Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012"

Transkript

1 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012

2 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø Kort om aktiviteter Framtidsplaner og utfordringer 9 4. Markedet Nordlige Nordsjø Generelle utviklingstrekk Statoil BG Norge GdF Suez Norge Andre aktører sine framtidsplaner Arealbehov som følge av økt aktivitet Grunnlag for estimat Estimert behov Historisk utvikling i areal Alternative baser og areal Beskrivelse av potensielle nye arealer Alternativ mot vest Alternativ 1 (inklusiv Langholmen) Alternativ 2 (eksklusiv Langholmen) Alternativ mot øst Vurderinger Samfunnsmessige perspektiver Avgrensing Næringsliv og sysselsetting Utdanning Visuelle effekter Infrastruktur Oppsummering Forhold knyttet til HMS Investeringsmessige konsekvenser Kjøp av grunn/areal Driftsmessige konsekvenser Lagring av rør Nye operatører med serviceselskap 35

3 Table of Contents Vedlegg 37 1 Beskrivelse av prosjektet Eksterne bidragsytere Interne bidragsytere Intervjuguider Skriftlig kildemateriale 40

4 Oppsummering 1. Oppsummering PwC har gjennomført en vurdering av alternativer for utvidelse av Fjord Base. Denne vurderingen viser at de skisserte alternativer knyttet til utvidelse mot vest er klart fordelaktig når man tar hensyn til samfunnsmessig perspektiv, helse, miljø og sikkert, samt investeringskostnader og driftskostnader for hvert alternativ. PwC sin vurdering er oppsummert i tabellene nedenfor. Alle vurderte alternativ for utvidelse mot vest er fordelaktig i forhold til vurderte alternativ mot øst. Område Vurdering Vest Øst Nøytralt 1. Samfunnsmessig perspektiv 1.1 Næringsliv og sysselsetting Lengre tid med mangel på areal kan føre til at Fjord Base ikke har kapasitet til å ta imot potensiell aktivitet med tilhørende samfunnsmessige følger. I verste fall kan man risikere at dagens aktivitet blir redusert. Vest alternativene har betydelige lavere utbyggingstid enn Øst. Utbyggingstid er avgjørende for sysselsettingen på Fjord Base og for aktivitetsnivået for næringslivet for øvrig. Alternativer vestover vil øke sannsynligheten for ny aktivitet. 1.2 Utdanning 1.3 Visuelle effekter Utbygging mot vest eller øst er ikke av direkte betydning, men aktivitetsnivået påvirkes av hvilket areal som velges. Følgelig vil det på sikt kunne ha konsekvenser for utdanning. En utbygging mot vest vil være synlig fra bykjernen, og en utbygging mot øst vil gi visuelle endringer for Grønenga sine omgivelser. Det er ulike meninger om i hvilken grad det er positivt eller negativt med industriaktivitet tett opp til sentrum. Asplan Viak gir ingen klar anbefaling av hvorvidt en utvidelse bør skje mot øst eller vest, verken når det gjelder den visuelle effekten eller det totale vurderingsbildet. 1.4 Infrastruktur Det er ikke mulig å kombinere basedrift med offentlig trafikk. 2. HMS Kortere avstand i alternativ vest vil medføre lavere CO2 utslipp fra kjøretøy, samt at kortere kjøretid vil redusere risikoen for uhell og skader på både personell og utstyr. 3. Investeringskostnader 4. Driftskostnader Alternativer vestover har betydelig lavere utbyggingskostnader enn alternativ Øst. Alternativ Vest uten Langholmen er beregnet til NOKm 314 lavere enn alternativ øst, mens alternativ Vest med Langholmen er beregnet til NOKm 210 lavere. Avstand og samordning med dagens basedrift gjør at driftskostnadene vil være lavere for alternativene i Vest uansett hvilke aktiviteter som blir lokalisert på nytt område. Kostnaden for alternativ Vest er beregnet til NOKm 11,5 lavere første år og over en 10 års periode vil driftskostnadene være NOKm 40 lavere. Page 4 of 40

5 Sammendrag 2. Sammendrag Leteaktivitet og planlagt utbygging i Nordsjøen rett utenfor Sogn og Fjordane medfører et betydelig potensial for økt virksomhet på Fjord Base. I tillegg har Statoil sitt nasjonale logistikksenter for OCTG (Oil Country Tubular Goods - rørvirksomhet) på Fjord Base, noe som gjør at aktivitet på resten av norsk sokkel også medfører økt aktivitet på Fjord Base. De siste årene har flere små aktører startet letevirksomhet. Dette har vært med på å øke aktiviteten, og disse aktørene er avhengig av å gjennomføre raskere utbygging for å få positiv kontantstrøm. Dette vil medføre at det tar kortere tid fra funn til utbygging og aktivitetsnivået kan forventes å være høyt fremover så lenge oljeprisen ikke faller vesentlig. Fjord Base har et konkurransefortrinn i forhold til andre baser når det gjelder den nordlige delen av Nordsjøen. Dette henger sammen med geografisk plassering og avstand til feltene. De to områdene som er spesielt viktig for Fjord Base er lete- og boreaktivitet og subsea- relatert aktivitet. Viktigheten av lete- og boreaktivitet henger sammen med at Statoil sitt nasjonale logistikksenter for OCTG virksomhet er lokalisert på Fjord Base. Når det gjelder subsea-relatert virksomhet er det et sterkt voksende marked for vedlikehold og feltutbygginger fremover vil i større grad bli gjort med Subsea-installasjoner. Rørvirksomheten har gitt mye aktivitet og har vært med på å utvikle et tjenestespekter som dekker de fleste tjenestene knyttet til leting, drift og utvikling av olje- og gassfelt i Nordsjøen. Til sammen er det over 50 selskaper på basen innen områder som service, rørhåndtering, borrekjemi, logistikk, subsea, testing, utbygging, mekaniske tjenester og engros. Dette har vært med på å skape et betydelig antall arbeidsplasser i Florø og regionen. Per i dag er det ca 550 arbeidsplasser på basen. I tillegg har Folkeuniversitet etablert et årsstudie i petroleumslogistikk i Florø og det er etablert en oljeretta ingeniørutdanning i Florø med oppstart høsten Dette vil være viktig i forhold til subsea clusteret som er i ferd med å etablere seg på basen, og det vil skape enda flere kompetansearbeidsplasser ved at nye operatører velger å lokalisere driftavdelinger, innkjøps- og logistikkfunksjon til Fjord Base. For å sikre dagens aktivitet og skape ytterligere aktivitet er basen avhengig av mer areal. I dag har basen ca 700 mål og nesten alt tilgjengelig areal er disponert. Aktiviteten fremover er forventet å bli høy og dersom Fjord Base ikke klarer å tilby mer areal vil man kunne risikere at aktiviteten minker på basen og i verste fall vil Statoil kunne flytte deler av sin rørvirksomhet til andre baser. Vi har i denne rapporten vurdert 3 hovedalternativ: 1. Alternativ Vest Gaddholmen, Langholmen og Persholmen (275 mål) 2. Alternativ Vest Gaddholmen og Persholmen (200 mål) 3. Alternativ Øst - Grønenga (243 mål) Med utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå og forventning til fremtidig aktivitetsnivå er det foretatt en beregning av fremtidig arealbehov på Fjord Base. Arealbehovet i 2023 er beregnet til ca 310 mål. Nytt areal kombinert med effektivisering og bruk av avlastningsareal vil dekke det fremtidige arealbehovet. Eksempler på aktuelle avlastningsområder er Lutelandet, Sløvåg eller Trollebø. En eventuell senere utbygging av Botnastranda (145 mål) vil også kunne dekke deler av et fremtidig arealbehov. Siden Fjord Base allerede i dag har behov for økt areal så er raskest mulig tilgang på arealutvidelse avgjørende for ikke å miste potensiell aktivitet på basen med tilhørende arbeidsplasser. Per i dag har man ikke tilgjengelig areal for å kunne ta i mot større prosjekt som eksempelvis skifte av risere, anker, kjettinger og linepipe, samt vedlikehold og ombygging av plattformer. Ved vurdering og sammenligning av de to utvidelsesalternativene fremkommer det at Vest er det foretrukne alternativet. Området er raskere å opparbeide, utbyggingskostnadene er lavere og uavhengig av hvilke aktiviteter som blir lokalisert på et nytt område så vil driftskostnadene være lavere på alternativ Vest. Det siste henger sammen med avstander og lokalisering av aktiviteter på basen i dag. Dette er avgjørende for at Fjord Page 5 of 40

6 Sammendrag Base skal være en kostnadseffektiv base og hevde seg i konkurransen med andre baser. En annen fordel med alternativ Vest er at dersom STX lykkes med sin riggsatsing vil de ha behov for mer areal, og Langholmen vil da være et godt egnet areal. Dette er en satsning som vil kunne generere betydelig aktivitet og arbeidsplasser til regionen. Når det gjelder samfunnsmessige perspektiver ved de to alternativene så er det konsekvensene av lengre utbyggingstid ved alternativ Øst som har størst betydning. Det er forventet en betydelig lengre utbyggingstid, og lengre tid med mangel på areal kan føre til redusert attraktivitet, med tilhørende redusert aktivitet og dermed arbeidsplasser som ellers ville ha blitt lagt til Fjord Base. Alternativet Vest gjør at baseutvidelsen kommer nærmere Florø sentrum, men her er det planer for gode skjermingstiltak som vil redusere de visuelle konsekvensene. Med tanke på infrastruktur er det vanskelig å kombinere basedrift med offentlig trafikk og følgelig vil det være mer kostbart å legge til rette for offentlig infrastruktur i alternativet Øst enn Vest. Når det gjelder Helse, Miljø og Sikkerhet så er det mest vesentlige at økt avstand ved alternativ Øst medfører økt kjøretøyutslipp. Bortsett fra dette så er det ikke identifisert vesentlige forskjeller. Page 6 of 40

7 Basen i Florø 3. Basen i Florø 3.1. Kort om aktiviteter Utbyggingen av basen i Florø startet i 1981, og basen er i dag sentrum for et sterkt miljø innen oljeindustrien. Oljemiljøet i Flora, og miljøet rundt Fjord Base, representerer en verdikjede som dekker de fleste tjenestene til drift og utvikling av olje- og gassfelt i Nordsjøen. Til sammen arbeider de over 50 selskapene på basen innen områder som service, rørhåndtering, borrekjemi, logistikk, subsea, testing, utbygging, mekaniske tjenester og engros. Basen i Florø er Europahavn og logistikksenter for rør til Statoil. Saga Fjordbase AS har i dag følgende forretningsområder: Basedrift o Materialflyt: Varemottak, lagerhold, terminal, returbehandling o Interntransport: Lasting og lossing (kaikontor), interntransport (transportkontor), bulk og gateway Logistikksenter for rør og transport on- og offshore Tekniske tjenester innen subsea Fjord Base AS er eiendomsselskapet som eier basen med bygninger og leier ut areal til aktørene lokalisert på basen. Selskapet har hatt en spennende utvikling siden oppstarten tidlig på 1980-tallet, og bildene nedenfor illustrerer godt hvordan virksomheten har vokst. Bildene viser situasjonen i henholdsvis 1981, 1987, 1992 og 2008 (bilder fra Fjord Base). Fjord Base sitt tilgjengelige areal er i dag nesten fullt utbygd. Bildene på neste side viser hvordan basen ser ut per september 2011, med perspektiv mot både vest (til venstre) og øst (til høyre). Page 7 of 40

8 Basen i Florø Tabellen nedenfor viser hvordan Fjord Base sitt tilgjengelige areal blir disponert pr november 2012: Type areal Størrelse Disponibelt areal m² Planert uteareal m² Veger, kaier, fellesareal m² Ikke utleibart areal m² Bygninger (kontor, lager) m² Kaianlegg (6 stk, inkl. leid kai fra kommune) Ro-ro kai Kai Botnastranda 450 m 30 m 150 m 55 ulike selskaper er etablert eller representert på fjordbasen i dag, og over 550 personer jobber her. Grafen nedenfor viser et eksempel på utviklingen i aktivitet, i form av utgående dekkslast over kai som er et viktig nøkkeltall for aktivitetsnivået på Fjord Base Utgående dekklast over kai (tonn) Dekklast Page 8 of 40

9 Basen i Florø 3.2. Framtidsplaner og utfordringer Fjord Base sin beliggenhet er svært sentral i forhold til olje- og gassvirksomheten i nordlige del av Nordsjøen. Det foreligger flere planer for leting og utbygging av oljefeltene direkte utenfor kysten, og det er dermed et åpenbart potensial for vekst i oljeindustrien i Florø. Bildet nedenfor viser Florø sin beliggenhet i forhold til aktiviteten i nordlige Nordsjøen. Reisetid med både båt og helikopter er kort, noe som er et stort konkurransefortrinn for Fjord Base. De foreliggende framtidsplanene for aktiviteter i Nordsjøen viser at det er store muligheter for Fjord Base til å vokse og utvikle seg (mer om dette i kapittel 4). Veksten forutsetter tilgang på nytt areal. Industrien er plasskrevende, med behov for store lagerplasser og store kaiområder. Det vil være svært utfordrende for Fjord Base å tilrettelegge for både eksisterende og nye operatører og andre aktører med mindre en har et større område tilgjengelig. Arealbehovet beskrives nærmere i neste kapittel, som omhandler markedet og utviklingen av aktivitet i nordlige Nordsjø, som er havområdet rett utenfor Florø og Sogn & Fjordane. Page 9 of 40

10 Markedet Nordlige Nordsjø 4. Markedet Nordlige Nordsjø 4.1. Generelle utviklingstrekk Som vist i bildet i forrige kapittel, er det mye spennende olje- og gassvirksomhet i den nordlige delen av Nordsjøen, som ligger rett utenfor kysten av Sogn & Fjordane. Tall fra Oljedirektoratet viser at det fremdeles er mye utvinnbare ressurser tilgjengelig på norsk sokkel. Figuren øverst til høyre viser at kun 43% av de antatt utvinnbare ressursene på norsk sokkel er solgt og levert til nå. Figuren nede til høyre viser at tilsvarende tall for nordlige Nordsjø er 54% (Kilde: Presentasjon fra Oljedirektoratet på Petroleumskonferansen Vekst i Vest, Florø 25. september 2012). Resterende er enten reserver, betingede ressurser i felt eller i funn, eller uoppdagede ressurser. Ifølge Oljedirektoratet så er det flere utbyggingsplaner for felt og funn i nordlige Nordsjø i tiden fremover. Et eksempel er at Snorre-feltet og andre deler av Tampen-området står overfor en situasjon med både utfordringer og muligheter. Det er et modent felt med mange brønner og innretninger, og der det anslås at mulighetene for økt utvinning er store. Feltet vil sannsynligvis kunne produsere utover år 2040, men da kreves nye innretninger og løsninger som sikrer tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet. Det er også store forventninger knyttet til Gjøa, der man ser på en samordnet utbygging av nye funn, i og med at flere rettighetshavere og operatører er involvert. I følge Oljedirektoratet er det fremdeles er stor interesse for leting i området nordlige Nordsjø. I de følgende kapitlene presenteres kort dagens aktiviteter og noen av framtidsplanene til de tre operatørene som allerede er etablert på Fjord Base, i tillegg til noen andre som kan være aktuelle i framtiden. Page 10 of 40

11 Markedet Nordlige Nordsjø 4.2. Statoil Dagens aktivitet: Figuren under viser Statoil sin aktivitet ut fra Fjord Base. Basen i Florø er Statoil sitt logistikksenter for OCTG (Oil Country Tubular Goods) til norsk sokkel, dvs bore-, forings- og produksjonsrør. I tillegg til distribusjon av rør til andre baser, har man forsyninger av OCTG materiell direkte ut til feltene, samt andre typer forsyninger. I 2012 har Statoil hatt seks fartøy som har operert kontinuerlig med forsyningsaktivitet fra Florø. Fremtidsplaner: Jfr presentasjon på Petroleumskonferansen Vekst i Vest 25. september 2012 utgjør norsk sokkel 50% av ressursbasen til selskapet. Dette er primært fordelt på Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det ble presentert flere store prosjekter fremover som vil generere betydelig virksomhet: Gudrun, Valemon, Dagny og Eirin, Aasta Hansteen og Johan Sverdrup, samt Skrugard og Havis. Ser man dette sammen med antall rigger som Statoil opererer betyr dette et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel fremover. I bladet Offshore & Energi utgitt av Offshore Media Group har man i utgaven nr (oktober) en oversikt over rigger i det norske markedet. Oversikten viser 48 rigger i Norge og av disse har Statoil leid 27. Wittemann E&P Consulting Norway har gjennomgått 650 lisenser i Norge og UK. Dette omfatter da ikke bare Statoil, men gir likevel et bilde av aktiviteten fremover tatt i betraktning at Statoil er den klart største aktøren på norsk sokkel. Deres undersøkelse viser at det er planlagt 84 lete- og avgrensningsbrønner i Norge de neste årene, samt at det skal det tas avgjørelser om boringer av 89 brønner på eksisterende lisenser innen I tillegg kommer nye funn og tildelinger. Dette underbygger at det vil bli høy aktivitet fremover. Page 11 of 40

12 Markedet Nordlige Nordsjø Under har vi en oversikt over hva dette betyr for Fjord Base, samt konkrete prosjekt som vil kunne generere betydelig aktivitet til basen: Som logistikksenter (OCTG/sentralhavn) for bore-, forings- og produksjonsrør nasjonalt og prosjektaktivitet internasjonalt vil aktivitetsnivået beskrevet over medføre betydelig mulighet for økt aktivitet på basen. Andre konkrete kjente prosjekter: o o o 4.3. BG Norge 4-5 nye subsea felt som fast track, det vil si at raskere utbygging. Videreutvikling av Snorre. Ikke besluttet hvordan man skal bygge ut/oppgardere. Kan bli en ny plattform og/eller bruk av subsea løsninger. Videre leting og utbygging av Peon-funnet og Astero-funnet BG Norge er den siste operatøren som har etablert seg på basen. I forkant av etableringen ble det i 2010 foretatt et lokaliseringsstudie i forbindelse med utbygging av Knarrfeltet. Selskapet valgte å etablere seg på Fjord Base i Florø og vil ha behov for betydelig areal i forbindelse med utbygging av feltet. Forboring på feltet vil starte medio 2013 og i løpet av første halvår 2014 vil produksjonsskipet vist under være på plass. Båten er eid av og driftet av Teekay GdF Suez Norge GdF Suez Norge har flere store posisjoner langs norskekysten, med Gjøa i nordlige Nordsjø som aktuell i sammenheng med Fjord Base. Som nevnt i innledningen til dette kapitlet, er det knyttet store forventninger til Gjøa områdene. En forutsetning for å få til en utvikling her, er at videre utbygging samordnes mellom GdF Suez Norge og andre aktører med rettigheter i området. GdF Suez Norge er leder av områdeforum for Gjøa, og står blant de fremste for utviklingen rundt dette feltet. På Petroleumskonferansen Vekst i Vest 2012 uttalte GdF Suez Norge sin leder at selskapet vil ha en betydelig økt satsing på leting rundt Gjøa framover, og at man ønsker å ta rollen som operatør for feltutbygging. Per i dag er GdF Suez Norge driftsoperatør for Gjøa, mens Statoil har vært operatør i utbyggingsfasen. Page 12 of 40

13 Markedet Nordlige Nordsjø 4.5. Andre aktører sine framtidsplaner Det er gjort flere funn på sokkelen rett utenfor Sogn og Fjordane hvor man vurderer utbygging og som gjør at man vil kunne få mye aktivitet på Fjord Base. Wintershall fant Skarfjell, som ligger 17 km sørvest for Gjøa. I det samme området ligger Astero (Statoil), Grosbeak (Wintershall) og Titan (Statoil). Dersom aktuelt er Gjøa plattformen bygd med kapasitet til å ta imot utbygginger i området, men Wintershall har også meldt at Skarfjell funnet har potensial til å bli et knutepunkt i området, noe som betyr selvstendig utbygging. I det samme området har man feltene Peon (Statoil), Agat (VNG), Afrodite (Eni) og Fram H-Nord (Statoil). Endelig valg av utbyggingsløsning er ikke avklart og de ulike operatørene jobber med ulike alternativer. I tillegg har SunCore funnet Beta Brent, Lundin har gjort funn på lisens 519 (Albert) som er et område som de vurderer som interessant, samt at Total nylig gjorde et funn på lisens 554 (Garantina). Antall letelisenser og funn utenfor Sogn og Fjordane gjør at det er forventet stor aktivitet innen leteboring fremover, noe som også vil kunne generere mye aktivitet på Fjord Base. Lengre vest på britisk sektor er det også betydelig aktivitet, og for deler av denne sektoren er avstanden fra Florø kortere enn fra Storbritannia. Dette vil også kunne generere aktivitet til Florø Arealbehov som følge av økt aktivitet Grunnlag for estimat For å kunne gjøre en beregning av Fjord Base sitt fremtidige arealbehov er det gjennomført intervju med eksisterende og potensielle nye aktører på basen. Intervjuene har omfattet de tre operatørene som er lokalisert på basen i dag og sentrale oljeserviceselskap som er eller har vært lokalisert på basen. Det understrekes i denne sammenheng at alle intervju har vært konfidensielle. Det estimerte fremtidige arealbehovet er basert på PwC sin vurdering med utgangspunkt i historiske tall knyttet til arealbehov, kombinert med forventninger til effektivisering og offentlig tilgjengelig informasjon om fremtidsplaner og -vurderinger. Det understrekes videre at det alltid er usikkerhet knyttet til fremtidige estimat, og at usikkerheten øker jo lengre frem i tid man går. For å illustrere dette er det for enkelte parametere utarbeidet sensitivitetsanalyser. Grunnlaget for å estimere fremtidig arealbehov er en vurdering av hvor mye areal operatører og serviceselskap trenger i de ulike fasene knyttet til olje og gass utvinning. Det vil være store variasjoner i arealbehovet alt etter hvilke type rigger man bruker og valgte løsninger for utbygging og drift. Tallene under er basert på erfaringstall fra Fjord Base, samt kvalitetssikring gjennom intervju med eksterne aktører lokalisert på basen. Det er her delt inn i de tre fasene letefase, utbyggingsfase og driftsfase. Driftsfasen inkluderer boring av brønner og subsea. Kvm Operatør Serviceselskap Totalt Letefase Utbyggingsfase Driftsfase Arealbehovet er per operatør og serviceselskap per fase, og en operatør kan ha flere letefaser som pågår samtidig. I hver fase er det for operatører og serviceselskap estimert arealbehov knyttet til kontorplasser, lager, utelager, OLF område og verksted. Det vesentligste arealbehovet er i alle fasene knyttet til lager både inne og ut, samt lagring og bearbeidelse av rør. Page 13 of 40

14 Markedet Nordlige Nordsjø Tabellen under viser operatører som er etablert på basen i dag og et utvalg av mulige nye operatører som basert på aktivitetsnivå og konkurransedyktigheten til Fjord Base kan komme til å etablere seg: Operatører / selskap Statoil GDF SUEZ BG Norge Status Etablert på Fjord Base i dag Etablert på Fjord Base i dag Etablert på Fjord Base i dag ENI Lundin Total Wintershall Suncore RWE VNG (nye operatører er ikke rangert etter sannsynlighet) Eksempel på serviceselskap: Aktuelt med etablering på Fjord Base Aktuelt med etablering på Fjord Base Aktuelt med etablering på Fjord Base Aktuelt med etablering på Fjord Base Aktuelt med etablering på Fjord Base Aktuelt med etablering på Fjord Base Aktuelt med etablering på Fjord Base Type Navn Kommentar Drillingselskap Det er mange rigg selskap. Eksempel er Sevan Drilling, Prosafe, Seadrill, Dolphin Drilling, COSL, Saipem, Transocean. De aller fleste er eller har vært på basen. MUD (boreslam) Andre serviceselskap Halliburton, Schlumberger-MI, Baker Hughes. Safari, Swire, Bring, Kuehne & Nagel, SAR, Panalpina, Veolia, Saga Fjordbase, Haug Offshore service. Tuboscope, Petroleum Services, Ramco, ITM. FMC, Aker Solution, GE (Vetco), Cameron. Alle selskapene er på basen Eksempel på serviceselskap innenfor logistikk, avfallshåndtering, verkstedstjenester, sertifisering og kontroll. Flere av disse er på basen i dag. Eksempel på serviceselskap knyttet til rør som er lokalisert på basen. Eksempel på aktører innenfor subsea som er og vil kunne etablere seg Letefasen Operatøren har ansvaret for det aller meste av utstyret som brukes av drillingselskapene. Serviceselskapene består av drillingselskap, som må ha noe eget areal, MUD selskap og andre serviceselskap innenfor logistikk, rør, sertifisering og kontroll. Hvor mye areal man trenger er avhengig av langsiktighet og om operatøren har rammeavtale med andre serviceselskap enn de som er etablert på basen i dag, samt kapasiteten til eksisterende leverandører på basen. Det er lagt til grunn at eksisterende aktører ikke har tilstrekkelig kapasitet til å dekke veksten og at det vil komme inn nye aktører på basen, blant annet som følge av at nye operatører kan ha rammeavtale med andre serviceselskap Utbyggingsfasen Operatøren dekker alt areal i denne fasen, men ca 80% av arealet blir brukt av serviceselskapene. Dette blir brukt til mellomlagring av prosjektmateriell som for eksempel eksportledning, spools, subseautstyr, anker, mv). Estimatet er basert på historiske tall fra Fjord Base. Page 14 of 40

15 Markedet Nordlige Nordsjø Driftsfasen Denne fasen består av borefasen, driftsfasen og subsea. Disse fasene vil gå parallelt i tid. Operatørene vil ha behov for areal til rør og annet materiell i forbindelse med produksjon, samt subsea. Det er videre lagt til grunn at man vil ha en rigg som kontinuerlig gjennomfører produksjons- og løpende leteboring. I den forbindelse har man behov for tjenester fra MUD selskap og andre serviceselskap. I driftsfasen er det lagt til grunn et totalt arealbehov på 30 mål, og dette tilsvarer arealet som GDF har i dag. Når vi vet at GDF ikke selv gjennomførte boringen på Gjøa, kan dette estimatet være noe lavt. Det er imidlertid lagt til grunn at utbyggingen av noen av de nye funnene omtalt i kapittel 4.5 kan bli gjennomført samtidig og dermed gi samordningsfordeler for operatører på Fjord Base Estimert behov I dag er det aller meste av tilgjengelig areal i bruk. Dette er en utfordring da det er viktig for en base å alltid ha tilgjengelig areal for prosjekt som skifte av risere, anker, kjettinger og linepipe, samt vedlikehold og ombygging av plattformer. Slike prosjekt er plasskrevende og man bør ha et tilgjengelig areal på mellom 20 og 50 mål. Vi har ikke tatt høyde for dette i estimert behov og forutsetter at areal som er ledig i dag blir regnet som prosjektareal. Avlastningsområder vil også kunne benyttes til slike prosjekter. Arealbehovet i grafen på neste side viser behovet fra 2012 til Ser man 3 år frem i tid (til og med 2015) og kun estimert behov knyttet til aktører som er på basen i dag, dvs Statoil, GDF og BG, har vi estimert et behov på ca 100 mål. I 2023 er behovet økt til ca 310 mål. Veksten i denne perioden er knyttet til Statoil sin OCTG virksomhet og er en følge av generell økt aktivitet på norsk sokkel og spesifikke prosjekt utenfor Sogn og Fjordane. Videre har vi estimert at GDF, BG og tre nye operatører med underleverandører vil trenge areal fremover i forbindelse med eksisterende aktivitet og planlagte utbygginger. Areal behov Samlet arealbehov GDF, BG og 3 nye operatører med underleverandører Statoil Vesentlige forutsetninger: Generelle: I vurderingen av arealbehov er det lagt til grunn at rammevilkårene for aktiviteter på norsk sokkel vil være som i dag. Den understrekes for ordens skyld at dersom oljeprisen skulle reduseres vesentlig vil dette kunne påvirke aktivitetsnivået på norsk sokkel og dermed også arealbehovet på basen i forhold til nye operatører og Statoil sin virksomhet knyttet til rør. Statoil Statoil har signalisert en betydelig fremtidig vekst i sine aktiviteter på norsk sokkel. Statoil sitt logistikksenter for OCTG er lokalisert på Fjord Base, og dette betyr bore- og brønnrør nasjonalt og prosjektaktivitet Page 15 of 40

16 Kvm Markedet Nordlige Nordsjø internasjonalt. Dette medfører at Statoil sin vekst utenfor områder servet fra Fjord Base (Tampen) vil medføre en prosentvis vekst i Statoil sine OCTG aktiviteter på Fjord Base. På den andre siden vil økt turnover av rør, eventuell standardisering og effektivisering (eksempelvis større bruk av lagring i stu (lagre rør på bakken i hauger )) kunne redusere behovet for areal. Arealbehovet knyttet til OCTG aktiviteter er sensitivt i forhold til budsjettert vekst fremover og hvor mange kg rør man klarer å lagre per kvm. Det er viktig å understreke at selv om lagring i stu krever mindre areal er det betydelig dyrere. Når rør er lagret i bukkesett trenger man en person til å kjøre trekkvogn når man flytter rør, mens når det er lagret i stu kreves det et team på 4 mann, en trekkvogn og en heisekran. I tillegg medfører lagring i stu 2 ekstra operasjoner i forhold til bukkesett da man må laste av og på i forbindelse med flytting inn og ut av lager. Dette øker faren for uhell/skader på personell og maskiner da det er mer omfattende operasjoner og flere personer involvert. Fjord Base har vurdert dette og funnet det mest hensiktsmessig å lagre rør med dimensjon 13 3/8 tommer og høyere i stu, mens rør med lavere dimensjon er lagret i bukkesett. Grafen under viser estimert behov til og med år Sensitivitet - kg per kvm og justering av forventet vekst tonn rør Kg 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % Den røde linjen i figuren er benyttet i vårt estimat for areal behov. Den forutsetter at man kan lagre 500 kg per kvadratmeter og en vekst i tonn rør på 10% i 2013, 10% i 2014 og deretter 5% hvert år. Den grønne linjen i figuren viser arealbehov når forventet vekst er justert ned med 10% hvert år, dvs 9% i 2013, 9% 2014 og deretter 4,5% hver år. Ved estimering av Statoil sitt behov for fremtidig areal har vi tatt utgangspunkt i signaler om økte aktiviteter på norsk sokkel, samt konkrete prosjekt som er presentert i kapittel 3. Arealet over er i det vesentligste knyttet til Statoil sin OCTG virksomhet og noe mindre areal knyttet til subsea. Hvor mye areal man trenger til de andre prosjektene er avhengig av hvilke utbyggingsløsninger man velger, samt når de kommer. Man har noe kapasitet innenfor dagens areal og vi har forutsatt at man kan benytte prosjektareal på basen til enkelte av prosjektene. GdF Suez Norge GdF Suez Norge er i dag kun etablert på Fjord Base i Norge. Operatøren ønsker å satse betydelig på leting rundt Gjøa, samt at de ønsker å ta rollen som operatør for feltutbygging. Dersom selskapet lykkes med dette vil de ha behov for betydelig mer areal. Per i dag er GdF Suez Norge driftsoperatør for Gjøa, mens Statoil har vært operatør i utbyggingsfasen. Vi har lagt til grunn at selskapet vil få samme arealbehov som en ny operatør vil ha ved etablering på basen. Page 16 of 40

17 Markedet Nordlige Nordsjø BG + 3 nye operatører BG etablerer seg på Fjord Base i forbindelse med utbygging av Knarr feltet. I tillegg er det gjort mange funn rett utenfor Sogn og Fjordane, så potensialet for at nye operatører etablerer seg på basen vurderer vi som stort. I estimatet er det lagt inn 3 nye aktører, som etablerer seg henholdsvis i Q3 2015, Q og Q Som grafen under illustrerer vil arealbehovet svinge i de tre ulike fasene. For både BG og hver av de nye operatørene er det lagt til grunn at man i snitt vil ha 2 rigger i forbindelse med en letefase, noe som betyr 24 mål. Deretter vil behovet minke i utbyggingsfasen til 15 mål. Når man har kommet i drift forutsetter man at operatøren med serviceselskap vil ha et behov på 30 mål, som også inkluderer en rigg til å drive både letevirksomhet og produksjonsboring. BG, GDF og 3 nye operatører BG med underleverandører GdF med underleverandører Operatør 1 med underleverandører Operatør 2 med underleverandører Operatør 3 med underleverandører GDF, BG og 3 nye operatører med underleverandører Dersom nye operatører skulle etablere seg tidligere/senere eller ikke velge Fjord Base i Florø, vil dette endre tidspunktet og behovet for areal på basen. Grafen på neste side illustrerer hvilken fase de ulike operatørene er i til enhver tid. Det understrekes at denne grafen ikke inkluderer Statoil og GDF. Operatører per fase Letefase Utbyggingsfase Borefase, Driftsfase og Subsea Page 17 of 40

18 Kvm Markedet Nordlige Nordsjø I driftsfasen vil operatør også ha en rigg som driver leteaktivitet. Fordelingen av areal mellom operatører, serviceselskap og aktivitet knyttet til rør er illustrert i grafen under. Fordeling areal - Operatør, serviceselskap og Statoil rør virksomhet Operatører (GDF, BG, 3 nye) Serviceselskaper knyttet til operatører Statoil - rør Historisk utvikling i areal Den blå linjen i grafen under viser historisk utvikling i planert areal på Fjord Base. Vi har estimert en årlig gjennomsnittelig vekst fra 2012 til 2023 på 3,5 %, som er lavere enn historisk vekst fra 1985 til 2012 og 1985 til 2008 som var henholdsvis på 7,7 % og 7,2%. Fjord Base har opplyst at i hele perioden har man leid ut det aller meste av tilgjengelig areal til enhver tid. Planert areal År Historisk vekst Estimert vekst Estimert utbyggingstid Det vil ta tid å få nytt areal klart til bruk som følge av reguleringsprosess og utbygging. Vi har lagt til grunn at nytt areal kan være klart til bruk om 2 år for alternativ Vest og 5 år for alternativ Øst. Fjord Base har behov for areal allerede neste år og dermed vil mangel på areal kunne medføre at man mister virksomhet som naturlig ville blitt lokalisert på Fjord Base i Florø. Dette kan illustreres med arealet mellom linjen estimert utbyggingstid og estimert vekst, som er markert med rød sirkel. For alternativ Vest utgjør dette etter 2 år ca 85 mål, mens for alternativ Øst utgjør dette etter 5 år ca 160 mål. Arealene reflekterer betydelig virksomhet med arbeidsplasser som Fjord Base kan miste hvert år fremover. Se kapittel for nærmere beskrivelse av sysselsettingseffekt. Page 18 of 40

19 Alternative baser og areal 5. Alternative baser og areal Det aller viktigste konkurranseelementet for oljebaser er tilgjengelig areal, avstand til felt herunder infrastruktur og pris, som betyr kostnader til både leie av areal og drifting av aktivitet på basen. Dette forutsetter at man har en base som kan tilby et stort spekter av tjenester som etterspørres for olje- og gass virksomhet. Den viktigste og mest relevante faktoren knyttet til denne rapporten er arealtilgang. Hvorvidt en base har muligheter for å utvide sitt areal, er alfa og omega i forhold til operatører og andre aktører som vurderer hvor de skal etablere seg. De aktuelle konkurrentene til Fjord Base, som vises i kartet til høyre, er Mongstadbase, Vest base i Kristiansund, og Coast Center Base (CCB) ved Ågotnes i Bergen. Alternative baser har kapasitet og/eller tilgang på arealutvidelse. Både Mongstad base og CCB er i gang med utbyggingsarbeider, og Vest Base har store arealer disponible. Således har disse basene på det nåværende tidspunkt et konkurransefortrinn i forhold til Fjord Base. Vest Base Fjord Base Mongstadbase Coast Center Base Flere operatører og andre aktører ønsker å etablere seg eller utvide sin virksomhet på Fjord Base på grunn av både beliggenheten og basen sine konkurransedyktige vilkår. Dette fordrer imidlertid at Fjord Base får økt kapasitet og tilgang på nytt areal som fortsatt tilfredsstiller operatører og andre aktører sine krav til kostnadseffektiv og sikker drift. I tillegg til nevnte alternative baser så finnes det tilgjengelig avlastningsareal på Lutelandet, Sløvåg og Trollebø. Dette er områder med ferdig opparbeidet industriareal som vil kunne være egnet for enkelte typer prosjekt. Page 19 of 40

20 Beskrivelse av potensielle nye arealer 6. Beskrivelse av potensielle nye arealer Utbygging av mer industriareal i tilknytning til fjordbasen har vært vurdert og utredet over en lengre periode. I 2010 gjennomførte Nordplan en delutgreiing for Flora Næringseigedom AS om nytt næringsområde på deler av øya Grønenga. Asplan Viak utarbeidet våren 2012 en rapport med fokus på de visuelle effektene av ulike utbyggingsalternativer både øst, vest og nord for dagens baseområde. Videre har ivest Consult utarbeidet et notat Utviding av baseområde mot vest til Fjord Base datert 5. november 2012 og en rapport til kommunen Utbyggingsareal på Rota, Grønenga Terøya, Kostnadsoverslag datert 2. november Konklusjonene i tidligere diskusjonsgrunnlag og utgreiinger er ikke entydig i sine anbefalinger om hvilket område som bør velges for utbygging. Det er derimot klart at det er to alternativer som utkrystalliserer seg som realistiske jf. Asplan Viak sin visualiseringsstudie er Grønenga i øst og Rota i vest. Beskrivelsen av de to utbyggingsalternativene bygger på utdrag fra denne studien, samt ivest Consult sitt notat til Fjord Base og rapport til kommunen. Det er likevel viktig å presisere at Fjord Base ikke ser for seg en utvidelse på selve øya Rota, men på holmene ved siden av (Gaddholmen, Langholmen og Persholmen). Oversiktsbildet viser Florelandet Nord der de to alternative utbyggingsområdene er markert med sirkler: Kilde: Asplan Viak visualiseringsrapport (2012) Page 20 of 40

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

PwC Consulting. Konsekvensanalyse. sysselsetting Endring av Statoil sin logistikk- og forsyningstjeneste på Fjord Base

PwC Consulting. Konsekvensanalyse. sysselsetting Endring av Statoil sin logistikk- og forsyningstjeneste på Fjord Base PwC Consulting Konsekvensanalyse for sysselsetting Endring av Statoil sin logistikk- og forsyningstjeneste på Fjord Base 4. desember 2013 Forord Forord Statoil har besluttet å endre seilingsmønster fra

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø ODs rolle og målsetting Ressurssituasjonen på norsk sokkel

Detaljer

PwC Consulting. Konsekvensanalyse. sysselsetting Avvikling av Statoil sin logistikk- og forsyningstjeneste på Fjord Base

PwC Consulting. Konsekvensanalyse. sysselsetting Avvikling av Statoil sin logistikk- og forsyningstjeneste på Fjord Base PwC Consulting Konsekvensanalyse for sysselsetting Avvikling av Statoil sin logistikk- og forsyningstjeneste på Fjord Base 10. juni 2013 Forord Forord Statoil ønsker en spesialisering av tjenestene på

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Hva rigger vi oss til?

Hva rigger vi oss til? Hva rigger vi oss til? Strategisamling Hammerfest Næringshage 10.2.2012 Marit Hansen, leder for kommunikasjon Classification: Ekstern 2012-02-09 Fra Nordsjøen til Barentshavet Statoil har sittet i førersetet

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND!

VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND! VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND! OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND 49 bedrifter 2000 ansatte omsetning 5 Mrd NOK Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011 Oljevirksomheten mot nord Brønnøysund 1. april 2011 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Vi er i dag 190 ansatte, kontor i Harstad med 12 ansatte Hovedkontor i Trondheim 2 Det norskes

Detaljer

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Versjon 02.2.204 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Erfaringer fra baser i NORSEA GROUP . Innledning Dette notatet har, på bakgrunn av bestemte kriterier, som formål komme frem til den mest hensiktsmessige

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Nordmørskonferansen 2015

Nordmørskonferansen 2015 Nordmørskonferansen 2015 Vestbase vekstmotor i utfordrende tider Alf Dahl Adm.dir. Vestbase AS VESTBASE / KRISTIANSUND Logistikk- og serviceknutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet Vestbase-modellen

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak

Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak Arild Hervik Møreforsking Molde Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre JazzGass 2012, 17. juli 2012 Hovedpunkter Beskrivelse av scenarioer

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer

Oljeplanens handlingsplan

Oljeplanens handlingsplan Oljeplanens handlingsplan for perioden 2009-2012 (2020) Oljeplanens handlingsplan rulleres hvert andre år i forkant av bystyrets økonomiplanbehandling Sak nr. 2009/289-1 Side 2 Kristiansund kommunens visjon

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

Gründerbedriften. Bedriften har i dag ca. 75 ansatte + 20 i datterselskapet Benor as. Langsiktige kontrakter

Gründerbedriften. Bedriften har i dag ca. 75 ansatte + 20 i datterselskapet Benor as. Langsiktige kontrakter Gründerbedriften Oss-nor as er en lokalt eiet mekanisk gründerbedrift etablert i 1983 med formål å drive service og vedlikehold rettet mot oljeaktiviteten på Haltenbanken. Bedriften har i dag ca. 75 ansatte

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner Kurt R. Andreassen COAST CENTER BASE AS Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen Agenda Bakgrunn Coast Center Base AS Aktivitet i dag og fremtidige behov Suksesskriterier

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale.

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale. Utredningsprogram Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 31.01.2012 Utredningsprogram for leting etter gull i Sankt Jonsfjorden Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige

Detaljer

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Komite for næring Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting er tilfreds med at det legges fram en plan for utbygging av Aasta Hansteen (PL218

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 2020

Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 2020 Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 2020 Arbeidsnotat IRIS 2016/029 ISBN: 978-82-490-0868-1 Gradering: Åpen Prosjektnummer: 7302994 Atle Blomgren, Christian Quale og Anne Marthe Harstad

Detaljer

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge Møte med Bergens Næringsråd Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge 2011 Et uforglemmelig år Fantastiske leteresultater Johan Sverdrup og Skrugard Statoil med 16 av 22 funn på norsk

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Reiserapport - besøk Florø 22. og 23. mai 2013

Reiserapport - besøk Florø 22. og 23. mai 2013 Reiserapport - besøk Florø 22. og 23. mai 2013 Som ett ledd i Olje- og gassnettverk Helgeland sitt arbeid for å utvikle bransjekunnskap og øke evnen til å forutse hvilken utvikling som kan tenkes å komme

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes?

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Torolf Christensen, Direktør Aasta Hansteen utbyggingsprosjekt Statoil ASA Aasta Hansteen Pioner på dypt vann i Norskehavet 2

Detaljer

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil VELKOMMEN 10.09.2014 Foto: Kje)l Alsvik - Statoil Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore AGENDA VELKOMMEN NYHETER FRA OLJEBRANSJEN PLAN FOR MARKEDSFORUM ARRANGEMENT DISKUSJON og DEBATT

Detaljer

effektiv og nær maritim infrastruktur

effektiv og nær maritim infrastruktur Oljeindustri, og behov for sikker, effektiv og nær maritim infrastruktur www.eninorge.com Leting/utvinning i 41 land, inkludert flere steder i arktiske strøk Nikaitchuq (Alaska) January 2011 Samburgsky

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her!

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! ntitled 1 av 5 02.01.2012 11:30 Vi fant, vi fant Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! 2011 er et år for historiebøkene når det kommer til leting på norsk sokkel.

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen Kaiutvidelser kai 3/4 Min 21 meter dybde hele kaien Ny kai 4, 75 meter Forlenge kai 3 med 68 meter Yard Services 2012 Songa

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Energilandskapet Olje og gass

Energilandskapet Olje og gass Energilandskapet Olje og gass Anette Smedsvig og Caroline Hustad 23. Januar 2015 Hvem er vi? Hvem er dere? 2 3 Vi vil besvare: Har verden behov for olje og gass i fremtiden? Hva med klima? Dagens oljepris

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Selskapsstruktur Coast Center Base AS, nov 2014 Coast Center Base AS 51% 50% 50% 62,5% 50% 34% 50% Kirkenesbase AS Maritime Waste Management AS

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 22.05.2013. Pr epost

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 22.05.2013. Pr epost SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.05.2013 Pr epost Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Industriell bruk av gass i Norge. 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010

Industriell bruk av gass i Norge. 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010 Industriell bruk av gass i Norge 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010 Gassvisjon Romsdal Næringsplan for Aukra kommune, 2006 Kollsnes prosessanlegg for gass lokalisert i Øygarden Kommune utenfor

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker»

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» «Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» Atle Blomgren, seniorforsker Statoil Energiseminar Bergen, 23.05. 2013 Kilder: «Industribyggerne»: Kartlegging av norskbasert petroleumsnæring,

Detaljer

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet Bodøseminaret 15.12.2004 Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet 5 5 12 Petoro på norsk sokkel 74 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Barentshavet 72 7120 7122 70 14 12 Harstad 90 utvinningstillatelser 18

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene

Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene April 2010 Ledernes vurderinger av Econ Pöyrys rapport: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Olje- og energiminister Ola Borten Moe Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo. Bergen 26. juni 2012

Olje- og energiminister Ola Borten Moe Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo. Bergen 26. juni 2012 Olje- og energiminister Ola Borten Moe Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Bergen 26. juni 2012 STORTINGSMELDING OM ØKT VERDISKAPING I NATURGASSKJEDEN Norsk Gassforum er opptatt av

Detaljer

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik 2014/2015 Bendiks H. Arnesen, Seniorrådgiver Klar for olje eventyret! «Petroleumsklyngen Harstadregionen og Lenvik/Senja-regionen» Prosjektets mål: Legge til rette

Detaljer

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no HMS i kontrakter Bakgrunn 2006-prosjekt: Bruk av økonomiske incentiver til å understøtte HMS-arbeid Observasjoner Utfordringer: HMS-forebyggende incentiver og markedsforhold Gunnar.dybvig@ptil.no Hvorfor

Detaljer

Transport av skogsvirke i kyststrøk

Transport av skogsvirke i kyststrøk Molde 2. desember 2011 Transport av skogsvirke i kyststrøk - fra Finmark til Rogaland Hovedmål Utarbeide en plan for utbygging av tømmerkaier langs norskekysten fra Rogaland til Finnmark, slik at forholdene

Detaljer

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø Status leverandørindustrien Oversikten over "oljeinvesteringer" underkommuniserer «Offisielt»: 10-20 prosent ned i 2015, tilbake til 2012-nivå?

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Aktivitet og kostnader på norsk sokkel

Aktivitet og kostnader på norsk sokkel Aktivitet og kostnader på norsk sokkel Jørgen Bækken underdirektør Olje- og energidepartementet Mai 2014 Norsk sokkel per 31.12.2013. Produsert og solgt: 6,2 mrd Sm 3 o.e. Gjenværende ressurser: 8 mrd

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug Kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug Kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug Kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Gassperspektiver for Norskehavet Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Agenda ODs rolle Status og utfordringer Norskehavet Mulige framtidsbilder 25.06.2009 2 ODs rolle/ målsetninger Bidra til

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

«Oljegigant» med solid fotfeste på Stjørdal og Rotvoll

«Oljegigant» med solid fotfeste på Stjørdal og Rotvoll «Oljegigant» med solid fotfeste på Stjørdal og Rotvoll Sverre Kojedal - Informasjonssjef Drift Midt-Norge Classification: Internal 2012-10-23 2011 retningen er satt Viktige politiske milepæler - Et godt

Detaljer