Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan."

Transkript

1 Kjære nabo! Før sommeren i 2012 var vi ferdige med oppussing av oppgangene innvendig. Et prosjekt som har stor visuell betydning og gir et godt førsteinntrykk av oppgangene. Dette har omfattet skifte av vinduer i oppgangene, nye postkasser og maling av alle tak og vegger. Oppgangene gir nå et lyst og oppusset inntrykk for oss og besøkende. I 2012 utvidet vi parkeringsplassene vesentlig i Klosterheimveien og Tvetenveien. Oppgraderingen omfattet skikkelig fundamentering og flere plasser. Sluttsummen lød på ,-. I august startet vi å tette pipene på alle tak. Det trekker fuktighet inn i fugene mellom tegelsteinene, og det trekker ut i treverket på loftet. Dette er ikke veldig synlig vedlikehold, men tvingende nødvendig for å bevare bygningsmassen. Det legges samtidig hønsenetting over alle utløp på tak for å hindre duer å komme inn. Halve borettslaget ble tatt i Resten tas i år. Vi renset alle vertikale luftekanaler. De fleste var fulle av støv og hindret utlufting. Dette vil hjelpe på inneklima og være til hjelp for alle med allergi og astmaplager. Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan. I skrivende stund jobber vi med siste runde av utskifting av vinduer. Vi håper da å være ferdige med dette prosjektet for en stund. Styret har også ambisjoner om å rekke å gjennomføre nedgravde søppelcontainere i år. På forrige generalforsamling varslet vi en prisjustering av felleskostnadene. Dette skjedde med 3 % fra 1.sptember Styret vil vurdere en svak økning i år også. Vaktmester og styret legger vekt på at Teisen Borettslag skal være et pent, ryddig og et trivelig sted å være. Det er derfor viktig at alle følger de reglene vi har for søppelhåndtering. Vi setter pris på tilbakemeldinger, og oppfordrer beboere til å fortsette med gode innspill. Legg gjerne en lapp i styrets postkasse i Prost Hallingsvei 1 eller send oss en e-post via Jeg ber alle om å sette seg inn i årsberetningen for Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget, det betyr deg som beboer. Derfor bør du møte. Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2012 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Med vennlig hilsen John Larssen /s/ leder

2 2 Teisen Borettslag Til beboerne i Teisen Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

3 3 Teisen Borettslag Til behandling foreligger: Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Teisen Borettslag avholdes torsdag 23. mai 2013 kl. 18:30 på Bryn skole. 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 A) Årsberetning og regnskap for 2012 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret om endring av vedtektene 3-2 (2) B) Endre borettslagets navn fra Teisen borettslag til Teisen Park borettslag C) Forslag fra styret om tillegg til husrodensreglene 3 D) Forslag fra styret om nedgravde avfallscontainere E) Forslag fra styret om opptak av nytt langsiktig lån F) Forslag fra Line Bjørg om endring av husordensreglene 3 G) Forslag fra Karina Utgård om duenetting H) Forslag fra Aud B. Fossedal om askebeger utenfor oppgangene I) Forslag fra beboer om oppussing av tørkeloft, belysning foran søppelkassene og ny løsning for eksisterende sppelskur Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Teisen Borettslag John Arne Larssen /s/ Irene Bruun /s/ Runar Ørmen /s/ Laila Nygård /s/ Glenn Osnes /s/

4 4 Teisen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder John Arne Larssen Prost Hallings Vei 14 Nestleder Irene Bruun Karl Johan 58 Styremedlem Runar Ørmen Klosterheimveien 9 Styremedlem Laila Nygård Tvetenveien 15 Styremedlem Glenn Osnes Sagveien 11 Varamedlemmer til styret: Varamedlem Kristin Bergundhaugen Teisenveien 25 Varamedlem Else Marie Eikeland Plogveien 59 A Varamedlem Ermin Mehovic Prost Hallings Vei 12 Valgkomiteen Valgkomite Veselin Obradovic Tvetennveien 15 Valgkomite Frank Olsen Regnbuen 7 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 537 andelsleiligheter. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune og har adresse: Klosterheimveien Prost Hallings Vei Prost Hallings Vei Regnbueveien 1-17 Teisenveien Spektrumveien Tvetenveien Prost Hallings Vei Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m². Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: , 50, 53. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger

5 5 Teisen Borettslag arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 2 ansatte. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker i året som har gått. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2012 var totalt kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak innbetaling av fakturerte vinduer og balkongdører. Andre inntekter består i hovedsak av leieinntekter fra utleielokalet og parkering. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var totalt kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes oppussing av oppgangene, opparbeidelse av utvendige anlegg, vedlikehold av tak og piper, rensing av innvendige luftekanaler og renovering av kjøkken i tjenesteleiligheten. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslaget hadde pr negative disponible midler på kr ,-. Dette omfatter kr ,- i trukket kassekreditt samt påløpte, ikke forfalte avdrag på lån som forfaller Borettslagets styre har for 2013 utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i Neste års budsjett er nærmere omtalt under punktet Budsjett 2013.

6 6 Teisen Borettslag Avdrag 17 % Kabel-TV 7 % Vaskeri 0,5 % Trappevask 3 % Parkeringspl 0,03 % Pers.kost/styreh. 9 % Avskrivninger 1 % Energi / fyring 1 % Andre driftskost. 5 % Finanskostnader 5 % Medlemskontingent 0,5 % Kom.avg/forsikr 10 % Div. honorarer 2 % Drift og vedlikehold 39 % For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til løpende vedlikehold som omfatter vedlikehold av tak og piper samt grøntanlegget. Større vedlikehold forutsetter et nytt låneopptak. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med reduserte energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 øker med 10 %. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk.

7 7 Teisen Borettslag Lån Borettslaget har 4 lån. Handelsbanken: Har månedlige forfall og løpetid til Husbanken 1 (lånenummer ) har halvårlig forfall og løpetid fram til Husbanken 2 (lånenummer ): har halvårlig forfall og løpetid fram til Husbanken 3 (lånenummer ): har halvårlig forfall og løpetid fram til For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli økning av forretningsførerhonoraret for Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader Driften i 2013 forutsetter økning av felleskostnadene på 5 % fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Teisen Borettslag John Arne Larssen /s/ Irene Bruun /s/ Runar Ørmen /s/ Laila Nygård /s/ Glenn Osnes /s/

8 8 Teisen Borettslag Til generalforsamlingen i Teisen Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Teisen Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

9 9 Teisen Borettslag Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Teisen Borettslag per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 9. april 2013 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini Statsautorisert revisor

10 . 10 Teisen Borettslag 53 TEISEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikkfor små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

11 11 Teisen Borettslag 53 - TEISEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Vaskeri Parkeringsplasser Lokaler Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Vaskeri Parkeringsplasser Lokaler Trappevask Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

12 12 Teisen Borettslag 53 - TEISEN BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 537 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Kassekreditt (Totalt innvilget kreditt kr ) Skyldig offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

13 13 Teisen Borettslag Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, , STYRET FOR TEISEN BORETTSLAG John Arne Larssen /s/ Irene Bruun /s/ Runar Ørmen /s/ Laila Nygård /s/ Glenn Osnes /s/

14 14 Teisen Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Lokaler Framleietillegg Utskiftning dører/vinduer Trappevask TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkeringsinntekter, Høidahls Bygg jfr note Leieinntekter, Oslo Kommune Utdanningsetaten jfr note Refusjon Posten 511 Snøbrøyting Tomteleie Utskiftning av vindu/dører SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Lønn rengjøringshjelp Lønnskostnader til fordeling Påløpne feriepenger Leie av garasjeplass Fri bolig Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger Gaver til ansatte Arbeidsklær -436 SUM PERSONALKOSTNADER

15 15 Teisen Borettslag Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr I tillegg har styret fått dekket mat og drikke for kr ,- jfr. note 14. Kr ,- er kostnader i fm. innkjøp og servering til juletrefest, dugnadene i april og mai, 17. mai feiring og vaktmesters årlige leverandørjulebord. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand -563 OBOS, tilleggstjenester Andre konsulenthonorarer, møteledelse SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Malermestrene Hansen & Rønning AS, oppgradering oppganger SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM LØPENDE DRIFT OG VEDLIKEHOLD SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

16 16 Teisen Borettslag NOTE: 10 VASKERI Vaskeri inntekter SUM INNTEKTER VASKERI KOSTNADER VASKERI Lønninger Elektrisk energi Drift/vedlikehold vaskerianlegg, jfr note Ny vaskemaskin SUM KOSTNADER VASKERI SUM VASKERI NOTE: 11 PARKERINGSPLASSER Parkeringsleie Høidahls Bygg, jfr note Inntekter parkeringsleie SUM INNTEKTER PARKERINGSPLASSER KOSTNADER PARKERINGSPLASSER Drift/vedlikehold parkeringsanlegg Leie SUM KOSTNADER PARKERINGSPLASS SUM PARKERINGSPLASSER NOTE: 12 UTLEIELOKALER Leieinntekter Oslo Kommune Utdanningsetaten, jfr note Leieinntekter SUM INNTEKTER PARKERINGSPLASSER KOSTNADER LOKALER Oppgraderinger Renhold av lokalene SUM KOSTNADER SUM LOKALER NOTE: 13 TRAPPEVASK Inntekter SUM INNTEKTER TRAPPEVASK KOSTNADER TRAPPEVASK Trappevask SUM KOSTNADER TRAPPEVASK SUM TRAPPEVASK

17 17 Teisen Borettslag NOTE: 14 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte ¹ Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Reisekostnader Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ¹ Jfr. note 5 NOTE: 15 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 623 Renter av sparekonto i OBOS Renter av ekstern bankkonto i DNB 284 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 16 FINANSKOSTNADER Renter på lån i Husbanken Fornyelsesgebyr Kassekreditt i OBOS Renter på lån i Handelsbanken Termingebyr på lån i Husbanken -181 Termingebyr på lån i Handelsbanken Termingebyr på lån i OBOS Renter kassakreditt/byggelån Renter Oslo kemnerkontor Forsinkelsesrenter Handelsbanken -393 SUM FINANSKOSTNADER

18 18 Teisen Borettslag NOTE: 17 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Oppskrevet REHABILITERING Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.138/bnr.48 M. flere Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr og Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 18 VARIGE DRIFTSMIDLER Arbeidsmaskin Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Fliskutter Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 3 Tilgang Avskrevet tidligere Høytrykkvasker Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Løvsuger Tilgang Avskrevet tidligere Plog til traktor Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Saltspreder Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år

19 19 Teisen Borettslag Sandsilo Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser Tilgang Avskrevet tidligere Traktor nr 4 Tilgang Avskrevet tidligere Vaskemaskin Tilgang Kassert Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskemaskin nr. 2 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Inventar Tilgang Avskrevet tidligere VASKER Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 19 LANGSIKTIGE FORDRINGER Teisen Garasjelag, depositum 2 garasjeplasser SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER

20 20 Teisen Borettslag NOTE: 20 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Gavekort (3 stk a kr) i styrets besittelse Sykepenger Andre forskuddsbetalte kostnader: GET t.o.m. april Andre forskuddsbetalte kostnader: OBOS Skadeforsikring Andre forskuddsbetalte kostnader: Securitas 1. kvartal SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" OBOS Skadeforsikring og Securitas inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2013, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 21 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,70 %, løpetid 5 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken, lån 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,60 %, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken, lån 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,60 %, løpetid 23 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken, lån 3 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,60 %, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år

21 21 Teisen Borettslag OBOS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,15 %, løpetid 5 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 22 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Øket tidligere SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 23 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum Teisen IF, lokaler 1. etg Innskudd feiebod SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 24 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 25 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Avsatt balkonginnglassing SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 26 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig.

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig. 1 Teisen Park Borettslag Kjære nabo! Velkommen til Generalforsamling i Teisen Park Borettslag I tråd med vedtak på fjorårets generalforsamling heter vi nå Teisen Park Borettslag. Et vedtak som har blitt

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag

Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling med årsregnskap (s 1-49) Protokoll fra ordinær generalforsamling (s 50 53) Vedtekter (s 54 63) Husordensregler (s 64 67)

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Plogveien Borettslag!

Til beboerne i Plogveien Borettslag! 1 Plogveien Borettslag Til beboerne i Plogveien Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Skovbakken Borettslag

Til beboerne i Skovbakken Borettslag 1 Skovbakken Borettslag Til beboerne i Skovbakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer