Norges vassdrags- og energidirektorat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges vassdrags- og energidirektorat"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Klimaendringer Muligheter og utfordringer i kraftsektoren frem mot 2100 Roger Steen NVE 9/3-10

2 Disposisjon Klima og vær Ulike effekter av klimaendringer Klimaendringer, klimaeffekter og mulige konsekvenser for norsk kraftforsyning Kort om klimastatus i kraftforsyningen Hva kan vi gjøre for å sikre god klimatilpasning? 2

3 Vær vs. klima Vær - et øyeblikksbilde som vi kan måle (temperatur, fuktighet, solskinnstimer, vind, nedbør, osv) 3 Klima gjennomsnittsvær (minst 30 års perioder) Kan deles inn i soner. Tropisk, arktisk osv Vi kan si noe om ekstremene og gjenomsnittet for de ulike soner

4 Temperaturutvikling Kilde: met.no

5 Klimascenario Et klimascenario er ikke det samme som et varsel, men derimot en mulig utvikling basert på forhold man vet påvirker klimaet. I våre områder er det store naturlige variasjoner både fra år til år og på større tidsskalaer. Det er også usikkerhet med hensyn til utslipp av klimagasser og partikler i fremtiden. Klimaet påvirkes ikke bare av menneskeskapte utslipp, men også av for eksempel endringer i solutstråling og vulkanaktivitet. De globale klimamodellene har betydelige begrensninger. Ulike klimamodeller gir litt forskjellige resultat (særlig for nedbør). 5

6 6 Kilde: Klima i Norge 2100

7 Klimaendringer, klimaeffekter og mulige konsekvenser for norsk kraftforsyning

8 Utgangspunkt Kraftforsyningen er robust i forhold til vær (klimalaster) Det er oftest ekstremlastene som er et problem og gjerne i kombinasjon Nedising, sterk vind, tre-velt og forurensing på linjer, lyn osv I den grad klimaendringer gir mer ekstremlaster og på nye områder vil tilpasningsbehovet være tilstede. M.a.o. store endringer i klimalaster = stort tilpasningsbehov Mer tilgjengelig energi vil kunne utnyttes til økt produksjon 8 Kraftforsyningsanlegg bygges med lang teknisk levetid og tar lag tid å bygge. En demning, trafo eller høyspentnett kan være planlagt for å stå i f.eks år Bestillings-/leveringstid på en trafo kan være mnd

9 Oppsummering: Effekter basert på klimascenario for Norge frem mot Temperaturen i Norge vil stige med 2,3 til 4,6 grader C (frem mot 2100) - Årlig nedbørsmengde øker med 5 til 30 % - mest utsatt: Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge - det forventes opptil 15% mindre nedbør på Sør- og Østlandet på sommeren - konsekvenser: økt frekvens av flom (oversvømmelse), regnflom, skred og ras, tørke (skogbrann) I hele landet vil ekstreme nedbørsmengder opptre oftere Det forventes en økning av antall dager med sterk vind 9 Økt havnivå, 70 cm sør/vestlandet, 60 cm i nord, 40 cm i Oslo-/Trondheimsfjorden økte problemer med stormflo Kilde: Meteorologisk institutt, Bjerknessenteret, NVE, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret rapporten Klima i Norge 2010 på oppdrag fra NOU-Klimatilpassing 2009

10 Mer nedbør økt potensiale for kraft Årsnedbør Endringer i tilsig 10

11 Prosentvis endring i avrenning Mest økning langs kysten og vest for vannskillet Liten endring i sør og øst Typisk 5-20% økning over store områder 11

12 12 Prosentvis endring i avrenning fordelt på sesong

13 Hvordan påvirker endringer i klimaet energibruken? 13 Kilde: CICERO Rapport 2009:04

14 Klimautfordringer som kan berøre sikkerheten kraftforsyningen 14 Temperatur Høyere middeltemperatur bidrar til en del effekter. Endret varmebehov (..økt kjølebehov) Økt frekvens av veksling mellom fryse/tine frostsprenging Kan bidra til øket nedbryting/forvitring på betong og stein konstruksjoner demninger, bygninger betongfundament for master osv Mulig forflytting av problemområder i forhold til ising på nettet og store snølaster på tilgrensende vegetasjon (linjer brytes ned) Mulig økt problem med linjesig ifm høye sommertemperaturer. Og dermed kan disse berøre underliggende vegetasjon, med kortslutning som resultat. Skogbranner kan også oppstå på denne måten. Nye områder berørt

15 Nedbør Scenarioene med et varmere klima vil bidra til mer intense regnskyll i Norge (nytt flomregime) Flom i mindre, bratte og som oftest uregulerte vassdrag, Utsatte kraftforsyningsanlegg (nett/trafo o.l) i slike områder kan bli satt under vann Mer vann i regulerte vassdrag vil bidra til økt produksjon, men økt tilsig kan også gi økt overløp. Viktig med økt årevåkenhet 15 Mer vann i uregulerte vassdrag vil: både bidra til redusert mulighet for å dempe flommer, men også redusert mulighet til å utnytte energien dette vannet representerer.

16 Skred og tørke Skred Mer intenst nedbør vil bidra til endringer i skredfrekvenser. Både faste installasjoner og nett kan bli mer utsatt. Tørke Endringer i nedbørsregimet kan i tillegg føye til nye områder på listen over risikoområder for skred, der det godt kan tenkes at det ikke er bygd inn skredsikringstiltak i og rundt anleggene. Tørkeperioder og økende skogbrannfare. Skogbranner medfører risiko for nettet og evt andre installasjoner i området 16

17 Endringer i grunnforhold 17 Høyere middeltemperatur vil påvirke, når og hvor lenge det vil være, tele i bakken Dette vil igjen påvirker stabiliteten til f.eks. skog i.f.m. sterk vind Tørke eller vannmetting i grunnen vil påvirke alt som ligger nedgravd og i kulverter Endringer i grunnforhold påvirker livslengden på kabler og rør Endringer i drenering eller mangler på drenering kan lede til bevegelser i grunnen som igjen kan yte stress på kabler og rør. SOU 2007:60 konkluderte i forhold til Fjernvarme at: En högre grundvattennivå och en ökad mängd nederbörd medför att dräneringssystemen behöver förbättras

18 Vind 18 Usikre klimafremskrivninger når det gjelder vindstyrke og retning. De fleste fremskrivninger gir liten eller ingen endring. Men, mulighet for økt frekvens av ekstremvind Nettet og bygninger er oftest bygd med hensyn til rådende vindretninger. Endring i disse retningene kan bidra til at konstruksjonene ikke like godt kan motstå kreftene kastevinder i styrke med storm/orkan representerer. Vind representerer også et energipotensial for denne typen fornybar energi.

19 Luftfuktighet Økt temperatur, økt avdamping og økt luftfuktighet, Økende problem med råte? i treverk (strømmaster/bygninger) Luftfuktighet og saltkrystallisering Økt behov for vedlikehold i tre og murkonstruksjoner Salt og forurensning Kraftig vind vil kunne øke nedslag av salt og dermed øke risikoen for overslag knyttet til saltbelegg på isolatorer og gjennomføringer. Også innslag av forurensninger i luften vil kunne gi problemer ved for eksempel snø- og isbelegg på isolatorene 19 Havnivåstigning fører til økt stormflonivå Havflommer (stormflo, springflo). Utfordring knyttet til lavtliggende kraftforsyningsanlegg. Basert på de tall som fremskrivingen av fremtidig stormflonivå kan ligge på, vil det potensielt komme i konflikt med eksisterende anlegg

20 Lyn-aktivitet Økt temperatur, fuktighet og uvær mulig effekt på lynfrekvens? NB: lynaktivitet er lite beskrevet i IPCC og annen klimalitteratur, men det kan henvises til noen klimamodelleringer der økt global temperatur gir økt frekvens av lyn. Lynnedslag er pr i dag en stor årsakskilde til avbrudd i strømforsyningen Viktig fagområde der vi trenger å vite mer 20

21 Vegetasjon måneder lengre vekstsesong Raskere vegetasjonstilvekst gir økt utfordring knyttet til berøringsfare knyttet til luftspenn. Økt behov for skogrydding rundt linjene. Høyere skog tilsier at ryddegatene raskt kan bli for smale i forhold til høyden på luftspennet og med den følge at skogen kan velte over linjene ifm tung snø/vind. Tregrensen beveger seg høyere opp snaufjell blir til skog behov for å rydde linjene høyere opp i fjellet. Vegetasjonstilvekst øker i tillegg mengde brennbart materiale og dermed skadeomfanget i forbindelse med evt. skogbrann,

22 Følgeskader pga uvær 22 Stormskader på nett og andre faste installasjoner og bygg Ekstra utfordring når det er manglende tele i bakken Treveltvelt, fremkommelighet i terrenget osv Ekstremnedbør kan gi flom og skredfare i nye områder enn hva man tidligere har vært vant til. Mulige utfordringer for installasjoner som ligger i slike områder Utfordringer knyttet til reparasjonsberedskap Værforhold kan gi problemer ifm reparasjon og oppretting (som følge av vanskelige arbeidsforhold for de som skal reparere skader) Ekstra utfordringer om andre infrastrukturer også er berørt Redusert fremkommelighet på vei, telenett osv

23 Av totalt 59% av virksomhetene som mener klimaendringer kan skade dem, er det kun 24% som har konkludert med at noe må gjøres Informert Tror at klimaendringer kan medføre sikkerhetsmessige utfordringer JA NEI 24 % 10 % Skal tilpasse seg.. Har analyser, planer om tilpasninger.. 35 % 31 % Skal ikke tilpasse seg.. 23 Base: Alle (n=137) Kilde: NVE rapport 16/2009

24 Hva kan vi gjøre? Ledelse under usikkerhet Klimatilpasning handler på mange måter om å ta høyde for en usikker fremtid Dette betyr at man må analysere lokale utfordringer og ta nødvendige hensyn til klimaendringer i alle planer og prosesser som vil være relevante for å oppnå en godt tilpasset virksomhet.

25 Bransjens muligheter for tilpasning 25 Norsk kraftforsyning er i konstant endring. Store tilpasningsmuligheter i takt med nybygging, oppgradering av eksisterende anlegg og ifm vedlikehold Forutsetningen er at tilpasningsspørsmålet settes tydelig på agendaen i alle faser:... Formidling av myndighetskrav og gjennom tilsyn Utredninger Planlegging Søknader om bygging Design og byggefasen Drift og vedlikehold Beredskap

26 Sluttord. Selv om det er mange og store kunnskapshull rundt temaet klimaendringer så vet vi nok til å gjøre fornuftige tilpasningsgrep. By failing to prepare, you are preparing to fail. Benjamin Franklin 26

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS CI Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen CIENS-rapport 1-2007 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Post- og besøksadresse:

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2010 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Oppsummering av kunnskapsstatus Carlo Aall (red.) Vestlandsforsking, Pb 163,

Detaljer

Samfunnet og ekstremvær

Samfunnet og ekstremvær Samfunnet og ekstremvær Grete K. Hovelsrud, Forskningsleder CICERO Linda Innbjør, Seniorrådgiver CICERO NorACIA seminar 24. og 25. september 2007 Klimaet har alltid variert Skyldes naturlige faktorer som

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

Klimasårbarhet i norske bygg

Klimasårbarhet i norske bygg fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF og Bjerknessenteret for KS FoU. Klimasårbarhet i norske bygg Foto: Yaymicro 2 I dag ligger omtrent 600.000 bygninger i høy råterisikoklasse.

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-273-0 Foto forside: Flere hundre personer ble evakuert fra sine hjem ved flommen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Fotograf: Svein Helge Frækaland Knowledge-building Projects with User Involvement (KMB)/ Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning

Detaljer

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter Mer variabelt vær om år Mer viten om usikkerheter IPCC om globale klimaendringer Om klimaendringene hittil fastslår IPCC TAR blant annet: Konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren øker på grunn av

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport 190 2012 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 2/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 4: Egne analyser av tilpasningsmuligheter belyst med eksempler fra ulike kommuner

Detaljer

Fylkes-ROS for Finnmark

Fylkes-ROS for Finnmark Fylkes-ROS for Finnmark Risiko- og sårbarhetsanalyse for Finnmark fylke FORORD... 2 KAPITTEL 1 INNLEDNING... 3 KAPITTEL 2 FINNMARK... 7 2.1 GEOGRAFI OG DEMOGRAFI... 7 2.2 NATUR OG MILJØ... 9 2.3 KLIMAENDRINGER:

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA PLANBESKRIVELSE SAKSNR.: I Side 14 Oppdragsnr.: 7111039 Oppdragsnavn: Planbeskrivelse for Delplan Longyearbyen havn/bykaia Dokument nr.: 1 Filnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Rapport fra 5. semesters prosjekt høsten 2011 EK5506 Prosjektering innen elkraftteknikk EK 5-3-11 Innføring i vindkraft Fakultet for teknologiske fag

Detaljer