Referat fra. årsmøte i Tollefsrudsetervegen og årsmøte i vegen Haugabekk Veneli, Veslesalen på Folkvang, onsdag 28. mai 2014, møtestart kl 1800

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra. årsmøte i Tollefsrudsetervegen og årsmøte i vegen Haugabekk Veneli, Veslesalen på Folkvang, onsdag 28. mai 2014, møtestart kl 1800"

Transkript

1 Referat fra årsmøte i Tollefsrudsetervegen og årsmøte i vegen Haugabekk Veneli, Veslesalen på Folkvang, onsdag 28. mai 2014, møtestart kl 1800 Møteinnkalling/invitasjon var utsendt til: Øyvind Brunes Gunnar Kolbjørn Renslo v/kristi Bråtejorde Olav Gislerud Ola Rapp/Kari Rapp Kristian H. Reiersgård Ørnulf Tollefsrud Kolbjørn Ødegård Alf Østvold Toralf Østvold Synnøve Karlsen Mari Helen Gulsvik Til stede: Øyvind Brunes Olav Gislerud Ørnulf Tollefsrud Kolbjørn Ødegård Alf Østvold Møtet ble innledet med en befaring til Klypehaugområdet hvor knusing/bearbeiding av masse til veggrusing og pukk/kult nylig var avsluttet. Etter avtalen med entreprenøren skulle det tas ut/opparbeides ca tonn (6400 m 3 ). Av dette beholder grunneier Kolbjørn Ødegård 860 tonn som godtgjøring for massen og leie av grunn for ubestemt lagringstid. Avtalt pris med entreprenøren for opparbeiding av massen var 29 kr/tonn + 25 % merverdiavgift. Det var invitert til en kortfattet møtedel med formål å klarlegge behov og ønske om etablering av grunneierlag i Tollefsrudmarka. Kanskje kan et grunneierlag bidra til å styrke grunneiernes rettigheter og samarbeid og kanskje vil det kunne bli en overbygning eller erstatning for bl. a. følgende eksisterende lag/foreninger med grunneierrepresentasjon: Tollefsrudsetervegen, vegen Haugabekk- Veneli, Raunekastvegen og villreinjakt. Evt. andre oppgaver kan f. eks. omfatte elgjakt, fiske, vannkraft og rekreasjonsmessig utbygging/servicetiltak. Kolbjørn Ødegard minnet om at de eksisterende lagene ikke registrert med eget organisasjonsnummer, lagenes bankkonti er nå knyttet til den enkelte leder/kasserer. Kostnaden for registrere et grunneierlag i Brønnøysundregisteret ligger an til å være 3500 kr, trolig kan eksisterende lag kunne knyttes til grunneierlagets organisasjonsnr. Vedtak: Det arbeides videre med forslaget om bedre grunneiersamarbeid og etablering av et grunneierlag. Kolbjørn Ødegård avklarer registreringsmessige og regnskapsmessige forhold i samarbeid med Liv-Hege Bratli. Olav Gislerud framskaffer vedtekter for noen andre grunneierlag som kan brukes som modell for et grunneierlag i Tollefsrudmarka. Ørnulf Tollefsrud og Kolbjørn Ødegard sammenstiller utarbeider/sammenstiller forslag til vedtekter til Tollefsrudmarka grunneierlag. Det inviteres til stiftelse av grunneierlaget senest våren

2 Årsmøte i Tollefsrudsetervegen Vedtak: Innkallingen godkjennes. Vedtak: Saklisten godkjennes. Årsberetning for 2013 I 2013 ble det holdt ett møte (årsmøtet for 2012). Det har i 2013 ikke vært endringer angående medlemmer i vegen. I 2013 ble det gjennomført normalt vedlikehold som rennetining og skraping/slodding. Vedlikehold i form av vegkanthogst, grøfting og grusing ble gjennomført på deler av vegen. I 2013 var det to innbrudd i bomkassen. Vedtak: Årsberetningen godkjennes. Regnskap for 2013 Oversikt over kontobevegelser for vegens bankkonto for perioden 1. januar mai 2014 forelå som saksvedlegg. I denne oversikten inngikk postereringer vedrørende vinterbrøyting. Regnskap for 2013 utarbeidet av HallingRegnskap AS (SpareBank 1 regnskapshuset) ble omdelt på møtet. Regnskapet viser sum driftsinntekter på kr og sum driftsutgifter på kr som gir et driftsresultat på kr De viktigste driftsinntektene har vært: -leieinntekt (harejakt) kr bominntekter (barmark) kr årsavgifter, hytter kr transportavgift tømmer kr transportavgift hytter/håndverkere kr 8000 De viktigste driftskostnadene har vært: - regnskapsføring kr bomutgifter (konvolutter) kr veivedlikehold/utbedring kr veiforsikring kr møtekostnader kr 932 Kontooversikten/regnskapet viser at det pr var en saldo på kr Den reelle saldo for Tollefsrudsetervegen var på dette tidspunktet imidlertid ca kr Årsaken til denne forskjellen er at kontobevegelsene/saldoen også inkluderer innbetalinger til brøyting vinteren 2013/2014. Kolbjørn Ødegard har på grunn av at brøyting fra og med 2013 framkommer i regnskapet, fått disposisjonsrett til kontoen i tillegg til leder/kasserer. Brøyteregnskapet ble gjort opp i mai Det er ikke mottatt faktura/godtgjort for vegoppsynsmannen arbeid i På møtet ønsket vegoppsynmannen å få sin godtgjøring i form av uttak av subbus/pukk/kult. Vedtak: Regnskapet godkjennes. Alf Østvold påpekte det forhold at fordi brøyting inngår i saldoen blir ikke regnskapet så oversiktlig som ønskelig. Det godkjennes at oppsynsmann Øyvind Brunes godtgjøring for 2012 og 2013 skjer i form av uttak av subbus/pukk/kult. Valg av leder, kasserer og oppsynsmann 2

3 Vedtak: Olav Gislerud ble gjenvalgt som leder/kasserer og Øyvind Brunes som oppsynsmann/vedlikeholdssjef. Avgiftssatser Vedtak: For året 2015 videreføres satsene fra 2014 uten endringer. Satsene er: - Transportavgift for nye hytter/håndverkere kr Årsavgift hytter kr Avgift på tømmertransport for medlemmer kr 2 per m 3 og kilometer. M 3 -avgiften gjelder på bar veg (ikke på frossen, brøytet veg). - Satsen for m 3 -avgift tømmertransport for ikke-medlemmer kr 3 per kilometer. - Bomavgift kr 50. Vegarbeid/vegvedlikehold - planlegging - lån Den planlagte knusing av stein/opparbeiding av grus/subbus til vedlikehold ble gjennomført i mai Strekningen fra bommen til Klypehaugen ble gruset i 2014 i tilknytning til dette arbeidet. Kostnaden for dette dekkes ved at Ragnar Brunes tar ut vegmasse (subbus, pukk/kult). For å finansiere dette arbeidet har Tollefsrudvegen tatt opp et lån i Skue Sparebank på kr Lånet har en nominell rente på 4,5 % (4,71 % effektiv rente) med avdragstid 10 år og terminbetaling kr 39913,67 per 1. juli, første gang i Lånet er pantesikret i Olav Gisleruds eiendom Solheim gnr 7 bnr 1 i Flå. Dersom det likviditetsmessig skulle bli nødvendig kan styret innkreve midler fra vegens medlemmer i samsvar med tidligere vedtatt andelsfordeling. Det ligger an til de av vegens vegens medlemmer som er mva-pliktige vil kunne få refundert en del av mva-kostnadene ( på 2015-regnskapet) for oppgradering av vegen. Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. Ved uttak av masse som nevnt ovenfor regnes en pris på kr 40 (inkl mva) per tonn. Ved evt. eksternt salg av pukk/kult benyttes markedspris. Øyvind Brunes og Kolbjørn Ødegård sørger for at bomkassen repareres og evt. forsterkes. Lyset ved bommen/bomkassen repareres/monteres. Vegvedlikehold/påkjøring av masse gjennomføres ved Rakhalsmyra og på strekningen ovenfor Finntoppskar. Organisering av driften av Tollefsrudsetervegen, brev fra Tollefsrudseter Velforening av 28. april Kopi av brevet forelå som saksvedlegg. Det er etablert en velforening for alle som har hytte i Tollefsrudseterområdet. Grunneiere med hytte/seter er imidlertid ikke representert i velforeningens styre. Velforeningen ønsker ikke å påta seg ansvaret for (administrasjon av) brøyting av veien og mener at dette ansvaret må legges til veistyret. Velforeningen kan imidlertid bidra til godt samarbeid og til å finne gode løsninger vedrørende brøyting. Velforeningen er meget godt fornøyd med skiløypearbeidet til Eggedal Turlag. Velforeningenene nevner også muligheten for vegbygging/oppgradering på strekningen Tollefsrudseter-Damhaugen. Velforeningen ønsker å bli representert i vegforeningen (vegforeningene) og håper på positiv respons på dette. Velforeningen ønsker et møte mellomhytteeiere 3

4 og veistyre/grunneiere for å drøfte ansvarsfordeling og videre arbeid og ber om forslag til tid og sted for et slikt møte. Til møtet forelå et utkast til svarbrev til Tollefsrudseter Velforening. Vurdering/vedtak: Årsmøtet hadde en omfattende drøfting av henvendelsen fra Tollefsrudseter Velforening. Med noen opprettinger/endringer ble svarbrevet til velforeningen godkjent. Hovedpunkter i svarbrevet er: Årsmøtet vedtok at Tollefsrudsetervegen fra og med vinteren 2014/2015 vil være avtalepartner angående brøyteavtale for Tollefsrudsetervegen og parsellen Haugabekk -Veneli, dvs. strekningen fra vegbommen til parkeringsplassen ved innkjøring til Alf Østvolds hytte. Vinterbrøyting vil skje under forutsetning av at brøytekostnadene blir dekket av de som bruker/ønsker å bruke vegen i vintersesongen. Årsmøtet i vegstyret ønsker ikke å utvide medlemskapet i vegforeningen utover det som hittil har vært praktisert. Med virkning fra årsmøtet 2015 i Tollefsrudsetervegen og vegen Haugabekk- Veneli inviterer vi en representant fra Tollefsrudseter Velforening som observatør på årsmøtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Ang. møte for å utvikle samarbeidet mellom hytteeiere (representanter fra Tollefsrud Velforening) og veistyre/grunneiere foreslår vi lørdag, 20/9, kl 16:00 i seterbua til Kolbjørn Ødegård. Eventuelt/andre saker: Årsmøtet vil se det som en fordel om Tollefsrudsetervegen og vegen Haugabekk-Veneli kan gå sammen en vegforening. Dette vil spare noen kostnader og arbeid/møter. For å få dette til, bør en søke å få samme eiersammensetning i de to vegparsellene (se referat fra årsmøtet i vegen Haugabekk- Veneli. Det synes ønskelig å ha en gjennomgang av vedtektene for vegparsellene og herunder vurdere evt. justeringer i andelsfordelingen. Årsmøte i vegen Haugabekk-Veneli Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen godkjennes. Godkjenning av saklisten Vedtak: Saklisten godkjennes. Årsberetning for 2013 I 2013 ble det holdt ett møte (årsmøtet). Det har ikke vært endringer angående medlemmer i vegen. I 2013 ble det gjennomført normalt vedlikehold på vegen. Vedtak: Årsberetningen godkjennes. Regnskap for 2013 Oversikt over kontobevegelser for vegens bankkonto for perioden 1. januar mai 2014 forelå som saksvedlegg. Regnskap for 2013 utarbeidet av HallingRegnskap AS (SpareBank 1 regnskapshuset) ble omdelt på møtet. 4

5 Regnskapet viser sum driftsinntekter på kr 9230 og sum driftsutgifter på kr 4407 som gir et driftsresultat på kr De viktigste driftsinntektene har vært: -årsavgifter, hytter kr årsavgifter, grunneiere kr transportavgift hytter/håndverkere kr 3000 De viktigste driftskostnadene har vært: -regnskapsføring kr veivedlikehold/utbedring kr 843 -møtekostnader kr 200 Regnskapet/kontooversikten viser at det pr var en saldo på kr Vedtak: Regnskapet godkjennes. Valg av leder, kasserer og oppsynsmann Vedtak: Olav Gislerud ble gjenvalgt som leder/kasserer og Øyvind Brunes som oppsynsmann/vedlikeholdssjef. Avgiftssatser Vedtak: For året 2015 videreføres satsene fra 2014 uten endringer. Satsene er: Årsavgift hytter og grunneiere kr 200. Transportavgift for nye hytter/håndverkere kr M 3 -avgift for tømmer på barmark for medlemmer kr 2 per kilometer, ikke-medlemmer kr 3 per kilometer). Vegarbeid/vegvedlikehold - planlegging Det vil i 2014 være disponibelt inntil ca kr til vedlikehold inkl. grusing. Leder og vegoppsynsmann har sett på muligheten for forlenging av vegen slik at den også kan betjene de setrene/grunneierne innenfor Tollefsrudsetervollen som i dag ikke er med i vegen. Teknisk ligger det an til at vegen kan forlenges fram til gamlevegen uten å krysse Liabekken. Strekningen er ca 300 m og det ser ikke ut å være nødvendig med nevneverdig sprengningsarbeid. Trolig er en annen veitrase mer hensiktsmessig (Blåbærhaugen). Vedtak: Parkeringsplassen ved innkjøring til Alf Østvolds hytte utvides og det anlegges ny parkeringsplass til ca 10 biler ved vannposten på Tollefsrudseter. Parkeringsplassene skiltes, Kolbjørn Ødegård kjøper skilt/skiltmateriell. Det vil være hensiktsmessig om Tollefsrudsetervegen og vegen Haugabekk-Veneli får samme medlemmer. Gunnar Kolbjørn Renslo og Ørnulf Tollefsrud er ikke medlemmer i vegen Haugabekk- Veneli. (Synnøve Karlsen, eier av gnr 20, bnr 2, er ikke medlem/eier i noen av vegparsellene.) Årsmøtet tilbyr Gunnar Kolbjørn Renslo og Ørnulf Tollefsrud å bli andelseiere i vegen Haugabekk- Veneli mot en andelsbetaling hver på kr 5000, forutsatt at begge blir medlemmer. (De 7 andelseierne har hver bidratt med ca kr i anleggsbidrag (andelsbidrag) til vegen. Årsmøtet inviterer også Synnøve Karlsen til å bli medlem i vegene. 5

Referat fra årsmøte i Tollefsrudsetervegen og i vegen Haugabekk -Veneli fredag 15. mai 2015 i Veslesalen på Folkvang, møtestart kl 17.

Referat fra årsmøte i Tollefsrudsetervegen og i vegen Haugabekk -Veneli fredag 15. mai 2015 i Veslesalen på Folkvang, møtestart kl 17. Olav Gislerud Heerløkka 21 1445 Heer Tlf: 91342982 E-post: olavgi@online.no versjon 01.06.2015 korr. Referat fra årsmøte i Tollefsrudsetervegen og i vegen Haugabekk -Veneli fredag 15. mai 2015 i Veslesalen

Detaljer

revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN 2. FORMÅL OG ANSVAR 3.VEGRETT Bnr. Bruk av grunn Andel

revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN 2. FORMÅL OG ANSVAR 3.VEGRETT Bnr. Bruk av grunn Andel VEDTEKTER FOR VEILAGET SETERVEIEN, SKANSEVEIEN OG TORSBAKKEN revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN Vegen omfatter Seterveien, Skanseveien og Torsbakken, samt stier, som

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål SAMEIEAVTALE for Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) 1 Bakgrunn og formål Denne sameieavtale skal realisere planene om å etablere et sameie med formål å sikre sameierne hensiktsmessige

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

Møte SKARSDALEN VEILAG. STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga.

Møte SKARSDALEN VEILAG. STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga. Referat 22.06.155 Møte SKARSDALEN VEILAG STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga. Agenda Sak 1 Konstituering og innledning Sak

Detaljer

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål MOSETERÅSEN VELFORENING (Velforeningen) er stiftet av Norgesski AS den 01.00 2013 i henhold

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole.

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2012 Tid: Torsdag 6. mars 2012 kl. 19.00 Sted: Sørvik skole Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede Sak

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

ORIENTERING 5/12. Skogsbilveger og endring av organisasjonsform

ORIENTERING 5/12. Skogsbilveger og endring av organisasjonsform DSK/ R1205-08-133 Oslo, 2012-02-20 Stikkord: ORIENTERING 5/12 Til: Skogeierandelslagene Fylkesmennene, Landbruksavdelingen Tema: Skogsbilveger og endring av organisasjonsform Dette orienteringsskrivet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

DØLI VESTRE GRENDELAG

DØLI VESTRE GRENDELAG DØLI VESTRE GRENDELAG Generalforsamling 2015 Det vises til utsendte varsel den 06.03.2015 om Generalforsamling i grendelaget. Underveis er det av ulike årsaker blitt nødvendig å forskyve tidligere nevnte

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING.

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Dato: 17. april 2007. Tid: Klokken 20.00 Sted: Kantina på Røyslimoen skole SAKLISTE: 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG

NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG NORGES SKOGEIERFORBUND DSK/ N08142 / 08-133 NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG Organisert i tråd med Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 (Samvirkelova) 1. Skogsbilveglaget Skogsbilveglaget SA (heretter

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer