Byggetrinn 4. i Stange. Velkommen til Sønderhagen. Luftige leiligheter over 2 plan med egen hage. Byggetrinn 1 utsolgt! Byggetrinn starter nå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggetrinn 4. i Stange. Velkommen til Sønderhagen. Luftige leiligheter over 2 plan med egen hage. Byggetrinn 1 utsolgt! Byggetrinn starter nå"

Transkript

1 i Stange Byggetrinn 1 utsolgt! Byggetrinn starter nå Byggetrinn 4 Velkommen til Sønderhagen. Luftige leiligheter over 2 plan med egen hage - det mest innovative og spennende boligprosjektet i innlandet - rettet mot førstegangsetablerere og småbarnsfamilier.

2 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

3 Føl deg hjemme i nytt og moderne design! Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi og livskvalitet. Heldekkende vindu fra gulv til tak i stuen som gir mye lys. Ekstra takhøyde gir ytterligere luft og romfølelse. Stor skyvedør ut mot din egen hage med blomster og grønn plen. Med hovedvekt på arealeffektive løsninger tilbyr vi 3 og 4 roms leiligheter på 60 80m2. Et stort bad i alle leiligheter, samt ekstra wc i 1.etg. i 4 roms leiligheten. Vi har valgt løsninger med varme i gulv i hele første etasje som sammen med balansert ventilasjon gir et energiøkonomisk og meget behagelig inneklima. Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

4 Nøkkelinformasjon Oppdragsansvarlig ANS og Advokat Martinsen. Eiendom Myrvangvegen, 2335 Stange i Stange kommune. Prosjektets adresse er Myrvangvegen. Selger vil søke eiendommene (sameiene) seksjonert, slik at boligene får et eget seksjonsnummer og vil inngå i et sameie. Endelig eiendomsbetegnelse vil fremkomme når seksjoneringen evt. fradelingen er tinglyst. Selger vil søke om at sameiet får tildelt eget bruksnummer (bnr.), hvorav sameiet vil få egen tomt. Selger tar forbehold om at slik deling godkjennes av kommunen og det tas forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelig grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført. Dersom det ikke gis tillatelse til slik deling vil boligene inngå i et felles sameie som seksjoneres og hver bolig få eget seksjonsnummer (snr.). Fellesareal og evt. tilhørende anlegg organiseres da som et sameie, hvor hver seksjon eier en ideell andel. Selger ANS Hjemmelshaver ANS Boligtype 3-mannsbolig Eie- og organisasjonsform Eierseksjoner. Boligene vil bli solgt som eierseksjoner og organisert i et eierseksjonssameie bestående av seksjoner. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar. Kjøper er innforstått med at man som Kjøper av en seksjon blir sameier i henhold til Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31. Kjøper har rett og plikt til å følge loven og de til enhver tid gjeldende vedtekter. Sønderhagen utbyggingstrinn B14-B6 vil i utgangspunktet bestå av 11 stk. 3-mannsboliger med felles park/fellesområde. Selger forbeholder seg retten til å justere antall sameier og størrelsen på de disse i forhold til hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter. Dette er et helt nytt boligområde på Stange (totalt ca 60 mål), hvor det er planlagt bebyggelse av ca enheter fordelt på eneboliger, rekkehus og tomannsboliger m.m. Vedtekter For sameiet er det utarbeidet forslag til vedtekter som følger vedlagt. Vedtektene er standardiserte og inneholder ingen spesielle eller tyngende vilkår. Vedtekter aksepteres av kjøper, og endringer kan kun skje i henhold til vedtektenes regler for vedtektsendringer. Tomten Hver seksjon vil eie ideel andel av tomten, tilsvarende eierbrøken. Adkomst Kjør forbi Stangehallen og det nye feltet er beliggende på høyre side etter ca. 300 m. Se byggeplasskilt. Adkomst fra offentlig veg via private stikkveger. Parkering Fellesparkering som vist på situasjonsplan for felt B14-B6. Vei/vann/avløp Offentlig vann og avløp. Arealer Arealene er beregnet etter Norsk Standard Prosjektets arelaer: Bruksareal: Fra kvm. (inkl. innvendig bod/er). I tillegg kommer arealer i 1 stk sportsbod. Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom: Entre/gang, kjøkken, stue, wc, trapperom, 2 eller 3 soverom og bad. Følgende rom vil inngå i prosjektets sekundærrom: Innvendig bod. Se forøvrig vedlaget tegninger. Bebyggelse/Byggemåte Bygningene oppføres etter TEK10. Plasstøpte fundamenter i betong. Isolerte bindingsverksvegger med isolasjon og vindtetting. Veggene kles med trepanel utvendig. Veggene mellom boligene bygges som lydskillevegger og brannvegger iht. TEK Ferdigmalte vinduer med energiglass. Flatt tak som isoleres og tekkes iht. gjeldende forskrifter med fall/avrenning til utvendig nedløp. Se forøvrig vedlagte leveransebeskrivelse i salgsoppgaven.

5 Standard Flotte og funksjonelle selveierrekkehus med god planløsning. Alle rekkehus leveres med biloppstillingsplass og 1 utvendig bod. Leilighetene leveres med 2 eller 3 soverom og wc-rom/ bad. Her får du kjøpt NYTT til en meget gunstig pris!! Området ligger sentralt til på Stange, rett øst for Stangehallen, og kun få hundre meter fra sentrum. Feltet B14-B6 består av 11stk 3-mannsboliger. Rommene presenteres i lys utførelse, med et moderne uttrykk på overflater og utstyr. Rekkehusene vil også få fine, skjermede utearealer rett utenfor sin egen stue. Adgang til utleie Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold (se pkt. midlertidig brukstillatelse/ferdigattest). Energimerking Komplett energiattest skal foreligge før ferdigstillelse. Felleskostnader Fellesutgiftene for eiendommen avgjøres av sameiet. Hvor store utgiftene blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer, men det bør påregnes et gebyr for vedlikehold og snøbrøyting av fellesarealer dersom det er ønskelig. Det påhviler alle eiere felles solidarisk drift og vedlikeholdsansvar for fellesarealer. Spesifikasjon faste / løpende kostnader Kostnader til strøm stippuleres til ca kr , ,- pr år. Kommunale avgifter ca kr 8.000,- pr år. Abonnement til kabel-tv/adsl ca kr 3.200,- pr år. Kostnader til drift av pumpestasjon og gatebelysning. Bygningsforsikring tegner den enkelte selv. Ligningsverdi Da boligen selges som nybygg under oppføring er likningsverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. Likningsverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2010 skal ikke overstige 30 % av markedsverdien for primærbolig, eller 60 % av markedsverdien for sekundærbolig. For nærmere opplysninger om likningsverdi kontakt likningskontoret. Heftelser/tinglyste rettigheter Bestemmelse om veg, tinglyst med dagboknr Gjelder eldre rettighet for eiendommen Myrvang. Rettigheten vil ikke ha praktisk betydning for denne eiendommen. Kjøper oppforderes til å sjekke grunnbokutskrift. Konsesjon Kjøp av boligen utløser ikke konsesjonsplikt. Odel Det er ikke odel på eiendommen. Regulering Eiendommen er regulert til boligformål og friområde samt kjøreveg, fortau og parkeringsplasser. Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser: Reg.plan for Sønderhagen, datert med endringer. Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen. Beliggenhet God beliggenhet med fine solforhold rett ved Stangehallen med gode treningstilbud og rekreasjonsmuligheter. Gangavstand til Stange sentrum som har alt man trenger, både av servicefasiliteter og offentlige tjenester. Stange barne- og ungdomsskole. Stange videregående skole. Flere barnehager i nærmiljøet. Stange togstasjon, med jevnlige avganger til bl.a. Gardermoen/Oslo. Gode bussforbindelser fra Stange sentrum, til bl.a. Hamar. Offentlig godkjenning Det er gitt rammetillatelse for prosjektet (byggetrinn B14-B6) fra Stange kommune. Overtagelse Selger opplyser at prosjektet blir igangsatt i løpet av sommeren Eiendommen antas å være klar for overtakelse i løpet av 2. kvartal Overtakelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 1 måned før. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato først vil bli gitt med ca. 2 ukers skriftlig varsel fra selger. Kjøper har ikke nødvendigvis rett på dagbøter dersom antatt overtagelsestidspunkt oversittes.

6 Dersom arbeidene forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har selger krav på fristforlengelse og dekning av sine merkostnader jf. buof. 11 og 43. Ferdigattest/Midlertidig bruksattest Boligen overleverses med ferdigattest jfr, Plan- og bygningsloven Kjøper aksepterer at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan selger kreve at overtagelse av utomhusarealer skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. For nærmere informasjon se vedlagte kjøpekontrakt pkt Selgers forbehold Selger tar forbehold om mindre arealavvik, og kjøper kan ikke kreve prisavslag som følge av dette. Øvrige forbehold : Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet. Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet. Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/ innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette. I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold. Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal. Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag/ erstatning. Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende. Priser Se vedlagte prisliste. Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Omkostninger I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper: 1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr ,- pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr ,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene. 2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,- 3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr. 697,- pr. stk. 4) Omkostninger vedr. fradeling/tinglysning av tomt/fellesareal til sameiet, kr 8.548,- 5)Tilknytningsavgift til Stange kommune. For bolig på 60 kvm utgjør satsene totalt kr , For bolig på 80 kvm utgjør satsene totalt kr ,- 6) Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger kr ,- / kr ,- / kr ,- (omkostningene utgjør totalt kr ,- / ,-) Tilvalgs- og endringsbestillinger Kjøper har mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestilinger. Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med underleverandør og må være denne i hende senest 2 dager etter overtakelse. Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen. Alle tilvalgs- og endringsbestilinger skal gjøres opp direkte til underleverandørs konto i forbindelse med sluttoppgjøret. Regler for kjøp Kjøpsbetingelser og budregler er beskrevet i vårt Budskjema fastpris. Boligene selges til fast pris, etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon, del 1 og del 2, før avtale om kjøp inngås. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave, leveransebeskrivelse, forslag til vedtekter og standard kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet.

7 Betalingsbetingelser Kjøpesummen betales i 2 terminer : 1) 10% av kjøpesummen innbetales til advokatens klientkonto så snart garanti jf. Bustadoppføringslova 12 er stilt og Kjøper har mottatt faktura. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt bolig for dette beløpet. Advokaten fakturerer kjøper for beløpet. 2) Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/ endringssbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på advokatens klientkonto/ underleverandørs konto senest 2 virkedager før overtagelse. Innbetalt beløp sikres på advokatens klientkonto eller mot bankgaranti. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgs-/endringssbestillinger før selger har stilt sikkerhet, jf. Bustadoppføringslova 12. Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringslova 47. Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer. Låneformidling Sparebanken Hedmark ved Morten Backstrøm, mobil , e-post: no Bustadoppføringsloven Kjøpet følger bestemmelsene i Bustadoppføringslova. Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser en garanti på 3 % av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % og står i 5 år etter overtakelsen. I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal utbetales til selger før overskjøting. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på Selger/Oppgjør Selger/Utbygger: ANS v/trond Petter Østmo tlf: Oppgjør: Advokat Stein Åge Martinsen, har ansvar for kontrakt og oppgjør. han holder til I Romedalsvegen 4

8 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

9 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

10 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

11 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

12 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

13 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

14 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

15 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

16 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

17 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

18 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

19 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

20 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

21 Bilde er kun et illustrasjonsbilde.

22 Etasje 1 Leilighet 1 Plantegningene er ikke målbare, og overflatebehandlingen er ikke nødvendigvis i samsvar med de faktiske forhold. Avvik kan forekomme.

23 Etasje 2 Leilighet 1 Plantegningene er ikke målbare, og overflatebehandlingen er ikke nødvendigvis i samsvar med de faktiske forhold. Avvik kan forekomme.

24 Etasje 1 Leilighet 2 Plantegningene er ikke målbare, og overflatebehandlingen er ikke nødvendigvis i samsvar med de faktiske forhold. Avvik kan forekomme.

25 Etasje 2 Leilighet 2 Plantegningene er ikke målbare, og overflatebehandlingen er ikke nødvendigvis i samsvar med de faktiske forhold. Avvik kan forekomme.

26 Etasje 1 Leilighet 3 Plantegningene er ikke målbare, og overflatebehandlingen er ikke nødvendigvis i samsvar med de faktiske forhold. Avvik kan forekomme.

27 Etasje 2 Leilighet 3 Plantegningene er ikke målbare, og overflatebehandlingen er ikke nødvendigvis i samsvar med de faktiske forhold. Avvik kan forekomme.

28

29

30 Leveransebeskrivelse for 3-mannsbolig Sønderhagen Felt B6-B14 Standard Flater: Alle innvendige overflater, med unntak bad, sparkles og males med 2 strøk. Bad/Wc: Gulvflate med våtromsbelegg av normalt god kvalitet. Baderomspanel av type Fibo-Trespo eller lignende på vegger. Gulvvarme i hele 1.etg. Varmekabler med termostat leveres på bad i 2.etg.. Det leveres åpent dusjhjørne med garnityr. Baderomsinnredning og speil, se egne tegning fra HTH. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Kjøkken: Kjøkkeninnredning fra HTH med hvite overflater. Se egen tegning fra HTH. Opplegg for oppvaskmaskin. 120 liters varmtvannsbereder i bod under trapp. Vinduer og dører: Vinduer er utført i tre, og er ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. med energiglass iht. TEK10. Isolert hoveddør med glatt, ferdigbehandlet overflate med vindusfelt fra produsent. Innvendige dører leveres med glatte malte flater. Gulvlister og gerikter har synlige festemerker. Ventilasjon: Alle boliger har balansert ventilasjon av type Flexit. Det er forsert avtrekk fra kjøkken og bad som styres av beboer. Anlegget plasseres der det er mest hensiktsmessig. Kjøkkenvifte leveres med moderne kullfilter. Omkostninger Omkostninger til det offentlige i forbindelse med tinglysing av hjemmelsovergang til kjøper, samt eventuelle panteretter til kjøpers långiver skal betales av kjøper. Dokumentavgift til staten beregnes ved nybygg av boligens andel av tomteverdien. Det betales for tilknytningsavgift for vann og kloakk. Bygningsmessige arbeider Grunn og fundamenter Det er foretatt geologiske grunnundersøkelser med påviste gode grunnforhold (Løvlien AS). Det vil bli prosjektert plasstøpte fundamenter i betong. Byggene oppføres i tre og følgelig må riss og tørkesprekker påregnes. Yttervegger Vegger bygges som isolerte bindingsverksvegger med isolasjon og vindtetting. Det er utført varmetapsberegning for bygningene i hht. myndighetskrav, jfr. Energikrav i TEK 2010, og isolering av vegger, gulv og tak skjer i hht. denne. Veggene kles med trepanel utvendig, innvendig kles veggene med gipsplater. Utvendig kledning grunnes med ett strøk og males med ett strøk, synlige festepunkter. Innvendige vegger Delevegger i hver bolig bygges som lettvegger (ikke bærende). Brannvegger-skillevegger Vegger mellom boligene bygges som lydskillevegger og brannvegger i henhold til TEK Himlinger Består av gipsplater som sparkles og males med høyde ca 250 cm i 1.etg.. På bad og èntre vil himlingen bli nedforet til ca 220 cm. Det må også påregnes innkassing enkelte steder i stue, soverom og kjøkken for tekniske fremføringer. Gulv På gulv i alle rom bortsett fra bad legges slitesterkt laminat av type eik eller lignende. Gulv på bad/bod legges med våtromsbelegg. Begge av normalt god kvalitet. Uteboder/Søppelbod Uteboder som vist på tegning. Søppeldunker plasseres på eiendommene der det er mest hensiktsmessig mht avfallshåndtering. Vedovn Leilighetene leveres med pipeløp og avsatt plass for vedovn. Ovn og innvendige brannplater leveres som tilvalg. Vi anbefaler ovn som er tilpasset bygg oppført etter TEK10. Taktekking Flatt tak som isoleres og tekkes iht gjeldende forskrifter med fall/avrenning til utvendig nedløp.

31 Grøntområder/Uteomhusarealer Terrasser og inngangspartier leveres ferdig grovplanert. Det samme gjelder utomhusarealer. Biloppstillingsplasser og adkomstveier leveres med underlag av type grus/natursingel. Elinstallasjoner Det elektrotekniske anlegget er teknisk vel vurdert, også med tanke på drift og vedlikehold og for øvrig tilfredstiller kravene etter TEK Det er valgt en normal god standard. Det skal benyttes skjult anlegg som hovedprinsipp. På brann- og lydvegger kan åpen installasjon bli benyttet. Kursopplegg for lys og stikk Leiligheter For leilighetene leveres uttak i henhold til romskjema.. Belysningsutstyr Belysningsutstyr i leilighetene i henhold til romskjema. Gulvvarme Som oppvarming av leilighetene benyttes termostatstyrt gulvvarme i hele 1.etg., med unntak av bod. I 2.etg. er det termostatstyrt varmekabler på bad. Leilighetene har balansert ventilasjon. Kursopplegg for VVS Kursopplegg for VVS plasseres under TV, Internett. Brannvarsling For boligene leveres internt brannvarslingsanlegg. Utendørs belysning Utvendig belysningsanlegg ved inngang og terrasse. TV, internett Boligene leveres klart med tilkoblingspunkter for tv og internett. VVS- anlegg VVS-anlegget leveres i samsvar med offentlige lover og forskrifter, og etter lokale myndigheters krav. Sanitæranlegg De sanitærtekniske installasjoner er i hovedsak vist på arkitektens plantegninger. Hver boenhet har egen varmtvannsbereder plassert i bod under trapp. For å spare miljøet installeres vannbesparende armaturer og sanitærutstyr. I alle våtrom monteres sluk. Ledningsnett vann og avløp Vannledningsnett utføres i hht. Norsk Standard. Som for-bindelsesledninger til hvert enkelt utstyr benyttes rør-i-rør lagt skjult i vegger, gulv og tak. Fordeling skjer i egne fordelerskap montert i vegg, eller over himling i rom med sluk. Ledningsnett for spillvann fra utstyr utføres i plast. Avløp fra oppvaskkum har stuss for tilknytning av oppvaskmaskin. Armatur Alle armaturer har etthåndsgrep. Dusjarmatur leveres med dusjgarnityr. For kjøkkenbenker leveres blandebatteri med mulighet for tilkobling av oppvaskmaskin. Utstyr Sanitærporselen leveres i blank utførelse. Toaletter er gulvmonterte. Leveres med hardplast sete. Oppvaskkum i rustfritt stål. Varmtvannsbereder er 120 liter. Luftbehandlingsanlegg Leilighetene er utstyrt med balansert ventilasjon. Kanaler Som kanaler benyttes fortrinnsvis standard spiralfalsede stålrør. Rektangulære kanaler benyttes der bygnings-messige begrensninger tilsier dette. Kanalanlegget utstyres med nødvendige spjeld for innjustering og balansering av luftmengden. Lås og beslag Alle innvendige dører leveres med lås og beslag. Inngangsdører leveres med sylinderlås og terrassedører med vanlig vrider på innsiden. Fellesarealer Felles grøntarealer, gjesteparkering, lekeplass, felles uteområder vises på reguleringskartet med bestemmelser, se områdekart. Disse områdene som der vist skal istandsettes av alle sameierne i feltet B6-B14 i fellesskap. Det er opprettet et Vel for hele Sønderhagen boligfelt. Stange 2014 Sign.

32

33

34

35

36 Arkitektene bak Sønderhagen. Bak fra venstre: Tai, Tone, Peder, Kristoffer, Paul, Tanja og Eva. er svært stolte og glade for at Lie Øyen Arkitekter har påtatt seg oppgaven med å forme den mest spennende og innovative boligutbyggingen i innlandet rettet mot førstegangsetablerere og småbarnsfamilier. Lie Øyen Arkitekter høstet stor oppmerksomhet da de ble innstilt til annenplass i den prestisjetunge arkitektkonkurransen om nytt Munch museum i Bjørvika. Det er fantastisk gøy at de nå er i full gang med å sette sin signatur på Stangebyen.

37 Å jobbe bredt og vidt er en av de tingene som gjør det gøy å drive arkitektkontor. For tiden tegner vi et hotell på vestlandet, det nye styrebordet til Orkla, hytte på Hemsedal, et offentlig toalett inne i fjellet i Ryfylke og m2 kontorlandskap på Skøyen. Men det vi gjør mest og som kanskje ligger oss nærmest, er å tegne boliger. Lie Øyen arkietkter har kontorer i et gammelt butikklokale sentralt i Oslo, og består for tiden av syv arkitekter. Vi har bakgrunn fra urbanisme og møbeldesign, og trives både i strekk og under press i hele spekteret av faget. Vi har undervist i byplanlegging og på boligkurs på arkitekturskolene i landet, og er engasjert i byutvikling og hvordan folk kan bo tett sammen. I tillegg har vi to møbelsnekkere fast ansatt i firmaet, noe som gjør at engasjementet for materialer, møbler og sammenføyninger er over middels. Alle har bodd. Det er en personlig erfaring vi tar med oss inn i prosjektene,- fra våre forskjellige barndomshjem, som studenter på trange studielån, og i etablering av nye familier der man plutselig forstår poenget med rom som kan lukkes av og lett tilgang til hageflekk og gode naboer. Vi tegnet de første husene på Sønderhagen for snart to år siden. Sammen med Kjetil Follaug og Sten Kvanvik har vi snakket og skisset oss gjennom hvilke kvaliteter man bør prioritere i et boligområde for moderne mennesker med travle og mangfoldige liv. Vi tror at store vindusflater med mye naturlig lys, effektive planløsninger uten unødig gangareal, private uteområder i kombinasjon med store felles grøntområder kan gi grobunn for et godt boligmiljø. Det er gøy å se at vi ikke er alene om det. Oslo Lie Øyen arkitekter

38 10 HA Onsdag 16. OKTOBER 2013 StAnge Arnt Olav Velten har det skjedd noe der du BOR? Telefon Hanne Maren torpen Hokstad OtteStAD Tja til å få begynne med grunnarbeidene Vegvesenet har i utgangspunktet ingen vesentlige innvendinger mot at Stange kommune gir dispensasjon fra rekkefølgekravet for utbyggingen av Tulipanhagen slik at grunnarbeidene kan få komme i gang før det er underskrevet en utbyggingsavtale. Vegvesenet understreker likevel at de trafikkmessige forutsetningene som ligger til grunn for utbyggingen må ivaretas. Utbyggeren vil gjerne komme i gang med fundamenteringsarbeidene for nærings- og boligbygg på Tønsethtomta nå. Grunnen er at det vil ta noe tid før det er ferdig en utbyggingsavtale. Det skal i utgangspunktet bygges en rundkjøring i krysset mellom fylkesveg 222 og Holmlundvegen før det kan bygges noe. Hvis det blir gitt dispensasjon nå, mener vegvesenet at kravet om rundkjøringen må være med i neste trinn av utbyggingen. BOLIgBYggIng: Små og rimelige leiligheter blir nærmest revet bort boligsuksessen Sø boboer: Silje Mikkelsen, med Noah på to måneder, trives godt sammen med samboer Nils Hoberg Sørensen på Sønderhagen. SUKSeSSeKSemPel: Ordfører Nils A. Røhne (til venstre) mener utbyggingen til Kjetil Follaug og Sten A. Kvanvik er et suksesseksempel på hvilke muligheter som finnes. SØNderhaGeN: Sten A. Kvanvik (til venstre) og Kjetil Follaug har hatt stor suksess med boligene på Sønderhagen. Byggetrinn 1 ble revet bort. Trinn 2 ble solgt på en dag, og mange sto på venteliste da trinn 3 nå ble lagt ut. Samtidig planlegges trinn 4. Sønderhagen er en stor suksess. StAnge Arnt Olav Velten / Det salget vi har opplevd på disse leilighetene viser at det var på høy tid at det kom tilbud om boliger i denne størrelsen og prisklassen, sier Sten A. Kvanvik og Kjetil Follaug. De står bak selskapet med hovedkontor i Stange, og som bygger ut på Sønderhagen like ved Stangehallen. De har på kort tid solgt 42 leiligheter i de to første byggetrinnene, og vil med trinn 3 plusse på ytterligere 12. Til sammen skal det bli 250 boliger på Sønderhagen. Noe helt NyTT Etter å ha bygd andre steder, fikk vi lyst til å prøve noe helt nytt. Vi ser det er blitt tøffere for unge og førstegangsetablerere å komme inn på boligmarkedet. Nye tekniske forskrifter gjør boliger dyrere. Samtidig er kravet til egenkapital for boliglån økt. Lie Øyen Arkitekter, som utmerket seg med å bli innstilt på 2. plass i konkurransen om nytt Munchmuseum i Oslo har tegnet arealeffektive og samtidig lyse og luftige boliger til en rimelig pris, sier de. Leilighetene i trinn 1 var på 100, 80 og 60 kvadratmeter. I trinn 2 og 3 er det på 80 og 60, mens det for trinn 4 er tenkt størrelser på 50 og 40 kvadratmeter. Prisen for 60 kvadratmeter er rundt halvannen million kroner. SmåbarNSforeldre Målgruppen er nyetablerere og småbarnsforeldre som ikke har god råd. De er en stor gruppe som ofte henvises til et dyrt leiemarked i stedet for å betale til seg selv med egen bolig. Det er i ferd med å bli etablert et klasseskille, og vi synes det er viktig å bygge for denne gruppen. De ser for seg at det i framtida kan bli aktuelt å ta små boliger i innbytte mot en større bolig i samme området etter hvert som beboerne får større familier. Dermed slipper de å bryte opp fra nærmiljø og skolekrets. Ny beboer Silje Mikkelsen (23) er en av de nye beboerne på Sønderhagen, og midt i målgruppen. Sammen med samboer Nils Hoberg Sørensen (24) tok de over ny bolig ved påsketider. Senere er Noah på to måneder kommet til. Vi leide bolig i Hamar. Men leiemarkedet er fryktelig dyrt. Vi betalte kroner i måneden for en gammel leilighet, sier hun. De driver begge med utdanning, og i deres tilfelle tilbød hans foreldre å kjøpe leilighet til dem. Nå betaler de foreldrene en fast sum i måneden, og tar over resten når utdanningen er fullført. Vi er svært godt fornøyd og stortrives. Dette gir en god start på boligmarkedet for oss. I tillegg er det et rolig område med kort veg til butikker og fine turmuligheter, sier hun.

39 HA Onsdag 16. OKTOBER 2013 stange 11 OTTEsTAD Kulturuka fortsetter Kulturuka i Ottestad fortsetter i dag for fullt med fire arrangementer. For dem som vil ut og gå i det fine høstværet, er det oppmøte i formiddag utenfor Ottestad Frivilligsentral. Ottestad eldretreff møtes i hovedbygningen på Kjonerud. Her blir det kåseri ved sogneprest Per Erik Engdal, trekkspillmusikk ved Per Brønstad og diktlesning ved Helge Heggen. På Åkershagan har Bruk Omatt åpet på kveldstid, samtidig som det er allsangkveld på Bryggerhuset. KÅSERI: Per Erik Engdal. nderhagen Vitner om stor interesse alle FOTO: arnt OLaV VELTEn Ordfører Nils A. Røhne (Ap) mener utviklingen på Sønderhagen er et suksesseksempel på hvilke muligheter som finnes for økt bosetting i regionen. stange Sønderhagen forteller om en stor interesse for å bosette seg i Hamar-regionen. Det er artig at det har vært en så stor suksess på Sønderhagen. Dette viser at det er mulig å oppnå det viktigste målet i regionen akkurat nå, å øke folketallet. Stange kommune bygger ut Navneberget ved siden av Sønderhagen. For to år siden var 11 tomter ledige, og salget gikk tregt. Nå er det igjen kun én tomt. Vi arbeider med områderegulering her, og håper å ha nye tomter klare i Dette er en annen type tomter, og gir en fin miks i området. Og gruppen Sønderhagen arbeider mot er en veldig spennende målgruppe for Stange, sier ordføreren. Ottestad har hatt prosent av boligbyggingen i Stange de siste årene. Av hensyn til jordvern mener han det er viktig å få spredt byggingen til andre områder. Det er stor byggeaktivitet flere steder i kommunen nå. Anebyhus er klare på Tangen. Vi har Sønderhagen, Gimle, Jægersborg og Vindhol i Stangebyen. Utbyggingen i Brynsåsen i Romedal står for tur, og det skal bygges på Ilseng. Blant flere andre starter Tulipanhagen i Ottestad nå, og på det siste møtet i formannskapet ble det satt ned en styringsgruppe for utbyggingen på Åkershagan, sier han.

40 Kontakt oss på

Velkommen til Sonderhagen. 12 luftige leiligheter over 2 plan med egen hage

Velkommen til Sonderhagen. 12 luftige leiligheter over 2 plan med egen hage Byggetrinn 1 utsolgt! Byggetrinn starter nå Byggetrinn 3 Velkommen til Sonderhagen. 12 luftige leiligheter over 2 plan med egen hage Follaug & Kvanvik Eiendom er stolte over å presentere den mest spennende

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

Buerhaven Trinn II. Prospekt del 1/2

Buerhaven Trinn II. Prospekt del 1/2 E t p r o s j e k t f r a S e l t o r B o l i g Buerhaven Trinn II Prospekt del 1/2 Velkommen til Buerhaven Trinn 2, bygg a Lettstelte selveierleiligheter i et flott bygg med tiltalende arkitektur Vi kan

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER BYGG A, B og C FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrunet SELGER Selger

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet Bygg C

Detaljer

27 Selveierleiligheter. Jordbærvegen Årølia Vest www.jordbærvegen.no

27 Selveierleiligheter. Jordbærvegen Årølia Vest www.jordbærvegen.no 27 Selveierleiligheter Årølia Vest www.jordbærvegen.no Foto Øyvind Leren 2 Livsglede og komfort i vakkert fjordlandskap 3 Beliggenhet ligger i det nye og attraktive boligområdet Årølia Vest, ca. 7 kilometer

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART FORELØPIGE FASADER BYGG D, E OG F (med forbehold om endringer) KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE

Detaljer

Hamna TVILLINGBUKTA DORGVEGEN 10 TVILLINGBUKTA DORGVEGEN 13 19 KVITUNGEN BARNEHAGE HAMNAHALLEN OG KUNSTGERSSBANE HAMNA SKOLE HAMNA BYDELSHUS

Hamna TVILLINGBUKTA DORGVEGEN 10 TVILLINGBUKTA DORGVEGEN 13 19 KVITUNGEN BARNEHAGE HAMNAHALLEN OG KUNSTGERSSBANE HAMNA SKOLE HAMNA BYDELSHUS REKKEHUS DORGVEGEN Hamna TVILLINGBUKTA DORGVEGEN 13 19 KVITUNGEN BARNEHAGE TVILLINGBUKTA DORGVEGEN 10 HAMNAHALLEN OG KUNSTGERSSBANE TVILLINGBUKA BYDELSPARK HAMNA BYDELSHUS HAMNA SKOLE VARDEN TOFTEVEGEN

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no 19 selveierleiligheter www.svelvik-marina.no Kort historie om Svelvik Bilder: Svelvik Museum Tekst: Fra boken om Svelviks Historie Nåværende Svelvik er en sammenslåing utført i 1845 av de to gamle - Svelvigen

Detaljer

HAVBRIS. Flotte selveierleiligheter for salg i Dalabukta. www.dalabukta.no

HAVBRIS. Flotte selveierleiligheter for salg i Dalabukta. www.dalabukta.no HAVBRIS Flotte selveierleiligheter for salg i Dalabukta www.dalabukta.no 1 INNHOLD Generell info 8 Leilighet B3.1.1 35 Arealoversikt 52 Reguleringsplan 16 Nærområdet 17 Leilighet B2.1.1 20 Leilighet B3.1.2

Detaljer

Moderne boliger i naturskjønne omgivelser. TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48

Moderne boliger i naturskjønne omgivelser. TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48 Moderne boliger i naturskjønne omgivelser TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48 BARNEVENNLIG MED GANGAVSTAND TIL HEGGEDAL SENTRUM Moderne boliger i naturskjønne omgivelser TRINN 1-7 ER DNB Eiendom har solid

Detaljer

LØKENHAGEN Et nytt nabolag i Lørenskog SALGSOPPGAVE BYGGETRINN 2 HUS B

LØKENHAGEN Et nytt nabolag i Lørenskog SALGSOPPGAVE BYGGETRINN 2 HUS B LØKENHAGEN Et nytt nabolag i Lørenskog SALGSOPPGAVE BYGGETRINN 2 HUS B LØKENHAGEN, LØRENSKOG VELKOMMEN TIL LØKENHAGEN. BY ELLER MARKA, URBANT ELLER LANDLIG? ELLER HVORFOR IKKE: JA TAKK TIL BEGGE DELER?

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

Vi har for salg trinn I som består av to boligblokker. Bygg B5 og B6. Leilighetene leveres nøkkelferdige som 2 til 6-roms med ulik størrelse.

Vi har for salg trinn I som består av to boligblokker. Bygg B5 og B6. Leilighetene leveres nøkkelferdige som 2 til 6-roms med ulik størrelse. Straume Sjøfront 1 Kort om prosjektet: Prosjektet Straume Sjøfront vil bestå av ca. 250 til 300 moderne og praktiske leiligheter fordelt på 8 bygg. Vi har for salg trinn I som består av to boligblokker.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer