«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti"

Transkript

1 «Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti

2 Ti kjappe saker vi brenner for Vi vil: 4 Beholde vårt egne selvstendige Trysil 4 Foreta mest mulig av offentlige innkjøp lokalt 4 Støtte private bedrifter med ,- ved inntak av lærling 4 Prioritere lokale prosjekter i reiselivsstrategien 4 Øke matproduksjonen med 20 % i perioden 4 Jobbe for nasjonal innsats for laksens frie gang 4 Ta ut alle rovdyr som truer innbyggernes livskvalitet 4 Bygge en ny svømmehall som er tilpasset opplæring 4 Opprette et idrettsstipend for hardt satsende utøvere 4 Utnytte velferdsteknologiske løsninger i eldreomsorgen

3 Hilsen fra Ordførerkandidaten Trysil Senterparti s valgliste er spennende; med unge og eldre og et bredt spekter av engasjerte Tryslinger. Å være ordførerkandidat for Senterpartiet i Trysil blir like spennende og en utfordring jeg går til med ydmykhet. Våre lokalpolitikere har i sum mye kunnskap og erfaring, men like viktig er at SP laget er villige til å «brette opp arma» for kommunen vår. Min erfaring med lokalpolitikken er gjennom tre tidligere perioder i kommunestyre, formannskap og forskjellige utvalg. Jeg har et politisk engasjement og vil stå på. Trysil er ei bygd med mange utfordringer, med folk som ser muligheter, tar tak og endrer seg i takt med utviklinga med et slikt utgangspunkt er det lett å hente motivasjon for politisk innsats. Trysil Senterparti har tradisjon for samarbeid i sentrum av Trysilpolitikken. Vår oppslutning har gjort oss til det nest største partiet i Trysil gjennom de fleste valg. Senterpartigruppa i inneværende periode har i samarbeid med andre partier bidratt sterkt i budsjett-, skole-helse og næringsdebatter og slikt sett satt sitt preg på utvikling, tilbud og økonomi i Trysil Kommune. Levende distrikt er et stikkord i SP sammenheng og harmonerer godt for det målet vi har satt for Trysil. Kommunen skal utnytte alle sine ressurser på en bærekraftig måte: vi ser for oss en utvikling der våre fornybare ressurser i skogen til energiformål får en større verdi, lokalmat har et stort potensial og vi har et reiseliv i sterk utvikling. Til tross for alt positivt er nedgang i folketall en stor utfordring og et mål på hvor attraktiv kommunen er å bo i. Folketallsutviklingen forteller oss at vi ikke har funnet alle de rette knappa å trykke på. Å tilrettelegge for et variert, mangfoldig næringsliv blir vår største utfordring framover. Vi vil prioritere fellesskapstanker og kreative løsninger. Ved valget i høst kan du gi oss den støtten vi trenger for gjennomføring av god og framtidsrettet politikk for Trysil. Har du tro på vårt program og vår evne til å gjennomføre, gir du oss vår stemme! Vennlig hilsen Erik Sletten

4 Hele Trysil Senterpartiet vil gjøre det godt å bo i hele kommunen. Den største grenda i Trysil er Innbygda, og den skal være et naturlig sentrum for de fleste kommunale aktiviteter. I tillegg ønsker vi et levende handelssentrum i Innbygda. Dermed blir det viktig å knytte sentrum sammen med reiselivsnæringa i Trysilfjellet. Miljøvennlig og fleksibel transport med skibuss, Gondol eller andre kreative løsninger er initiativ som Trysil Senterparti støtter. De fleste arbeidsplasser finnes i sentrum. Det er helt naturlig, og kan gjerne kombineres med å bo i andre deler av kommunen. Det er derfor en meget viktig kommunal oppgave å jobbe for gode vegforbindelser. Hele kommunen er også avhengig av at det finnes mulighet for rask nettforbindelse. Her har vi en stor oppgave. Barnehager og skoler er et stadig tilbakevendende tema. Vi tror på et skoletilbud i alle retninger av kommunen, og en sterk sentrumsskole. Barnehager der folk bor, vil være en parole for Senterpartiet i kommende periode.

5 Det offentlige Trysil Trysil Kommune må bestå som egen kommune. Vi har kvaliteter og særpreg som best ivaretas gjennom et godt samarbeid med våre nabokommuner. Vi vil arbeide for at alle Trysils ressurser utnyttes og SP er dermed en motkraft mot sentraliseringskreftene. Demokrati er sterkest når det oppleves nært med korte avstander og god tilgjengelighet til politikere og administrasjon. Kommunesammenslåing gjør ikke byråkratiet mindre, det bare sentraliseres, og viktige arbeidsplasser forsvinner. Kommunens ansatte er en viktig ressurs. Vi må ikke glemme at disse arbeidsplassene er grunnlaget for bosetting. Trysil Kommune som den største arbeidsgiveren, må framstå attraktiv å søke jobb og utfordringer i, og et fluepapir på dyktige medarbeidere. Dette krever politikere som tar arbeidsgiveransvaret på alvor. Kjøp av utstyr og tjenester går alt for ofte ut av kommunen. For hver gang vi får pengene til å rulle en gang til i Trysil, så øker vi mulighet for lokale arbeidsplasser. Trysil Senterparti vil ta bedre styring over kommunale innkjøp, og utfordre det regelverk som finnes, slik at mest mulig havner på lokale hender. Senterpartiet vil: 4 Arbeide for et selvstendig Trysil 4 Ta vare på kommunens 600 ansatte, arbeide for mindre sykefravær 4 Handle mest mulig lokalt

6 Næringsliv Tradisjonelt har kommunen hatt rollen som tilrettelegger for næringslivet i bygda, denne tradisjonen må videreføres og utvikles. Det må tas tak for å stimulere til et mer variert og attraktivt næringsliv i Trysil. Sp vil aktivt følge opp alle bedrifter ved å legge til rette slik at kommunen er en døråpner til offentlig støtte og tilrettelegging for utvidelse og ny etablering. Gründere og folk som vil drive sitt eget trenger bistand i det som ofte oppleves som byråkrati og skjemajungel. Næringsavdelingen gjør et godt og viktig arbeid og må styrkes. Det vil være et stort behov for å rekruttere unge til yrker som etterspørres i området, for eksempel innen håndverk, helse og reiseliv. Her finner vi mange av de nye arbeidsplassene kommunen trenger for å hindre fraflytting. Bedrifter som er positive til å ta inn praksiselever, skal få et kommunalt tilskudd ved inntak av lærlinger. Senterpariet vil ha: 4 Større fokus på eksisterende industrielle hjørnesteinsbedrifter 4 Støtte bedrifter med ,- ved inntak av lærlinger Reiselivet har en strategi om å videreutvikle Trysil til å bli Norges ledende reiselivs- og hyttedestinasjon. Senterpartiet vil støtte de områder i denne, som det er naturlig for en kommune å engasjere seg i. En flyplass med kjøpesenter i Sälen er ikke en kommunal oppgave. Målet om gjestedøgn må baseres på lønnsomhet og kvalitet.

7 Senterpartiet ser flere positive lokale initiativ innen mat, kultur og utmarksbasert reiseliv. Senterpartiet vil støtte aktivt opp om alle de som vil utvikle arbeidsplasser innen dette, og andre initiativ fra grunneiere og befolkning for øvrig. Vi tror at en utvikling av slike arbeidsplasser kan gi grunnlag for gode opplevelser for tilreisende, og bosetting i hele Trysil. Sommerturisme vil få høyt fokus, for å gi helårsarbeidsplasser og mulighet for bosetting. Senterpartiet vil: 4 Prioritere lokale prosjekter i reiselivsstrategien 4 Lokalmat vil gi matopplevelse for våre gjester og helårsarbeidsplasser for Trysil. 4 Bruke kommunale ressurser på sommerturisme og helårs arbeidsplasser Primærnæringer er verdens viktigste yrke, og Trysil Senterparti vil øke matproduksjonen i kommunen. Vi er derfor villige til å bruke kommunale ressurser på dette. Vi vil videreføre og styrke Landbruksfondet, som var en Senterpartisak i forrige program. Kompetansen innen landbruksforvaltningen skal utvikles og styrkes. Trysil kommune skal fortsatt være en stor skogeier til det beste for Tryslingen. Sp vil aktivt legge til rette for at skognæringa i Trysil skal være en bærekraftig næring med mest mulig lokalt eierskap. Statskogs eiendommer i Trysil eksempelvis i Ljørdalen bør ha lokalt eierskap. Verdiskapningen havner der eierskapet er, Statskogs eierskap tapper lokalmiljøet for verdier. Sp vil aktivt bidra til nye næringer med skogen og utmark som resurs. Senterpartiet vil: 4 Øke matproduksjonen med 20 % i perioden 4 Stimulere til økt videreforedling 4 Videreføre landbruksfondet 4 Beholde og videreutvikle kommunen som skogeier

8 Miljø og energi Trysil Senterparti er et miljøparti. Vi har tro på en aktiv og langsiktig forvaltning av naturen rundt oss, ikke ensidig vern. Vi må ha levende bygder og grender der arbeidsplasser og kulturlandskap holdes i hevd. Senterpartiet ønsker å videreutvikle satsinga på fornybar energi, da dette er eneste muligheten vi har om vi ønsker å se på jorden som et fint sted å være for de som kommer etter oss. Trysil kommune har store utmarksressurser som er fornybare. Vi har et felles ansvar for å lære kommende generasjoner bærekraftig forvaltning av sopp, bær, fisk og vilt. Dette kan gi de neste generasjoner forståelse for Trysil sin fantastiske natur. Bioenergi er et naturlig satsingsområde i Trysil, der råvarene finnes i rikt monn. Alle former for bærekraftig utnyttelse av trevirke vil Senterpartiet satse på, og gi de beste rammevilkårene vi klarer lokalt. Alle større hus innenfor konsesjonsområdet til Trysil Fjernvarme ønsker vi tilkoblet, for eksempel Trysil kirke. Vindkraft er et annet alternativ det finnes muligheter for i Trysil. Senterpartiet er positive til utbygging og utnyttelse av våre områder til vindkraft. Dette bærer med seg både positive og negative sider, men vil være et viktig bidrag i arbeidet for å bevare vårt miljø. Utbygging i Trysil er stor i områder med sårbar natur. Det er viktig med kommunale retningslinjer for å ta vare på disse miljøene, og restriktiv utslipps- og dispensasjonspolitikk. Osensjøen er sterkt regulert, og en ytterligere utnyttelse og utarming av denne er vi i mot.

9 Snøskutersaken er et tema som vil berøre tryslingene. Senterpartiet er positive til en skuterled innenfor strenge rammer. Vi ønsker å ta hensyn til fastboende, hyttefolk, støyforurensing i turområder samt hensyn til andre sårbare områder, noe som ikke kan føre til utstrakt frislipp. I alle mulige konfliktfylte områder vil vi fortsatt ha en tilnærmet videreføring av dagens forvaltning, med søknader og dispensasjoner. Tilgang til naturen for alle er viktig, men motorisert tilgang over alt er ingen folkerett. Laks ble for noen år siden satt på dagsorden av Trysil Senterparti. Det er nå lagt frem en rapport som viser at dette er en reell mulighet. Kostnadene er store, men kan avskrives over evig tid. Har vi gitt denne unike laksestammen en mulighet for naturlig vandring, så vil den gjøre det i all fremtid. I tillegg til klimagevinsten, vil det også gi varige arbeidsplasser. Senterpartiet vil: 4 Utvikle den lokale satsinga på bioenergi 4 Tilskudd til nye vedovner til private husstander, rentbrennende ovner kjøpt lokalt 4 Si ja til vindkraftanlegg i Trysil kommune 4 Etablere gjennomarbeidede og restriktive skuterløyper for rekreasjon og fornøyelse 4 Jobbe sentralt for en realisering av laksens frie gang i Femund/Trysil vassdraget

10 Rovdyrforvaltning Vi har i dag en situasjon der vi er pålagt å huse bestander av alle de fire store rovdyrene. Trysil Senterparti støtter FNR og NJFF Hedmark, som jobber for en strengere forvaltning av rovdyra i området. Senterpartiet mener at utmarka vår skal kunne brukes av alle, både folk og husdyr. Dagens situasjon i forhold til rovdyr legger store begrensninger på dette, og kommunens viltstamme er også truet. Vi ønsker biologisk mangfold i naturen. Ulven er en gjeninnført art i Norge, på lik linje med blant annet villsvin, uten lokale gener. Mange i Trysil opplever nærgående ulv uten naturlig skyhet, og dette skaper frykt. Senterpartiet vil: 4 Si nei til ynglende ulv i Norge 4 At inntil det er flertall for dette, krever vi at grenseulver teller i bestandsmålet 4 At den usolidariske ulvesonen oppheves 4 Rovdyr som truer lokalbefolkningens livskvalitet skal tas ut 4 Ha lisensjakt på bjørn i Trysil, som en av landets største bjørnekommuner Utefoto/Jonas Hasselgren

11 De unges Trysil Kunnskap er noe av det viktigste mennesker skaffer seg. Trysil Senterparti vil sørge for at alle får likeverdige tilbud og muligheter gjennom en sterk offentlig barnehage, skole og videregående utdanning. Vi vil allikevel støtte private løsninger der dette er gunstig for å kunne opprettholde et bredt og godt desentralisert tilbud. Mange unger i dag kan ikke å svømme. En god svømmeopplæring er en billig livsforsikring, og er forskjellen på liv og død. Oppveksten må gi den enkelte mulighet til å realisere sine evner gjennom kunnskap og ferdigheter. Kultur for læring skapes hos elever, lærere og foresatte, der vi særlig ønsker å involvere hjemmet. Vi må skape en kultur for å bry seg positivt om skolen. Videregående opplæring er viktig for Trysil. Vi ønsker en tett dialog med skoleledelse og fylket, for å sikre fremtiden for Tryvis. For ungdommene selv vil vi ha fokus på ansvaret for hybelboere, og revitalisere ordningen med «hjem for en 50-lapp» Senterpartiet vil: 4 Beholde dagens skoler og barnehager, opprette nye om det blir behov 4 At alle våre unge skal få en utdannelse som er tilpasset behov og egne drømmer 4 Bygge en svømmehall som er tilpasset opplæring 4 Styrke rådgivnings- og oppfølgingstjenestene for å redusere frafallet i skolen. 4 At førerkortopplæringa kommer inn i den videregående skolen. 4 Arbeide for å ivareta landslinjer i små fag.

12 Kultur og idrett Trysilkulturen er et nasjonalt begrep. Trysil skal fortsatt være en av landets beste kulturkommuner, og Trysil Senterparti ønsker å styre de offentlige ressursene mot det som er særegent for stedet. Blant annet den gamle seterkulturen er truet. Senterpartiet ønsker å være bibliotekets støttespiller. Vi vil derfor stimulere til utvikling for å tilpasse seg den nye tida. Organisert aktivitet for barn og unge skal være gratis i kommunale lokaler. Senterpartiet er opptatt av ivaretagelse av gamle tradisjoner innen skog, håndtverk og hjem. Vi støtter derfor historielagenes arbeid i Trysil. Et annet viktig verdibegrep er å ivareta en åpen og inkluderende folkekirke. I debatten om kirken ønsker vi ikke en strengere kirke som vi er redd vil ekskludere enkeltindivider. Vi ser på kirken som en av grunnpilarene i Trysilsamfunnet, og som de fleste vil få et forhold til i sorg og glede. Idrett og fysisk aktivitet gir god folkehelse. Vi vil fokusere på fysisk og psykisk velvære og er sterkt imot det presset som media og markedskrefter skaper om en perfekt kropp og utseende. Kommunale midler til idrettslagene er små, og vi er helt avhengig av stor dugnadsog samarbeidsånd. Trysil Senterparti ser en klar fordel i allsidighet. For tidlig spesialisering gir stort frafall, og lettere skader. Vi ønsker også å stimulere flere tryslinger til å gjøre idrettskarriere på et høyt nivå Senterpartiet vil: 4 Bevare lokal kultur 4 Støtte moderate krefter i spørsmålet om kirkens ståsted i samfunnet 4 Motarbeide kropps- og utseendefiksering 4 Opprette et idrettstipend for utøvere som ønsker å ta idretten mot toppsatsing

13 Helse og omsorg Alle Tryslinger samt de som oppholder seg i Trysil skal ha tilgang til gode og likeverdige helse og omsorgstjenester, uavhengig av økonomi og bosted. Grunnbemanningen må styrkes med tanke på lavere sykefravær og mindre vikarbruk. Senterpartiet ønsker attraktive stillinger, stabil bemanning og høyere kvalitet på tjenester. Da må vi også avsette midler til videreutdanning av helsepersonell. Folk med pleiebehov skal sikres en trygg og verdig alderdom. Trysil Senterparti vil satse på god hjemmebasert omsorg slik at en kan bo hjemme så lenge som forsvarlig og ønskelig. Mange pårørende utfører store og viktige omsorgsoppgaver, dette er en balansegang og kan gå fra å være omsorg for andre, til belastning på egen helse og velvære. Vi må ikke lage flere omsorgstrengende ved uforsvarlig å belaste pårørende. Trysil med sin geografi og spredte bosetting må se de muligheter som ligger i velferdsteknologiske løsninger. Dette skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen, og mestre egen livssituasjon. I dette ligger økt trygghet for brukerne og deres pårørende. Vi ønsker å se på mulighetene for å ruste opp trygdeboligene som ligger i grendene. Ved å lage fellesareal i de boliger som ikke har det, kan vi skape trygghet for de som bor i boligene samt at det kan ha en gevinst i forhold til hjemmesykepleien som kommer innom flere i samme bolig. Trysil Senterparti vil ha en legebil tilgjengelig tilknyttet legevakt, som kan være den første bilen som er på stedet. Dette kan hindre at man unødig sender ut ambulanse, og redde liv i andre tilfeller. Senterpartiet vil: 4 Ikke privatisere eller konkurranseutsette eldreomsorgen 4 Sikre et midlertidig dagaktivitetstilbud inntil aldershjemmet er utbygd 4 Ha nok korttidsplasser på sykehjemmet, for å kunne bo lengre hjemme 4 Beholde det kommunale dagsentertilbudet i grendene og opprette et likedan i Innbygda 4 Utnytte velferdsteknologiske løsninger

14 Hilsen fra Per Gunnar Som leder i Trysil SP er jeg stolt over både lista vår og programmet vi her kan presentere til kommunevalget Kandidatene representerer et bredt spekter i befolkningen hva gjelder bosted, bakgrunn, yrke og alder. I Erik Sletten har vi en meget sterk toppkandidat med lang erfaring i lokalpolitikken, og vi er ubeskjedne nok til å tro at han blir den første SP-ordfører i Trysil. De to andre kumulerte sørger for nytt og friskt blod gjennom vår ungdomskandidat, Amalie Lund, og kontinuitet ved den stødige ringreven Per Hagebakken. Vi tar imidlertid mål av oss til å få inn mange flere enn disse tre og oppfordrer velgerne til å studere lista og aktivt kumulere dem som framstår som best skikket til å kjempe for gode løsninger for alle Tryslinger. Slik kan den enkelte tilføre en ekstra dimensjon til demokratisk deltagelse. Av saker vil jeg framheve to: Allerede i fjor gikk vi ut med en enstemmig årsmøteresolusjon om at Trysil skal bestå som egen kommune samtidig som vi ikke skal kaste griske øyne på vår nabo i nord. La Engerdal leve bør være en parole som sikrer godt naboskap og samarbeid framfor å kaste seg på regjeringas sammenslåings- og sentraliseringsbølge. Vår ordførerkandidat er klinkende klar på dette punkt og har utfordret sine konkurrenter til å flagge standpunkt. I motsetning til noen av dem slipper Erik å møte seg selv i egen partidør fordi SP sentralt støtter fullt opp om dette syn. Likeledes er det med rovdyrpolitikken. Fra Trygve Slagsvold Vedum helt ned til undertegnede på sisteplass på kommunevalglista til Trysil SP kan velgerne være sikre på at vi står på lokalbefolkningas og utmarksnæringas side. Sammen med Erik og andre listekandidater håper jeg på å treffe Tryslinger rundt i alle grender gjennom valgkampen og ønsker alle et godt valg den 14. september!

15 Trysil Senterparti Liste ved kommunevalget Erik Sletten Innbygda 2. Amalie Lund Jordet 3. Per Hagebakken S. Osen 4. Eva Løken Skåret 5. Kristofer Dybeck Lutnes 6. Karoline Valsjø Olafsen S. Osen 7. Ole Andre Storsnes Engerneset 8. Håkon Marius Nybrenna Vestby 9. Tone Merethe Øvergård Slettås 10. Hans Peter Nyhuus Varåholla 11. Bjørg Edith Enger Ljørdalen 12. Erik Lund Jordet 13. Per Bryn Flendalen 14. Roger Bronken S. Osen 15. Tove Eggen Jota Jordet 16. Øyvind Kveen Ljørdalen 17. Jesper Nohr S. Osen 18. Line Opseth Ljørdalen 19. Jan Ove Lyseggen Langtjernåsen 20. Grete Sneli Slettås 21. Lars Göran Sakrisson Ljørdalen 22. Henrik Skogstad Innbygda 23. Bente Øverås Slettås 24. Knut Enger Ljørdalen 25. Per Gunnar Stensvaag Innbygda

16 Trysil Senterparti 1. Erik Sletten 2. Amalie Lund 3. Per Hagebakken 4. Eva Løken 5. Kristofer Dybeck 6. Karoline Valsjø Olafsen 8. Håkon Marius Nybrenna 9. Tone Merethe Øvergård 7. Ole Andre Storsnes Godt valg! ELTRYKK

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

TRYSIL SENTERPARTI. Foto: Jonas Haselgren. «Med hjerte for hele Trysil»

TRYSIL SENTERPARTI. Foto: Jonas Haselgren. «Med hjerte for hele Trysil» TRYSIL SENTERPARTI Foto: Jonas Haselgren www. «Med hjerte for hele Trysil».no Trysil Senterparti 1 Valg 2011 Viktige ting for Trysil SP Styrke kommunalt vegvedlikehold. Aktiv kommunal boligpolitikk. Være

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 2 Valgprogram Nord Aurdal Senterparti 2015 Nord Aurdal en levende kommune der alle trives! 1.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Bostedsattraktivitet. Næringsplanprosessen 3.samling 24.11.14 Hva gjorde vi?

Bostedsattraktivitet. Næringsplanprosessen 3.samling 24.11.14 Hva gjorde vi? Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Næringsplanprosessen 3.samling 24.11.14 Hva gjorde vi? 7100 7 100 6980 7010 6 980 7010 6860 6 860 6740 6 740 6620 6577 6 620 6500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Leksvik Arbeiderparti

Leksvik Arbeiderparti Leksvik Arbeiderparti VALGPROGRAM 2011 2015 Bruk stemmeretten! Leksvik Arbeiderparti går til valg den 12. september med et klart mål om å gjøre et godt resultat og inneha ordføreren i den kommende perioden.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 Vår bygd og vårt felles ansvar Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 En levende bygd og et godt sted å bo Marker Vår bygd og vårt felles ansvar

Detaljer

TRYSIL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 13:20

TRYSIL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 13:20 TRYSIL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 20.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Erik Sletten

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund LUND SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 hele Lund Lund Sp - program 2007_Korr.indd1 1 26.07.2007 09:41:32 Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen, og er opptatt av hver enkelt innbyggers

Detaljer

CC BY: http://i1.no/0h2m/

CC BY: http://i1.no/0h2m/ CC BY: http://i1.no/0h2m/ Valgprogram for Meløy Venstre 2015-2019 CC BY: http://i1.no/0h2k/ Omsorg og velferd Det er viktig for Meløy Venstre at innbyggerne trives der de bor og at Meløy er en attraktiv

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

Evenes Arbeiderparti. Program Foto: Robin Lund, fotonaut.no

Evenes Arbeiderparti. Program Foto: Robin Lund, fotonaut.no Evenes Arbeiderparti Program 2011 2015 Foto: Robin Lund, fotonaut.no 1 Gode tilbud til innbyggerne i Evenes avhenger av gode fellesskapsløsninger. Vårt mål er å utvikle Evenes-samfunnet på beste måte i

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Hvorfor velge Berlevåg Arbeiderparti Arbeid Fiskeri - havn Reiseliv - kulturnæring Arbeidsplasser - næringsutvikling Ungdom Gode kommunale tjenester

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Partiprogram RINGEBU HØYRE

Partiprogram RINGEBU HØYRE Partiprogram 2015-2019 RINGEBU HØYRE Til alle innbyggere i Ringebu. Den 14. september blir det bestemt hvem som skal ha innflytelse på driften i kommunen i 4 år fremover. Med de økonomiske midler kommunen

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Teksten settes her. med ny næringsplan!

Teksten settes her. med ny næringsplan! Teksten settes her med ny næringsplan! Agenda - Bakgrunnen - Prosessen - Resultater ett år etter - Hva har vi lært Bakgrunn for prosessen - Tiltak i kommuneplanens langsiktige del - Flere utdaterte planer

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Et kreativt og levende Sokndal Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Kjære velger MILJØ Sokndal Venstre vil satse offensivt på vindkraft og annen ny, fornybar energi. Sokndal Venstre

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs ibr1 Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs Foredrag på Mulighetskonferansen 12.februar 2007 Statssekretær Ola T. Heggem Lysbilde 1 ibr1 Ingun Therese Braanaas; 06.02.2007 Regjeringens

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Sør-Odal Senterparti. Program for lokalvalget 2015. Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling

Sør-Odal Senterparti. Program for lokalvalget 2015. Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling Sør-Odal Senterparti Program for lokalvalget 2015 Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling Ordførerkandidaten: «Jeg vil bli ordfører fordi jeg vil være en drivkraft i arbeidet med å gjøre Sør-Odal til

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Foto: Ketil Plassgaard. Alvdal

Foto: Ketil Plassgaard. Alvdal Foto: Ketil Plassgaard Alvdal Sammen helt til topps! Alvdal ligger godt an på mange statistikker, for eksempel Kommunebarometeret, skoleresultater, levekår (inntekt og formue) og egenkapitalandel i bedrifter.

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Et bedre Åsnes Åsnes

Et bedre Åsnes Åsnes Et bedre Åsnes Åsnes 2015-2019 Det er i Åsnes det skjer. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet til å skape sin egen veg til det gode liv der vi tar vare på oss selv

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune

avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune Kommunevalget står for døren. Etter valget er det politikerne, partiprogrammene og løftene der som bestemmer hvilken hverdag

Detaljer

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg Møtested: Moren-salen, Trysil folkebibliotek Dato: 23.06.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

INNHOLD TENK NYTT STEM GRØNT! 1. Et bærekraftig landbruk 2. Naturvern 3. Oppvekst 4. Kultur og fritid 5. Integrering 6. Nærings- og arbeidsliv

INNHOLD TENK NYTT STEM GRØNT! 1. Et bærekraftig landbruk 2. Naturvern 3. Oppvekst 4. Kultur og fritid 5. Integrering 6. Nærings- og arbeidsliv KOMMUNEPROGRAM 2015-2019 TENK NYTT STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Hva skal vi? 1. Innledning om www.stemmerettsambassadører.no og økt samfunnsengasjement 2.

Detaljer