Aktivitetsrapport for faglig råd for elektrofag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsrapport for faglig råd for elektrofag 2008-2012"

Transkript

1 Faglig råd for elektrofag Adresse: Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Sekretær: Knut Maarud, telefon sentralbord: Telefon direkte: Mobil: E-post: Hjemmeside: Oppdatert: Aktivitetsrapport for faglig råd for elektrofag Antall møter, behandlede saker, fylkesbesøk, studiereise Faglig råd for elektrofag har i perioden hatt seks årlige møter, og det har årlig behandlet ca 75 saker. Rådet har gjennomført årlige fylkesbesøk, og studiereise til Polen. Arbeidsutvalget har hatt fire til seks møter, og en rekke ad-hoc møter etter behov. I tillegg har rådet hatt fire arbeidsgrupper i aktivitet, ett for hvert vg2, og det har vært arrangert ett fagseminar for rådet og direktoratets medarbeidere. Det har vært godt oppmøte blant medlemmene, men Elevorganisasjonens observatør har vært fraværende siste år grunnet militærtjeneste. Representant fra Post- og teletilsynet, og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, har vært invitert til møtene. Alle møter har vært beslutningsdyktige. 2. De faglige rådene skal gi innspill og råd om endringer i tilbudsstrukturen innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Rådene skal bistå i arbeidet med utvikling av læreplaner, vurderingsordninger, kompetanseutvikling kvalitetsutvikling, evaluering og oppfølging av Kunnskapsløftet. De faglige rådene skal bistå i arbeidet med å følge læreplanene ut i det fireårige opplæringsløpet. Det faglige rådet har kommet med følgende råd og innspill i : Behov for statistikk og annen dokumentasjon. Faglig råd for elektrofag mener det bør være løpende tilgjengelig utdanningsstatistikk på alle områder. Forslag sendt. Gjennomgående dokumentasjon evaluering av utprøvingen Dokumentasjonskriterier utarbeidet. Endringer i forslag til læreplan vg3 for viklerfaget. Forslag sendt. Innspill til endring av bestemmelser for klager på fag- og svenneprøven. Rådet mener klageinstansen for både faglige og formelle feil bør være på nasjonalt nivå. Søknader om endring i tilbudsstrukturen Ingen forslag fra rådet, unntatt viklerfaget. Fordypning på Vg3/opplæring i bedrift Rådet ønsker ikke fordypninger. Gjennomgående dokumentasjon tilbakemelding på sluttdokumentasjon Rådet ønsker dokumentasjon på tre nivåer. Trepartssamarbeidet Faglig råd for elektrofag ser positivt på den nye, stramme og utvidede beskrivelsen av partssamarbeidet og hvordan det skal fungere. Telekommunikasjonsmontørfaget Montering av strømforsyning til utstyr, utvikling av veiledning. Forslag til krav om fagbrev for montører sendt. Y-veien Y-veien gir 150 studiepoeng, bachelor 180. Fulgt opp av partene. Forslag til endringer i læreplanen for viklerfaget - direktoratets oppfølging Oppfølging av rådets forslag etterlyst. Purring sendt. Gjennomgående dokumentasjon Sluttdokumentasjon fra utprøvingsfylkene vurdert. Telekommunikasjonsmontørfaget Gapanlyse og utdypning av kompetansemålet strømforsyning til utstyr, 48 og 230 volt.

2 Side 2 av 6 Forslag til endringer i læreplaner. Viklerfaget, energioperatør. Oppfølging etter møte med læreplanavdelingen 6. oktober Endringer foreslått. Oppfølging etterlyst. Søknad om utvidet forsøk med vindkraftutdanning i Rogaland. Videre arbeid med energioperatørfaget i rådet. Rådet anbefaler ikke utvidet forsøk. Fagseminar arrangeres. Sluttrapport praksisbrev. Presentasjon av sluttrapport fra NIFU om praksisbrev som tiltak mot frafall. Rådet mener det ikke bør etableres noe nytt yrkesfaglig utdanningsnivå under fagbrev. Retningslinjer for trepartssamarbeidet. Sak Brev om nyoppnevning. Oppnevning av nasjonale klagenemnder for klager på praktisk del av fag-prøven generell orientering og forslag til klagenemnd i tavlemontørfaget Medlemmer til klagenemnd foreslått. Skipselektrikerfaget. Høring - forslag til ny forskrift om kvalifikasjonskrav og sertifikater for sjøfolk Løsning på STCW-kravene foreslått. Henvendelse fra virksomheten Mantenae om mekanisk kompetanse i automatikerfaget Automatikkmekanikere. Svar sendt. Gjennomgående dokumentasjon Kommentarer til forslag fra fylkeskommunene til dokumentasjon etter fullført læretid og avlagt fagprøve. Skipselektrikerfaget. Henvendetse fra DNMF behandlet. Svar sendt Spekter/Kari Hoff Okstad. Godkjenning av utenlandsk utdanning Nasjonal godkjenningsordning etterlyses. 3. De faglige rådene skal vurdere tilbudsstrukturen, og ved behov ta initiativ til etablering av nye lærefag og yrkesfag innen sitt ansvarsområde. Det faglige rådet har vurdert følgende endringer i læreplaner/tilbudsstrukturen: Elektroreparatørfaget Innholdet i læreplanen for vg3, med utgangspunkt i få lærekontrakter Viklerfaget Vikler- og transformatorreparatørfaget (spørsmål om å dele faget eller endre læreplanen) Energimontørfaget Innspill vedr eksamen Vg3 Telekommunikasjonsmontør Læreplanmål Informasjonssystem for oppfølging av læreplaner To forslag sendt: Viklerfaget og energioperatørfaget Søknad om utvidet forsøk med vindkraftutdanning i Rogaland Rådet anbefaler kompetansen som en del av energimontørfaget Forslag om skipselektriker som nytt lærefag Gruppe nedsatt, med deltakelse fra sjøfartsdirektoratet 2 4. De faglige rådene skal gi råd i faglige spørsmål når Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet eller Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, ber om det. Det faglige rådet har svart på alle relevante høringer og henvendelser fra KD og direktoratet, bl a: Høring - Forslag om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Høring sendt. Høring - tydeligere ansvar for å skaffe vurderingsgrunnlag i fag Høringsuttalelse sendt. Kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen Rådet har avgitt uttalelse. Kvalifikasjonsforskriften høring Høringsuttalelse sendt. Høring - tydeligere ansvar for å skaffe vurderingsgrunnlag i fag Høringsuttalelse sendt. Elever må være til stede og vurderbare. Høring om forskriftsendring vedrørende godkjenning av tidligere bestått vg1 og vg2 i Norge og i utlandet Vurdering ønskes på nasjonalt nivå. Faglig råds kompetanse må benyttes.

3 Side 3 av 6 Høring byggdrifterfaget Faget bør følge 2+2 modellen. Høring avgitt. Høring forslag om endringer i forskrift til opplæringsloven, kap. 13 om oppfølgingstjenesten. Høring avgitt. Høring ekomnett Rådet mener elektrikere bør montere ekomnett. Høring forslag om endringer i forskrift til opplæringsloven, kap. 13 om oppfølgingstjenesten. Definisjon av "grunnkompetanse" etterlyses. Høring Endring i fag- og timefordeling for engelsk og norsk i yrkesfag Høring sendt. 5. De faglige rådene kan på eget initiativ ta opp saker av prinsipiell og overordnet karakter knyttet til fag- og yrkesopplæring i henhold til punkt 4. Det faglige rådet har selv tatt opp en rekke saker, bl a behov for veiledninger, endringer i læreplaner, rekrutteringsproblematikk og forslag vedrørende godkjenning av utenlandsk fagutdanning. 6. Utfordringer framover 3 Faglig råd for elektrofag mener rådet er representativt sammensatt, og at det har kompetanse til å ivareta oppgavene som framgår av mandatet. Rådet benytter seg av faggrupper og fagutvalg når spesifikke faglige problemstillinger skal behandles. Vi mener det må stilles sekretærhjelp og gis møtegodtgjørelse for deltakelse i disse gruppene. Rådet savner gode rutiner for behandling av forslag som er fremmet. For eksempel er det uklart hvor i systemet rådets forslag om veiledninger til læreplaner i yrkesfag og forslag om nasjonal godkjenningsordning for utenlandsk yrkesutdanning befinner seg. Rådet mener oppgaver knyttet til godkjenning av utenlandsk yrkesfaglige utdanninger, både utdanninger rettet mot fagbrev og andre godkjenninger (DSB), må tas inn i mandatet. Rådet mener det er frustrerende når KD/politisk ledelse uten diskusjon med rådet overprøver anbefalinger rådet har gitt (jf to runder i vindmøllesaken ). Når rådet har argumentert og gitt en anbefaling, bør direktoratet/kd begrunne hvorfor rådet ikke er fulgt. Rådet mened det er en utfordring å få på plass bedre statistikk for å kunne gjøre en god jobb. Rådet mener det er en utfordring at direktoratet og KD ikke benytter kompetansen i rådet maksimalt. Dette gjelder bl a følgende saker/saksområder hvor rådet kan bidra til gode prosesser og resultater: Utforming av yrkesteoriprøver, innspill til samarbeidsmøter mellom KD og andre departementer, godkjenning av utenlandsk yrkesutdanning, kvalitetssikring av opplæring i bedrifter, rekrutteringsspørsmål og dimensjonering. Rådet det er en utfordring å kunne gi råd til direktoratet og KD om hele utdanningsløpet, også om Y-veien og fagskolen Rådet mener det er en utfordring å få på plass en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning, utvikle veiledninger for yrkesfaglige læreplaner, yrkesretting av fellesfagene, læreplangjennomgang i alle fag, finansiering av yrkesopplæringen, lærlingtilskudd, opplæring av prøvenemnder nasjonalt, utvikling av fagprøver, skaffe læreplasser, søkning til yrkesfag, FRE mener at det fortsatt er for dårlige ordninger med samarbeid over fylkesgrenser. Små fag som det ikke er driftsgrunnlag for i alle fylker blir lett salderingsposter. Ungdom får ikke tilbud og samunnets behov for rekruttering av fagarbeidere blir ikke tilfredsstillende ivaretatt. Dette må finne formelle løsninger. FRE mener det er viktig at læreplaner i fagene ivaretar hele fagets bredde i nasjonal sammenheng. Det er ikke mulig at alle skal få full fordypning i alle faglige områder og kompetansemål i de brede læreplanene. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til behov for lokal og individuell kompetansetilpasning og gi rom for prioritering av ulike lokale profesjons og kompetansebehov. Kvalifikasjonsforskrifter i elektrofagene setter krav til dokumentert kompetanse innen spesifikke fagområder for å kunne arbeide selvstendig som fagarbeider. FRE forventer nå at kravet om dokumentasjon som ble satt som forutsetning for godkjenning av læreplanene for kunnskapsløftet finner løsning. Fagutdanningen gjennomføres ved at ca 50% av opplæringen foregår i skolen og 50% gjennomføres i bedrift, gjennom prosjekt til fordypning, eller læretid. Bedriftene og arbeidslivets parter har imidlertid liten formell mulighet til å påvirke innholdet i fagutdanningen. FRE anbefaler at det tilrettelegges for mer formelle lokale samarbeidsarenaer der skoler og fagmiljøer skal samarbeide om fagutdanningen, både med hensyn til faglig innhod, prosjekt til fordypning, dimensjonering og kvalitet.

4 Side 4 av 6 Ungdommens rett til å få innfridd førstevalget er et godt prinsipp som bør ivaretas. FRE erfarer imidlertid at de kan gis for stor prioritet. Det er viktig at dimensjonering skjer ved en samordning mellom behovet for lokal/regional rekruttering, muligheter til å skaffe læreplasser og ungdommens interesse for faget. Ingen er tjent med overetablering av Vg1 klasser i populære fag. FRE anbefaler at det utarbeides retningslinjer for samarbeid om dimensjonering av utdanningstilbud, der førsteretten er høyt prioritert, men der det også tas hensyn til ungdommens mulighet til å fullføre utdanningen gjennom læreplass i skolens dekningsområde. 4

5 Side 5 av 6 Medlemmer og varamedlemmer i rådet pr : Medlem Gunnar Visnes Tone Kjersti Belsby Christine Meling Synnøva Aga Rolf Næss Lars Erik Lilleødegård Halvor Kringhaug Ragnar Gregersen (leder) Randi Solberg Geir Håkon Reitan Inger Vagle John Arild Skjølsvold Øystein Fagerli Ole G. Fredheim Varamedlem: Svein Harald Larsen Stein-Iver Koi Else Marie Baardvik Terje Kristoffersen Alf Ole Hamre Svein Hille Cecilie Bjerke Are Solli Monica Derbakk Jarle Eide Helge Strømme Turid Melheim Linda Nordheim Kopperdal Hans Jacob Edvardsen Observarører mv Magnus Otterlei Fjørtoft Runar Røsbekk Bjørn Erik Eskedal/Jens Harald Jensen Representerer Norsk Teknologi Norsk Industri Energi Norge NHO luftfart Spekter Utdanningsmyndighetene Utdanningsforbundet Utdanningsmyndighetene, Utdanningsforbundet Utdanningsmyndighetene, Skolenes Landsforbund Hordaland fylkeskommune Norsk Teknologi Norsk industri Energibedriftenes Landsforening NHO luftfart KS EL og IT forbundet Utdanningsmyndighetene, Utdanningsforbundet Utdanningsmyndighetene, Utdanningsforbundet Utdanningsmyndighetene, Skolenes Landsforbund Telemark fylkeskommune Observatør, Elevorganisasjonen Dir for samfunnssikkerhet og beredskap Post- og teletilsynet 5

6 Side 6 av 6 Faggrupper Vg2 Elenergi Arild Sjølsvold Ragnar Gregersen Magnus Fjørtoft Ole G. Fredheim Inger Vagle Geir Håkon Reitan Gunnar Visnes Christine Meling Jarle Eide Runar Røsbekk VG2 Data og elektronikk Øystein Fagerli Turid Melheim Rolf Næss Bjørn Erik Eskedal Randi Solberg Monika Derbakk Vg2 Automatisering Stein Iver Koi Tone Kjersti Belsby Helge Strømme Gunnar Visnes Ragnar Gregersen Øystein Fagerli Runar Røsbekk Vg2 Flyfag Synnøva Aga Andreas Mo Lars Erik Lilleødegård Terje Kristoffersen 6

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

Innkalling møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo.

Innkalling møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo. Vår saksbehandler: Fride T. Burton E-post: fta@udir.no Tlf: 23 30 12 00 Vår dato: 01.06.15 Vår referanse: 2015/70 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innkalling møte 3/15

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet Evalueringsforskningen viser til at Kunnskapsløftet forstås ulikt av ulike aktører og det derved oppstår ulike typer barrierer for videre utvikling.

Detaljer

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag Oppdatert: 11.04.2014 Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag 1 Innhold 1. Oppsummering av forrige toårsperiode... 5 Internasjonalt perspektiv... 6 Samfunnsperspektivet... 8 Bransjeperspektivet...

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1 Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar Tavleforum 14.10.08 1 Gunnar Visnes Fagsjef Kompetanse i NELFO/Norsk Teknologi Leder i faglig råd Elektro Tlf. arbeid, direkte: 23 08 77 24 Adresse:

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA (KARLSENUTVALET)

HØYRINGSUTTALE - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA (KARLSENUTVALET) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200811372-2 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring Postboks 8783 Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Møllergt. 20 Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 E-post: skolenes@skolenes.no Org.nr.970 533 362 Bankgiro: 9001 06 00119 Postgiro: 0807 2364628 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk

Masteroppgave i yrkespedagogikk Masteroppgave i yrkespedagogikk Mai 2015 Hvordan praktiseres faget «prosjekt til fordypning» i skole og bedrift på VG2 el- energi? En undersøkelse av kvaliteten i utdanningen av Magnar Lynglund og Vidar

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 1/09 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Utredning om maritim utdanning Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Norgesnettrådets sekretariat januar 2002 1 Forord...3 1. Innledning...4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven Vår saksbehandler: Matilda Burman Direkte tlf: 23 30 14 16 E-post: matilda.burman@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.05.2009 Deres dato: 07.04.2008 Vår referanse: 2008/1203 Deres referanse: 200604186

Detaljer