SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900"

Transkript

1 SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL Den 97. ordinære generalforsamling holdes mandag 26. januar 2015 kl i Oslo Motorbåtforenings lokaler, Drammensv. 160 (Karenslyst/Sjølyst), Oslo. Gyldig medlemsbevis må fremvises. (Husk bombrikke.) DAGSORDEN 1. Valg av møteleder 2. Valg av 2 desisorer 3. Styrets årsberetning - herunder fremvisning av bilder av Klubbhuset før og etter renoveringen 4. Regnskap pr. 31. oktober 2014 og revisjonsberetning 5. Budsjett 2014/ 2015 A). Forslag til vedtak: Årskontingenten økes fra kr. 300 til kr. 350 fra og med 1. januar 2015 B). Forslag til oppsamlingsvedtak: Budsjettet vedtas 6. Forslag til endring av hhv reglement og vedtekter A). Forslag fra medlem om endring av pkt. 3 i Reglement for Skarpsno Baatforenings havn om at maksimum båtstørrelse i havnen endres fra 40 fot til for eksempel 45 fot; prinsipalt ved dispensasjon - subsidiært ved en permanent heving av grensen. Styrets tilrådning: Forslaget [.] tas ikke til følge ettersom konsekvensene bør utredes ytterligere. B). Forslag fra styret om å tilpasse vedtektene - i tråd med anbefaling av 22. januar 2014 fra KNBF til regelverket for merverdiavgiftskompensasjon. Det tilrås å gi en tilføyelse til vedtektenes 14 pkt ved et nytt tredje punktum: Etter at alle innskudd er innløst og alle kreditorer har fått sitt, skal resterende midler gå til et allmennyttig formål eller til annen liknende ideell /frivillig virksomhet. 7. Valg av styre valgkomiteens forslag av 24. november

2 Ad. pkt 1. Valg av møteleder Styrets forslag: Arild Hansen Ad pkt. 2. Valg av desisorer Ad pkt. 3. Årsberetning Skarpsno Baatforenings styre har i 2014 vært sammensatt av følgende medlemmer: Formann : Signe B. Moe Viseformann : Stein Roger Borge Havnesjef : Tore Kløvstad Styremedlem : Bjørn- Tore Lorentzen Varamedlem : Jarl E. Grønsveen Varamedlem : Odrun G. Sarong Sekretær : Rune Mora 1 ::::::::::::::::::: Revisor Vararevisor Valgkomité : Per Arnt Nilssen Hakon Blandehoel : Erik Larsen Kvakkestad : Hans- Olaf Mathisen Kjetil Stien Arne Nord Driftssjef/forretningsfører: Vakt og vedlikeholdsservice Lagesen Ståle Lagesen Redaktør for Skarpsnoposten : Representant for Skarpsno Baatforening i styret for Karenslyst Båtopplag: Jarl E. Grønsveen Signe B. Moe Representant for Frognerkilen båtforeninger i Småbåtutvalget- i regi av Oslo Kommune for perioden : Ole- Jørgen Løchen Helge Kristiansen (vara) 1 Mora trakk seg fra styret i mars av personlige grunner. Sekretærfunksjonen har vært ivaretatt ved samarbeid i styret. 2

3 Medlemmer Skarpsno Baatforening har pr. 31. oktober 2014, 1200 medlemmer - (til sammenligning var det i fjor 1191 medlemmer.) Foreningen har totalt 420 bryggeplasser. Antall aktive medlemmer er 514 (fast brygge, boblehavn og vinterhavn.) Havnesjefen fordelte 31 plasser for sommeren Styremøter Fram til utsendelsen av denne innkalling har det vært avholdt 9 styremøter. Kontrakten med driftssjefen Foreningens kontrakt med firmaet Vakt og vedlikeholdsservice Lagesen v/ driftssjef Ståle Lagesen gjelder fram til 15. oktober Kontrakten skal fornyes første halvdel Styret setter stor pris på det arbeidet Lagesen utfører gjennom hele året. I tilknytning til ombyggingen av Klubbhuset - som varte ca. 3 måneder - stilte Lagesen sin båt til disposisjon til bruk ved styremøter, som oppholdssted for nattevakter osv. Hans tilrettelegging - for å kunne opprettholde tilnærmet ordinær drift i havnen fra 18. august til medio november - har vært ganske avgjørende for en effektiv og fin gjennomføringen av ombyggingsprosjektet vedrørende Klubbhuset. Kontrakten med regnskapsfører Styret er fornøyd med regnskapsfirmaet Parsimoney. Arbeidet utføres i samsvar med inngått kontrakt. Fornyet kontrakt om leie av areal på Oustøya Den første kontrakten om leie av areal på Oustøya ble inngått 20. juni 2006 med en varighet på 10 år. I sommer ble det inngått en ny kontrakt før utløpet av den gamle kontrakten - på bakgrunn av den oppgraderingen som utleier nå foretar og som han ville ha økt kompensasjon for. Oustøya er blitt relativt mye brukt denne sommeren, og styret har fått positive tilbakemeldinger. Medlemmene er henstilt om å benytte foreningens vimpel ved besøk på Oustøya, jf. anmodningen som fremkom på siste generalforsamling om dette. Havna drift og vedlikehold Driften av havna har også dette driftsåret vært avviklet på god måte. Fellesbrygga (Brygge F) ble utvidet med 8 plasser i samarbeid med Skarpsno Bøyehavn. Utbyggingen har tatt tid på grunn av omfattende høring med mer på bakgrunn av vedtak truffet av Plan- og bygningsetaten. Småbåtutvalget har tidligere formidlet tilsagn om et lån til foreningen i tilknytning til bryggeutvidelse ol. Men på grunn av den tid det har tatt å fullføre arbeidet med F- brygga som følge av myndighetskrav, kunne foreningen først denne høsten fremlegge for Småbåtutvalget full dokumentasjon for alle utgiftene knyttet til bryggeutvidelsen. Styret avventer nærmere informasjon fra Småbåtutvalget om status for lånesøknaden. 3

4 Særlig om ny avfalls- og beredskapsplan Det er stadig nye myndighetskrav knyttet til havnedriften. I god tid før fristutløp den 1. juli 2014, sendte foreningen et utkast til Avfalls- og beredskapsplan for Skarpsno Baatforening for godkjennelse av Fylkesmannen. Formålet med planen er å sikre miljøet. Videre inneholder den informasjon om hvordan medlemmene og besøkende skal opptre i en akuttsituasjon i havneområdet. Når godkjennelse foreligger, kreves det derfor at medlemmene gjør seg kjent med planen. Det vil bli laget oppslag i havna og planen vil bli å finne på foreningens hjemmeside. Klubbhuset oppgradering med mer På de to forutgående generalforsamlingene har saken om behovet for oppgradering av Klubbhuset vært gjenstand for drøftinger mm. Dette må særlig sees på bakgrunn av at styremedlem Bjørn - Tore Lorentzen i mange år har vært en ildsjel og talsperson for å renovere Klubbhuset. Etter at dette prosjektet fikk gjennomslag på generalforsamlingen 27. januar 2014, har han representert styret i den videre oppfølgningen. Som nevnt har driftssjefen også hatt en sentral rolle med hensyn til den praktiske gjennomføringen. Arkitekt Finn Utengen har bidratt med tegningene som ligger til grunn for fasadeendringen med mer og alt det omfattende arbeidet knyttet til prosesser som følger av plan- og bygningsloven med bakgrunn i vedtak fra Plan- og bygningsetaten. Styret er meget fornøyd med det arbeidet som er gjort av de involverte. Bilder av Klubbhuset før og nå viser at tiden var mer enn overmoden for oppgradering av bygningen. Dugnader Det har vært utført 2 dugnader i havna, før sesongåpning og etter endt sommersesong - hhv. april og oktober. Det var bra oppmøte i vår, men heller et beskjedent oppmøte i høst. Pølser med div. tilbehør ble godt mottatt. I tillegg ble det avholdt dugnad på Oustøya de samme dagene, og dugnadsgjengen utførte diverse vedlikeholdsarbeid. Foreningens hjemmeside Foreningens hjemmeside www. skarpsnobaatforening.no er oppgradert, og det vil bli vurdert ytterligere oppgraderinger. I og med Skarpsnoposten fortsatt gis ut, er det en del informasjon som gjentas på hjemmesiden. Det kan virke noe unødvendig og tilfeldig. Styret har imidlertid ennå ikke funnet tiden moden for å fremme et forslag for generalforsamlingen om å begrave Skarpsnoposten. Diverse oppfølgningspunkter fra generalforsamlingen 27. januar 2014 som gjelder anmodning om: - - synliggjøring i regnskapet av avsetning til 100 årsjubileet. Se note 7 i regnskapet. - - synliggjøring at momskompensasjon kommer via KNBF. Se tekst i til regnskapet å ta initiativ for å få bedre harmonisering i tid mellom avgivelse av regnskapet til Karenslyst Båtopplag og Skarpsno Båtforening m.fl. I styrets henvendelse av 17. mars 2014 til styret i Karenslyst Båtopplag og Fellesstyret 4

5 står m.a. : Hva angår anmodningen om tilgang til regnskapene på hjemmesiden til Karenslyst Båtopplag, samt oppfordringen om sammenfallende regnskapsår, bes også dette vurdert av styrene i hhv Karenslyst Båtopplag og Sjølyst/Karenslyst Båtopplagsforening. Det kan bemerkes at Karenslyst Båtopplag først denne høsten fikk på plass et nytt datasystem. Det antas at ovennevnte forhold om harmonisering er en sak som bør følges opp neste år. Ad. pkt. 4 Regnskap pr. 31. oktober 2014 og revisjonsberetning Se Bilag 1 Årsrapport 2014 m/noter Ad. pkt. 5 Budsjett A). Forslag til vedtak: Årskontingenten økes fra kr. 300 til kr. 350 fra og med 1. januar 2015 B). Forslag til oppsamlingsvedtak: Budsjettet vedtas Ad pkt. 6 Forslag til endring av hhv reglement og vedtekter Pkt. A). Forslag fra medlem om endring av pkt. 3 om maksimumsstørrelse for båt i havnen i Reglement for Skarpsno Baatforenings havn (i) Ved e- mail av 31. oktober 2014 til styret har medlem Martin Røstvold Thorsen fremmet følgende forslag om: endring av regel om maks fotstørrelse på 40 fot (12,20 meter) i reglement for skarpsno baatforenings havn. I 3. punkt i reglementet står fø[l]gende: 3. Båter i havnen kan være maksimalt 40 fot (12,20 meter), inkl. faste installasjoner og eventuell jolle. [Uthevet her] Forslaget går ut på å endre denne regelen, som ble fastsatt i en tid da gjennomsnittsstørrelsen på nye fritidsbåter var langt mindre enn i dag. Enten ved at det kan søkes om dispensasjon for større båter, som behandles ved årsmøtet, eller at regelen permanent oppjusteres til for eksempel 45 fot. (I Skarpsno Bøyehavn ligger det i dag båter større enn 40 fot, og det ser ikke ut til at bryggene eller avstanden mellom de er dimensjonert annerledes der, enn bryggene i Skarpsno båtforening.).. (ii) Styret vil i den forbindelse minne om at etter at den formelle delen av generalforsamlingen var avsluttet den 27. januar 2014, fremkom ulike synspunkter fra medlemmer om behovet for endring av reglementet for å ivareta hensynet til båter større enn 40 fot i havna. Det vises her til Skarpsnoposten nr. 1/2014 hvor følgende oppsummering av kommentarer fra medlemmene, er inntatt: Vi bør ha noen plasser til større båter enn 40 fot. Store båter vil være på bekostning av antall plasser. Vi er 5

6 best tjent med at vi har en øvre grense på 40 fot siden vi er en ideell forening. Selv om bryggeanlegget er oppgradert, vil større båter kreve mer av bryggene (lenger utriggere osv.) Styret bør ha en opplisting av positive og negative konsekvenser av en slik utvidelse. (iii) Styret har i første omgang prioritert å vurdere muligheten for rent teknisk sett - å ha båter inntil 48 fot i havnen. F- brygga som ble oppgradert og forlenger i år, har nå 8 plasser med utriggere/gangbaner med en lengde 10 meter. Det er 25 meters avstand mellom ytterpunktene til utriggere på F- brygga og brygge 1 - (dvs. målt der det nå er lagt ut 10 meters utriggere.) Anbefalt lengde på utrigger/båt - ifølge kontakt tatt underhånden med Småbåthavner er minimum 2/3 av båtens lengde. (I værutsatte havner (pga bølger/vind) legges det til grunn at det benyttes utriggere med 80% av båtens lengde.) Foreningens havn ansees å ha en gunstig beliggenhet i forhold til bølger/vind. Ved å plassere båter - som er fot innerst på brygge F - burde det rent teknisk la seg gjøre med en slik ordning. Det samme gjelder i prinsippet også indre halvdel av brygge 1. Men, i første omgang ville det bare være aktuelt med brygge F, ettersom denne bryggen er moret ekstra opp på basis av krav fra bryggeleverandøren i Det anses imidlertid ikke aktuelt å skulle bytte utriggere for dette formål. Derimot - ved vesentlige defekter på 6-8 meters utriggere, kan det fremstå som en mulighet å bytte til 10 meters utrigger. Oppsummering: Ut i fra ovennevnte vil det altså la seg gjøre - rent teknisk - å ha noen båter opp til 48 fot i havnen. (iv) Styret vil innledningsvis presisere at det for tiden ikke er noen ledige bryggeplasser egnet til dette formål. Spørsmålet er om det ved ledighet bør tilrettelegges for båter over 40 fot. Utgangspunktet er at foreningen drives på ideell basis. Det utføres mange hundre gratistimer av medlemmer i løpet av et driftsår. Havnen er kommunal og det betales leie til Oslo kommune. Kontingentene som medlemmene betaler er lave sammenlignet med dem som driver kommersielt. (Bør man for eksempel ha egne kontingentsatser for båter over 40 fot?) Foreningen mottar momskompensasjon - via KNBF - pga sin idelle karakter. Videre har foreningen muligheter til å søke lån via Småbåtutvalget. Det er begrenset hvor mange plasser som kan benyttes til 5 meters/48- fot plasser uten at det går på bekostning av antall båtplasser- (nå totalt 420 stk.) Generelt sett bør man være meget varsom med å redusere antall båtplasser. Når foreningen har utvidet havnen de senere år med nye båtplasser, har det vært for å kunne tilby flere personer en bryggeplass. Foreningen har en form for sosial profil og medlemmene bør tenke seg nøye om før den endres. Styret har etter dette behov for å se nærmere på konsekvensene av ovennevnte art hvis det skulle bli aktuelt å heve maksimumsgrenen som foreslått. (v) Styrets tilrådning: Forslaget fra Martin Røstvold Thorsen om endring av Reglementets pkt. 3 tas ikke til følge ettersom konsekvensene bør utredes ytterligere. 6

7 Pkt. 6 B). Forslag om en tilføyelse til vedtektenes 14 pkt. 2 nytt 3. punktum (i) Bakgrunnen for forslaget er KNBFs e- mail av 23. januar 2014 om vilkår for å nyte godt av merverdiavgiftskompensasjon for 2014, vedlagt et skriv datert 22. januar til KNBFs medlemsbedrifter der det bl.a. er anbefalinger om tilpasning av vedtekter for å kunne søke om slik kompensasjon for 2014: KNBF forvalter momskompensasjonsordningen for våre medlemsforeninger. Kulturdepartementet har gitt Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LOTTSTIFT) ansvar for å administrere ordningen, som er blitt svært viktig for frivilligheten i Norge. KNBF anfører bl.a. at foreningene bør endre oppløsningsbestemmelsen i sine vedtekter slik: Det må stå at ved oppløsning skal resterende midler, etter at alle innskudd er innløst og alle kreditorer har fått sitt, gå til et allmennyttig formål eller til annen liknende frivillig virksomhet. Det må ikke stå at årsmøtet som besluttet oppløsningen skal bestemme hvordan overskytende skal benyttes, slik at det åpner for deling blant medlemmene. (ii) På Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside er en henvisning til: "Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner - fastsatt av Kulturdepartementet i medhold av Stortingets budsjettvedtak." (Oppdatert 29.september d.å.) Forskriftens 7 angir generelle vilkår for å få utbetalt kompensasjon for kostnader til merverdiavgift - se 7 sjette ledd annet punktum om oppløsning av en forening med mer: Eventuelt årlig økonomisk overskudd eller eventuelt likvidasjonsoverskudd ved oppløsning hos søker, underledd og aksjeselskap skal anvendes til formål som tilfredsstiller kravene i denne forskriften. (iii) I SBFs vedtekter 14 fremgår: Oppløsning av S.B.F. kan kun skje ved vedtak på ordinær generalforsamling etter at saken har vært utsendt til medlemmene sammen med innkallingen Vedtak om oppløsning må ha 4/5 av de fremmøtte stemmer. Vedtak angående foreningens eiendeler og midler fattes ved simpelt flertall etter innstilling fra styret. Styret sendte den 17. mars 2014 en e- post til Lotteri- og stiftelsestilsynet med spørsmål om det var et vilkår - for å oppfylle kravene i forskriften om merverdiavgiftskompensasjon - at SBFs vedtekter reflekterte siterte 7 sjette ledd. Styret har ikke mottatt noe svar. For 2013 har foreningen oppfylt alle vilkår. (iv) For å sikre at foreningen anses som kvalifisert til å motta denne type økonomisk kompensasjon, når vilkårene ellers er oppfylt, tilrås følgene tilføyelse til 14, pkt nytt 3 punktum: Etter at alle innskudd er innløst og alle kreditorer har fått sitt, skal resterende midler gå til et allmennyttig formål eller til annen liknende ideell /frivillig virksomhet. 7

8 Ad. pkt. 7 Valg Valgkomiteens forslag av 24. november 2014 til nytt styre er som følger: Formann : Signe B. Moe (gjenvalg, velges for 1 år) Viseformann : Stein Roger Borge (gjenvalg, velges for 2 år) Sekretær : Lars Nummedal (ny velges for 2 år) Havnesjef : Tore Kløvstad (ikke på valg ) Styremedlem : Bjørn- Tore Lorentzen (gjenvalg, velges for 2 år) Varamedlem : Jarl E. Grønsveen (gjenvalg - velges for 1 år) Varamedlem : Odrun G. Sarong (gjenvalg velges for 1 år) Revisor : Per Arnt Nilssen (gjenvalg, velges for 2 år) Hakon Blandehoel (ikke på valg ) Vararevisor : Erik Larsen Kvakkestad (gjenvalg, velges for 1 år) Valgkomiteen har bestått av Hans- Olaf Mathisen, Kjetil Stien og Arne Nord. Ny valgkommité velges på generalforsamlingen. Oslo, 21. desember

9 ÅRSRAPPORT SKARPSNO BAATFORENING Konto Navn Note Budsjett 2015 Kapital 1100 Klubbhus Bryggeanlegg Fordring Opptjente ikke mottatte renter Bank Fokus Bank SEB arb kto Annen egenkapital Bryggeinnskudd Leverandørgjeld Påløpt regnskap Påløpt kostand renovasjon Jubileumsfest Depositum bryggenøkler Mellomværende Karenslyst Driftsinntekter Budsjett Årskontingent Havnekontingent Midlertidig bryggeplass Jolleplasskontingent Vinterhavnkontingent Vaktkontingent Ekstragebyr Strøm vinterhavn Salg klubbeffekter Bombrikke Issalg Innmeldingskontingent Gjestehavnekontingent Kontantsalg nøkler Kontantsalg midlertidig plass Kontantsalg klubbeffeker andre innt./mva refusjon KNBF Sum driftsinntekter Varekostnad Innkjøp for salg Sum varekostnad Annen driftskostnad 6000 Avskrivning på brygge Avskrivning klubbhus Jubiluemsfest Vannavgift Renovasjon Strøm Bryggemeteravgift Opplag styrebåter Byggemelding Vedlikehold havn Nøkkelsystem Vedlikehold boblehavn Vedlikehold klubbhus Arkitekt utvidelse av Brygge Arktitekt klubbhus Byggesøknad Drift klubbhus Drift Oustøya Admin/vedlikehold Redningsselskapet Medlemssystem Regnskap Kontorrekvista/porto Møter/tilstelninger Gave Telefon/pc/internett Kontingent KNBF KNBF Båtting Gjensidige forsikring Gebyrer Sum annen driftskostnad Finansinntekt-/kostnad 8050 Andre renteinntekter Renter Andre finanskostnader Sum finansinntekt-/kostnad Årsresultat (- overskudd/ + underskudd)

10 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring / Kostnadsføring Opptjeningstidspunktet, vanligvis tidspunktet for varelevering, er lagt til grunn ved inntektsføring. Utgifter resultatføres i samme periode som tilhørende inntekter. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmiddel. Andre eiendeler er omløpsmidler. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes analogt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld er vurdert til pålydende verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over forventet økonomisk levetid dersom levetid er over tre år og kostpris overstiger kr Varer Varelageret er vurdert til kostpris hensyntatt ukurans Fordringer Fordringen er oppført til pålydene. Det er ikke foretatt avsetning til tap NOTE 2 - ANLEGGSMIDLER Anslag Klubbhus Bokført verdi 01/ Årets avskrivning Utbedring /tilgang Bokført verdi 31/ Bryggeanlegg Bokført verdi 01/ Årets avskrivning Utbedring /tilgang Bokført verdi 31/ NOTE 3 - BANKINNSKUDD År , arb konto Fokus Bank SEB Bank Sum bank NOTE 4 - EGENKAPITAL År Egenkapital 01/ Ek korreksjon Årets resultat Egenkapital 31/ NOTE 5 - BRYGGEINNSKUDD Det er 471 medlemmer. Totalt er det innbetalt kr i bryggeinnskudd NOTE 6 - ÅRSKONTINGENT Det er budsjettert med en økning på kr 50 pr andel ca andeler, kr NOTE 7 - JUBILEUMSFEST Totalt avsatt ,- ( i 2013 og i 2014)

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer