STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING"

Transkript

1

2 STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING OG REVIDERT REKNESKAP 2004 FØRDE april

3 MUSEET Frå 2004 er Sogn og Fjordane Kunstmuseum organisert som ei stifting med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Førde kommune, Jølster kommune, Hornindal kommune, Lærdal kommune og kunstnarorganisasjonane i Sogn og Fjordane som stiftarar. Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum har sete i Førde. Verksemda sitt organisasjonsnummer er Sogn og Fjordane Kunstmuseum er eit konsolidert og desentralisert kunstmuseum med driftsansvar for Anders Svor Museum i Hornindal, Astruptunet og Eikaasgalleriet i Jølster, Gjesmegalleriet i Lærdal, Kunstsenteret i Førdehuset (det tidlegare Sogn og Fjordane Kunstnarsenter) og Kunstmuseet Prestebøen i Førde. Verksemda vert finansiert gjennom statlege tilskot frå Kultur- og Kyrkjedepartementet, fylkeskommunale og kommunale tilskot og eigne inntekter. Museet hadde i 2004 ein omsetnad på om lag 6,7 mill. kroner. I samsvar med Lov om rekneskap 3-3 vert det stadfesta at årsrekneskapen er sett opp under føresetnad av at drifta skal halde fram. Framtidig drift er avhengig av offentlege løyvingar. HOVUDMÅL Sogn og Fjordane Kunstmuseum skal ha som mål å skape interesse for og auke kunnskapen om biletkunst og kunsthandverk i fylket gjennom å drive kunstmuseal verksemd. Sogn og Fjordane Kunstmuseum skal vere eit ressurssenter for dei mange lokale kunstsamlingane i fylket. Kunstmuseet skal styrke samarbeidet, koordinere formidlinga og rettleie dei mindre kunstformidlingsmiljøa. Sogn og Fjordane Kunstmuseum skal bygge opp eiga samling av representativ biletkunst og kunsthandverk. Sogn og Fjordane Kunstmuseum skal formidle kunst i alle deler av fylket og bidra til formidlingstiltak som rettar seg mot born og unge. Vedtekter for Sogn og Fjordane Kunstmuseum er trykt lengst bak i årsmeldinga. ORGANISASJON Styret Styreleiar: Arild Bergstrøm, Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane Vara: Grete Huus Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge Nestleiar: Cecilie Thaule Løvlid, Sogn og Fjordane fylkeskommune Vara: Arve Helle Medlem: Jenny Følling, Sogn og Fjordane fylkeskommune Vara Knut M. Olsen Medlem: Eva Marie Halvorsen, Førde kommune Vara: Ivar Svensøy Medlem: Heidi Fossheim Årdal, Jølster kommune Vara: Magne Aardal Medlem: Paul O. Tomasgard, Hornindal kommune Vara: Anne Raftevold Medlem: Anna Jorunn Avdem, Lærdal kommune Vara: Eva Hage Solstad Innkjøpsnemnd / kunstfagleg råd Representant for BKSF Jens Hauge, Vara: Finn Egil Eide Representant for NKVN Gunilla Åkesson, Vara: Magni Jensen Fast medlem direktør 3

4 ADMINISTRASJON Tilsette: Direktør Morten Johan Svendsen (100%) Konservator Ingrid Norum (engasjement) (100%) Formidlingsleiar Stein Sandemose Bårdsen (100%) Fungerande dagleg leiar Fridtjov Urdal (vikar) (100%) Sekretær Inghild Venås (50%) Museumsleiar i Jølster Solveig Berg Lofnes (80%) Dagleg leiar Anders Svor Museum, Berit Hisdal Lunde (20%) Kontorfullmektig Ingjerd Monsen Hjelmeland (sjukemeldt) (50%) Gallerimedarbeidar Karen Helga Maurstig (vikar) (50%) Kontaktperson Gjesmegalleriet Astrid Myran Aarvik (Frikjøp frå Lærdal kommune10%) Sivilarbeidar Hans Aleksander Huseklepp Vaktteneste: Securitas AS Helgevaktar, sommarhjelp og omvisarar Dei fast tilsette har utført om lag 6,5 årsverk. Saman med helgevaktar og sommarhjelp og andre vakttenester utførte museet om lag 10,9 årsverk i alt. Det er utarbeidd planar for ny avdelingsstruktur, stillingsnemningar, utkast til arbeidsinstruks, arbeidsavtalar og prosedyre i tilsettingssaker, som skal setjast i verk i STYRET SITT ARBEID Styret hadde sitt fyrste styremøte 4. mars Det har vore 4 møter og 57 saker er handsama var året for det store omskifte for den profesjonelle kunstformidlinga i Sogn og Fjordane. Seks ulike driftseiningar med ulike tradisjonar, driftskultur og mål skulle førast saman i ei ny stor eining. Tilsette som ikkje kjende kvarandre var plutseleg kollegaer. Drifta ved Sogn og Fjordane Kunstnarsenter opphørte, medan dei fleste funksjonane vert ført vidare av det nye museet gjennom Kunstsenteret i Førdehuset. Mykje arbeid er gjort for å etablere den nye institusjonen, men mykje står att. I løpet av året er alle dei vedtektsfesta organa i Sogn og Fjordane Kunstmuseum komen i funksjon. Kunstnarane har ein sentral posisjon i museet sin organisasjon med styrerepresentasjon og fleirtal i kunstfagleg råd / innkjøpsnemnd. Arbeidet med kunstnarleg utsmykking i fylket vert ført vidare gjennom Regionalt Samarbeidsutval (RSU). Konsolideringsavtalane definerar at bygg, anlegg og samlingar framleis skal vere i kommunalt eige, av dei kommunane som går inn i stiftinga. Fylkeskommunen har gjort vedtak om at den delen av kunstsamlinga som tilhøyrde det tidlegare Fylkesgalleriet og kunst som i dei seinare åra er innkjøpt over kunstmuseet sitt budsjett skal overførast til Stiftinga. Ein har starta arbeidet med å gå igjennom alle samlingane for å vite eksakt kva for kunstverk ein forvaltar på vegne av kommunane og kva for kunstverk som skal overførast til Stiftinga. Stiftinga har laga separate avtaler med kvar kommune, som definerar fordelinga av ansvar mellom stiftinga og kommunane. Det er teke omsyn til dei ulike tilhøva ved dei ulike driftseiningane. Kommunane yter driftstilskot til Stiftinga. Stiftinga betaler husleige som eigarane mellom anna nyttar til vedlikehald av bygg og anlegg. Stiftinga betaler ikkje husleige til fylkeskommunen, som har bestemt at museet skal ha same husvære, driftstilhøve og tilgang til kontorutstyr som tidlegare. Kommunane (eigarane) har såleis ansvar for vedlikehald av bygg og anlegg ved driftseiningane. Planar for vedlikehald skal lagast i samarbeid med stiftinga. Det er derfor førebels ikkje naudsynt for styret å sikre økonomiske midlar til slike føremål i stiftinga sin økonomi. Styre sitt primære ansvar er å 4

5 trygge økonomien for ein fagleg forsvarleg drift, som særskilt sikrar ei utvikling ved dei einskilde driftseiningane og gir museet, som heile, ein naturleg plass i det i nasjonale museumsnettverket. På bakgrunn av det interessante arbeidet som kunstnarar i fylket har utvikla over fleire år har det vore naturleg for Sogn og Fjordane Kunstmuseum, i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune og United World College, å utvikle og føre vidare relasjonane til Kina. På denne bakgrunn har Sogn og Fjordane Kunstmuseum i 2004, mellom anna, inngått ein intensjonsavtale med Kunstakademiet i Xian, der vi ønskjer å utveksle kunstnarar og utstillingar med kvarandre. Styret har utvikla vidare samarbeidet med FUTURUM AS og lagt ned mykje arbeid med søknad om midlar til eit nytt Kunstmuseum i Sogn og Fjordane. Førde kommune la grunnlaget med tilsegn om ei løyving på kr. 10 mill. I desember følgde Fylkestinget i Sogn og Fjordane opp med ei løyving på 20 mill. kr. Arbeidet med å utvikle prosjektet med sikte på statleg medverknad i vil halde fram i LIKESTILLING Likestillingssituasjonen mellom dei fast tilsette må seiast å vere god. Med utgangspunkt i stillingsstorleik er fordelinga mellom kjønna om lag 50 %. Med helgevaktar og sommarhjelp kjem delen kvinner enno høgre, om lag 80%. I styret er det 5 kvinner og 2 menn. ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet er generelt sett godt. I stiftinga sitt fyrste år med ansvar for fleire driftseiningar er det registrert trong for opprusting av klima- og varmeanlegga ved fleire av musea. Det er trong for å opprette både nye og betre kontorarbeidsplassar for fleire av dei tilsette ved fleire av driftseiningane. Desse nye behova er ein konsekvens av konsolideringa og Stiftinga har ikkje fått tilført økonomiske ressursar til å kunne gjere noko med desse utfordringane anna enn å registrere trongen for kva som må gjerast. Ein tilsett har vore langtidssjukemeld heile året og måtte til slutt sei i frå seg stillinga. Det har i tillegg vore ei sjukemelding utover eigenmeldingstida. Elles har fråveret vore uvesentleg. Det er ikkje meldt om skader eller ulukker på arbeidsplassane. YTRE MILJØ Verksemda førar ikkje med seg skader på eller i det ytre miljø. ØKONOMI Styret for Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum har teke over det økonomiske driftsansvaret for seks ulike institusjonar som skulle samordnast i ein organisasjon. Utstillingsprogrammet for 2004 (og dels for 2005 og 2006) var vedteken av andre, før stiftinga formelt vart etablert. Stiftinga tok over ein økonomisk status for driftseiningane slik denne var per Såleis arva Stiftinga eit driftsunderskot frå det tidlegare Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Stiftinga tok på seg alle pliktane og avtalene til Kunstnarsenteret i samband med samanslåinga. Varelageret til Musea i Jølster vart kjøpt til ein verdi av kr ,-. Samstundes knytte det seg uvisse til korleis konsolideringa ville slå ut i høve til auka lønskostnadar og auka driftskostnadar, som til dømes til straum, kontorhald, telefon, annonser og auka reiseverksemd, for å nemne noe. Det økonomiske utgangspunktet for Stiftinga var såleis ikkje det mest gunstige. Samla løyving frå Kultur- og Kyrkjedepartementet var i 2003 kr ,-. I budsjettsøknaden for 2004 hadde administrasjonen budd seg på auka kostnadar i samband med konsolideringa. Det vart derfor søkt om auke både av lønskostnadar, formidlingskostnadar og driftskostnadar til ei samla budsjettkostnad på kr ,-, der det statlege tilskotet var søkt om å vere kr ,-. Auken på løyvinga frå departementet vart for 2004 på kr ,- til kr ,-. I tillegg mottok museet kr frå ABM-utvikling. Desse pengane var ein del av det fylkeskommunale tilskotet i den tidlegare støtteordninga for halvoffentlege museum. Den reelle auken var derfor framleis berre om lag kr ,-. 5

6 Driftsunderskotet (kr ,-) i rekneskapen for 2004 skuldast i hovudsak dei tilhøve som her er nemnd og at den statlege delen av løyvinga til Sogn og Fjordane Kunstmuseum er for liten. Dette kjem, etter styret si meining, som eit resultat av at departementet ikkje har følgt opp arbeidet med museumsreforma slik det var forventa. Når det no er kjent at departementet heller ikkje for 2005 følgjer opp med ei auka løyving (berre kr ,- i auke), vil styret for Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum uttrykke uro for framtida og peike på at den økonomiske situasjonen er vanskeleg. Det er styret sitt ansvar å sjå til at det er balanse mellom verksemd og budsjett. Knappe tilskot frå staten gjer det vanskeleg å gjennomføre museumsreforma og konsolideringa på ein god måte. Den manglande satsinga fremjar ikkje det lokale engasjement. Det styrkar heller ikkje det profesjonelle og faglege arbeid når fleire av dei tilsette ikkje har høvelege arbeidsplassar. Motivering til ekstra innsats vert vanskeleg. På eit slikt grunnlag kan ein heller ikkje utvikle institusjonen i det nasjonale museumsnettverket. I møte har styreleiar og direktør teke dei knappe løyvingane opp med departementet, utan å vinne fram. Styret vil peike på at det i denne situasjonen er naudsynt at politikarane tek fatt i denne saka og sikrar Sogn og Fjordane Kunstmuseum eit anstendig og forsvarleg økonomisk driftsgrunnlag. Styret vil peike på at drifta har vore nøktern og at det ikkje har vore sett i gang ekstravagante tiltak. Ein har oppnådd gode resultat av formidlinga og kvaliteten på verksemda har vore god. For detaljer om rekneskapen syner styret til notane i rekneskapen. Underskotet vert dekt inn gjennom drifta. Styret vil gjere vedtak om innsparingstiltak med sikte på eit driftsoverskot i

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 RAPPORT OM VERKSEMDA Samlingane Ein førebels gjennomgang av kunstsamlingane forvalta av Sogn og Fjordane Kunstmuseum syner at museet forvaltar om lag kunstverk. Med utgangspunkt i samlingane er museet sitt hovudarbeidsområde 1900-tals kunst og samtidskunst med tilknyting til Sogn og Fjordane. Kunstsamlingane fordelar seg slik: Anders Svor Museum 400 (estimat) Astruptunet 191 (førebels) Eikaasgalleriet 765 (førebels) Gjesmesamlinga (estimat) Kunstmuseet Prestebøen 596 Sum Anders Svor Museum Fast utstilling om bilethoggaren Anders Svor ( ) og livsverket hans med skulpturpark rundt museumsbygget. Anders Svor Museum vart opna i 1953 og har eit tilbygg frå Utanfor sesongen vert museet nytta til formidling til skuleklassar, born og unge, når det elles ikkje er ope for publikum. Museet er Sogn og Fjordane Kunstmuseum sin arena for skulptur. Ideen om å lage ny basisutstilling er lansert. Samlinga Samlinga er ikkje tilfredsstillande registert eller dokumentert. Katalog over utstilte arbeid, laga av P.O. Svor i 1982 gjev berre eit delvis oversyn over samlinga. Det er ikkje ført oversyn over tilvekst dei seinare åra. Så snart fagpersonalet har kapasitet vil ein gå i gang med ny registrering og gjennomgang av samlinga. Talet på gjenstandar i samlinga er ikkje kjent, men er estimert til om lag 400. Sogn og Fjordane Kunstmuseum har lagt mykje ressursar inn i stell og vedlikehald av skulpturparken rundt museet. Ein del forsømt arbeid er no teken att og ein reknar med at innsatsen i 2005 kan verte noe redusert. Det er kjøpt inn møblar slik at ein no lettare kan setje seg ned i parken. Fontena har vore ute av drift heile sesongen og kommunen vurderer åtgjerder for å tette lekkasjar og få ho i drift att. Innsamling Museet mottok i 2004 slik gåve frå privat donator: 1 Anders Svor: Byste av Roald Amundsen, gips, h 45 cm 2 Anders Svor: Byste av Bj. Bjørnson, gips, h 13,5 cm 3 Anders Svor: Byste av Sigrid Undset, gips, h 22,5 cm 4 Anders Svor: Byste av ukjent mann, gips, h 28 cm Lån Museet har stilt gipsversjonen av Jørgen Løvland til disposisjon for Utanriksdepartementet som ønskjer å lage ein replikk i bronse. Bysten skal settast opp på 7.juniplassen i Oslo i samband med markeringa av departementet sitt 100 årsjubileum i Bevaring. Magasin Magasinet er lite og overfylt. Eit par originale teikningar av Anders Svor og eit brev frå Gustav Vigeland er tatt ned frå utstillinga og vert no oppbevart i magasinet. Klima Korkje temperatur eller luftråme, er tilfredstillande i utstillingsareala. Tilhøva varierar mykje i løpet av året og om vinteren er det så kaldt at ein ikkje kan opphalde seg i museet. Vi har enno ikkje hatt høve til å gjere eksakte og systematiske målingar over tid, men situasjonen har generelt vore vurdert av eit 15

16 ventilasjonsfirma, som tilrår at det vert installert klimaanlegg i bygget. Strømkostnadane er svært høge. Magasinet har ventilasjonsanlegg og klima her er betre enn i utstillingssalane, men det synest ikkje vere optimalt eller tilfredsstillande etter dei krav som vert stilt i dag. Lys Museumsbygget har overlys, men samstundes er det fleire høge sidevindauge som slepp inn mykje naturleg lys. Museet har Ercho lysskinner, men dei er dels feil plassert i høve til ein fleksibel bruk. Armaturane er av eldre dato og det er trong for innkjøp av nye og fleire modellar. Lysskinnane i ein av salane for skiftande utstillingar vart omplassert i Konservering Samlinga har, over ein lengre periode dei seinare åra, vore vurdert og handsama av teknisk konservator og gipsmakar ved Vigelandsmuseet i Oslo. I samband med jubileet i 2003 vart dette arbeidet sluttført og samlinga erklært friskmeldt. Vedlikehald Ein lekkasje i taket vart oppdaga på vårparten. Kommunen tok hand om saka på ein grundig og god måte. Forsking. Registrering, Dokumentasjon, Arkiv Slikt materiale skal finnast, men er enno ikkje kome den nye museumsleiinga i hende. Samlinga må venteleg nyregistrerast og det my byggjast opp eit dokumentasjonsarkiv knytt til samlinga. Formidling. Fast utstilling Sjå innleiing. Skiftande utstillingar Punktutstilling: Morten Krogh serigrafi Sommarutstilling: Børre Larsen skulptur Born og unge Skulane i regionen vart spesielt invitert til utstillinga med Morten Krogh sine serigrafi. Ustillinga var basert på kunstverk frå samlinga til Kunstmuseet Prestebøen. Konservator utarbeidde ei lærarrettleiing til utstillinga. Berre få skulegrupper hadde høve til å gjere seg nytte av tilbodet. Omvising Dagleg leiar ved museet, sommarhjelpen, Fridtjov Urdal og direktør har ved ulike høve gitt omvisingar for grupper som har tinga særskild omvising i museet. Sal Katalogar, bøker, kunstkort og plakatar. Sesong : Torsdag, laurdag og sundag : Alle dagar : Torsdag, laurdag og sundag : Stengt Opningstimar 650 Besøk Einskildbesøk Gruppebesøk SUM Tal Periode Born Vaks I alt Born Vaks I alt BESØK omvising

17 Astruptunet Målaren Nikolai Astrup ( ) sin heimplass. Astruptunet ligg idyllisk til i lia midt langs austsida av Jølstravatnet og er ein attraksjon i seg sjølv. På tomta til den gamle låven er det reist eit moderne galleri, der arbeid av Nikolai Astrup vert utstilt permanent i kombinasjon med skiftande utstillingar. Samlinga Samlinga på Astruptunet er sett saman av 4 bygningar, interiør og husgeråd frå Astrup si tid og etter kona hans, som døydde tidleg på 1960-talet, reproduksjonar og ei kunstsamling. Kunstsamlinga er gjennomgått i 2004 og hovudprotokoll er rekonstruert. Arbeidet er ikkje endeleg avslutta. Kunstsamlinga på Astruptunet tel førebels 191 nummer, inkludert 5 verk laga av andre enn Astrup og seks nummer som ikkje er registrert. Astrup sine verk er kategorisert slik: Måleri/måleriskisser 29 Grafikk 41 Teikningar og skisser 39 Trykkplater 71 Det har ikkje vore tilvekst til eller utlån frå samlinga i Bevaring. Anlegget stiller i seg sjølv store krav til bevaring og vedlikehald. Jølster kommune og Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum skal saman utarbeide ein bevarings- og vedlikehaldsplan. Jølster kommune har ansvaret for stell og vedlikehald av bygg og anlegg. Indre ombyggingar eller vedlikehald som følgje av verksemda er Stiftinga sitt ansvar. Magasin Astruptunet har ikkje hatt magasin. Det fyrste Sogn og Fjordane Kunstmuseum derfor måtte gjere var å byggje om kjellaretasjen i galleriet, slik at ein fekk eit lite lager, som kan fungere som magasin. Innreiinga til magasinet har det ikkje vore økonomiske midlar til å få på plass. Klima Det er ikkje ventilasjons- eller klimaanlegg i galleribygget. Det er ikkje utført eksakte og systematiske målingar over tid. Det er von om at vi kan komme i gang med klimamålingar i næraste framtid. Lys Hovudsalen og 2.etage har overlys. Museet har i 2004 montert inn eit filter i gluggene slik at lyset som fell inn no er mjukt og fint. Lysanlegget, som er av eldre dato, er delvis gjort om og supplert med fleire spottar. Lyskjeldene er justert i høve til dei objekta som skal lysast opp. Konservering Store deler av samlinga er i relativt god forfatning. Ein gjennomgang syner at fleire arbeid treng konservering og reinsing. Vedlikehald Golvbelegga i galleriet var svært skitne og nedslitne. Museet har i 2004 skifta belegg på alle golv og i trappen. Ekspedisjon og skranke er flytta slik at eksponeringa av salsprodukta er blitt meir funksjonell samstundes som oversynet og vakthaldet i galleriet er godt ivareteken. Kommunen har utført ytre vedlikehald på våningshuset og uteområdet har vore godt stelt. Forsking. Registrering Konservator har utført ei rask gjennomgang av samlinga, som eit grunnlag for rekonstruksjon av ny hovudprotokoll. Arbeidet med registrering av samlinga held fram. Dokumentasjon, Arkiv Det må byggjast opp eit dokumentasjonsarkiv knytt til samlinga. 17

18 Formidling. Konservator har sett saman utvalde verk frå samling til ei ny basisutstilling, som opna i 2004: Nikolai Astrup måleri, grafikk og teikning Born og unge Museet er i hovudsak ope i skuleferien. Det har derfor ikkje vore gjort særskilde tiltak i høve til skulane. I samarbeid med Den Kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane vert det arbeidd med planar som kan betre på dette. Omvising Dei fleste som vitjar Astruptunet vel å løyse billett for omvisning i anlegget. Museet har kvar sommar engasjert dyktige guidar som fortel om Astrup sitt liv og virke i eit autentisk miljø. Omisinga vert avslutta i galleriet. Frå 2004 har museet innført fritt tilgjenge til galleri og kafeen, mens dei som ønskjer å komme inn i husa elles må løyse billett. Sal Kafé. Bøker, kunstkort, plakatar og anna. Sesong : Alle dagar : Alle dagar : Alle dagar : Laurdag og sundag: : Stengt Opningstimar 714 Besøk Einskildbesøk Gruppebesøk SUM Tal Periode Born Vaks I alt Born Vaks I alt BESØK omvising

19 Eikaasgalleriet Målaren, grafikaren, teiknaren, skulptøren og professoren Ludvig Eikaas (1920) vart fødd i Jølster og i Eikaasgalleriet finst ei fyldig samling av denne nyskapande kunstnaren. Eikaasgalleriet er Sogn og Fjordane Kunstmuseum sitt største galleri med fokus på representative utstillingar av nasjonal og internasjonal storleik og kvalitet, i kombinasjon med profilering av eigen samling. Galleriet vart etablert i Samlinga I samlinga på Eikaasgalleriet er det til no registrert 765 arbeider. Samlinga er kategorisert slik: Andre teknikkar 71 Grafikk 509 Keramikk 1 Maleri 103 Skulptur 25 Teikning 55 Tekstil 1 Det gjenstår enno ein del arbeid før ein komplett rekonstruert hovudprotokoll ligg føre. Innsamling Det har ikkje vore registrert auke i samlinga i Lån Museet har stilt portrettskulpturen av Synnøve Anker Aurdal til rådvelde for familien i samband med produksjon av gravmæle over den portretterte kunstnaren. Bevaring. Jølster kommune og Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum skal saman utarbeide ein vedlikehaldsplan. Jølster kommune har ansvaret for ytre vedlikehald av bygg og stell av anlegg. Indre ombyggingar og vedlikehald, som følgje av verksemda, er Stiftinga sitt ansvar. Magasin Magasinet er lite og overfylt med for låg høgde under taket. Ein har freista rydde og plassere kunstverka sikrare og meir rasjonelt. Det er mangel på eigna lagringsmedium for ulike teknikkar og materialtypar. Klima Det er installert ventilasjon, men ikkje klimaanlegg i bygget. Det er ikkje utført eksakte og systematiske målingar av temperatur og luftråme over tid. Det er von om at vi kan komme i gang med klimamålingar i næraste framtid. Det må settast høge krav til ventilasjonsanlegget i kombinasjon med kafédrifta. Strømkostnadane er høge. Lys Galleriet har mange høge vindauge langs ytterveggane som slepp inn mykje skarpt lys. Dette skaper mange refleksar og motljos. Kunstig lyssetting vert meir krevjande. Ljosutstyret er moderne og i god stand, men lyt supplerast med fleire armaturar med ulike funksjonar. Konservering Samlinga er generelt sett i relativt god forfatning. Ein del arbeid treng innramming eller må rammast om. Eit mindre tal arbeid treng konservering og reinsing. Vedlikehald Ein har møblert om i kaféen, i ein freistnad på å eksponere salsprodukta betre. Det er rydda og reingjort i magasin, lager og atelier. Leigetakar av møterom er sagt opp og rommet er klårgjort for oppussing. Både avdelingsleiar og konservator skal ha kontor i Eikaasgalleriet. Kontorplassar er etablert, men det manglar kontorutstyr og vindauga må skiftast. Det er trong for oppussing av gang og trapp samt møterom. Kommunen har pussa utvendig mur og måla, slik at anlegget no står framinnbydande og i god forfatning. 19

20 Forsking. Registrering, Dokumentasjon, Arkiv Konservator har starta gjennomgang av samlinga, men arbeidet med å rekonstruere ein hovudprotokoll er ikkje avslutta. Det manglar informasjon om og dokumentasjon av einskildverk og dette vil ta litt tid. Det vil vere ein prioritert oppgåve å byggje opp eit dokumentasjonsarkiv knytt til samlinga. Prosjekt Forsking i samlingane er ei prioritert oppgåve. I samband med førebuing til utstillingane Eikaas på veggene og Portrettkunstnaren Eikaas har konservator hatt høve til å innleie til forskingsverksemd i samlinga. Ein artikkel om portrettkunstnaren vert publisert våren Formidling. Skiftande utstillingar Roar Wold Minneutstilling I samarbeid med Trondheim Kunstmuseum Eikaas på veggene Verk frå samlinga Odd Nerdrum Litografi retrospektiv Kinesisk måleri (frå Ningxia-provinsen) Eikaas på veggene Verk frå samlinga Born og unge Eikaasgalleriet har gode føresetnader for ulike formidlingstiltak til born og unge og ein har arbeid med å utvikle ulike idéar gjennom året. Formidlingsleiar har fått i oppgåve å utarbeide ein plan for formidling ved dei einskilde driftseiningane og for museet si samla formidling til born og unge i fylket. Omvising Det er fritt tilgjenge til galleriet, men dei som ønskjer omvising må løyse billett. Galleri og kafé vert nytta av ulike lag og organisasjonar til møte og representasjonar. Det var særskilde arrangement i galleriet i samband sommarteatret si framsyninga av Audun Hugleikson på Ålhus og vitjinga av truppen med unge kunstnarar frå Kina, for å nemne eit par. Konsertar: Sal Grünerløkka obokvartett Kafé med uteservering. Original grafikk, bøker katalogar, kunstkort, plakatar og diverse. Sesong : Mån, Ons, Fre, Laur, Sun: : Alle dagar : Mån, Ons, Fre, Laur, Sun: Opningstimar 1152 Besøk Einskildbesøk Gruppebesøk SUM Tal Periode Born Vaks I alt Born Vaks I alt BESØK omvising

21 Gjesmegalleriet I Gjesmegalleriet vert Hans Gjesme ( ) sine verk eksponert i ulike samanhengar i veksling med skiftande utstillingar. Galleriet ligg i den gamle Telegrafen i Lærdal sentrum. Galleriet har eit etablert samarbeid med Astrup Fearnley Musuem for Moderne Kunst, eit samarbeid som Sogn og Fjordane Kunstmuseum ønskjer å føre vidare. Samlinga Gjesmesamlinga omfattar den samla produksjonen til kunstnaren Hans Gjesme. Han arbeidde med ulike teknikkar, som måleri, teikning, grafikk og skulptur, med ulike motiv i form av skisser og ferdige verk. Samlinga vart registrert i samband med overdraginga til Lærdal kommune i og det er registrert om lag 1500 nummer. Registreringa stettar ikkje dei krava vi i dag set til slik registrering og samlinga vil verte nyregistrert når vi får kapasitet til å gjere dette arbeidet. Det ligg ikkje føre hovudprotokoll og vi kan i dag ikkje gjere greie for samlinga sine ulike kategoriar. Samlinga er lagra i kjellaren i Rådhuset i Lærdal og utstillinga er i Telegrafen. Innsamling Det har ikkje vore tilvekst til eller utlån frå samlinga i Bevaring. Konsolideringsavtalen med Lærdal kommune sikrar tilfredsstillande reinhald og tilsyn med galleriet og samlinga. Lærdal kommune greier ut nytt kunstsenter i Lærdal med plass for Gjesmesamlinga. Magasin Magasinet er lite og overfylt. Kunstverka vart flytta til nytt magasin i kjellaren i Tilhøva er kanskje betre, men langt frå tilfredsstillande. Det er mangel på eigna lagringsmedium for ulike teknikkar og materialtypar. Klima Det er ikkje ventilasjon eller klimaanlegg i magasinet eller utstillingsromma. Det er ikkje utført eksakte og systematiske målingar av temperatur og luftråme over tid. Det er von om at vi kan komme i gang med klimamålingar i næraste framtid. Strømkostnadane er moderate. Lystilhøve Galleriet har mange vindauge langs ytterveggane. Museet har kjøpt transparente rullegardiner som filtrerer og demper lyset. Lysutstyret er supplert med betre eigna armatur i 2004 og er i god stand. Konservering Deler av samlinga vert restaurert og konservert litt etter litt og er i relativt god stand. Store deler av samlinga gjenstår og for delar av materialet er tilstanden kritisk. I samband med førebuingane til jubileumsutstillinga fekk museet restaurert og konservert 3 måleri hos konservator i Bergen og ramma inn fleire arbeid på papir hjå rammemakar i Lærdal. Vedlikehald Gallerilokala vart pussa opp og fargesett i nye fargar til jubileumsutstillinga. Fargekonsulent var Piotr Zamecznik. Kommunen har nyleg måla fasadane utvendig og anlegget merkar seg ut mellom dei gamle trehusa i Lærdal sentrum. 21

22 Forsking. Prosjekt: Bok om Hans Gjesme Museet starta alt hausten 2003 eit forskingsprosjekt med tanke på utgjeving av ei bok om kunstnaren i samband med 100-årsmarkeringa. Museet i samarbeid med Lærdal kommune tok kontakt med Skald forlag og knytte til seg forfattaren Hermann Starheimseter og kunsthistorikarane Ulla Uberg og Ingrid Norum og inviterte dei til å gjere overflatedykk i ulike delar av samlinga, diverse arkiv og ulikt dokumentasjonsmateriale. Det kom fram mykje ny kunnskap om kunstnaren og det er enno mykje å hente fram dersom tida hadde tillete det. Prosjektet hadde ei referansegruppe som forutan om forskarane var sett saman av Astrid Myran Årvik frå Lærdal kommune, biletkunstnar Jens Hauge, forlagsmedarbeidar Agnes Brudvik Engeset og kunstformidlar Fridtjov Urdal. Arbeidet vart leia av direktøren som og var redaktør for boka. Jens Hauge fotograferte illustrasjonsmaterialet og var elles til uvurderleg hjelp i arbeidet. Arbeidet gav resultat og boka vart lansert i samband med opninga av jubileumsutstillinga. Boka er til sals ved fleire av driftseiningane til museet og hos bokhandlarar. Formidling. Utstilling Omvising Sal Sesong : Jubileumsutstilling: Hans Gjesme år. Boka om Hans Gjesme vart lansert i samband med opninga. Utstillinga er sjølvformidlande med tekstar, illustrasjonar og faldar som rettleiar. Det vert arbeidd med planar for meir organiserte omvisingstilbod ved galleriet. Bøker katalogar, kunstkort, plakatar : Alle dagar : Torsdag, laurdag og sundag : Stengt Opningstimar 700 Besøk Einskildbesøk Gruppebesøk SUM Tal Periode Born Vaks I alt Born Vaks I alt BESØK omvising

23 Kunstsenteret Førdehuset Galleri for samtidskunst og skiftande utstillingar. Formidling og informasjon om kunstnarleg utsmykking og kunstnarar som bur og arbeider i Sogn og Fjordane. Kunstsenteret er Sogn og Fjordane Kunstmuseum sitt formidlingssenter der formidling åleine er hovudaktiviteten. Formidling. Utstillingar Olje og akvarell, pastell og blyant - salsutstilling Astrid Myklebust jubileumsutstilling (Utstillingsstipend) Elisabeth Marthinsen video / installasjon Festivalsommarutstilling: KjARTan Slettemark Retrospektiv I samarbeid med Haugar Vestfold Kunstmuseum Jørgen Moe / Vegar Vennerstad objekt og videoinstallasjon Juleutstilling På bordet Magasinutstillingar Beate Moltubak Ørstavik, Katten søv Margret Igland Svein Thingnes Utstillingar i andre lokale Astrid Wittersø, Førde Folkebibliotek Finn Egil Eide 5 måleri, Kaféutstilling Pikant Oddleiv Apneseth Sognakongen og Illustrasjonar til Bikubesong, Kaféutstilling Pikant Julemarknad i Melkebaren Omvising Lokaliseringa til Førdehuset er gunstig for talet born og unge som ser utstillingane. Av same grunn er det fleire skulegrupper som får omvising her enn nokon annan stad i fylket. Grupper som har møte/seminar i huset ber ofte om omvising i galleriet. Talet omvising gjeld for det meste omvisingar for skuleklassar tilsvarande ein time, men og kortare innføringar og introduksjonar til utstillingane. Regionalt Samarbeidsutval (RSU) RSU har slik samansetjing: BKSF: Kristi Ylvisåker (leiar) NKNV: Åse Skrivarvik SOFA: Arild Wåge Vara: Leif Hauge Vara: Audgunn Naustdal Holsen Vara: Ingen RSU har hatt tre møter og handsama 21 saker Pågåande utsmykkingsarbeid: 1. Rutlin (Indre Sogn Psykiatrisenter). Konsulent Jens Hauge. Utsmykkingsplan godkjent. 2. Førde Ungsomspsykiatriske senter. Konsulent Reidun Færøy Bergstrøm. Utsmykkingsplan godkjent. 3. Sentrumsplanen for Årdal. Konsulent Reidun Færøy Bergstrøm. 4. Statens Hus, Leikanger. Konsulent Magni Jensen. Det vert arbeid med å legge ut informasjon om RSU-Sogn og Fjordane på Internett. Innstillingsnemnd Norsk Kulturråd utstillingsstipend Nemnda er slik samansett: BKSF Arild Bergstrøm vara: Geir S. Hjetland NKVN Reidun Færøy Bergstrøm vara: Grete Huus Fylkeskunstlaget Anne Helene Vedvik Sele vara: Atle Atterås (Ivar Svensøy) SFKM Morten Johan Svendsen vara: Sekretær Fridtjov Urdal. Nemda har hatt eit møte (21.09.) og handsama 10 søknadar. 23

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro!

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! 1 Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! Utne 25. mars 2010 God lesnad! 2 3 Innhald Hardanger og Voss museum...3 Styret...4 Rådet...5 Personalet, HMT...6 Økonomi...6 Museumsfagleg

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1 Regionalplan for museum 2011-2014 Høyringsutkast Fotografer: Forsidefoto: Museum Stavanger AS, fotograf Elisabeth Tønnesen Baksidefoto: Dalane

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

ÅRBOK FOR nordmøne museum

ÅRBOK FOR nordmøne museum ÅRBOK FOR nordmøne museum 2003 Utgitt av Nordmøre Museum KRISTIANSUND 2003 Innhold Marit Mehlum Side Forord: Et "hamskifte" for museene på Nordmøre 4 Per Helge Malvik Et nytt regionmuseum for hele Nordmøre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Bygningsvern på musea Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland 1 Bygningsvern på musea Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Utarbeidd av Ryfylkemuseet

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsmelding og rekneskap. Bygdebok band 10 vart lansert. Optimisme i landbruket. Luster kommune 50 år. Breheimsenteret årets bedrift

Årsrapport 2013. Årsmelding og rekneskap. Bygdebok band 10 vart lansert. Optimisme i landbruket. Luster kommune 50 år. Breheimsenteret årets bedrift Årsrapport 2013 Årsmelding og rekneskap Bygdebok band 10 vart lansert Optimisme i landbruket Luster kommune 50 år Breheimsenteret årets bedrift Rådmannen, april 2014 Årshjulet 2013 Luster kommune Teiknforklaring

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Årsmeldingar 2014 avdelingsvis

Årsmeldingar 2014 avdelingsvis Årsmeldingar2014 avdelingsvis 1814prosjektetiMuHo Forfleireavdelingarerdettekortversjonen(etterfellesmal)somskalknyttastsamanieifelles årsmeldingformuho Årsrapport 2014 Lindells mobile tekstilfabrikk.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer