Regionsamlinger våren mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei"

Transkript

1 Regionsamlinger våren mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1

2 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl Velkommen til Trondheim v/ utdanningsdirektør Lasse Arntsen Mål for dagen. v/ Eli Karin Flagtvedt, Utdanningsdirektoratet Kl Brukes handlingsrommet i dagens fag- og timefordeling? v/ Utdanningsdirektoratet Kl Praksiseksempel «Passivhus aktiv læring. Fremtidens standard?» v/ Tarjei Moen, rådgiver ved Fagenhet for videreg. opplæring, Sør- Trøndelag fylkeskommune Kl Kl Pause Fleksibilitet i fag og timefordeling i videregående opplæring, muligheter og utfordringer med praktiske eksempler på hvordan den nye fleksibiliteten kan brukes. v/ Utdanningsdirektoratet Kl Kl Kl Kl Kl Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Lunsj Gjennomgang av tilbudsstrukturen i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram status og fremdrift v/ Utdanningsdirektoratet Tiltak som skal bedre elevens gjennomføring Kvalifisering til Vg3 eller læreplass: forsøk med fire modeller, prosjekt til fordypning, eventuelt andre tiltak v/ Utdanningsdirektoratet Oppsummering og avslutning v/ opplæringsdirektør Inger Christensen, Sør-Trøndelag fylkeskommune 2

3 Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei, Dagens regelverk Skoleeiers handlingsrom Hvilket regelverk har vi? 3

4 Opplæringsloven med forskrifter Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) vedtatt Forskrift til opplæringsloven ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i opplæringsloven. Forskriften har vært endret mange ganger siden den ble fastsatt. Opplæringslovens formål 1-1 Det viktigste fra bestemmelsen er: Formålsbestemmelsen omtaler skolenes og lærebedriftenes samfunnsmandat. Bestemmelsen understreker opplæringens rolle som både kulturbærer og kulturskaper Den presiserer hvilke verdier som skal ligge til grunn for opplæringen i skole og lærebedrift Skolen skal forberede elevene, lærlingene og lærekandidatene på å møte og skape et mer likestilt samfunn Elevene, lærlingene og lærekandidatene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Skolen skal samarbeide med hjemmet. 4

5 Forts. opplæringslovens formål 1-1 Elevene, lærlingene og lærekandidatene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. De skal lære å tenke kritisk, handle etisk og miljøbevisst. Bestemmelsen slår fast at elevene, lærlingene og lærekandidatene både skal ha medansvar og rett til medvirkning. Skolen og lærebedriften har ansvar for at alle elever, lærlingene og lærekandidater blir møtt med tillit, respekt og krav, og de skal gis utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides. Forholdet til forvaltningsloven Forvaltningsloven har regler om saksbehandling, f. eks vedtak, begrunnelse, klage, taushetsplikt, forskrifter mv. 5

6 Innhold og omfang av opplæringen I opplæringsloven er det gitt bestemmelser om: omfanget av opplæringen og departementet er gitt hjemmel til å gi forskrifter om samlet tid til opplæring i grunnopplæringen, jf. 3-2 innholdet i opplæringen og departementet er gitt hjemmel til å gi forskrifter om fag, om mål for opplæringen, om omfanget av opplæringen i fagene, jf. 3-4 Læreplanverket for Kunnskapsløftet LK06 LK06 har status som forskrift. LK06 omfatter: den generelle delen av læreplanen prinsipper og retningslinjer for opplæringen læreplanene i fag fag- og timefordeling 6

7 Tilbudsstrukturen i videregående opplæring Tilbudsstrukturen er ikke en del av Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Tilbudsstrukturen er forskrift, jf Rundskriv Udir -1-20XX Rundskriv Udir-1-20XX inneholder både informasjon om forskriftsbestemmelser og veiledning. Vedlegg 1 om fag- og timefordelingen og vedlegg 2 gir informasjon om tilbudsstrukturen som er forskrifter. Oppdateres hvert år. Bestemmelser som bare er «hjemlet» i rundskriv: - mulig å omdisponere inntil 25 % av timene fra fag for enkeltelever 7

8 Retningslinjer for føring av dokumentasjon Utdanningsdirektoratet utarbeider retningslinjer for å vise hvordan vitnemål og kompetansebevis i videregående opplæring skal føres. Retningslinjene oppdateres hvert år. Rådgivning 8

9 Rådgivning Elever har rett til nødvendig rådgivning om: - utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg - sosiale spørsmål Handlingsrommet 9

10 Tilpasset opplæring Alle elever skal få tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring skal skje innenfor den ordinære opplæringen og er ikke en individuell rettighet for den enkelte elev. Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen og skal gjennomsyre all opplæring. Tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og spesialundervisning. Skoleårets lengde Fylkeskommunen står fritt til å fastsette antall skoledager så lenge de er fordelt på minst 38 uker som er plassert innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. Skoleruta skal fastsettes som forskrift. 10

11 Periodisering innenfor et år Skolen kan velge å periodisere opplæringen i et fag. Da er det viktig at læreren tenker gjennom hvordan hovedområder som blir avsluttet på et tidlig tidspunkt, skal vurderes ved fastsettelse av standpunktkarakteren. Når læreren vurderer elevenes kompetanse ved slutten av opplæringen, vil eleven ha kompetanse og ulik grad av måloppnåelse innenfor ulike deler av faget. Omdisponering av inntil 25 % av timetallet i fag for enkeltelever Skoleeier kan omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag for enkeltelever. Omdisponeringen skal kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for eleven. Den enkelte elev eller forelder må samtykke til omdisponeringen. Omdisponeringen av timer forutsetter at eleven får opplæring i alle kompetansemålene i læreplanene for fag. Hvis eleven ikke skal få opplæring i alle kompetansenemålene, må regelverket for spesialundervisning følges. 11

12 Omdisponering av inntil 25 % av timetallet i fag for enkeltelever forts. Skoleeier kan ikke omdisponere timer for hele grupper av elever eller skoler. Omdisponeringen er ikke en rettighet, men forutsetter en administrativ beslutning, ikke et enkeltvedtak. Skoleeier avtaler omdisponering av timer skriftlig med eleven eller foreldrene. Avtalen skal vanligvis ikke vare lenger enn for ett skoleår av gangen og med utgangspunktet i timetallet i fagene på hvert årstrinn. Oppsummering: Innenfor dagens regelverk, er det et handlingsrom for skoleeier og skoler. Bruker dere handlingsrommet? 12

13 Opplæring i samisk trinn: Elever som følger Kunnskapsløftet - Samisk Egen fag- og timefordeling for elever som følger Kunnskapsløftet - Samisk. Fleksibel pott på 108 timer som kan brukes til fremmedspråk eller til å styrke opplæringen i første- og/eller andrespråket. Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige kompetanse i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal få opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller særskilt opplæring etter ordinær læreplan i norsk. Når elevene har tilstrekkelig ferdigheter i norsk, skal de følge den ordinære læreplanen i norsk. Elever som har rett til særskilt språkopplæring har også etter behov, rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring (opplæring i fag på to språk). Morsmålsopplæringen skal følge læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Når elevene er i stand til å følge den ordinære opplæringen på norsk, har de ikke lenger rett på opplæring i morsmål. Morsmålsopplæringen kommer i tillegg til den vanlige opplæringstiden og gis innenfor en lokalt fastsatt timeramme. 13

14 Bruk av læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Det er utarbeidet læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Elever med et annet morsmål enn samisk og norsk, som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 3-12 kan få opplæring etter denne læreplanen hvis de ikke har tilstrekkelige kompetanse til å følge opplæringen etter den ordinære læreplanen i norsk. Når elevene har oppnådd tilstrekkelig kompetanse i norsk, skal de ha opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Det er utviklet kartleggingsmateriell i tilknytning til læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Midlertidig fastsatt læreplan for elever kort botid Elever på Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram som følger opplæring etter midlertidig fastsatt læreplan for elever med kort botid i Norge, skal ha standpunktvurdering i samsvar med denne læreplanen. «Det er imidlertid allerede fastsatt at de elevene som kommende skoleår får opplæring etter den midlertidig fastsatte læreplanen, også vil kunne få opplæring og ev. sluttvurdering etter denne læreplanen ut resten av videregående skole, dvs. som elev på Vg2 og Vg3.» 14

15 Innføringstilbud Fylkeskommunen kan organisere særskilte opplæringstilbud/ innføringstilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler. Ordningen med innføringstilbud er frivillig for skoleeier og gjelder bare for nyankomne elever. Opplæring i et innføringstilbud må fremgå av den enkelte elevs enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven I enkeltvedtaket om innføringstilbud kan det gjøres avvik fra læreplanverket for den aktuelle eleven. Dette innebærer at det kan gjøres avvik fra læreplanene, fag- og timefordelingen og halvårsvurdering, ikke sluttvurdering. Dette kan bare gjøres på bakgrunn av den enkelte elevens behov og kun i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta elevens behov. Skolen/skoleeier må informere om eventuelle konsekvenser ved avvik fra læreplanverket. Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter Elever fra språklige minoriteter kan bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. Disse timene kommer i stedet for 280 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Timetallet til styrket opplæring i norsk og engelsk kan fordeles over tre år. 15

16 Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter forts. Vilkåret for at en elev kan gis anledning til en slik omdisponering av timer fra timer til valg av programfag, er at eleven (ved inntaket) fylte de generelle vilkårene for inntak til videregående opplæring i opplæringsloven 3-1, og at vedkommende i tillegg har: - mangelfull norsk grunnskoleopplæring på grunn av få års opphold i landet - en språk- og kulturbakgrunn som er fjern fra den norske og som medfører behov for særlig tilrettelegging ut fra dette - forutsetninger for å kunne ta videregående opplæring og oppnå studiekompetanse på - tre år ut fra denne tilretteleggingen I tillegg kan disse elevene, dersom det er aktuelt: - nytte den privatistordningen som er gjort greie for under fellesfaget fremmedspråk - om nødvendig få opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Fremmedspråk som privatist Elever som ønsker det kan i stedet for å følge opplæringen i fremmedspråk, oppfylle kravet om fremmedspråk ved å ta eksamen som privatist i ett av språkene som eleven ikke får tilbud om opplæring i. Det er bare privatisteksamen for de språkene Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det kan gis opplæring i. 16

17 Fag- og yrkesopplæring Bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Noen bestemmelser i opplæringsloven med forskrifter gjelder bare for fag- og yrkesopplæringen: - videregående opplæring i bedrift - egne regler for vurdering - særskilte bestemmelser for fag- og svenneprøven og kompetanseprøven - formidling til læreplass - godskrivningsregler 17

18 Ulike veier til fag- /svennebrev og yrkeskompetanse 5 Eksamen Læretid i bedrift Vg2 Vg3 Vg2 F e l l e s f a g Læretid i bedrift Vg1 Vg1 Vg1 F e l l e s f a g Læretid i bedrift Praksiskandidater Ansvar 18

19 Ansvar for opplæringen Fylkeskommunen skal oppfylle retten til videregående opplæring for alle som er bosatt i fylkeskommunen. Fylkeskommunen er også ansvarlig for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i barnevern- og helseinstitusjoner. Forsvarlig system Fylkeskommunen, har ansvaret for at opplæringsloven med forskrifter blir fulgt, og må ha et system som sikrer dette. Systemet må være i stand til å avdekke lovbrudd og sørge for at tiltak blir satt i verk slik at feil rettes opp. For at systemet skal være forsvarlig, må det sikre en jevnlig vurdering av virksomhetenes forhold til lov og forskrifter. 19

20 Tilsynsmyndighet og klageinstans Fylkesmannen fører tilsyn med at fylkeskommunene oppfyller de pliktene de er pålagt etter opplæringsloven med forskrifter. Fylkesmannen er klageinstans for noen enkeltvedtak i videregående opplæring. Lokale eksempler 20

21 Nytt regelverk fra Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring I Meld. ST. 20 ( ) foreslår departementet at fag- og timefordelingen i videregående opplæring blir veiledende på trinn innenfor rammen av det totale timetallet. Ordningen skal gjelde fra

22 Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Bakgrunn. Hva innebærer fleksibiliteten: Forskrift til OPL 1-3 Lokal forskrift Veiledning til fleksibiliteten: Praktiske eksempler på bruk av fleksibiliteten Yrkesfaglige utdanningsprogram Studieforberedende utdanningsprogram Økt fleksibilitet i fag- og timefordelingen Bedre gjennomføring? Alternative tilbud for grupper av elever Skoleeier økt handlingsrom 22

23 Frafall Vg3 påbygging Frafall i videregående opplæring Eksempel fra Troms fylkeskommune 23

24 Bakgrunn for å åpne for mer fleksibilitet i videregående opplæring Dagens ordning Kan ikke fravike nasjonal fag- og timefordeling, fagene er lagt til bestemte trinn; Vg1, Vg2 og Vg3. Skoleeier må søke om forsøk eller delta i utprøving dersom de ønsker å tilby alternative løp for grupper av elever. Mange fylkeskommuner har tilbud som avviker fra nasjonal fag- og timefordeling: for eksempel TAF, vekslingsmodell og tilbud om alternative veier til generell studiekompetanse for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram, Hensikten med å innføre fleksibilitet i fag- og timefordelingen Skoleeier får et større handlingsrom. Skoleeier må ikke søke om forsøk eller delta i utprøving dersom de ønsker en annen fordeling av fag og timer enn i den nasjonale fag- og timefordelingen. Skoleeier kan tilby alternative løp for opplæring i skole og i bedrift som legger til rette for mer tilpassede tilbud for grupper av elever. 24

25 Nytt tredje ledd i 1-3 i Forskrift til opplæringsloven Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring I prosess «Skoleeigaren kan leggje fag på andre trinn enn det som er fastsett i fag- og timefordelinga. Skoleeigaren pliktar å ta omsyn til progresjonen i faga og må også tilby ordinære løp. Elevar som ønskjer eit ordinært løp, skal ha rett til det innafor fylket. Dette gjeld ikkje dersom skoleeigaren berre gjer ei mindre endring i timefordelinga for enkelte av fellesfaga. Skoleeigaren gir forskrifter om fag- og timefordelinga for Vg1, Vg2 og Vg3 der det kjem fram på kva trinn dei ulike faga skal liggje. Kravet i 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.» Hva innebærer fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Fagene kan tas i en annen rekkefølge og på andre trinn enn det som er beskrevet i dagens fag- og timefordeling, gjelder både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Skoleeier må vedta en lokal forskrift, bl.a. for å ivareta elevenes rettigheter. Opplæringens lengde er 3 år, åpner ikke for kortere løp. 25

26 Fagene kan tas på andre trinn enn i tabellene i forskrift om fag- og timefordelingen Når fag flyttes mellom trinn, skal progresjonen i faget sikres. Fag må tas i den rekkefølgen som framgår av læreplanen. Det er bare anledning til å flytte hele fag mellom trinn. Det er ikke anledning til å dele et fag opp i mindre deler enn det som fremgår av læreplanen. Elever på yrkesfaglig utdanningsprogram kan for eksempel følge modellen for studieforberedende utdanningsprogram i norskfaget, dvs. at de har timer i stedet for timer. Elever på studiespesialiserende utdanningsprogram kan starte med programfag på Vg1. Alternative løp og ordinære løp Det er et vilkår for å ta i bruk fleksibiliteten at skoleeier, innenfor fylket, også tilbyr det ordinære løpet som en del av sin tilbudsstruktur. Skoleeier må tilby ordinær 2+2-modell med læretid og fag- eller svennebrev, ikke bare lokale varianter som gir en yrkesfaglig vei til studiekompetanse, uten mulighet for læretid og fag- eller svennebrev. 26

27 Mindre endringer i fag- og timefordelingen regnes som ordinært løp Elever som ønsker et ordinært løp (innenfor et av tre valgte utdanningsprogram) skal ha rett til det innenfor fylket. Mindre endringer i fag- og timefordelingen regnes som ordinære løp. For eksempel: engelsk og norsk over ett år på yrkesfaglige utdanningsprogram og programfag på Vg1 på studiespesialisering. Oppsummering: Fleksibilitet skal gi et økt handlingsrom. Hvilke utfordringer ser dere med å gjøre bruk av fleksibiliteten? 27

28 Utfordringer ved å tilby alternative løp Elevene må være klar over at alternative løp kan føre til færre valgmuligheter på Vg2 og Vg3. Fylkeskommunene har pekt på at det er utfordrende å ivareta elever på alternative løp når de: «Hopper av» etter Vg1 eller Vg2 Mangler fag Ønsker å ta fagbrev/svennebrev i stedet for treårig løp til studiekompetanse Mangler fag Mottakerskolen/fylket må tilrettelegge for disse elevene. Lokal forskrift 28

29 Lokal forskrift I forskriften 1-3 siste ledd er det fastsatt at den alternative fag- og timefordelingen skal fastsettes som forskrift. «Skoleeigaren gir forskrifter om fag- og timefordelinga for Vg1, Vg2 og Vg3 der det kjem fram på kva trinn dei ulike faga skal liggje. «Hvordan? Krav til prosess Det er fylkeskommunen som fastsetter forskriften. Dette betyr fylkestinget, med mindre det er delegert. Saksbehandlingskravene finnes i forvaltningsloven 37 flg. Forskrift er regulert i fvl. 2. Bestemmelsene i fvl. 37 flg. gjelder Gjelder for vedtakelse, endring og oppheving Konsekvenser Utredningsplikt, jf. fvl. 37 Formkrav til forskriften, jf. 38 Forskriften må kunngjøres, jf

30 Lokal forskrift forts. Elevenes rettigheter må ikke innskrenkes i de lokale forskriftene. Elever som ønsker et ordinært løp har rett på det (innenfor et av tre valgte utdanningsprogram). Elevene har ikke rett på et ordinært tilbud ved en bestemt skole, men innenfor fylket. Fagene må tas i den rekkefølgen som framgår av læreplanen. Det er bare anledning til å flytte hele fag mellom trinn. Lokal forskrift forts. Den lokale forskriften skal inneholde en oversikt over: - den «lokale fag- og timefordelingen; dvs på hvilke trinn de ulike fagene ligger - en tabell som viser den alternative fag- og timefordelingen - hvor den alternative fag- og timefordelingen tilbys - hvor i fylket det blir tilbudt ordinære løp Hvordan inntaket gjennomføres må ses i sammenheng med reglene om inntak i forskriften kapittel 6 og 6A og den lokale forskriften om inntak som fylkeskommunen også må utarbeide. 30

31 Lokal forskrift forts. Det er skoleeiers ansvar å sørge for at den lokale forskriften er samsvar med regelverket. Beslutninger truffet med hjemmel i en forskrift som er i strid med regelverket vil kunne bli ugyldige. Det er fylkesmennene som etter opplæringsloven har veiledningsansvar på regionalt nivå i forhold til regelverket og det vil være mulig å be om veiledning i utarbeidelsen av den lokale forskriften. Fylkesmannen er også tilsynsmyndighet og vil derfor kunne underkjenne forskriften dersom det viser seg at fylkeskommunene har gått for langt eller lagt feil regelverksforståelse til grunn. Lokal forskrift forts. Endringer i lokale forskrifter må følge den ordinære saksgangen for endring av forskrift, dvs. at alt som utgangspunkt skal ut på høring. Skrivefeil eller åpenbare inkurier vil kunne rettes uten høring. Hensikten med lokal forskrift: tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet forutsigbart transparent handlefrihet for fylkeskommunene 31

32 Kunngjøring Må oppdateres etter tilbakemelding fra Kd Veiledning til fleksibilitet i fag- og timefordelingen 32

33 Veiledning til bestemmelsen om fleksibilitet, eksempler på bruk av fleksibiliteten Innledning: Hva innebærer fleksibiliteten I prosess Lokal forskrift Utfordringer Eksempler: Yrkesfaglige utdanningsprogram: Alternative veier til studiekompetanse Vekslingsmodell TAF/YSK Alternativ 2+2-modell Studieforberedende utdanningsprogram: Alternative løp VEILEDNING Yrkes og studiekompetanse YSK TAF Eksempler: Svennebrev som tømrer og fordypning i matematikk og fysikk Fagbrev som elektriker med fordypning i matematikk og fysikk Fagbrev som helsefagarbeider og fordypning i matematikk og fysikk Fagbrev i TIP og fordypning i realfag 33

34 Dobbelkompetanse Helsearbeider+realfag VEILEDNING 3-årig løp til studiekompetanse på yrkesfaglige utdanningsprogram Eksempler: Design og håndverk TIP-Kjøretøy Helsearbeiderfaget Naturbruk 34

35 Design og håndverk, studiekompetanse med fordypning i design og tekstil Flytting av fag: Norsk, matematikk, engelsk og naturfag er flyttet og følger studieforberedende modell. Prosjekt til fordypning er flyttet fra Vg2 til Vg3. Vurdering: praktisk tverrfaglig eksamen gjennomføres midt i tredje opplæringsår (uke 4). Må oppfylle kravet til uttrekke på Vg3 påbygging År Fag ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Produksjon 337 (DHV1001) Kvalitet og 140 (DHV1002) dokumentasjon Produksjon og 337 materialer Design og 140 produktutvikling Programfag ST 140 (SAM3028) Entreprenørskap Prosjekt til fordyping* Matematikk* 140 (MAT1011) 84 (MAT1015) Norsk 113 (NOR1201) 112 (NOR1208) 168 (NOR1211) Engelsk 140 Naturfag* 140 (NAT1002) Samfunnsfag 84 (SAF1001) Historie 140 (HIS1003) Kroppsøving 56 (KRO1004) 56 (KRO1005) 56 (KRO1006) SUM årig løp til studiekompetanse VEILEDNING Vekslingsmodeller yrkesfaglige utdanningsprogram Eksempler: Helsearbeiderfaget Frisør Kjøretøy Tømrer 35

36 Vekslingsmodell Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk Tømrer Flytting av fag: Opplæringen gjennomføres i sin helhet i bedrift. 280 av 954 programfagstimer gjennomføres i bedrift i år 1 og 2. Hele PTF eller de «sparte» 280 timer programfagressurs til oppfølging i bedrift i år 1 og 2 legges ikke ut. De legges inn igjen i år 3 og 4, der noe av opplæringen i lærefaget er lagt til skole (hvit pil). Opplæring i bedrift fra Vg1 VEILEDNING - Alternative modeller i studieforberedende utdanningsprogram Eksempler: «Europalinjen» «Forskerlinjen» «Sciencelinjen» Forsering av fag matematikk 36

37 Studiespesialisering: Forsering av matematikk 37

38 Har dere innspill eller spørsmål? 38

39 Elever i videregående opplæring gvg3+ Vg4 Oppfølging av Meld. St. 20 På rett vei Endringer i tilbudsstrukturen i videregående opplæring Programområde for formgivingsfag Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Rett til Vg4 påbygging Gjennomgang av tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram 39

40 Programområde for formgivingsfag Programområde for formgivingsfag Nytt utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Bakgrunn: Skoleåret var elevtallet på formgivingsfag halvert sammenliknet med R 94. Evalueringen av Kunnskapsløftet pekte på at mange mente at formgivingsfaget var blitt «gjemt» på utdanningsprogram for studiespesialisering. Formgivingsfag hadde en annen fag- og timefordeling enn de øvrige programområdene i Utdanningsprogram for studiespesialisering. 40

41 Nytt utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur - Status Programområde for formgivingsfag skal etableres som et eget studieforberedende utdanningsprogram: Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Innføres på Vg1 fra Fag- og timefordelingen opprettholdes, men utdanningsprogrammet får 2 felles programfag over tre år og 6 valgfrie programfag på Vg2 og Vg3 nivå. Læreplangrupper er nedsatt: Revisjon av læreplaner Noen nye valgfrie programfag 41

42 Endringer i Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Bakgrunn: Omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program. Ivareta yrkesfagene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon innenfor strukturen for yrkesfaglige utdanningsprogrammer: Fotograffaget (svennebrev) Mediedesign (yrkeskompetanse) Mediegrafikerfaget (svennebrev) Status - Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Utdanningsdirektoratet anbefaler på grunnlag av høringen: Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon gjøres om fra et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram. Yrkesfagene fotograf, mediegrafiker og mediedesigner inngår i gjennomgangen av tilbudsstrukturen for yrkesfaglige utdanningsprogram. Fag- og timefordelingen i det studieforberedende utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon blir som for idrettsfag og musikk, dans og drama, men får to felles programfag i hvert av de tre årene og et valgfritt programfag på Vg2 og to valgfrie programfag på Vg3. Det vil bli utviklet nye læreplaner når beslutningen fra departementet foreligger. Det er ikke bestemt når endringene trer i kraft. 42

43 Rett til Vg4 påbygging fra og med skoleåret 2014/2015 De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året de fyller 24 år, har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse (Vg4). Retten gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere. Praksiskandidater og de som ikke har bestått alle fellesfag, jf. forskrift til opplæringsloven 3-67 tredje ledd, er ikke omfattet av retten til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse. Fag- og timefordelingen omfatter fellesfagene: matematikk, naturfag, norsk og historie (23/30). Diskuter. Fordeler og ulemper Rett til Vg4 påbygging Flytte programområde for formgivingsfag 826 elever Vg2 2014/15 Flytte utdanningsprogram for medier og kommunikasjon 2923 elever Vg2 2014/15 43

44 Oppfølging av Meld. St. 20 På rett vei Gjennomgang av tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram Departementet vil: styrke kvaliteten på og relevansen av fagog yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet Yrkesfaglige utdanningsprogram - Utfordringer Lærefag som i for liten grad brukes av arbeidslivet Mange tar studiekompetanse Små fag Verneverdige fag Innovasjon fremtidens fagarbeider System for å få en relevant fagutdanning 44

45 Mål for gjennomgangen av tilbudsstrukturen En tilbudsstruktur som i større grad reflekterer kompetansebehovene i arbeidslivet. Mer relevante opplæringstilbud basert på kriterier som: Verdsetting i arbeidslivet Rekruttering Gjennomføring med fag-/svennebrev Arbeid med tilbudsstrukturen samarbeid med partene 9 faglige råd som: følger utviklingen i det enkelte utdanningsprogram gir råd i fagspesifikke saker gir Innspill og råd knyttet til tilbudsstruktur, læreplaner osv. 45

46 Bred involvering: Forslag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet om å oppnevne arbeidsgrupper Mandat - Arbeidsgrupper 46

47 Mandat faglige råd Gjennomgang av de verneverdige fagene 47

48 Hva skjer fremover? Mars 2015: Faglige råd får tilsendt sitt oppdrag. April 2015: Etablere arbeidsgrupper. Vår 2016: Utredningsarbeidet avsluttes, behandling av innspill og forslag pågår i Udir og KD. Høringsprosesser og beslutning. Fylkeskommunene vil bli involvert: - delta i arbeidsgrupper - orienteringer og saker i forum for fylkesutdanningssjefer - viktig særlig i implementeringsfasen Oppsummering: UDIR skal i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennomgå de yrkesfaglige utdanningsprogram. Målet er relevante opplæringstilbud for ungdommen som er verdsatt i arbeidslivet. Når har dere sist snakket med en lokal lærebedrift og spurt om de får dekket den kompetansen som de har brukt for? 48

49 Tiltak som skal bedre elevenes gjennomføring Oppfølging av Meld. St. 20 På rett vei Tiltak som skal bedre elevenes gjennomføring Program for bedre gjennomføring Utdanningsvalg Arbeidslivsfag Utprøving av kvalifiseringstiltak for læreplass og Vg3 påbygging Prosjekt til fordypning 49

50 Program for bedre gjennomføring Rammeverket har fokus på: Overgang grunnskole til videregående opplæring Identifisere og forbedre overgangen Oppstart på Vg1 Tilpasning av opplæringsløp Oppfølging Vg1 og Vg2 Motiverende læringsmiljø, skape identitet og retning Overgang vg2 til Vg3 Kvalifisere for videre læring Sluttvurdering Ingen overraskelser https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/rammeverk.pdf Aktuelle tiltak vi arbeider med i direktoratet Skape en bedre rådgiving Kvalifisering til Vg3 påbygg eller til læreplass Modell 1 kort læreplasskurs Modell 2 læreplasskurs (3 mnd.) Modell 4 forsterket Vg3 påbygg Modell 5 forsterket Vg2 yrkesfag Prosjekt til fordypning 50

51 Skape en bedre rådgiving på ungdomstrinnet Ungdomstrinnet Styrke rådgivingen Utdanningsvalg Arbeidslivsfag Skape bedre overgang til videregående opplæring Skape en bedre rådgiving på videregående opplæring Styrke rådgivingen og bruk av karrieresentre Elever, lærlinger og de voksnes rett til rådgiving Revidere prosjekt til fordypning og legge til rette for mer opplæring i bedrift ts/rapport%20skolens%20r%c3%a5d giving.pdf 51

52 Endringer i Utdanningsvalg En oppsummering fra evalueringene viser: Lærere både fra ungdomstrinnet og videregående opplæring er usikre på om faget gjør elevene bedre forberedt på videregående opplæring. Elevene er usikre på om faget er nyttig, og de er usikre på innholdet i faget. Sammenhengen mellom individuell rådgivning og faget utdanningsvalg bør utnyttes bedre. Det er store variasjoner mellom kommuner og skoler i hvordan denne sammenhengen praktiseres. Faget har store differensieringsutfordringer. Hva må vurderes i Utdanningsvalg Omlegging av innholdet med mer fokus på veiledning for valg og individuell rådgiving Vurderingsordninger Ta fag på videregående nivå innenfor 60% av timetallet %-vis fordeling av hovedområder Behovet for kompetanseheving av lærere 52

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer