FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref: 2004/1868 Arkivnr: 46L3 Avinor Rørv ik lufthavn 7900 Rørv ik Utslippstillatelse for Rørv ik lufthavn, Ryum Fylkesmannen gir utslippstillatelse for bane og flyavisingsvirksomheten ved Rørvik lufthavn, Ryum med hjemmel i forurensningslovens t 1. Det er knyttet vilkår til tillatelsen iht. forurensningslovens 16. Tillatelsen gjelder fra d.d. Det vises til søknad om utsleppstillatelse for Rørvik lufthavn Ryum av , befaring og Fylkesmannens brev av med varsel om vedtak. Redegjørelse for saken Rørvik lufthavn har vært drevet siden Anlegget har ikke tidligere vært konsesjonsbehandlet etter fomrensningsloven. Avinor har som mål å ha tillatelse for alle anlegg som har aktiviteter som er konsesjonspliktige etter forurensningsloven. Søknaden omfatter utslipp fra bane- og flyavvising. Brannøvingsfeltet som har vært drevet ved flyplassen skal legges ned. Brannøvingsaktiviteten er overført til felles brannøvingsfelt i Stakskaret, der Midt-Norsk sikkerhetssenter/ytre Namdal videregående skole innehar tillatelse ett er fomrensningsloven. Fylkesmannen ga utslippstillatelse for avløp fra anlegget ("Tillatelse til å slippe avløpsvann fra Rørvik lufthavn ut i bekk") til Vikna kommune. Senere fi kk kommunene delegert forurensningsmyndighet i avløpssaker opp til en viss størrelse (1000 personekvivalenter), og tillatelsen til utslipp av avløpsvann fra Rørvik lufthavn ble overført fra Fylkesmannen i brev av til Vikna kommune som rette myndighet. Tillatelsen vil således ikke bli inkludert i utslippstillatelsen for lufthavna, ettersom myndigheten er flyttet fra Fylkesmannen til kommunen. I tillegg til å bra ke avisingskjemikalier på banen, benytter Avinor brøyting og børsting av banen. Det er iverksatt tiltak for å øke friksjonen på banen (spor/rillemønster i asfalten). Avinor forventer en økning av trafikken ved lufthavna. Dette, sammen med at sikkerhetskravene har økt, gjør at forbruket av avisingskjemikalier vil øke framover. Baneavisingskjemikalier som er på markedet i dag, er fotnat-, acetat- eller nitrogenbaserte. Kjemikaliene har ulikt forurensningspotensiale. Postadresse : Besøksadresse : Telefon: e-postmottak: no Statens hus 7734 Steinkjer Strandveien 38 Telefax: lljemmeside:

2 Side 2 av 12 Det er drenert myr i området der flyplassen ligger. Avrenning av avisingsvæsker vil både infiltreres i grunnen, og ledes via overvannssystem ut i Vikanfjorden. Denne fjorden er kort og grunn, med god utskifting ut mot Nærøysundet. Grunnens nedbrytingskapasitet kan økes ved å foreta gjødsling og tilsåing. Følgende foto viser flyplassen og de omkringliggende områdene: Bilde I: oversiktsbilde Rørvik lufthavn Ryum (foto: btelhuns Flyfoto/Fjellanger Flyfoto, sept. 2000). Det er gjennomført en utredning/vurdering av de miljømessige forholdene samt evt. behov for tiltak ved lufthavna. Resipientvurdering inngår i utredningen som er gjennomført av konsulentfirma. De miljømessige virkningene av virksomheten er primært knyttet opp mot utslipp av organisk stoff fra bruken av avisingskjemikalier. I tillegg omfatter vurderingen tilsetningsstoffene som finnes i flyavisingsvæske. Det tas i utredningen utgangspunkt i den mest ugunstige situasjonen som kan inntreffe; antatt maksimalforbruk av kjemikalier pr. vintersesong ("worst case"). Utredningen konkluderer med at det vil være fordelaktig å gjødsle kantene av rullebanen, for å øke nedbrytingen av avisingskjemikaliene, dersom forbruket går over en visse grense. Ytterligere tiltak anses ikke som nødvendige. Risikoen for negative miljøpåvirkninger anses som liten. I forbindelse med behandlingen av saken, ble det gjennomført en befaring på flyplassen Hele området ble da befart. På befaringsdagen kunne det ikke observeres synlig forurensning av overvann eller i strandsonen ved flyplassen. Det ble tatt en del bilder på befaringen. Et utvalg av disse er vist i det etterfølgende.

3 Side 3 av 12 Bilde 2: Rørvik lufthavn Ryum, verksted/garasje, tam, terminal (Foto: Anne Sundet Tangen, Fylkesmannens miljøvemavd ) Bilde 3: Rørv ik luft havn Ryum, brannøvingsfelt (Foto : Anne Sundet Tangen, Fylkesmannens miljøvemavd ) Bilde 4: Rørv ik lufthavn Ryum, Vikanfjorden (Foto: Anne Sundet Tangen, Fylkesmannens miljøvemavd )

4 Side 4 av 12 Bilde 5: Rørvik lufthavn Ryum, Vikanfjorden (Foto: Anne Sundet Tangen, Fylkesmannens miljøvemavd ) m n Bilde 6: Rørvik lufthavn n Ry um, rør med overvaunsudøp (Foto: Anne Sundet tangen, Fylkesmannens miljøvemavd ) Bilde 7: Rørvik lufthavn Ryum, overvann før utløp i Vikanfjorden (Foto: Anne Sundet Tangen, Fylkesmannens miljovemavd ) Det er foretatt forhåndsvarsling av vedtaket, ved at utkast til vilkår til tillatelse er oversendt til Avinor, kommunen og naboene til anlegget for uttalelse (Fylkesmannens brev av ).

5 Side 5 av 12 Vikna kommune har i brev av meddelt at kommunen ikke har merknader til var selet om vedtak. Det har ikke kommet inn uttalelser fra naboene. Avinor har kommet med tilbakemelding vedr. noen av vilkårene i utkastet. Avinor er av den oppfatning at de utslippsmengdene som utkastet legger opp til er tilstrekkelige, men dersom det blir behov for å øke mengdene, ønsker Avinor dispensasjon /økte grenser. I tillegg ønsker Avinor at fristen for årsrapport settes til I. juli årlig, og ikke 1. mars. Selskapet ser det som hensiktsmessig å utarbeide årsrapport etter at avisingssesongen er avsluttet, noe som ikke vil være tilfellet 1. mars. Fylkesmannens vurderi ng Fylkesmannen har vurdert innholdet i Avinor sin søknad samt merknadene som framkom under forhåndsvarslingen. Til Avinor sine merknader vedr. utslipp, opplyser Fylkesmannen at evt. økte grenser/dispensasjon må omsøker. Evt. søknad vil bli behandlet som egen sak/enkeltvedtak av Fylkesmannen. Når det gjelder ønsket om å sende inn årsrapport innen 1. juli, vil Fylkesmannen etterkomme dette. Annen rapporteringspliktig virksomhet har 1. mars som frist for innsending av årsrapport for foregående år. Dette er bakgrunnen for at utkastet la opp til 1. mars som frist for årsrapportering. Fylkesmannen aksepterer at Avinor legger opp til rapport eri ng innen I. juli av avisingssesongen som strekker seg fra høsten til påfølgende vår. Fylkesmannen har registrert at bruk av ure a til baneavising ved flyplassene i Norge er i ferd med å bli erstattet av altern ative kjemikalier. For å redusere utslippene, ble det i utkastet til vilkår til utslippstillatelse for Rørvik lufthavn Ryum, foreslått utfasing av urea med frist Avinor har gitt tilbakemelding om at denne utfasingen er gjennomførbar. Brannøvingsfeltet som tidligere har vært i bruk ved Rørvik lufthavn, inngår ikke i den framtidige virksomheten ved flyplassen. Feltet skal saneres, og alle brannrester og avfall for øvrig på feltet skal leveres til godkjent avfallsanlegg. Brannøvelser vil framover foregå ved eget øvingsanlegg på annen lokalitet som har utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Fylkesmannen er av den oppfatning at de tiltak og rutiner det legges opp til ved Rørvik luft havn Ryum, er miljømessig akseptable. Vilkårene er for en stor del i tråd med Avinor sin søknad. Fylkesmannen har kommet til at utslippstillatelse med vilkår kan gis. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningslovens 11. Vilkårene er gitt med hjemmel i forurensningslovens 16. Med de vilkår som er stilt i tillatelsen mener Fylkesmannen at dri ft av Rørv ik lufthavn Ryum skal kunne foregå uten at dette medfører uakseptable miljøforstyrrelser. Det har vært fremmet søknader for alle flyplassene i Nord-Trøndelag for Fylkesmannen i 2003 og Dette er lufthavnene i Rørvik og Namsos, samt Trondheim lufthavn Værnes. Værnes er langt større enn de to andre, og har et langt større fomrensningspotensiale. Ved Værnes har det vært stilt krav om utredninger før sluttbehandling av søknaden. I tillegg har lokaliseringen av det planlagte brannøvingsfeltet ved Værnes vært uavklart. Fylkesmannen har på bakgrunn av sakenes størrelse/fomrensningspotensiale prioritert behandlingen av Værn es fr amfor Rørv ik og Namsos. Dette har ført til at saksbehandlingen har tatt lang tid, noe Fylkesmannen beklager.

6 Side 6 av 12 Vedtak Med hjemmel i forurensningslovens I l gir Fylkesmannen Avinor tillatelse til dri ft av Rørv ik luft havn Ryum. Driften skal skje iht. gitte vilkår (se vedlegg ). Vilkårene er fastsatt med hjemmel i fomrensningslovens 16. Klageadgang mm Tillatelsen kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannens miljøvernavdeling. Klageinstans er Statens forurensningstilsyn. Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Statens forurensningstilsyn kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages. Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen og evt. Statens forurensningstilsyn kunne gi på forespørsel. Med hilsen Tor Eil Kaspersen nestleder (e.f) Vedlegg: vilkår til utslippstillatelse til Rørvik lufthavn Ryum (side 7 12) Kopi av brev med vedlegg til: Avinor AS Postboks Gardermoen Avinor Midt-Norge Trondheim lufthavn Værnes 7500 Stjørdal Alf Ivan Dekkerhus 7900 Rørv ik Karstein Kjølstad Turi d lnderberg 7600 Levanger Vikna kommune 7900 Rørv ik Saksbehandlers telefon:

7 Side 7 av 12 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG MILJØVERNAVDELINGEN Utslippstillatelse for fly- og baneavising ved Rørvik lufthavn Ryum Med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 m. 6, 11, jf 16 gir Fylkesmannen i Nord-Trøndelag med dette Avinor tillatelse til utslipp fra fl y- og baneavising ved Rørvik lufthavn Ryum. Tillatelsen er gitt på bakgrunn av opplysninger av søknad av og opplysninger som er kommet fram under behandlingen av søknaden. Vilkår er gitt på de etterfølgende sidene. Tillatelsen gjelder fra d.d. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter tillatelsens ikrafttredelse, skal Avinor sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. Data for virksomheten: Virksomhetens navn: Aktivitet: Beliggenhet: Postadresse: Poststed: Kommune: Avinor Fly- og baneavising Rørvik lufthavn Ryum Rørv ik luft havn 7900 Rørv ik Vikna Tor Egil asperses e.f. Ileder Anne S det Tangen saksbe ridder/overingeniør

8 Side 8 av JURIDISKE VILKÅR Denne tillatelsen er basert på følgende lover og forskrifter: Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven ) av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av Fors kri ft om forurensning av Fors kri ft om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsar beid i virksomheter (intemkontrollforsk ri ften) av Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av TVANGSMULKT I medhold av forurensningslovens 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som foru tsatt i tillatelsen. 3. OVERTREDELSE AV VILKÅRENE Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til Forurensningsloven. Ved overt redelse av tillatelsen, eller vilkårene knyttet til denne kommer forurensningsloven kap. 1 0 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser. 4. NØDVENDIG SIKKERHET Den ansvarlige for virksomheten skal stille nødvendig sikkerhet for utgifter som følge av evt. erstatningskrav iht. 57 og 63 i forurensningsloven. 5. AVISINGSVÆSKk:N Avisingsvæsken som benyttes til fl y- og baneavising skal ikke føre til merkbar skade eller ulempe av betydning i omgivelsene. Avinor skal foreta miljøevalueringer av alle kjemikalier som inngår i avisingsvæskene. Miljøevalueringene skal bla. foretas i forbindelse med inngåelse av alle kontrakter på kjemikalier som innebærer utslipp. Avinor skal ha oversikt over hvilke kjemikalier det er ønskelig å erstatte med mindre miljøskadelige altern ativer samt en plan for å gjennomføre dette.

9 Side 9 av 12 Økotoksikologisk dokumentasjon i henhold til SFTs retningslinjer for testing skal foreligge for alle kjemikalier i fl y- og baneavisingsvæskene. Dersom Avinor endrer avisingsvæsker, produsent eller prosedyre kan det skje uten forhåndsgodkjenning av Fylkesmannen, såfremt at endringen kan dokumenteres ikke å føre til negativ miljøeffekt i form av øket glykolforbruk totalt og pr. fly eller øket utslipp av giftige tilsetningsstoffer. Eventuell endring skal meddeles Fylkesmannen med kopi til Vikna kommune. Dersom det er tvil om en endring innebærer positiv eller negativ miljøeffekt skal Fylkesmannen forhåndsgodkjenne endringen. 6. UTSLIPP TII, VANN 6.1 Flyavising Inntil videre kan glykolholdig overvann fra flyavisingen ledes via overvannsystemet Vikanfjjorden. til Mengden avisingsvæske som det tillates utslipp for tilsvarer mengden forbrukt avisingsvæske og skal ikke overstige 1500 liter (målt som 100 % glykol) pr avisingssesong. Snødeponi kan anlegges inntil videre som omsøkt. Fylkesmannen kan evt. fastsette nye utsleppsgrenser på bakgrunn av nye målinger. 6.2 Baneavising Urea skal faser ut som baneavisingsmiddel All bruk av urea skal være opphørt innen Fra baneavising tillates det utslipp av organisk stoff tilsvarende en KOF-belastning på 7000 kg 02 pr. år 6.3 Gjødsling Det skal gjennomføres gjødsling av kantarealene ved rullebanen for å øke nedbrytingen av avisingskjemikaliene. 6.4 Sikringstiltak Det skal etableres rutiner for kontroll og vedlikehold av tekniske installasjoner som tanker, ledningsnett og lignende som sikrer varig tetthet. 6.5 Oljeholdig avløpsvann Oljeholdig avløpsvann skal ledes til oljeavskiller iht. forurensningsforskriften kap. 13 om utslipp av oljeholdig avløpsvann mv. Oljeutskiller skal tømmes og vedlikeholdes regelmessig slik at den virker etter hensikten. Oppsamlet olje fra oljeavskiller skal leveres til godkjent mottaker av farlig avfall.

10 Side 10 av AVFALL 7.1 Farlig avfall Eventuelt avfall som omfattes av avfallsforskriftens kap I 1 om farlig avfall skal lagres og leveres i henhold til forskriften krav. Farlig avfall som lagres i påvente av levering/henting, skal være merket slik at avfallet kan identifiseres, og skal sikres slik at lageret ikke fører til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett. Lageret skal også være sikret mot avdamping av forurensning til luft. Lageret skal være sikret mot adgang for uvedkommende. 7.2 Ordinært avfall Bedriften skal i størst mulig grad minimere dannelsen av avfall som følge av sin virksomhet. Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal søkes redusert mest mulig. Alt avfall som oppstår ved anlegget skal behandles i tråd med gjeldende regleverk på avfallsområdet (avfallsfo rs kri ften). Deponeri ng og brenning av avfall er ikke tillatt. Alt avfall skal lagres på en slik måte at det ikke er skjemmend eller fører til fare for lukt, avrenning eller annen foru rensning. Avfallet skal ikke lagres unødig før det sort eres og videresendes for gjenvinning eller sluttdispone ri ng ved godkjente anlegg. 8. INTERN KONTROIA. 8.1 Ansvar og internkontroll Det er Avinor sitt ansvar å overholde de krav og vilkår som er satt i denne tillatelsen. Dette innebærer at anlegg og utstyr skal dri ves og vedlikeholdes slik at utslippene minimeres. Fylkesmannen forutsetter at Avinor regelmessig vurderer ulike drifisaltemativer, herunder alternative avisingsmetoder, og til enhver tid benytter best tilgjengelig teknologi for å minimere utslipp. 8.2 Plikt til å innarbeide konsesjonskrav i Avinor sin internkontroll De til enhver tid gjeldene rammer og vilkår i tillatelsen skal innarbeides i Avinor sin internkontroll, jf. forskrift om systematisk helse, -miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (intemkontrollforskriften) av 6. desember Dette medfører bla. at Avinor skal kartlegge den risiko som virksomheten innebærer for det ytre miljø og utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det skal også utar beides ru tiner for å avdekke, rette opp og forebygge overt redelser av fastsatte krav. 9. AKUTT FORURENSNING 9.1 Forebygging av akutte utslipp Avinor plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense ri sikoen for akutte utslipp fra avisingsanlegget. Tiltakene skal være basert på en systematisk gjennomgang av virksomheten. 9.2 Beredskapsplikt Avinor skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og

11 Side I I av 12 begrense virkningen av akutt forurensning fra virksomheten, jf. forurensningsloven 40. Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse for å fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Beredskapen skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i virksomhetens aktiviteter. Virksomhetens beredskap skal nedfelles i egen beredskapsplan for anlegget. 10. RAPPORTERING ETC Rapportering Rapport for siste avisingssesong skal oversendes Fylkesmannen innen hvert år. Rapporten skal gjøre rede for forbruk og utslipp av fly- og baneavisingsvæske, avfallsmengder og energiforbruk. Eventuelle hendelser eller uregelmessigheter skal oppsummeres i rapporten i tillegg til ordinær varsling, jf pkt Ytterligere utslippsreduksjon Avinor skal søke å redusere sine utslipp, og arbeide aktivt for å være oppdatert mht. mest miljøvennlige produktaltemativer, og ta disse i bruk der det er aktuelt (substitusjonsplikten). 11. GENERELLE VILKÅR De komponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i tillatelsen. Det er viktig å være oppmerksom på at bedriftens forurensninger isolert sett er uønsket, og at bedriften plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jfr. forurensningslovens 7. Det er imidlertid også bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for bedri ften Myndighetenes kontroll Avinor plikter å la representanter for fomrensningsmyndighetene kontrollere virksomheten til enhver tid. Virksomheten skal ved kont ro ll kunne fr emlegge dokumentasjon som viser at virksomheten dri ves i samsvar med vilkårene satt i tillatelse Varslingsplikt Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal Avinor varsle brannvesenet iht. forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet 9. juli tillegg skal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Vikna kommune var sles Nye forhold, endring av tillatelsen Som foru tsetninger for tillatelsen er opplysninger i søknaden om utslippstillatelse fra Avinor av , samt øvrige opplysninger fra Avinor fremkommet under sakens behandling. Vesentlige endringer i forutsetningene, som endring av avisingsmidler, behandling av brukt avisingsvæske skal tas opp med Fylkesmannen på forhånd.

12 Side 12 av 12 Det vises og til regler om endring og omgjøring av tillatelse, jf. forurensningsloven 18. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bru k innen 4 år etter tillatelsens ikrafttredelse, skal bedri ften sende Fylkesman nen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at eventuelle endri nger i tillatelsen kan vurderes. Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den ansvar lige gi Fylkesmannen melding om dette. Evt. endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlig. Dersom bedriften i særlige tilfelle og pga. tidsnød har fått muntlig tillatelse til midlertidig å overtre fastsatte vilkår, skal denne være bekreftet skriftlig av Fylkesmannen så snart som mulig. Det er imidlertid bedriftens ansvar å dokumentere slik hjemmel for å overt re tillatelsens vilkår. Evt. flytting av virksomheten, endringer i eierforhold, eller andre forhold som har betydning for Fylkesmannens arbeid skal uten opphold meldes til Fylkesmannen. Tillatelsen er gitt til Avinor og kan ikke overdra s helt eller delvis uten samtykke fr a Fylkesman nen. Det gjøres oppmerksom på at eiers kifte kan utløse endri nger i tillatelsen i samsvar med forurensningslovens l Forholdet til granneloven Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om visse forurensningsskader i enkelte tilfeller må påregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir høve til, er ikke bed ri ften dermed fri tatt for plikt til å betale erstatning eller vederlag etter granneloven, jfr. forurensningslovens Nedleggelse, driftsstans m.m. Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det gis melding til Fylkesmannen. Ders om virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til Fylkesmannen om virksomheten ønskes start et på ny.

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG Miljøvernavdelingen L/. c i. LU4J FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Sakvbehandler: Anne Sundet Tangen Deres ref: Vårdato: 14.12.2005 Vår ref.: 2004/1773 Arkiv., 461.3 Avinor Namsos lufthavn Høknesøra 7800

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 20.12.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2004/267 Arkivnr: 471 Halvorsen Pukk og Transport AS Halsan 7600 LEVANGER

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune

Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune Bedriften plikter heretter å drive sin virksomhet i samsvar med vilkårene gitt her. For enkelte vilkår er det

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven utslipp fra brannøvingsfelt

Tillatelse etter forurensningsloven utslipp fra brannøvingsfelt FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 461.3 21.10.2005 2005/4249-0 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Magne Nesse 77 64 22 27 06.09.2005 Lenvik

Detaljer

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS Slipen Mekaniske AS post@slipen.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/7109 Deres ref: Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra

Detaljer

Deres ref: Vår dato: 16.06.2006 Vår ref.: 2003/ 1342 Arkivnr: 461.3

Deres ref: Vår dato: 16.06.2006 Vår ref.: 2003/ 1342 Arkivnr: 461.3 A FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG Milj Øvernavdelingen Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Deres ref: Vår dato: 16.06.2006 Vår ref.: 2003/ 1342 Arkivnr: 461.3 Avinor Trondheim Lufthavn Værnes 7500 Stjørdal

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.09.2011 2005/10172 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Nordasfalt AS, avd. Narvik

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad Utslippstillatelse for Onyx Industriservice, Fredrikstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf og med endring er i medhold av 18. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 27.09.2011 2005/6034 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Veidekke ndustri AS Distrikt Nordland/Troms

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Rørvik lufthavn

Rapport etter kontroll ved Rørvik lufthavn Rapport etter kontroll ved Rørvik lufthavn Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Rørvik lufthavn Flyplassveien 125, 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Jan Rune Sæbø, lufthavnsjef Organisasjonsnummer

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bossnett AS Fylkesmannen gir Bossnett AS tillatelse med hjemmel i kapittel 2 i forurensningsforskriften, jf. 7 og 11 i forurensningsloven. Tillatelsen

Detaljer

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum Saksbehandler: Anne Sundet Tangen, tlf: 74168065 Kontrollrapport Dato for kontrollen: 11.04.2011 Informasjon om kontrollert virksomhet Navn: Nortura SA avd. Steinkjer Adresse: Serviceboks 2508, 7725 Steinkjer

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I MEHAMN GAMVIK KOMMUNE (gnr.3 /bnr. 438)

TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I MEHAMN GAMVIK KOMMUNE (gnr.3 /bnr. 438) FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL DRIFT AV OMLASTINGSTASJON I MEHAMN GAMVIK KOMMUNE (gnr.3 /bnr. 438) Tillatelsen er gitt i medhold av

Detaljer

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE I

Detaljer

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Svolvær lufthavn - Helle

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Svolvær lufthavn - Helle Fylkesmannen i Nordland 10. JAKZ066 Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Hege Rasmussen, 75 53 15 68 06.01.2006 2005/1450 461.3 hra@fmno.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 15.11.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/6149 Arkivnr: Glømmen entreprenør AS Akslastien 1 7820 Spillum Oppfølging

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) SAR AS I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune.

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS Lille Lerresfjord 9536 KORSFJORDEN Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr Avinor Brønnøysund lufthavn Postboks 150 2061 GARDERMOEN Saksbehandler: Hege Rasmussen e-post: fmnohra@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 56 Vår ref: 2005/1451 Deres ref: Vår dato: 06.06.2014 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest Utslippstillatelse for Forsvarsbygg Utvikling Vest gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i

Detaljer

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 31.01.2017 Deres ref.: AU-OSE-00123 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-0012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 19.09.2001 1997/01023- Ark: 461.31 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Anita Enoksen Brandser 77 64 22 15 Kolo

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Røra Fabrikker , varsel om vedtak om risikoklasse og saksbehandlingsgebyr

Rapport fra tilsyn ved Røra Fabrikker , varsel om vedtak om risikoklasse og saksbehandlingsgebyr Saksbehandler: Leif Inge Paulsen Deres ref.: Vår dato: 22.06.2010 Tlf. direkte: 74 16 80 93 E-post: lip@fmnt.no Vår ref.: 2010/3849 Arkivnr: 461.3 Røra Fabrikker AS 7670 Inderøy Rapport fra tilsyn ved

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.11.2014 2007/3753/FMMRMATO/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes Vår ref. VARD GROUP AS AVD BRATTVÅG Postboks

Detaljer

Rapport fra tilsyn - Lofoten Viking AS

Rapport fra tilsyn - Lofoten Viking AS Lofoten Viking AS post@lofotenviking.com Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/3079 Deres ref: Vår dato: 23.06.2014 Deres dato: Arkivkode: Rapport fra

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Saksbehandler Anne Sundet Deres ref. Vår ref. 1997/00498 Vår dato 05.07.2000 Arkivnr 461.31 Inderøy Slakteri AS Meieribakken 4 7670 INDERØY Utslippstillatelse

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR <VIRKSOMHETENS NAVN, ADRESSE GNR, BNR> UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR kommune har behandlet søknad fra om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Detaljer

Kontroll av Ecopro AS

Kontroll av Ecopro AS Kontroll av Ecopro AS Virksomhet: Ecopro AS Tidsrom for kontrollen: Virksomhetens Russerveien 10, Virksomhetens adresse: 7650 Verdal kontaktperson: Organisasjonsnummer: 984853998 Deltagere fra Fylkesmannen:

Detaljer

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Gisle Vassenden Oslo, 13.08.2013 Deres ref.: AU-DPN OW MF-00333 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1216 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til bruk av

Detaljer

Lemminkäinen Norge AS Postboks Tromsø

Lemminkäinen Norge AS Postboks Tromsø FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 461.3 19.12.2005 2005/5220-4 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Frid Mikkola 77 64 22 15 18.10.2005 JEJ Lemminkäinen

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Rapport etter tilsyn hos Vital Rørvik AS i Vikna kommune

Rapport etter tilsyn hos Vital Rørvik AS i Vikna kommune Rapport etter tilsyn hos Vital Rørvik AS i Vikna kommune Virksomhet Virksomhetens adresse Organisasjonsnummer (BEDR) Vital Rørvik AS Stakkskardsveien 66 7900 Vikna 996 876 470 Tidsrom for kontrollen 08.04.2014

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon på Gudrun

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon på Gudrun Statoil Petroleum AS - Drift Sørlig Nordsjø Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 30.november 2017 Deres ref.: AU-GUD-00022 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/535 Saksbehandler: Marte Braathen Vedtak

Detaljer

Tilsyn med pukkverk Veset i Vefsn kommune rapport og pålegg om redegjørelse vedtak om gebyr

Tilsyn med pukkverk Veset i Vefsn kommune rapport og pålegg om redegjørelse vedtak om gebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Hege Rasmussen, 75 53 15 68 24.09.2009 2009/6788 462.2 hra@fmno.no Deres dato Deres referanse Mesta Austerbygdveien 74 8658

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 29.09.2017 Deres ref.: 1712_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1281-74 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig

Detaljer

LBC/BEB 95/487/The/ Kv

LBC/BEB 95/487/The/ Kv NETLAND & SØNNER A/S 4480 Kvinesdal LBC/BEB 95/487/The/433.13.Kv 15.06.95 TILLATELSE GITT NETLAND & SØNNER A/S TIL ETABLERING AV AVFALLSMOTTAK PÅ LERVIK INDUSTRIOMRÅDE I KVINESDAL KOMMUNE. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven

Detaljer

Tillatelse til mellomlagring av biogjødsel fra Ecopro AS i grustak i Okkenhaug, Levanger

Tillatelse til mellomlagring av biogjødsel fra Ecopro AS i grustak i Okkenhaug, Levanger Saksbehandler: Rakel Skjellegrind Deres ref.: Vår dato: 23.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 61 E-post: fmntrsk@fylkesmannen.no Vår ref.: 2011/2204 Arkivnr: 461.3 Jan Lyng Kløvjan Østre 7608 LEVANGER Tillatelse

Detaljer

Tillatelse - Jan Henriksen AS - Ålesund - mottak og lagring av farlig avfall - utvidelse av ramme

Tillatelse - Jan Henriksen AS - Ålesund - mottak og lagring av farlig avfall - utvidelse av ramme Jan Henriksen AS Postboks 7599 Spjelkavik 6022 Ålesund Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår saksbehandler: Vår dato: 23.01.2004 FM2003/4886/KOME/472 Kolbjørn Megård, 71258423 20.02.2004 Tillatelse - Jan

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Øst-Finnmark Avfallsselskåp- Postboks 146 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2017/1481 29.05.2017

Detaljer

Rapport fra tilsyn Biloppsamlingsaksjonen 2015

Rapport fra tilsyn Biloppsamlingsaksjonen 2015 Rana bilopphuggeri AS ranabil@online.no Saksb.: Sunniva S. Hartmann e-post: fmnosuh@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 07 Vår ref: 2005/10784 Deres ref: Vår dato: 26.5.2015 Deres dato: Arkivkode: 472 Rapport

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.11.2014 2007/3794/FMMRMATO/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes Vår ref. Fiskerstrand Verft AS Risevegen 23

Detaljer

Oversendelse av rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning Verdal

Oversendelse av rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning Verdal Saksbehandler: Rakel Skjellegrind Deres ref.: Vår dato: 14.10.2013 Tlf. direkte: 74 16 80 61 E-post: fmntrsk@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6413 Arkivnr: Norsk Gjenvinning AS Kometvegen 6 7652 VERDAL Oversendelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Saksbehandler Anne Sundet Deres ref. Vår ref. 1997/00495 Vår dato 06.07.2000 Arkivnr 461.31 Midt-Norge Slakteri AS avd. Levanger Kirkegt. 70 7600 LEVANGER

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 04.12.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/6452 Arkivnr: Innherred renovasjon Russervn 10 7650 VERDAL Oppfølging

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.06.2015 2010/2633/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kristiansund Mekaniske

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nilsen bilhuggeri

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nilsen bilhuggeri Vår dato: 03.11.2010 Vår referanse: 2010/2771 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Nilsen bilhuggeri v/ Ole Nilsen Gomsrudveien 252 3610 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266819 Rapport

Detaljer

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 30.07.2015 Deres ref.: AU-DPN-OE OSE-00145 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon-endring av tillatelse-

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 11.06.2015 2014/5692/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kystvågen Slip og

Detaljer

Tillatelse til utslipp fra BMC AS, Juve næringspark, Svelvik kommune

Tillatelse til utslipp fra BMC AS, Juve næringspark, Svelvik kommune BMC Storgaten 64 3060 Svelvik Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/2486 13.03.2006 33 37 11 90 Arkivnr: 462.2 Tillatelse til utslipp fra BMC AS,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 05.11.2014 2014/5789/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal Vår ref. Vard Group AS avd. Aukra Postboks

Detaljer

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje.

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje. FYLKESMANNEN I HORDALAND Sakshandsamar, innvalstelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 5956 Vågseidet Vår dato Vår referanse 2003/7175-472

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS

Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS Virksomhet Virksomhetens Adresse Sutterø avfallsanlegg Industriveien 13, 7502 Stjørdal Organisasjonsnummer 971791764 Tidsrom for kontrollen

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 04.08.2017 Deres ref.: AkerBP-Ut-2017-0240 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/311 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved virksomheten den 17. april Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved virksomheten den 17. april Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 21.05.2007 2006/8552 462.2 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Multiserv Norway AS Postboks

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

Boring og produksjon på Norne

Boring og produksjon på Norne Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 03.10 2016 Deres ref.: AU-NOR-00018 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/233 Saksbehandler: Tone Sørgård Boring og produksjon på Norne Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal NORSK GJENVINNING AS KRISTIANSUND Molde, 19.10.2017 Dalegata 137 6500 Kristiansund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Steinar Bjerkås Angvik 2007/1460 Saksbehandler:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 20.04.2010 2009/3121/ANML/542.9 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 Vår ref. Salmar Farming AS 7266 Kverva

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 11.11.2008 Saksbehandler: Leif Inge Paulsen Vår ref.: 2008/6333 Arkivnr: 471 Innherred Renovasjon IKS Russerveien 10 7650 Verdal

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.10.2010 2006/8830 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Elkem Salten Mårnes kvartsittbrudd

Detaljer

Bildevedlegg fra tilsyn Sisomar AS lokalitet Trollbukta Sørfold kommune

Bildevedlegg fra tilsyn Sisomar AS lokalitet Trollbukta Sørfold kommune Bildevedlegg fra tilsyn Sisomar AS lokalitet Trollbukta Sørfold kommune STATENS HUS Miljøvernavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Rapport etter tilsyn Mosjøen bil og maskindemontering AS - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport etter tilsyn Mosjøen bil og maskindemontering AS - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Mosjøen bil og maskindemontering AS Båthølen 8658 MOSJØEN Saksb.: Sunniva S. Hartmann e-post: fmnosuh@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 07 Vår ref: 2005/10783 Deres ref: Vår dato: 23.01.2015 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Leknes lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr

Rapport fra tilsyn ved Leknes lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr Avinor Leknes lufthavn Postboks 150 2061 GARDERMOEN Saksbehandler: Hege Rasmussen e-post: fmnohra@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 56 Vår ref: 2005/74 Deres ref: Vår dato: 27.11.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

Oversendelse av rapport etter tilsyn ved Isak D. Westgaard AS

Oversendelse av rapport etter tilsyn ved Isak D. Westgaard AS Saksbehandler: Rakel Skjellegrind Deres ref.: Vår dato: 16.10.2013 Tlf. direkte: 74 16 80 61 E-post: fmntrsk@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6463 Arkivnr: Isak D. Westgaard AS Industrivegen 13 7502 STJØRDAL

Detaljer

Boring og produksjon på Osebergfeltet

Boring og produksjon på Osebergfeltet Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 23.09.2015 Deres ref.: AU-OSE 00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Osebergfeltet Vedtak om endring

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse for etablering av område for brannøvelser

Oversendelse av utslippstillatelse for etablering av område for brannøvelser Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 02.11.2004 2004/3256 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Anne Mette Nordbak 32266821 471 Lindum Ressurs og Gjenvinning

Detaljer

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU Vår dato: 1.juni 2016 Vår referanse: 2016/3359 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Nina Dahl Saksbehandler: Gro Angeltveit Innvalgstelefon: 32 26 69 13 Brevet er sendt per e-post til: nina@ringseptik.no Inspeksjonsrapport

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref:. 03/00867 Vår dato: 19.02.2004 Saksbehandler: Leif Inge Paulsen Vår ref.: 2004/167 Arkivnr: 461.2 Frosta kommune Postboks 24 7634 Frosta Utslippstillatelse

Detaljer

TILSYN VED AVINOR AS, TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES

TILSYN VED AVINOR AS, TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG MILJØVERNAVDELINGEN TILSYN VED AVINOR AS, TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES Virksomhet: Avinor AS Repr. fra bedriften: Lasse Bardal, Johan Vemundstad, Hans Hogstad Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall side 1 Vår dato 16.08.2017 2007/1521/GUAU/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 10.08.2016 Vår ref. Vestnes Renovasjon AS Øveråslia

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen i Nord-Trøndelag FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Deres ref:. Vår dato: 05.07.2002 Saksbehandler: May Brit Myrholdt Gorseth Vår ref.: 2002/3433 Arkivnr: 542.1 Åsen Settefisk AS 7630 Åsen Verifikasjon

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Vår dato: 12.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2395 Arkivkode:463 Deres ref.: Oppfølging av sak om oljefilm på Levangersundet -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utslippstillatelse for Alta flyplass i Alta kommune.

Utslippstillatelse for Alta flyplass i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Cees Bronger 07.01.2004 Sak 2004/131

Detaljer

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Brønnøysund lufthavn

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Brønnøysund lufthavn Fylkesmannen i Nordland. JKT. 2005 Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Hege Rasmussen, 75 53 15 68 28.10.2005 2005/1451 461.3 hra@fmno.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Frilandskomposteringsanlegget Hagaskogen, Ål kommune - Endring av utslippstillatelse

Frilandskomposteringsanlegget Hagaskogen, Ål kommune - Endring av utslippstillatelse Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 04.03.2004 2003/13212 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Knut A. Moum 32 26 68 24 471 19.02.2004 Hallingdal Renovasjon

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMOS Dato for inspeksjonen:

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMOS Dato for inspeksjonen: Nexans Norway AS Att. Anne Fossen-Helle Pb 42 1751 HALDEN Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2007/12826 461.3 HEG Vår dato: 19.08.2011 Inspeksjonsrapport nummer: 2011.034.I.FMOS Dato for inspeksjonen:

Detaljer

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER Trondheim, 20.04.2016 Deres ref.: LT-GOL-MDI-0008 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2016/979 Reidunn Stokke Endring i tillatelse

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer