FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref: 2004/1868 Arkivnr: 46L3 Avinor Rørv ik lufthavn 7900 Rørv ik Utslippstillatelse for Rørv ik lufthavn, Ryum Fylkesmannen gir utslippstillatelse for bane og flyavisingsvirksomheten ved Rørvik lufthavn, Ryum med hjemmel i forurensningslovens t 1. Det er knyttet vilkår til tillatelsen iht. forurensningslovens 16. Tillatelsen gjelder fra d.d. Det vises til søknad om utsleppstillatelse for Rørvik lufthavn Ryum av , befaring og Fylkesmannens brev av med varsel om vedtak. Redegjørelse for saken Rørvik lufthavn har vært drevet siden Anlegget har ikke tidligere vært konsesjonsbehandlet etter fomrensningsloven. Avinor har som mål å ha tillatelse for alle anlegg som har aktiviteter som er konsesjonspliktige etter forurensningsloven. Søknaden omfatter utslipp fra bane- og flyavvising. Brannøvingsfeltet som har vært drevet ved flyplassen skal legges ned. Brannøvingsaktiviteten er overført til felles brannøvingsfelt i Stakskaret, der Midt-Norsk sikkerhetssenter/ytre Namdal videregående skole innehar tillatelse ett er fomrensningsloven. Fylkesmannen ga utslippstillatelse for avløp fra anlegget ("Tillatelse til å slippe avløpsvann fra Rørvik lufthavn ut i bekk") til Vikna kommune. Senere fi kk kommunene delegert forurensningsmyndighet i avløpssaker opp til en viss størrelse (1000 personekvivalenter), og tillatelsen til utslipp av avløpsvann fra Rørvik lufthavn ble overført fra Fylkesmannen i brev av til Vikna kommune som rette myndighet. Tillatelsen vil således ikke bli inkludert i utslippstillatelsen for lufthavna, ettersom myndigheten er flyttet fra Fylkesmannen til kommunen. I tillegg til å bra ke avisingskjemikalier på banen, benytter Avinor brøyting og børsting av banen. Det er iverksatt tiltak for å øke friksjonen på banen (spor/rillemønster i asfalten). Avinor forventer en økning av trafikken ved lufthavna. Dette, sammen med at sikkerhetskravene har økt, gjør at forbruket av avisingskjemikalier vil øke framover. Baneavisingskjemikalier som er på markedet i dag, er fotnat-, acetat- eller nitrogenbaserte. Kjemikaliene har ulikt forurensningspotensiale. Postadresse : Besøksadresse : Telefon: e-postmottak: no Statens hus 7734 Steinkjer Strandveien 38 Telefax: lljemmeside:

2 Side 2 av 12 Det er drenert myr i området der flyplassen ligger. Avrenning av avisingsvæsker vil både infiltreres i grunnen, og ledes via overvannssystem ut i Vikanfjorden. Denne fjorden er kort og grunn, med god utskifting ut mot Nærøysundet. Grunnens nedbrytingskapasitet kan økes ved å foreta gjødsling og tilsåing. Følgende foto viser flyplassen og de omkringliggende områdene: Bilde I: oversiktsbilde Rørvik lufthavn Ryum (foto: btelhuns Flyfoto/Fjellanger Flyfoto, sept. 2000). Det er gjennomført en utredning/vurdering av de miljømessige forholdene samt evt. behov for tiltak ved lufthavna. Resipientvurdering inngår i utredningen som er gjennomført av konsulentfirma. De miljømessige virkningene av virksomheten er primært knyttet opp mot utslipp av organisk stoff fra bruken av avisingskjemikalier. I tillegg omfatter vurderingen tilsetningsstoffene som finnes i flyavisingsvæske. Det tas i utredningen utgangspunkt i den mest ugunstige situasjonen som kan inntreffe; antatt maksimalforbruk av kjemikalier pr. vintersesong ("worst case"). Utredningen konkluderer med at det vil være fordelaktig å gjødsle kantene av rullebanen, for å øke nedbrytingen av avisingskjemikaliene, dersom forbruket går over en visse grense. Ytterligere tiltak anses ikke som nødvendige. Risikoen for negative miljøpåvirkninger anses som liten. I forbindelse med behandlingen av saken, ble det gjennomført en befaring på flyplassen Hele området ble da befart. På befaringsdagen kunne det ikke observeres synlig forurensning av overvann eller i strandsonen ved flyplassen. Det ble tatt en del bilder på befaringen. Et utvalg av disse er vist i det etterfølgende.

3 Side 3 av 12 Bilde 2: Rørvik lufthavn Ryum, verksted/garasje, tam, terminal (Foto: Anne Sundet Tangen, Fylkesmannens miljøvemavd ) Bilde 3: Rørv ik luft havn Ryum, brannøvingsfelt (Foto : Anne Sundet Tangen, Fylkesmannens miljøvemavd ) Bilde 4: Rørv ik lufthavn Ryum, Vikanfjorden (Foto: Anne Sundet Tangen, Fylkesmannens miljøvemavd )

4 Side 4 av 12 Bilde 5: Rørvik lufthavn Ryum, Vikanfjorden (Foto: Anne Sundet Tangen, Fylkesmannens miljøvemavd ) m n Bilde 6: Rørvik lufthavn n Ry um, rør med overvaunsudøp (Foto: Anne Sundet tangen, Fylkesmannens miljøvemavd ) Bilde 7: Rørvik lufthavn Ryum, overvann før utløp i Vikanfjorden (Foto: Anne Sundet Tangen, Fylkesmannens miljovemavd ) Det er foretatt forhåndsvarsling av vedtaket, ved at utkast til vilkår til tillatelse er oversendt til Avinor, kommunen og naboene til anlegget for uttalelse (Fylkesmannens brev av ).

5 Side 5 av 12 Vikna kommune har i brev av meddelt at kommunen ikke har merknader til var selet om vedtak. Det har ikke kommet inn uttalelser fra naboene. Avinor har kommet med tilbakemelding vedr. noen av vilkårene i utkastet. Avinor er av den oppfatning at de utslippsmengdene som utkastet legger opp til er tilstrekkelige, men dersom det blir behov for å øke mengdene, ønsker Avinor dispensasjon /økte grenser. I tillegg ønsker Avinor at fristen for årsrapport settes til I. juli årlig, og ikke 1. mars. Selskapet ser det som hensiktsmessig å utarbeide årsrapport etter at avisingssesongen er avsluttet, noe som ikke vil være tilfellet 1. mars. Fylkesmannens vurderi ng Fylkesmannen har vurdert innholdet i Avinor sin søknad samt merknadene som framkom under forhåndsvarslingen. Til Avinor sine merknader vedr. utslipp, opplyser Fylkesmannen at evt. økte grenser/dispensasjon må omsøker. Evt. søknad vil bli behandlet som egen sak/enkeltvedtak av Fylkesmannen. Når det gjelder ønsket om å sende inn årsrapport innen 1. juli, vil Fylkesmannen etterkomme dette. Annen rapporteringspliktig virksomhet har 1. mars som frist for innsending av årsrapport for foregående år. Dette er bakgrunnen for at utkastet la opp til 1. mars som frist for årsrapportering. Fylkesmannen aksepterer at Avinor legger opp til rapport eri ng innen I. juli av avisingssesongen som strekker seg fra høsten til påfølgende vår. Fylkesmannen har registrert at bruk av ure a til baneavising ved flyplassene i Norge er i ferd med å bli erstattet av altern ative kjemikalier. For å redusere utslippene, ble det i utkastet til vilkår til utslippstillatelse for Rørvik lufthavn Ryum, foreslått utfasing av urea med frist Avinor har gitt tilbakemelding om at denne utfasingen er gjennomførbar. Brannøvingsfeltet som tidligere har vært i bruk ved Rørvik lufthavn, inngår ikke i den framtidige virksomheten ved flyplassen. Feltet skal saneres, og alle brannrester og avfall for øvrig på feltet skal leveres til godkjent avfallsanlegg. Brannøvelser vil framover foregå ved eget øvingsanlegg på annen lokalitet som har utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Fylkesmannen er av den oppfatning at de tiltak og rutiner det legges opp til ved Rørvik luft havn Ryum, er miljømessig akseptable. Vilkårene er for en stor del i tråd med Avinor sin søknad. Fylkesmannen har kommet til at utslippstillatelse med vilkår kan gis. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningslovens 11. Vilkårene er gitt med hjemmel i forurensningslovens 16. Med de vilkår som er stilt i tillatelsen mener Fylkesmannen at dri ft av Rørv ik lufthavn Ryum skal kunne foregå uten at dette medfører uakseptable miljøforstyrrelser. Det har vært fremmet søknader for alle flyplassene i Nord-Trøndelag for Fylkesmannen i 2003 og Dette er lufthavnene i Rørvik og Namsos, samt Trondheim lufthavn Værnes. Værnes er langt større enn de to andre, og har et langt større fomrensningspotensiale. Ved Værnes har det vært stilt krav om utredninger før sluttbehandling av søknaden. I tillegg har lokaliseringen av det planlagte brannøvingsfeltet ved Værnes vært uavklart. Fylkesmannen har på bakgrunn av sakenes størrelse/fomrensningspotensiale prioritert behandlingen av Værn es fr amfor Rørv ik og Namsos. Dette har ført til at saksbehandlingen har tatt lang tid, noe Fylkesmannen beklager.

6 Side 6 av 12 Vedtak Med hjemmel i forurensningslovens I l gir Fylkesmannen Avinor tillatelse til dri ft av Rørv ik luft havn Ryum. Driften skal skje iht. gitte vilkår (se vedlegg ). Vilkårene er fastsatt med hjemmel i fomrensningslovens 16. Klageadgang mm Tillatelsen kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannens miljøvernavdeling. Klageinstans er Statens forurensningstilsyn. Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Statens forurensningstilsyn kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages. Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen og evt. Statens forurensningstilsyn kunne gi på forespørsel. Med hilsen Tor Eil Kaspersen nestleder (e.f) Vedlegg: vilkår til utslippstillatelse til Rørvik lufthavn Ryum (side 7 12) Kopi av brev med vedlegg til: Avinor AS Postboks Gardermoen Avinor Midt-Norge Trondheim lufthavn Værnes 7500 Stjørdal Alf Ivan Dekkerhus 7900 Rørv ik Karstein Kjølstad Turi d lnderberg 7600 Levanger Vikna kommune 7900 Rørv ik Saksbehandlers telefon:

7 Side 7 av 12 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG MILJØVERNAVDELINGEN Utslippstillatelse for fly- og baneavising ved Rørvik lufthavn Ryum Med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 m. 6, 11, jf 16 gir Fylkesmannen i Nord-Trøndelag med dette Avinor tillatelse til utslipp fra fl y- og baneavising ved Rørvik lufthavn Ryum. Tillatelsen er gitt på bakgrunn av opplysninger av søknad av og opplysninger som er kommet fram under behandlingen av søknaden. Vilkår er gitt på de etterfølgende sidene. Tillatelsen gjelder fra d.d. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter tillatelsens ikrafttredelse, skal Avinor sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. Data for virksomheten: Virksomhetens navn: Aktivitet: Beliggenhet: Postadresse: Poststed: Kommune: Avinor Fly- og baneavising Rørvik lufthavn Ryum Rørv ik luft havn 7900 Rørv ik Vikna Tor Egil asperses e.f. Ileder Anne S det Tangen saksbe ridder/overingeniør

8 Side 8 av JURIDISKE VILKÅR Denne tillatelsen er basert på følgende lover og forskrifter: Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven ) av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av Fors kri ft om forurensning av Fors kri ft om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsar beid i virksomheter (intemkontrollforsk ri ften) av Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av TVANGSMULKT I medhold av forurensningslovens 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som foru tsatt i tillatelsen. 3. OVERTREDELSE AV VILKÅRENE Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til Forurensningsloven. Ved overt redelse av tillatelsen, eller vilkårene knyttet til denne kommer forurensningsloven kap. 1 0 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser. 4. NØDVENDIG SIKKERHET Den ansvarlige for virksomheten skal stille nødvendig sikkerhet for utgifter som følge av evt. erstatningskrav iht. 57 og 63 i forurensningsloven. 5. AVISINGSVÆSKk:N Avisingsvæsken som benyttes til fl y- og baneavising skal ikke føre til merkbar skade eller ulempe av betydning i omgivelsene. Avinor skal foreta miljøevalueringer av alle kjemikalier som inngår i avisingsvæskene. Miljøevalueringene skal bla. foretas i forbindelse med inngåelse av alle kontrakter på kjemikalier som innebærer utslipp. Avinor skal ha oversikt over hvilke kjemikalier det er ønskelig å erstatte med mindre miljøskadelige altern ativer samt en plan for å gjennomføre dette.

9 Side 9 av 12 Økotoksikologisk dokumentasjon i henhold til SFTs retningslinjer for testing skal foreligge for alle kjemikalier i fl y- og baneavisingsvæskene. Dersom Avinor endrer avisingsvæsker, produsent eller prosedyre kan det skje uten forhåndsgodkjenning av Fylkesmannen, såfremt at endringen kan dokumenteres ikke å føre til negativ miljøeffekt i form av øket glykolforbruk totalt og pr. fly eller øket utslipp av giftige tilsetningsstoffer. Eventuell endring skal meddeles Fylkesmannen med kopi til Vikna kommune. Dersom det er tvil om en endring innebærer positiv eller negativ miljøeffekt skal Fylkesmannen forhåndsgodkjenne endringen. 6. UTSLIPP TII, VANN 6.1 Flyavising Inntil videre kan glykolholdig overvann fra flyavisingen ledes via overvannsystemet Vikanfjjorden. til Mengden avisingsvæske som det tillates utslipp for tilsvarer mengden forbrukt avisingsvæske og skal ikke overstige 1500 liter (målt som 100 % glykol) pr avisingssesong. Snødeponi kan anlegges inntil videre som omsøkt. Fylkesmannen kan evt. fastsette nye utsleppsgrenser på bakgrunn av nye målinger. 6.2 Baneavising Urea skal faser ut som baneavisingsmiddel All bruk av urea skal være opphørt innen Fra baneavising tillates det utslipp av organisk stoff tilsvarende en KOF-belastning på 7000 kg 02 pr. år 6.3 Gjødsling Det skal gjennomføres gjødsling av kantarealene ved rullebanen for å øke nedbrytingen av avisingskjemikaliene. 6.4 Sikringstiltak Det skal etableres rutiner for kontroll og vedlikehold av tekniske installasjoner som tanker, ledningsnett og lignende som sikrer varig tetthet. 6.5 Oljeholdig avløpsvann Oljeholdig avløpsvann skal ledes til oljeavskiller iht. forurensningsforskriften kap. 13 om utslipp av oljeholdig avløpsvann mv. Oljeutskiller skal tømmes og vedlikeholdes regelmessig slik at den virker etter hensikten. Oppsamlet olje fra oljeavskiller skal leveres til godkjent mottaker av farlig avfall.

10 Side 10 av AVFALL 7.1 Farlig avfall Eventuelt avfall som omfattes av avfallsforskriftens kap I 1 om farlig avfall skal lagres og leveres i henhold til forskriften krav. Farlig avfall som lagres i påvente av levering/henting, skal være merket slik at avfallet kan identifiseres, og skal sikres slik at lageret ikke fører til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett. Lageret skal også være sikret mot avdamping av forurensning til luft. Lageret skal være sikret mot adgang for uvedkommende. 7.2 Ordinært avfall Bedriften skal i størst mulig grad minimere dannelsen av avfall som følge av sin virksomhet. Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal søkes redusert mest mulig. Alt avfall som oppstår ved anlegget skal behandles i tråd med gjeldende regleverk på avfallsområdet (avfallsfo rs kri ften). Deponeri ng og brenning av avfall er ikke tillatt. Alt avfall skal lagres på en slik måte at det ikke er skjemmend eller fører til fare for lukt, avrenning eller annen foru rensning. Avfallet skal ikke lagres unødig før det sort eres og videresendes for gjenvinning eller sluttdispone ri ng ved godkjente anlegg. 8. INTERN KONTROIA. 8.1 Ansvar og internkontroll Det er Avinor sitt ansvar å overholde de krav og vilkår som er satt i denne tillatelsen. Dette innebærer at anlegg og utstyr skal dri ves og vedlikeholdes slik at utslippene minimeres. Fylkesmannen forutsetter at Avinor regelmessig vurderer ulike drifisaltemativer, herunder alternative avisingsmetoder, og til enhver tid benytter best tilgjengelig teknologi for å minimere utslipp. 8.2 Plikt til å innarbeide konsesjonskrav i Avinor sin internkontroll De til enhver tid gjeldene rammer og vilkår i tillatelsen skal innarbeides i Avinor sin internkontroll, jf. forskrift om systematisk helse, -miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (intemkontrollforskriften) av 6. desember Dette medfører bla. at Avinor skal kartlegge den risiko som virksomheten innebærer for det ytre miljø og utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det skal også utar beides ru tiner for å avdekke, rette opp og forebygge overt redelser av fastsatte krav. 9. AKUTT FORURENSNING 9.1 Forebygging av akutte utslipp Avinor plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense ri sikoen for akutte utslipp fra avisingsanlegget. Tiltakene skal være basert på en systematisk gjennomgang av virksomheten. 9.2 Beredskapsplikt Avinor skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og

11 Side I I av 12 begrense virkningen av akutt forurensning fra virksomheten, jf. forurensningsloven 40. Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse for å fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Beredskapen skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i virksomhetens aktiviteter. Virksomhetens beredskap skal nedfelles i egen beredskapsplan for anlegget. 10. RAPPORTERING ETC Rapportering Rapport for siste avisingssesong skal oversendes Fylkesmannen innen hvert år. Rapporten skal gjøre rede for forbruk og utslipp av fly- og baneavisingsvæske, avfallsmengder og energiforbruk. Eventuelle hendelser eller uregelmessigheter skal oppsummeres i rapporten i tillegg til ordinær varsling, jf pkt Ytterligere utslippsreduksjon Avinor skal søke å redusere sine utslipp, og arbeide aktivt for å være oppdatert mht. mest miljøvennlige produktaltemativer, og ta disse i bruk der det er aktuelt (substitusjonsplikten). 11. GENERELLE VILKÅR De komponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i tillatelsen. Det er viktig å være oppmerksom på at bedriftens forurensninger isolert sett er uønsket, og at bedriften plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jfr. forurensningslovens 7. Det er imidlertid også bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for bedri ften Myndighetenes kontroll Avinor plikter å la representanter for fomrensningsmyndighetene kontrollere virksomheten til enhver tid. Virksomheten skal ved kont ro ll kunne fr emlegge dokumentasjon som viser at virksomheten dri ves i samsvar med vilkårene satt i tillatelse Varslingsplikt Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal Avinor varsle brannvesenet iht. forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet 9. juli tillegg skal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Vikna kommune var sles Nye forhold, endring av tillatelsen Som foru tsetninger for tillatelsen er opplysninger i søknaden om utslippstillatelse fra Avinor av , samt øvrige opplysninger fra Avinor fremkommet under sakens behandling. Vesentlige endringer i forutsetningene, som endring av avisingsmidler, behandling av brukt avisingsvæske skal tas opp med Fylkesmannen på forhånd.

12 Side 12 av 12 Det vises og til regler om endring og omgjøring av tillatelse, jf. forurensningsloven 18. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bru k innen 4 år etter tillatelsens ikrafttredelse, skal bedri ften sende Fylkesman nen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at eventuelle endri nger i tillatelsen kan vurderes. Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den ansvar lige gi Fylkesmannen melding om dette. Evt. endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlig. Dersom bedriften i særlige tilfelle og pga. tidsnød har fått muntlig tillatelse til midlertidig å overtre fastsatte vilkår, skal denne være bekreftet skriftlig av Fylkesmannen så snart som mulig. Det er imidlertid bedriftens ansvar å dokumentere slik hjemmel for å overt re tillatelsens vilkår. Evt. flytting av virksomheten, endringer i eierforhold, eller andre forhold som har betydning for Fylkesmannens arbeid skal uten opphold meldes til Fylkesmannen. Tillatelsen er gitt til Avinor og kan ikke overdra s helt eller delvis uten samtykke fr a Fylkesman nen. Det gjøres oppmerksom på at eiers kifte kan utløse endri nger i tillatelsen i samsvar med forurensningslovens l Forholdet til granneloven Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om visse forurensningsskader i enkelte tilfeller må påregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir høve til, er ikke bed ri ften dermed fri tatt for plikt til å betale erstatning eller vederlag etter granneloven, jfr. forurensningslovens Nedleggelse, driftsstans m.m. Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det gis melding til Fylkesmannen. Ders om virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til Fylkesmannen om virksomheten ønskes start et på ny.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø Utslippstillatelse for Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf 16, og med endring i medhold av 18. Tillatelsen

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Tillatelse til drift av baneanlegg for motorsportsvirksomhet Endring av tillatelse gitt av fylkesmannen 5. mars 2002.

Tillatelse til drift av baneanlegg for motorsportsvirksomhet Endring av tillatelse gitt av fylkesmannen 5. mars 2002. FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.12.05 2005/2468-12 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ola Gillund, 62 55 11 79 462.2 25.05.2005 Norsk Trafikksenter

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelse Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen Tidsbegrenset tillatelse for Bø Miljøstasjon SA til behandling av jordmasser etter forurensningsloven, Bø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER 1. Jernbaneloven 2. Jernbaneundersøkelsesloven 3. Varslings- og rapporteringsforskriften 4. Jernbaneundersøkelsesforskriften 5. Helsekravforskriften 6. Opplæringsforskriften

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer