«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti"

Transkript

1 «Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti

2 Ti kjappe saker vi brenner for Vi vil: 4 Beholde vårt egne selvstendige Trysil 4 Foreta mest mulig av offentlige innkjøp lokalt 4 Støtte private bedrifter med ,- ved inntak av lærling 4 Prioritere lokale prosjekter i reiselivsstrategien 4 Øke matproduksjonen med 20 % i perioden 4 Jobbe for nasjonal innsats for laksens frie gang 4 Ta ut alle rovdyr som truer innbyggernes livskvalitet 4 Bygge en ny svømmehall som er tilpasset opplæring 4 Opprette et idrettsstipend for hardt satsende utøvere 4 Utnytte velferdsteknologiske løsninger i eldreomsorgen

3 Hilsen fra Ordførerkandidaten Trysil Senterparti s valgliste er spennende; med unge og eldre og et bredt spekter av engasjerte Tryslinger. Å være ordførerkandidat for Senterpartiet i Trysil blir like spennende og en utfordring jeg går til med ydmykhet. Våre lokalpolitikere har i sum mye kunnskap og erfaring, men like viktig er at SP laget er villige til å «brette opp arma» for kommunen vår. Min erfaring med lokalpolitikken er gjennom tre tidligere perioder i kommunestyre, formannskap og forskjellige utvalg. Jeg har et politisk engasjement og vil stå på. Trysil er ei bygd med mange utfordringer, med folk som ser muligheter, tar tak og endrer seg i takt med utviklinga med et slikt utgangspunkt er det lett å hente motivasjon for politisk innsats. Trysil Senterparti har tradisjon for samarbeid i sentrum av Trysilpolitikken. Vår oppslutning har gjort oss til det nest største partiet i Trysil gjennom de fleste valg. Senterpartigruppa i inneværende periode har i samarbeid med andre partier bidratt sterkt i budsjett-, skole-helse og næringsdebatter og slikt sett satt sitt preg på utvikling, tilbud og økonomi i Trysil Kommune. Levende distrikt er et stikkord i SP sammenheng og harmonerer godt for det målet vi har satt for Trysil. Kommunen skal utnytte alle sine ressurser på en bærekraftig måte: vi ser for oss en utvikling der våre fornybare ressurser i skogen til energiformål får en større verdi, lokalmat har et stort potensial og vi har et reiseliv i sterk utvikling. Til tross for alt positivt er nedgang i folketall en stor utfordring og et mål på hvor attraktiv kommunen er å bo i. Folketallsutviklingen forteller oss at vi ikke har funnet alle de rette knappa å trykke på. Å tilrettelegge for et variert, mangfoldig næringsliv blir vår største utfordring framover. Vi vil prioritere fellesskapstanker og kreative løsninger. Ved valget i høst kan du gi oss den støtten vi trenger for gjennomføring av god og framtidsrettet politikk for Trysil. Har du tro på vårt program og vår evne til å gjennomføre, gir du oss vår stemme! Vennlig hilsen Erik Sletten

4 Hele Trysil Senterpartiet vil gjøre det godt å bo i hele kommunen. Den største grenda i Trysil er Innbygda, og den skal være et naturlig sentrum for de fleste kommunale aktiviteter. I tillegg ønsker vi et levende handelssentrum i Innbygda. Dermed blir det viktig å knytte sentrum sammen med reiselivsnæringa i Trysilfjellet. Miljøvennlig og fleksibel transport med skibuss, Gondol eller andre kreative løsninger er initiativ som Trysil Senterparti støtter. De fleste arbeidsplasser finnes i sentrum. Det er helt naturlig, og kan gjerne kombineres med å bo i andre deler av kommunen. Det er derfor en meget viktig kommunal oppgave å jobbe for gode vegforbindelser. Hele kommunen er også avhengig av at det finnes mulighet for rask nettforbindelse. Her har vi en stor oppgave. Barnehager og skoler er et stadig tilbakevendende tema. Vi tror på et skoletilbud i alle retninger av kommunen, og en sterk sentrumsskole. Barnehager der folk bor, vil være en parole for Senterpartiet i kommende periode.

5 Det offentlige Trysil Trysil Kommune må bestå som egen kommune. Vi har kvaliteter og særpreg som best ivaretas gjennom et godt samarbeid med våre nabokommuner. Vi vil arbeide for at alle Trysils ressurser utnyttes og SP er dermed en motkraft mot sentraliseringskreftene. Demokrati er sterkest når det oppleves nært med korte avstander og god tilgjengelighet til politikere og administrasjon. Kommunesammenslåing gjør ikke byråkratiet mindre, det bare sentraliseres, og viktige arbeidsplasser forsvinner. Kommunens ansatte er en viktig ressurs. Vi må ikke glemme at disse arbeidsplassene er grunnlaget for bosetting. Trysil Kommune som den største arbeidsgiveren, må framstå attraktiv å søke jobb og utfordringer i, og et fluepapir på dyktige medarbeidere. Dette krever politikere som tar arbeidsgiveransvaret på alvor. Kjøp av utstyr og tjenester går alt for ofte ut av kommunen. For hver gang vi får pengene til å rulle en gang til i Trysil, så øker vi mulighet for lokale arbeidsplasser. Trysil Senterparti vil ta bedre styring over kommunale innkjøp, og utfordre det regelverk som finnes, slik at mest mulig havner på lokale hender. Senterpartiet vil: 4 Arbeide for et selvstendig Trysil 4 Ta vare på kommunens 600 ansatte, arbeide for mindre sykefravær 4 Handle mest mulig lokalt

6 Næringsliv Tradisjonelt har kommunen hatt rollen som tilrettelegger for næringslivet i bygda, denne tradisjonen må videreføres og utvikles. Det må tas tak for å stimulere til et mer variert og attraktivt næringsliv i Trysil. Sp vil aktivt følge opp alle bedrifter ved å legge til rette slik at kommunen er en døråpner til offentlig støtte og tilrettelegging for utvidelse og ny etablering. Gründere og folk som vil drive sitt eget trenger bistand i det som ofte oppleves som byråkrati og skjemajungel. Næringsavdelingen gjør et godt og viktig arbeid og må styrkes. Det vil være et stort behov for å rekruttere unge til yrker som etterspørres i området, for eksempel innen håndverk, helse og reiseliv. Her finner vi mange av de nye arbeidsplassene kommunen trenger for å hindre fraflytting. Bedrifter som er positive til å ta inn praksiselever, skal få et kommunalt tilskudd ved inntak av lærlinger. Senterpariet vil ha: 4 Større fokus på eksisterende industrielle hjørnesteinsbedrifter 4 Støtte bedrifter med ,- ved inntak av lærlinger Reiselivet har en strategi om å videreutvikle Trysil til å bli Norges ledende reiselivs- og hyttedestinasjon. Senterpartiet vil støtte de områder i denne, som det er naturlig for en kommune å engasjere seg i. En flyplass med kjøpesenter i Sälen er ikke en kommunal oppgave. Målet om gjestedøgn må baseres på lønnsomhet og kvalitet.

7 Senterpartiet ser flere positive lokale initiativ innen mat, kultur og utmarksbasert reiseliv. Senterpartiet vil støtte aktivt opp om alle de som vil utvikle arbeidsplasser innen dette, og andre initiativ fra grunneiere og befolkning for øvrig. Vi tror at en utvikling av slike arbeidsplasser kan gi grunnlag for gode opplevelser for tilreisende, og bosetting i hele Trysil. Sommerturisme vil få høyt fokus, for å gi helårsarbeidsplasser og mulighet for bosetting. Senterpartiet vil: 4 Prioritere lokale prosjekter i reiselivsstrategien 4 Lokalmat vil gi matopplevelse for våre gjester og helårsarbeidsplasser for Trysil. 4 Bruke kommunale ressurser på sommerturisme og helårs arbeidsplasser Primærnæringer er verdens viktigste yrke, og Trysil Senterparti vil øke matproduksjonen i kommunen. Vi er derfor villige til å bruke kommunale ressurser på dette. Vi vil videreføre og styrke Landbruksfondet, som var en Senterpartisak i forrige program. Kompetansen innen landbruksforvaltningen skal utvikles og styrkes. Trysil kommune skal fortsatt være en stor skogeier til det beste for Tryslingen. Sp vil aktivt legge til rette for at skognæringa i Trysil skal være en bærekraftig næring med mest mulig lokalt eierskap. Statskogs eiendommer i Trysil eksempelvis i Ljørdalen bør ha lokalt eierskap. Verdiskapningen havner der eierskapet er, Statskogs eierskap tapper lokalmiljøet for verdier. Sp vil aktivt bidra til nye næringer med skogen og utmark som resurs. Senterpartiet vil: 4 Øke matproduksjonen med 20 % i perioden 4 Stimulere til økt videreforedling 4 Videreføre landbruksfondet 4 Beholde og videreutvikle kommunen som skogeier

8 Miljø og energi Trysil Senterparti er et miljøparti. Vi har tro på en aktiv og langsiktig forvaltning av naturen rundt oss, ikke ensidig vern. Vi må ha levende bygder og grender der arbeidsplasser og kulturlandskap holdes i hevd. Senterpartiet ønsker å videreutvikle satsinga på fornybar energi, da dette er eneste muligheten vi har om vi ønsker å se på jorden som et fint sted å være for de som kommer etter oss. Trysil kommune har store utmarksressurser som er fornybare. Vi har et felles ansvar for å lære kommende generasjoner bærekraftig forvaltning av sopp, bær, fisk og vilt. Dette kan gi de neste generasjoner forståelse for Trysil sin fantastiske natur. Bioenergi er et naturlig satsingsområde i Trysil, der råvarene finnes i rikt monn. Alle former for bærekraftig utnyttelse av trevirke vil Senterpartiet satse på, og gi de beste rammevilkårene vi klarer lokalt. Alle større hus innenfor konsesjonsområdet til Trysil Fjernvarme ønsker vi tilkoblet, for eksempel Trysil kirke. Vindkraft er et annet alternativ det finnes muligheter for i Trysil. Senterpartiet er positive til utbygging og utnyttelse av våre områder til vindkraft. Dette bærer med seg både positive og negative sider, men vil være et viktig bidrag i arbeidet for å bevare vårt miljø. Utbygging i Trysil er stor i områder med sårbar natur. Det er viktig med kommunale retningslinjer for å ta vare på disse miljøene, og restriktiv utslipps- og dispensasjonspolitikk. Osensjøen er sterkt regulert, og en ytterligere utnyttelse og utarming av denne er vi i mot.

9 Snøskutersaken er et tema som vil berøre tryslingene. Senterpartiet er positive til en skuterled innenfor strenge rammer. Vi ønsker å ta hensyn til fastboende, hyttefolk, støyforurensing i turområder samt hensyn til andre sårbare områder, noe som ikke kan føre til utstrakt frislipp. I alle mulige konfliktfylte områder vil vi fortsatt ha en tilnærmet videreføring av dagens forvaltning, med søknader og dispensasjoner. Tilgang til naturen for alle er viktig, men motorisert tilgang over alt er ingen folkerett. Laks ble for noen år siden satt på dagsorden av Trysil Senterparti. Det er nå lagt frem en rapport som viser at dette er en reell mulighet. Kostnadene er store, men kan avskrives over evig tid. Har vi gitt denne unike laksestammen en mulighet for naturlig vandring, så vil den gjøre det i all fremtid. I tillegg til klimagevinsten, vil det også gi varige arbeidsplasser. Senterpartiet vil: 4 Utvikle den lokale satsinga på bioenergi 4 Tilskudd til nye vedovner til private husstander, rentbrennende ovner kjøpt lokalt 4 Si ja til vindkraftanlegg i Trysil kommune 4 Etablere gjennomarbeidede og restriktive skuterløyper for rekreasjon og fornøyelse 4 Jobbe sentralt for en realisering av laksens frie gang i Femund/Trysil vassdraget

10 Rovdyrforvaltning Vi har i dag en situasjon der vi er pålagt å huse bestander av alle de fire store rovdyrene. Trysil Senterparti støtter FNR og NJFF Hedmark, som jobber for en strengere forvaltning av rovdyra i området. Senterpartiet mener at utmarka vår skal kunne brukes av alle, både folk og husdyr. Dagens situasjon i forhold til rovdyr legger store begrensninger på dette, og kommunens viltstamme er også truet. Vi ønsker biologisk mangfold i naturen. Ulven er en gjeninnført art i Norge, på lik linje med blant annet villsvin, uten lokale gener. Mange i Trysil opplever nærgående ulv uten naturlig skyhet, og dette skaper frykt. Senterpartiet vil: 4 Si nei til ynglende ulv i Norge 4 At inntil det er flertall for dette, krever vi at grenseulver teller i bestandsmålet 4 At den usolidariske ulvesonen oppheves 4 Rovdyr som truer lokalbefolkningens livskvalitet skal tas ut 4 Ha lisensjakt på bjørn i Trysil, som en av landets største bjørnekommuner Utefoto/Jonas Hasselgren

11 De unges Trysil Kunnskap er noe av det viktigste mennesker skaffer seg. Trysil Senterparti vil sørge for at alle får likeverdige tilbud og muligheter gjennom en sterk offentlig barnehage, skole og videregående utdanning. Vi vil allikevel støtte private løsninger der dette er gunstig for å kunne opprettholde et bredt og godt desentralisert tilbud. Mange unger i dag kan ikke å svømme. En god svømmeopplæring er en billig livsforsikring, og er forskjellen på liv og død. Oppveksten må gi den enkelte mulighet til å realisere sine evner gjennom kunnskap og ferdigheter. Kultur for læring skapes hos elever, lærere og foresatte, der vi særlig ønsker å involvere hjemmet. Vi må skape en kultur for å bry seg positivt om skolen. Videregående opplæring er viktig for Trysil. Vi ønsker en tett dialog med skoleledelse og fylket, for å sikre fremtiden for Tryvis. For ungdommene selv vil vi ha fokus på ansvaret for hybelboere, og revitalisere ordningen med «hjem for en 50-lapp» Senterpartiet vil: 4 Beholde dagens skoler og barnehager, opprette nye om det blir behov 4 At alle våre unge skal få en utdannelse som er tilpasset behov og egne drømmer 4 Bygge en svømmehall som er tilpasset opplæring 4 Styrke rådgivnings- og oppfølgingstjenestene for å redusere frafallet i skolen. 4 At førerkortopplæringa kommer inn i den videregående skolen. 4 Arbeide for å ivareta landslinjer i små fag.

12 Kultur og idrett Trysilkulturen er et nasjonalt begrep. Trysil skal fortsatt være en av landets beste kulturkommuner, og Trysil Senterparti ønsker å styre de offentlige ressursene mot det som er særegent for stedet. Blant annet den gamle seterkulturen er truet. Senterpartiet ønsker å være bibliotekets støttespiller. Vi vil derfor stimulere til utvikling for å tilpasse seg den nye tida. Organisert aktivitet for barn og unge skal være gratis i kommunale lokaler. Senterpartiet er opptatt av ivaretagelse av gamle tradisjoner innen skog, håndtverk og hjem. Vi støtter derfor historielagenes arbeid i Trysil. Et annet viktig verdibegrep er å ivareta en åpen og inkluderende folkekirke. I debatten om kirken ønsker vi ikke en strengere kirke som vi er redd vil ekskludere enkeltindivider. Vi ser på kirken som en av grunnpilarene i Trysilsamfunnet, og som de fleste vil få et forhold til i sorg og glede. Idrett og fysisk aktivitet gir god folkehelse. Vi vil fokusere på fysisk og psykisk velvære og er sterkt imot det presset som media og markedskrefter skaper om en perfekt kropp og utseende. Kommunale midler til idrettslagene er små, og vi er helt avhengig av stor dugnadsog samarbeidsånd. Trysil Senterparti ser en klar fordel i allsidighet. For tidlig spesialisering gir stort frafall, og lettere skader. Vi ønsker også å stimulere flere tryslinger til å gjøre idrettskarriere på et høyt nivå Senterpartiet vil: 4 Bevare lokal kultur 4 Støtte moderate krefter i spørsmålet om kirkens ståsted i samfunnet 4 Motarbeide kropps- og utseendefiksering 4 Opprette et idrettstipend for utøvere som ønsker å ta idretten mot toppsatsing

13 Helse og omsorg Alle Tryslinger samt de som oppholder seg i Trysil skal ha tilgang til gode og likeverdige helse og omsorgstjenester, uavhengig av økonomi og bosted. Grunnbemanningen må styrkes med tanke på lavere sykefravær og mindre vikarbruk. Senterpartiet ønsker attraktive stillinger, stabil bemanning og høyere kvalitet på tjenester. Da må vi også avsette midler til videreutdanning av helsepersonell. Folk med pleiebehov skal sikres en trygg og verdig alderdom. Trysil Senterparti vil satse på god hjemmebasert omsorg slik at en kan bo hjemme så lenge som forsvarlig og ønskelig. Mange pårørende utfører store og viktige omsorgsoppgaver, dette er en balansegang og kan gå fra å være omsorg for andre, til belastning på egen helse og velvære. Vi må ikke lage flere omsorgstrengende ved uforsvarlig å belaste pårørende. Trysil med sin geografi og spredte bosetting må se de muligheter som ligger i velferdsteknologiske løsninger. Dette skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen, og mestre egen livssituasjon. I dette ligger økt trygghet for brukerne og deres pårørende. Vi ønsker å se på mulighetene for å ruste opp trygdeboligene som ligger i grendene. Ved å lage fellesareal i de boliger som ikke har det, kan vi skape trygghet for de som bor i boligene samt at det kan ha en gevinst i forhold til hjemmesykepleien som kommer innom flere i samme bolig. Trysil Senterparti vil ha en legebil tilgjengelig tilknyttet legevakt, som kan være den første bilen som er på stedet. Dette kan hindre at man unødig sender ut ambulanse, og redde liv i andre tilfeller. Senterpartiet vil: 4 Ikke privatisere eller konkurranseutsette eldreomsorgen 4 Sikre et midlertidig dagaktivitetstilbud inntil aldershjemmet er utbygd 4 Ha nok korttidsplasser på sykehjemmet, for å kunne bo lengre hjemme 4 Beholde det kommunale dagsentertilbudet i grendene og opprette et likedan i Innbygda 4 Utnytte velferdsteknologiske løsninger

14 Hilsen fra Per Gunnar Som leder i Trysil SP er jeg stolt over både lista vår og programmet vi her kan presentere til kommunevalget Kandidatene representerer et bredt spekter i befolkningen hva gjelder bosted, bakgrunn, yrke og alder. I Erik Sletten har vi en meget sterk toppkandidat med lang erfaring i lokalpolitikken, og vi er ubeskjedne nok til å tro at han blir den første SP-ordfører i Trysil. De to andre kumulerte sørger for nytt og friskt blod gjennom vår ungdomskandidat, Amalie Lund, og kontinuitet ved den stødige ringreven Per Hagebakken. Vi tar imidlertid mål av oss til å få inn mange flere enn disse tre og oppfordrer velgerne til å studere lista og aktivt kumulere dem som framstår som best skikket til å kjempe for gode løsninger for alle Tryslinger. Slik kan den enkelte tilføre en ekstra dimensjon til demokratisk deltagelse. Av saker vil jeg framheve to: Allerede i fjor gikk vi ut med en enstemmig årsmøteresolusjon om at Trysil skal bestå som egen kommune samtidig som vi ikke skal kaste griske øyne på vår nabo i nord. La Engerdal leve bør være en parole som sikrer godt naboskap og samarbeid framfor å kaste seg på regjeringas sammenslåings- og sentraliseringsbølge. Vår ordførerkandidat er klinkende klar på dette punkt og har utfordret sine konkurrenter til å flagge standpunkt. I motsetning til noen av dem slipper Erik å møte seg selv i egen partidør fordi SP sentralt støtter fullt opp om dette syn. Likeledes er det med rovdyrpolitikken. Fra Trygve Slagsvold Vedum helt ned til undertegnede på sisteplass på kommunevalglista til Trysil SP kan velgerne være sikre på at vi står på lokalbefolkningas og utmarksnæringas side. Sammen med Erik og andre listekandidater håper jeg på å treffe Tryslinger rundt i alle grender gjennom valgkampen og ønsker alle et godt valg den 14. september!

15 Trysil Senterparti Liste ved kommunevalget Erik Sletten Innbygda 2. Amalie Lund Jordet 3. Per Hagebakken S. Osen 4. Eva Løken Skåret 5. Kristofer Dybeck Lutnes 6. Karoline Valsjø Olafsen S. Osen 7. Ole Andre Storsnes Engerneset 8. Håkon Marius Nybrenna Vestby 9. Tone Merethe Øvergård Slettås 10. Hans Peter Nyhuus Varåholla 11. Bjørg Edith Enger Ljørdalen 12. Erik Lund Jordet 13. Per Bryn Flendalen 14. Roger Bronken S. Osen 15. Tove Eggen Jota Jordet 16. Øyvind Kveen Ljørdalen 17. Jesper Nohr S. Osen 18. Line Opseth Ljørdalen 19. Jan Ove Lyseggen Langtjernåsen 20. Grete Sneli Slettås 21. Lars Göran Sakrisson Ljørdalen 22. Henrik Skogstad Innbygda 23. Bente Øverås Slettås 24. Knut Enger Ljørdalen 25. Per Gunnar Stensvaag Innbygda

16 Trysil Senterparti 1. Erik Sletten 2. Amalie Lund 3. Per Hagebakken 4. Eva Løken 5. Kristofer Dybeck 6. Karoline Valsjø Olafsen 8. Håkon Marius Nybrenna 9. Tone Merethe Øvergård 7. Ole Andre Storsnes Godt valg! ELTRYKK

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Næringsplanen debatten i kommunestyret 28.4.2015

Næringsplanen debatten i kommunestyret 28.4.2015 Næringsplanen debatten i kommunestyret 28.4.2015 Randi Sætre, Ap: Vi kan med rette si at næringsplanen har hatt et langt svangerskap. Først i fjor ble det fart i framdrifta. Så den er etterlengtet. Det

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015.

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. I forbindelse med en det pågående arbeidet i forbindelse med kommunereformen 2015 er det i perioden 23/3 til 15/4 avholdt grendemøter i

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 Vedtatt av Namsskogan kommunestyre 28.06.11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 5 2.1 Om dokumentet og planprosesser 5 2.2 Kommunal

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke INNHOLD Troms, mulighetenes fylke Kapittel 1. Næringsutvikling 1.1 Sjømatfylket Troms 1.2 Landbasert matproduksjon 1.3 Mineralnæringen 1.4 Reiseliv 1.5 Energi og petroleum Kapittel 2. Samferdsel og infrastruktur

Detaljer