Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø"

Transkript

1 ÅS SVs PARTIPROGRAM Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø

2 Kjære velger Politikk handler om å velge side. I politikken er det alltid noen som vinner og noen som taper. SV vil gi kommunene 12 milliarder fra regjeringas skattekutt til de rikeste og i stedet bruke dem på barn, ungdom og besteforeldre. Det er mye bra som er gjort i Ås. Det er mange saker partiene er enige om, men det er ulik vilje til å prioritere disse når det kommer til stykket. Dersom SV får bestemme, vil blant annet Søråsjordet bli spart. Utfordringene er samtidig mange: befolkningsvekst og arealplanlegging, klimaendringer, kommunereform, kollektivsatsing, grønn næringsutvikling, skole- og eldreomsorg, idretts- og kulturtilbud, sentrumsutvikling i Nordby, Kroer og Ås, og et tettere samarbeid med NMBU. Disse utfordringene må vi møte på en god måte. De valgene vi tar i dag, avgjør hva slags samfunn vi får i morgen. Vi skal ta kampen for våre hjertesaker, og mot en politikk som legger velferden på anbud og kutter i offentlige tjenester. Vi lover å være en uredd og åpen stemme for venstresida i Ås.

3 Rettferdighet, mangfold og levende lokaldemokrati Ås kommune skal være nær for innbyggerne, med rettferdige og gode velferdstilbud og et aktivt lokaldemokrati. Kristine Lien Skog, 41 år Ordførerkandidat Rettferdig og god velferd Ås sparer seg til fant. Vi må bygge opp gode, effektive og fleksible offentlige velferdstjenester. Alle skal få den oppfølgingen de trenger, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Fellesskapets penger skal gå til velferd for alle og trygge arbeidsvilkår for offentlig ansatte ikke til profitt i private selskaper og store kostnader ved privatisering Styrke kommunens inntektsmuligheter for å sikre en rettferdig fordeling av velferden, blant annet ved innføring av eiendomsskatt Bedre vedlikehold av bygninger og anlegg. Forbedre de lokale vaktmestertjenestene! Ansatte i kommunen skal ha rett til videreutvikling og fulltidsstilling Det skal etableres et fond med støtte til lokale tiltak som styrker lokalsamfunnet Levende, nært og inkluderende lokaldemokrati Avstanden mellom kommunens innbyggere og politiske vedtak er ofte stor. En større nærhet mellom politikerne og innbyggerne vil styrke demokratiet og kommunen. Ås kommunes størrelse er god med hensyn på kompetanse, økonomi og lokaldemokrati. Nei til kommunesammenslåing! Økt interkommunalt samarbeid der det er nødvendig, men med sterkere demokratisk styring Nye arbeidsformer og kanaler for å sikre innspill fra innbyggerne. Kommunens nettsider skal styrke kommunikasjonen mellom innbyggere og folkevalgte Kommunen skal ha et aktivt støtteapparat for frivillig sektor Frivilligsentralen må styrkes og frivillighetens hus må på plass 16 års stemmerett for at ungdommen skal bli hørt

4 Hva mener du om Folkehelse, frivillighet Sykkel og helsetjenester Alle har rett til et trygt, verdig og aktivt liv. God folkehelse er god økonomi Styrket folkehelse og frivillighet Folkehelsen angår oss alle, samtidig som behovene er forskjellige fra person til person. Tilrettelegging for idrett og fritidsaktiviteter for alle er viktig for SV, men det er også viktig å gjøre det enkelt for de som organiserer slike aktiviteter. Opprette frivillighetshus for å støtte og koordinere frivillige lag og foreninger Legge til rette for flerbruk ved utvikling av eksisterende haller og ved eventuelle nybygg Etablere et innendørs- og utendørs svømmeanlegg i gangavstand fra Ås sentrum. Svømmehallene skal være søndagsåpne Fortau, gate, vei og sti- for gange, sykkel, spark og ski Styrke og samle informasjonen om folkehelsetilbud og planlegge samlet løypenett til fots, på ski og til hest Styrke vedlikehold av idretts- og badeanlegg og lysløyper. Sikre preparering av skiløyper. Breivoll skal være for alle med aktiviteter, kulturtilbud, fri ferdsel og tilgang på lokaler for alle kommunens innbyggere Gode helsetilbud til alle aldersgrupper Det er mange utfordringer i Ås tilknyttet helse og eldreomsorg. Ås kan få stor befolkningsvekst i årene fremover, og vi må sikre alle et godt og likeverdig tilbud. Styrke helsesøstertilbudet og det psykiatriske tilbudet på den enkelte barneog ungdomsskole samt Ås videregående skole Forsterke samhandlingen med Ski sykehus og distriktpsykiatriske sentre Alle som ønsker det skal ha rett til enerom på sykehjem. Tiltak som gir de eldre som ønsker det bedre mulighet til å bo i eget hjem. Styrket satsing på seniorsentre, hjemmetjenester og sykehjem. Etablere en eldrekoordinator som formidler informasjon om tilbud og fanger opp individuelle behov

5 Hva mener du om Naturforvaltning og Utdanning arealplanlegging Gode og glade livsbetingelser for mennesker og naturen Eskil Gausemel Berge, 18 år 2.kandidat Arealutviklingen skal være bærekraftig Presset på kommunens arealer er stort. Friluftsområder, biologisk mangfold og dyrka mark er spesielt utsatt. Vi må ta vare på de kvalitetene vi har, og unngå kortsiktige utbyggingshensyn og dårlig planlegging. Nødvendig infrastruktur, aktivt jordvern og kollektivtilbud er absolutte krav for befolkningsvekst. Basere all planlegging på bevissthet om de kvalitetene Ås har og de vi vil videreutvikle Ha et sterkt jordvern i hele kommunen. Blant annet skal Søråsjordene, Kjerringjordet, Dysterjordene og de sentrale jordbrukslandskapene i Nordby bevares Sikre Follomarka og viktige nære friluftsområder. Det skal være varige byggegrenser og grønne belter for viktige landskap og skog Beskytte viktige lokaliteter for sårbare arter og naturtyper Lokalisere befolkningsveksten til områder hvor kollektivtilbudet kan bli godt. Utnytte potensialet for kompakt boligbygging. Kanskje vi skal ha en innovativ og miljøvennlig skyskraper i Ås sentrum? Grunnskolen må gi elevene økt kunnskap om bærekraftige samfunn, og delta i «den naturlige skolesekken» Ås - den bærekraftige universitetskommunen Vi skal møte befolkningsveksten på en bærekraftig måte. NMBU har kompetansen som skal til for å bidra til dette. Ås og NMBU skal være nære for hverandre. Ledelsen i kommunen og ved universitetet skal sørge for samordnet planlegging og utvikling Aktiv planlegging for utbygging i Ås også med boliger og tilbud til studenter. Det skal igangsettes en design/arkitektkonkurranser blant studenter og ansatte på NMBU som skal følges opp i det videre planarbeidet Sentrum skal tilby basistjenester til innbyggerne og studenter, 1. etasje skal fortrinnsvis benyttes til servicefunksjoner/handel/kafeer Det skal etableres en gågate/miljøgate. Bedre flyt av myke trafikanter fra den ene til den andre siden av jernbanen Samarbeide med NMBU-miljøet om bærekraftig næringsutvikling Ås kommune skal etablere vennskapsavtaler med andre viktige universitetsbyer for NMBU

6 Hva mener du om Forbruk og Arbeidslivklimahensyn Vi må ta miljøvennlige valg Forbruket skal ikke belaste naturmiljøet vårt Vann og vassdrag forurenses av avløpsvann, punktutslipp, og avrenning fra harde flater og landbruket. Biltrafikken forurenser og plager folk med støy. Vårt høye forbruk innebærer uakseptabel ressursbruk, naturødeleggelse og store avfallsmengder. Den positive utvikling av vannkvaliteten i kommunens vassdrag må fortsette. Målet er å få badevannskvalitet i Årungen! Full stopp for kjøpesenterutvikling utenfor etablerte tettsteder Redusere avfallsmengden og øke kildesorteringen. Styrke ordninger for gjenbruk. Kommunen må styrke miljøkriteriene ved sine innkjøp og bli en fair-tradekommune Få til et yrende lokalt fritidstilbud, så behov for reiser og ressursbruk reduseres Kommunens kantiner og kjøkken skal ha minst 20 prosent økologisk mat. Det skal være gratis økologisk melk og frukt på skolene Ås skal være klimanøytral innen 2030 Menneskeskapte klimaendringer truer naturgrunnlaget og livsgrunnlaget vårt. Ås kommune må være en foregangskommune. Befolkningsveksten må ikke føre til økt bilbruk. Innføre bysykkelordning i Ås sentrum Det skal være billig, enkelt og attraktivt å reise kollektivt. Hyppigere avganger, og styrking av tilbudet mellom ulike deler av kommunen Det skal være attraktivt å sykle og gå. Vi skal ha veier med separate løsninger for syklende og gående, trygge skoleveier, gode og trygge oppstillingsplasser for sykler og utleie av elsykler Etablere ladestasjoner for elbil på sentrumsnære parkeringsplasser. Kommunens egne biler skal gå på fossilfritt drivstoff Krav om effektiv energibruk og miljøvennlig bygg, etablere solceller på offentlige bygninger Revidere og sikre oppfølging av kommunens klimahandlingsplan

7 Hva mener du om Skole og utdanning Utdanning Et trygt, godt og mangfoldig skoletilbud Saroj Pal, 55 år 3.kandidat Gode skoler og utvikling basert på dagens struktur og muligheter Det er viktig med lokal tilknytning til skoler og en forutsigbarhet for elever og foreldre. Flest mulig bør ha gangavstand til skolen. En ny skoledag med flere lærere, fysisk aktivitet, sunn mat og hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen Utbyggingen av skoler må planlegges i forkant av befolkningsutviklingen og sikre gode skoler med gang- og sykkelavstand for flest mulig Utvikle undervisningssamarbeidet mellom grunnskolene, videregående skole og universitetet Utbyggingen av skoler skal ta utgangspunkt i dagens struktur. Vurdere muligheter for økt samarbeid mellom skolene Skolene skal ha høy standard, med gode utearealer og tilgang til læringsarenaer utenfor skoleområdet. Styrke kapasitet, status og ansvar for vaktmestere og renholdere En skole der elever finner seg godt til rette og lærere får nok tid og ressurser for å sikre et godt læringsmiljø Trygghet og tilhørighet er grunnpilaren for å tilegne seg kunnskap og bli ansvarlige samfunnsborgere. Faglig dyktige og dedikerte lærere er det aller viktigste vi kan tilby våre elever. Et støtteapparat for elever som er der når elevene trenger dem Aktiv forebygging og håndtering av mobbing Gratis lunsj for alle skolebarn Et godt og variert etterutdanningstilbud og støtteapparat for lærere En ledelse og administrasjon som følger opp og legger til rette slik at lærerne kan utføre arbeidet sitt på en fleksibel og god måte Redusere normerte prøver, rapportering og andre tidstyver til et minimum

8 Kreativt og levende arbeidsmarked og næringsliv Ås er avhengig av et aktivt og variert arbeidsliv i kommunen. Utstillingsvindu for grønn næringsutvikling Ås kommune er i vekst, noe som skaper rom for ny næringsutvikling. Vi må arbeide aktivt for næringsutvikling i samarbeid med NMBU. Vi må også tilrettelegge for lokale etablerere. Utarbeide en plan for næringsutvikling. Legge til rette for grønn næringsutvikling i samarbeid med NMBU Tilrettelegge for lokale nyetablerere og utvikling av eksisterende bedrifter Tilby et felles kontorlandskap for grundere og etablerere Styrke markedet for lokalt næringsliv og nisjeaktører for å minimere handelslekkasje og pendling ut av kommunen Raveien-kvartalet bør utvikles basert på planene fra arkitektkonkurransen Europan Et trygt og sikkert arbeidsliv med muligheter for alle Arbeid er grunnpilaren i samfunnet vårt. Ås har mange arbeidsplasser og befinner seg i landets største arbeidsmarkedsregion. En del faller utenfor arbeidslivet. Arbeidstageres rettigheter blir utfordret også fra den blåblå regjeringen. Kommunalt ansatte skal ha gode lønns- og videreutdanningsmuligheter og rett til heltidsjobb Garantere arbeidsrettighetene til kommunens arbeidstagere uansett sentrale endringer. Styrke tilbudet til arbeidsledige og uføre, videreutvikle «aktiv på dagtid» Styrke oppfølgingen av unge som faller fra videregående opplæring Etablere lærlingeplasser for ungdom i samarbeid med lokalt næringsliv Styrke forholdene for pendlerne med bedre tog- og bussforbindelser

9 Hva mener du om Mangfold og inkludering Utdanning Forskjeller i levemåte, kultur og livssyn beriker vårt lokalsamfunn. Vi må skape et fellesskap tuftet på dette mangfoldet. Roberto Puente Corral, 37 år 4.kandidat En mangfoldig kulturell identitet Ås er en universitetsbygd med lange tradisjoner som hjem og arbeidssted for innflyttere. Ås skal bidra til utveksling av kunnskap og ressurser mellom ulike minoriteter for å styrke vårt lokalsamfunn. Øke kulturutvekslingen gjennom arbeidet i skolen, frivillighetsetaten og i samarbeid med NMBU Sikre livssynsnøytrale seremonilokaler Etablere en vennskapskommune i sør Etablere en ærespris for lag og foreninger som bidrar til lokalmiljøet Innflyttere skal ønskes velkommen og delta i lokalsamfunnet Ås har lenge vært en av Norges største innvandrerkommuner. Innflyttere er en berikelse for kommunen. Kommunen skal være en aktiv vertskommune for flyktninger. Styrke integreringen av barn og unge, blant annet i barnehager, skoler og gjennom fritidstilbud Tilby boliger og aktiviteter for flyktninger som sikrer inkludering og aktiv deltagelse i lokalsamfunn og arbeidsliv Satse på innvandrerkvinner for å styrke inkluderingen i lokalsamfunnet Styrke opplæringstilbudet til fremmedspråklige og fremmedkulturelle Bjørnebekk asylmottak skal være et foregangsmottak for flyktninger

10 Levende kultur og lokalsamfunn Kulturlivet skal være et møtested på tvers av kultur, religion, alder og bakgrunn. Alle skal ha rett til et godt kulturtilbud i nærmiljøet sitt. Mål 1: Ås skal være kunstnerbygda i Follo Ås har alltid hatt identitet som skaper og formidler av kunst. Et yrende lokalt kunstmiljø, miljøene på NMBU og historiske internasjonale anerkjente kunstnere gjør at vi har mye å bygge videre på. Viktige kulturelle møteplasser må videreutvikles i alle bygdesentra i Ås: Nordby, Kroer og Ås sentrum Kulturhuset i Ås må sikres og videreutvikles som kommunal møteplass for kultur og frivillighet, og være en aktiv samarbeidspartner for kunstnere og det frivillige kulturlivet Etablere et kunstsenter i Ås sentrum i samarbeid med frivillige- gjerne med utgangspunkt i Odd Tandberg sin kunst Utvikle universitetskommunen Ås som vertskommune og ved å styrke integreringen av kulturtilbudene Mål 2: Alle skal ha muligheter til opplæring og kulturelle opplevelser Kultur handler om livskvalitet, og inspirerer, irriterer og utvikler oss som mennesker. Kulturskoletilbudet skal inn i SFO og være tilgjengelig på skolene Øke antall plasser i kulturskolen og redusere egenbetalingen. Sikre at lavtlønnede får tilgang på flere plasser i kulturskolen og nedsatte priser på instrumenter Gode lokale treffsteder og aktiviteter for ungdom og eldre Bibliotekene skal utvide sine åpningstider Skolene og barnehagene skal ha bedre tilgang på tilbud fra biblioteket

11 Hva mener du om Sentrumsutvikling Utdanning og jordvern Ås SV vil ikke bygge ned Søråsjordet. NMBU vil ikke bygge ned sin dyrkamark. AP, H, FrP og KrF bestemte i 2011 at 100 dekar av Søråsjordet, som du ser på bildet, skulle bygges ut til næringsutvikling og offentlige formål. I 2015 har det samme flertallet, untatt KrF, foreslått å omdisponere en enda større del av Søråsjordet til sentrumsformål. Søråsjordet er de dyrkede områdene mellom Ås sentrum og universitetet. Områdene nærmest Drøbakveien eies av NMBU, og blir i dag brukt som forsøksfelt og klimamålestasjon. Klimaforskningen med de lange måleseriene mister sin verdi om området blir bygget ut. På vinterstid er det skiløyper på jordet og videre til Vestby. SV støtter en fremtidsrettet sentrumsutvikling, uten å ødelegge det vi liker i dagens Ås. SV vil bremse veksten og utnytte bedre alternativer for utbygging før matjord bygges ned. De åpne, grønne områdene er en del av Ås varemerke. De gir kvalitet til sentrum. Forbindelsen mellom sentrum og universitetet bør være en god gang- og sykkelforbindelse, ikke en bebyggelse som stenger oss ute fra kulturlandskapet. SV mener Søråsjordet er kommunens varemerke. Vi må ta vare på matjorda og spille på lag med NMBU. -Ta kampen for jorvernet -

12 Samfunn Hva mener du med om små forskjeller er de Utdanning mest bærekraftige. Lokaldemokrati Nei til tvangssammenslåing av kommuner Ønsker du et varmere samfunn og en kaldere klode? Innmelding kan du gjøre på Kontakt Ås SV på Foto: Hege Irene Frantzen. Istockphoto.com, Kjell Kongsten Design: Frode Åkenes-Johnsen

PROGRAMKOMITEENS FORSLAG

PROGRAMKOMITEENS FORSLAG AKERSHUS SV FYLKESPROGRAM 2015-2019 Hva vil du? Omslagsbilde kommer PROGRAMKOMITEENS FORSLAG Kollektivtrafikk Et raskt, effektivt og miljøvennlig kollektivtilbud gir størst frihet og skal være for alle.

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene

Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene Redaksjonkomiteen sin innstilling Sak 2 Fylkesprogram Forslag 2.1 Anders Ekeland (4) Se vedlegg 1 Konsekvent bytte klimanøytralt med fossilfritt.

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030.

OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030. OM VESTBY KOMMUNE. Vestby kommune er en veldrevet, dynamisk kommune med flott beliggenhet mot sjøen, god infrastruktur og mange muligheter for videre utvikling. Vestby kommune har vokst enormt de siste

Detaljer

ARENDAL PROGRAM 2015-2019

ARENDAL PROGRAM 2015-2019 ARENDAL PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune Nesodden har gode oppvekstmiljøer, vakker natur, samhold og en befolkning med mange ressurser. Vi i SV vil ta vare på og utvikle dette gode lokalsamfunnet, og samtidig NESODDEN arbeide SV for at flest

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer