FAUSKE KOMMUNE. 10/10076 I I Arkiv J0uralpostID: sakd.: 10/2469 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. 10/10076 I I Arkiv J0uralpostID: sakd.: 10/2469 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/10076 I I Arkiv J0uralpostID: sakd.: 10/2469 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 051/10 I DRIFTSUTVALG 1Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMottaker Tittel 10/8955 I 08/ Frivilighetssentralen i FRIVILLIGHETSSENTRALEN I Fauske FAUSKE - PROTOKOLL STYREMØTE /8956 X 09/ ORIENTERIG VEDR. SØKNADER INSTITUSJONSPLASSER 10/9210 I 06/ Arstein Brochs ÅRSMØTE FAUSKE FRIVILLIG SENTRA INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering.

2 ,~i;~ (f:~ '\ "- Utskrift foretatt Side 1 av 5 JJi. /D/Sš55 f\l\\l\\_\_\l1 ~)di Ressurs - og aktivitetssenter PROTOKOLL Styremøte Sted: Fauske Frivilligsentral Tid: 16. september 2010 Møteleder: Kjell Sandvik Sekretær: Arnstein Brochs Deltakere: Kjell Sandvik Veronika i. Ormåsen Svein Roger Bådsvik Jahn Otto Fiskvik Forfall: Bjørn Inge Gabrielsen Trine W. Granmo Mona Nilsen Hege Harsvik Saksliste: o Saksoppfølging Referater Rapporter Orientering om aktiviteter Økonomi. Sak 11 /2010 Innspill til virksomhetsplanen for 2011 Sak 12 /2010 Arsmøtet 2011 a. Sted og tid b. Valg 2011 Sak 13/2010 Frivillighetsprisen 2010 Sak 14/2010 Budsjett Søknad KUD 2011 (Orienteringssak) Sak 15/2010 Bruk av innsamlede midler til celleteller Sak Verving av frivillige Sak Eventuelt INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENT Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Telefon: TeIBfal'is: SS Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: Elektronisk post: ffvs(gonline.no Hjemmeside: ww.frivilligfauske.no

3 Utskrift foretatt Side 2 av 5 SAK O: SAKSOPPFØlGING: Saksoppfølging fra styremøter i mai 2010 er gjennomført. SAK 00: REFERATER: Daglig leder refererte fra: Inngående og utgående brev, skriv og e-post for perioden SAK 000: ORIENTERING OM AKTIVITETENE: Daglig.leder orienterte styret om de aktivitetene som pågår og planleggingen av kommende aktiviteter og prosjekter. SAK 0000: RAPPORTER: Ingen rapporter til behandling SAK 00000: ØKONOMI: Økonomisk oversikt per tatt til etterretning. Styret orientert om husleieøkning i fht. konsumprisindeksen SAK 11/2010: INNSPILL TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2011 Styret ga innspil til virksomhetsplanen for Planen er oppbygd etter mal fra tidligere år og videreføres med noen endringer. Nye 1 flere innspil kan leveres eller sendes Fauske Frivìligsentralfør neste styremøte i november. Styret takker for innspil til virksomhetsplanen for 2011, og ber samtidig om flere innspil frem mot styremøtet der virksomhetsplanen for 2011 skal vedtas. SAK 12/2010: ARSMØTET 2011 Tid og sted: Daglig leder foreslo i sitt saksfremiegg at årsmøtet 2011 legges til onsdag 30. mars, og at årsmøtet avholdes i kantina på administrasjonsbygget. Stedsvalget er spesielt gunstig i fht. bevegelseshemmede. Det er gjort reservasjon av kantina inkl. møterom 1. AU sammen med daglig leder planlegger årsmøtet. Innbydelse til årsmøte sendes i hht. vedtektene. 1. Arsmøtet 2011 legges til kantina i kommunens adm. bygg onsdag 30. mars. 2. AU og daglig leder jobber fram til styremøtet i februar med formen på møtet. 3. Eierne orienteres Valg: Valgkomiteen for årsmøtet 2011 er: Gunn Lisbeth Pedersen (Ungdomsklubben), Arnfinn E. Olsen (FauSke Dykkerklubb) og Harald Helgesen (Fauske Rotary Klubb). Valgkomiteen kontaktes. Daglig leder innkaller til første møte. Følgende er på valg: Nestleder, tre varamedlemmer og Valgkomité. Daglig leders orientering vedrørende valgene ved neste årsmøte tas til etterretning. Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Telefon: TelefQl s' 75 El4 57 ElS Mobiltelefon: Elektronisk post: ffs(gonline.no HjemmeSide: ww.fìvillgfauske.no

4 Utskrift foretatt Side 3 av 5 SAK 13/2010: FRIVILLIGHETSPRISEN Den sentrale frivillghetsprisen 2009 Som vanlig sender Fauske Frivillgsentral inn forslag til den sentrale frivilighetsprisen som utdeles hvert år på Den Internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember. Det er også slik at vårt forslag til denne prisen er den (de) som vant den lokale frivilighetsprisen for året før 2. Den lokale frivilighetsprisen i Fauske for 2010 Den lokale frivillighetsprisen i Fauske har vært utdelt alle år fra og med år 2000 med unntak av I mange av disse årene som et samarbeidstiltak mellom Finneid Hornmusikk som har hatt jule- eller nyttårskonsert og Friviligsentralen som har stått for tildelingen av frivilighetsprisen. Det er ønskelig -å videreføre tradisjonen. Styretber daglig leder kontakte Finneid HorrirtusiRk slik at samarbeidstiltaket kan videreføres med arrangement i desember 2010 eller januar Fauske Frivilligsentral fremmer forslag på Marry Moen og Gyda Gulstad til årets sentrale frivillghetspris. 2. Styret ber daglig leder inngå dialog med Finneid Hornmusikk med hensikt å få ti et fellesarrangement i januar 2011 der frivillighetsprisen utdeles. SAK 14/2010: BUDSJETT SØKNAD TIL KUD 2011 (Orienteringssak) Daglig leder fikk sammen med AU fullmakt av styret i sak ti å utarbeide rapport 2009 og søknad til KUD for I søknadsdokumentene vedlegges også budsjett for søknadsåret. Søknaden ble sendt innen fristen som var utgangen av juni Søknad og budsjett ble fremlagt på møtet. Budsjett og søknad er sendt elektronisk til KUD og styret er orientert om dette tidligere. Styret tar saken til orientering. SAK 15/2010: BRUK AV INNSAMLEDE MIDLER TIL CELLETELLER Høsten 2009 hadde Fauske Frivilligsentral en innsamling sammen med lag og foreninger, private enkeltpersoner og bedrifter, til en celleteller som etter at innsamlingen var over er plassert ved Fauske Legesenter. Aksjonen fikk inn over ,- kroner mer enn det var behov for. Dette ble ønsket skulle gå til tiltak for kreftsyke barn i Nordland. Fauske Friviligsentral har vært i dialog med leder for pårørendeforeningen for kreftsyke barn i Nordland og fått noen alternativer som pengene kunne nyttes til. Ett av alternativene var å gi midlene til pårørendeforeningen som selv skulle forvalte gaven. Dette var, slik styret oppfattet det, ikke slik som var ønsket fra giverne. Heller ikke styret syntes dette var en god forvaltning av pengegaven. De andre alternativene var etter styrets mening gode og det ble besluttet å tildele midlene til: Prioritet 1: Sommerleir for barn 2011 eller som Prioritet 2: Tiltak for kreftsyke barn ved Nordlandssykehuset i Bodø. Gjenstående midler på aksjonskontoen gis som tilskudd til sommerleir for kreftsyke barn sommeren Om dette arrangementet ikke gjennomføres gis pengene til tiltak for kreftsyke barn ved Nordlandssykehuset i Bodø. Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Telefon: BesØksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske (8: Mobiltelefon: Elektronisk post: ffs(qonline.no Hjemmeside: ww.frvillgfauske.no

5 Utskrift foretatt Side 4 av 5 SAK 16/2010: VERVING AV FRIVILLIGE Fauske Friviligsentral har behov for flere frivillige i sine prosjekter og tiltak. Vi regner også med at lag og foreninger i Fauske har behov for nyrekruttering. Der er en ide om å kunne, sammen med lag og foreninger, gjennomføre en "verveaksjon" av frivillge til tiltak og til lag og foreninger. Hvordan et slikt arrangement skal gjennomføres og om det skal gjennomføres som et fellesarrangement eller på annen måte må vurderes. Daglig leder har et ønske om at de to fra lag og foreninger som sitter som varamedlemmer i styret for Fauske Frivilighetssentral kunne ha dette som en oppgave. I tilegg vil også styrets nestleder Veronika i. Ormåsen og styremedlem Jahn Otto Fiskvik være med i vurderingen aven slik aksjon. Daglig leder tar kontakt og inviterer til møte. Saken utsettes. SAK 17/2010: EVENTUELT a. Regionkonferansen. Daglig ledere orienterte om den kommende regionskonferansen som skal være på Røros i tiden 16. og 17. september d.å. Fra Fauske deltar styrets nestleder Veronika i. Orrnåsen og Daglig leder Arnstein Brochs b. Skoleprosjekt for frivilige. Gjennom SL T (samordning av lokale kriminalforebyggende titak) er Fauske Frivilligsentral forespurt orn å bistå i et prosjekt som skulle være for nye elever ved Fauske videregående skole høsten Slik vi har forstått dette så er det skolen som har tatt dette opp i SLT gruppen..) FFVS har signalisert følgende som tilbakerneiding på forespørselen: FFVS vil kunne bistå skolen i prosjektet Dette forutsettes at skolen prioriterer tiltaket og ønsker å sette av nok tid til dette Siden dette tiltaket skulle involvere lag og foreninger så burde tiltaket være ferdig planlagt før sornmeren og lag og foreninger kontaktet Slik daglig leder ser kommunikasjonen med skolen og SL T gruppen så har ikke skolen fulgt opp i tistrekkelig grad for at tiltaket skal kunne realiseres i På denne bakgrunn ønsker daglig leder å ha styret med på å signalisere at om skolen har et ønske om at prosjektet 1 tiltaket skal realiseres med hjelp fra Fauske Friviligsentral ved skolestart 2011 så må det settes ned arbeidsgruppe som planlegger tiltaket. Her må skolen være ledende. a. Styret tar saken til orientering. b. Styret er enig i daglig leders vurdering av prosjektet og ber om tilbakemelding på om prosjektet kan realiseres i 2011 slik at dette kan legges inn i vår virksomhetsplan som vedtas Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Telefon: Besøksadresse: Sjø gata 71-73, Fauske Telefaks: 75 Ei4 57 EiS Mobiltelefon: Elektronisk post: fts(gonline.no Hjemmeside: ww.frvillgfauske.no

6 Utskrift foretatt Side 5 av 5 KOMMENDE MØTER! """."",.. AU-møter: Styremøter: - torsdag torsdag - torsdag (15:30-17:00) ( 18:00-21:00 ) ( 18:00-21:00 ) Har du saker til styremøte - Gi melding om dette til kontoret! Frister for innmelding av saker er: 14 dager før styremøte E - POST ADRESSER: Frivi IL ighetssentralen Kjell Sandvik: Veronika Ormåsen: Svein Roger Bådsvik: Bjørn Inge Gabrielsen: Jahn Otto Fiskvik: Mona Helen Nilsen: Trine Willumsen Granmo: Karstein Olsen: Hege Harsvik: Fauske kommune (driftsstyret): Fauske kommune (kultur): Arnstein Brochs: (Privat) ffvs(éonline.no k j-t-sa(éonl ine.no veron i ka(éormaasenweb.com srbaadsvi k(ésbnett.no big.fauske(éepost.no jahn-otto. fiskvi k(é salten-wedes ign.no mona.helen.ni Isen(éfauske.kommune.no tr i ne.granmo(éalten.no karstei n.o Isen(é sbnett.no harsvi khege(é hot mai I.com berit. johnsen(éfauske.kommune.no stig.lovset(éfaus ke. kommune.no arnstei n. brochs(ésbnett.no Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Telefon: Telefal(s: S Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: Elektronisk post: ffvs(?online.no Hjemmeside: ww.friviligfauske.no

7 NOTAT MED OPPFØLGING Til: Driftsutvalget JournalpostId: 10/ Orientering fra: Inger Anderbak ORIENTERING VEDR. SØKNADER INSTITUASJONSPLASSER Søkere til Fauske sykehjem: Antall søkere Søker fra Søker til Søker tibud 3 Anen Fauske Sykehjem Søker langtidsplass (har inst.plass kommune 1 anen kommune) 1 Pav. Fauske Sykehjem " " 1 N.Sykehuset Fauske sykehjem Ferdig sykehusbeh N.sykehuset Rehab.plass Ferdig sykehusbeh. 10 Søkere til Pav. Antall søkere Søker fra Søker til Søker tilbud 4 Egen bolig Paviljong Bolig I tilegg:. 3 pasientrom er for tiden i bru som dobbeltrom på Sykehjemmet. 1 søker på trygghetsalar. 5 søknader støtekontakt. 9 brukere som trenger regelmessige opphold / avlastning. Betaling av opphold for ferdig behandlet pasienter på sykehus etter 10 døgn. Oppussing av leilghet pav. ( utflyttet ikke ferdig ti avtalt dato pr beboer opptar plass på Rehab. i påvente av flytting) May Brit Paulsen Leder omsorgsutv

8 Jnr.: 10/9210 Fra: Arnstein Brochs Sendt: Til: Johnsen Berit Vestvann Kopi: 'Ormãsen Veronica Israelsen';'Sandvik Kjell';srbaadsvik(Qsbnett.no Emne: Årsmøte Fauske Frivi li igsentra I Hei Kan du orientere driftsutvalget om to ting: 1. Årsmøte i Fauske Frivillgsentral er lagt til kantina på administrasjonsbygget onsdag 30. mars dere får tilsendt papirer med regnskap, årsmelding med mer i februar/mars Frivilighetssentralen i Fauske har skiftet navn og logo. Nyt navn er FAUSKE FRIVILLIGSENTRAL. Dette er i samsvar med nesten alle andre frivillgsentraler i Norge som har skiftet de siste to årene. Logo vedlegges. Med vennlig hilsen AylIsteL.v\ 'BrDens Daglig leder FAUSKE FRIVILLIGSENTRAL Telefon: Mobiltelefon: Elektronisk post: ffsløonline.no Hjemmeside:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: II Sak nr.: 018/1 1 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 30.03.2011

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: II Sak nr.: 018/1 1 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 30.03.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 11/2662 I Arkiv sakid.: 11/653 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 018/1 1 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN -

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/183 I I Arkiv Jour,alpostID: sakd.: 10/54 I Sakansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 003/10 I DRIFTSUTVALG I Dato: 27.01.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 089112 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 089112 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JoumalpostID: 12/7282 Arkiv sakid.: 12/1736 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 089112 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG I~ i l, i i ~ FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 04.09.2012 kl.: 10:00. - 18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 088/12-095/12 Eventuelle forfall meldes på

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 29.08.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 077/13-084/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 10.04.2012 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 053/12-074/12 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3743 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/981 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans : Driftsutvalget Sak nr. 037/10 I DRIFTSUTV ALG I Dato:

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Dronningåsen

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4564 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/14 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 076/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 13.06.2013 REVISJON

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Sak nr.: Sak 03/15. Sak 04/15

Sak nr.: Sak 03/15. Sak 04/15 Møte-referat Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no www.linksidene.no/jaatten

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 22.05.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina. OPPMØTE KL. 10.00 PÅ SAGATUN HELSE.. OG SOSIALSENTER, SULITJELMA Til behandling: Saksnr.

Detaljer

~ /~ 7=~~ ; æi~/j:i Karin Rugås Utvalgsleder MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2012. Orienteringer: Tema: Sak nr.

~ /~ 7=~~ ; æi~/j:i Karin Rugås Utvalgsleder MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2012. Orienteringer: Tema: Sak nr. FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET Tid: 19.04.2012 kl.: 10:00-13:00 Sted: Fauske eldresenter Til behandling: Saksnr. 017/12-020/12 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06 06 Varamedlemmer

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.11.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 100/12-105/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer