GRIEGHALLEN. Denne prislisten viser de elementer som vanligvis benyttes. Supplerende varer og tjenester, leveres etter kundens behov.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRIEGHALLEN. Denne prislisten viser de elementer som vanligvis benyttes. Supplerende varer og tjenester, leveres etter kundens behov."

Transkript

1

2 GRIEGHALLEN Grieghallen som utleiearena tilbyr sine kunder helhetlige produkter for aktuelle arrangement. Dette sikres gjennom Grieghallens egne produkter og langsiktige avtaler med våre underleverandører av alle varer og tjenester som er nødvendig for å skape et vellykket arrangement. Grieghallen leverer samtlige tekniske tjenester, lys- og lydanlegg, sceneteknikk og bevertning til alle arrangementer i huset. Denne prislisten viser de elementer som vanligvis benyttes. Supplerende varer og tjenester, leveres etter kundens behov. Våre faste underleverandører: Lyd, lys, scene, konferanseteknikk: Bevertning: Messe/utstilling: Vakttjenester: Billettsalg: Avab-CAC Bergen AS Terminus Gastronomi AS Plenum Messeutleie AS Nokas AS Revy- og Teaterservice AS Side. 2

3 KULTURARRANGEMENT LOKALLEIE Som hovedregel leies alle rom ut i 8 timers perioder 08:00-16:00 og 16:00-24:00. Dobbeltforestilling innenfor samme utleieperiode belastes med 50% tillegg av grunnleien Avvik fra dette avtales i hvert enkelt tilfelle Lokalleie for Griegsalen (konsertsalen) og Peer Gynt salen inkluderer grunneleie, tilhørende garderober, standard scene. Nødvendig vakthold/publikumsbetjening for avvikling av en konsert/forestilling kommer i tillegg til grunnleien. Alt billettsalg til forestillinger skal anvende Grieghallens billettsystem. Systemavgift for bruk av billettsystem kr. 15,- pr. billett Utstyr og nødvendig teknisk personell kommer i tillegg. Kulturarrangementer er i hovedsak unntatt fra MVA. For noen tjenester (f.eks. vakthold) tilkommer MVA. Leiepriser - Grunnleie for 8-timers periode Griegsalen (konsertsalen 1400/ 1500 publikumsplasser) kr Normalt vakthold for en konsert ca 30 t + scenemester Peer Gynt ( inntil ca 500 publikumsplasser) kr Normalt vakthold for en konsert ca 20 t + scenemester Peer Gynt ( stående 1500 publikumsplasser) inkl. normalt vakthold og scenemester kr Edvard Griegs plass og Dovregubbens Hall leies ut etter avtale. Edvard Griegs plass er egnet for uteaktiviteter, messer og konserter. Dovregubbens Hall (3.500 kvadratmeter) er egnet for Events og messer/utstillinger Side. 3

4 PERSONELL Personell utover tjenester som er inkludert i grunnleien for Griegsalen (konsertsalen) og Peer Gynt salen prises som følger pr. time: Personell Lyd kr 510 Personell lys kr 510 Personell Scene kr 510 Driftstekniker kr 550 Vakthold (eks MVA) kr 375 AV- Tekniker kr 600 Bærehjelp/ryddehjelp kr 350 Alle priser er eks MVA (se avsnitt om MVA på side 3) og gjenstand for endring etter tariffoppgjør INSTRUMENTER Yamaha Flygel kr Yamaha Piano kr Steinway Piano kr Steinway Flygel kr Digitalt kirkeorgel kr Alle instrumenter stemmes jevnlig. Ekstra stemming belastes leietaker. Side. 4

5 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR LEIE AV GRIEGHALLEN 1. GYLDIGHET OG KONTRAKTSDOKUMENTASJON Enhver leieavtale må for å være gyldig inneholde minimum ett av følgende skriftlige dokumenter: a) Skriftlig tilbud fra Grieghallen AS, heretter kalt Utleier, og skriftlig aksept fra leietaker, eller b) Signert kontrakt innenfor den i 3 nevnte akseptfrist. Sist daterte kontrakt erstatter tidligere tilbud/kontrakter 2. DEFINISJONER 2.1. Utleier - Grieghallen AS 2.2. Leietaker - det rettssubjekt som Utleiers tilbud er skriftlig rettet til Avbestilling Leietakers annullering av inngått gyldig kontrakt som ikke er basert på vesentlig mislighold fra Utleiers side Avbestillingsgebyr Gebyr som må utbetales fra Leietaker til Utleier som vilkår for at Leietaker skal fristilles fra sin kontraktsforpliktelse Grunnleie leiesum for lokaler inkl. standard utrustning og bemanning i henhold til prisliste og signert kontrakt 2.6. Tilleggstjenester utrustning og bemanning utover standard samt bevertning 2.7. Kontraktssum grunnleie pluss betaling for tilleggstjenester i henhold til skriftlig kontrakt 2.8. Rekvisisjon Dokument som Utleier benytter for Leietakers bestilling av tilleggstjenester som ikke inngår i Utleiers tilbud. 3. AKSEPTFRIST Skriftlig aksept fra leietaker med signert kontrakt/tilbud må være fremkommet til Utleier innen 14 dager etter den skriftlige leieavtalens datering med mindre annet fremgår av tilbudet. Fremkommer aksepten etter dette tidspunkt, er Utleier ubundet av sitt tilbud/kontrakt uavhengig av forsinkelsens årsak. Den for sent innkomne aksept er å anse som et rettslig bindende tilbud fra Leietakers side som Utleier fritt kan forkaste eller akseptere. Aksept må i tilfelle fra Utleiers side fremkomme skriftlig innen rimelig tid. 4. AVBESTILLING Enhver avbestilling må skje skriftlig. Avbestilling kan bare skje på følgende vilkår: 4.1 Avbestilling fremkommet til Utleier inntil 4 måneder før arrangement, utløser med de nedenforstående mulige tillegg ( pkt. 4.5) et avbestillingsgebyr for Leietaker tilsvarende 25 % av kontraktsfestet grunnleie. 4.2 Avbestilling fremkommet til Utleier inntil 2 måned før arrangement utløser med de nedenforstående mulige tillegg (pkt 4.5) et avbestillingsgebyr for Leietaker tilsvarende 50 % av kontraktsfestet grunnleie. 4.3 Avbestilling fremkommet til Utleier inntil 1 måned før arrangement utløser med de nedenforstående mulige tillegg (pkt 4.5) et avbestillingsgebyr for Leietaker tilsvarende 75 % av kontraktsfestet grunnleie. 4.4 Avbestilling fremkommet til Utleier senere enn 1 måned før arrangement utløser et avbestillingsgebyr for Leietaker tilsvarende 100 % av kontraktsfestet grunnleie. 4.5 Dokumenterte direkte kostnader kan i tillegg avkreves Leietaker i tillegg til ovennevnte avbestillingsgebyr. 5. REKVIRERTE TJENESTER Utleiers forpliktelser er absolutt uttømmende definert i det skriftlige tilbud/kontrakt. Dersom Leietaker har behov for ytterligere tjenester til gjennomføring av det avtalte arrangement, skal Utleier ha opsjon til å levere også disse. Alle slike tjenester avtalt før og etter kontraktsinngåelsen avregnes i henhold til de til enhver tid foreliggende prislister hos Utleier. Slike tjenester skal skriftlig avtales ved signert rekvisisjon. Rekvisisjonen skal signeres av så vel representanter for Utleier som for Leietaker. Enhver tilstedeværende person som opptrer for eller på vegne av Leietaker er kompetent til å signere en rekvisisjon på vegne av Leietaker med mindre spesielt navngitte rekvisisjonskompetente personer er angitt i Leietakers opprinnelige aksept. Avbestilling av utstyr/personell eller andre rekvirerte/avtalte tjenester senere enn 14 dager før arrangement finner sted belastes i henhold til kontraktsfestet bestilling. 6. BEVERTNING All bevertning i Grieghallen forestås av Utleiers faste restauratør. Leietaker er forpliktet til å angi nøyaktig antall kuverter senest 1 måned før arrangementstart. Fra dette tidspunkt (1 måned før arrangementstart) og inntil 48 timer før tidspunktet for bevertning har Leietaker alene rett til å justere antallet kuverter med 5 %. Endring av antallet kuverter må skje skriftlig og være fremkommet Utleier før nevnte tidspunkt for å ha betydning for avtalt pris og antall kuverter. Antallet kuverter kan ikke reduseres senere enn 48 timer før tidspunktet for bevertning uten at Leietaker belastes for allerede angitt antall til full pris. Ved leie av Grieghallen til kurs, møter, messer, konferanser m.v. skal Leietaker (arrangør) informere deltagerne om hva som er inkludert i kontrakten og hva den enkelte deltaker selv skal betale. Leietaker er ansvarlig for ikke oppgjorte deltagerregninger. 7. OVERDRAGELSE AV LEIETAKERS RETTIGHETER Leietaker kan ikke overdra sine kontraktsrettigheter og/eller forpliktelser til annen juridisk person uten å ha innhentet Utleiers skriftlige aksept. 8. BILLETTSYSTEM Ved arrangement i Grieghallen forplikter Leietaker seg til å benytte Utleiers til enhver tid gjeldende system for billettsalg. Ved enkelte anledninger kan det, etter skriftlig avtale med Utleier, benyttes andre former for billettsalg. Leietaker svarer billettavgifter etter Utleiers prisliste. Billettinntektene er Leietakerens, og Leietakeren står ansvarlig overfor publikum ved avlysning og lignende. Ved avlysning og lignende kan imidlertid Utleier i samarbeid med Billettservice AS forestå eventuell tilbakebetaling til publikum. Slik tilbakebetaling kan imidlertid bare organiseres dersom tilstrekkelig med midler stilles til rådighet, jfr. herunder Utleiers rett i henhold til neste ledd. Utleier har rett til å holde sitt kontraktsfestede tilgodehavende (kontraktssum pluss betaling for rekvirerte tjenester, jfr pkt. 5) tilbake fra billettinntektene, inntil arrangementet er gjort opp. Leietaker kan anmode om forskuddsbetaling av billettinntektene, under den klare forutsetning at det til enhver tid er dekning for Utleiers krav i gjenværende billettinntekter. Leietaker må påregne at en slik transaksjon kan ta noe tid grunnet Billettservice betalingsrutiner. Leietaker disponerer inntil 1501 plasser i Grieghallen. Utover dette finnes 32 plasser som disponeres av Utleier: 16 plasser i salen på rad R, plass Plassene 14,15, 28 og 29 på rad 10, plassene 15, 16, 30 og 31 på rad 11, plassene 15, 16, 31 og 32 på rad 12 og plassene 15,16, 32 og 33 på rad 13. Ovennevnte plasser disponeres av Utleier til internt bruk og til markedsføringstiltak. Disse plassene vil, dersom Grieghallen ikke benytter disse, frigis til ordinært salg og komme i tillegg til de I Peer Gynt salen disponerer Leietaker inntil 1500 plasser, inklusive publikum som måtte stå på gjestelister o.l. Utleier disponerer inntil 20 plasser for internt bruk. Disse plassene kommer i tillegg til det antall billetter leietaker disponerer for salg. Grieghallen er med i ordningen Ledsagerbevis som i enkelte tilfeller kan redusere antall tilgjengelige billetter for salg. Side. 5

6 9. UTSTILLINGER OG SIKKERHET Av sikkerhetshensyn m.m. skal Utleier alltid på forhånd ha godkjent eventuelle messe og utstillingsplaner. Planene må nøyaktig beskrive den forutsatte bruk av lokalet. 10. GODKJENNELSE AV PROGRAMMER OG PROGRAMMATERIELL Ethvert materiell beregnet til det eksterne publikum vedrørende arrangement i Grieghallen kan kreves forhåndsgodkjent av Utleier. I den grad slikt materiell anvender Grieghallens logo og/eller bilder av eller fra Grieghallen skal materiellet forhåndsgodkjennes av Utleier. Utleier skal før arrangementet motta for internt bruk minimum 5 fem eksemplarer av ferdigtrykket program eller lignende som planlegges distribuert til publikum. 11. SALG AV PROGRAMMER, SUVENIRER O.A. Utleier kan, hvis Leietaker ønsker det, forestå salg av programmer, cd/plate/kassetter, suvenirer o.a. mot provisjon/minimumsbeløp i henhold til de til enhver tid gjeldende prislister. Ved salg av slikt materiell som Utleier ikke forestår, belastes Leietaker en avgift/minimumsbeløp i henhold til de til enhver tid gjeldende prislister. 12. RADIO OG TV-OPPTAK Radio og/eller TV-opptak/transmisjoner kan kun skje etter egen avtale med Utleier. 13. OFFENTLIGE TILLATELSER OG ARTISTSKATT Leietaker må selv innhente alle nødvendige offentlige tillatelser, herunder polititillatelser og arbeids og oppholdstillatelser, samt sørge for avregning med TONO. For å ivareta Utleiers ansvar knyttet til innkreving av artistskatt for artister bosatt utenfor Norge, vil Utleier holde tilbake 15 % av brutto billettomsetning inntil Leietaker kan dokumentere at skatt er betalt. Slik dokumentasjon forplikter Leietaker seg til å legge frem innen 1 en uke etter avviklet arrangement. 14. ØKONOMISK ANSVAR I FORHOLD TIL PUBLIKUM Leietaker hefter alene for enhver økonomisk forpliktelse i forbindelse med billettsalg til publikum og økonomiske avtaler og mellomværende med de opptredende. 15. FORSIKRINGER OG SERTIFISERING AV TEKNISK UTSTYR OG PERSONELL Utleier er forsikringsdekket innenfor normale regler for tredjemannsforsikring. Leietaker er ansvarlig for all forsikring av medvirkende og medbrakt utstyr og personell til betjening av dette. Utleier ha rett til å forlange forsikringsbevis fra leietaker og rett til å avvise utstyr og personell som ikke oppfyller norske krav til sertifisering. Bruk av PYROTEKNIKK skal godkjennes av Utleier og betjenes av sertifisert personell. 16. BETALING OG MORARENTER Prisene forutsetter uavkortet betaling på forfallstidspunktet når dette er avtalt på forhånd og for øvrig innen 14 dager etter at fakturadato. Ved forsinket betaling påløper 1% morarente pr. påbegynt måned. Utleier har rett til å innkreve følgende depositum: 1/3 av Kontraktsummen ved undertegning av kontrakt, 1/3 av Kontraktsummen den dag Leietaker tar leieobjektet i sin besittelse helt eller delvis og 1/3 av Kontraktsummen umiddelbart etter at arrangementet er avsluttet. 17. HEVINGSADGANG VED FORCE MAJEURE Utover adgangen til å heve kontrakten ved Leietakers konstaterte eller anticiperte vesentlige mislighold, har Utleier adgang til å heve kontrakten med umiddelbar virkning dersom det p.g.a. ekstraordinære situasjoner utenfor Utleiers kontroll så som politiforbud, streik, krig m.v. er grunn til å frykte at det kan oppstå risiko for skade av publikum eller bygning og/eller dens tilbehør og inventar. Leietaker har ved ekstraordinære situasjoner utenfor Leietakers kontroll så som politiforbud, streik, krig m.v. samme hevingsadgang. Dersom Leietaker påberoper seg hevingsadgang p.g.a. sykdom hos artist/ensemble/medvirkende kan denne hevingsadgangen kun hevdes mot at Leietaker fremviser autorisert legeattest fra norsk lege. Utleier er i et slikt tilfelle ikke ansvarlig for det eventuelle tap slik heving vil påføre Leietaker. 18. LEIETAKERS MISLIGHOLD Utleier har rett til å heve denne avtale dersom Leietaker misligholder sine forpliktelser overfor Utleier vesentlig. Betalingsmislighold skal alltid anses som vesentlig.utleier har dessuten rett til å heve denne avtalen dersom Leietaker innleder utenrettslige eller offentlige gjeldsforhandlinger og/eller dersom Leietaker blir tatt under skifterettens behandling som konkursbo eller det for øvrig sannsynliggjøres at Leietaker ikke vil være i stand til å gjøre opp for sine forpliktelser i henhold til foreliggende avtale. Leietaker plikter å erstatte utgifter og/eller tap herunder følgetap som Utleier måtte bli påført som følge av enhver form for mislighold fra Leietakers side. 19. TVANGSFRAVIKELSE. Leietaker vedtar tvangsfravikelse uten søksmål og dom i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13 for det tilfellet at Leieobjektet og/eller de arealer som omfattes av leieforholdet ikke fraflyttes til tross for at Kontraktssummen helt eller delvis ikke blir betalt, jf tvangsfullbyrdelseslovens 13, 2.ledd a). Likeledes vedtar Leietaker tvangsfravikelse uten søksmål og dom i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13 for det tilfellet at Leieobjektet og/eller de arealer som omfattes av leieforholdet ikke fraflyttes til tross for at leietiden er gått ut, jf. tvangsfullbyrdelseslovens 13-2, 2.ledd b). 20. MOTREGNING Leietaker har ikke rett til å bringe krav i motregning mot Utleiers krav på Kontraktssummen, deler av denne eller andre pengekrav etter denne avtale. 21. OPPHØR OG TILBAKELEVERING Leietaker plikter å levere lokalet tilbake i samme stand som ved leieforholdets begynnelse. Leietaker forplikter seg til å erstatte enhver skade som måtte være skjedd i forbindelse med leieperioden såfremt ikke skaden er forvoldt av Utleiers eget personell. Dersom de aktuelle skader som Leietaker hefter for er av en slik karakter at det påfører Utleier følgetap, er Leietaker ansvarlig for dette tap. Så vel Utleier som Leietaker har rett til å kreve registreringsbefaring av leieobjektet før og etter arrangementet. Side. 6

7

8 Alle priser eks. mva. Side 3. Stort lydanlegg Griegsalen ,- Side 4. Stort lydanlegg Peer Gynt ,- Side 5. Standard lydanlegg Griegsalen ,- Side 6. Standard lydanlegg Peer Gynt 7.100,- Side 7. Tale/musikkanlegg Griegsalen 5.300,- Side 8. Tale/musikkanlegg Peer Gynt 4.700,- Side 9. Annonseringsmikrofon 1.640,- Side 10. Monitormiks 8.700,- Side 11. Tale/musikkanlegg mobilt 3.000,- Side 12. Stort lysanlegg Griegsalen ,- Side 13. Illustrasjon lysrigg Griegsalen Side 14. Stort lysanlegg Peer Gynt ,- Side 15. Illustrasjon lysrigg Peer Gynt Side 16. Standard lysanlegg Griegsalen 9.000,- Side 17. Standard lysanlegg Peer Gynt 9.000,- Side 18. Lite lysanlegg Griegsalen 4.300,- Side 19. Lite lysanlegg Peer Gynt 4.300,- Side 20. Pyntelys 1.750,- Side 21. Konferansepakke Griegsalen ,- Side 22. Konferansepakke Peer Gynt ,- Side 23. Konferansepakke møterom Side 24. Data/videovisning Griegsalen ,- Side 25. Data/videovisning Peer Gynt 9.100,- Side 26. Data/videovisning møterom 3.800,- Side 27. Diverse Side 28. Teknikk foaje liten ,- Side 29. Teknikk foaje standard ,- Side 30. Teknikk foaje stor ,-

9 LYD Griegsalen Stort lydanlegg lydanlegg Meyer Sound høyttalersystem hovedsystem, venstre side, flydd; 8 Meyer Mica 2 Meyer UPA1frontfills 2 Meyer 650R2, sub hovedsystem, høyre side, flydd; 8 Meyer Mica 2 Meyer UPA1 frontfills 2 Meyer 650R2, sub miksebord MIDAS Herritage 3000, 40 mono kanaler, 8 stereokanaler, 12 aux. sends 10 VCA driverack Dolby/Lake prossesor Klark DN370 equalizer 2 x 31 bånds BSS FCS 960 equalizere ( 4 monitorkurser) Sony CD spiller effekter / prosessering Lexicon 300 digital reverb TC M-ONE, digital reverb TC D-TWO, digital delay Yamaha SPX-990, multieffekt 6 dbx 160 A - kompressor 3 Drawmer DS201 2 kanals kompressor monitorer 8 Tannoy V12 (12 +HF dual cone) 2 Crest 5850 forsterkere (4 kurser) Mikrofoner kabling stativer. Side 9

10 LYD Peer Gynt Stort lydanlegg lydanlegg Meyer Sound høyttalersystem hovedsystem, venstre side, flydd; (2) Meyer MSL- 2 (1) Meyer 650R2, sub, sceneplan hovedsystem, høyre side, flydd; (2) Meyer MSL-2 (1) Meyer 650R2, sub, sceneplan frontfills, venstre side, sceneplan; (1) Meyer HD-2 frontfills, høyre side, sceneplan; (1) Meyer HD-2 delaysystem, sal, venstre; (4) Meyer MPS-355 delaysystem, sal, høyre; (4) Meyer MPS-355 delaysystem, galleri, venstre; (1) Meyer UPAl-1 delaysystem, galleri, høyre; (1) Meyer UPA-1 forsterkere Crest MA 5850 ( total output ca. 8 kw) høyttalerprosessorer Meyer Sound Controllers, miksebord MIDAS Herritage 2000, 40 mono kanaler, 8 stereokanaler, 12 aux. sends,10 VCA driverack (1) 30 bånds DBX 3231L equalizer (hovedsystem L+R) (2) 2 x 31 bånds BSS FCS 960 equalizere ( 4 monitorkurser) (1) Marantz CD spiller effekter / prosessering (1) Lexicon PCM91, digital reverb (1) TC M-ONE, digital reverb (1) TC D-TWO, digital delay (1) Yamaha SPX-990, multieffekt (6) dbx 160A - kompressor (3) Drawmer DS kanaler noise gates monitorer (8) Tannoy V12 (12 +HF dual cone) (1) LAB 1200, forsterkere (4 kurser) Mikrofoner kabling stativer. Side 10

11 LYD Griegsalen Standard lydanlegg lydanlegg Meyer Sound høyttalersystem hovedsystem, venstre side, flydd; 8 Meyer Mica 2 Meyer UPA-1, frontfills 2 Meyer 650R2, sub hovedsystem, høyre side, flydd; 8 Meyer Mica 2 Meyer UPA-1, frontfills 2 Meyer 650R2, sub forsterkere Crest MA 5850 ( total output ca. 16kW) høyttalerprosessorer Meyer Sound Controllers, Meyer CP10 eq. miksebord MIDAS Herritage 1000, 24 mono kanaler, 6 stereokanaler, 10 aux. sends,10 VCA driverack Dolby/Lake prossesor Klark DN370 equalizer 2 stk 2 x 31 bånds BSS FCS 960 equalizere ( 4 monitorkurser) effekter / prosessering (1) TC M-ONE, digital reverb (1) TC D-TWO, digital delay (1) Yamaha SPX-990, multieffekt (1) dbx kanals kompressor (1) dbx kanals kompressor (2) Drawmer DS kanaler noise gates monitorer 8 Tannoy V12 (12 +HF dual cone) Crest 5850 forsterkere Mikrofoner kabling stativer. Side 11

12 LYD Peer Gynt Standard lydanlegg lydanlegg Meyer Sound høyttalersystem hovedsystem, venstre side, flydd; (2) Meyer MSL- 2 (1) Meyer 650R2, sub hovedsystem, høyre side, flydd; (2) Meyer MSL-2 (1) Meyer 650R2, sub frontfills, venstre side, sceneplan; (1) Meyer HD-2 frontfills, høyre side, sceneplan; (1) Meyer HD-2 delaysystem, sal, venstre; (4) Meyer MPS-355 delaysystem, sal, høyre; (4) Meyer MPS-355 delaysystem, galleri, venstre; (1) Meyer UPAl-1 delaysystem, galleri, høyre; (1) Meyer UPA-1 forsterkere Crest MA 5850 ( total output ca. 8 kw) høyttalerprosessorer Meyer Sound Controllers, miksebord MIDAS Venice 320, 24 mono kanaler, 4 stereokanaler, 6 aux. sends driverack (2) 30 bånds UREI 5547A equalizer (hovedsystem L+R) (2) 2 x 31 bånds BSS FCS 960 equalizere ( 4 monitorkurser) effekter / prosessering (1) TC M-ONE, digital reverb (1) TC D-TWO, digital delay (1) Yamaha SPX-990, multieffekt (1) dbx kanals kompressor (1) dbx kanals kompressor (2) Drawmer DS kanaler noise gates monitorer (6) Tannoy V12 (12 +HF dual cone) (1) LAB 1200, forsterkere (4 kurser) Mikrofoner kabling stativer. Side 12

13 LYD Griegsalen Tale/musikkanlegg Enkelt lydanlegg for tale og avspilling av musikk fra CD eller lignende. Side 13

14 LYD Peer Gynt Tale/musikkanlegg Enkelt lydanlegg for tale og avspilling av musikk fra CD eller lignende. Side 14

15 LYD Annonseringsmikrofon (1) Talemikrofon på stativ med av/på bryter. Levert i rom med eksisterende høyttalersystem. Avvikling er ubetjent. Side 15

16 LYD Monitormiks miksebord MIDAS Pro6 MIDAS Herritage MIDAS Herritage 3000, inntil 44 mono kanaler, 4 stereokanaler, 24 aux. sends,12 VCA driverack 31 bånds KLARK TEKNIK DN-360 equalizer (pr monitor kurs) effekter / prosessering (1) TC M-ONE, digital reverb monitorer Turbosound TFM-420, 450 Tannoy T-12 forsterkere Lab-gruppen med prosessorer. Side 16

17 LYD Tale/musikkanlegg mobilt lydanlegg (2) Tannoy V12 (12 +HF dual cone) på stativ. miksebord MIDAS Venice 160, 8 mono kanaler, 4 stereokanaler, 6 aux. Sends. Mikrofoner kabling stativer. Side 17

18 LYS Griegsalen Stort lysanlegg TEKNISK UTSTYR (NB: dette er et utvalg - annet utstyr på forespørsel) lysanlegg Lyskontrollen består av en GrandMA 2 Light. Det er 216 analoge dimmere. Dimmerne er laget av Alex Grossman i Danmark og er av størrelse: (72) 3,5 kw (138)5,5 kw (6) 10,0 kw Der er 88 kurser foran proscenium og 128 bak. Uttakene er av CEE-standard, type CUI En rekke overganger til vanlig 16A (Shuco) er tilgjengelig. profilkastere (20) Niethammer, 2 kw 12, Salsbro (10) Niethammer Enizoom, 1 kw (4) Selecon, 1,2 kw fresnelkastere (6) Ianiro M280/283, 5 kw 12,5-59 (2 stk stangbetjente) (16) Ianiro M270/273, 2 kw (12 stk stangbetjente) horisontlys (12) Ianiro Pallas 4 bunnkastere, 4 x 750W (8) Ianiro Iris 4 toppkastere, 4 x 1200W parkastere (44) PAR-64 Thomas, 1 kw med CP61/CP62 fargevekslere (10) Whisper med 20 farger for PAR-64 og Niethammer Enizoom (6) Whisper med 16 farger for 5 kw Ianiro fresnellkaster Et stort utvalg fargefiltre - ROSCO Supergel Eller E- Color bevegelige (16) Martin Mac Profil eller Wash. Vari*Lite på forespørsel Side 18

19 LYS Griegsalen Side 19

20 LYS Peer Gynt Stort lysanlegg TEKNISK UTSTYR (NB: dette er et utvalg - annet utstyr på forespørsel) lysanlegg ETC Smartfade (GrandMA2 Light ved beveglige lamper) (24) 3,0 kw (4) 2,0 kw profilkastere (1) ETC 26gr 750W fresnelkastere (8) Selecon (8 stk stangbetjente) parkastere (24) PAR-64 Thomas, 1 kw med /CP62 bevegelige (16) Martin Mac wash eller Profil Vari*lite på forespørsel Side 20

21 LYS Peer Gynt Side 21

22 LYS Griegsalen Standard lysanlegg TEKNISK UTSTYR (NB: dette er et utvalg - annet utstyr på forespørsel) lysanlegg Lyskontrollen består av en GrandMA2 Light. Det er 216 analoge dimmere. Dimmerne er laget av Alex Grossman i Danmark og er av størrelse: (72) 3,5 kw (138)5,5 kw (6) 10,0 kw Der er 88 kurser foran proscenium og 128 bak. Uttakene er av CEE-standard, type CUI En rekke overganger til vanlig 16A (Shuco) er tilgjengelig. profilkastere (20) Niethammer, 2 kw 12, Salsbro (10) Niethammer Enizoom, 1 kw (4) Selecon, 1,2 kw fresnelkastere (6) Ianiro M280/283, 5 kw 12,5-59 (2 stk stangbetjente) (16) Ianiro M270/273, 2 kw (12 stk stangbetjente) horisontlys (12) Ianiro Pallas 4 bunnkastere, 4 x 750W (8) Ianiro Iris 4 toppkastere, 4 x 1200W parkastere (44) PAR-64 Thomas, 1 kw med CP61/CP62 fargevekslere (10) Whisper med 20 farger for PAR-64 og Niethammer Enizoom (6) Whisper med 16 farger for 5 kw Ianiro fresnellkaster Et stort utvalg fargefiltre - ROSCO Supergel eller E- Colour bevegelige (4) Martin Mac Wash eller Profil Side 22

23 LYS Peer Gynt Standard lysanlegg TEKNISK UTSTYR (NB: dette er et utvalg - annet utstyr på forespørsel) lysanlegg Lyskontrollen består av ETC Smartfade (GrandMA2 light ved beveglige lamper) (24) 3,0 kw (4) 2,0 kw profilkastere (1) Selecon 1 kw fresnelkastere (8) Selecon (8 stk stangbetjente) parkastere (24) PAR-64 Thomas, 1 kw med /CP62 bevegelige (4) Martin Mac wash eller profil Side 23

24 LYS Griegsalen Lite lysanlegg TEKNISK UTSTYR (NB: dette er et utvalg - annet utstyr på forespørsel) lysanlegg Lyskontrollen består av GrandMA2 Light (34) 3,5 kw Der er 88 kurser foran proscenium og 128 bak. Uttakene er av CEE-standard, type CUI En rekke overganger til vanlig 16A (Shuco) er tilgjengelig. profilkastere (20) Niethammer, 2 kw 12, Salsbro (6) Niethammer Enizoom, 1 kw fresnelkastere (4) Ianiro M270/273, 2 kw (12 stk stangbetjente) Side 24

25 LYS Peer Gynt Lite lysanlegg TEKNISK UTSTYR (NB: dette er et utvalg - annet utstyr på forespørsel) lysanlegg Lyskontrollen består av ETC Smartfade (24) 3,0 kw (4) 2,0 kw profilkastere (1) Selecon 1 kw fresnelkastere (8) Selecon (8 stk stangbetjente) parkastere (12) PAR-64 Thomas, 1 kw med /CP62 Side 25

26 LYS Pyntelys Pyntelys består av inntil 6 lamper eventuelt med dimmer. Lampene er ferdig montert og rettet. Avvikling er ubetjent. Side 26

27 AV Griegsalen Konferansepakke 1 stk. Lite lydanlegg GH. 1 stk. Liten lysrigg GH. 1 stk. Mikrofon på talerstol. 2 stk. Di boxer for PC lyd. 4 stk. Trådløse mikrofoner. 2 stk. Mikrofon til møtelederbord. 2 stk. Mikrofon spørsmål fra sal. 2 stk. Monitorer for medhør. 1 stk. Projektor 1 stk. AV rack 1 stk. PC 1 stk. Montering 1 stk. Nedrigg Side 27

28 AV Peer Gynt Konferansepakke 1 stk. Lite lydanlegg PG. 1 stk. Liten lysrigg PG. 1 stk. Mikrofon på talerstol. 2 stk. Di boxer for PC lyd. 4 stk. Trådløse mikrofoner. 2 stk. Mikrofon til møtelederbord. 2 stk. Mikrofon spørsmål fra sal. 2 stk. Monitorer for medhør. 1 stk. Projektor 1 stk. AV rack 1 stk. PC 1 stk. Montering 1 stk. Nedrigg Side 28

29 AV Møterom Konferansepakke 1 stk. Lydanlegg mobilt 1 stk. Mikrofon på talerstol. 2 stk. Di boxer for PC lyd. 2 stk. Trådløse mikrofoner. 2 stk. Mikrofoner til møtelederbord. 1 stk. Mikrofon spørsmål fra sal. 1 stk. Prosjektor. 1 stk. AV rack 1 stk. PC 1 stk. Montering 1 stk Nedrigg Side 29

30 AV Griegsalen Data og videovisning Projektor (5000 ANSI Lumens lysstyrke) VGA/Video kildevelger DVD avspiller Video/data monitor (for avvikling) Dette utstyret tar høyde for visning av: DVD film PowerPoint data presentasjon Side 30

31 AV Peer Gynt Data og videovisning Projektor (takhengt ANSI Lumens lysstyrke) VGA/Video kildevelger DVD avspiller Video/data monitor (for avvikling) Dette utstyret tar høyde for visning av: DVD film PowerPoint data presentasjon Side 31

32 AV Møterom Data og videovisning Projektor (takhengt 3000 ANSI Lumens lysstyrke) VGA/Video kildevelger DVD avspiller Video/data monitor (for avvikling) Dette utstyret tar høyde for visning av: DVD film PowerPoint data presentasjon Side 32

33 Diverse: Trådløse mikrofoner Digitale lydmiksere In ear monitorsystemer Røykmaskin/ Oil Cracker Følgekastere Overføring: lyd/bilde mellom rom (CCTV) PC til presentasjoner MD spiller Voteringsanlegg (mentometer) Simultan tolkeanlegg Videokonferanseutstyr Teleslynge Side 33

34 Teknikk Foaje Liten Enkel scene med bakteppe Lydanlegg på gulv, betjent Enkelt lys ubetjent, pyntelys Side 34

35 Teknikk Foaje Standard Scene inntil 5 x 8 m med trossegridd og bakteppe Lydanlegg flydd med monitorer og 2 trådløse mikrofoner, betjent Lysanlegg med motlys i trosseriggen, frontlys og pyntelys, ubetjent Side 35

36 Teknikk Foaje Stor Scene inntil 5 x 8 meter med trossegridd og bakteppe. Lydanlegg flydd med monitorer og 2 trådløse mikrofoner, betjent Lysanlegg med motlys, 4 bevegelige lamper, frontlys og pyntelys, betjent. Side 36

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

leievilkår, utleiesatser og reglement

leievilkår, utleiesatser og reglement leievilkår, utleiesatser og reglement pr. 01. januar 2014 Leievilkår, utleiesatser og reglement Oppdal Kulturhus - pr. 01.01.2014 ~ 2 ~ Generelle leievilkår for Oppdal kulturhus 1. Lokalene kan leies ut

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Rider for Vinter/Vår 2006

Rider for Vinter/Vår 2006 Rider for Vinter/Vår 2006 Inneholder totalt 9 sider: -forside 1 side -lydteknisk rider 2 sider -inputliste 1 side -lysteknisk rider 1 side -sceneplan oversikt 1 side -lydteknisk stageplot 1 side -sal/sceneteknisk

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker] AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

Innkjøpsveileder. Juni 2015

Innkjøpsveileder. Juni 2015 Innkjøpsveileder Juni 2015 1 INNHOLD Informasjon om innkjøp av teknisk utstyr... 3 MUOs krav til innkjøpsprosedyrer... 4 Prosedyre for innkjøp under 100.000,... 4 Prosedyre for innkjøp mellom 100.000,-,...

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

1.Bestilling Bekreftelse av ønsket servering og antall gjester må være foretatt senest 30 dager før bestillingsdato.

1.Bestilling Bekreftelse av ønsket servering og antall gjester må være foretatt senest 30 dager før bestillingsdato. Lukket selskap på Gamla (betingelser red. 12.2.2015) Gamla: v/storgjest A/S, Grensen 1, 0159 Oslo Daglig leder: Igor Kalcic Lydmann: Emil Thue Tlf: 93 04 62 12 Storgjest AS Nedenstående betingelser gjelder

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) VEDLEGG 2 KONTRAKT FOR KJØP AV Vannbåren energi mellom Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) Organisasjonsnummer 944 383 565 883 971 752 og Norsk Bioenergi AS (heretter

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS 1. Praktiske forhold 1. Bruksområde for vilkårene. Disse alminnelige vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra RT AS, med mindre annet

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv Gjeldende fra 01.01.2011 1. AVTALEN Disse vilkårene gjelder for levering av alle tjenester fra T3 Senior Norge A/S ("T3 Senior Norge A/S") til

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer