Tjenestekonsesjonskontrakter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestekonsesjonskontrakter"

Transkript

1 Tjenestekonsesjonskontrakter Grensen mellom tjenestekonsesjonskontrakter og tjenestekontrakter Kandidatnummer: 176 Antall ord: JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning Plassering av tema Presentasjon av problemstilling Metode og rettskildebruk Den juridiske metoden EU- og EØS-rett Nasjonal rett KOFA-avgjørelser som rettskilde Juridisk teori Avklaringer og avgrensninger Rettsområde Parter Avgrensning Ulik regulering Tjenestekontrakt Definisjon Regulering av tjenestekontrakter Tjenestekonsesjonskontrakt Definisjon Regulering av tjenestekonsesjonskontrakter Legislativ begrunnelse for ulik regulering De fire frihetene og de grunnleggende prinsippene Særegenheten ved tjenestekonsesjonskontrakter Vilkår for tjenestekonsesjonskontrakt Innledning Vederlag Betalingsstrøm Reell og ikke ubetydelig risiko Overdragelse av risiko

3 3.3.2 Grad av risiko Særrett En eller flere leverandører Etableringshinder Vekting av vilkårene Avsluttende om vilkår Oppsummering Endring i regulering Behovet for regulering Opprettholdelse av ulik regulering Direktiv om tildeling av konsesjonskontrakter Direktivets formål Ny regulering Vilkårene i det nye direktivet Vederlag Risikoovertakelse Særrett Betydning for grensedragning Avslutning Tilbakeblikk på problemstillingen Ulikheter med stor praktisk betydning Konsesjonskontrakter som virkemiddel i effektiv forvaltning Litteraturliste

4 1 Innledning 1.1 Plassering av tema Offentlig sektor i Norge foretar årlig innkjøp for omlag 400 milliarder kroner. 1 Regelverket for offentlig anskaffelser skal sikre økt verdiskapning gjennom effektiv ressursbruk, samtidig som gjennomsiktighet ved hele prosessen dokumenteres. Sammen med forbudet mot korrupsjon 2 skal anskaffelsesregelverket videre forhindre at avgjørelsene som treffes er resultat av utenforliggende påvirkning. 3 Å hindre korrupsjon og ulovlig forfordeling av offentlige midler er viktig for å verne om rettstaten, konkurransen i næringslivet og den økonomiske utviklingen i samfunnet. 4 Tillit til den offentlige sektors upartiskhet og integritet er videre en forutsetning for et stabilt demokrati. 5 For å sikre ivaretakelsen av de ovennevnte hensyn ved den praktiske gjennomføringen av offentlige anskaffelser, fastsetter anskaffelsesloven 6 og forskrifter om offentlig anskaffelser, fremgangsmåten den offentlige sektor skal følge. Ved siden av den klassiske forskriften om offentlige anskaffelse (FOA) 7, er innkjøp til forsyningssektoren og forsvarssektoren underlagt særlig regulering gjennom henholdsvis forsyningsforskriften 8 og forskrifter for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. 9 Regelverket er en implementering av de internasjonale forpliktelsene Norge har etter EØS-avtalen og WTO-avtalen, og utgjør et omfattende regelverk. Til tross for, eller kanskje på grunn av den omfattende reguleringen ved offentlige anskaffelser, har det blitt rettet en rekke kritiske innspill mot dagens regelverk. Offentlige anskaffelser var blant annet et viktig punkt i Produktivitetskommisjonens første rapport som ble overlevert til Finansdepartementet i februar Det følger av rapporten at forenklet konkurranseutsetning kan gi store kostnadsgevinster for Norge 11, og at dagens detaljerte, 1 SSB tall for 2013, publisert Korrupsjonsbestemmelser er inntatt i straffelovens 276 a-d. 3 NOU 2002: 22 En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon, s Fortalen til Strafferettslig konvensjon om korrupsjon Strasbourg, NOU 2002: 22 s Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 7 Forskrift om offentlig anskaffelse 7. april 2006 nr Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene 7. april 2006 nr Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser 4. oktober 2013 nr NOU 2015 :1 Produktivitet grunnlag for vekst og velferd, s NOU 2015:1 s

5 formalistiske og kompliserte anskaffelsesregelverk medfører transaksjonskostnader som reduserer denne gevinsten. Produktivitetskommisjonens kritikk av nåværende regelverk er ikke unik, og dagens regelverk er under store endringer både nasjonalt og i EU. Det er vedtatt et nytt direktiv om offentlig anskaffelser 12 og det arbeides i Norge med både forenkeling av de nasjonale reglene 13 og implementering av det nye direktivet. 1.2 Presentasjon av problemstilling Oppgavens problemstilling er grensedragningen mellom tjenestekontrakter og tjenestekonsesjonskontrakter. Utgangspunktet ved offentlige anskaffelser er at alle kontrakter faller inn under forskriften, jf. FOA 1-3 bokstav j. Tjenestekonsesjonskontrakter er imidlertid unntatt fra anskaffelsesforskriften og er dermed ikke underlagt et regelverk. Skillet mellom en tjenestekontrakt og en tjenestekonsesjonskontrakt er således et skille mellom et kontraktsforhold som er underlagt omfattende regulering og et kontraktsforhold som ikke er regulert. Dersom en kontrakt er en tjenestekontrakt vil regelverket for offentlig anskaffelse komme til anvendelse. Er derimot anskaffelsen en tjenestekonsesjonskontrakt, vil det være manglende regulering, lite teori og lite rettspraksis å forholde seg til. 14 Det er dermed av stor praktisk betydning hviken kontraktstype det er snakk om. Samtidig som forskjellene i reguleringen av tjenestekontrakter og tjenestekonsesjonskontrakter er store, er grensedragningen mellom kontraktstypene per dags dato uklar. Tjenestekonsesjonkontrakter står foran større endringer som følge av nytt konsesjonsdirektiv. Dette innebærer en overgang fra det uregulert til å være regulert gjennom et regelverk. Oppgavens problemstilling må av denne grunn ikke bare rette seg mot skillet mellom tjenestekonsesjonskontrakter og tjenestekontrakter per dags dato, men også mot hvilke endringer som vil komme gjennom implemententering av det nye direktivet om konsesjonsavtaler. Det vil også bli sett på ulikhetene i prosessen ved inngåelse av en tjenestekonsesjonskontrakt kontra inngåelse av en tjenestekontrakt. 12 Direktiv 2014/24/EU Directive 2014/24/EU of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC 13 NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser, forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. 14 Directive 2014/23/EU of 26 February 2014 on the award of concession contracts, som regulerer konsesjonskontrakter er vedtatt i EU, men implementert i Norge ennå. 4

6 1.3 Metode og rettskildebruk Den juridiske metoden En metodisk utfordring under arbeidet med oppgaven er det norske regelverkets nåværende manglende regulering av tjenestekonsesjonskontrakter. I mangelen på primære rettskilder innenfor tjenestekonsesjonskontrakter er det derfor aktuelt å se på reguleringen av tjenestekontrakter og hvordan dagens regulering går overens med rettspraksis. En slik sammenlikning av reguleringen må imidlertid gjøres med bevissthet rundt ulikhetene ved de to ulike kontraktstypene og at nettopp disse ulikhetene kan gjøre en sammenlikning utfordrende EU- og EØS-rett Norge er et EØS-land og er dermed forpliktet til å følge regelverket inntatt i EØS-avtalen. 15 Det norske anskaffelsesregelverket og implementeringen av reglene som er fastsatt i EU er en følge av dette EØS-medlemskapet. Hvis det oppstår problemer med forståelsen av EØSreglene i en nasjonal domstol er EFTA-domstolen etter ODA art gitt kompetanse til å avsi veiledende uttalelser. EFTA-avgjørelser er ikke bindende dommer, men tillegges vekt som rettspraksis. Denne vektleggingen kom til uttrykk i Finanger-saken 17 hvor EFTAdomstolen på etterspørsel fra Høyesterett avsa en rådgivende vurdering av regelverket. 18 Den rådgivende avgjørelsen ble tillagt avgjørende vekt i Høyesteretts plenumsavgjørelse. EFTA-domstolens avgjørelser har dermed verdi for tolkningen av EØS-avtalen. De rådgivende uttalelsene om forståelsene av regelverket vil imidlertid måtte tilpasses avgjørelser etter EU-domstolen. EU-domstolens avgjørelser belyser ikke rettstilstanden bare for medlemsland, men også for EØS-landene. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å tolke regelverket etter 15 Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven). 16 Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA). 17 Rt s Sak E-1/99, Finanger 5

7 foreliggende praksis i EU-domstolen. 19 EU-domstolen avsier dom uavhengig av tidligere rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen. 20 Rettsavgjørelser fra EU vil tillegges mest tyngde når det kommer til forståelse av regelverket om offentlig anskaffelse generelt, samt ved grensedragningen mellom tjenestekonsesjonskontrakter og tjenestekontrakter. Det foreligger flere avgjørelser fra domstolen som belyser problemstillingen og som vil bli referert til i denne oppgaven. Det nye direktivet om tildeling av konsesjonskontrakter er vedtatt i EU, og implementeres i det norske anskaffelsesregelverket i Det vil i oppgaven bli sett på hvilke endringer direktivet kan medføre i regulering av tjenestekonsesjonskontrakter. I forbindelse med arbeidet med nytt direktiv ble reguleringen av tjenestekonsesjonskontrakter i EU-medlemslandene undersøkt. 21 Funn fra disse undersøkelsene er videre analysert 22 av Europaparlamentets Generaldirektorat for intern politikk 23, som er en del av parlamentets sektreteriat og har ansvar for slike undersøkelser. Analysen er av interesse for å se hvordan andre medlemsland har forholdt seg til den manglede overnasjonale reguleringen og hvilke ulikheter som har oppstått fra medlemsland til medlemsland Nasjonal rett Tjenestekonsesjonskontrakter faller inn under anskaffelsesloven, men er ellers ikke regulert gjennom et eget regelverk og er i liten grad behandlet i autoritative lovtekster. Kontraktstypen er imidlertid definert i FOA 4-1 bokstav e, den omtales i den forenklende forskriften for offentlige anskaffelser, samt at det blir redegjort nærmere for tjenestekonsesjoner i veilederen til FOA. 24 Det nye direktivet for konsesjonskontrakter skal som nevnt implementeres i I den forbindelse ligger et utkast til ny forskrift ut til høring hos Nærings- og fiskeridepartementet EØS loven 6 20 Det er imidlertid saker der EU-domstolen har vist til avgjørelser i EFTA-domstolen. Eksempelvis C-192/01 med henvisning til sak E-3/ Commission staff working document impact assessment of an initiative on concessions, Compact assessment, SEC(2011) 1588, 22 Analytic overview of the legal framework of EU member states regarding the awarding for consession contracts, IP/A/IMCO/NT/2012/09, PE , 23 The Directorate-General for Internal politics, policy departement, Economic and Scientific policy 24 Veiledning til regelverket om offentlige anskaffelser 2013, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, kap Høringsbrev , høringsnotat 4: Forslag til ny forskrift om konsesjonskontrakter 6

8 Dette utkastet sier noe om hvor tett lovgiver tenker å legge seg opp mot direktivet og hvor det vil foreligge forskjeller. Et høringsutkast vil ikke ha rettslig vekt og vil i denne oppgaven kun benyttes for å illustrere hvordan direktivet kan tenkes å påvirke rettssituasjonen i Norge. Manglede autoritativ regulering avhjelpes ikke av nasjonal rettspraksis. Domstolene har i liten grad behandlet den materielle jussen i offentlige anskaffelser og er dermed ikke en sentral rettskilde. Bakgrunnen for at materielle tvister om offentlig anskaffelser i liten grad behandles av domstolene er at det er opprettet en egen klagenemnd på området KOFA-avgjørelser som rettskilde Klageorganet for offentlig anskaffelser (heretter omtalt som KOFA), er Norges tvisteløsningsnemnd for tvister om offentlige anskaffelser. KOFA har kompetanse til å vurdere om det foreligger overtredelser av anskaffelsesregelverket og avsi rådgivende uttalelser, jf. klagenemndsforskriften. 27 KOFA har etter anskaffelsesloven 12 myndighet til å behandle tvister om brudd på rettigheter og plikter i anskaffelsesregelverket. Der tvisten ikke utgjør et brudd på anskaffelsesregelverket, vil KOFA ikke kunne behandle klagen. I det norske anskaffelsesregelverket finner man hovedsakelig regulering av anskaffelser i den klassiske anskaffelsesforskriften. 28 Ved å være unntatt fra forskriften vil tjenestekonsesjonskontrakter dermed falle utenfor regulering som følger av dette regelverket. KOFA vil imidlertid gjerne foreta en vurdering av hvorvidt det foreligger en tjenestekonsesjonkontrakt, og disse vurderingene har betydning for praksis i det offentlige. Vekten som kan tillegges en KOFA-avgjørelse må imidlertid sees i sammenheng med nasjonale domstoler og EU-domstolen. En rådgivende uttalelser fra en klagenemnd vil ikke ha samme rettslig verdi som en avgjørelse fra domstolene, og ved motstrid vil en dom har forang over en KOFA-avgjørelse. KOFA-avgjørelser er likevel av stor praktisk betydning for tolkningen av anskaffelsesregelverket i Norge. Siden opprettelsen i 2003 har KOFA gitt avgjørelser i totalt 2672 saker. 29 Avgjørelsene blir stort sett fulgt av både oppdragsgiver og leverandør, noe som skaper en forutberegnelighet ved tolkning av anskaffelsesregelverket. 26 Forskrift 15. november 2002 om klagenemnd for offentlige anskaffelser 27 Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser, 1 28 FOA 29 kofa.no/no/avgjorte-saker/. Fra 2003 til sak 2014/139,

9 Som følge av lite rettspraksis fra domstolene når det kommer til offentlig anskaffelse og tjenestekonsesjonskontrakter især, blir dermed KOFA-avgjørelser stående som viktige rettskilder som det vil være vanskelig for oppdragsgiver og leverandører å fravike Juridisk teori Tjenestekonsesjonskontrakter er i liten grad behandlet i norsk juridisk litteratur. I bøker om offentlige anskaffelser kan man gjerne få en kortere omtale, men det er utfordrende å finne behandling som går i dybden av problemstillingene som kan oppstå ved inngåelse av slike kontrakter. Juridisk litteratur fra andre land bidrar til et større utvalg og viser en grundigere behandling, men det er fremdeles vanskelig å finne en fullstendig behandling slik man kan finne ved å lese teori om tjenestekontrakter. Gjennom artikler kan man imidlertid finne mer dyptgående behandling av enkelte sider ved tjenestekonsesjonskontrakter. Public Procurement Law Review er eksempelvis et faglig tidskrift hvor endringer og nyheter innenfor anskaffelsesretten i EU behandles, og er en god kilde for vurderinger av rettstilstanden. 1.4 Avklaringer og avgrensninger Rettsområde Når offentlig myndighet inngår avtaler på vegne av samfunnet vil prosessen nødvendigvis måtte være i samsvar med aktuell regulering som forvaltningsloven 30 og offentleglova 31. Som følge av dette vil de grunnleggende regler som følger av disse lovene kunne supplere den mangelfulle reguleringen tjenestekonsesjonskontrakter, blant annet ved å sikre at det offentlige overholder regelverket om rett til innsyn. Det vil i oppgaven imidlertid kun fokuseres på anskaffelsesregelverket da dette er et av utgangspunktene for grensedragningen mellom tjenestekontrakter og tjenestekonsesjonskontrakter. Videre vil endringene som følger av nytt anskaffelsesdirektiv bety forandringer i anskaffelsesregelverket. 30 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 31 Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). 8

10 1.4.2 Parter Ved inngåelse av en kontrakt om offentlige anskaffelser er det normalt sett to hovedparter, oppdragsgiver og leverandør. Partsbegrepene er ikke definert i gjennom lov eller forskrift om offentlige anskaffelser, men lovteksten bruker disse beskrivelsene på partene. En oppdragsgiver i en offentlig anskaffelse vil være den part som ønsker å kjøpe en vare eller få en tjeneste utført. Dette behovet dekkes av en tilbyder som mottar vederlag for dekke oppdragsgivers behov. Manglende regulering av tjenestekonsesjonskontrakter medfører at det ikke følger nærmere definisjon av partene ved tjenestekonsesjoner, i oppgaven vil det derfor bli brukt tilsvarende begreper som i anskaffelsesregelverket. Et eksempel, hentet fra en KOFA-avgjørelse, på parter i en tjenestekonsesjonskontrakt er Kristiansund videregående skole og Caféstuepikene AS. Skolen hadde behov for å få skolens kantinedriftet driftet. Til dette fikk oppdraggiver Kristiansund videregående skole inn en leverandør, Caféstuepikene AS, som utførte drift av kantinen mot retten til all inntekt fra salget til kantinens brukere Avgrensning Når problemstillingen viser til tjenestekontrakter og tjenestekonsesjonkontrakter, er det nødvendig å foreta en avgrening mot andre typer konsesjoner. Oppgavens fokus er tjenestekonsesjoner, da det er slike konsesjoner som har uklare grensedragninger. Bygg- og anleggskonsesjonser faller dermed utenfor oppgavens omfang. Videre vil oppgaven forholde seg til regelverket rundt offentlige anskaffelser uten å se på særregulering etter forsyningsforskriften og forskrift for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. Det er den klassiske anskaffelsesforskriften som oftest anvendes grunnet begrensningene som er knyttet opp til særreguleringen. Dette gjenspeiles i rettskilder hvor vurderingene av tjenestekonsesjonskontrakter hovedsakelig knyttes opp mot reguleringen i den klassiske anskaffelsesforskriften. 32 KOFA sak 2014/99 9

11 2 Ulik regulering 2.1 Tjenestekontrakt Definisjon For at det skal foreligge kontrakt om offentlige anskaffelse må det etter legaldefinisjonen i FOA 4-1 bokstav a foreligge en gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører. Forskriftens regler kommer altså til anvendelse der det foreligger en gjensidig bebyrdende kontrakt. Begge parter må etter dette ha forpliktelser i avtaleforholdet. Videre må forpliktelsene være avhengig av hverandre, som i sak C-107/98 hvor leverandør AGAC leverte products, namely fuel, to the Municipality of Viano in return for payment. 33 En tjenestekontrakt er etter 4-1 bokstav d en kontrakt [ ]som gjelder tjenester. Eksempel på slike tjenester kan være levering av konsulentbistand, innleie av vikarer og utføring av vaskearbeid. I en offentlig tjenestekontrakt vil bebyrdelsen for det offentlig som oppdragsgiver hovedsakelig være av økonomisk art, som at det offentliges vederlag er betaling for ytelsen leverandør leverer. En tjenestekontrakt vil eksempelvis være aktuell der et universitet har behov for byggleder i forbindelse med ombygging og renovering av bygg. Det inngås da en tjenestekontrakt med en leverandør som leverer byggledelsetjenester Regulering av tjenestekontrakter Tjenesteskontrakter omfattes av FOA, og det må foretas en konkurransekunngjøring etter forskriftens bestemmelser, jf ledd. Forskriften er delt inn i tre deler. Del I har generelle regler som gjør seg gjeldende for alle anskaffelser uavhengig av estimert verdi 35, men fungerer også særlig regulerende på 33 EU-domstolen sak C-107/98, Premiss nr KOFA sak 2014/ FOA

12 anskaffelser med en verdi under terskelverdien på NOK som ikke er underlagt reglene som følger i del II eller III. Del II regulerer, sammen med de generelle bestemmelsene i del I, anskaffelser med verdi over NOK, men under EØS terskelverdien. En slik anskaffelse skal utlyses nasjonalt gjennom Doffin, jf. FOA 9-1, og er underlagt flere regler for å sikre rettferdig konkurranse. Doffin er den norske databasen for kunngjøring av offentlige anskaffelser som også videreformidler kunngjøringer over EØS-terskel til databasen TED. 36 For anskaffelser over EØS-terskel er det forskriftens del I og III som kommer til anvendelse. De nasjonale reglene for anskaffelser under EØS-terskel og reglene for anskaffelser over terskelen er lagt opp til langt på vei å være felles. Det er likevel noen ulikheter i reguleringen som følger av at konkurranseutlysningen skal beregnes å nå flere leverandører enn en nasjonal utlysning og også interessenter av annen nasjonalitet. I regulering kommer dette blant annet til uttrykk gjennom krav om oversettelse av konkurranseinformasjonen 37 og lengre tidsfrister. Der det mistenkes brudd på anskaffelsesregelverket kan part med saklig interesse 38 levere klage til KOFA. I tråd med sin kompetanse vil klagenemnda vurdere om det foreligger en overtredelse av regelverket og komme med en rådgivende avgjørelse jf. klagenemndas forskrift. 39 KOFA tar i all hovedsak ikke stilling til erstatningsspørsmål. For en rettsavgjørelse om eksempelvis erstatning for negativ eller positiv kontraktsinteresse, må saken behandles i domstolen. Eksempelvis ble Møre og Romsdal fylkeskommune i Høyesterett pålagt å erstatte den positive kontraktsinteressen til ariktektselskapet Nuclus som ble forbigått i en anbudskonkurranse som følge av feil i saksbehandlingen Av FOA 18-1 følger krav om oversettelse av kunngjøring til et offisielt EU-språk. Det følger ikke et slikt krav for selve konkurransedokumentene av forskriften. 38 Klagenemndsforskriften Forskrift om klagenemd for offentlige anskaffelser 40 Rt s

13 2.2 Tjenestekonsesjonskontrakt Definisjon Etter FOA 4-1 bokstav e er tjenestekonsesjonskontrakt definert som en tjenestekontrakt. Det foreligger dermed fremdeles et krav til gjensidig bebyrdelse. Av bestemmelsen følger det midlertid en ulikhet i definisjonene når det kommer til kontraktens vederlag, hvor det fremgår at vederlaget for tjenesten som skal utføres skal enten utelukkende bestå av retten til å utnytte tjenesten, eller en slik rett sammen med betaling. For leverandør vil dermed inntekten i avtaleforholdet følge av å benytte seg av utnyttelsesretten som egentlig hører til oppdragsgiver. Et typisk kontraktsforhold hvor kjøper betaler for utføring av en tjeneste vil dermed falle utenfor denne definisjonen. Hvis det offentlige ønsker en ytelse, som eksempelvis en parkeringstjeneste utført på en offentlig parkeringsplass, kan det inngås en avtale med et parkeringsselskap hvor selskapet drifter parkeringsplassen. Vederlaget parkeringsselskapet får av det offentlige vil være retten til å ta betalt av tredjepart som benytter seg av parkeringsplassen. Om ikke driften er innbringende nok til at det blir en rimelig avtale i samsvar med avtaleloven, 41 kan oppdragsgiver i tillegg gi leverandør noe direkte betaling for tjenesten. 42 I utgangspunkt vil dette være en gjensidig bebyrdende avtale som faller inn under forskriftens virkeområde, jf. FOA 1-3, 1. ledd. Det følger likevel av bestemmelsens bokstav j at forskriften ikke regulerer tjenestekonsesjonskontrakter Regulering av tjenestekonsesjonskontrakter Grunnet manglende regelverket for tjenestekonsesjonskontrakter i EU-retten, er reguleringen i stor grad underlagt nasjonale regler. I forbindelse med utarbeidelsen av nytt direktiv ble det utført undersøkelser av praksisen rundt tildeling av tjenestekonsesjoner i medlemslandene. Felles for alle medlemslandene var at alle la til grunn at en tjenestekonsesjonskontrakt har tre avgjørende parter; den offentlige oppdragsgiver, konsesjonsinnehavende leverandør og 41 Lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven) 36, hjemmel for tilsidesettelse av urimelig avtale. 42 I KOFA sak 2009/119 ble det gitt betaling i tillegg til utnyttelsesretten som vederlag 12

14 brukerne av tjenesten. Videre var det en samstemt oppfattelse om at brukerne skal stå for betaling av tjenesten. 43 Resultatet av undersøkelsen viste imidlertid at det er store ulikheter i hvordan medlemland behandler tjenestekonsesjonsavtaler, noe som fører til et lite oversiktlig og samstemt regelverk. I undersøkelsen kom det frem at dette blant annet skyldes at majoriteten av medlemslandene ikke hadde noen regulering av tjenestekonsesjonskontrakter og dermed lot det være opp til hver enkelt beslutningstaker i det offentlig å legge føringer for hvordan prossessen skulle legges opp og hvilken form kontrakten skulle ha. 44 Resultatet viste svært ulik praksis som følge av ulik grad av nasjonal regulering. Et eksempel på ulikheter var ved tjenestekonsesjonskontraktenes varighet. Ingen av landene praktiserer en maksimumsvarighet, men flere land opererte med en minimumsangivelse av kontraktens lengde. I Polen var minimumet satt på 15 år, mens for bestemte tjenestekonsesjonskontrakter i Spania var det et minimum på 60 år. 45 Et annet eksempel er kalkulering av kontraktens verdi. De fleste landene i undersøkelsen la den totale fortjenesten til grunn da de skulle beregne kontraktens verdi. I Frankrike og Lativa ble det imidertid kun lagt til grunn verdien av fortjenesten som kom direkte fra oppdragsgiver. Fortjeneste som følge av benyttelse av utnyttelsesretten ble ikke tatt med i beregningen. Videre var det land som ikke hadde noen regulering av terskelverdi, og dermed ikke hadde noen fastsatt praksis innad i landet. 46 Man kan etter dette se at det er oppstår uklarheter rundt tjenestekonsesjonskontrakter i EU som følge av den manglende reguleringen. I norsk rett faller tjenestekonsesjonskontrakter utenfor anvendelsesområdet til anskaffelsesforskriften jf. FOA avsnitt. Det må dermed vurderes om kontraktstypen er unntatt alt regelverk for anskaffelser, eller om anskaffelsesloven kommer til anvendelse. I Parajett-saken 47 behandlet KOFA spørsmålet om regulering av tjenestekonsesjoner. Det ble i saken lagt til grunn at en kontrakt om produksjon og distrubsjon av et lovverk var en tjenestekonsesjonskontrakt. KOFA slo fast at kontrakten falt utenfor direktivene og FOA sitt virkeområde. Av anskaffelseslovens 3 følger det at loven kommer til anvendelse på 43 PE s. 12, kap PE s. 9, kap 2 45 PE s. 20, kap PE s. 19, kap KOFA sak 2003/250 13

15 anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Uten en nærmere presisering av hva som faller inn under ordlyden anskaffelser, og uten forarbeid som talte for at tjenestekonsesjoner skulle falle inn lovens virkeområde, kom KOFA frem til at heller ikke loven fikk anvendelse på tjenestekonsesjonskontrakter. Henvisning til denne vurderingen følger også i KOFA saken Center Park AS mot Vestby kommune, hvor KOFA uttalte at selv om den legislative begrunnelsen for unntaket som er gjort for tjenestekonsesjoner kan diskuteres, er det et faktum at tjenestekonsesjoner er unntatt regelverket. Det hefter imidlertid betydelig usikkerhet med hensyn til hva som er gjeldende rett på området for tjenestekonsesjoner. 48 Uttalelsen tydeliggjør uklarhetene rundt rettssituasjonen, og fremstår som kritikk av den manglende reguleringen. I dagens juridiske litteratur er det lagt til grunn at tjenestekonsesjoner faller inn under anskaffelsesloven, men utenfor den klassiske anskaffelsesforskriften. 49 Dette fremkommer også av forenklingen av det norske anskaffelsesregelverket, hvor nettopp plassering av unntakene i forskrift fremfor i lov blir vektlagt. 50 Anskaffelsesloven får dermed anvendelse ettersom den ikke inneholder et slik unntak for tjenestekonsesjoner som følger av forskriften. Etter lovens 5 vil de generelle prinsippene som følger av EØS-loven komme til anvendelse ved inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakter. 51 Dette er prinsipper som konkurranseutsetting, gjennomsiktighet, offentliggjøring, etterprøvbarhet, forretningsmessighet og likebehandling. Prinsippene skal fremme tilliten til offentlig tildeling av kontrakter og sikre verdiskapning i samfunnet, samt legge føringer for prosessen ved inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakter. På bakgrunn av prinsippene om konkurranse og offentliggjøring av offentlig innkjøp, må det bli gjort offentlig kjent at det skal inngås en kontrakt om offentlig anskaffelse. 52 En tjenestekonsesjonskontrakt må dermed utlyses. Spørsmålet blir hvordan denne konkurransekunngjøringen skal gjennomføres. For tjenestekontrakter gjelder regelene om kunngjøring på Doffin.no eller TED, for tjenestekonsesjonskontrakter følger det imidlertid ikke en slik regulering. Kunngjøringsreglene etter FOA kommer ikke direkte til anvendelse, men oppdragsgiver kan benytte seg av disse analogisk. Det vil kunne ha rettstekniske fordeler 48 KOFA sak 2005/86 premiss nr Marianne Dragsten, Offentlige anskaffelser, s NOU 2014: 4, s , underkapitel Morten Goller, Anskaffelsesrett i et nøtteskall. side Marianne Dragsten, Håndbok i offentlige anskaffelser, side 38 14

16 å legge utlysning av tjenestekonsesjonskontrakter opp mot eksisterende regelverk, men det vil ikke være noe i veien for å heller foreta en aviskunngjøring i større og relevante aviser. Ved enkelte utlysninger vil dette være en fremgangsmåte som trekker flest potetsielle leverandører, eksempelvis ved kunngjøring av behov for drift av markastuen Strandbakken i Oslo kommune. Tjenestekonsesjonskontrakten ble utlyst på kommunens egne nettsider, samt Finn.no og i relevante aviser som Aftenposten. 53 Gjennom denne utlysningens formen fikk Oslo kommune nådd et bredt spekter av potentsielle leverandører og fikk tildelt tjenestekonsesjon for drift av markastua. Det foreligger ingen plikt til å oppgi tildelingskriterier ved utlysning av en tjenestekonsesjonskontrakt. Det er imidlertid av hensyn til de grunnleggende prinsippene om gjennomsiktighet og likebehandling viktig at alle akutelle leverandører deltar i konkurransen på like vilkår. EFTA-domstolen avsa i saken Casino Adminral AG v. Wolfgang Egger 54 en rådgivende avgjørelse om utlysning av tjenestekonsesjoneskontrakter. Av denne avgjørelsen kan man utlede at oppdragsgiver ikke kan endre tildelingskriterienes vekt i etterkant av tilbudsåpning. Tildelingskriteriene må være avklart på forhånd slik at det blir en likebehandling av tilbyderne. En rådgivende avgjørelse fra EFTA-domstolen vil ikke kunne tillegges samme vekt som en dom fra EU-domstolen, og en avgjørelse fra EU-domstolen vil ha forrang. Likevel vil den rådgivende uttalelsen av om tjenestekonsesjonskontrakter kunne tillegges betydning da den er i overenstemmelse med det nye konsesjonsdirektivets regulering Av høringsforslaget til ny konsesjonskontraktforskrift 57 ser man i 7-10 punkt 3 at tildelingskriterier skal oppgis i prioritert rekkefølge. Det er ikke adgang til å endre på denne rekkefølgen med mindre det foreligger et unntak i samsvar med Frem til det nye regelverket er implementert vil avgjørelsen fra EFTA være en rettskilde som taler for at man ikke endre vekten av vilkår i etterkant av tilbudsåpning. 53 Oslo kommune ved Bymiljøetaten foretok en slik utlysning januar EFTA-domstolens sak E-24/13 55 Direktiv 2014/23/EU, art EFTA-avgjørelsen bygger på EU-domstolens sak C-331/04 ATI EA som omhandlet tjenestekontrakt. Nærmere om dette i Ignacio Herrera Anchustegui EFTA Court case E-24/13 Casino Admiral AG v Wolfgang Egger: the obligation of transparency and consequences of its breach when awarding service concessions, Public Procurement Law Reveiw, nr. 1, Høring 15/1514. Forslag 4: Ny forskrift om tildeling av konsesjonskontrakter 58 Åpner for endring i prioritert rekkefølge for å fremme innovative løsninger. Alle leverandører som har levert tilbud skal informeres og gis mulighet til å endre sitt tilbud. 15

17 Det har i norsk rett frem til nå vært ingen autoritativ regulering av tjenestekonsesjonskontrakter og det har derfor vært opp til hvert enkelt offentlig organ å legge føringer for inngåelse av konsesjonskontrakter innad i virksomheten. Praksisen for tjenesteskonsesjonskontrakter påvirkes av avgjørelser i EU- domstolen og utfallet i klagesaker til klagenemnda. KOFA har ikke myndighet til å behandle klager på tjenestekonsesjonskontrakter, men har myndighet til å avklare om det foreligger en konsesjonskontrakt eller en tjenestekontrakt. Norske tjenenstekonsesjonskontrakter reguleres dermed hovedsakelig gjennom tolkninger av definisjonen i FOA, utfallet i KOFA-avgjørelser samt det som er å finne om konsesjoner i den juridiske teorien. 2.3 Legislativ begrunnelse for ulik regulering De fire frihetene og de grunnleggende prinsippene Lovgivning gir uttrykk for styresmaktenes ønske om å regulere adferd for å oppnå en ønsket effekt. Etter EØS-avtalen skal de fire frihetene; fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital, sikres gjennom lovgivning. 59 I samsvar med medlemlandenes suvirenitet 60 legger ikke EU-lovgivningen føringer på hvordan det offentlige i et land gjennomfører en oppgave som tilligger dets myndighet 61. Der det offentlige benytter seg av private og kommersielle leverandører vil det imidlertid være et behov for regulering for å sikre et åpent marked med like muligheter uavhengig av eksempelvis nasjonalitet. En slik regulering kan eksempelvis være et direktiv som regulerer offentlige anskaffelser. Videre er det i EØS-retten grunnleggende prinsipper om likebehandling, ikke diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet, gjennomsiktighet og forholdsmessighet. Et naturlig utgangspunkt vil være at reguleringen av offentlige kontrakter er bestemt med tanke på de fire frihetene og ivaretakelsen av de grunnleggende prinsippene EØS-loven, art Treaty on the function of the EU, art Treaty on the function of the EU, art Steinicke og Groesmeyer, EU s Udbudsdirektiver med kommentarer, 2008 (København) s. 107, Særlig om ivaretakelse av gjennomsiktighet uavhengig av kontraktstype. 16

18 2.3.2 Særegenheten ved tjenestekonsesjonskontrakter Ved inngåelse av en tjenestekontrakt er det bestemte prosedyrer som må følges for å sikre at ivaretakelsen av de grunnleggende prinsippene og de fire frihetene. Tjenestekonsesjonskontrakter er imidlertid ikke underlagt tilsvarende regelverk og det oppstår et spørsmål om hvilke legislative begrunnelser som kan ligge bak en slik ulik regulering. En tjenestekonsesjonskontrakt skiller seg fra andre kontrakter ved å ikke være en sikker inntektskilde, i motsetning til en tjenestekontrakt hvor vederlaget for tjenesten er betaling fra oppdragsgiver. Det er derfor ikke samme benyttelse av fellesskapets midler som ved en ordinær offentlig anskaffelse og heller ikke samme behov for detaljregulering som sikrer at fellesskapets midler ikke benyttes på en måte som krenker de fire frihetene. Videre er tjenestekonsesjoner en mulighet for det private markedet til å benytte seg av en rettighet som i utgangspunktet tilfaller en offentlig oppdragsgiver. En for streng regulering vil kunne føre til at det offentlige heller ansetter egne folk og benytter seg av denne rettigheten selv. 63 En regulering som den som foreligger ved tjenestekontrakter vil ved tjenestekonsesjoneskontakter kunne gjøre prosessen tungvint og tidkrevende. Strenge prosedyriske regler gjøre det vanskelige å ta hensyns til kompleksiteten som gjerne følger ved en tjenestekonsesjonskontrakt, hvor det er flere ulike forhold innad i en avtale. 64 For driftens skyld kan tjenestekonsesjoneskontrakter ha betydning for effektivitet og kostnad. Videre vil det samfunnsøkonomisk kunne ha en fordelaktig effektiv ved å stimulere det private markedet, fremme kvaliteten på tjenesten gjennom teknologi det offentlige selv ikke besitter samt fremme innovative løsninger. En slik benyttelse av det private næringsliv i det offentlige vil være i samsvar med ønsket om økt effektivitet i forvaltningen. 65 De særegne sidene ved en tjenestekonsesjonskontrakt taler for en ulik regulering enn det den ved en tjenestekontrakt fordi det må foreligge en fleksibiltet og et handlingsrom som strekker seg utover det som følger av reguleringen av tjenestekontrakter. I høringsnotatet til forslag om ny konsesjonsforskrift er det uttalt at disse hensynene er forsøkt ivaretatt COM (2011) 897 final, Explanatory Memorandum, s KOFA 2008/ NOU 2015:1, kap Høringsnotat 4, s. 2 17

19 Som følge av den ulike reguleringen er tjenestekonsesjonskontrakter i stor grad regulert gjennom rettspraksis. Avgjørelser fra EU-domstolen har vist at det er enkelte vilkår som må være tilstede for at det skal foreligge en tjenestekonsesjonskontrakt og ikke en tjenestekontrakt. 18

20 3 Vilkår for tjenestekonsesjonskontrakt 3.1 Innledning Den nåværende regulering av tjenestekonsesjonskontrakter mangler en klar definisjon av når det foreligger en tjenestekonsesjonskontrakt. Dettte medfører at det i praksis oppstår usikkerhet rundt hvilke kontrakter som skal reguleres etter anskaffelsesregelverket som følger av FOA, og hvordan man skal forholde seg til de generelle prinsippene som gjelder ved offentlige anskaffelser. Spørsmålet om når det foreligger en tjenestekonsesjonskontrakt er behandlet i flere avgjørelser fra EU-domstolen. Parking Brixen- 67 og ANAV- 68 sakene var blant de første hvor grensedragningen mellom tjenestekontrakt og tjenestekonsesjonskontrakter var det sentrale vurderingstemaet. Det er gjennom rettspraksis utviklet vilkår for tjenestekonsesjonskontrakter. Ved vurderingen av grensen mellom tjenestekontrakter og tjenestekonsesjonskontraktene, er det således sentralt å se til disse vilkår som er fastsatt i praksis. 3.2 Vederlag Betalingsstrøm Som tidligere redegjort, kjennetegnes en tjenestekonsesjonkontrakt gjerne av betalingsstrømmen. Oppdragsgiver betaler i utgangspunktet ikke en privat aktør for å utføre en tjeneste for seg. Leverandøren overtar istedenfor utnyttelsesretten og tjener penger på en tredjepart, det vil si brukerne av tjenesten. En eventuell betaling direkte fra det offentlige til leverandør vil skje ved siden av overføringen av utnyttelsesretten. Hovedsakelig vil leverandørens vederlag altså komme direkte gjennom utnyttelsesretten. Dette følger også av nasjonal praksis hvor KOFA definerer tjenestekonsesjonskontrakter som 67 EU-domstolens sak C-458/03 68 EU-domstolens sak C-410/04 19

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Nye anskaffelsesdirektiver

Nye anskaffelsesdirektiver Monica Auberg Avdelingsdirektør Difis årlige anskaffelseskonferanse 2013 1 Disposisjon 1. Reformprosessen i EU o o o Nytt klassisk direktiv Nytt forsyningsdirektiv Helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Skillet mellom offentlige anskaffelser og tilskudd

Skillet mellom offentlige anskaffelser og tilskudd Nærings- og fiskeridepartementet Skillet mellom offentlige anskaffelser og tilskudd Elin Geitle og Marie Wiersholm Oslo, 15. November 2017. Struktur Del I: Innledning Del II: Hva er avgjørende i grensedragningen?

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Forholdet til anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Hovedproblemstillingen Hvilken betydning har anskaffelsesregelverket for utbyggingsavtalene? Når gjelder reglene? Hva er sikkert

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa)

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Hvilke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda kom til at tjenestekonsesjoner ikke er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 9. februar 2004 i sak 2003/250 Klager:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller Forord Boken gir en overordnet, men fortettet og presis fremstilling av regelverket for offentlige anskaffelser. Målgruppen er både dem som vil skaffe seg en oversikt over regelverket, og dem som søker

Detaljer

Høring Ny forskrift om tildeling av konsesjonskontrakter

Høring Ny forskrift om tildeling av konsesjonskontrakter Det kongelige Nærings- og Fiskeridepartement Postboks 8004 Dep N-0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-1 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: 15/1514-1 17.03.2015 Vår saksbehandler:

Detaljer

Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september 2009 v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser

Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Forvaltningslovens anvendelse

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Entreprisejuridisk seminar 2008

Entreprisejuridisk seminar 2008 Håndhevelsesdirektivet og implikasjoner for norsk rett Entreprisejuridisk seminar 2008 4. september 2008 Advokat Morten Goller mgo@wr.no Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 1 TEMA FOR DAGENS INNLEGG

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 601 2016/4495-2 05.09.2016 Trond Sydskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.09.2016 Utsendte vedlegg 1 Høringsinstanser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Finn Arnesen, Tone Kleven og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Finn Arnesen, Tone Kleven og Jakob Wahl Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om rutebåttjenester. Klagenemnda kom til at kontrakten var en tjenestekonsesjonskontrakt,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

Gjennomføringen av forhandlinger ved inngåelse av offentlige kontrakter etter anskaffelsesforskriften 11-8 og 20-11

Gjennomføringen av forhandlinger ved inngåelse av offentlige kontrakter etter anskaffelsesforskriften 11-8 og 20-11 Gjennomføringen av forhandlinger ved inngåelse av offentlige kontrakter etter anskaffelsesforskriften 11-8 og 20-11 Kandidatnummer: 198465 Antall ord: 14150 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Oppdragsgiver kunngjorde en anskaffelse omfattet av forsyningsforskriften, men som falt under terskelverdiene. I kunngjøring og konkurransegrunnlag ble det opplyst

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Utgangspunkter Problemstillingen aktuell for anbudskonkurranser

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSE MED FORHANDLING TEMA Hva er konkurranse med forhandling? Ulike former for konkurranse med forhandling Rettslige utgangspunkter foa 11-8 og 20-11 Når kan man benytte konkurranse med forhandling?

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret 28.11.2011 Slide: 1 Innhold Dagens regelverk Framtidig regelverk: Direktiv 2009/81/EF (Direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) Bakgrunn Formål

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Rettslig vurdering av kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle

Rettslig vurdering av kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle Kommuneadvokaten NOTAT TIL: FRA: Bjørn-Atle Hansen, John Helland, Per Prebensen, Monica Olsen Torbjørn Saggau Holm DATO: 22. april 2016 SAK: Rettslig vurdering av kjøp av helse- og sosialtjenester fra

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8014 Dep. 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1514-1 15/2073-03.07.2015 Høring - forslag til endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser Vi viser

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand advokat/partner Åshild Fløisand Offentlige anskaffelser - FSTLs årskonferanse 2016 Dagens tema 1. Rammeavtaler regler om etablering og bruk. 1. Endringer i regelverket om offentlige anskaffelser. Statusrapport.

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

(2) Tjenestens nærmere innhold ble beskrevet slik i konkurransegrunnlaget:

(2) Tjenestens nærmere innhold ble beskrevet slik i konkurransegrunnlaget: Sykehuset i Vestfold hadde gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende drift av parkeringsanlegg ved sykehusene i Tønsberg og Larvik. Klagenemnda kom under tvil til at anskaffelsen måtte klassifiseres

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/19 den 3. desember 2004.

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/19 den 3. desember 2004. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av tre pumpestasjoner for kloakk. Av konkurransegrunnlaget fremgikk det at den valgte

Detaljer

Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg

Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg 1. Innledning Det oppnevnes et offentlig utredningsutvalg som skal foreta en gjennomgang

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Minikonkurranser og dynamiske innkjøpsordninger er tingen når det offentlige skal kjøpe IT-brukermaskinvare. Det fremgår av en fersk masteroppgave.

Minikonkurranser og dynamiske innkjøpsordninger er tingen når det offentlige skal kjøpe IT-brukermaskinvare. Det fremgår av en fersk masteroppgave. INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 43 25. november 2013 Minikonkurranser og dynamiske innkjøpsordninger er tingen når det offentlige skal kjøpe IT-brukermaskinvare. Det fremgår av en fersk masteroppgave. Den

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY REGJERINGSADVOKATEN LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY 1. INNLEDNING Temaet EØS-avtalens plass i EU/EØS Hoveddelen av EØS-avtalen EØS-avtalens betydning for forvaltningen Videre opplegg

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 www.ksbedrift.no Tone Molvær Berset Juridisk direktør/advokat Tema Anskaffelsesreglene lov og forskrift

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Merk at for noen av kravene skal det legges ved dokumentasjon, som f eks punkt 6.4.

Merk at for noen av kravene skal det legges ved dokumentasjon, som f eks punkt 6.4. Spørsmål og svar: Spørsmål 1: I vedlegg 2, Kravspesifikasjonen, bes det om bekreftelse på at kravene er oppfylt. Det er i tillegg en henvisning til vedlegg. Er det slik at hvert krav skal bekreftes i et

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005 Finansdepartementet Emma C. Jensen Stenseth Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin 200404659-/KGR 18. januar 2005 Svar: SSØ Statens senter for økonomistyring deltagelse

Detaljer

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 129 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler på vikartjenester av helse- og omsorgspersonell. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Hagen & Tobiasson Advokatfirma DA Postboks 395 Sentrum 0103 OSLO Deres ref.: Børre Hagen Vår ref.: 2015/0151-7 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 17.02.2016

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår

Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning 2016 Tildelingskriterier Hjemmel foa 8-11 i del II og kapittel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for bygging av ny kai på steinfylling i sjøen ved Killingøy i Haugesund. Kontrakt ble inngått etter vedståelsesfristens

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Muligheter i offentlige anbudsprosesser Advokat Edle Endresen 11. mai 2016

Muligheter i offentlige anbudsprosesser Advokat Edle Endresen 11. mai 2016 Muligheter i offentlige anbudsprosesser Advokat Edle Endresen 11. mai 2016 Anskaffelsesregelverket skaper mye hodebry og frustrasjon - trenger det egentlig å være så ille? Grunnleggende prinsipper Forutberegnelighet

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer