DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: Tid: kl MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 87/11 11/924 ÅRSBUDSJETT FOR 2012 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN /11 11/1170 YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON - BUDSJETT /11 11/1053 SEKON - BUDSJETT FOR /11 11/1175 FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTESATSER FOR /11 11/1174 FASTSETTING AV GEBYR FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I /11 11/1173 EGENBETALING FOR OMSORGSTJENESTER I /11 11/1172 FASTSETTING AV VEILEDENDE NORMER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD ETTER SOSIALTJENESTELOVEN 94/11 11/1135 BETALINGSSATSER I BARENHAGE OG SFO /11 11/1133 DØNNA KIRKELIGE FELLESRÅD- BUDSJETTOVERFØRING /11 11/1134 KOMMUNALE HUSLEIESATSER FOR 2012

2 97/11 11/1164 GEBYRREGULATIV - KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER /11 11/1179 PREMIEFOND I VITAL - BRUK I /11 11/1180 AFP-FOND I VITAL - IKKE INNBETALING I /11 11/739 EIERSKAP INTERKOMMUNALT ARKIV NORDLAND 101/11 11/1095 MØTEPLAN FOR POLITISKE UTVALG /11 11/1087 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE - REVISJON. 103/11 11/1144 INTERKOMMUNALT SAMARBEID I HALD ANGÅENDE PLANARBEID 104/11 09/831 BYGGING AV NYTT BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE. REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. ANBUDSANTAKELSE. 105/11 11/256 PPT YTRE HELGELAND - ENDRING AV SAMARBEIDSAVTALE 106/11 11/1163 ANBUD SLAMTØMMING /11 11/366 SØKNAD OM FRITAK AV EIENDOMSSKATT 108/11 11/1136 KULTURSKOLEN I DØNNA - VEDTEKTER 109/11 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE /11 11/603 REGULERINGSPLAN HYTTEFELT VIKNESET PANORAMA, GNR. 6/5 STAVSENG I DØNNA KOMMUNE BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER 111/11 11/1077 SØKNAD OM STØTTE - STARTFASE EGEN BEDRIFT 112/11 11/66

3 SØKNAD MERKUR PROGRAMMET, LAUMANN DAGLIGVARE 113/11 11/923 SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING 2. TERTIAL /11 10/863 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - DØNNA KOMMUNE Dønna, Anne Sofie Sand Mathisen Ordfører Tore Westin Rådmann REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Gradering

4 Løpenr Navn Innhold 11/ PUE/LAN/JOHO 040 & /11 Det kongelige miljøverndep NATURMANGFOLDLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN- KRAV TIL SAKSBEHANDLING, DOKUMENTASJON OG VURDERING I PLANSAKER OG ANDRE ENKELTSAKER 09/ ADM/ADM/TOWE /11 Infratek OVERTAKELSESPROTOKOLL 11/ ADM/PER/GEBA 060 & /11 Det kongelige kunnskapsdep. HØYRING AV FRAMLEGG TIL LOV OG FORSKRIFTSFØRESEGNER OM BRUK AV OFFENTLEGE TILSKOT OG FORELDREBETALING I IKKJE-KOMMUNALE BARNEHAGER 11/ ADM/ADM/TOWE /11 Fagforbundet KRAV OM STØRRE FRIKJØP AV HOVEDTILLITSVALGT FOR FAGFORBUNDET 11/ ADM/ADM/ANMA GNR 1/ /11 Inger og Leif Hammerhaug KLAGA PÅ NABOVARSEL / PUE/LAN/JOHO 233 V5 5193/11 Fylkesmannen i Nordland TILSKUDD TIL KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER SØKNAD OM STIMULERINGSTILSKUDD FOR / ADM/ADM/TOWE L /11 Ks v/ Geir Winters FORKJØPSRETT - FORHANDLINGER 11/ ADM/ADM/TOWE H /11 Herøy kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK-ETABLERING AV INTERKOMMUNALT OVERGREPSMOTTAK PÅ HELGELAND 11/ HSO/ADM/PABL 223 F 5202/11 Mental Helse Dønna SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR / ADM/PER/GEBA A /11 Herøy kommune MEDLING OM POLITISK VEDTAK - EVALUERING AV PP- TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE 06/ ADM/ADM/ANMA L12

5 5205/11 Statens Vegvesen Region Nord VEDR. TRAFIKKSIKKER UTFORMING AV BJØRN FERGELEIE 11/ ADM/ADM/TOWE X /11 Herøy og Dønna lensmannskontor AD. MELDING OM POLITISK VEDTAK - SAMARBEID MED LENSMANNEN I HERØY OG DØNNA OM REKRUTTERING TIL VAKANT BETJENTSTILLING 11/ PUE/LAN/JOHO V /11 Fylkesmannen i Nordland PRIS FOR VELDREVET MELKEPRODUKSJON FORSLAG PÅ KANDIDATER 11/ ADM/ADM/TOWE H /11 Vefsn kommmune OPPHØR AV ARBEIDET MED Å ETABLERE INTERKOMMUNALT OVERGREPS- MOTTAK I MOSJØEN 11/ OKE/SKO/STMA C /11 Dønna IL- fotball UTBETALING AV VEDLIKEHOLDSMIDLER DØNNA KUNSTGRESSBANE / PUE/ADM/JAPE /11 A.L Høyer Sandnessjøen NOTAT FRA BEFARING PÅ BYGGEPLASS 06/ ADM/PER/GEBA 614 H /11 Dønna omsorgssenter v. enhetsleder MØTE - AVVIK RENHOLD DOS 11/ ADM/ADM/ANMA N /11 Nordland fylkeskommune HØRING - KONKURRANSE FOR BÅTRUTE BODØ - SANDNESSJØEN - BODØ (NEX 1) 11/ ADM/ADM/TOWE /11 Domstoladministrasjon VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE FOR PERIODEN TIL / ADM/ADM/TOWE /11 Fylkesmannen i Nordland KOMMUNALE PLANSTRATEGIER OG KOMMUNEPLANLEGGING I NORDLAND- INVITASJON TIL Å MEDVIRKE I EN ERFARINGS OG LÆRINGSARENA 04/ ADM/ADM/TOWE L /11 KS HALVORSEN HAR NÅ SIGNERT - FORKJØPSRETTEN ER FRAFALT

6 10/ PUE/ADM/JAPE /11 Advokatfirma Arntzen de Besche VURDERING AV ENDRINGSADGANGEN I EN ENTREPRISEKONTRAKT I FORHOLD TIL REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 11/ PUE/ADM/JAPE L70 & /11 Det kongelige kommunal- og regionaldepartement HØRING TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - HJEMMEL FOR FORSKRIFTER OM KRAV VED TILTAK PÅ EKSISTERENDE BYGGVERK 05/ PUE/ADM/JAPE L /11 Bjørn Inge Rikhardsen UTVIDELSE AV BOLIGFELT SKUDNESET 09/ HSO/ADM/PABL 033 & /11 Nordland fylkes eldreråd MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET 11/ HSO/ADM/PABL F47 & /11 Fylkesmannen i Nordland KOMMUNALT BARNEVERN OVERFØRING AV UBENYTTEDE MIDLER 11/ ADM/PER/GEBA /11 Dønna kommune PROTOKOLL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2011 KAP 3, PUNKT UTDANNINGSFORBUNDET 11/ ADM/PER/GEBA /11 Dønna kommune PROTOKOLL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2011 KAP 3, PUNKT FAGFORBUNDET 10/ HSO/ADM/PABL /11 KLP RENTEENDRING FOR LÅN 11/ HSO/ADM/PABL F47 & /11 Det kongelige barne-,likestillings og inkl.dep SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN INNRETNING 11/ ADM/ADM/ANMA N /11 Samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo FORESPØRSEL VEDR. INTERN FLYTTING AV RUTER INNEN ANBUDS ORDNINGEN 08/ ADM/ADM/ANMA 020 & /11 Lokalutvalgene i Dønna

7 OPPFØRDRING TIL Å AVHOLDE MØTER I LOKALUTVALGENE DER UNGDOM I ETABLERINGSFASEN INVITERES TIL INFO OG DISKUSJON VEDR. MULIG BOSETTING 11/ ADM/ADM/TOWE H /11 Finn Jacobsen, prosjektleder REHABILITERINGSPLASSER I UTLANDET 11/ ADM/ADM/ANMA N /11 Høgskolen i Nesna, Studentrådet v/ Sandra ANGÅENDE NEX`EN RUTEANLØP 05/ PUE/ADM/JAPE L /11 Bjørn Inge Rikhardsen SØKNAD OM MASSEUTTAK 11/ PUE/TEK/DAAN M /11 Herøy kommune SVAR - HERØY VANNVERK - LEVERANSE TIL DØNNA KOMMUNE Andre dokumenter som refereres: Skatteinngang pr

8 Sak 87/11 ÅRSBUDSJETT FOR 2012 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/924 Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/11 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at utskriving av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2012 med kr til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått. 3. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2012 på totalt kr og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt som foreslått. 4. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til økonomiplan for perioden Bakgrunn: Kommunelovens 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for kommende kalenderår innen årets utgang. Kommunelovens 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Kommunens økonomireglement gir rådmannen ansvaret for å utarbeide en helhetlig økonomiplan/årsbudsjett og formannskapet ansvaret for å utarbeide en innstilling til kommunestyret i økonomiplan- og årsbudsjettsakene. Økonomireglementet har også bestemmelser om tidsplan for prosessen med å utarbeide årsbudsjett og økonomiplan og at dette skal legges fram samlet for kommunestyret i desember-møtet. Saksutredning: Arbeidet med utarbeidelse av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden har fulgt de bestemmelser som er gitt i kommunens økonomireglement og kommunestyret hadde sitt arbeidsmøte 20. september d.å. hvor man gjennomgikk konsekvensjustert budsjett. Dette viste følgende: Over-/underskudd Dette viser at kommunen mangler godt og vel 4 mill. kroner i 2012 og omkring 8 mill. kroner påfølgende år for å kunne videreføre 2011-nivå. Endringene fra 2011 til 2012 kan forklares med bl.a. følgende forhold: - Trekk i statlig rammetilskudd p.g.a. etablering privat skole kr Reduksjon i ordinære skjønnsmidler kr Reduksjon i ekstraordinære skjønnsmidler kr Side 8 av 83

9 Sak 87/11 - Økning i pensjonspremie kr Økte utgifter næringskontor, jfr. kommunestyrevedtak kr Økte anslag strøm/kommunale avgifter kommunale bygg kr Økte anslag vegvidelikehold kr Endra klassedeling DBU f.o.m. høst 2012 (årskostnad) kr Til sammen utgjør dette godt over 5 mill. kroner. Utfordringen for administrasjonen v/rådmannen og kommunestyret er således å utarbeide ett årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden som inneholder tilstrekkelige utgiftsreduksjoner og/eller inntektsøkninger slik at man oppnår budsjettbalanse, jfr. bl.a. kommunelovens 46 og 47. Kommunestyret avholdte sin prioriteringsdugnad den 26. oktober d.å. Rådmannen har med bakgrunn i bl.a. de prioriteringssignal som framkom,utarbeidet ett utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden som er i balanse, jfr. saksvedlegg. Årsbudsjettet og økonomiplanen er utarbeidet ved hjelp av programvaren Arena som samtige kommunestyremedlemmer også har tilgang til og rådmannen henviser derfor også til Arena. Rådmannen vil ikke kommentere detaljer i årsbudsjettet og økonomiplanen i dette saksframlegg, men vil trekke fram følgende: Statlig rammetilskudd og skatteinntekter. Stort sett alle kommuner benytter seg av KS sin utarbeidede prognosemodell når det gjelder å anslå framtidige inntekter i form av statlig rammetilskudd og skatt på formue og inntekt. Dette gjelder også vår kommune. Vi har benytta KS sin prognosemodell pr (etter framlagt statsbudsjett for 2012) og disse tallene er innarbeidet i rådmannens utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan , jfr. saksmappevedlegg. Det er budsjettert med følgende tall: Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd Inntektsutjevning Sum Som det framgår av ovenfornevnte vil kommunen få en ytterligere inntektssvikt i statlig rammetilskudd på ca. 1 mill. kroner fra 2012 til 2013 og senere år. Etter hva rådmannen kan se av årsak så skyldes dette opphør av overgangsordningen INGAR i inntektssystemet, denne overgangsordningen skulle gi vår type kommuner tid til å foreta nødvendig omstillinger p.g.a. gjennomførte endringer av inntektssystemet i Eiendomsskatt. Rådmannens utkast til årsbudsjett og økonomiplan for perioden forutsetter at kommunestyret årlig vedtar å utskrive eiendomsskatt med 7 promille, d.v.s. at 2011-nivå videreføres hele perioden. Anslaget på eiendomsskatt er nedjustert med ca. kr fra 2011 til 2012 p.g.a. for høgt anslag. Dette er således budsjettert med en årlig netto inntekt iform av eiendomsskatt med kr Lånegjeld. Kommunen vil ved utgangen av inneværende år ha en lånegjeld på omkring 110 mill. kroner. Side 9 av 83

10 Sak 87/11 Rådmannen har i sitt utkast til investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden lagt inn følgende låneopptak: Tiltak Videreutlån Husbankmidler Bygging av flerbrukshall Bygging av nytt bofellesskap funksjonshemmede Åssletta 1-8. DOS nytt ventilasjonsanlegg DOS utskifting av oljefyr Sum låneopptak I rådmannens utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden er det budsjettert med følgende avdragsutgifter: Netto avdrag på lån Dette innebærer at kommunens lånegjeld pr vil være på ca. 137 mill. kroner. og pr vil dette være redusert til ca Renteutgifter. Det er budsjettert med dagens rentenivå på om lag 3,3 % rente p.a. på kommunens innlån + en reserve på ca. kr Dette innebærer at kommunen kanskje kan takle en rente-økning på 0,1 % p.a. Renteøkninger utover dette i perioden vil det ikke være budsjettmessig dekning for. Prisstigning. Det er lagt inn forventning om en prisstigning på 1,5 % på kommunens kjøp av varer og tjenester fra 2011 til Økonomiplanen er lagt i faste priser. Lønnsstigning. Det budsjetteres med lønnsnivået pr på alle lønnsposter. I tillegg er det lagt inn forventning om en lønnsøkning tilsvarende 2,7 % fra 2011 til 2012, dette er lagt på konto for lønnsreserve på det enkelte ansvarsområde. I tillegg er ca. kr av avsetningen på reserverte tilleggsbevilgninger beregnet på å skulle dekke lønnsøkninger. Økonomiplanen er lagt i faste priser. Reserverte tilleggsbevilgninger. I kommunens årsbudsjett for 2011 er det vedtatt å budsjettere med til sammen kr på reserverte tilleggsbevilgninger, kr på konto til uforutsette hendelser og kr på konto til lønnsreserve. Dette nivå er videreført i økonomiplanperioden. I tillegg er det avsatt årlig kr til kjøp av tjenester fra staten (samhandlings-reformen) under dette ansvarsområdet. Dette i påvente av nødvendige avklaringer av hvilken driftsenhet(er) som skal disponere disse midlene. Samtlige foreslåtte investeringstiltak som blir vedtatt i 2012 vil bli fremmet som enkeltsak for kommunestyret. Det vil også bli fremmet enkeltsaker på flere av de vedattte driftstiltak, noen allerede i budsjettmøte og resten over nyttår. Side 10 av 83

11 Sak 87/11 Formannskapets budsjettforslag vil bli utlagt til alminnelig ettersyn i tidsrommet d.å., dette i tråd med bestemmelsene i kommunelovens 45. Vurdering: Rådmannen føler at han nå legger fram et utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden med til dels meget alvorlige konsekvenser for den tjenesteproduksjon kommunen kan tilby sine innbyggere kommende år. Årsbudsjettet for 2012 er minst alvorlig med bakgrunn i at rådmannen i sitt utkast til årsbudsjett tilrår at kommunen benytter mye fondsmidler for å skjerme innbyggerne for drastiske kutt i kommunale tjenester og for at kommunen skal vinne seg tid til å foreta nødvendige utredninger og konsekvensanalyser av utgiftskuttene. Når det gjelder økonomiplanperioden og da særskilt årene 2014 og 2015 så vil rådmannen allerede nå varsle kommunens folkevalgte om at rådmannen har sine tvil om organisasjonen vil tåle dette. Dette med bakgrunn i de stillingsreduksjoner som allerede er gjennomført de siste 3-4 årene og at man nå trolig står foran ytterligere reduksjoner tilsvarende grovt anslått å tilsvare 12 årsverk. Dette når man sammenligner situasjonen i 2015 med situasjonen i Dette er et stort inngrep som krever tid å gjennomføre hvis en ikke skal påføre organisasjonen altfor store skadevirkninger. Rådmannen sitt utkast til økonomiplan innebærer at rådmannen ønsker å strekke lovtolkningen så langt som mulig og foreslår derfor at kommunen i 2012 og 2013 bruker opp siste rest av fondsmidlerfor å dekke deler av gapet mellom utgifter og inntekter disse to årene. Rådmannen vil anta at når kommunen har gjennomført alle tiltakene så vil man mest sannsynlig ha gjennomført tiltak som medfører brudd på særlovsbestemmelser samt at gjenværende ansatte vil kunne få en uholdbar arbeidsbelastning/arbeidssituasjon med stort gap mellom forventninger/krav om kvalitet og faktisk tilbud. Rådmannen er i henhold til vedtatt økonomireglement og kommunelovens bestemmelser pliktig til å legge fram ett realistisk og balansert årsbudsjett og en realistisk og balansert økonomiplan. Så vil de forestående utredninger måtte gi svar på hvorvidt kommunen vil måtte iverksette på særlovsbestemmelser som en følge av nedskjæringene og for å oppnå budsjettbalanse. Etter rådmannens formening ligger det en stor utfordring i at de endringer av inntekts-systemet vi fikk for to år siden rammer kommuner under 3000 innbyggere. De siste to årene har vi måttet dekke pris og lønnsutviklinger med nedskjæringer. Hvist ikke inntektssystemet endres vil vi oppleve nye nedskjæringer neste år. Det vil ikke vår kommune tåle. Lovens krav til kommuneregnskapet er at det skal foreligge en realistisk balanse innen to år. Hvist ikke behandles kommunen etter kommunelovens 60 og kommer på ROBEK-lista og settes under administrasjon. Rådmannen føler at det ikke er helt usannsynlig at Dønna kommune i løpet av 2014 vil kunne ha havnet på ovenfornevnte liste. Avgjørende for om dette skjer vil være sentrale myndigheter sin politikk ovenfor mindre kommuner og vår egen evne til å foreta riktige prioriteringer til rett tid. Saksvedlegg: 1. Rådmannens utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden Saksmappevedlegg: Side 11 av 83

12 Sak 87/11 1. KS sin prognosemodell pr Side 12 av 83

13 Sak 88/11 YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON - BUDSJETT Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1170 Saksnr.: Utvalg Møtedato 88/11 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar å bevilge til drift av Ytre Helgeland Kommunerevisjon for Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger i kommunens årsbudsjett for Bakgrunn: Kommunen deltar i et interkommunalt samarbeid om revisjonstjenester sammen med kommunene Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Rødøy, Lurøy og Træna. Styret i revisjonsselskapet har behandlet årsbudsjett for 2012 og oversendt til kommunen. Saksutredning: Styret for Ytre Helgeland Kommunerevisjon har vedtatt følgende årsbudsjett for selskapet for 2012: (Regnskap) Formannsgodtgjørelse Lønn inkl. sosiale kostnader Inventar/data Kontorutgifter Hus, lys,varme og renhold Reiseutgifter Kontigenter Kurs og opplæring Honorarer Overfør invest Sum utgifter Renteinntekter Inntekter fra andre Bruk av fond Til fordeling på kommunene % vis økning budsjett 15,73 2,37-24,18 Beløpet som fordeles på kommunene skal fordeles med 35 % som grunnbeløp og resten fordeles med bakgrunn i folketall. Dette gir følgende fordeling: Kommune Folketall pr. Grunnbeløp Pr. innbygger Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Rødøy Lurøy Side 13 av 83

14 Sak 88/11 Træna Sum Vurdering: Rådmannen registrer at styret i Ytre Helgeland Kommunerevisjon har vedtatt ett budsjett for 2012 som innebærer en utgiftsøkning på 15,7 % sammenlignet med året før. Rådmann og formannskap er blitt muntlig informert om at økningen er nødvendig i forhold til at revisjonen skal kunne levere sine tjenester innenfor fastsatte lover m.m. Kommunens andel til revisjonen øker med kr eller 10,7 %. Rådmannen tilrår at kommunen bevilger kr som kommunens andel til drift av Ytre Helgeland Kommunerevisjon i 2012 og at beløpet dekkes under ansvarsområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger i kommunens årsbudsjett for Saksmappevedlegg: 1. Ytre Helgeland Kommunerevisjon mail av budsjett for Side 14 av 83

15 Sak 89/11 SEKON - BUDSJETT FOR Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1053 Saksnr.: Utvalg Møtedato 89/11 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar å bevilge kr til drift av Sekretariatskontoret for kontrollutvalgene for Sør og Ytre Helgeland for Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger under rådmannens stab i kommunens årsbudsjett for Bakgrunn: Dønna kommune deltar i en interkommunal løsning vedrørende sekretariatskontor for kontrollutvalg (SEKON) sammen med 11 andre Helgelandskommuner. Styret for SEKON vedtok sitt budsjett for 2012 i møte den d.å. og har oversendt dette til eierkommunene. Saksutredning: Det vedtatte årsbudsjett for SEKON for 2012 er slik: Tekst Godtgjørelse leder Lønn, trygd, pensjon og forsikring, AFP Inventar og utstyr, edb, vedlikehold, etc Kontorutgifter Hus,lys, varme og renhold Reiseutgifter Kurs- og opplæring Møteutg. fellesstyret arbeidsutv Kontigenter m.v Tilrettelegging - seniortiltak Sum utgifter Bruk av fond tidligere overskudd Netto utgift til fordeling på kommunene Som det framgår av ovenforstående er utgiftene knyttet til drift av SEKON økt med kr fra 2011 til 2012, dette er en økning på 8,5 %. Netto utgiften er foreslått fordelt slik på kommunene: Kommune Folketall 2.kv Beløp Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Rødøy Lurøy Træna Bindal Side 15 av 83

16 Sak 89/11 Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Sum Dønna kommune har i 2011 vedtatt å innbetale kr til SEKON. I 2012 forutsetter styret at vår kommune betaler inn kr , dette er en økning på kr eller 17,6 %. Vurdering: Rådmannen synes at det er beklagelig at det i fra interkommunale samarbeidsorgan som SEKON legges opp til en utgiftsvekst langt utover forventa lønns- og prisstigning i en situasjon der kommunen må gjennomføre drastiske utgiftsreduksjoner. Denne situasjonen forverres jo når kommunen må øke utgiftsreduksjonene i egen drift for å finansiere økninger i f.eks. SEKON. Nå består styret i SEKON av politisk valgte representanter fra hver kommune og det er ikke rådmannens oppgave å gi instrukser eller styringssignal til kommunens folkevalgte i ulike styrer i interkommunale styringsorgan. Rådmannen ser derfor ingen annen realistisk løsning enn å måtte tilrå at kommunestyre bevilger kr til drift av SEKON i Beløpet dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunale samarbeidsordninger innenfor rådmannens stab i kommunens budsjett for Vedlegg: Side 16 av 83

17 Sak 90/11 FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTESATSER FOR 2012 Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 11/1175 Saksnr.: Utvalg Møtedato 90/11 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Eiendomsskatten for 2012 holdes uendret og skrives ut med en skattesats på 7 promille. Eiendomsskatt skrives ut med grunnlag i 100% av fastsatt takst uten bunnfradrag. Bakgrunn: Dønna kommune innførte eiendomsskatt for hele kommunen i Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive ut. Reglene om eiendomsskatt er gitt i Lov om Eigedomsskatt til kommunane. Inntektene av skatten tilfaller kommunen selv, og kommunen står fritt til å bestemme hvordan inntektene av skatten skal brukes. Eiendomsskatt er en bruttoskatt som blir utskrevet på faste eiendommers bruttoverdi. Det tas ikke hensyn til hvilke inntekts- og formuesforhold eieren har for øvrig. Skatten ilegges etter en takst på hver eiendom. Taksering skal skje hvert 10. år Driftsdelen av jord- og skogbrukseiendom er fritatt for eiendomsskatt. Eiendomsskatten kan være på minst 2 promille og maksimum 7 promille av takstverdien. Det første året en kommune skriver ut eiendomsskatt, kan ikke skatten være høyere enn 2 promille. Skattesatsen kan også bare økes med 2 promille fra et år til det neste. Det må også avgjøres hvilken prosentsats av taksten som skal skattlegges, og om det skal være noe bunnfradrag. Vurdering: I samsvar med budsjettforslaget innstilles det på at eiendomssskattesatsen videreføres med 7 promille i Satsen ble øket fra 6 til 7 promille fra og med 2011 (maksimal sats). Vedlegg: Ingen Side 17 av 83

18 Sak 91/11 FASTSETTING AV GEBYR FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I 2012 Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 11/1174 Saksnr.: Utvalg Møtedato 91/11 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i Alkohollovens 7-1, med tilhørende forskrift av , fastsettes slike bevillingsgebyr for 2012, basert på antatt omsetning: Bevillingshaver Gebyr for 2012 Salg Coop Dønna BA, Stavseng Laumann Daglivare AS, Vandve Karusellberget kolonial AS, Bjørn Nordønna Handel DA Bollhaugen AS (SPAR, Solfjellsjøen) Løkta kolonial AS, Løkta Skjenking Dønnesfjellstua ANS Dønnes gård Jens Andreas Carlsen ENK Dønna Rorbuer Bøteriet as Tre kalver Dag Solfjeld ENK Dønna Brygge Drift Kjell Cato Hjortdahl Sum: Det foretas avregning i år 2013, på grunnlag av oppgaver over faktisk mengde omsatt alkohol i Bevillingshaverne pålegges å sende inn omsetningsoppgave for 2012 innen 15. februar Avregning på mindre enn kr 50 vil ikke bli innkrevd. For mye innbetalt avgift refunderes dersom omsetningsoppgaver er sendt inn innen fristen. 3. For bruk av ambulerende skjenkebevilling og skjenkebevillinger for enkelt anledning fastsettes bevillingsgebyret til kr 250,- i hvert tilfelle. Gebyret for den enkelte bevillingshaver deles i 2 deler som gis betalingsfrister 1. april og 1. oktober. Manglende innbetaling av gebyret eller manglende innsending av omsetningsoppgave kan føre til inndragning av salgs-/skjenkebevillingen. Bakgrunn: I henhold til alkohollovens 7-1 skal det betales et årlig gebyr for salg og skjenking av øl, vin og brennevin. Avgiften tilfaller kommunen. I forskrift av , om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. heter i kapittel 6: Side 18 av 83

19 Sak 91/ Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg: - 0,17 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: - 0,34 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1-0,94 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2-3,07 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1200 for salg og kr 3500 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 250 pr. gang Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Vurdering: Gebyrene er ment å dekke kommunens utgifter til kontroll og forebyggende tiltak. De fleste bevillingshaverne har så lav omsetning at det kun er snakk om minimumsgebyret. Dersom det viser seg at det er avvik mellom forventet omsetning og faktisk omsetning blir det foretatt etterberegning og etteroppgjør. Vedlegg: Ingen Side 19 av 83

20 Sak 92/11 EGENBETALING FOR OMSORGSTJENESTER I 2012 Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 11/1173 Saksnr.: Utvalg Møtedato 92/11 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å holde betalingssatsene for omsorgstjenester uendret for Bakgrunn: Lov om sosiale tjenester 11-2 setter grenser for adgangen til å kreve vederlag for sosiale tjenester. Det kan bare kreves dekning av kommunens kostnader for den tjeneste som ytes, det vil si at tjenestens selvkost danner øvre grense. Det kan bare kreves vederlag innenfor rammen av vedkommendes inntekt. Det kan ikke kreves dekning i formue. Tjenestemottaker skal beholde tilstrekkelig av sin inntekt til å kunne dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Vurdering: I Dønna kommune er det innført en abonnementsordning som er en effektiv og rasjonell måte å administrere egenbetalingen på. Hjelpen gis fleksibelt etter den enkeltes behov, og det betales etter inntektsnivå uavhengig av hjelpenivå. Gjeldende satser ble satt opp i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009, og det ble samtidig innført gebyr for å ha trygghetsalarm tilknyttet kommunens sentral. Gjeldende satser er som følger: 1) Abonnementssystem for hjemmebaserte tjenester (praktisk bistand) det kan kreves vederlag for Pr. mnd. Betalingstak pr. år. Inntekt t.o.m. 2G Kr 160,- Kr 1.920,- Inntekt over 2 G t.o.m. 2,5 G Kr 515,- Kr 6.174,- Inntekt over 2,5 G t.o.m. 3,5 G Kr 712,- Kr 8.543,- Inntekt over 3,5 G t.o.m. 4,5 G Kr 863,- Kr ,- Inntekt over 4,5 G Kr 1.065,- Kr ,- 2) Enkeltoppdrag betales med kr. 90,- pr. time, jfr. begrensningen i betaling for den enkelte måned avhengig av inntekt. Side 20 av 83

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tid: kl. 09.30 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Dagfinn Ness Andreassen, Arild Hågensen,

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Vardø kommune

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Vardø kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Vardø kommune Formannskapets innstilling, 313/13, 28.11.2013 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Årsbudsjett 2014...6 Økonomiplan 2014 2017... 16 Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer