Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak"

Transkript

1 Arild Hervik Møreforsking Molde Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre JazzGass 2012, 17. juli 2012

2 Hovedpunkter Beskrivelse av scenarioer frem mot 2020 Vekstscenario Stagnasjonsscenario Viktigste utfordringer for regionale tiltak i et vekstscenario Rekruttering Boligbygging for vekst Skole og utdanning Infrastruktur Utvikling av leverandørsikkerhet JazzGass

3 Vekstscenario 2020 Globale forutsetninger IMF, IEA, de mange oljeselskap og bankanalytikere er samstemte om fortsatt vekst i oljeetterspørsel drevet av ikke-oecd området (mest Asia) Høy vekst i Asia kompenserer for mangel på vekst i Europa og utvikling av et selvforsynt USA basert på ukonvensjonelle petroleumsressurser Forventning til oljepris mellom $90 og $120 pr fat Analysene peker mot sterk økning i gassetterspørsel globalt og det forventes også at Europa trenger norsk gass til priser som gir god lønnsomhet Disse forutsetningene driver offshore investeringer til rekordnivå globalt og nå rundt 190 mrd kroner pr år på norsk sokkel JazzGass

4 Vekstscenario 2020 Regionale forutsetninger Knutepunkt Nyhamna blir besluttet 2012 Oppgraderingene Åsgard, Draugen, Heidrun og Njord, samt boreaktivitet og utviklingen trinn 2 Ormen Lange gir høy investeringsaktivitet Ringvirkningene drives av boreaktivitet, subseaaktivitet, drift og investeringer hvor relevant aktivitetsnivå samlet i Norskehavet er rundt 30 mrd kroner i 2012 Forventet vekst i aktivitetsnivået mot rundt 50 mrd kr i 2016 og ned til rundt 40 mrd i JazzGass

5 Vekstscenario 2020 Sysselsatte petroleumsrelatert næring 2012 Sysselsettingen rundt baseaktiviteten i Kristiansund har vokst fra ca årsverk i 2008 til i 2012 (115 bedrifter) Sysselsetting under drift på Nyhamna er nå rundt 460 årsverk lokalt og rundt 100 innpendlere i 2012, og på Tjeldbergodden rundt 200 årsverk lokalt pluss 45 innpendlere Sysselsetting i øvrig petroleumsrelatert næring er årsverk lokalt i 2012 og var 830 årsverk i 2008 Den petroleumsrelaterte maritime klyngen i fylket sysselsetter totalt rundt årsverk i JazzGass

6 Vekstscenario 2020 Sysselsatte petroleumsrelatert næring 2020 Sterk vekst i kompetansebaserte servicebedrifter i Kristiansund de siste fire årene drives videre av aktivitetsvekst til årsverk i 2020 Knutepunkt Nyhamna vokser til rundt 600 årsverk i 2020 under drift Øvrig petroleumsrelatert aktivitet fortsetter også veksten drevet av høy offshore aktivitet til årsverk i 2020 (30 bedrifter) JazzGass

7 Sysselsetting petroleumsrelatert virksomhet i Møre og Romsdal Årsverk M&R Endring Drift Tjeldbergodden % Drift Nyhamna % Kristiansundsregionen m/vestbase % Øvrig petroleumsrelatert virksomhet (Romsdal og Sunnmøre) % * Maritim klynge M&R % ** Samlet % * Tallene for maritim klynge inkluderer utenlandske sjøfølk i rederiene, samt innleid arbeidskraft hos verft og utstyrsleverandører. ** Samlet sysselsetting er justert for dobbelttelling av årsverk tilknyttet drift Nyhamna fra leverandører i petroleumsrelatert virksomhet i fylket JazzGass

8 Vekstscenario 2020 Oppsummering Veksten kjennetegnes av videre vekst i store serviceselskap som følge av krav om lokal tilstedeværelse og fortrinn med nærhet til sokkelen Vi får ny entreprenørskapskultur med fremvekst av nye firma med lokalt eierskap som vokser på mer kompetansetunge nisjer innen subsea og større vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver i kjølvannet av mer fokus på lokalt innhold Vekstscenario 2020 kjennetegnes av rekrutteringspress både av ingeniører og fagarbeidere, samt mer tilflytting og mindre innpendling Vekstscenarioet kan gi rundt nye årsverk i fylket JazzGass

9 Stagnasjonsscenario 2020 Selv om vekstscenarioet er mest sannsynlig ut fra de tyngste analysemiljøene kan vi ikke utelukke at vi får hard landing i Kina, lav vekst i Asia, resesjon i Europa og lav oljeetterspørsel fra et mer selvforsynt USA Med lav vekst i ikke-oecd området synker etterspørselen etter olje og vi kan få vedvarende oljepriser ned i $50 pr fat (Harvard analyse) Dette gir kraftig fall i aktiviteten offshore globalt som falt 20 prosent etter finanskrisen med lave priser i en kort periode og som er sårbar for mer langvarig lav oljepris Dette scenarioet gir kraftig fall i investeringene og all investeringsrelatert petroleumsaktivitet i fylket blir rammet kraftig Fortsatt vil driften av feltene opprettholde et driftsmiljø, men samlet vil sysselsettingen falle og ledigheten vil relativt sett øke mye i Møre og Romsdal JazzGass

10 Foto: Harald M. Valderhaug Tilrettelegging for å møte utfordringene fra Vekstscenarioet Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre JazzGass

11 Rekrutteringsutfordringen I vekstscenarioet må man rekruttere tilflyttere med høyt kompetansenivå som dreier seg om flere tusen arbeidsplasser Det er hard konkurranse om denne typen arbeidskraft fra alle større sentra, samt også veksten i Nord-Norge Bedriftene må selv utforme sine rekrutteringsstrategier, men regionalt kan man bidra med noen tiltak som kan være viktige for rekruttering JazzGass

12 Utdanning, petroleumsrelatert Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr: Brønnteknikk Vg 2 Kristiansund vg skole 14 plasser, 90 søkere /2013. Ikke startet opp 2011/2012 grunnet manglende lærerkrefter. Vanskelig å finne lærlingeplasser

13 Utdanning Fagskolen i kristiansund Fagskoleutdanning i Petroleumsteknologi Initiert og driftes av Møre og Romsdal fylkeskommune fra Eksamen 2012: 11 studenter boring 8 studenter havbunnsinstallasjon Studiet startes i år med 24 elever Kjemi og prosess elever tar eksamen hvert år

14 Utdanning ingeniørnivå En av de største utfordringene i fylket er at vi ikke har petroleumsrelatert ingeniørutdanning Dersom vi fikk innslag av egenproduksjon av kandidater kunne dette lette rekrutteringen for bedriftene I dag har vi en teknisk fagskole, som både utdanner til teknologi- og kjemifag som er petroleumsrelatert i Kristiansund, og frem mot 2020 kunne det være et mål å løfte denne til ingeniørnivå i Kristiansund (bachelor) Vi har i tillegg utdannelse i petroleumslogistikk som vi også kunne utvikle videre både akademisk og nært knyttet til behovene fra petroleumsnæringen Skoletilbudet er også svært viktig for tilflyttere som nå ofte er barnefamilier hvor kvalitet på skoletilbudet betyr mye, og hvor internasjonal skole kan være et viktig tiltak for mange utenlandske tilflyttere som kan bli boende kortere eller lengre tid JazzGass

15 Utdanning Internasjonal skole The purpose of the school is to provide Aalesund and the surrounding region with a high quality international education for children aged Å opprette en internasjonal skole i Ålesund kom opp som et viktig tiltak gjennom foresightprosessen " Sunnmøre i framtida" med Møre og Romsdal fylkeskommune som initiativtaker. Fylkeskommunen og næringslivet på Sunnmøre finansierte forprosjektet. I tillegg har fylkeskommunen etablert klasse etter IB standard ved Spjelkavik vg skole. Fylkeskommunen støtter tilsvarende initiativ i Molde og Kristiansund

16 Boligtilbud I vekstscenarioet er tilflytterne barnefamilier med høy betalingsevne som ønsker bolig av høy kvalitet med god beliggenhet Det kan gjøres til et konkurransefortrinn å få bolig av høy kvalitet billigere i denne regionen enn i pressområdet Stavanger Det potensial vi har i denne regionen er bedre tilgang på tomteareal til lavere priser Kommunene står overfor utfordringer med å tilrettelegge denne typen tomter på attraktive områder i stort nok tempo for å dempe potensielt press i boligmarkedet JazzGass

17 Infrastruktur Utviklingen av infrastruktur som knytter sammen større arbeidsmarkedsregioner, som Møreaksen, Hafast og Halsasambandet, er viktig for rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft Kvalitet på flytilbudet er viktig både for petroleumsselskapene og som en del av den infrastruktur som vektlegges av innflyttere Fergetilbudet er lett flaskehalser i systemet og fergeavløsning eller høyere frekvens er viktige kvalitetsforbedringer Utviklingen av infrastruktur for å kunne ta imot rigger for mer vedlikehold og modifikasjoner lokalt Næringsareal bør ikke bli flaskehals for vekst JazzGass

18 Utvikling av leverandørsikkerhet Leverandørnæringen som utvikler veksten frem mot 2020 er en viktig aktør for å skape en robust og sikker drift offshore og på landanlegg Leverandører av elektrisitet har en nøkkelrolle for landanleggene på Nyhamna og Tjeldbergodden Med kraftlinjen Ørskog-Fardal på plass før 2016 vil behovet for krafttilførsel være løst Tilførselen er imidlertid avhengig av én linjetilførsel og for å sikre krafttilførselen i det nye knutepunktet kan det være nødvendig med opprusting av linjenettet til to tilførselslinjer eller alternativt lokal krafttilførsel JazzGass

19 Regionens ansvar for utvikling av regionalt renommé For god rekruttering kan det være viktig å fremstå med noen fortrinn som gir positivt renommé Det kan være alt fra natur, miljø, kulturtilbud, ulike fyrtårn som er synlig nasjonalt Kollektive tiltak for å legge stein på stein for å synliggjøre regionen som en petroleumsklynge JazzGass

20 Oppsummering Rekruttering er og blir viktig Utdanningstilbud viktig for rekruttering Kvalitet på boligtilbudet viktig for rekruttering Infrastruktur viktig for å knytte arbeidsmarkedene sammen Sikkerhet i tidskritiske leveranser, som elektrisitet, er viktig regionalt ansvar JazzGass

21 Som regional planstyresmakt har fylkeskommunen plikt både til rettleiing og til medverknad i den kommunale planlegginga etter plan- og bygningslova JazzGass

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Detaljer

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal. Kampen om de kloke hodene

Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal. Kampen om de kloke hodene Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal 211 Kampen om de kloke hodene Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal Innhold Leder ----------------------------- 2 SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal,

Detaljer

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE NORD-NORGE I VERDENSKLASSE En mulighetsstudie Nord-Norge i verdensklasse 1 Forfatternes forord Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2014 Nå også på www.konjunktur.no Les alt på www.konjunktur.no NETT Det kommer fortsatt til å gå godt i Rogaland Bedriftsundersøkelsen bekrefter stor etterspørsel

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL RAPPORT 1307 Helge Bremnes DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal som innovasjons- og kunnskapsregion Helge Bremnes Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

Egne prognoser for nordnorsk økonomi

Egne prognoser for nordnorsk økonomi KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE Nyhet VÅR 2013 Egne prognoser for nordnorsk økonomi - Full fart på investeringene - Skrikende mangel på fagarbeidere ARENA Bo i nord 1 3 FORORD Oppdrag Nord-Norge 4 MAKROØKONOMI

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2012 Paradokset Rogaland Sterk oljedrevet vekst i en ellers usikker verden. Veksten gir utfordringer, et stramt boligmarked og flaskehalser i trafikken gir kapasitetsbegrensninger.

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/214 November 214 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter Aalen

Detaljer

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet?

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet? HØST 2013 KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE fokus Investeringer i nord ARENA INTERNETT konkurrent eller mulighet? 3 FORORD 4 MAKROØKONOMI Skjermet for uvær 8 INDUSTRI Suksess med skreddersøm 12 ARBEIDSMARKED

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Strategisk næringsplan 2013-2025

Strategisk næringsplan 2013-2025 Strategisk næringsplan 2013-2025 Innholdsfortegnelse Stavanger-regionen mot 2025...... 3 Visjon og hovedmål...... 4 Åpen, energisk og nyskapende...... 6 Regionale utfordringer i en global kontekst......

Detaljer

Sogn og Fjordane mot 2030

Sogn og Fjordane mot 2030 Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane mot 2030 Foto: Harald M Valderhaug Utviklingsanalyse for petroleumsvirksomhet RAPPORT 20.1.2013 Oppdragsgiver: Sogn og Fjordane fylkeskommune Rapport nr.:

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember 2012 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med

Detaljer

Kompetanseutfordringer i maritim næring

Kompetanseutfordringer i maritim næring Kompetanseutfordringer i maritim næring Kritisk masse og gratispassasjerproblemer Erik W. Jakobsen, Menon 31. mai 2004 Innhold: 1. Innledning 2 2. Tilbud og etterspørsel etter maritim driftskompetanse

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2014 T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T Vertskapsfylket Møre og Romsdal er vi attraktive? «Lille speil Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap. 1. Boring og brønn I næringen boring og brønn ligger aktiviteter og utstyr relatert til planlegging, boring og ferdigstilling av brønner. Brønnene kan være konstruert for leting etter eller produksjon

Detaljer