FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: II Sak nr.: 018/1 1 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: II Sak nr.: 018/1 1 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 30.03.2011"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 11/2662 I Arkiv sakid.: 11/653 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 018/1 1 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel 11/1502 I 11/ Fauske Parkering BEHANDLING A V ANKESAKER VEDRØRENDE PARKRINGSTILLA TELSE FOR FORFL YTNINGSHEMMEDE 11/2361 I 11/ Frivillighetssentralen i NY NETTSIDE Fauske 11/2714 I 08/ Frivillighetssentralen i FRIVILLIGHETSSENTRALEN I Fauske FAUSKE - PROTOKOLL STYREMØTE /3101 X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2011 INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering.

2 rrfauske ~arkering AS - miljø og trivsel i sentrum - Fauske kommune v/formannskapet Postboks Fauske Ifi "'v R-AD., ISdl;C$vef i! \6/:1- (I i I\lasscririD _. _.._..... "'.' '--I!JI~11 ~so-;l;~-ï;~0j Vår ref.: Deres ref.: Dato: i-ff. Behandling av ankesaker vedrørende parkeringstilatelse for forflytningshemmede. Viser til deres behandling av ankesaker vedrørende søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Vi ser at formannskapet i enkelte saker overprøver nemndas avgjørelser. I enkelte saker kan det være tvil om faktiske forhold, og i noen saker må det brukes skjønn. Vi aksepterer helt at det i slike'saker kan utøves et annet skjønn av formannskapet som klageinstans.. Det viser seg imidlertid av og til å være tilfeller der nemnda ikke er i tvil iht lovverk og forskrift, hvor vår bedømming blir overprøvd, ofte uten saklig begrunnelse. Vi stiller da spørsmål om hensikten med vårt arbeid i denne prosessen. Alle saker blir behandlet iht forskrift om parkering for forflytningshemmede. Det er behovet for parkering ut fra diagnose og gangdistanse med og uten hjelpemidler som er det sentrale i bestemmelsen og i hele forskriften. Det økonomiske aspektet vil være uten betydning for utstedende myndighet Det er av stor viktighet at alle saker blir behandlet så likt og rettferdig som mulig. Dersom det skulle være noe tvil rundt tolkningen av disse forskriftene kan dere gjerne ta kontakt Med vennlig hilsen Nemnda for behandling av søknader ang. parkeringstillatelse for forflytningshemmede. /Hp td Wm ~~jj ~T'" eqe e astad Slk ente S T. rones WiroærYlL2r Elisabeth Solli haug Postadr.: Postboks 73, 8201 FAUSKE E-Post: elisabeth(qfauskeparkering. no Tlf: Faks: Org. nr.: MVA Giro:

3 Jnr. 11/.;361 Berit Vestvann Johnsen Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Arnstein Brochs.(ffvs(gonline.no:. 8. mars :53 'Salten Webdesign'; 'Kjell Sandvik' Berit Vestvann Johnsen; Stig Løvseth; Jan Helge Johansen; Sigrun Fostad; Gunn Lisbeth Pedersen; 'Båtsvik Svein Roger'; 'Gabrielsen BjørnInge'; 'Granmo TrineWillumsen'; 'Hege Harsvik'; Mona Helen Nilsen; 'Olsen Karstein'; 'Ormåsen Veronica Israelsen' NY NETTSIDE imageoo1.gif; image003.png Styret for FFVS - Eierne vi Driftsutvalget - Kulturenheten NY NETTSIDE Da har vi fått på plass ny hjemmeside som vil bli oppdatert etter hvert. Dere finner den på som før, men i ny utgave. Om dere får opp gammel side eller noe annet så benytt oppdateringspilen øverst til venstre og dere vil få den nye siden frem. Siden er laget av styrets medlemmer, Jahn Otto og KjelL. Kjell og Jahn Otto Må berømme dere for flott jobb begge to og at den nye nettsiden vår er oppe å går. Ser jo at dere har hatt en del utfordringer men at det nu stort sett er på plass det meste. Jeg har et ønske så langt og forstår at det er du Jahn Otto som kan løse dette. Som hedding står det i dag FRIVILLIGSENTRALEN FAUSKE - Kan du endre dette til FAUSKE FRIVILLIGSENTRAL så blir det korrekt i forhold til profileringsutstyr. TUSEN TAKK FOR JOBBBEN TIL DERE TO. Med vennlig hilsen /~o~;~l~æ(~\ '" f\in\\~~;"\t, " $" '..,.t Arlfs,tÚlf 'IrocVis, logo og annet Daglig leder Telefon: Mobiltelefon: Elektronisk post: Hjemmeside: ffvstêonline.no 1

4 ~~"" - Utskrift foretatt Side 1 av 4 J lir. IIIi,Tt~ ~ f\i\\f\\_\_\l1,,:h-o#2" "ç Nl V ~'.::-~ _.-. Ressurs - og aktivitetssenter PROTOKOLL Styremøte Sted: Møteleder: Fauske Frivilligsentral Kell Sandvik Tid: Sekretær: 10. februar 2011 Arnstein Brochs Deltakere: Kjell Sandvik Jahn Otto Fiskvik Veronika L Ormåsen Mona H. Nilsen Svein Roger Bådsvik Forfall: Bjørn Inge Gabrielsen Trine W. Granmo Saksliste: o Sak 1 /2011 Sak 2/2011 Sak 3/2011 Sak 4/2011 Sak 5/2011 Saksoppfølging Referater Rapporter Orientering om aktiviteter Økonomi. Årsmelding 2010 Regnskap 2010 Årsmøtet 2011 Innkomne forslag til årsmøtet Eventuelt INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENT SAK o: SAKSOPPFØlGING: Saksoppfølging fra styremøter i november / desember 2010 er gjennomført SAK 00: Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske REFERATER: Daglig leder refererte fra: Inngående og utgående brev, skriv og e-post for perioden Telefon: Mobiltelefon: INTERNETT: Elektronisk post: ffvs01online,no Hjemmeside:

5 Utskrift foretatt Side 2 av 4 SAK 000: ORIENTERING OM AKTIVITETENE: Daglig leder orienterte styret om de aktivitetene som pågår og planleggingen av kommende aktiviteter og prosjekter. SAK 0000: RAPPORTER: Rapport om aktiv sommer tatt til orientering SAK 00000: ØKONOMI: Ingen økonomisk oversikt før styremøte nr 2 i 2011 Gave fra Fauske Handelspark på ,- til natteravnene i Fauske SAK 1 I 2011: ARSMELDING 2010 Forslag til årsmelding 2010 er utarbeidet av daglig leder og gjennomgått av AU. Arsmeldingen var sendt ut til styret sammen med saksfremlegget til styremøtet Styret godkjenner forslag til årsmelding 2010 for Fauske Frivilligsentralog fremmer denne for årsmøtet SAK 2 I 2011: REGNSKAP 2010 Revidert regnskap for 2010 er utarbeidet av daglig leder og økonomiavdelingen i Fauske kommune. Regnskap var sendt ut sammen med saksfremlegget til styremøtet Revisorrapporter ble lagt fram på styremøte. Revidert regnskap for 2010 for Fauske Frivillighetssentral godkjennes og fremlegges for årsmøtet SAK 3 I 2011: ARSMØTET 2011 Arsmøtet er tidligere vedtatt lagt til kantina / møterom 1 på administrasjonsbygget, onsdag 30. mars Start styremøte kl. 17:30 og årsmøtet kl. 19:00. Etter at vi hadde bestilt lokalene ble vi kontaktet og gitt beskjed om at driftsutvalget skulle ha møte samme dag, og at vi måtte flytte sted eller tidspunkt Vi finner nytt sted for styremøte og regner med at driftsutvalget er ferdig til kl. 18:30 slik at vi kan gjennomføre årsmøtet som planlagt fra kl. 19:00 i kantina. Valgkomiteen har startet sitt arbeid og valgskrivet er utsendt 1. Innkallng skjer ihht Vedtektene senest 1 måned før årsmøtet 2. Arsmøtepapirene utsendes innen 16. mars. 3. Daglig leder samarbeider med AU om rammen for møtet 4. Eventuelt ikke ferdigstilte årsmøtepapirer ettersendes. 5. Daglig leder sonderer muligheten for å arrangere et uformelt møte etter selve årsmøtet Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Telefon: Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: INTERNETT: Elektronisk post: ffvs0)online,no Hjemmeside:

6 Utskrift foretatt Side 3 av 4 SAK 4 I 2011: FORSLAG TIL ARSMØTET Sammen med innkalling til årsmøtet vil det fremgå at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 18. mars 2011 (samme dato som innkomne forslag til valgkomiteen). Dette legges også ut på vår nettside Ingen vedtak i saken SAK 5 I 2011 : EVENTUELT 1. Tilskudd fra KUD Styret orientert om innholdet i tilskuddsbrevet fra KUD og retningslinjene for økonomiforvaltning for tilskuddsmottakere av driftstilskudd fra KUD i AU har mottatt kopi av disse dokumentene. Styret tar orienteringen ti etterretning. 2. Nettverksreise til Serbia Styret ble presentert innholdet i innbydelsen i studietur til Serbia for Frivilligsentralene i Nordland. Styret ble også orientert om Fauske kommunes politikk i forhold til slike studieturer. Selv om styret, på selvstendig grunnlag, kan anbefale en slik tur hvis innhold i turen og økonomi tilsier prioritering aven slik tur så finner styret ikke det etisk rett å delta på denne turen. Fauske Friviligsentral deltar ikke på studietur til Serbia i Informasjon vedr. SLT Styret ble informert om sentralens engasjement i arbeidsgruppa for SL T. Therese Eriksen representerer sentralen og er også leder av arbeidsgruppa. Daglig leder roste hennes arbeid i gruppa og de tilbakemeldingene vi får fra arbeidet i SL T på Fauske. Styret takker for informasjonen og tar den til orientering. 4. Salg av CD John Kristian Karlsen har forespurt om han kan selge sin CD "Nordlandsfjellan" fra vårt kontor. Daglig leder har hatt en runde med økonomiavdelingen på kommunen og revisor i forhold til videresalg. Det anbefales ikke å gå inn i et kommersielt salg av produkter gjennom sentralen, da dette kan medføre at vi må betale moms og avgifter i forhold til slikt salg. Det åpnes likevel for at samarbeidspartnere selv kan selge et produkt fra vårt kontor. Daglig leder orienterte om at han har gitt JK Karlsen tillatelse til salg av egen CD fra vårt kontor. Til orientering vil JK Karlsen gi en del av sitt overskudd som gave til en frivillig aktivitet gjennom FFVS. Styret tar orienteringen til etterretning 5. Politiattest Fauske Frivilligsentral innfører politiattest for frivillige som skal jobbe med barn 1 ungdom der det kan oppstå mulighet til å være alene sammen med barnet 1 ungdommen. I aktiviteter der det er flere frivillige i samme aktivitet samtidig er det ikke behovet det samme. Likeså vil politiattest være aktuell der vi jobber med utviklingshemmede eller der vi er lesevenn 1 besøksvenn for enkeltpersoner. Arbeid med demente personer er også en aktivitet der vi ønsker innført at den frivillige har politiattest. Politiattesten skal fremvises for daglig leder som registrerer at vedkommende har mottatt attesten. Politiattesten skal ikke oppbevares på sentralens kontor. Styret tar orienteringen til etterretning. Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Telefon: Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: INTERNETI: Elektronisk post: ffvs0)online,no Hjemmeside:

7 Utskrift foretatt Side 4 av 4 1Kg:M~eN~e'::~~~e~i AU-møter: - torsdag (15:30-17:00) Styremøter: - onsdag ( 18:00-19:00 ) Årsmøte: - onsdag (19:00 - ) Har du saker til styremøte - Gi melding om dette til kontoret! Frister for innmelding av saker er:. 14 dager før styremøte E - POST ADRESSER: Frivi Ilighetssentralen Kjell Sandvik: Veronika Ormåsen: Svein Roger Bådsvik: Bjørn Inge Gabrielsen: Jahn Otto Fiskvik: Mona Helen Nilsen: Trine Willumsen Granmo: Karstein Olsen: Hege Harsvik: Fauske kommune (driftsstyret): Fauske kommune (kultur): Arnstein Brochs: (Privat) ffvs~online.no kj-t-sa~online.no veronika~ormaasenweb.com srbaadsvik~sbnett.no big.fauske~epost.no jahn-otto. f is kvi k~ salten-wedes ign.no mona.helen.ni Isen~fauske.kommune.no tr i ne.granmo~alten.no karstein.o Isen~sbnett.no har svi khege~hotmai I.com berit.j ohnsen~fauske.kommune.no stig.lovset~fauske.kommune.no arnstei n.brochs~ sbnett.no Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Telefon: Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: INTERNETT: Elektronisk post: ffvs0jonline,no Hjemmeside:

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN -

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/183 I I Arkiv Jour,alpostID: sakd.: 10/54 I Sakansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 003/10 I DRIFTSUTVALG I Dato: 27.01.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 089112 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 089112 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JoumalpostID: 12/7282 Arkiv sakid.: 12/1736 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 089112 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG I~ i l, i i ~ FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 04.09.2012 kl.: 10:00. - 18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 088/12-095/12 Eventuelle forfall meldes på

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 29.08.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 077/13-084/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 10.04.2012 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 053/12-074/12 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.11.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 100/12-105/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 26.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 076/12-084/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15.

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. «Administrativ Ressurs Aure IL» Vedtak fra årsmøtet: Årsmøtet har valgt en komite som skal jobbe med en prosess vedrørende eventuell

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer