptøren og professoren Ludvig Eikaas (1920) vart fødd i Jølster og i Eikaasgalleriet finst ei fyldig samling av denne nyskapande kunstnaren. Eikaasgalleriet er Sogn og Fjordane Kunstmuseum sitt største galleri med fokus på representative utstillingar av nasjonal og internasjonal storleik og kvalitet, i kombinasjon med profilering av eigen samling. Galleriet vart etablert i Samlinga I samlinga på Eikaasgalleriet er det til no registrert 765 arbeider. Samlinga er kategorisert slik: Andre teknikkar 71 Grafikk 509 Keramikk 1 Maleri 103 Skulptur 25 Teikning 55 Tekstil 1 Det gjenstår enno ein del arbeid før ein komplett rekonstruert hovudprotokoll ligg føre. Innsamling Det har ikkje vore registrert auke i samlinga i Lån Museet har stilt portrettskulpturen av Synnøve Anker Aurdal til rådvelde for familien i samband med produksjon av gravmæle over den portretterte kunstnaren. Bevaring. Jølster kommune og Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum skal saman utarbeide ein vedlikehaldsplan. Jølster kommune har ansvaret for ytre vedlikehald av bygg og stell av anlegg. Indre ombyggingar og vedlikehald, som følgje av verksemda, er Stiftinga sitt ansvar. Magasin Magasinet er lite og overfylt med for låg høgde under taket. Ein har freista rydde og plassere kunstverka sikrare og meir rasjonelt. Det er mangel på eigna lagringsmedium for ulike teknikkar og materialtypar. Klima Det er installert ventilasjon, men ikkje klimaanlegg i bygget. Det er ikkje utført eksakte og systematiske målingar av temperatur og luftråme over tid. Det er von om at vi kan komme i gang med klimamålingar i næraste framtid. Det må settast høge krav til ventilasjonsanlegget i kombinasjon med kafédrifta. Strømkostnadane er høge. Lys Galleriet har mange høge vindauge langs ytterveggane som slepp inn mykje skarpt lys. Dette skaper mange refleksar og motljos. Kunstig lyssetting vert meir krevjande. Ljosutstyret er moderne og i god stand, men lyt supplerast med fleire armaturar med ulike funksjonar. Konservering Samlinga er generelt sett i relativt god forfatning. Ein del arbeid treng innramming eller må rammast om. Eit mindre tal arbeid treng konservering og reinsing. Vedlikehald Ein har møblert om i kaféen, i ein freistnad på å eksponere salsprodukta betre. Det er rydda og reingjort i magasin, lager og atelier. Leigetakar av møterom er sagt opp og rommet er klårgjort for oppussing. Både avdelingsleiar og konservator skal ha kontor i Eikaasgalleriet. Kontorplassar er etablert, men det manglar kontorutstyr og vindauga må skiftast. Det er trong for oppussing av gang og trapp samt møterom. Kommunen har pussa utvendig mur og måla, slik at anlegget no står framinnbydande og i god forfatning. 19

20 Forsking. Registrering, Dokumentasjon, Arkiv Konservator har starta gjennomgang av samlinga, men arbeidet med å rekonstruere ein hovudprotokoll er ikkje avslutta. Det manglar informasjon om og dokumentasjon av einskildverk og dette vil ta litt tid. Det vil vere ein prioritert oppgåve å byggje opp eit dokumentasjonsarkiv knytt til samlinga. Prosjekt Forsking i samlingane er ei prioritert oppgåve. I samband med førebuing til utstillingane Eikaas på veggene og Portrettkunstnaren Eikaas har konservator hatt høve til å innleie til forskingsverksemd i samlinga. Ein artikkel om portrettkunstnaren vert publisert våren Formidling. Skiftande utstillingar Roar Wold Minneutstilling I samarbeid med Trondheim Kunstmuseum Eikaas på veggene Verk frå samlinga Odd Nerdrum Litografi retrospektiv Kinesisk måleri (frå Ningxia-provinsen) Eikaas på veggene Verk frå samlinga Born og unge Eikaasgalleriet har gode føresetnader for ulike formidlingstiltak til born og unge og ein har arbeid med å utvikle ulike idéar gjennom året. Formidlingsleiar har fått i oppgåve å utarbeide ein plan for formidling ved dei einskilde driftseiningane og for museet si samla formidling til born og unge i fylket. Omvising Det er fritt tilgjenge til galleriet, men dei som ønskjer omvising må løyse billett. Galleri og kafé vert nytta av ulike lag og organisasjonar til møte og representasjonar. Det var særskilde arrangement i galleriet i samband sommarteatret si framsyninga av Audun Hugleikson på Ålhus og vitjinga av truppen med unge kunstnarar frå Kina, for å nemne eit par. Konsertar: Sal Grünerløkka obokvartett Kafé med uteservering. Original grafikk, bøker katalogar, kunstkort, plakatar og diverse. Sesong : Mån, Ons, Fre, Laur, Sun: : Alle dagar : Mån, Ons, Fre, Laur, Sun: Opningstimar 1152 Besøk Einskildbesøk Gruppebesøk SUM Tal Periode Born Vaks I alt Born Vaks I alt BESØK omvising

21 Gjesmegalleriet I Gjesmegalleriet vert Hans Gjesme ( ) sine verk eksponert i ulike samanhengar i veksling med skiftande utstillingar. Galleriet ligg i den gamle Telegrafen i Lærdal sentrum. Galleriet har eit etablert samarbeid med Astrup Fearnley Musuem for Moderne Kunst, eit samarbeid som Sogn og Fjordane Kunstmuseum ønskjer å føre vidare. Samlinga Gjesmesamlinga omfattar den samla produksjonen til kunstnaren Hans Gjesme. Han arbeidde med ulike teknikkar, som måleri, teikning, grafikk og skulptur, med ulike motiv i form av skisser og ferdige verk. Samlinga vart registrert i samband med overdraginga til Lærdal kommune i og det er registrert om lag 1500 nummer. Registreringa stettar ikkje dei krava vi i dag set til slik registrering og samlinga vil verte nyregistrert når vi får kapasitet til å gjere dette arbeidet. Det ligg ikkje føre hovudprotokoll og vi kan i dag ikkje gjere greie for samlinga sine ulike kategoriar. Samlinga er lagra i kjellaren i Rådhuset i Lærdal og utstillinga er i Telegrafen. Innsamling Det har ikkje vore tilvekst til eller utlån frå samlinga i Bevaring. Konsolideringsavtalen med Lærdal kommune sikrar tilfredsstillande reinhald og tilsyn med galleriet og samlinga. Lærdal kommune greier ut nytt kunstsenter i Lærdal med plass for Gjesmesamlinga. Magasin Magasinet er lite og overfylt. Kunstverka vart flytta til nytt magasin i kjellaren i Tilhøva er kanskje betre, men langt frå tilfredsstillande. Det er mangel på eigna lagringsmedium for ulike teknikkar og materialtypar. Klima Det er ikkje ventilasjon eller klimaanlegg i magasinet eller utstillingsromma. Det er ikkje utført eksakte og systematiske målingar av temperatur og luftråme over tid. Det er von om at vi kan komme i gang med klimamålingar i næraste framtid. Strømkostnadane er moderate. Lystilhøve Galleriet har mange vindauge langs ytterveggane. Museet har kjøpt transparente rullegardiner som filtrerer og demper lyset. Lysutstyret er supplert med betre eigna armatur i 2004 og er i god stand. Konservering Deler av samlinga vert restaurert og konservert litt etter litt og er i relativt god stand. Store deler av samlinga gjenstår og for delar av materialet er tilstanden kritisk. I samband med førebuingane til jubileumsutstillinga fekk museet restaurert og konservert 3 måleri hos konservator i Bergen og ramma inn fleire arbeid på papir hjå rammemakar i Lærdal. Vedlikehald Gallerilokala vart pussa opp og fargesett i nye fargar til jubileumsutstillinga. Fargekonsulent var Piotr Zamecznik. Kommunen har nyleg måla fasadane utvendig og anlegget merkar seg ut mellom dei gamle trehusa i Lærdal sentrum. 21

22 Forsking. Prosjekt: Bok om Hans Gjesme Museet starta alt hausten 2003 eit forskingsprosjekt med tanke på utgjeving av ei bok om kunstnaren i samband med 100-årsmarkeringa. Museet i samarbeid med Lærdal kommune tok kontakt med Skald forlag og knytte til seg forfattaren Hermann Starheimseter og kunsthistorikarane Ulla Uberg og Ingrid Norum og inviterte dei til å gjere overflatedykk i ulike delar av samlinga, diverse arkiv og ulikt dokumentasjonsmateriale. Det kom fram mykje ny kunnskap om kunstnaren og det er enno mykje å hente fram dersom tida hadde tillete det. Prosjektet hadde ei referansegruppe som forutan om forskarane var sett saman av Astrid Myran Årvik frå Lærdal kommune, biletkunstnar Jens Hauge, forlagsmedarbeidar Agnes Brudvik Engeset og kunstformidlar Fridtjov Urdal. Arbeidet vart leia av direktøren som og var redaktør for boka. Jens Hauge fotograferte illustrasjonsmaterialet og var elles til uvurderleg hjelp i arbeidet. Arbeidet gav resultat og boka vart lansert i samband med opninga av jubileumsutstillinga. Boka er til sals ved fleire av driftseiningane til museet og hos bokhandlarar. Formidling. Utstilling Omvising Sal Sesong : Jubileumsutstilling: Hans Gjesme år. Boka om Hans Gjesme vart lansert i samband med opninga. Utstillinga er sjølvformidlande med tekstar, illustrasjonar og faldar som rettleiar. Det vert arbeidd med planar for meir organiserte omvisingstilbod ved galleriet. Bøker katalogar, kunstkort, plakatar : Alle dagar : Torsdag, laurdag og sundag : Stengt Opningstimar 700 Besøk Einskildbesøk Gruppebesøk SUM Tal Periode Born Vaks I alt Born Vaks I alt BESØK omvising

23 Kunstsenteret Førdehuset Galleri for samtidskunst og skiftande utstillingar. Formidling og informasjon om kunstnarleg utsmykking og kunstnarar som bur og arbeider i Sogn og Fjordane. Kunstsenteret er Sogn og Fjordane Kunstmuseum sitt formidlingssenter der formidling åleine er hovudaktiviteten. Formidling. Utstillingar Olje og akvarell, pastell og blyant - salsutstilling Astrid Myklebust jubileumsutstilling (Utstillingsstipend) Elisabeth Marthinsen video / installasjon Festivalsommarutstilling: KjARTan Slettemark Retrospektiv I samarbeid med Haugar Vestfold Kunstmuseum Jørgen Moe / Vegar Vennerstad objekt og videoinstallasjon Juleutstilling På bordet Magasinutstillingar Beate Moltubak Ørstavik, Katten søv Margret Igland Svein Thingnes Utstillingar i andre lokale Astrid Wittersø, Førde Folkebibliotek Finn Egil Eide 5 måleri, Kaféutstilling Pikant Oddleiv Apneseth Sognakongen og Illustrasjonar til Bikubesong, Kaféutstilling Pikant Julemarknad i Melkebaren Omvising Lokaliseringa til Førdehuset er gunstig for talet born og unge som ser utstillingane. Av same grunn er det fleire skulegrupper som får omvising her enn nokon annan stad i fylket. Grupper som har møte/seminar i huset ber ofte om omvising i galleriet. Talet omvising gjeld for det meste omvisingar for skuleklassar tilsvarande ein time, men og kortare innføringar og introduksjonar til utstillingane. Regionalt Samarbeidsutval (RSU) RSU har slik samansetjing: BKSF: Kristi Ylvisåker (leiar) NKNV: Åse Skrivarvik SOFA: Arild Wåge Vara: Leif Hauge Vara: Audgunn Naustdal Holsen Vara: Ingen RSU har hatt tre møter og handsama 21 saker Pågåande utsmykkingsarbeid: 1. Rutlin (Indre Sogn Psykiatrisenter). Konsulent Jens Hauge. Utsmykkingsplan godkjent. 2. Førde Ungsomspsykiatriske senter. Konsulent Reidun Færøy Bergstrøm. Utsmykkingsplan godkjent. 3. Sentrumsplanen for Årdal. Konsulent Reidun Færøy Bergstrøm. 4. Statens Hus, Leikanger. Konsulent Magni Jensen. Det vert arbeid med å legge ut informasjon om RSU-Sogn og Fjordane på Internett. Innstillingsnemnd Norsk Kulturråd utstillingsstipend Nemnda er slik samansett: BKSF Arild Bergstrøm vara: Geir S. Hjetland NKVN Reidun Færøy Bergstrøm vara: Grete Huus Fylkeskunstlaget Anne Helene Vedvik Sele vara: Atle Atterås (Ivar Svensøy) SFKM Morten Johan Svendsen vara: Sekretær Fridtjov Urdal. Nemda har hatt eit møte (21.09.) og handsama 10 søknadar. 23

STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING

STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING OG REVIDERT REKNESKAP 2005 FØRDE 28. mars 2006 ÅRSMELDING FRÅ STYRET MUSEET Frå 2004 er Sogn og Fjordane Kunstmuseum organisert som ei stifting med Sogn

Detaljer

Sogn og Fjordane. Museum

Sogn og Fjordane. Museum Sogn og Fjordane K u n s t Museum 1 2011 > w w w.sfk.museum.no og flickr > Ålesund Hornindal Sogn og Fjordane Kunstmuseum Anders Svor Museum Florø Førde Jølster Astruptunet Eikaasgalleriet Lærdal Sogn

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Fjordane K u n s t - Museum

Fjordane K u n s t - Museum 2009 Sogn og Fjordane K u n s t - Museum Nybygg til Sogn og Fjordane Kunstmuseum i Førde, byggestart 2009. Arkitektkontoret C. F. Møller Norge AS, Oslo. U t s t i l l i n g s k a l e n d e r 06.01. 30.08.

Detaljer

sogn og fjordane kunstmuseum

sogn og fjordane kunstmuseum sogn og fjordane kunstmuseum Anders Svor Museum Astruptunet Eikaasgalleriet Gjesmegalleriet Kunstsenteret Kunstmuseet 2005 SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM > Ålesund 1 Hornindal Lom > 2 3 4 Førde Jølster 5

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 09.06.2015 Tid: Kl. 11:00 Stad: Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Florø MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent: Harry Mowatt, Olin Johanne Henden,

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil Kunstverkstaden Guddalshuset Rosendal Hulda Bohlin - maling Sussi Bodin - maling/foto/papir/musikk Karin Bøe tekstil Bakgrunn: Kulturvisjon 2014. Mål om å synleggjera det kulturelle mangfaldet i Kvinnherad

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 VEDTEKTER FOR Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Luster Sparebank er skipa ved samanslåing av desse sparebankane: Hafslo Sparebank skipa 4. mai 1848, Jostedal Sparebank skipa 9. oktober 1937 og Luster

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Torsdag 29.09.2011 Tid: Kl. 13:00 Stad: Eikaasgalleriet SFKM, Jølster MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Harry Mowatt, Hallvard S. Oppedal, Olin J. Henden,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Måndag 20.10.2015 Tid: Kl. 11:00 Stad: Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent: Harry Mowatt, Laura Kvamme, Arild

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 06.09.2011 Tid: Kl. 11:00 Stad: Nordfjord Folkemuseum, Sandane MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Harry Mowatt, Hallvard S. Oppedal, Olin J. Henden,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25.februar 2004( 11), 1. mars 2006( 11), 4.mars 2008( 10), 3.mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23.februar 2011 ( 11 4. avsnitt), 17.februar 2016 (

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Nissedal kommune ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I NISSEDAL KOMMUNE 1 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva saker

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228

SEKOM-sekretariat  Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Arbeidsplan 2018 Styret si handsaming: Dato: 20.9.2017 Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 Innleiing SEKOM-sekretariat er ei interkommunal verksemd etter kommunelova

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet. arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet. arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE 2012 13 SAMARBEIDSUTVALET Samarbeidsutvalet er samansett av 6 medlemar, 2 valde av foreldre, 2 valde av

Detaljer

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009:

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009: Vedtekter for Vikedal Bygdahus L/L Reviderte etter årsmøtet 11.02.2010 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus L/L er eit andelslag med vekslande medlemstal, Vekslande kapital og avgrensa ansvar. 2 Føremål

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 1/2018 Tittel: Innbyggarhøyring

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3 2001 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING 1 1.0 Heimel 1 1.1 Bakgrunn.. 1 1.2 Formål... 1 1.3

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M.

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M. BUDSJETT 215 - REKNESKAP 213 M.M. 1 Statlege verksemder under Kulturdepartementet Frist: 1. mars 214 Dato: Styreleiar (sign): Dagleg leiar (sign): Tabell 1: Administrasjon Organisasjonsnummer (9 siffer

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer