SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900"

Transkript

1 SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL Den 97. ordinære generalforsamling holdes mandag 26. januar 2015 kl i Oslo Motorbåtforenings lokaler, Drammensv. 160 (Karenslyst/Sjølyst), Oslo. Gyldig medlemsbevis må fremvises. (Husk bombrikke.) DAGSORDEN 1. Valg av møteleder 2. Valg av 2 desisorer 3. Styrets årsberetning - herunder fremvisning av bilder av Klubbhuset før og etter renoveringen 4. Regnskap pr. 31. oktober 2014 og revisjonsberetning 5. Budsjett 2014/ 2015 A). Forslag til vedtak: Årskontingenten økes fra kr. 300 til kr. 350 fra og med 1. januar 2015 B). Forslag til oppsamlingsvedtak: Budsjettet vedtas 6. Forslag til endring av hhv reglement og vedtekter A). Forslag fra medlem om endring av pkt. 3 i Reglement for Skarpsno Baatforenings havn om at maksimum båtstørrelse i havnen endres fra 40 fot til for eksempel 45 fot; prinsipalt ved dispensasjon - subsidiært ved en permanent heving av grensen. Styrets tilrådning: Forslaget [.] tas ikke til følge ettersom konsekvensene bør utredes ytterligere. B). Forslag fra styret om å tilpasse vedtektene - i tråd med anbefaling av 22. januar 2014 fra KNBF til regelverket for merverdiavgiftskompensasjon. Det tilrås å gi en tilføyelse til vedtektenes 14 pkt ved et nytt tredje punktum: Etter at alle innskudd er innløst og alle kreditorer har fått sitt, skal resterende midler gå til et allmennyttig formål eller til annen liknende ideell /frivillig virksomhet. 7. Valg av styre valgkomiteens forslag av 24. november

2 Ad. pkt 1. Valg av møteleder Styrets forslag: Arild Hansen Ad pkt. 2. Valg av desisorer Ad pkt. 3. Årsberetning Skarpsno Baatforenings styre har i 2014 vært sammensatt av følgende medlemmer: Formann : Signe B. Moe Viseformann : Stein Roger Borge Havnesjef : Tore Kløvstad Styremedlem : Bjørn- Tore Lorentzen Varamedlem : Jarl E. Grønsveen Varamedlem : Odrun G. Sarong Sekretær : Rune Mora 1 ::::::::::::::::::: Revisor Vararevisor Valgkomité : Per Arnt Nilssen Hakon Blandehoel : Erik Larsen Kvakkestad : Hans- Olaf Mathisen Kjetil Stien Arne Nord Driftssjef/forretningsfører: Vakt og vedlikeholdsservice Lagesen Ståle Lagesen Redaktør for Skarpsnoposten : Representant for Skarpsno Baatforening i styret for Karenslyst Båtopplag: Jarl E. Grønsveen Signe B. Moe Representant for Frognerkilen båtforeninger i Småbåtutvalget- i regi av Oslo Kommune for perioden : Ole- Jørgen Løchen Helge Kristiansen (vara) 1 Mora trakk seg fra styret i mars av personlige grunner. Sekretærfunksjonen har vært ivaretatt ved samarbeid i styret. 2

3 Medlemmer Skarpsno Baatforening har pr. 31. oktober 2014, 1200 medlemmer - (til sammenligning var det i fjor 1191 medlemmer.) Foreningen har totalt 420 bryggeplasser. Antall aktive medlemmer er 514 (fast brygge, boblehavn og vinterhavn.) Havnesjefen fordelte 31 plasser for sommeren Styremøter Fram til utsendelsen av denne innkalling har det vært avholdt 9 styremøter. Kontrakten med driftssjefen Foreningens kontrakt med firmaet Vakt og vedlikeholdsservice Lagesen v/ driftssjef Ståle Lagesen gjelder fram til 15. oktober Kontrakten skal fornyes første halvdel Styret setter stor pris på det arbeidet Lagesen utfører gjennom hele året. I tilknytning til ombyggingen av Klubbhuset - som varte ca. 3 måneder - stilte Lagesen sin båt til disposisjon til bruk ved styremøter, som oppholdssted for nattevakter osv. Hans tilrettelegging - for å kunne opprettholde tilnærmet ordinær drift i havnen fra 18. august til medio november - har vært ganske avgjørende for en effektiv og fin gjennomføringen av ombyggingsprosjektet vedrørende Klubbhuset. Kontrakten med regnskapsfører Styret er fornøyd med regnskapsfirmaet Parsimoney. Arbeidet utføres i samsvar med inngått kontrakt. Fornyet kontrakt om leie av areal på Oustøya Den første kontrakten om leie av areal på Oustøya ble inngått 20. juni 2006 med en varighet på 10 år. I sommer ble det inngått en ny kontrakt før utløpet av den gamle kontrakten - på bakgrunn av den oppgraderingen som utleier nå foretar og som han ville ha økt kompensasjon for. Oustøya er blitt relativt mye brukt denne sommeren, og styret har fått positive tilbakemeldinger. Medlemmene er henstilt om å benytte foreningens vimpel ved besøk på Oustøya, jf. anmodningen som fremkom på siste generalforsamling om dette. Havna drift og vedlikehold Driften av havna har også dette driftsåret vært avviklet på god måte. Fellesbrygga (Brygge F) ble utvidet med 8 plasser i samarbeid med Skarpsno Bøyehavn. Utbyggingen har tatt tid på grunn av omfattende høring med mer på bakgrunn av vedtak truffet av Plan- og bygningsetaten. Småbåtutvalget har tidligere formidlet tilsagn om et lån til foreningen i tilknytning til bryggeutvidelse ol. Men på grunn av den tid det har tatt å fullføre arbeidet med F- brygga som følge av myndighetskrav, kunne foreningen først denne høsten fremlegge for Småbåtutvalget full dokumentasjon for alle utgiftene knyttet til bryggeutvidelsen. Styret avventer nærmere informasjon fra Småbåtutvalget om status for lånesøknaden. 3

4 Særlig om ny avfalls- og beredskapsplan Det er stadig nye myndighetskrav knyttet til havnedriften. I god tid før fristutløp den 1. juli 2014, sendte foreningen et utkast til Avfalls- og beredskapsplan for Skarpsno Baatforening for godkjennelse av Fylkesmannen. Formålet med planen er å sikre miljøet. Videre inneholder den informasjon om hvordan medlemmene og besøkende skal opptre i en akuttsituasjon i havneområdet. Når godkjennelse foreligger, kreves det derfor at medlemmene gjør seg kjent med planen. Det vil bli laget oppslag i havna og planen vil bli å finne på foreningens hjemmeside. Klubbhuset oppgradering med mer På de to forutgående generalforsamlingene har saken om behovet for oppgradering av Klubbhuset vært gjenstand for drøftinger mm. Dette må særlig sees på bakgrunn av at styremedlem Bjørn - Tore Lorentzen i mange år har vært en ildsjel og talsperson for å renovere Klubbhuset. Etter at dette prosjektet fikk gjennomslag på generalforsamlingen 27. januar 2014, har han representert styret i den videre oppfølgningen. Som nevnt har driftssjefen også hatt en sentral rolle med hensyn til den praktiske gjennomføringen. Arkitekt Finn Utengen har bidratt med tegningene som ligger til grunn for fasadeendringen med mer og alt det omfattende arbeidet knyttet til prosesser som følger av plan- og bygningsloven med bakgrunn i vedtak fra Plan- og bygningsetaten. Styret er meget fornøyd med det arbeidet som er gjort av de involverte. Bilder av Klubbhuset før og nå viser at tiden var mer enn overmoden for oppgradering av bygningen. Dugnader Det har vært utført 2 dugnader i havna, før sesongåpning og etter endt sommersesong - hhv. april og oktober. Det var bra oppmøte i vår, men heller et beskjedent oppmøte i høst. Pølser med div. tilbehør ble godt mottatt. I tillegg ble det avholdt dugnad på Oustøya de samme dagene, og dugnadsgjengen utførte diverse vedlikeholdsarbeid. Foreningens hjemmeside Foreningens hjemmeside www. skarpsnobaatforening.no er oppgradert, og det vil bli vurdert ytterligere oppgraderinger. I og med Skarpsnoposten fortsatt gis ut, er det en del informasjon som gjentas på hjemmesiden. Det kan virke noe unødvendig og tilfeldig. Styret har imidlertid ennå ikke funnet tiden moden for å fremme et forslag for generalforsamlingen om å begrave Skarpsnoposten. Diverse oppfølgningspunkter fra generalforsamlingen 27. januar 2014 som gjelder anmodning om: - - synliggjøring i regnskapet av avsetning til 100 årsjubileet. Se note 7 i regnskapet. - - synliggjøring at momskompensasjon kommer via KNBF. Se tekst i til regnskapet å ta initiativ for å få bedre harmonisering i tid mellom avgivelse av regnskapet til Karenslyst Båtopplag og Skarpsno Båtforening m.fl. I styrets henvendelse av 17. mars 2014 til styret i Karenslyst Båtopplag og Fellesstyret 4

5 står m.a. : Hva angår anmodningen om tilgang til regnskapene på hjemmesiden til Karenslyst Båtopplag, samt oppfordringen om sammenfallende regnskapsår, bes også dette vurdert av styrene i hhv Karenslyst Båtopplag og Sjølyst/Karenslyst Båtopplagsforening. Det kan bemerkes at Karenslyst Båtopplag først denne høsten fikk på plass et nytt datasystem. Det antas at ovennevnte forhold om harmonisering er en sak som bør følges opp neste år. Ad. pkt. 4 Regnskap pr. 31. oktober 2014 og revisjonsberetning Se Bilag 1 Årsrapport 2014 m/noter Ad. pkt. 5 Budsjett A). Forslag til vedtak: Årskontingenten økes fra kr. 300 til kr. 350 fra og med 1. januar 2015 B). Forslag til oppsamlingsvedtak: Budsjettet vedtas Ad pkt. 6 Forslag til endring av hhv reglement og vedtekter Pkt. A). Forslag fra medlem om endring av pkt. 3 om maksimumsstørrelse for båt i havnen i Reglement for Skarpsno Baatforenings havn (i) Ved e- mail av 31. oktober 2014 til styret har medlem Martin Røstvold Thorsen fremmet følgende forslag om: endring av regel om maks fotstørrelse på 40 fot (12,20 meter) i reglement for skarpsno baatforenings havn. I 3. punkt i reglementet står fø[l]gende: 3. Båter i havnen kan være maksimalt 40 fot (12,20 meter), inkl. faste installasjoner og eventuell jolle. [Uthevet her] Forslaget går ut på å endre denne regelen, som ble fastsatt i en tid da gjennomsnittsstørrelsen på nye fritidsbåter var langt mindre enn i dag. Enten ved at det kan søkes om dispensasjon for større båter, som behandles ved årsmøtet, eller at regelen permanent oppjusteres til for eksempel 45 fot. (I Skarpsno Bøyehavn ligger det i dag båter større enn 40 fot, og det ser ikke ut til at bryggene eller avstanden mellom de er dimensjonert annerledes der, enn bryggene i Skarpsno båtforening.).. (ii) Styret vil i den forbindelse minne om at etter at den formelle delen av generalforsamlingen var avsluttet den 27. januar 2014, fremkom ulike synspunkter fra medlemmer om behovet for endring av reglementet for å ivareta hensynet til båter større enn 40 fot i havna. Det vises her til Skarpsnoposten nr. 1/2014 hvor følgende oppsummering av kommentarer fra medlemmene, er inntatt: Vi bør ha noen plasser til større båter enn 40 fot. Store båter vil være på bekostning av antall plasser. Vi er 5

6 best tjent med at vi har en øvre grense på 40 fot siden vi er en ideell forening. Selv om bryggeanlegget er oppgradert, vil større båter kreve mer av bryggene (lenger utriggere osv.) Styret bør ha en opplisting av positive og negative konsekvenser av en slik utvidelse. (iii) Styret har i første omgang prioritert å vurdere muligheten for rent teknisk sett - å ha båter inntil 48 fot i havnen. F- brygga som ble oppgradert og forlenger i år, har nå 8 plasser med utriggere/gangbaner med en lengde 10 meter. Det er 25 meters avstand mellom ytterpunktene til utriggere på F- brygga og brygge 1 - (dvs. målt der det nå er lagt ut 10 meters utriggere.) Anbefalt lengde på utrigger/båt - ifølge kontakt tatt underhånden med Småbåthavner er minimum 2/3 av båtens lengde. (I værutsatte havner (pga bølger/vind) legges det til grunn at det benyttes utriggere med 80% av båtens lengde.) Foreningens havn ansees å ha en gunstig beliggenhet i forhold til bølger/vind. Ved å plassere båter - som er fot innerst på brygge F - burde det rent teknisk la seg gjøre med en slik ordning. Det samme gjelder i prinsippet også indre halvdel av brygge 1. Men, i første omgang ville det bare være aktuelt med brygge F, ettersom denne bryggen er moret ekstra opp på basis av krav fra bryggeleverandøren i Det anses imidlertid ikke aktuelt å skulle bytte utriggere for dette formål. Derimot - ved vesentlige defekter på 6-8 meters utriggere, kan det fremstå som en mulighet å bytte til 10 meters utrigger. Oppsummering: Ut i fra ovennevnte vil det altså la seg gjøre - rent teknisk - å ha noen båter opp til 48 fot i havnen. (iv) Styret vil innledningsvis presisere at det for tiden ikke er noen ledige bryggeplasser egnet til dette formål. Spørsmålet er om det ved ledighet bør tilrettelegges for båter over 40 fot. Utgangspunktet er at foreningen drives på ideell basis. Det utføres mange hundre gratistimer av medlemmer i løpet av et driftsår. Havnen er kommunal og det betales leie til Oslo kommune. Kontingentene som medlemmene betaler er lave sammenlignet med dem som driver kommersielt. (Bør man for eksempel ha egne kontingentsatser for båter over 40 fot?) Foreningen mottar momskompensasjon - via KNBF - pga sin idelle karakter. Videre har foreningen muligheter til å søke lån via Småbåtutvalget. Det er begrenset hvor mange plasser som kan benyttes til 5 meters/48- fot plasser uten at det går på bekostning av antall båtplasser- (nå totalt 420 stk.) Generelt sett bør man være meget varsom med å redusere antall båtplasser. Når foreningen har utvidet havnen de senere år med nye båtplasser, har det vært for å kunne tilby flere personer en bryggeplass. Foreningen har en form for sosial profil og medlemmene bør tenke seg nøye om før den endres. Styret har etter dette behov for å se nærmere på konsekvensene av ovennevnte art hvis det skulle bli aktuelt å heve maksimumsgrenen som foreslått. (v) Styrets tilrådning: Forslaget fra Martin Røstvold Thorsen om endring av Reglementets pkt. 3 tas ikke til følge ettersom konsekvensene bør utredes ytterligere. 6

7 Pkt. 6 B). Forslag om en tilføyelse til vedtektenes 14 pkt. 2 nytt 3. punktum (i) Bakgrunnen for forslaget er KNBFs e- mail av 23. januar 2014 om vilkår for å nyte godt av merverdiavgiftskompensasjon for 2014, vedlagt et skriv datert 22. januar til KNBFs medlemsbedrifter der det bl.a. er anbefalinger om tilpasning av vedtekter for å kunne søke om slik kompensasjon for 2014: KNBF forvalter momskompensasjonsordningen for våre medlemsforeninger. Kulturdepartementet har gitt Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LOTTSTIFT) ansvar for å administrere ordningen, som er blitt svært viktig for frivilligheten i Norge. KNBF anfører bl.a. at foreningene bør endre oppløsningsbestemmelsen i sine vedtekter slik: Det må stå at ved oppløsning skal resterende midler, etter at alle innskudd er innløst og alle kreditorer har fått sitt, gå til et allmennyttig formål eller til annen liknende frivillig virksomhet. Det må ikke stå at årsmøtet som besluttet oppløsningen skal bestemme hvordan overskytende skal benyttes, slik at det åpner for deling blant medlemmene. (ii) På Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside er en henvisning til: "Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner - fastsatt av Kulturdepartementet i medhold av Stortingets budsjettvedtak." (Oppdatert 29.september d.å.) Forskriftens 7 angir generelle vilkår for å få utbetalt kompensasjon for kostnader til merverdiavgift - se 7 sjette ledd annet punktum om oppløsning av en forening med mer: Eventuelt årlig økonomisk overskudd eller eventuelt likvidasjonsoverskudd ved oppløsning hos søker, underledd og aksjeselskap skal anvendes til formål som tilfredsstiller kravene i denne forskriften. (iii) I SBFs vedtekter 14 fremgår: Oppløsning av S.B.F. kan kun skje ved vedtak på ordinær generalforsamling etter at saken har vært utsendt til medlemmene sammen med innkallingen Vedtak om oppløsning må ha 4/5 av de fremmøtte stemmer. Vedtak angående foreningens eiendeler og midler fattes ved simpelt flertall etter innstilling fra styret. Styret sendte den 17. mars 2014 en e- post til Lotteri- og stiftelsestilsynet med spørsmål om det var et vilkår - for å oppfylle kravene i forskriften om merverdiavgiftskompensasjon - at SBFs vedtekter reflekterte siterte 7 sjette ledd. Styret har ikke mottatt noe svar. For 2013 har foreningen oppfylt alle vilkår. (iv) For å sikre at foreningen anses som kvalifisert til å motta denne type økonomisk kompensasjon, når vilkårene ellers er oppfylt, tilrås følgene tilføyelse til 14, pkt nytt 3 punktum: Etter at alle innskudd er innløst og alle kreditorer har fått sitt, skal resterende midler gå til et allmennyttig formål eller til annen liknende ideell /frivillig virksomhet. 7

8 Ad. pkt. 7 Valg Valgkomiteens forslag av 24. november 2014 til nytt styre er som følger: Formann : Signe B. Moe (gjenvalg, velges for 1 år) Viseformann : Stein Roger Borge (gjenvalg, velges for 2 år) Sekretær : Lars Nummedal (ny velges for 2 år) Havnesjef : Tore Kløvstad (ikke på valg ) Styremedlem : Bjørn- Tore Lorentzen (gjenvalg, velges for 2 år) Varamedlem : Jarl E. Grønsveen (gjenvalg - velges for 1 år) Varamedlem : Odrun G. Sarong (gjenvalg velges for 1 år) Revisor : Per Arnt Nilssen (gjenvalg, velges for 2 år) Hakon Blandehoel (ikke på valg ) Vararevisor : Erik Larsen Kvakkestad (gjenvalg, velges for 1 år) Valgkomiteen har bestått av Hans- Olaf Mathisen, Kjetil Stien og Arne Nord. Ny valgkommité velges på generalforsamlingen. Oslo, 21. desember

9 ÅRSRAPPORT SKARPSNO BAATFORENING Konto Navn Note Budsjett 2015 Kapital 1100 Klubbhus Bryggeanlegg Fordring Opptjente ikke mottatte renter Bank Fokus Bank SEB arb kto Annen egenkapital Bryggeinnskudd Leverandørgjeld Påløpt regnskap Påløpt kostand renovasjon Jubileumsfest Depositum bryggenøkler Mellomværende Karenslyst Driftsinntekter Budsjett Årskontingent Havnekontingent Midlertidig bryggeplass Jolleplasskontingent Vinterhavnkontingent Vaktkontingent Ekstragebyr Strøm vinterhavn Salg klubbeffekter Bombrikke Issalg Innmeldingskontingent Gjestehavnekontingent Kontantsalg nøkler Kontantsalg midlertidig plass Kontantsalg klubbeffeker andre innt./mva refusjon KNBF Sum driftsinntekter Varekostnad Innkjøp for salg Sum varekostnad Annen driftskostnad 6000 Avskrivning på brygge Avskrivning klubbhus Jubiluemsfest Vannavgift Renovasjon Strøm Bryggemeteravgift Opplag styrebåter Byggemelding Vedlikehold havn Nøkkelsystem Vedlikehold boblehavn Vedlikehold klubbhus Arkitekt utvidelse av Brygge Arktitekt klubbhus Byggesøknad Drift klubbhus Drift Oustøya Admin/vedlikehold Redningsselskapet Medlemssystem Regnskap Kontorrekvista/porto Møter/tilstelninger Gave Telefon/pc/internett Kontingent KNBF KNBF Båtting Gjensidige forsikring Gebyrer Sum annen driftskostnad Finansinntekt-/kostnad 8050 Andre renteinntekter Renter Andre finanskostnader Sum finansinntekt-/kostnad Årsresultat (- overskudd/ + underskudd)

10 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring / Kostnadsføring Opptjeningstidspunktet, vanligvis tidspunktet for varelevering, er lagt til grunn ved inntektsføring. Utgifter resultatføres i samme periode som tilhørende inntekter. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmiddel. Andre eiendeler er omløpsmidler. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes analogt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld er vurdert til pålydende verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over forventet økonomisk levetid dersom levetid er over tre år og kostpris overstiger kr Varer Varelageret er vurdert til kostpris hensyntatt ukurans Fordringer Fordringen er oppført til pålydene. Det er ikke foretatt avsetning til tap NOTE 2 - ANLEGGSMIDLER Anslag Klubbhus Bokført verdi 01/ Årets avskrivning Utbedring /tilgang Bokført verdi 31/ Bryggeanlegg Bokført verdi 01/ Årets avskrivning Utbedring /tilgang Bokført verdi 31/ NOTE 3 - BANKINNSKUDD År , arb konto Fokus Bank SEB Bank Sum bank NOTE 4 - EGENKAPITAL År Egenkapital 01/ Ek korreksjon Årets resultat Egenkapital 31/ NOTE 5 - BRYGGEINNSKUDD Det er 471 medlemmer. Totalt er det innbetalt kr i bryggeinnskudd NOTE 6 - ÅRSKONTINGENT Det er budsjettert med en økning på kr 50 pr andel ca andeler, kr NOTE 7 - JUBILEUMSFEST Totalt avsatt ,- ( i 2013 og i 2014)

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 25. JANUAR 2016 KL. 1900

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 25. JANUAR 2016 KL. 1900 SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 25. JANUAR 2016 KL. 1900 Den 98. ordinære generalforsamling holdes mandag 25. januar 2016 kl. 1900 i Oslo Motorbåtforenings lokaler, Drammensv. 160 (Karenslyst/Sjølyst),

Detaljer

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 23. JANUAR, 2017, KL. 1900

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 23. JANUAR, 2017, KL. 1900 SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 23. JANUAR, 2017, KL. 1900 Den 99. ordinære generalforsamling holdes mandag 23. januar 2017, kl. 1900 i Oslo Motorbåtforenings lokaler, Drammensv. 160 (Karenslyst/Sjølyst),

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang Formannen har ordet Årsmøtet/generalforsamlingen gikk som kjent av stabelen 26. januar. I etterhånd har jeg tenkt over

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nr. 1/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet

Nr. 1/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 1/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Det våres. Lyset og ikke minst svarttrosten som kjekker seg på kveldstid gjør at tankene går til båten

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening Resultatregnskap Akerselven Baatforening Driftsinntekter Note 2015 2014 Medlemskontingent 5 117 054 135 318 Innmeldingsavgift 150 000 135 000 Havneavgift m/opplegg 724 825 692 035 Drift Hovedøya 5 60 100

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Nr. 1/2013 Organ for Skarpsno Baatforening 29. Årgang

Nr. 1/2013 Organ for Skarpsno Baatforening 29. Årgang S k a r p s n o p o s t e n Nr. 1/2013 Organ for Skarpsno Baatforening 29. Årgang Formannen har ordet Står man en søndags formiddag på Skarpsnobroen, mens vårlyset flommer ut over Frognerkilen, går det

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Nr. 1/2008 Organ for Skarpsno Baatforening 24. Årgang

Nr. 1/2008 Organ for Skarpsno Baatforening 24. Årgang S k a r p s n o p o s t e n Nr. 1/8 Organ for Skarpsno Baatforening 24. Årgang Formannen har ordet Årsmøtet 7 ble avviklet i januar 8 på sedvanlig vis. Det hele forløp stille og rolig og raskt. En av grunnene

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer