SNO -CD. o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene. Sannheten om Dien-Bien Phu's fall sl~al nu fram. de Castries får kommandostilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO -CD. o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene. Sannheten om Dien-Bien Phu's fall sl~al nu fram. de Castries får kommandostilling"

Transkript

1 Nr årg. Løssalg 50 øre Lørdag. 23. april FOLK,LAND OG o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene Det SY Forbundet for sosial oppreisning utgitte skrift «104» - et godt og grundig arbeide _ kaster et klart lys over rettens behandling av statens krav mot NSmedlemmene på erstatning for den skade og det tap som staten har lidu «ved Nasjon~~ Samlings rettsstridige styre av landet», som det heter. Jeg skal ikke gå inn på spørsmålet om selve rettsstridigheten, men skal si noen ord om det foreligger tilstrekkelig bevis for at skade og tap er lidt. I erstatningssaker er det gjeldende rett og det eneste logiske, at når A saksøker B til betaling av erstatning for skade og tap, som A påstår at B har påført ham, har A bevisbyrden for sin påstand, således også for hvor stor skaden og tapet er. Det er altså ikke så at B har bevlisbyrden for at A i k k e har påført skade og tap ved b7f.l~ 4"i:tcjiiT$i:4e.,-\qet e~. ~e angående skade og tap, må selvfølgelig hver post bevises eller legitimeres, som det også heter. Dersom A ikke klarer det, ska l B frifinnes for de posters vedkommende som mangler bevis. Dette er sikker norsk rett. I Norsk Rettstidende for 1945 side er det tatt inn referat av erstatningssaken mot generalkonsul Carl Stephanson for Høyesterett. Saken var først behandlet av Aker herredsrett med dommer Thor Breien som formann. I sin dom uttaler Breien om beviset for tap og skade, som Nasjonal Samling hadde voldt staten: «Etter en fremlagt foreløbig oppgave fra Finansdepartementets regnskapskontor er de utgifter som NS har påført staten i tiden fra 15.februar til 7. mai 1945 over 41 millioner kroner». Mere står det ikke. Dermed er altså dommer Breien ferdig m.ersin bevisvudering; i millionsaken og fortsetter så: «Erstatningsdirektoratets krav om erstatning tas etter dette til følge.» Kort prosess' må jeg si. Se Norsk Rettstidende for nevnte år side 42 nederst til Ricie 43 øverst. I høyesterettssaken sier førstevoterende dommer Emil SItang:,«Det er umulig å beregne det tap som på denne måten er voldt det offentlige og de private, men ankemotparten har fremlagt en foreløbig oppgave over utgifter påført staten av Nasjonal Samling, som Vise'" et samlet ]JelØp på over 280 millioner kroner. Bare for tiden 15. desember 1944 til 7. mai 1945 kommer disse utgifter anslagsvis opp i 40 millioner kroner. En kan» derf;:>r med sikkerhet gå ut fra at Nasjonal Samlings rettsstridige virksomhet har kostet Norge så svære summer at beløpet ikl{e tilnærmeissevis dekkes av partiet og dets medlemmer». Høyesterett godtok likesom herredsretten nevnte oppgave fra Finansdepartementet lydende på et beløp på kr Hvilken bevisverdi har så denne oppgave i virkeligheten? Som sagt utgir den seg å være fra Jry-nansdepartementets regnskapskontor. Den er imidlertid uten dato.. ~ og undersknft. Dernest er den bare en f o- r e l ø b i g oppgave. Det vil si at den ikke er ferdig, og at den er gjenstand for rettelser. Videre er det på det rene at den lider av stygge summeringsfeil. Jeg mener at dette dokument er så defekt at det av rettene burde ha vært satt ut av betraktning som bevismiddel i sa~en, da det ikke :qn ~ nc-en bevisyer.;'fl,.je& k.ql:.ik.k.e..-~t. domstolene ellers er så lite nøye med å godta dokumentbevis. Såvidt jeg har sett er det ikke fø'rt noe annet bevis for skaden og tapet. Generalkonsul Stephanson burde derfor ha,vært; frifunnet i erstatningssaken. Det er uforståelig for meg at HØyesterett uten videre kunne godta «oppgaven» som tilstrekkelig bevis for at Quisling og hans menn har påført staten utgifter på tilsammen kr på rettsstridig måte. Denne Høyesteretts bevisvurdering har så vanket omkring hos de Øvrige retter som et slags prejudikat, skj ønt en bevisvurdering selvfølgelig ikke kan være noe prejudikat. Påtalemyndigheten har derfor ikke brydd seg med å føre bevis for skade og tap i de øvrige landssviksaker om erstatning. Det er selvfølgelig galt. - Nå har altså Forbundet for sosial oppreisning i sitt nevnte skrift påvist at «oppgaven» i det vesentlige er uriktig. Man kan si at dette skrift er kommet for sent. Men hertil er å bemerke at det var påtalemyndighetens sak å skaffe en slik o bjektiv utredning, idet den j o er pliktig til å skaffe opplysninger i straffesaker, enten disse opplysninger'er ti~ fordel for den selv eller tiltalte. Når erstatningsspørsmålene i landssviksake:'1e skal avgjøres, spørres det først og fremst om den ansvarsbetingende 'omstendighet. Denne er i landssviksakene den omstendighet at Quisling og hans menn deltok i Okkupasjonsmaktens styre i landet. Spørsmålet blir så: Hvor meget har staten tapt ved at Quisling og hans menn Forts. side 8 ilw.. Sannheten om Dien-Bien Phu's fall sl~al nu fram Florsvarsminister, general Pierre Koenig har besluttet å innlede en ny undersøkelse av de dramatiske omstendigheter som førte til det tragiske franske nederlag i festningen Dien Bien Phu i Indo China for et år siden - slaget som mer enn noe annet førte til franskmennenes sterke ønske om å oppnå en avslutning på den lange, utmattende krig. Den nye kommisjon får rent militær sammense~ing. Undersøkelsens hovedperson blir den tidligere Øverstkommanderende i lndo-china, general Henri Navarre, som ble avsatt ennu før slaget om Dien-Bien-Phu var forbi, og som siden sin hj emkomst til Frankrike har vært utsatt for en;-ekke angrep...-,~<. ".' C~.;",)','t._,~':_ ;_~ Et annet hovedvitne blir general Christian de Castries, som var sj ef i den omringede festning og siden tilbragte. fire måneder i fangenskap. Det er tvilsomt om den nye undersøkelse vil kunne bringe full klarhet over de om- stendigheter som førte til nederlaget. Allerede den, daværende regjeringssjef, Joseph Laniel, nedsatte i mai i fjor en undersøkelseskommisjon bestående av politikere. Han lovet den adgang til alle dokumenter, selv de aller hemmeligste, hvis bare kommunistene ble holdt utenfor. - Men noen beretning er aldri kommet fra kommisjonen, og flere av dens medlemmer har offentlig beklaget seg over at det ikke har vært mulig å fil. alle opplysninger. Det påstås i politiske kretser at tidligere regjeringsmedlemmer ha-r Ønsket å holde en del dokumenter hemme!ige, id~t de. viser hvqrdan: det var de P'Olit1ske forhold. frem or de militære, som førte til beslutningen om å velge Dien-BieIl/-Phu til den avgjørende kamp mot kommunistene. de Castries får kommandostilling i TysI~Iand - Kast ut krigsforbryteren Franskmennene har i de side castries! er mottoet for ste årene benyttet seg langt en svær aksjon som er satt i mer av okkupasjonsreuighegang i sørvest-tyskland. Den tene enn britene og amerikafranske regjering har ut- nerne, og tyskerne har ikke nevnt generalen fra Dien-Bi- stor respekt for fransk milien-phu til nestkommande- tærvesen. De nedsettende utrende ved divisjonen i Lan- taleiser om Frankrike på Jaldau, og det fins ikke noen ta-møtet har vakt større opptysker som liker det. merksomhet i Tyskland enn noe av det som ble sagt om Myndighetene i den vest- Tyskland. Vel tapte vi den tyske Fr e u den sta, d t annen verdenskrig, sier tys~ hevder at daværende oberst kerne, men vi tapte ikke for de Castries i 1945 lot byen franskmennene, sier den alplyndre og på det nærmeste minnelige tysker når talen tilintetgjøre av et marok- kommer inn på noe slikt. _ kansk kavaleriregiment. 82 Folk flest er ikke i den rininnbyggere ble drept og 500 geste tvil om at Vest-Tyskpiker og kvinner ble voldtat.t land vil spille en langt viktiuten at de Castries syntes det gere rolle i NATO og forgj'arde noe. Påskuddet var at svarssamarbeidet enn Franksivilister hadde ~kutt på fran-i rike når de nye stridskrefteske soldater. ne står klar. E:":rJ e... ~ a.s.:; ;:J Co > PI m -CD <li :;:1 en et I\;).. o.. -~ to ("t-., e

2 ..,,. ~.) g '~. i I ' ".., ",'.::...:..::.' ~; ',;>:_}:" '.:,;"':.','~.;,.','o "'(, '/',(,1'i" " ".[<,n "._ ~. _. ~,~"': "." '."l',.' ~!; FOL:k ':bg1jind _'~... p.c, '0: 1: ~'I;;o';,~.. ta~'~' k~l nen' ','\'!",~.... t-m.. ~ _.- liomyelitten -,j.:;:,>,:'1,; seri, sdrif'den."også, kalles - at tyskerne selv' ikke har busjon og instruksertillrege-r,:.}'i'),,,,, An,mlig ",gl~:'v::;;:t:'~::~t,:s ~,Jn Kn~d.. ~ I livor stor frykten er for pc- det uw. "'i\t!h'''ii:~~t ;~ ~'!!~~e_." barnelammel- i verdenspressen, bortset;t fra barn,' ferdigpaimet 'til cdtstrt:;', 'i,t, \"'" "f '5', k "Il-.".'. viser dert Me:nsasjondet ble da søkt d h bl d Skoler og 'kk minst f ldr,',":', ",.or ' Je Ig me"dde,l"el'se'n'."f'r..':... C'h"I.j,.an '_" "j",enn:" es, esen e, sen- l" f dl e.,ore re... ;,r'ettspraksis nenble offentliggjort tiinid~ land på området ikke finner noe om i Norge, hvor de fremr.',' ' "" m.l 5 sas orisp'l:'egede publisitet, ne' ~ er tg til forsendelse. "", universitetet omsall{-v'aksi~ idet man i dette foregarigs- Og dette har man knapt hørt delbart etter påsken iår.' grunn til å utbassun,ere re- synte myndigheter nå omsii,spørreti,id~~'id.en bayerske I blir frigitt 7.måneder etter Det er et stdr skritt frem':'sultatene før de et prøvet i der, gjennom et norsk agent;..:;. la:p.ddag lp. ma,rs i år måtte I domfellelse på 8 års tukthus, over som er tatt, og man 'får større målestokk under de firma, bestiller vaksinen pa. J;Q.st~ministeJ,"~n, ~nnrømme at I,mens. en militær leder må håpe at poliomyelitten. snart forskj elligste forhold og 'på de bestemte betingelser. ~Øddelen fra l,3:udweis» var sone hele sin dom. Han som Skal være en sykdom som læ- forskjelligste variasjoner av Som 1 Danmark er det også løslatt frfl- 'fe~gslet i Stadl- ikke har deltatt i, eller vært gene kan 'beherske i likhet sykdommen. Og det er ennå i Sverige. Allerede den andre he~m av de amerikanske be- delaktig i voldsforbrytelse~ avmed en rekke andre farsot- ikke, hverken det amerikan- dagen etter rapportens ofsettelsesmyndigh,eter. «BØd- noen art, men har fulgt kri- ter som snart er en saga blott. ske eller det tyske preparat. fentliggjørelse kom den før... del~n fra Buctweis», hvis navn gens lover og sedvaner p'å * * ste sending av dr. Salks PO>er Hrnecek, hadde allerede samme måte som alle andre Men bak kulissene ~ uten liovaksine med SAS-fly fra forlatt Bundesrepublikk, for- krigførende, han skal sitte og at den norske almenhet får En annen merkelig ting, New York. di løslatelsesbetingelsen var forsmekte. vite noe om det - foregar et som setter de norske medisi- * a~ haili skulle forlate landet Vel _ det er en annen for- merkelig spill som er bragt til nalmyndigheter og den nor- Vi konstaterer med glede at innen 48 timer. skjell. «Bøddelen fra Bud- en foreløbig avslutning i -og ske presse i et eiendommelig menneskeheten har rått en... * weis» tilhører et folk som ble med offentliggjørelsen av lys, er at f. eks. Danmark var nå et middel i kampen mot. Hrnecek ble den 26. mai «frigort» fra det tyske over- den amerikanske rapporten startklar med sin vaksina- sykdommene og har ikketll 1954 dømt til Sårs tukthus av herredømme og sees på med om de vellykkede prøver. sjonsaksjon sainme dag som hensikt å mistenkeliggjøre en amerikansk domstol. Som andre øyne enn de l tyske Den norske almenhet sit: dr. Salks rapport forelå. I det nye preparat, men vi ville nestkommanderende i deri «krigsforbrytere», som sitter ter igjen med inntrykket av det danske Seruminstitutt er ikke unnlate, i all beskjedentsjekkiskekon.sentrasjonsleir som son of f'er for en ny at de norske helsemyndighe- man for lange tider siden i het, å sette fingeren på spilljudweis hadde han vist rett, seierherrenes rett. ter med medisinaldirektør gang med produksjon av po- let bak kulissene og for all umenneskelig, grusomhet mot * Evang i spissen har vært lio-,vaksine, og den 12. april, del, på den heilnorskesj.øi. de sudettyske fangene. For Her i Norge' sitter ennå no- usedvaniig våkne og frem- I da vissheten om effektivite- godhet. kor]jorlig overgrep med dø- en i,fengsel etter å ha gått synte, og det er ikk.e måte på ten var sikker, lå vaksinen 4en til føl.l~.e, i et tilfelle og gjennom etterkrigens retts- hvor pressen har rost og hefor korporlige overgre~ med oppgjør. Det har i d.en senere vet i skyene det som er gjort st.ø,rre skad~r,i 13 tilfeller ble tid vært en økende stemning av forl1j:~eide. Vak,siIleIl er han dømt. Dommen var vel- for åløslate'di~e Oi'derm~d bestilt og stortfrigetihat'i ~~ '(.' l. "l"," C.',.'.l ;"", ('(:. ~., '..'.. " ' begtunnet og. nøyaktig avfattet, sette et punktum på dette denne uken bevilget de for og til f:t:adrag i dommen SØrgelige oppgjør. Man har nødne penger og man, venter 'kom' 2 års utholdt varetekt. fra tid til annen, ikke minst den første sending av vaksi- * i arbeiderpressen, sett røster ne pr. fly i løpet aven uke, 'De idaehau av amerika- heve seg for en slik avslut:.. eller to, hvis - for det er et ~erne dømte tyske «krigsfor- ning, 6gforhåpentlig skjer hvis- de amerikanske myn 'bryter~»1 fikk hverken dom dette i nærmeste fremtid. dlgheter gir eksportlisens - ;. eller domsbeglunnelse. Ikke Vi tror ikke det spiller noen og det. blir bare gj ort, hvis \ engang munt~ig ble der fremsatt noen begrunnelse. Og den «Dagbladet» i en lettferdig le- tilsvarende, men bedre vak rolle for denne utvikling at Norge lover ikke å innføre en utholdte varetekt, kommer der hevder at det er en skam sine fra Tyskland. Men det ikke til fradrag. at det nå~bare sitter 11 av lover. nok Norge _ eller for Storadmiral DOnitz, f. eks., de mest brutale og kriminelle I å være mere konkret, mediigjen». Vi vet at folk flest her sinaidirektør ENang, som er,skulle etter den avsagte dom.være fri mann en av de ~rmeste dager. Han ble pålagt slutt. Folk flest aner ikke at er tysk. Han henviser til amei landet tror at oppgjøret er kjent for sitt hat mot alt som 10 års «krigsforbryterfeng det ennå sitter noen inne, og rikanske prep'arater, selv om o.seb. Men hverken han eller det' vil være helt i overensstemmelse.med rettsfølelsen i minst billigere preparater fra det kan skaffes bedre og ikke 70 ar - men"med 12 timers noen,annen tysk ckrigsfor :t>ryter~ får godskrevet vare- dag at det settes et stort Tyskland, landet som i alle tider har vært foregangslan... arbeidsdag.,tektstiden, ~vortor han må punktum for avscmingen. sitte ut over Q.e ti: år som tri- Vi er sikre på at myndighetene ikke vil la det komme så forskning og produksjon av t ' det når det gjelder medisinsk.'- Det er jo ikke til å tro I flere år utenlands. K.va<:is- "j bunalets dom lyder på.. I a den alltid like ungdoms- heim er en mann med stor, Noen få av de tyske «krigsforbrytere» er riktignok l Øs forskjell på forskjellige kate- langt at det blir en tydelig medisinske preparater. friske og vennesæle MØl"ejar-.klØkt og smidighet, hans erlen neste helg runder de 70, faring og livsvisdom betyqe... * ~a:t;t p. g. ~. framskreden al gorier av fanger. Det er nem- Det kan være av interesse men slik er det. Helt nøyaktig lig, hans sjarmerende vesen,d~r eller alvorlige sykdommer. lig feil når Dagbladet hevder i denne forbindelse å notere er det den 29. april. Av prak- nærmest legendarisk. Sistat «landssvikfanger» har fått at man i Tyskland begynte tiske grunner feires begiven- nevnte egenskap er visstnok. Men de er ikke: frie. De er løs-., latt på cpa.i"ole», d.v.s. de må en ~lemfeldigere behandling vaksineringen av skolebarn heten lørdag den 30. ds; og ikke bare av det gode t en bosette seg på et bestemt sted enn andre arter fanger. 10 allerede i november i fjor, og adressen er for anledningen uliv'etid, ihvertfall ikke etter som de ikke.har lov å forlate år tyder på noe, annet. at resultatene har vært kjent Håndverkeren, Stavanger. rettsstatens oppfatning. Det og står under oppsikt. F. B. K. siden da - kjent også fm" vi- Erling Kvadsheim er agro- påstås med krav på pålite- * ~ tenskapsmannen i Mlchigan, nom fra Tveit landbruksskole Hghet at Kvadsheim fikk! to.vi drar frem; dette for å vi- De ansvarlige...' dr, Salk. - Og, det hevdes at i Rogaland og søkte siden. års fengsel fordi han under.se den forskjell som amerika- I underskriften på bildet den tyske vaksine et bedre merkantil utdannelse. Han krigen sjarmerte for mange. nerne gjør på forskjellige ka.- over regjeringen 1940 i forri- enn den amerikanske. Men har arbeidet som f.orretnings- blan1;. dem utenfor NS som tegorier av dol'llfelte. ge nummer er Terje Wold feil- fordi preparatet er utforsket mann det meste av tiden, burde hatt forstand til å v,lse En notorisk voldsforbryter aktig angitt som 14ungberg. og produsert i Tyskland hat ikke bare i Norge, men også. mer nasjonal holdning!

3 Da Lunde ble statsråd. i ~lo kom det. bud på~ya4sheim som stedfortredehd~f;lkesfører i Rogaland. En bedrei m.ann kunne ikke fylket ~-,.,...,,-~,..., ,, ~,O) En ungdommens '... je.~. r... c."",.. Sir ;.S~hawcross den Int~rnasjonal. rette.til Rett? o a tale om ha fått, han kjente det ut og ve i lede r! Det er sikkert mange som' istlske mønster, som ble taler. Videre: «forbj:yteiser inn, og hadde venner overalt flkk litt av et sjokk, da del grunnlaget for Niirnbergpro- mot menneskeheten>, definert og innen alle leire. Men det En lærer i Nordre Grong av avisene så at den britiske 'sessen: Fangene var medlem- $orn«umenneskelige handvarte ikke lenge før han røk har av en som har ment han hovedanklageren ved krigs- mer av et politisk parti, stif- linger mot si'vilbefol~1ngen uklar med flere av de tyske kunne trenge det, fått seg til- :forbryterdomstolen ~:Niil'ni'" tet av Adolf Hitler, med det før eller under krigen (altberatel'(~, som så sine sirkler sendt rektor J. Fredrik Voss's berg skulle holde foredrag i grunnleggende formål å be- så ikke etterp'ål) samt forfølforstyrret. Det ble ham en brosjyre om «okkupasjonstida Oslo om «Retten i internasjo- kjempe kommunismen. gelse av politiske, rasemessidyr spas. Kunne kanskje hel- i historielærebøkene». Denne nale forhold». Den villighet med hvilken ge eller religiøs~ gtunner>' ler ikke vente noe annet, for brosjyren har. læreren fått I.denne forbindelse gjengis Vestens jurister adopterte Hva første"'punkt angår han lar seg opp i utidige arre- fullstendig i vrangstrupen. På et kort utdrag fra boken sovjet-russiske metoder kan måtte man oppgi å finne en stasjoner og dårlig fangebe- beste lærermaner har han «Advance to Barbarism», skre- synes forbausende inntil man klar definisjonst'>mikke samhandling. Dessuten gjorde brodert den med røre randbe- vet av Sir Shawcross Jands- husker den tilstand av ne- tidig ville bety en fordøm;... han p'å flere møter kjent at merkninger og deretter - I mann, den engelske jurist F. sten. universelt vanvidd som meise av S6vjet-Russlands det rundt omkring i vårt land stolt og sjølbevisst - begitt J. P. Veale og utgitt i Eng- hersket ved fiendtlighetenes mange uprovoserte angrep på. var rykket inn ikke så gan- seg til posthuset og returnert land allerede i opphør. Selv fylt av den her- sine naboer, f eks overfallet ske få - små tyskere i høye den til Forbundet. Her skulle Forfatteren sier at vi i nye- skende lynsjstemning gikk på Finnland i Angående stillinger, helt på tvers av alle opphavsmennene få seg' en re tid har et mønster lor juristene til sitt arbeid for å det annet punkt var det like avtal. er. De satt og breide seg I sansekake, en tørk under øret I Niirnbergprosessen, og det er finne rettslig formulering for umulig å finne en eksakt desom om de eide hele Norge og aven som visstee hva han de forskjellige skinn-proses- handlinger som ikke tidlige- finisjon uten samtidig å forville helst at andre skulle snakket om, og som hadde ser i Sovjet-Russland. I nor- re var straffbare, -- formu- dømme seierherrenes masslåss for dem på østfronten. mot til å si ifra. mal rettspraksis blir dom av- leringer så vake og elastiske sedeportasjoner (etter <le (Mange av dem var folk som Det er underlig å konstate- sagt aven uavhengig tredje at faktisl,:: en hvem som helst forskjellige «frigjøringer» - hadde vært et eller annet re hvordan 10 år har passert part - uavhengig både av som hadde deltatt på den ta- a v omkring 14 - f j ort e n nokså uvesentlig på et eller ubemerket - helt ubemerket anklageren og forsvaret. Un- p'ende side, enten det var en -- millioner mennesker overannet kontor i Tyskland. forbi en skolestuens mann. der eie p'olitiske prosesser i general, admiral, offentlig latt til den mest ubeskrivelige Kvarsheim gjorde også flere SjØl om en bor nokså meget SOvjet-Russland danner imid- tjenestemanil{, fabirikant av elenighet og oftest fulgt av I beratere oppmerksom på at ute i periferien, har det dog lertid dommerne og aktora- krigsmateriell o.lkunne an- omfattende massemord i de det er Norge som er vårt fe- i de forløpne år vært rike- tet et «team»: prosessen er en klages og dømmes. deportertes hjemland. dreiand, ikke Tyskland. Slikt lig tilgang på stoff. Men for statsaffære, der resultatet er Resultatet ble den såkalte Elllers skulle det ikke være ble selvfølgelig hastig rap- den som sjøl hari gitt seg bestemt på forhånd. Hverken London-avtale av 8. august nødvendig, sier forfatteren,å portert: Terboven ble rasende troll-snittet i øyet og somhar fotsvaret eller aktor tar hen _ en overenskomst der kommentere den fundamenog forlangte ham vekk. En- forelsket seg i resultatet, har syn til dem som er anbragt seierherrene i den 2nen ver- tale urett ved å innføre en ad ~.,p.rrestoi;dre_j>.je utstedt, det vel ikke vært særlig på- i dommersetet. Dommernes denskrig bevilget seg selv ret- ho'c lov og bringe anklagene i men likeve1 endret, da Quis- trengehd'(;~viselnteresse for rolle er bare av dekorativ art, tem til å stille de overvunne overimsstemmefse mect clenl Ung motsatte seg det. Han å få synsevnen restituert. deres eneste aktive innsats er for sin domstol, - den fikk ne lov ~or h~ndlinger begått ble utnevnt til fylkesmann i Apenbart sitter det mange å lese opp dommen, slik som navnet den Internasjonale før denne lov eksisterte. MØre og Romsdal, og fikk or- slike ungdommens veiledere av myndighetene bestemt. Militære Tribunal. Faktum er at seierherrene dre om ikke å vise seg mer i rundt om i landet. For noen Intet kan være enklere, el- Ingert klar definisjon ble i 1945 ble enige om en opp- Rogaland. - Nåja, belønin- dager siden uttrykte en læ- ler mere logisk enn det marx- gitt av begrepet «krigsforbry- gave uten siåestykke i siviligen blf> etter fortjeneste. men rer-vikar i Oslo sin fotferdel-...,.. ter» og overenskomsten var sert tid og løste derved et et:t;er 4 år, 7 måneder og 2 se over elevenes historiske i virkeligheten ikke annet enn kompromiss av uovertnlffen dager slapp Kvadsheim ut kunnskaper. Alle visste hvem et privat arrangement mellom frekkhet. igjen, tll friheten og en ny I «Hjallis» var, men Chmchill, DAGBLADET fire suverene stater om å Det forbauser ingen at arbeidsdag. Til forhør i ret- Sigurd Hoel, Arnulf Øverland stille for retten de overvun- resultatet ble massehengning I bl. rt Den 16. ds. er Dagbladet i ten var han 283 ganger, og og Einar Gerhardsen. e gjo ne fra andre suverene stater, av fanger. I betratning av k'l Adolf Oslo ute med en leder, der h~m har med sine faktiske til «kjente s 1 øpere», og i strid med tidligere anerkjent rettspraksis. det bemerkelsesverdig at der rettens sammeilsetnlng er forklaringer sikkert spart an- Hitler var «l d'kt er» o g QUlS' - avisen på en ytterst perfid dre av NS for minst 283 år. Ung «tysk hærfører»! Fullt så måte søker å «sette bein» for Det faktum at London-avtalens fire parter var de rettsforhandlingene - j 3:, til var så liten friksjon under 283. g.j,nger forsøkte rettsin- galt er det kanskje ikke i Nor- JiØslatelsen av de ennå gjenstansene å få ham til om dre Grong, men når en leser sitten.de 11 fanger i følge etmulig il motsi seg selv. Det vedkommende lærers 4'and- terkrigsoppgjøret, de som nå. på den tiden var ikke noe cendo av gjensidige gratula... fire mektigste stater i verden, slutt var der et perfekt ereg,., 1.~ lyktes aldri. bemerr..hlng er», får en likevel om få dager skal ta fatt på bevis for at avtalens bestemkalte' alderdom IlOe ~rherle- Ilestuerie i et hvertfa:l bur~e 'vendig å ta. alvorlig. vate arral,lgemeht demlmel- tant lord Hankef «at det var sjoner. Dommerne -- marx:- KV8.dsheim driver nå en en støkk når en tenker på hva sitt 11. soningsår. meiser var overensstemmende med internasjonal lav. - ister -lovprtste hverandre, ister såvel SoIIl ikke-marx: konfeksj onsfabrikk sap!men i han kan finne på å putte inn Heldigvis foreligger ingen med en av sine sønner. Det I i sine elevers hoder. som helst grunn til å bry seg Det tribunal som ble opprettet var ingen i n ter n a sj o og dommerne. takket aktor~ aktoratet takket dommerne. ei slitsomt. Den utenlandske De myndigheter som i uvi- om Dagbladets edder og galkollkurranse er stor, og han tenheten ser sin beste allier- de. Dette blads evige «klippe, n al institusjon, men ganske tet, verden har: neppe sett en. hblder det gåellde med minst I te, h~t allgtunn til å "\1'æ:e klippe» er så altfor velkjent, enkelt en samling av juridiske radgivere 'oppnevnt av 4 internasjorialt v'en.nskap. lignende dem6ri~trasj on av i2 timers arbeide i døgrfet.ltilfreds. Men' for dem som gar og en avis som endog også for Vlkan lett forestille~'ssat!innfor den' historiske sann- nektes av sitt eget partis storhah hadde tenkt på sin så- htet, er det tvertimot. I.sko", ti.n;gsgruppe, fer det ikke nod... ensstemm'ende med det pri engelske overhti~~~epresehforskjellige stat et og over 5. mai 194!)'etkHerte den. :. ',.',', _:'-,,.~, ~ '-", _ '-',,11!d~s.".'., Idet,være. et'. uomgjengelig l, I?ustis~o~~teen såvel lom... '. noe visst kyni~~og opprøren..,. En ting vil. 'il1gen Være i. motto at «hva solener for det. som. pa stortmgsl'lold ellers er Det viktigste punkt var ar de ved synet)~vbrltiske, amerfkanskeog fråb.slfe dommere ;"tand til å;~ridre,) hverken I sor~e muld, ~rsan nopplys- ~nanneh og huma,nere'opp- tikke! 6 Jllectto nye forbryt'ett~~pparat'. eiler.llofsk ;ning ~otmuldets. fi: ellde~. fåtning ',konmiet til' uttrykk. teiser'mot internasjonal lov! sittende i.' 'doj:nirl~rsetet salri- " ","': ":",;':. ' ~ i' -'.", :-~ '-' ~,. men med kollegaer representer~iide ~tlarftf:j6'nf' føt, un ~~~l~1~i~!u.til0!irrd\~~,-i~~:; r. '..,.~~~,,,.. H.,~.,!~::.gg1:~tD:J::a!:~ efb::~~.. ~::l~g ;~~:~:~~~:\~o~~!:: det 'O'g'ett~t pj~~s~eh l1.ådde '~iåi:; den."iiyld~ t'ilahtii~o~~.!'vlf(ira':ttffijmtm: '.... 'ije'fit. dg<det greietlseg,det. deise eller iga.ngsettelse 'åv en ;~'r!fi4 si~kt6~ v~fier:!'... ; "61~'Knutsen~,~'V.atv,l '87 ~.Heidigvfs! ' a'ggressw: 'kriif'e1:teren krig 'i (;kt~i;.;: ',.l,i '.j~;' 'I;:,;~ J: ttr:!{>~8!)tåpti:1. l.; i'.:)~n t,; ~trld nt d ihtemasj åhllli{ avj ls:""t::;,.~~p,,:.nx:: ;{X~~J( ~; ~;,':::{~:,.t;.l'x,:~';';{.::_~ Jl;1,';. ~., ~,LL:_:~{-:.;; fijbrt; 'se'~siwfd~ f%estep åt... fb\tehs' i O ':fhmyte1set y, (~~i~ :;,;~J lr~f"~\ji'>1"

4 FOLK og LAND - Lørdag 23. april Sidebemerkninger EN AMEIUKANSKDOMMER kom forleden til å stå overfor en ham hittil ukjent unnskyldning. Det var en automobilist som var tiltalt for å ha overtrådt hastighetsreglene minst et halvt snes gahger på sin: fart gjennom byen, og som forklarte: _.,Jeg kunne ikke gjøre for det, Deres høyærverdighet, jeg var så skrekkelig forkjølet - og hver gang jeg nøs, kom jeg til å trå på speederen. Por de fleste mennesker er pengene en i den grad kostelig og beleilig ting, at de tror alt er tillatt overfor dem som de har nedlatt seg til å låne noen slanger. Alfred Capus. Og så var det læreren som spurte: - Hvorfor kan man ikke bruke alminnelige vindusglass til briller? - Fordi - for detj første er det altfor stort, og for det andre er det firkantet, svarte Vesla. Rytternes tog fra Partenon Tilegnet d.r. Herman Harris Aall Rytternes tog fra Partenon - meislet i marmor fra: mesterhånd trossende rummet og tiden... rider med lydløse hover dit hvor åndskampen raser, en evig strid for skjønnhet, sannhet og viten. Rytternes tog fra Partenon løfter sin fane: udødelig ånd... se, stoffet skjuler en flamme! stor, Antallet av 'registrerte partier ned fra 37 til 9 I Det er en merkbar tilbakegang HØyre. i tallet på partier som Kristelig Thlkeparti registreres etter stortings- I Kommunistpartiet valgloven, forteller byråsjef Helge Hammer i Kommunaldepartementet til arbeiderbladet. Før krigen var det til stadighet over 30 registrerte Venstre Samfunnsp'artiet Radikale folk.eparti og Venstre Liberale folkeparti. partinavn, og ved stortingsvalget i 1949,var det 37. I 1953 Ved kommunevalget kan var imidlertid tallet sunket imidlertid også andre enn de til 14 - og nå er det bare 9 registrerte partiene stille U registrerte partier. ster, men de innmeldte par- Grunnen er at parttnavn, tier har visse rettigheter som som ikke er brukt ved d.e to andre grupper ikke har. Det siste valgene, går ut. De ni partiene er: Arbeiderpartiet Bondepartiet er for eksempel bare registrerte partier som får godkjent stemmesedler der det bare står partiets navn. Sovjet jernbane til den nors}{e grense Det er med k1ærlighet som med andre varer. Forfalskninger fore. Sovjetunionen har fullført gelmessige forsyninger til de kommer i overoeiende mengde. Jo finere varer, dess flere f()ll' en jernbanelinje mellom Pet- mange flyplasser og store misamo og havnebyen Mur- litære styrker i området mel /alskninger. Sigurd Hoel. mansk, nesten helt fram til lom den norske grense og K0- den norske grense i Finn- lafjorden, hevder «Morgenmark, opplyser «imorgenbla- bladet:.. Kunden til fruktselgere på fj()rget: - Er det norske, amerikanske det... '-" Hvem har ansvaret eller italienske epler? De russiske myndigheter Den nye jernbane har stor - Aner ikke. Men det kan da har ennu ikke gitt noen opp- militær betydning, og det v11 være Dem det samme. De skal da. for etterl{rigsoppgjøret? lysning om jernbanen, som er sikkert vekke bekymring i Tl- Ikke snakke med dem kilometer lan.g og de kretser, kanskje ~lig 1 I Folk og Land nr. 11 går Den er å finne på samme sihr. Jonas Anton Hjelm til an- de som hr. Hielms innlegg i enkeltsporet. Den er først og Finnmark, at banen nu er en Det er rikfolket som har funnet på å si at det ikke er takt grep på mitt lille inserat an- Folk og Land. fremst bygget for å sikre re-i kjensgjerning. tullt å snakke om penger. gående dette spørsmål. I I Der kan man se, hvem der Etienne Rey. motsetning til meg mener egentlig styre)r ISovjet-Samhan at de nåværende norske veldet. Det er de internasjo statningsansvaret påhviler INGEN F'IENDER - Jeg håper du er absolutt selvsagt den norske stat, og i Nils holdt 90 års dag og det ærlig i alle forhold, sa kjøpmannen til den nye visergutten. re enn aktører og sprelle- der - familien Kaganovitsj. neo, som lot seg bruke som Aftenblad. myndigheter ikke er noe me- nales fremste representanter særlig grad de menn og kvin- var stor stas, skliver Stavanger - Selvfølgelig, sa han. Men menn i storpolitikk.en, hvor- Slik er det i nesten alle dommere og rakkere i dette Der e'kje mange av dine Jatnnpolitiske oppgjør. Enkelte avaldringer her omkring nu? spør jeg vet da så meget at forretning av de politiske rettsoppgjør land. Representanter for de er forretning. er en underavdeling. internasjonale, overstatlige dem var nok også besj elet av te de ham. Dyden vil aldri gå så langt som Jeg er enig med ham i det makthavere har sikret seg hevntørst, som hr. Hielm an- - Hå nei, flirte Nils - tenk no den gjør, hvis ikke forfengeligheten holdt den med sel!3kap. men!vi ser saken fra hver økonomi, utenrikspolitikk, lig prestene og de andre, som mann atte! meste av hva han skriver, nøkkfllstillingene og dirigerer tyder. Men det,vm vel sær- har eg ikk.ie ein einaste fiends- Ro; hefoucauld. vår kant. propaganda, spiontjeneste og hadde lidd under okkupasjo- Lærerinnen oppfordrer eleven Hjelm antyder den store hemmelig politisk politi. I nen, og ikke forsto at NS- En eldre dame bemerket til fly- sitt kartotek har de alle a v til å fortelle om samsons bedrifter, og da barna ikke i første veren, at hun håpet han ville ulikhet for loven, idet frede- folkene satte alt inn på å blinge dem alle sammen ned på lige og lovlydige mennesker noen politisk betydning. Det spare det norske folk for unødige lidelser. pen Samson slo filisterne med, vil omgang kan huske hva slags vå jorden igjen. blir straffet strengt for sin er såvisst intet mystisk ved - Alt jeg kan si, frue, er at religiøse eller politiske over- de internasjonales verdensingen er butt igjen her oppe hit_ bevisning, mens mordere går og peker på sitt eget kinn. lærerinnen hjelpe dem litt på gli Av våre motstandere i politikken var og er det mange I herredømme. Det er tverttil. fri. Det er imidlertid den imot meget realistisk og glim-! Dovne mennesker har bestan~ dig lyst til å gjøre noe. Diderot. En amerikansk prest har sagt: - Alle mennesker har et visst mål av krefter. Og alle kan bruke dem til enten å løfte noe opp eller til å tynge noe nedo( Velg selv. - Far. hvorfor heter det mors- mål?., - Det heter naturligvis dem som bruker det mest. gamle historie om Jesus rende organisert i enhver og Barabbas. Jeg er enig i at henseende. Men nettopp foretter denne gamle historie har di en slik organisasjon eksigjentatt seg i våre dagers sterer, er det så blåøyet å tro - Et asens kjeveben, hyler som misliker «rettsoppgjøret» - i hvert fall i den form klassen i kor. det fikk. Endog statsminister NygaardsVOld skal ha uttalt, nordmenn eller andre, og slett at av alt han ble tvunget til l'kke ø' nske hevn. Og når J e. Norge. at det var nordmenn som '" t d å være med på, var «rettsop:p- tenker på de en"'''''.''dige rak- Men når hr. melm taler om tok initiativet il et ver ens- gjøreh det verste. N~ å være blåøyd, tror jeg nok omspennende politisk «retts- kerne, som gikk vakt over oss at vi kan være nokså, like 1 oppgjør:.. Jeg mener det er rett og i fangeleirene, vil jeg forsøke så henseende. Jeg vil imld- Men. dette iv1likke si at de riktig at ~folkene får er- å gjøre Frelserens ord tilm1- lertid anbefale at man leser nåværende norske myndig- statning, for de gjorde ikke ne og si: «Herre forlat dem, den lille art i k kei e n fra heter el' uten ansvar for hvor- noe galt i de stillinger de ti de visste ikke hva de gjor- «F1armamb om bakgrunnen' dan de.h.. a. l'. behandle.t. en stor. hadde 1 okkupasjonstiden. Ide:.. for maktka.mpen!l Kreml. del a.~ sine landsmenn. Er- Men jeg kan. 1klte hate. R. SandstacL

SNO. Ritt Bjerregaard.

SNO. Ritt Bjerregaard. ORDEN RETTFERD FRED Oktober 1979 Nr. 9-27. årgang Løssalg kr. 3,- 1949-1979 FOR SANNHET OG RETT Rhoar Hovden Helge GrØnstad Det er uråd for oss, i et blad viet hele sin kraft til arbeidet. som «Folk og

Detaljer

SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke

SNO. ~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 26-5. årg.. FREDAG 13. JULI 1951 Stoler ikke Kreml på den russiske arme? Flyktet ryktene russisk offiser om uroligheter PriVat til «8. Mai» fra InsbrUck.

Detaljer

SNO. En av krigstidens «store helt.er»,

SNO. En av krigstidens «store helt.er», Nr. 2J - 1954 - l årg. :Løssalg 40 øre Lørdag 21. august FOLK OG LAND Det nytter. En skal bare ikke la seg intimidere av dem som alltid synes det er mest lurt å holde munn, når det skjer gale ting. (Red.

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet Av Helge Sæther, formann i INO Instituttfor Norsk Okkupasjonshistorie (INO) har

Detaljer

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940.

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940. Nr. 3-1990 39. årgang Løssalg Kr. 10,- 1940 8. april 1990 På grunn aven fullstendig feilaktig historieundervisning tror de aller fleste av dagens ungdom at krigen kom til Norge 9. april 1940. Det stemmer

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2001 50. årgang [ Funn av doliumenter i Berlin avslører Terbovens egenrådige fremferd i Norge Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre

Detaljer

SNO. "innstilt og konstituert" å lede Eidsivating Lagmannsretts

SNO. innstilt og konstituert å lede Eidsivating Lagmannsretts Et vellykket statskupp Arhundrets Her i Norge tror de f7este at Av SVl1nøve fjel/bakk Tafiø noen regjering, ble Erik Solem "innstilt og konstituert" køpenickade statskupp er noe som forekommer ifjerne

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en "i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 48-5. Ar. Fredas 21.41eember 1961. Sensasjonell svensk bok om Kreuger beslaglagt l' t:.'oss for at Anders Byttners bok «Arvet efter var Kreugel:» nå. er forbndt

Detaljer

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør 25 år i kamp mot urett Mars 1977 Nr. 3-26. årgang Løssalg kr. 3,- MAKT UTEN ANSVAR ER ET NATURSTRIDIG PRINSIPP Det er en lov i emning om at nok, men folk trenger en klarere ken impuls har det til fornuftig

Detaljer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 24 5. årg. Lørdag 23. Juni 1956 løssalg SG øre Den franske forfatter Mau- t), i ~: 1." " f d n.-j..... l..! Se her: FØr Bloss hvert parti.d8varet D wrem

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

Verdens mest torturerte mann avslørt som svindler SNO. En av de groveste hetsfortellinger'

Verdens mest torturerte mann avslørt som svindler SNO. En av de groveste hetsfortellinger' Nr. 14-1954 - 3 årg. Løssalg 40 øre Lørdag 10. april FOLKOG~LAND Der hvor loven ender, begynnner tyranniet. William Pitt d. e. "McGarthy'ismen" eksisterte lenge før McCarthy Avsløringen av Sovjets femte-kolonnere

Detaljer

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND Herr Kristian Skard Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 rtås onvn. 79 Løss&IR 40

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

SNO. Da Terboven personligfr~ddet Aftenpostens aftenutg~ve. Nils Vikdal. Okkupasjonstidens historie En redejgørelse fra Forbundet F. En skam!

SNO. Da Terboven personligfr~ddet Aftenpostens aftenutg~ve. Nils Vikdal. Okkupasjonstidens historie En redejgørelse fra Forbundet F. En skam! U 11'::\li l. -Hag': Jy LøssaS!' 40 øre. Nr. 6-6. årg. Fredag den 15. februar 1952. «S. Mab Kommer ut 1 Kristlanøun

Detaljer

SNO. planla et blodbad på Bislet

SNO. planla et blodbad på Bislet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 8-1999 47. årgang En forutsetnin~ at Administrasjonsråoet skulle samarbeide lojalt med fienden Hitlers godkjennelse av rådet ble mottatt med tilfredshet Historikeren

Detaljer

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; '" En " ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -fol"åkonferere

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; ' En  ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -folåkonferere Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Def [øssajj1 40 fire. Nr. 14-6. årg. Fredag 18. april 1952. norske r ett s o p p g ]. ø ska 8 Saken er ikke tk morsom hverundersøkes av utenlandske re ~ærde ken

Detaljer

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 11.. 1954-3 årg. Løssalg 40 øre Lørdag 20. mars FOLKocLAND... ~ Den som frelser sitt land, krengrl ~ "4 IL'... '.- ingen lov. ~- (Napoleon), ;:... - ~ ~ ;

Detaljer

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»...

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»... o o VAG A TENKE ANDERLEDES DEL Il Rettsoppgjøret og straffelovens 86 Av E. L, Oslo Del I og del Il bør leses i sammengeng med samme forfatters innlegg i nr. 2/96. Det spørsmål som tas opp i denne fremstilling,

Detaljer

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel.

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel. I..øssalgsprls 25 ;1'\8 Nr. 15. - 3. årg. Tirsdag 30. aug. 1949 Kirken, fagorganisasjonen og Streiftog inn i den store jungel. demokrati.~t. J?et er i dag ~e begreper so~ i ~gliglivet, er det også med

Detaljer

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner OG NR. 1, 24. ÅRGANG LØRDAG 11. JANUAR 1975 LØSSALG KR. 3,- SPROGKRIG med undertoner FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten ALARIK: av 1919 Et monument av hat, hevn og begjærlighet I almindelighet,gjelder

Detaljer

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner I DETTE NUMMER: HVORFOR? stillingen ved Tromsø fra virksomheten i fra et opphold i en og i Tønsberg grem- museum. Senere prispolitiet under uvanlig fangeleir. mes byen over æret og beundret forokkupasjonen,

Detaljer

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945 Fru AeG Storaet MjØndalen 21 8 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 l)' OG Nr. 33 4. årg. Saar til urnene igjen! For «Folk og Land» av minister E. Blehr Nu skal det heltyske land Saarland til å stemme

Detaljer