DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: Tid: kl MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 87/11 11/924 ÅRSBUDSJETT FOR 2012 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN /11 11/1170 YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON - BUDSJETT /11 11/1053 SEKON - BUDSJETT FOR /11 11/1175 FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTESATSER FOR /11 11/1174 FASTSETTING AV GEBYR FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I /11 11/1173 EGENBETALING FOR OMSORGSTJENESTER I /11 11/1172 FASTSETTING AV VEILEDENDE NORMER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD ETTER SOSIALTJENESTELOVEN 94/11 11/1135 BETALINGSSATSER I BARENHAGE OG SFO /11 11/1133 DØNNA KIRKELIGE FELLESRÅD- BUDSJETTOVERFØRING /11 11/1134 KOMMUNALE HUSLEIESATSER FOR 2012

2 97/11 11/1164 GEBYRREGULATIV - KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER /11 11/1179 PREMIEFOND I VITAL - BRUK I /11 11/1180 AFP-FOND I VITAL - IKKE INNBETALING I /11 11/739 EIERSKAP INTERKOMMUNALT ARKIV NORDLAND 101/11 11/1095 MØTEPLAN FOR POLITISKE UTVALG /11 11/1087 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE - REVISJON. 103/11 11/1144 INTERKOMMUNALT SAMARBEID I HALD ANGÅENDE PLANARBEID 104/11 09/831 BYGGING AV NYTT BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE. REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. ANBUDSANTAKELSE. 105/11 11/256 PPT YTRE HELGELAND - ENDRING AV SAMARBEIDSAVTALE 106/11 11/1163 ANBUD SLAMTØMMING /11 11/366 SØKNAD OM FRITAK AV EIENDOMSSKATT 108/11 11/1136 KULTURSKOLEN I DØNNA - VEDTEKTER 109/11 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE /11 11/603 REGULERINGSPLAN HYTTEFELT VIKNESET PANORAMA, GNR. 6/5 STAVSENG I DØNNA KOMMUNE BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER 111/11 11/1077 SØKNAD OM STØTTE - STARTFASE EGEN BEDRIFT 112/11 11/66

3 SØKNAD MERKUR PROGRAMMET, LAUMANN DAGLIGVARE 113/11 11/923 SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING 2. TERTIAL /11 10/863 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - DØNNA KOMMUNE Dønna, Anne Sofie Sand Mathisen Ordfører Tore Westin Rådmann REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Gradering

4 Løpenr Navn Innhold 11/ PUE/LAN/JOHO 040 & /11 Det kongelige miljøverndep NATURMANGFOLDLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN- KRAV TIL SAKSBEHANDLING, DOKUMENTASJON OG VURDERING I PLANSAKER OG ANDRE ENKELTSAKER 09/ ADM/ADM/TOWE /11 Infratek OVERTAKELSESPROTOKOLL 11/ ADM/PER/GEBA 060 & /11 Det kongelige kunnskapsdep. HØYRING AV FRAMLEGG TIL LOV OG FORSKRIFTSFØRESEGNER OM BRUK AV OFFENTLEGE TILSKOT OG FORELDREBETALING I IKKJE-KOMMUNALE BARNEHAGER 11/ ADM/ADM/TOWE /11 Fagforbundet KRAV OM STØRRE FRIKJØP AV HOVEDTILLITSVALGT FOR FAGFORBUNDET 11/ ADM/ADM/ANMA GNR 1/ /11 Inger og Leif Hammerhaug KLAGA PÅ NABOVARSEL / PUE/LAN/JOHO 233 V5 5193/11 Fylkesmannen i Nordland TILSKUDD TIL KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER SØKNAD OM STIMULERINGSTILSKUDD FOR / ADM/ADM/TOWE L /11 Ks v/ Geir Winters FORKJØPSRETT - FORHANDLINGER 11/ ADM/ADM/TOWE H /11 Herøy kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK-ETABLERING AV INTERKOMMUNALT OVERGREPSMOTTAK PÅ HELGELAND 11/ HSO/ADM/PABL 223 F 5202/11 Mental Helse Dønna SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR / ADM/PER/GEBA A /11 Herøy kommune MEDLING OM POLITISK VEDTAK - EVALUERING AV PP- TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE 06/ ADM/ADM/ANMA L12

5 5205/11 Statens Vegvesen Region Nord VEDR. TRAFIKKSIKKER UTFORMING AV BJØRN FERGELEIE 11/ ADM/ADM/TOWE X /11 Herøy og Dønna lensmannskontor AD. MELDING OM POLITISK VEDTAK - SAMARBEID MED LENSMANNEN I HERØY OG DØNNA OM REKRUTTERING TIL VAKANT BETJENTSTILLING 11/ PUE/LAN/JOHO V /11 Fylkesmannen i Nordland PRIS FOR VELDREVET MELKEPRODUKSJON FORSLAG PÅ KANDIDATER 11/ ADM/ADM/TOWE H /11 Vefsn kommmune OPPHØR AV ARBEIDET MED Å ETABLERE INTERKOMMUNALT OVERGREPS- MOTTAK I MOSJØEN 11/ OKE/SKO/STMA C /11 Dønna IL- fotball UTBETALING AV VEDLIKEHOLDSMIDLER DØNNA KUNSTGRESSBANE / PUE/ADM/JAPE /11 A.L Høyer Sandnessjøen NOTAT FRA BEFARING PÅ BYGGEPLASS 06/ ADM/PER/GEBA 614 H /11 Dønna omsorgssenter v. enhetsleder MØTE - AVVIK RENHOLD DOS 11/ ADM/ADM/ANMA N /11 Nordland fylkeskommune HØRING - KONKURRANSE FOR BÅTRUTE BODØ - SANDNESSJØEN - BODØ (NEX 1) 11/ ADM/ADM/TOWE /11 Domstoladministrasjon VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE FOR PERIODEN TIL / ADM/ADM/TOWE /11 Fylkesmannen i Nordland KOMMUNALE PLANSTRATEGIER OG KOMMUNEPLANLEGGING I NORDLAND- INVITASJON TIL Å MEDVIRKE I EN ERFARINGS OG LÆRINGSARENA 04/ ADM/ADM/TOWE L /11 KS HALVORSEN HAR NÅ SIGNERT - FORKJØPSRETTEN ER FRAFALT

6 10/ PUE/ADM/JAPE /11 Advokatfirma Arntzen de Besche VURDERING AV ENDRINGSADGANGEN I EN ENTREPRISEKONTRAKT I FORHOLD TIL REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 11/ PUE/ADM/JAPE L70 & /11 Det kongelige kommunal- og regionaldepartement HØRING TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - HJEMMEL FOR FORSKRIFTER OM KRAV VED TILTAK PÅ EKSISTERENDE BYGGVERK 05/ PUE/ADM/JAPE L /11 Bjørn Inge Rikhardsen UTVIDELSE AV BOLIGFELT SKUDNESET 09/ HSO/ADM/PABL 033 & /11 Nordland fylkes eldreråd MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET 11/ HSO/ADM/PABL F47 & /11 Fylkesmannen i Nordland KOMMUNALT BARNEVERN OVERFØRING AV UBENYTTEDE MIDLER 11/ ADM/PER/GEBA /11 Dønna kommune PROTOKOLL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2011 KAP 3, PUNKT UTDANNINGSFORBUNDET 11/ ADM/PER/GEBA /11 Dønna kommune PROTOKOLL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2011 KAP 3, PUNKT FAGFORBUNDET 10/ HSO/ADM/PABL /11 KLP RENTEENDRING FOR LÅN 11/ HSO/ADM/PABL F47 & /11 Det kongelige barne-,likestillings og inkl.dep SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN INNRETNING 11/ ADM/ADM/ANMA N /11 Samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo FORESPØRSEL VEDR. INTERN FLYTTING AV RUTER INNEN ANBUDS ORDNINGEN 08/ ADM/ADM/ANMA 020 & /11 Lokalutvalgene i Dønna

7 OPPFØRDRING TIL Å AVHOLDE MØTER I LOKALUTVALGENE DER UNGDOM I ETABLERINGSFASEN INVITERES TIL INFO OG DISKUSJON VEDR. MULIG BOSETTING 11/ ADM/ADM/TOWE H /11 Finn Jacobsen, prosjektleder REHABILITERINGSPLASSER I UTLANDET 11/ ADM/ADM/ANMA N /11 Høgskolen i Nesna, Studentrådet v/ Sandra ANGÅENDE NEX`EN RUTEANLØP 05/ PUE/ADM/JAPE L /11 Bjørn Inge Rikhardsen SØKNAD OM MASSEUTTAK 11/ PUE/TEK/DAAN M /11 Herøy kommune SVAR - HERØY VANNVERK - LEVERANSE TIL DØNNA KOMMUNE Andre dokumenter som refereres: Skatteinngang pr

8 Sak 87/11 ÅRSBUDSJETT FOR 2012 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/924 Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/11 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at utskriving av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2012 med kr til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått. 3. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2012 på totalt kr og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt som foreslått. 4. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til økonomiplan for perioden Bakgrunn: Kommunelovens 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for kommende kalenderår innen årets utgang. Kommunelovens 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Kommunens økonomireglement gir rådmannen ansvaret for å utarbeide en helhetlig økonomiplan/årsbudsjett og formannskapet ansvaret for å utarbeide en innstilling til kommunestyret i økonomiplan- og årsbudsjettsakene. Økonomireglementet har også bestemmelser om tidsplan for prosessen med å utarbeide årsbudsjett og økonomiplan og at dette skal legges fram samlet for kommunestyret i desember-møtet. Saksutredning: Arbeidet med utarbeidelse av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden har fulgt de bestemmelser som er gitt i kommunens økonomireglement og kommunestyret hadde sitt arbeidsmøte 20. september d.å. hvor man gjennomgikk konsekvensjustert budsjett. Dette viste følgende: Over-/underskudd Dette viser at kommunen mangler godt og vel 4 mill. kroner i 2012 og omkring 8 mill. kroner påfølgende år for å kunne videreføre 2011-nivå. Endringene fra 2011 til 2012 kan forklares med bl.a. følgende forhold: - Trekk i statlig rammetilskudd p.g.a. etablering privat skole kr Reduksjon i ordinære skjønnsmidler kr Reduksjon i ekstraordinære skjønnsmidler kr Side 8 av 83

9 Sak 87/11 - Økning i pensjonspremie kr Økte utgifter næringskontor, jfr. kommunestyrevedtak kr Økte anslag strøm/kommunale avgifter kommunale bygg kr Økte anslag vegvidelikehold kr Endra klassedeling DBU f.o.m. høst 2012 (årskostnad) kr Til sammen utgjør dette godt over 5 mill. kroner. Utfordringen for administrasjonen v/rådmannen og kommunestyret er således å utarbeide ett årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden som inneholder tilstrekkelige utgiftsreduksjoner og/eller inntektsøkninger slik at man oppnår budsjettbalanse, jfr. bl.a. kommunelovens 46 og 47. Kommunestyret avholdte sin prioriteringsdugnad den 26. oktober d.å. Rådmannen har med bakgrunn i bl.a. de prioriteringssignal som framkom,utarbeidet ett utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden som er i balanse, jfr. saksvedlegg. Årsbudsjettet og økonomiplanen er utarbeidet ved hjelp av programvaren Arena som samtige kommunestyremedlemmer også har tilgang til og rådmannen henviser derfor også til Arena. Rådmannen vil ikke kommentere detaljer i årsbudsjettet og økonomiplanen i dette saksframlegg, men vil trekke fram følgende: Statlig rammetilskudd og skatteinntekter. Stort sett alle kommuner benytter seg av KS sin utarbeidede prognosemodell når det gjelder å anslå framtidige inntekter i form av statlig rammetilskudd og skatt på formue og inntekt. Dette gjelder også vår kommune. Vi har benytta KS sin prognosemodell pr (etter framlagt statsbudsjett for 2012) og disse tallene er innarbeidet i rådmannens utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan , jfr. saksmappevedlegg. Det er budsjettert med følgende tall: Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd Inntektsutjevning Sum Som det framgår av ovenfornevnte vil kommunen få en ytterligere inntektssvikt i statlig rammetilskudd på ca. 1 mill. kroner fra 2012 til 2013 og senere år. Etter hva rådmannen kan se av årsak så skyldes dette opphør av overgangsordningen INGAR i inntektssystemet, denne overgangsordningen skulle gi vår type kommuner tid til å foreta nødvendig omstillinger p.g.a. gjennomførte endringer av inntektssystemet i Eiendomsskatt. Rådmannens utkast til årsbudsjett og økonomiplan for perioden forutsetter at kommunestyret årlig vedtar å utskrive eiendomsskatt med 7 promille, d.v.s. at 2011-nivå videreføres hele perioden. Anslaget på eiendomsskatt er nedjustert med ca. kr fra 2011 til 2012 p.g.a. for høgt anslag. Dette er således budsjettert med en årlig netto inntekt iform av eiendomsskatt med kr Lånegjeld. Kommunen vil ved utgangen av inneværende år ha en lånegjeld på omkring 110 mill. kroner. Side 9 av 83

10 Sak 87/11 Rådmannen har i sitt utkast til investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden lagt inn følgende låneopptak: Tiltak Videreutlån Husbankmidler Bygging av flerbrukshall Bygging av nytt bofellesskap funksjonshemmede Åssletta 1-8. DOS nytt ventilasjonsanlegg DOS utskifting av oljefyr Sum låneopptak I rådmannens utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden er det budsjettert med følgende avdragsutgifter: Netto avdrag på lån Dette innebærer at kommunens lånegjeld pr vil være på ca. 137 mill. kroner. og pr vil dette være redusert til ca Renteutgifter. Det er budsjettert med dagens rentenivå på om lag 3,3 % rente p.a. på kommunens innlån + en reserve på ca. kr Dette innebærer at kommunen kanskje kan takle en rente-økning på 0,1 % p.a. Renteøkninger utover dette i perioden vil det ikke være budsjettmessig dekning for. Prisstigning. Det er lagt inn forventning om en prisstigning på 1,5 % på kommunens kjøp av varer og tjenester fra 2011 til Økonomiplanen er lagt i faste priser. Lønnsstigning. Det budsjetteres med lønnsnivået pr på alle lønnsposter. I tillegg er det lagt inn forventning om en lønnsøkning tilsvarende 2,7 % fra 2011 til 2012, dette er lagt på konto for lønnsreserve på det enkelte ansvarsområde. I tillegg er ca. kr av avsetningen på reserverte tilleggsbevilgninger beregnet på å skulle dekke lønnsøkninger. Økonomiplanen er lagt i faste priser. Reserverte tilleggsbevilgninger. I kommunens årsbudsjett for 2011 er det vedtatt å budsjettere med til sammen kr på reserverte tilleggsbevilgninger, kr på konto til uforutsette hendelser og kr på konto til lønnsreserve. Dette nivå er videreført i økonomiplanperioden. I tillegg er det avsatt årlig kr til kjøp av tjenester fra staten (samhandlings-reformen) under dette ansvarsområdet. Dette i påvente av nødvendige avklaringer av hvilken driftsenhet(er) som skal disponere disse midlene. Samtlige foreslåtte investeringstiltak som blir vedtatt i 2012 vil bli fremmet som enkeltsak for kommunestyret. Det vil også bli fremmet enkeltsaker på flere av de vedattte driftstiltak, noen allerede i budsjettmøte og resten over nyttår. Side 10 av 83

11 Sak 87/11 Formannskapets budsjettforslag vil bli utlagt til alminnelig ettersyn i tidsrommet d.å., dette i tråd med bestemmelsene i kommunelovens 45. Vurdering: Rådmannen føler at han nå legger fram et utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden med til dels meget alvorlige konsekvenser for den tjenesteproduksjon kommunen kan tilby sine innbyggere kommende år. Årsbudsjettet for 2012 er minst alvorlig med bakgrunn i at rådmannen i sitt utkast til årsbudsjett tilrår at kommunen benytter mye fondsmidler for å skjerme innbyggerne for drastiske kutt i kommunale tjenester og for at kommunen skal vinne seg tid til å foreta nødvendige utredninger og konsekvensanalyser av utgiftskuttene. Når det gjelder økonomiplanperioden og da særskilt årene 2014 og 2015 så vil rådmannen allerede nå varsle kommunens folkevalgte om at rådmannen har sine tvil om organisasjonen vil tåle dette. Dette med bakgrunn i de stillingsreduksjoner som allerede er gjennomført de siste 3-4 årene og at man nå trolig står foran ytterligere reduksjoner tilsvarende grovt anslått å tilsvare 12 årsverk. Dette når man sammenligner situasjonen i 2015 med situasjonen i Dette er et stort inngrep som krever tid å gjennomføre hvis en ikke skal påføre organisasjonen altfor store skadevirkninger. Rådmannen sitt utkast til økonomiplan innebærer at rådmannen ønsker å strekke lovtolkningen så langt som mulig og foreslår derfor at kommunen i 2012 og 2013 bruker opp siste rest av fondsmidlerfor å dekke deler av gapet mellom utgifter og inntekter disse to årene. Rådmannen vil anta at når kommunen har gjennomført alle tiltakene så vil man mest sannsynlig ha gjennomført tiltak som medfører brudd på særlovsbestemmelser samt at gjenværende ansatte vil kunne få en uholdbar arbeidsbelastning/arbeidssituasjon med stort gap mellom forventninger/krav om kvalitet og faktisk tilbud. Rådmannen er i henhold til vedtatt økonomireglement og kommunelovens bestemmelser pliktig til å legge fram ett realistisk og balansert årsbudsjett og en realistisk og balansert økonomiplan. Så vil de forestående utredninger måtte gi svar på hvorvidt kommunen vil måtte iverksette på særlovsbestemmelser som en følge av nedskjæringene og for å oppnå budsjettbalanse. Etter rådmannens formening ligger det en stor utfordring i at de endringer av inntekts-systemet vi fikk for to år siden rammer kommuner under 3000 innbyggere. De siste to årene har vi måttet dekke pris og lønnsutviklinger med nedskjæringer. Hvist ikke inntektssystemet endres vil vi oppleve nye nedskjæringer neste år. Det vil ikke vår kommune tåle. Lovens krav til kommuneregnskapet er at det skal foreligge en realistisk balanse innen to år. Hvist ikke behandles kommunen etter kommunelovens 60 og kommer på ROBEK-lista og settes under administrasjon. Rådmannen føler at det ikke er helt usannsynlig at Dønna kommune i løpet av 2014 vil kunne ha havnet på ovenfornevnte liste. Avgjørende for om dette skjer vil være sentrale myndigheter sin politikk ovenfor mindre kommuner og vår egen evne til å foreta riktige prioriteringer til rett tid. Saksvedlegg: 1. Rådmannens utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden Saksmappevedlegg: Side 11 av 83

12 Sak 87/11 1. KS sin prognosemodell pr Side 12 av 83

13 Sak 88/11 YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON - BUDSJETT Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1170 Saksnr.: Utvalg Møtedato 88/11 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar å bevilge til drift av Ytre Helgeland Kommunerevisjon for Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger i kommunens årsbudsjett for Bakgrunn: Kommunen deltar i et interkommunalt samarbeid om revisjonstjenester sammen med kommunene Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Rødøy, Lurøy og Træna. Styret i revisjonsselskapet har behandlet årsbudsjett for 2012 og oversendt til kommunen. Saksutredning: Styret for Ytre Helgeland Kommunerevisjon har vedtatt følgende årsbudsjett for selskapet for 2012: (Regnskap) Formannsgodtgjørelse Lønn inkl. sosiale kostnader Inventar/data Kontorutgifter Hus, lys,varme og renhold Reiseutgifter Kontigenter Kurs og opplæring Honorarer Overfør invest Sum utgifter Renteinntekter Inntekter fra andre Bruk av fond Til fordeling på kommunene % vis økning budsjett 15,73 2,37-24,18 Beløpet som fordeles på kommunene skal fordeles med 35 % som grunnbeløp og resten fordeles med bakgrunn i folketall. Dette gir følgende fordeling: Kommune Folketall pr. Grunnbeløp Pr. innbygger Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Rødøy Lurøy Side 13 av 83

14 Sak 88/11 Træna Sum Vurdering: Rådmannen registrer at styret i Ytre Helgeland Kommunerevisjon har vedtatt ett budsjett for 2012 som innebærer en utgiftsøkning på 15,7 % sammenlignet med året før. Rådmann og formannskap er blitt muntlig informert om at økningen er nødvendig i forhold til at revisjonen skal kunne levere sine tjenester innenfor fastsatte lover m.m. Kommunens andel til revisjonen øker med kr eller 10,7 %. Rådmannen tilrår at kommunen bevilger kr som kommunens andel til drift av Ytre Helgeland Kommunerevisjon i 2012 og at beløpet dekkes under ansvarsområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger i kommunens årsbudsjett for Saksmappevedlegg: 1. Ytre Helgeland Kommunerevisjon mail av budsjett for Side 14 av 83

15 Sak 89/11 SEKON - BUDSJETT FOR Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1053 Saksnr.: Utvalg Møtedato 89/11 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar å bevilge kr til drift av Sekretariatskontoret for kontrollutvalgene for Sør og Ytre Helgeland for Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger under rådmannens stab i kommunens årsbudsjett for Bakgrunn: Dønna kommune deltar i en interkommunal løsning vedrørende sekretariatskontor for kontrollutvalg (SEKON) sammen med 11 andre Helgelandskommuner. Styret for SEKON vedtok sitt budsjett for 2012 i møte den d.å. og har oversendt dette til eierkommunene. Saksutredning: Det vedtatte årsbudsjett for SEKON for 2012 er slik: Tekst Godtgjørelse leder Lønn, trygd, pensjon og forsikring, AFP Inventar og utstyr, edb, vedlikehold, etc Kontorutgifter Hus,lys, varme og renhold Reiseutgifter Kurs- og opplæring Møteutg. fellesstyret arbeidsutv Kontigenter m.v Tilrettelegging - seniortiltak Sum utgifter Bruk av fond tidligere overskudd Netto utgift til fordeling på kommunene Som det framgår av ovenforstående er utgiftene knyttet til drift av SEKON økt med kr fra 2011 til 2012, dette er en økning på 8,5 %. Netto utgiften er foreslått fordelt slik på kommunene: Kommune Folketall 2.kv Beløp Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Rødøy Lurøy Træna Bindal Side 15 av 83

16 Sak 89/11 Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Sum Dønna kommune har i 2011 vedtatt å innbetale kr til SEKON. I 2012 forutsetter styret at vår kommune betaler inn kr , dette er en økning på kr eller 17,6 %. Vurdering: Rådmannen synes at det er beklagelig at det i fra interkommunale samarbeidsorgan som SEKON legges opp til en utgiftsvekst langt utover forventa lønns- og prisstigning i en situasjon der kommunen må gjennomføre drastiske utgiftsreduksjoner. Denne situasjonen forverres jo når kommunen må øke utgiftsreduksjonene i egen drift for å finansiere økninger i f.eks. SEKON. Nå består styret i SEKON av politisk valgte representanter fra hver kommune og det er ikke rådmannens oppgave å gi instrukser eller styringssignal til kommunens folkevalgte i ulike styrer i interkommunale styringsorgan. Rådmannen ser derfor ingen annen realistisk løsning enn å måtte tilrå at kommunestyre bevilger kr til drift av SEKON i Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger innenfor rådmannens stab i kommunens budsjett for Vedlegg: Side 16 av 83

17 Sak 90/11 FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTESATSER FOR 2012 Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 11/1175 Saksnr.: Utvalg Møtedato 90/11 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Eiendomsskatten for 2012 holdes uendret og skrives ut med en skattesats på 7 promille. Eiendomsskatt skrives ut med grunnlag i 100% av fastsatt takst uten bunnfradrag. Bakgrunn: Dønna kommune innførte eiendomsskatt for hele kommunen i Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive ut. Reglene om eiendomsskatt er gitt i Lov om Eigedomsskatt til kommunane. Inntektene av skatten tilfaller kommunen selv, og kommunen står fritt til å bestemme hvordan inntektene av skatten skal brukes. Eiendomsskatt er en bruttoskatt som blir utskrevet på faste eiendommers bruttoverdi. Det tas ikke hensyn til hvilke inntekts- og formuesforhold eieren har for øvrig. Skatten ilegges etter en takst på hver eiendom. Taksering skal skje hvert 10. år Driftsdelen av jord- og skogbrukseiendom er fritatt for eiendomsskatt. Eiendomsskatten kan være på minst 2 promille og maksimum 7 promille av takstverdien. Det første året en kommune skriver ut eiendomsskatt, kan ikke skatten være høyere enn 2 promille. Skattesatsen kan også bare økes med 2 promille fra et år til det neste. Det må også avgjøres hvilken prosentsats av taksten som skal skattlegges, og om det skal være noe bunnfradrag. Vurdering: I samsvar med budsjettforslaget innstilles det på at eiendomssskattesatsen videreføres med 7 promille i Satsen ble øket fra 6 til 7 promille fra og med 2011 (maksimal sats). Vedlegg: Ingen Side 17 av 83

18 Sak 91/11 FASTSETTING AV GEBYR FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I 2012 Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 11/1174 Saksnr.: Utvalg Møtedato 91/11 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i Alkohollovens 7-1, med tilhørende forskrift av , fastsettes slike bevillingsgebyr for 2012, basert på antatt omsetning: Bevillingshaver Gebyr for 2012 Salg Coop Dønna BA, Stavseng Laumann Daglivare AS, Vandve Karusellberget kolonial AS, Bjørn Nordønna Handel DA Bollhaugen AS (SPAR, Solfjellsjøen) Løkta kolonial AS, Løkta Skjenking Dønnesfjellstua ANS Dønnes gård Jens Andreas Carlsen ENK Dønna Rorbuer Bøteriet as Tre kalver Dag Solfjeld ENK Dønna Brygge Drift Kjell Cato Hjortdahl Sum: Det foretas avregning i år 2013, på grunnlag av oppgaver over faktisk mengde omsatt alkohol i Bevillingshaverne pålegges å sende inn omsetningsoppgave for 2012 innen 15. februar Avregning på mindre enn kr 50 vil ikke bli innkrevd. For mye innbetalt avgift refunderes dersom omsetningsoppgaver er sendt inn innen fristen. 3. For bruk av ambulerende skjenkebevilling og skjenkebevillinger for enkelt anledning fastsettes bevillingsgebyret til kr 250,- i hvert tilfelle. Gebyret for den enkelte bevillingshaver deles i 2 deler som gis betalingsfrister 1. april og 1. oktober. Manglende innbetaling av gebyret eller manglende innsending av omsetningsoppgave kan føre til inndragning av salgs-/skjenkebevillingen. Bakgrunn: I henhold til alkohollovens 7-1 skal det betales et årlig gebyr for salg og skjenking av øl, vin og brennevin. Avgiften tilfaller kommunen. I forskrift av , om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. heter i kapittel 6: Side 18 av 83

19 Sak 91/ Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg: - 0,17 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: - 0,34 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1-0,94 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2-3,07 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1200 for salg og kr 3500 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 250 pr. gang Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Vurdering: Gebyrene er ment å dekke kommunens utgifter til kontroll og forebyggende tiltak. De fleste bevillingshaverne har så lav omsetning at det kun er snakk om minimumsgebyret. Dersom det viser seg at det er avvik mellom forventet omsetning og faktisk omsetning blir det foretatt etterberegning og etteroppgjør. Vedlegg: Ingen Side 19 av 83

20 Sak 92/11 EGENBETALING FOR OMSORGSTJENESTER I 2012 Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 11/1173 Saksnr.: Utvalg Møtedato 92/11 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å holde betalingssatsene for omsorgstjenester uendret for Bakgrunn: Lov om sosiale tjenester 11-2 setter grenser for adgangen til å kreve vederlag for sosiale tjenester. Det kan bare kreves dekning av kommunens kostnader for den tjeneste som ytes, det vil si at tjenestens selvkost danner øvre grense. Det kan bare kreves vederlag innenfor rammen av vedkommendes inntekt. Det kan ikke kreves dekning i formue. Tjenestemottaker skal beholde tilstrekkelig av sin inntekt til å kunne dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Vurdering: I Dønna kommune er det innført en abonnementsordning som er en effektiv og rasjonell måte å administrere egenbetalingen på. Hjelpen gis fleksibelt etter den enkeltes behov, og det betales etter inntektsnivå uavhengig av hjelpenivå. Gjeldende satser ble satt opp i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009, og det ble samtidig innført gebyr for å ha trygghetsalarm tilknyttet kommunens sentral. Gjeldende satser er som følger: 1) Abonnementssystem for hjemmebaserte tjenester (praktisk bistand) det kan kreves vederlag for Pr. mnd. Betalingstak pr. år. Inntekt t.o.m. 2G Kr 160,- Kr 1.920,- Inntekt over 2 G t.o.m. 2,5 G Kr 515,- Kr 6.174,- Inntekt over 2,5 G t.o.m. 3,5 G Kr 712,- Kr 8.543,- Inntekt over 3,5 G t.o.m. 4,5 G Kr 863,- Kr ,- Inntekt over 4,5 G Kr 1.065,- Kr ,- 2) Enkeltoppdrag betales med kr. 90,- pr. time, jfr. begrensningen i betaling for den enkelte måned avhengig av inntekt. Side 20 av 83

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 11/1073-1 25.10.2011 PUE/LAN/JOHO 040 &00 5078/11 Det kongelige miljøverndep NATURMANGFOLDLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN- KRAV TIL SAKSBEHANDLING, DOKUMENTASJON OG VURDERING I PLANSAKER OG ANDRE ENKELTSAKER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Kommunehuset, møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2012 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl 09.30 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Helge Emilsen, Heidi Vold Lorentzen Forfall: Henny Tro, Lyder

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.10.2013 Tid: kl. 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen, Nils Jenssen, Dag

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: kl. 09.30-14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2010 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30-13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tid: kl. 09.30 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Dagfinn Ness Andreassen, Arild Hågensen,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.03.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 151 Arkivsak: JournalpostID: 17/7498 Saksbehandler: Jim Ingebrigtsen Dato: 22.11.2017 Budsjett 2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 29.11.2017

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: St. Halvard Pub&Cafe på Løkta Møtedato: 22.10.2014 Tid: kl. 11.30 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue og inntekt

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.10.2004 Klokkeslett: kl.12.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker)

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker) KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2013 Tid: 13:15-13:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/1092-6 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 25.10.2013 Budsjett 2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Formannskapet Bystyret Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 TILSKUDD IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE 2018 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Økonomiplan og budsjett 2017

Økonomiplan og budsjett 2017 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/63-14 Arkiv: 151 Saksbeh: Beate Pettersson Dato: 17.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Rådmannens

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 08:30-13:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Vidar Bjørkli

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 19.05.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Nils Jenssen, Dag Ragnar Pettersen, Dagfinn

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 09:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S. Mathisen,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 04.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Gebyrforskrift og eiendomsskatt 2016 Saksdokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel Vedlagt 7 I 05.11.2015 Statens pensjonskasse Premieprognose 2016 6 I 06.11.2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-4 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 26.09.2014 Budsjett 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/14 Formannskapet 27.11.2014 151/14 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØRER Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 12/301-6 18.04.2013 PUE/LAN/JOHO V30 2052/13 Fylkesmannen i Nordland TILSKUDD TIL UTVIKLING AV ØKOLOGISK KJØTT I 2013 11/733-53 04.06.2013 HSO/ADM/PABL U63 &14 2862/13 Helgeland regionråd SALGS OG SKJENKEKONTROLL

Detaljer

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 11/382-11 08.06.2011 ADM/ADM/INLU N33 2827/11 Herøy kommune MIDLERTIDIG OMLEGGING AV FERGERUTER 18-181 SANDNESSJØEN- DØNNA-LØKTA 11/53-25 08.06.2011 HSO/ADM/PABL 060 &13 2830/11 Der kongelige arbeidsdepartement

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 MØTEPROTOKOLL Formannskap Dato: 26.11.2015 kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 Tilstede: Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen, Hugo Salomonsen, Marthe Stensen og Roy-Helge Andreassen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2014. Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2015 Tid: 09:30 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen, Ken Roger Edvardsen, Odd

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-19:30 Til stede på møtet Møteleder Inger Marit Skallerud Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Marit Rønneberg

Detaljer

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3070-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/16 14.11.2016 Formannskapet 112/16 21.11.2016 Kommunestyret 82/16 12.12.2016 Betalingssatser

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 14.02.2017 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Gunnar Lorentzen, Nils Jenssen, Yngve Skei Forfall:

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer