Rettslig vurdering av kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettslig vurdering av kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle"

Transkript

1 Kommuneadvokaten NOTAT TIL: FRA: Bjørn-Atle Hansen, John Helland, Per Prebensen, Monica Olsen Torbjørn Saggau Holm DATO: 22. april 2016 SAK: Rettslig vurdering av kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner Rettslig vurdering av kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner 1. Bakgrunn Under budsjettbehandlingen for 2016, fremmet av Frp v/bengt Rune Strifeldt, følgende tilleggsforslag: «2. Alta kommune må følge lov om offentlige anskaffelser ved inngåelse og reforhandling av avtaler Alta kommune kjøper i dag helse og omsorgstjenester fra private og ideelle Organisasjoner for et betydelig beløp i året. Disse avtalene må gjennomgås og forelegges hovedutvalget for Helse og sosial, med oversikt over hvilke avtaler som gjelder, hvilken anskaffelse som er benyttet, tidsaspekt og hvilken kostnadsrammer de enkelte avtalene har innen utgangen av februar Alta kommune skal be om tilbud på alle avtaler som skal inngås eller reforhandles etter gjeldende lov om offentlige anskaffelser slik at vi har avtaler i tråd med lovens krav og intensjon.» Forslaget falt med 17 mot 18 stemmer. AP, SV, MDG, Krf og Uavhengig representant, fremmet deretter følgende forslag: «Kommunestyret ber rådmannen forberede en sak vedrørende fremtidige avtaler med nonprofitt/ideelle organisasjoner som driver helse- og omsorgstjenester i kommunen.» Forslaget ble vedtatt med 18 mot 17 stemmer. Postadresse: Besøksadresse: Kommuneadvokaten i Alta kommune Org.nr Postboks 1403 Sandfallveien 1 Telefon: Bankgiro: Alta 9510 Alta Telefaks:

2 2 For å kunne utføre denne oppgaven som administrasjonen er blitt pålagt, så må man først gi en redegjørelse av det regelverk som i dag gjelder for inngåelse av kontrakter om kjøp av helse- og sosialtjenester, herunder adgangen til å inngå slike avtaler eksklusivt med ideelle aktører, for deretter å gi en redegjørelse av det som vil bli rettstilstanden innen kort tid som vil fjerne oppdragsgivers adgang til å reservere konkurranser for nonprofitt-/ideelle organisasjoner. Til slutt vil man kunne gi en anbefaling på hvordan man i fremtiden skal inngå avtaler om kjøp av helse- og sosiale tjenester. I dette notatet vil jeg først i pkt. 2, redegjøre nærmere for de rettslige rammer som gjelder for kjøp av helse- og sosialtjenester både slik rettstilstanden er i dag, og slik den vil bli når det nye anskaffelsesdirektiv (2014/24) er implementert i norsk rett. I pkt. 3., vil jeg gi en rettslig anbefaling på hvordan Alta kommune bør innrette seg i forhold til det nye anskaffelsesregelverket. 2. Rettsreglene for anskaffelse av helse- og sosialtjenester 2.1 Rettslig utgangspunkt Ved inngåelse av EØS-avtalen, forpliktet norske myndigheter seg til å følge de generelle EU/EØS-reglene om de fire friheter; fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer, som er inntatt i EØS-avtalens hoveddel. De fire friheter vil som den store hovedregel komme til anvendelse på alle offentlige anskaffelser, uavhengig av anskaffelsens art eller verdi - og uavhengig av om anskaffelsen er «uprioritert», slik at den faller utenfor anskaffelsesdirektivet. Dagens anskaffelsesregelverk for helse-og sosialtjenester bygger på anskaffelsesdirektiv (2004/18). Etter dette direktivet er helse-og sosialtjenester såkalte «uprioriterte tjenester» (B), som ikke er regulert av anskaffelsesdirektivet, og medlemslandene vil derfor ha stor frihet til selv å fastsette egne regler, noe Norge har benyttet seg av når det gjelder reguleringen av anskaffelser av helse- og sosialtjenester ved at norske myndigheter bl.a. i forskrift om offentlige anskaffelser (foa) 2-1 (3), har bestemt at norske oppdragsgivere kan bestemme og reservere kjøp av helse- og sosialtjenester til bare ideelle aktører, slik at andre private aktører blir utelukket fra konkurransen. Selv om Norge har vedtatt en slik «reservasjonsrett» i forskriftens 2-1 (3), så må allikevel disse anskaffelsene av helse- og sosialtjenester være gjenstand for konkurranse. Det vil si at det i utgangspunktet ikke vil være adgang til å foreta direkte anskaffelser fra en bestemt leverandør. I februar 2014 vedtok EU et nytt anskaffelsesdirektiv (2014/24) som opphever skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester og gir egne regler for kjøp av helse-og sosiale tjenester. Helse- og sosialtjenester er nå blitt omfattet av anskaffelsesregelverket på samme måte som andre kjøp av varer og tjenester. Som ledd i arbeidet med å implementere anskaffelsesdirektivet i norsk rett, la Nærings- og fiskeridepartementet i januar i år frem et forslag til ny lov om offentlige anskaffelser for

3 3 Stortinget (Prop. 51L ( )), hvor de sentrale bestemmelsene i anskaffelsesdirektiver blir foreslått vedtatt som nasjonal lovgivning. Anskaffelsesdirektiv 2014/24 ble altså vedtatt i februar 2014 og fristen for EU-statene til å gjennomføre det i nasjonal rett er formelt satt til 18. april Departementet har imidlertid ikke tatt stilling til når det nye regelverket skal tre i kraft ennå. I tillegg må de nye anskaffelsesdirektivene være formelt innlemmet i EØS-avtalen før ikrafttredelse. Forslag om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen skal etter planen behandles på møte i EØS-komiteen 29. april Alle de tre EFTA-land vil ta forbehold om nasjonalforsamlingens samtykke. Direktivet vil dermed først være formelt innlemmet når slikt samtykke er innhentet fra alle tre land. Det er i dag ikke avklart når denne formelle prosessen blir avsluttet. Regelverket vil derfor tidligst tre i kraft høsten Implementeringen av direktivet vil skje i forbindelse med at det blir vedtatt en ny lov om offentlige anskaffelser. I forbindelse med at det blir vedtatt en ny anskaffelseslov, vil det også bli vedtatt tre nye forskrifter på anskaffelsesrettens område. Dagens forskrift om offentlige anskaffelser vil dermed bli opphevet, herunder bestemmelsen i dagens forskrift om offentlige anskaffelser (foa) 2-1 (3), som gir oppdragsgiver en mulighet til å reservere kjøp av helse- og sosiale tjenester for ideelle organisasjoner og foretak. Hovedproblemstillingen i dette notatet vil dermed være hvilke konsekvenser det nye anskaffelsesdirektivet får for kjøp av helse- og sosialtjenester for Alta kommune, både for eksisterende og nye avtaler, og hvordan skal Alta kommune på best mulig måte tilpasse seg det nye regelverket. 2.2 Nærmere om forskrift om offentlige anskaffelser 2-1 (3) I dagens forskrift om offentlige anskaffelser (foa) 2-1 (3), heter det at «[f]or følgende kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester er oppdragsgiver ikke forpliktet til å følge reglene i forskriftens del II eller III: a. Kontrakter med en ideell organisasjon,». Helse- og sosialtjenester er som nevnt «uprioriterte tjenester» (B), som ikke er regulert av det gjeldende anskaffelsesdirektivet (2014/18), noe som betyr at direktivets bestemmelser ikke får anvendelse for disse tjenestene. Unntaket kom første gang inn i forskriften i 2004, og begrunnelsen var et politisk ønske om at kommunene skulle kunne inngå kontrakter med frivillige og ideelle organisasjoner uten anbudsutsettelse. Ordningen ble senere permanent ved en revisjon av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Forskriftsbestemmelsen er imidlertid utformet slik at en oppdragsgiver for kontrakter med ideelle organisasjoner «ikke er forpliktet til å følge reglene i forskriftens del II eller III..». Dette betyr altså at en oppdragiver ved kjøp av helse- og sosialtjenester har mulighet til å

4 4 bestemme at man ved anskaffelsen ikke skal følge de nærmere prosedyrereglene i forskriftens del II og del III. Unntaket i forskriften gjelder kun del «del II eller II» - noe som vil si at oppdragsgiver fortsatt er bundet av de alminnelige bestemmelsene i forskriftens del I, herunder kravet til utlysning og konkurranse. Oppsummeringsvis vil dette bety at Alta kommune er forpliktet til å ha konkurranser ved kjøp av helse- og sosialtjenester, men at slike konkurranser kan være forbeholdt ideelle organisasjoner, slik at det ikke er adgang for kommersielle aktører til å delta i konkurransen. Det vil ikke være adgang til å gjøre direkte anskaffelser fra en bestemt leverandør. 2.3 Anskaffelsesdirektiv 2014/24 ny rettstilstand Anskaffelsesdirektiv (2014/24) opphever som nevnt skillet mellom «prioriterte» og «uprioriterte» tjenester, noe som vil innebære at dagens unntaksbestemmelse i forskrift om offentlige anskaffelser 2-1 (3), vil bli opphevet når den nye anskaffelsesloven og tilhørende forskrifter blir vedtatt. Fra høsten 2016 hvor det er forventet at ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt og direktiv (2014/24) er gjort til en del av EØS-avtalen, vil derfor ikke oppdragsgiver lenger ha mulighet for å forbeholde konkurranser om kjøp av helse- og sosialtjenester til kun ideelle organisasjoner alle leverandører av helse- og sosialtjenester vil nå ha rett til å delta i fremtidige konkurranser om kjøp av helse- og sosialtjenester. Samtidig har EU-lovgiver anerkjent at dette er tjenester av spesiell karakter og derfor gitt egne særskilte bestemmelser i direktivets artikkel 74-77, som nettopp skal ivareta helse- og sosialtjenesters særegenheter. I artikkel 74 er terskelverdien satt til lave euro, noe som innebærer at norske myndigheter for anskaffelser på under 6,5 millioner kroner, står fritt til å gi egne regler som kan forbeholde anskaffelser til ideelle organisasjoner. I artikkel 75 er det egne regler for publisering av kunngjøring av konkurranser om kjøp av helse- og sosialtjenester, mens det i artikkel 76 er angitt en rekke kriterier som oppdragsgiver kan vektlegge i konkurranser om anskaffelse av helse- og sosialtjenester. Det er særlig angivelsen av de ulike kriteriene i artikkel 76 (2) som viser EU-lovgivers annerkjennelse av helse- og sosialtjenester er av en særegen karakter og at oppdragsgiver derfor må få et større handlingsrom ved anskaffelsen av disse tjenestene. I artikkel 77 er det gitt en særbestemmelse som nok vil gi norske myndigheter adgang til å gi egne nasjonale bestemmelser om rett til for en oppdragsgiver å forbeholde konkurranser om kjøp av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. Men siden denne bestemmelsen er begrenset til kontakter av tre års varighet og det heller ikke er adgang til å gi den på nytt til en aktør som allerede har hatt kontrakten, vil denne bestemmelsen få liten praktisk betydning.

5 3. Det nye regelverkets betydning for Alta kommune sin praksis med å inngå avtaler for helse- og sosialtjenester 3.1 Faktisk bakgrunn Alta kommune kjøper i dag flere helse- og sosialtjenester fra ulike private aktører; syke- og aldershjemsplasser, dag- og døgntilbud for barn og voksne, ulike vikartjenester mv. Disse tjenestene blir både kjøpt av vanlige kommersielle aktører, samt av organisasjoner som det har vært vanlig å benevne som «ideelle organisasjoner». Stiftelsen Betania i Alta (heretter benevnt Betania) er en slik «ideell organisasjon» som i en årrekke har levert en rekke ulike helse- og sosialtjenester til Alta kommune. 5 Så vidt meg bekjent er det for flere av anskaffelsene av tjenester avholdt konkurranser med ulike leverandører - både kommersielle- og nonprofit/ideelle organisasjoner - og deretter inngått avtaler. Kjøp av alders- og sykehjemsplasser har vært gjort av Betania, som historisk sett har vært den eneste aktuelle leverandøren av denne tjenesten i Alta kommune. Disse avtalene har ikke vært gjenstand for konkurranse. For kjøp av alders- og sykehjemsplasser, er det i dag tre eksisterende avtaler mellom Alta kommune og Betania: 1) Det er inngått en «partnerskapsavtale» av 26. februar 2010 med varighet til 31. desember Denne avtalen gir overordnede føringer og ansvarsavklaringer for sykehjem, dagsenter /boligdel og driftsselskapet. 2) Det er inngått en «ytelsesavtale - kjøp av 49 sykehjemsplasser» av 20. september 2012, med ett tillegg av 25. juni 2014 om kjøp av ytterligere en plass og tilrettelegging for en gruppe (6 plasser) for alderspsykiatriske pasienter. Varighetene i avtalene er henholdsvis til 17. og 31. desember 2019 (forlenget med fem år). Så er det også inngått en «Ytelsesavtale psykiatrisk dagsenter «Møteplassen» og boligdel» av 20. september Varighet til 31. desember ) Og endelig er det inngått en «Ytelsesavtale drift av Furuhagen omsorgsboliger» av 20. september Varighet til 31. desember Utgangspunkt: alle kjøp av helse- og sosialtjenester skal være gjenstand for konkurranse Allment Det klare rettslige utgangspunkt er at alle kjøp av helse- og sosialtjenester skal være gjenstand for konkurranse. Dette innebærer at anskaffelsene skal kunngjøres og alle aktuelle leverandører både kommersielle organisasjoner og frivillige- og ideelle organisasjoner (nonprofitt/ideelle) skal ha adgang til å delta i konkurransen.

6 6 Alta kommune vil ikke lenger ha mulighet til å forbeholde konkurranser til nonprofitt/ ideelle organisasjoner, med unntak av den adgangen som følger av anskaffelsesdirektivet (2014/24) pkt. 77 (3), som ikke ansees å være særlig praktisk. Siden Alta kommune i dag har flere avtaler med Betania som regnes som en ideell organisasjon, vil en anbefaling om hvordan Alta kommune skal forholde seg til de nye anskaffelsesreglene, nødvendigvis måtte ta stilling til både den rettslige konteksten ved inngåelse av nye avtaler og for de eksisterende avtaler som i dag foreligger med Betania. Jeg finner det derfor hensiktsmessig å dele opp min mine anbefalinger i 1) inngåelse av nye avtaler og 2) eksisterende avtaler Inngåelse av nye avtaler Ved alle nye anskaffelser av helse- og sosialtjenester, må Alta kommune sikre at man ivaretar et konkurranseelement og at alle aktuelle leverandører både kommersielle organisasjoner og frivillige- og ideelle organisasjoner (nonprofitt/ideelle) på lik måte har adgang til å delta i konkurransen. Alta kommune vil være forpliktet til å kunngjøre alle anskaffelser av helse- og sosialtjenester på en slik måte at alle leverandører av den aktuelle anskaffelsen har anledning til å delta. Og det vil som det klare utgangspunkt ikke lenger være adgang til å reservere anskaffelsene av helse- og sosialtjenestene til bare ideelle organisasjoner. For anskaffelser av helse-og sosialtjenester, er det som nevnt åpnet for at man ved tildelingen av kontrakt kan vektlegge kriterier som skal ivareta denne tjenestens særegne karakter, se anskaffelsesdirektivet (2014/24), artikkel 76 (2). De tillatte kriteriene er mer fleksible og åpner i større grad for vektlegging av forhold som kvalitet, kontinuitet, tilgjengelighet, brukernes særlige behov og lengre kontraktsperioder mv., se under i pkt I prop. 51L ( )) har regjeringen lagt til grunn at brukernes særlige behov skal tas i betraktning ved anskaffelser av helse- og sosialtjenester, herunder behovet for langsiktige relasjoner og stabilitet over tid. Det vil også bli åpnet for at tildeling av kontrakter kan skje ved brukervalg. Det må derfor kunne legges til grunn at disse hensynene også vil bli vedtatt i den nye lov og forskrift om offentlige anskaffelser. De nærmere prosedyrereglene for slike konkurranser vil følge av den nye anskaffelsesforskriften, som mest sannsynlig vil bli vedtatt i inneværende år, og man vil etter hvert få en praksis for hvordan man kan utforme konkurranser av helse- og sosialtjenester for å sikre at eksisterende ideelle organisasjoner med særskilt erfaring og kompetanse vil kunne stå sterkt ved tildelingen Eksisterende avtaler Alle eksisterende avtaler som i dag er inngått med Betania, og som etter det opplyste har en varighet frem til desember 2019, vil kunne videreføres til kontraktstidens utløp, selv om

7 7 det blir vedtatt nye anskaffelsesregler som implementerer direktiv (2014/24). Alta kommune er kontraktsmessig bundet av disse avtalene, og endringene i anskaffelsesreglene vil ikke kunne endre på den forpliktelsen partene gjennom kontrakten har påtatt seg overfor hverandre. Hvis man i avtalene også har egne bestemmelser om forlengelse av avtalene, vil også disse kunne anvendes selv etter at direktivet har trådt i kraft. Betania har over flere år opparbeider seg en solid erfaring og kompetanse ved drift av aldersog sykehjem, samt andre dag- og døgntilbud innenfor helse- og sosialsektoren. Samarbeidet mellom Betania og Alta kommune har fungert bra, og det viktigste av alt; Betania har i alle år gitt et godt tjenestetilbud til sine pasienter og brukere. Det sentrale spørsmålet blir dermed hvordan man kan sikre at Betania fortsatt skal kunne tilby sine tjenester også etter utløpet av de eksisterende avtalene. Som tidligere presisert; det er ikke lov å gjøre direkte anskaffelser hos en enkelt leverandør, og det vil ikke lenger være adgang til å forbeholde anskaffelser for ideelle organisasjoner, slik det er etter dagens unntaksregel i foa 2-1 (3). Etter utløpet av inneværende kontraktsperiode med Betania, må Alta kommune derfor kunngjøre anskaffelsen av syke- og aldershjemsplasser, slik at både kommersielle og nonprofitt/ideelle organisasjoner får anledning til å tilby sine tjenester. Som pekt på i pkt , har imidlertid EU-lovgiver i anskaffelsesdirektivet (2014/24), artikkel 76 (2), åpnet for at man ved tildeling av kontrakt for helse- og sosialtjenester, kan vektlegge kriterier som nettopp skal ivareta denne tjenestens særegne karakter. De tillatte kriteriene er mer fleksible og åpner i større grad for vektlegging av forhold som kvalitet, kontinuitet, tilgjengelighet, brukernes særlige behov (herunder svakt stilte og sårbare grupper), brukermedvirkning, innovasjon og lengre kontraktsperioder mv. I en konkurranse om helse-og sosialtjenester, vil man kunne anvende kriteriet kontinuitet nettopp for å ivareta hensynet til brukere og pasienter, for å sikre en langvarig kontinuitet i pleie- og behandlingstilbudet. Som ledd i behandlingen vil det også være et element at man fortsatt har samme tilknytning til nærmiljøet. Det vil også være anledning til å vektlegge hensynet til tilgjengelighet for brukere og pasienter, noe som må forstås dithen at tilbudet skal gis innenfor brukeren eller pasientens geografiske nærområde. Også andre hensyn som brukermedvirkning og de enkelte gruppers spesielle behov, vil være legitime kriterier som vil være fordelaktige for ideelle organisasjoner som allerede har et utbygd tilbud i nærmiljøet. Oppsummeringsvis så er det klart at anskaffelsesdirektivet (2014/24), artikkel 76 (2), vil kunne gi den eksisterende tilbyderen et konkurransefortrinn gjennom vektlegging av andre kvalitative kriterier enn pris uten at det sånn sett er en bevisst forfordeling av den

8 ideelle organisasjonen som allerede har et utbygd tilbud, men mer snakk om å foreta en anskaffelse tilpasset den aktuelle bruker- og pasientgruppens behov Avslutning Anskaffelsesdirektiv (2014/24) vil i løpet av høsten 2016 bli vedtatt og implementert i norsk rett. Det vil fra dette tidspunkt ikke lenger være adgang til å reservere anskaffelser for nonprofitt/ideelle organisasjoner. Med bakgrunn i at de nye nasjonale anskaffelsesreglene vil hensynta at de ideelle organisasjonene er viktige leverandører av helse- og sosialtjenester i Norge, og hensynta at brukernes særlige behov kan tas i betraktning ved anskaffelser av helse- og sosialtjenester, vil Betania få et klart konkurransefortrinn i forhold til andre aktører når dagens avtaler skal konkurranseutsettes i Regjeringen har også inngått en ny og styrket samarbeidsavtale med ideell sektor om leveranser av helse-og sosialtjenester sammen med KS, som også har som siktemål å ivareta de ideelle organisasjonenes rolle ved levering av helse- og sosialtjenester.

9 9

Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser

Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Regulering Hva menes med helse-

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

Anskaffelse av helse- og sosialtjenester Hvordan gjennomføre del IV anskaffelser? Seminar i KS 7. september 2017 Seksjonssjef Bente Hagelien

Anskaffelse av helse- og sosialtjenester Hvordan gjennomføre del IV anskaffelser? Seminar i KS 7. september 2017 Seksjonssjef Bente Hagelien Anskaffelse av helse- og sosialtjenester Hvordan gjennomføre del IV anskaffelser? Seminar i KS 7. september 2017 Seksjonssjef Bente Hagelien Difis veiledning om anskaffelser av helse- og sosialtjenester

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Høring - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Høring - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Iht. liste Deres ref Vår ref Dato 14/3107-4 20.06.14 Høring - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket 1. Innledning Departementet sender med dette

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8014 Dep. 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1514-1 15/2073-03.07.2015 Høring - forslag til endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser Vi viser

Detaljer

Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg

Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg 1. Innledning Det oppnevnes et offentlig utredningsutvalg som skal foreta en gjennomgang

Detaljer

Velkommen til KS anskaffelsesseminar Holmen fjordhotell 6-7. september

Velkommen til KS anskaffelsesseminar Holmen fjordhotell 6-7. september Velkommen til KS anskaffelsesseminar 2017 Holmen fjordhotell 6-7. september Nytt om anskaffelser Kristine Vigander og Kristine Røed Brun, KS Advokatene Nyheter offentlige anskaffelser Agenda: Ny stortingsmelding

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012 Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Att. Eivind Stage Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/886-24. februar 2012 Konkurransen i markedene for offentlig tjenestepensjon 1. Bakgrunn Fornyings-,

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser Avslutning av konkurranser Endringer i kontrakten og oppsigelse Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Høst 2017 To måter å avslutte konkurranser

Detaljer

Viser til tidligere sendt fylkesrådsnotat for behandling av ny forordning for kjøp av kollektivtransport på vei og jernbane.

Viser til tidligere sendt fylkesrådsnotat for behandling av ny forordning for kjøp av kollektivtransport på vei og jernbane. Fra: Jonny Berg Sendt: 11.02.2009 Til: postmottak SD Kopi: Emne: Endelig vedtak Troms fylkeskommune - høringsuttalelse ny forordning innkjøp av kollektivtrafikk Hei. Viser til tidligere sendt fylkesrådsnotat

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser Byrådssak 454/16 Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser BYK/INKV ESARK-03-201601643-25 Hva saken gjelder: Nærings- og fiskeridepartementet har sendt

Detaljer

Nye anskaffelsesdirektiver

Nye anskaffelsesdirektiver Monica Auberg Avdelingsdirektør Difis årlige anskaffelseskonferanse 2013 1 Disposisjon 1. Reformprosessen i EU o o o Nytt klassisk direktiv Nytt forsyningsdirektiv Helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en kontrakt med et boligbyggelag der boligbyggelaget påtok seg å opprette et borettslag for omsorgsboliger, drifte borettslaget under byggeprosessen

Detaljer

Innst. 356 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. se Prop. 51 L ( ).

Innst. 356 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. se Prop. 51 L ( ). Innst. 356 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 114 S (2015 2016) Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 97/ 2016 av 29.

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn»

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» Kontrollutvalget Saksbehandler: Even Ediassen, Tom Seljeås, Thomas Benson Deres ref.: Vår ref.: 15/17607/EED Dato: 08.12.2015 NOTAT SAKSNR 34/15 - BRUK AV KONSULENTER, ADVOKATER

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier:

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av behandlingstilbud for rusmiddelavhengige. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde gjennomført reelle forhandlinger fordi klager

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 601 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 601 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 601 &13 Arkivsaksnr.: 13/12464-2 Dato: 06.11.13 HØRING - UNNTAK FRA FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER FOR KJØP AV HELSE- OG SOSIALTJENESTER TIL

Detaljer

Muligheter for dialog i nytt regelverk

Muligheter for dialog i nytt regelverk Muligheter for dialog i nytt regelverk Bente Hagelien Seksjonssjef Avdeling for offentlige anskaffelser Frokostseminar 21. November 2014 Nye EU-direktiver Gjennomføres i Norge innen 1. april 2016 Særlig

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Høringssvar - ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser

Høringssvar - ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Økonomi Innkjøp Nærings- og fiskeridepartementet Dato: 10.02.2017 Postboks 8090 Dep Saksnummer: 16/29612-5 0032 OSLO Deres ref.: Høringssvar - ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 43 24. november 2014 Det faglige hjørnet: En avtale kan godt være løpende, dvs. uten tidsbegrensning. Men det kan ikke være rammeavtale og varigheten må ikke være lenger enn

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

NYE BESTEMMELSER I NY FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG NY FORSKRIFT OM INNKJØPSREGLER I FORSYNINGSSEKTORENE

NYE BESTEMMELSER I NY FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG NY FORSKRIFT OM INNKJØPSREGLER I FORSYNINGSSEKTORENE Høringsnotat NYE BESTEMMELSER I NY FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG NY FORSKRIFT OM INNKJØPSREGLER I FORSYNINGSSEKTORENE 1. INNLEDNING Regelverket om offentlige anskaffelser er under revisjon. Nærings-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): 201605652-5 Vedtaksdato: 09.02.2017 Arkivkode: 100 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Endring av kontrakt Saken gjaldt utvidelse av kontrakt om kvalitetsstyringssystem i forbindelse med kommunesammenslåing. Det ville påløpe betydelige

Detaljer

Høring NOU 2014: 4 - Enklere regler - bedre anskaffelser Høringssvar

Høring NOU 2014: 4 - Enklere regler - bedre anskaffelser Høringssvar Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: THESTEM 601 31.10.2014 S14/2099 L63473/14 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S14/2099 Høring NOU 2014: 4 - Enklere regler -

Detaljer

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 129 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Oslo kommune Velferdsetaten

Oslo kommune Velferdsetaten Oslo kommune Velferdsetaten SPØRSMÅL OG SVAR FRA TILBUDSKONFERANSE 06.11.15 Hva står i loven vedr institusjonsopphold for mennesker med psykiske lidelser? Heldøgnstjenester til personer med psykiske lidelser

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Offentlige anskaffelser Tildelingskriterier og kontraktsvilkår

Offentlige anskaffelser Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Administrasjon og ledelse og organisasjon og ledelse 2017 Tildelingskriterier Hva er tildelingskriterier? Hjemmel foa

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk. Noe ulike

Detaljer

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning høst 2016 Organisering

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Regionreform og offentlige anskaffelser

Regionreform og offentlige anskaffelser Regionreform og offentlige anskaffelser Fagdag: Regionreform og virkninger på systemnivå for fagområdet fylkesøkonomi 9. januar 2018 KS Advokatene v/ advokat Kristine Røed Brun Anskaffelsesregelverket

Detaljer

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Justis- og beredskapsdepartementet EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Normkonferansen 1. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2015

KS Anskaffelsesseminar 2015 KS Anskaffelsesseminar 2015 Kommunesammenslåing og offentlige anskaffelser KS Advokatene v/ Kristine Røed Brun Aktuelle problemstillinger: Kan den nye kommunen tre inn i eksisterende avtaler? Har det i

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Heis og velferd»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Heis og velferd» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Heis og velferd» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Anskaffelsen

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av et ordinært statlig mottak. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS Postboks 7086 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristine Wang Deres ref.: Linda Astor/advokat Kristine Wang Vår ref.: 2015/0033-12

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Bjørns hage og anlegg AS Postboks 222 4367 NÆRBØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0186-7 07.09.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

Entreprisejuridisk seminar 2008

Entreprisejuridisk seminar 2008 Håndhevelsesdirektivet og implikasjoner for norsk rett Entreprisejuridisk seminar 2008 4. september 2008 Advokat Morten Goller mgo@wr.no Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 1 TEMA FOR DAGENS INNLEGG

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk.

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringssvar - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelse, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Utlendingsdirektoratets høringssvar - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelse, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/3107 Vår ref: 14/2555-8/STPE 30.10.2014 Utlendingsdirektoratets høringssvar - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelse, Forenkling

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Regelverksendringer fra 1. januar 2017 VA-dagene i Midt-Norge v/ Audun Ø. Thorshaug, juridisk rådgiver Eierskapsenheten Trondheim kommune Regelverk for anskaffelser FOA (forskriften)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse, der et av tildelingskriteriene var kjennskap til SiteEd og OFGs øvrige løsninger. SiteEd viste seg å være et rammeverk

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Arntzen de Besche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2015/0132-6 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 15.01.2016 Avvisning

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen + Jernbaneverket Kapittel B1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbyderens utgifter i

Detaljer

Målsetningen er å etablere avtaler som dekker geografisk de ulike deler av Norge.

Målsetningen er å etablere avtaler som dekker geografisk de ulike deler av Norge. Innklagede gjennomførte en konkurranse for kjøp av sikkerhets- og beredskapsopplæring. Ettersom dette er uprioriterte tjenester, falt anskaffelsen utenfor forsyningsforskriftens nærmere prosedyreregler.

Detaljer

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av biovarme. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 17-1 (2) bokstav g ved ikke

Detaljer