FAUSKE KOMMUNE X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER /515 X 06/ BAREVERNSTJENESTEN -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN -"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/183 I I Arkiv Jour,alpostID: sakd.: 10/54 I Sakansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 003/10 I DRIFTSUTVALG I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMottaker Tittel X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER /515 X 06/ BAREVERNSTJENESTEN - MÅNDSRAPORT DESEMBER I 08/ Frivilighetssentralen i FRIVILLIGHETSSENTRALEN I Fauske FAUSKE - PROTOKOLL STYREMØTE INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering.

2 ,A.l FAUSKE KOMMUNE ~. BARNEVERN TJENESTEN Jnr, OCj/~og~5 MÅNEDSRAPPORT NOVEMBER 2009 Siste måned: Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. Nye meldinger: Hittil i år: Her telles kun èn melding pr. ny sak Henlagte meldinger: 3 1 Hittil i år: 16 6 Dvs. undersøkelser innledes ikke Undersøkelser innledet: 2 8 Hittil i år: Undersøkelser sluttført: 14 2 Hittil i år: Status pr Venter på undersøkelse: Under undersøkelse: Av disse - over frist: 6 10 Barn som venter på titak: 1 1 Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt Tiltak pr i hjemmet/hvbel Utenfor hjemmet Barn med hjelpetiltak: Barn med omsorgstiltak: Andre plasseringer: O 1 Totalt plassert utenfor hjemmet: Kommentarer: I løpet av november har vi fått sluttørt en del undersøkelsessaker slik at antall barn under undersøkelse har gått ned, herunder antall undersøkelser med fristoversittelse. Antall barn som venter på undersøkelse har imidlertid steget fra 9 til 14 i løpet av siste måned. i løpet av november har vi valgt å avslutte en del mindre alvorlige saker med hjelpetiltak overfor barn som bor hjemme. Videre har vi dette siste året henlagt et høyere antall nye meldinger, sammenlignet med praksis tidligere. Dette i et forsøk på å konsentrere innsatsen mot de mest alvorlige sakene. Kapasiteten til nye undersøkelsessaker er likevel minimal. Andelen fristoversitteiser siste halvår vil ventelig ligge mellom 60 og 70 %. Gunhild Westergaard leder for barneverntjenesten

3 Q' FAUSKE KOMMUNE,. BARNEVERN TJENESTEN Jltr. 10/515" MÅNEDSRAPPORT DESEMBER 2009 Siste måned: Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. Nye meldinger: 10 6 Hittil i år: Her telles kun èn melding pr. ny sak Henlagte meldinger: 1 3 Hittil i år: 17 9 Dvs. undersøkelser innledes ikke Undersøkelser innledet: 4 2 Hittil i år: Undersøkelser sluttført: 7 5 Hittil i år: Status pr : Venter på undersøkelse: Under undersøkelse: Av disse - over frist: 6 11 Barn som venter på tiltak: Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt Tiltak pr : i hjemmet/hybel Utenfor hjemmet Barn med hjelpetiltak: o fl' Av disse med tiltaksplan: Barn med omsorgstiltak: Av disse med omsorçisplan: 24 Andre plasseringer: 1 Av disse med tiltaksplan: Totalt plassert utenfor hjemmet: pp ø ging av f os t er h' Ijem: Antall barn plassert i fosterhjem av Fauske kommune totalt: Antall barn som skal ha minst 4 besøk av bvtj. pr år: I 20 Antall barn som skal ha minst 2 besøk av bvtj. pr år: I 9 Antall barn som har fått lovpålagt oppfølging hittil i år: Fauske kommunes tilsynsansvar: Antall barn u 18 år plassert i fosterhjem i Fauske kommune: Plassert av andre kommuner: 8 Plassert av Fauske kommune: 8 Av disse er det oppnevnt tilsynsfører for: 13 8 Av disse er tilsynsoppdraget ivaretatt siste kvartal for: 13 4

4 Kommentarer: Bemanning/kapasitet: Barneverntjenesten er fullt bemannet så nær som 10 % aven saksbehandlerstilling. Med våre betydelige kapasitetsproblemer har vi imidlertid behov for forsterkninger på saksbehandlersiden. Dette er pt. ikke på plass, men et engasjement lyses ut i disse dager. Fra har vi hatt på plass en hjemmekonsulenvmiljøarbeider i midlertidig stilling - lønnet av tiltaksmidler. Hun jobber i hovedsak hjemme hos familier der omsorgssituasjonen er marginal, og har rikelig med oppgaver. Antall saker på venteliste ligger nå på 18 saker, dvs. uakseptabelt høyt. Så mange på venteliste har vi ikke hatt siden juni Siste kvartal ble et betydelig antall undersøkelser sluttført, og et ikke ubetydelig antall tiltakssaker ble avsluttet. Pågangen er imidlertid så høy for tiden at vi likevel ikke greier å holde tritt. Utviklingen er dermed ikke positiv. Ti Itakspla ner/omsorgsplaner: Barneverntjenesten er på langt nær à jour med tiltaksplanene som skal være på plass i forhold til alle barn med hjelpetiltak. Dette er et uttrykk for at oppfølging av barn med hjelpetiltak blir noe nedprioritert i perioder med dårlig kapasitet. Mht. omsorgsplaner for barn under omsorg mangler dette for 8 barn. Avvikene er fordelt på nye omsorgsovertakelser, og ungdom som pt. har en uavklart omsorgssituasjon pga. utilsiktet flytting fra fosterhjem med påfølgende midlertidig plassering i institusjon. Noen av disse er snart 18 år. Oppfølging av fosterhjem: Mht. oppfølging av fosterhjem ligger vi godt an. Kommunens tilsynsansvar: 13 av i alt 16 barn under 18 år som er plassert i fosterhjem på Fauske, har tilsynsfører. Avviket her skyldes tre nye plasseringen i siste kvartal, der tilsynsfører ikke er oppnevnt ennå. For øvrig er alle vår tilsynsførere à jour med sine oppdrag. Gunhild Westergaard leder for barnevernijenesten

5 lt~~idw~~t~l Frivilghetssentralen Fauske utskrift foretatt Side 1 av 5 Jnr. Ott/IlO8tf M 'W'ficM ~"* ",,\\_,/' ''' "'~ÍlJ;',1Y ~I =W~UJ"illu...111~ft.. :1..1~4'.~..1'~:1,~'.~'J.,l, A,.,.',g.Ke,møte~; ~ iß.o gi"",',. 'h~usi,..k, M Sted: Møteleder: Frivillighetssentralen i Fauske K'ell Sandvik Tid: Sekretær: 19. november 2009 Arnstein Brochs Deltakere: Kjell Sandvik Heidi T. Kaspersen Veronika i. Ormåsèn jmona H. Nilsen Svein Roger Bådsvik 'Forfall: Bjørn Inge Gabrielsen 'kjeii Larsen Trine W. Granmo Saksliste: o Saksoppfølging Referater Rapporter Orientering om aktiviteter Økonomi. Sak Virksomhetsplan 2010 Sak Møteplan vinter 1 vår 20,~ O Sak 20'109 Eventuelt a. Serviceerklæring b., Brukerundersøkelse c. Frivillighetsmeldingen for Fauske d. Friviiiighetsprisen 2009 e. Konfliktrådet - Leie av lokaler INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENT SAK O: SAKSOPPF0LGING:. Saker behandlet på styremøte 17. september 2009 som trenger oppfølging er gjennomført.. Virksomhetsplanen 2009 ble gjennomgått. Evalueringen av virksomhetsplanen viser at de fleste tiltak er startet eller er under planlegging. SAK 00: REFERATER: Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Telefon: Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: Elektronisk post: ffr.'online.nq Hjemmeside: \Vw\\. li:iyiljgjmj~.k.ç.j1q

6 utskrift foretatt Side 2 av 5 Daglig leder refererte fra: Inngående og utgående brev, skriv og e-post for perioden SAK 000: ORIENTERING OM AKTIVITETENE: Daglig leder orienterte styret om de aktivitetene som pågår og planleggingen av kommende aktiviteter og prosjekter. SAK 0000: RAPPORTER: Ingen rapporter til behandling. SAK 00000: ØKONOMI: Siden økonomisk rapport var noe ufullstendig som følge av endrede tjenestesteder i KOSTRA - systemet ber styret om at det fremlegges en rapport på ekstraordinært styremøte 10. desember. Styret tok til etterretning den rapporten som ble fremlagt og som viser god kontroll med budsjettet. Etter de endringer som kommunens økonomiavdeling har foretatt i de tjenestene FFVS rapporterer sin økonomiske status i, har styret gjennomgått sentralens regnskapsrutiner. Det er ikke noe tvil om at hovedregnskapet (det regnskapet som sentralen skal rapportere bruk av offentlige midler til Kulturdepartementet) skal videreføres som regnskap i Fauske kommune slik det alltid har blitt gjort. Når det gjelder øremerkede midler som benyttes ti aktiviteter og som er midler gitt av organisasjoner, enkeltpersoner eller gjennom søknader så har styret vurdert en eventuell flytting av dette regnskapet fra kommunens regnskap til et eget regnskap ført at sentralens daglige leder. Styret har også vurdert om aktivitetsregnskapet fortsatt skal føres av Fauske kommune. Styret ønsker en løsning der regnskapet føres av Fauske kommune, men forutsetter at det oppnås en god løsning slik at regnskapet(ene) skiler mellom drift av sentralens administrasjon og de øremerkede midlene som benyttes til aktiviteter. Det forutsettes også at en slik løsning ivaretar en langsiktig struktur. Styret ønsker å gi daglig leder en fullmakt til å kunne etablere et eget regnskap for aktivitetsmidlene om det ikke oppnås en akseptabel løsning for regnskapet innenfor Fauske kommune. VEDTAK: Styret gir daglig leder fullmakt til å igangsette flytting av regnskapet for øremerkede midler til et regnskap ført av sentralens daglige leder dersom det ikke oppnås en langsiktig og god løsning for regnskapet hos Fauske kommune. SAK 18/09: VIRKSOMHETSPLAN 2010 Sammen med sakspapirene til styremøtet lå også forslag til virksomhetsplan for Planen bygger på tidligere virksomhetsplaner samt innspill fra styrets medlemmer. Virksomhetsplanen vedlegges protokollen. Ønske fra enhetsleder kultur om at Frivillighetsmeldingen ble en del av sentralens virksomhetsplan ble ikke etterkommet i styremøte. Frivilighetsmeldingen er ikke FFVS ansvarsområde selv om styret har besluttet at sentralen skal delta i prosessen. VEDTAK: Daglig leders forslag til virksomhetsplan for 2010 vedtas. Virksomhetsplanen fremlegges som orienteringssak på årsmøtet i mars Virksomhetsplanen vedlegges protokollen. SAK 19/09: MØTEPLAN VINTER / VAR 2010 Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Telefon: Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: Elektronisk post: 1'!lQli)ine.aQ Hjemmeside:

7 utskrift foretatt Side 3 av 5 Følgende forslag på møteplan for vinteren 1 våren 2010 var sendt ut sammen med sakspapirene til møtet: AU møter: - Torsdag 28. januar - Torsdag 4. mars - Torsdag 15. april - Torsdag 6. mai - Ved behov avtales andre AU møter. - AU møtene har inntil 1 % timers varighet - Normalt mellom kl. 15:30 og 17:00 - Hvis annet ikke er bestemt så legges møtene til Frivilighetssentralens lokaler. Styremøter: - Torsdag 11. februar - Onsdag 17. mars - KL. 17:30 (1 % time før årsmøtet - Administrasjonsbygget) - Torsdag 27. mai - Styremøtene beregnes ti ca. tre timer- Normalt mellom kl og Hvis annet ikke er bestemt så legges møtene til Frivillighetssentralens lokaler. Arsmøte: - Onsdag 17. mars KL. 19:00 (På kantina i Fauske kommunes administrasjonsbygg) VEDTAK: Daglig leders forslag til møteplan for januar - mai 2010 tas til etterretning. Møteplanen vedlegges protokollen. SAK 17/09: EVENTUELT a. Serviceerklæring Vedlagt saksdokumentene til styremøtet var forslag til serviceerklæring 1 tjenestebeskrivelse. Kun små justeringer i tekst ble foretatt. Serviceerklæringen vedlegges protokollen. Serviceerklæringen legges ut på sentralens og kommunens hjemmeside. VEDTAK: Fremlagt serviceerklæring godkjennes som sentralens serviceerklæring / tjenestebeskrivelse med de endringer som ble gjort på styremøtet. Serviceerklæringen vedlegges protokollen. b. Brukerundersøkelser Frivillighetssentralen i Fauske er i stor grad brukerstyrt da oppgaver styres gjennom de aktiviteter frivillige ønsker å delta i og i de tjenestene brukere får gjennom frivillige. Styret ønsker ikke at daglig leder skal benytte sin arbeidskapasitet tilordninger uten at dette er lovpålagte oppgaver. Det har vært gjort undersøkelser til sentralenes nettverksledere og til Kulturdepartementet, som er sentralenes faglige sentrale organ, og ingen hadde kjennskap til at noen sentraler hadde gjennomført slik brukerundersøkelse. Sentralen har i en del prosjekter og aktiviteter egne og enkle brukerundersøkelser basert på evalueringer. Hvis KKD eller sentralenes nettverk lager nettbaserte evalueringsløsninger vil dette bli vurdert av styret for FFVS. VEDTAK: På nåværende tidspunkt vil styret for Frivillighetssentralen i Fauske ikke gjennomføre slik brukerundersøkelse som foreslått av enhet kultur. Styret vil imidlertid vurdere saken på et senere tidspunkt dersom det tilflytes nye argumenter 1 stilles krav om dette for å oppnå statlige tilskudd. c. Frivilighetsmeldingen i Fauske Daglig leder refererte til møte med kultursjefen vedrørende oppstart av arbeidet med Frivillighetsmeldingen i Fauske. Styreleder og daglig leder i FFVS vil samarbeide om sentralens oppgaver i arbeidet med meldingen. Det er ønskelig med et møte mellom kultursjef, styreleder og daglig leder VEDTAK: Daglig leder tar kontakt med Kultursjefen for et snarlig møte. Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Telefon: Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: Elektronisk post: ffvs!ivoiiliiie.iio Hjemmeside: lyl w.lì'ivilligf"iiske.iio

8 utskrift foretatt Side 4 av 5 d. Frivilighetsprisen 2009 Daglig leder orienterte om de forslag som er innkommet pr 19.november uten å gå inn på navn på kandidater. Fristen for innsending av forslag er 4. desember. Ekstraordinært styremøte 10. desember avgjør hvem som skal tildeles frivillighetsprisen for Prisen utdeles søndag 10. januar 2010 under nyttårskonserten til Finneid Hornmusikk. Dette arrangementet foregår i aulaen til Fauske videregående skole. VEDTAK: Styret tar saken til orientering e. Konfliktrådet - Leie av lokaler Styret behandlet utleie av sentralens lokaler i sak 17D på sitt styremøte 17, september d.å. I ettertid har en av konfliktrådsmeglerne ønsket å få møte styrets AU for å redegjøre for hvonor konfliktrådet burde få leie lokalene gratis til konfliktrådsmegling. I sine retningslinjer for utleie av sentralens møterom er det sagt at kommunens egne enheter samt frivillige lag og foreninger og frivillige prosjekter skal kunne leie møterommet uten kostnader når møterommet ellers ikke er opptatt av egen virksomhet. Møterommet skal ryddes etter bruk av leietaker. Andre leietakere betaler en leiepris på, for tiden, kr. 400,- pr gang og i inntil fem timer. I prisen inngår ikke tekniske hjelpemidler og lokalene skal ryddes etter bruk av leietaker. Det var i forkant av styremøtet et møte mellom den aktuelle konfliktrådsmegleren og styrets leder og nestleder samt daglig leder. Styret ble orientert om møtet og de innspil som var fremkommet. Styret kunne ikke se at det fremkom andre momenter i saken og opprettholdt enstemmig sitt tidligere vedtak. VEDTAK: Styret kan ikke se at det er kommet andre momenter inn i saken og opprettholder tidligere vedtak. Postadresse: Postboks Fauske Telefon: Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: Elektronisk post: 1J'Y.'iCceplililie.llo Hjemmeside:

9 utskrift foretatt Side 5 av 5 Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Telefon: Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: Elektronisk post: jiyâ!!!jqnline.llq Hjemmeside: lyl yjjjyjlljgj llsk!èq

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3743 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/981 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans : Driftsutvalget Sak nr. 037/10 I DRIFTSUTV ALG I Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG I~ i l, i i ~ FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 04.09.2012 kl.: 10:00. - 18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 088/12-095/12 Eventuelle forfall meldes på

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 10.04.2012 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 053/12-074/12 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 22.05.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina. OPPMØTE KL. 10.00 PÅ SAGATUN HELSE.. OG SOSIALSENTER, SULITJELMA Til behandling: Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 089112 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 089112 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JoumalpostID: 12/7282 Arkiv sakid.: 12/1736 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 089112 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer