STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie"

Transkript

1 STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Legevakt... 2 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 2 Videreutdanning i legevaktsykepleie... 2 Målgruppe... 2 Opptakskrav... 3 Videre studier mastergradsstudier... 3 Høgskolens verdigrunnlag Studiets hovedmål... 3 Læringsutbytte etter endt videreutdanning i legevaktsykepleie Studiets innhold og oppbygning... 4 Kort emnebeskrivelse og fordeling av studiepoeng... 4 Oversikt over teori-, praksisstudie, studiekrav og vurderingsform... 5 Studiets arbeids- og undervisningsformer... 6 Praksisstudie... 7 Internasjonalisering Eksamen og vurdering... 8 Krav til studiedeltakelse... 8 Fravær i praksisstudiet... 8 Fravær fra ferdighetstrening og simulering... 8 Adgang til eksamen... 8 Karaktersystem Emnebeskrivelser Emne 1a: Klinisk sykepleiespesialitet - Legevaktssykepleie Emne 2a: Grunnlag og rammer for sykepleie lover, helsepolitikk og yrkesutøvelse Emne 3a: Fagutvikling, prosjektarbeid og forskningsmetode

3 Emne 1b: Fordypning i klinisk sykepleiespesialitet - Legevaktssykepleie Emne 2b: Grunnlag og rammer for sykepleie menneskesyn, etikk og kultur Emne 3b: Fagutvikling, prosjektarbeid og forskningsmetode - skriving av prosjektplan

4 1. Innledning Legevakt Det er stor ulikhet mellom kommunene i Norge i hvordan de organiserer legevaktstjenesten. Juridisk sett er legevakt en kommunal ordning som gjennom hele døgnet skal vurdere pasienthenvendelser om øyeblikkelig hjelp og foreta nødvendig oppfølging. I legevaktsentralen og i mottaket på legevakt er det ofte sykepleier som møter pasientene og foretar de første vurderingene. Dernest, når det anses som nødvendig, henvises pasienten videre til lege som diagnostiserer og behandler medisinske tilstander, og sørger for videre henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov. Sykepleier og lege samarbeider nært og begge sitt arbeid handler om møter med mennesker med et bredt spekter av symptomer eller bekymringer, et møte som skal føre til omsorgsfull og forsvarlig pasientbehandling. Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier Sykepleierne er en viktig personellgruppe på legevakt i Norge. De fleste legevaktspasientene blir først møtt og vurdert av sykepleier. Om lag en fjerdedel av henvendelsene blir håndtert og avklart ved råd fra sykepleier alene. Til tross for at sykepleierne står i svært krevende og utfordrende pasientsituasjoner faglig og menneskelig, har det vært lite fokus på deres rolle og kompetanseutvikling. Det er kommunene som har ansvar for at alt legevaktpersonell har den nødvendige opplæring og kompetanse som sikrer en forsvarlig legevakttjeneste. Videreutdanningen i legevaktsykepleie vil bidra til å sikre og videreutvikle faglig kompetanse for den enkelte student og norske legevakter. Videreutdanning i legevaktsykepleie Utdanningsprogrammet bygger på, og er videreutviklet ut fra programmet for klinisk spesialisering i legevaktsykepleie fra Bergen legevakt. Det samarbeides dessuten med kompetansemiljøer ved andre legevakter, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom). Videreutdanningen har som mål å dyktiggjøre sykepleiere i møte med de svært varierte og utfordrende situasjonene på legevaktene og i legevaktsentralene. Det legges stor vekt på tilegnelse av organisatoriske og kliniske kunnskaper og ferdigheter. Dette gjør utdanningen aktuell for sykepleiere som står overfor pasienter med akutt oppstått sykdom eller skade. I tillegg til de kliniske emnene fokuseres det på rammevilkårene for sykepleie og legevakt. I den avsluttende delen av studiet skal studenten arbeide med fagutvikling innenfor et valgfritt tema som er relevant for legevaktsykepleie. Målgruppe Studiets målgruppe er sykepleiere over hele landet som arbeider eller ønsker å arbeide i legevakt og som ønsker mer kunnskap og kompetanse i å vurdere og å håndtere mennesker med akutt sykdom og skade. 2

5 Opptakskrav Opptakskrav er fullført 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet og et års yrkeserfaring (12 måneder) som sykepleier etter endt grunnutdanning. Videre studier mastergradsstudier Fullført Videreutdanning i legevaktsykepleie (60 studiepoeng) gir grunnlag for å søke om innpassing i og opptak til relevante mastergradsstudier. Høgskolens verdigrunnlag Haraldsplass diakonale høgskole eies av Bergen Diakonissehjem, som er en diakonal institusjon. Siden 1918 har Bergen Diakonissehjem drevet sykepleierutdanning og omsorgsarbeid, og driver i dag blant annet høgskole og et moderne akuttsykehus innen kirurgi og indremedisin. Institusjonen bygger sin virksomhet på kristne grunnverdier som kommer til uttrykk gjennom en anerkjennelse av det enkelte menneskes unike verdi, ukrenkelighet og grunnleggende menneskerettigheter. Høgskolens visjon er å utdanne og utruste mennesker til kompetent, omsorgsfull og modig tjeneste for mennesker. 2. Studiets hovedmål Hovedmålet med studiet er at studenten utvikler gode teoretiske kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør vedkommende i stand til å foreta skjønnsomme og kloke vurderinger i møte med legevaktpasient og legevaktorganisasjon. Studenten skal videreutvikle sin sykepleiefaglige, medisinske og organisasjonsmessige kompetanse i møte med det brede spekter av pasientsituasjoner og utfordringer som finnes på legevakt. Ettersom studiet er et post bachelor studium legges det vekt på at studenten utvikler ny og spesialisert kunnskap og innsikt. Læringsutbytte etter endt videreutdanning i legevaktsykepleie Kunnskaper Kandidaten har spesialisert kunnskap og innsikt i fagfeltene knyttet til legevaktsykepleie som grunnlag for å mestre komplekse situasjoner i praksisfeltet. kan analysere faglige problemstillinger og vurdere teorier, metoder og forskningsresultater knyttet til legevaktsrelaterte fagområder. Ferdigheter Kandidaten kan foreta kompetente og selvstendige vurderinger og prioriteringer i møte med akutt sykdom og skade og det brede spekter av pasientsituasjoner og utfordringer i legevakt. har pedagogisk kompetanse, og kan undervise og veilede pasienter og kollegaer. kan formidle spesialisert kunnskap og innsikt skriftlig og muntlig. 3

6 Generell kompetanse Kandidaten kan anvende forskningsbasert kunnskap, analyserer og forholder seg kritisk til aktuelle informasjonskilder og kan argumentere faglig. kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og lede og veilede fagutviklingsarbeid på egen arbeidsplass. har høy etisk bevissthet i møte med legevaktpasienten og kan vurdere yrkesetiske problemstillinger. 3. Studiets innhold og oppbygning Kort emnebeskrivelse og fordeling av studiepoeng Studiet er en post-bachelor videreutdanning på 60 studiepoeng. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium med normert studietid på fire semestre. Studiet består av tre emner, Emne 1a og b, Emne 2a og b og Emne 3a og b. Alle emnene er obligatoriske. Emne 1 Klinisk sykepleiespesialitet utgjør 30 studiepoeng og fokuserer på medisinske og sykepleiefaglige emner. Emnet undervises i første og tredje semester. Emne 1 utgjør total 6 teoriuker. Emne 2 Grunnlag og rammer for sykepleie utgjør 15 studiepoeng. Emnet undervises i andre og fjerde semester. Det utgjør totalt 4 studieuker (3 teoriuker og 1 uke praksisstudie). Emne 3 Fagutvikling, prosjektarbeid og forskningsmetoder utgjør 15 studiepoeng. Emnet undervises i andre og fjerde semester og utgjør totalt 3 teoriuker. 4

7 Oversikt over teori-, praksisstudie, studiekrav og vurderingsform Emne Emne 1a: Klinisk sykepleiespesialitet Legevaktsykepleie Fysiologi og patofysiologi Grunnleggende legevaktsykepleie Semester med antall teori- og praksisuker 1. semester 3 teoriuker Studiekrav Vurderingsform Studiepoeng Fagtekst med framlegg Utarbeidelse av scenario og simuleringsøvelser. Godkjent/ikke godkjent Godkjent/ikke godkjent 10 5 Emne 2a: Grunnlag og rammer for sykepleie lover, helsepolitikk og yrkesutøvelse Rammefaktorer og organisering 2. semester 2 teoriuker Skriftlig individuell hjemmeoppgave Godkjent/ikke godkjent 10 Emne 3a: Fagutvikling, prosjektarbeid og forskningsmetoder Innføring i ulike vitenskapelige retninger Arbeide forskningsbasert Søk etter litteratur og vurdering av forskningsartikler 2. semester 1 teoriuke Gruppebasert kritisk vurdering og presentasjon av en vitenskapelig artikkel relatert til legevaktsykepleie Godkjent/ikke godkjent 5 Emne 1b: Fordypning i klinisk sykepleiespesialitet Legevaktsykepleie Førstevurdering av pasient, triagesystem og rådgivning Kommunikasjon, veiledning og undervisning 3. semester 3 teoriuker Skriftlig eksamen, 5 timer Simuleringsøvelser Karakter A-F Godkjent/ikke godkjent 10 5 Emne 2b: Grunnlag og rammer for sykepleie menneskesyn, etikk og kultur Grunnlagsetikk, omsorgsetikk og profesjonsetikk. Etiske utfordringer Etnisitet og utfordringer i møte med pasienter og medarbeidere fra andre kulturer 4. semester 1 teoriuke og 1 uke praksisstudie 1 uke praksisstudie i tilknytning til tema for prosjektplan Godkjent/ikke godkjent Inkl. i prosjektplan Emne 3b: Fagutvikling, prosjektarbeid og forskningsmetoder skriving av prosjektplan Vitenskapsteori knyttet til helsetjenesten og helsebegrepet Prosjektplanlegging, prosjektarbeid og fagutvikling Skriving av prosjektplan i relevant tema for legevaktsykepleie 4. semester 2 teoriuker Prosjektplan Karakter A-F 15 5

8 Studiets arbeids- og undervisningsformer Studenten tilegner seg kunnskaper og faglig innsikt gjennom å følge undervisning, lese aktuell fagog forskningslitteratur, gjennomføre fagutviklingsarbeid, oppgaveskriving individuelt og i grupper, og praksisstudie. Studentene anvender og videreutvikler kunnskap gjennom praksisstudie og/eller hospitering, ved å reflektere over egen praksis og delta i faglige drøftinger, seminarvirksomhet og i veiledningsgrupper. Deltagelse i disse lærings- og arbeidsformene er obligatorisk og frafall må varsles. Eksamensordninger og andre vurderingsformer Studiet har eksamensordninger og vurderingsformer som egner seg for å vurdere om læringsutbytte som sluttkompetanse og kompetanse underveis knyttet til de ulike emnene, er oppnådd. Det gjennomføres skriftlig eksamen med gradert karakter. Ellers vurderes studiekrav som fagtekster individuelt, utført internundervisning og presentasjon av faglig arbeid til godkjent/ikke godkjent. Prosjektplan vurderes med gradert karakter. Fagtekster vil si skriftlig redegjørelse for et tema og en problemstilling. Tematikken belyses ved hjelp at faglitteratur, praktiske erfaringer og forskning relatert til emne. Fagutviklingsarbeid, framlegg og pedagogisk praksis er sentralt. Studentene skal arbeide systematisk og jevnt med nytt kunnskapstilfang. Det er krav om anvendelse av relevant teoretisk fagstoff og aktuell forskning, og studenten utfordres til refleksjon og bearbeiding av kunnskap fra undervisning, litteraturstudier, veiledning, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Presentasjon av ulike tema og undervisning inngår i flere studiekrav. Forelesninger gis ut fra sentrale tema innen emnene. Forelesningene har som mål å oppdatere og introdusere kunnskap som grunnlag for videre arbeid med emnene. Det blir også lagt til rette for refleksjon og samtale i forelesninger. Forelesningene foregår hovedsakelig på høgskolen. For å gjøre studiet tilgjengelig for studenter i yrkesaktivt arbeid og fra hele landet tilrettelegges undervisningen i intensive uker. Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse ved timeplanfestet undervisning og veiledning. Det forventes at studentene arbeider med pensum og studiekrav mellom de timeplanfestede ukene. Hospitering og/eller praksisstudie. Det blir tilrettelagt for kliniske erfaringer for å styrke kunnskapsgrunnlaget og å øke den kliniske forståelsen, ferdighetsgrunnlaget og relevansen av de teoretiske emnene. Hospitering og/eller praksisstudie skal primært foregå på et annet sted enn egen arbeidsplass. Unntaksvis kan den knyttes til egen arbeidsplass gitt at det finnes tilfredsstillende veiledningskompetanse og ressurser. Litteraturstudier er sentralt. Hvert emne har eget pensum som studenten skal arbeide med for å tilegne seg forståelse, innsikt og kompetanse. Læringsplattformen ved høgskolen er Itslearning. Prosjektplanen er en større individuell fagtekst. 6

9 Refleksjon blir tilrettelagt for både individuelt og i grupper. Studiet har som målsetting å stimulere til personlig og faglig utvikling og vekst. Som ledd i dette legges det opp til ulike praktiske øvelser individuelt og i gruppe. Studiegrupper etableres. Studiegruppene bruker e-læringsprogrammet Itslearning som kommunikasjonshjelpemiddel. Studentevaluering. Studiet er gjenstand for systematisk studentevaluering og vurdering. Studentutveksling og internasjonalisering Haraldsplass diakonale høgskole har internasjonalisering som et av sine strategiske mål. Høgskolen har avtaler om student/lærerutveksling innenfor Nordplus-samarbeidet og Erasmus-programmet. Utover dette har HDH også opprettet egne avtaler med høgskoler og universitet. Du kan finne mer informasjon om internasjonale samarbeidspartnere på høgskolens nettside Studiekrav er obligatoriske oppgaver. Disse skal sikre at studenten når læringsutbyttene i studiet. Studiekravene er spesifisert under det enkelte emne. Veiledning blir gitt på enkelte individuelle og gruppebaserte skriftlige studiekrav. Veiledningsgruppe deltar studentene i gjennom deler av studiet. Slik kan de opparbeide seg kompetanse i relasjonelle sammenhenger; i veiledning, i faglige refleksjoner og få erfaring med kollegaveiledning. Praksisstudie Studentene har en uke praksisstudie i fjerde semester, som er i tilknytning til tema og problemstilling i prosjektplanen. Ferdighetstrening og simulering Ferdighetstrening vil være praktiske øvelser med modeller og øvrig medisinsk utstyr/materiell. Her får studenten oppøve praktiske ferdigheter og håndlag, samt bli kjent med relevante medikamenter, prosedyrer og medisinsk-teknisk utstyr. Simulering vil være teamtrening i et simulert miljø med fokus på læringsmål, der kommunikasjon og samhandling står sentralt. Dette er trening som teamet får best utbytte av når de har det teoretiske grunnlaget og de praktiske ferdighetene innøvd. Læresituasjoner tilrettelegges slik at studentene skal få erfaring i observasjon, analyse og vurdering, samt egen mestring i gitte situasjoner. Eksempler på simuleringsscenario kan være hjertestans, mottak av pasienter med akutte brystsmerter, respirasjonsproblemer eller skade. 7

10 Internasjonalisering Haraldsplass diakonale høgskole har internasjonalisering som et av sine strategiske mål. Det arbeides for økende grad av utveksling for både studenter og lærere. Høgskolen har avtaler om student/lærerutveksling innenfor Nordplus-samarbeidet og Erasmus-programmet. Utover dette har HDH også opprettet egne avtaler med høgskoler og universiteter. Dette åpner for besøk og samarbeid ved institusjoner i en rekke land. Du kan finne mer informasjon om internasjonale samarbeidspartnere på høgskolens nettside 4. Eksamen og vurdering Studiet har eksamensordninger og vurderingsformer som egner seg for å vurdere om læringsutbytte knyttet til de ulike emnene er oppnådd. Det gjennomføres skoleeksamen med gradert karakter. Ellers vurderes studiekrav som fagtekster individuelt og i gruppe,, utført internundervisning og presentasjon av faglig arbeid til godkjent/ikke godkjent. Prosjektplan vurderes med gradert karakter. Krav til studiedeltakelse All undervisning er obligatorisk. Ved all ferdighetstrening, simulering og praksisstudier er det krav om studiedeltakelse; fravær på inntil 10 % kan godkjennes. Studenter som har hatt fravær må selv ta ansvar for å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter som er angitt i læringsmålene. Faglærer vil i hvert enkelt tilfelle vurdere studentens fravær i relasjon til dette. Alt fravær skal meldes høgskolen/praksisstedet så snart som mulig, og helst før fraværet starter. Fravær i praksisstudiet Praksisstudiet er obligatorisk. Fravær over 10 % medfører at praksis ikke er bestått. Fraværsprosenten regnes i totalt antall timer i praksis i den aktuelle praksisperioden. Alt fravær skal registreres av avdelingssykepleier/praksisveileder. Fravær fra ferdighetstrening og simulering Studenten skal ved signatur dokumentere sin tilstedeværelse på timene i ferdighetstrening og simulering. Ved fravær vises det til punkt 4.1 i studieplanen. Adgang til eksamen Før studenten kan avlegge eksamen må spesifikke studiekrav knyttet til emnet, samt tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering være bestått/godkjent. I tillegg må alle forutgående eksamener være bestått før studenten kan levere avsluttende eksamen/prosjektplan. 8

11 Karaktersystem Det norske karaktersystemet er fastsatt i Lov om universiteter og høyskoler 3-9 med følgende formulering: Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakter Betegnelse Generell beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg B Meget god Meget god prestasjon som ligger klart over det forventede nivå C God God prestasjon som oppfyller forventningene D Nokså god Akseptabel prestasjon som likevel ikke oppfyller forventningene fullt ut E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene 9

12 5. Emnebeskrivelser Emne 1a: Klinisk sykepleiespesialitet - Legevaktssykepleie Studiepoeng: 15 Plassering: 1. semester I dette emnet skal studenten tilegne seg utvidede medisinske og sykepleiefaglige kunnskaper og ferdigheter innenfor det kliniske arbeidsfeltet på legevakt. Under de enkelte temaene integreres medisinsk og sykepleiefaglig kunnskap. Spesialisert kunnskap innen anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sykdomslære, traumatologi og farmakologi, utover det som er tilegnet gjennom grunnutdanningen i sykepleie, vil bli vektlagt. Gjennom undervisning, litteraturstudier og øvelser skal sykepleier videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter i kliniske emner. Målet er at studenten utvikler utvidet kompetanse i å vurdere kliniske pasientsituasjoner og handle med kyndighet og klokskap. Det legges vekt på å utvikle slik kompetanse både knyttet til barn, voksne og eldre og til arbeid både i legevaktsentralen ved telefonhenvendelser ( det kliniske øret ) og i legevaktlokalet ( det kliniske blikk ). Læringsutbytte Studenten skal etter endt emne ha spesialisert kunnskap om aktuelle sykdomsbilder og kommunikasjonsutfordringer i møte med barn og eldre, sett i forhold til mennesker i andre livsfaser kunne utføre nødvendige observasjoner og tiltak i møte med syke barn og eldre med akutt sykdom og skade og ha kunnskap om aktuelle samarbeidspartnere i den øvrige helsetjenesten ha spesialisert kunnskap om smittespredning og smittevern, kunne håndtere smittestoff forsvarlig og veilede i forhold til smittespredning. Ha forståelse for aktuelle laboratorieprøver ha nødvendig kunnskap og innsikt til å kunne vurdere både enkle og alvorlige infeksjoner kunne observere, vurdere, håndtere og sette i verk nødvendige sykepleietiltak i forhold til ulike sykdomstilstander som er vanlige i en legevakt, herunder fysiske, psykiske og rusrelaterte problemstillinger i ulike aldersgrupper og med ulik etnisk bakgrunn kunne vurdere og håndtere telefonhenvendelser knyttet til rus og intoksikasjoner på en kyndig måte slik at innringer/pasient får nødvendig hjelp kunne håndtere telefonhenvendelser og møte pasienter med psykiske problem, sorg, akutte kriser og pasienter som er suicidale og opptre på en måte som formidler trygghet og tillit kunne handle reflektert, faglig og etisk forsvarlig ha kunnskap om mennesker som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep som gjør sykepleieren i stand til å mestre utfordringer i møte med disse på en faglig og etisk forsvarlig måte ha kunnskap om ulike triagesystemer kunne vurdere, utføre basal og avansert hjerte-lungeredning, gi førstehjelp, prioritere og håndtere pasienter med ulike fysiske traumer og gi adekvate råd til pasient over telefon og samarbeide med spesialisthelsetjenesten 10

13 ha spesialkunnskap om suturering, sutureringsutstyr, sårkirurgske instrument, bandasjetyper, anestesiformer og behandlingsprinsipp ved skade/kirurgisk behandling i legevakt kunne utvikle og gjennomføre undervisnings- og veiledningsprosesser innen sitt fagområde Innhold - Syke barn og eldre: Spesielle observasjoner og sykdomsbilder hos syke barn og eldre, Triagevurderinger, Kommunikasjon, Eksterne samarbeidspartnere. - Infeksjonssykepleie og infeksjonsforebyggende arbeid: Mikrobiologi og hygiene, Epidemiske sykdommer, Aktuelle enkle og alvorlige infeksjoner, Stikkskader og infeksjonsforebygging, Antibiotika og vaksiner, Laboratoriekunnskap. - Smertelindrende sykepleie: Smertefysiologi, Vurdering av smerter, Smertebehandling akutte smerter, Smerteuttrykk i ulike kulturer, Smertebehandling av ruset person, Helhetlig smertelindring. - Traume- og sårsykepleie: Anatomi, fysiologi og traumatologi rettet mot traume- og sårpasienter, Mottak, vurdering, prioritering, håndtering og transport av traumatiserte pasienter, Traumatologi og sykepleie ved ulike akutte skader: Hode og ansiktstraumer, inkludert øyeskader, Abdominale traumer og thoraxtraumer, Nakke og ryggtraumer, Bekken- og ekstremitetstraumer og frakturer, Truende abort, fødsel og transport av fødende, Brannskader, elektriske skader, kjemikalieskader og etseskader, Hånd og kuttskader, Sirkulasjonssvikt, Lokale hudinfeksjoner og sår, Suturering og blødningskontroll, Sår, skadekirurgiske instrument og bandasjekunnskap - Sykepleie ved nedsatt bevissthet, respirasjonsproblemer, brystsmerter og magesmerter, Aktuell anatomi, fysiologi, sykdomslære, farmakologi og farmakoterapi, Grunnleggende undersøkelsesteknikker, Vurderinger av brystsmerter, magesmerter, astma, KOLS og andre pusteproblemer, Vurderinger ved nedsatt bevissthetsnivå og kramper, Allergiske og anafylaktiske reaksjoner, Basal og avansert hjerte/lungeredning, Bruk av aktuelt medisinsk/teknisk utstyr og enkel tolking av EKG. - Sykepleie ved rus og intoksikasjoner: Aktuell fysiologi, Alkohol, narkotiske stoffer og aktuell farmakologi, Rus og avhengighet, Kombinasjonstilstander rus, psykososiale problemer og psykiatri, Avrusing og abstinenser, Forgiftninger og intoksikasjoner, Nedsatt bevissthetsnivå i forbindelse med rus og intoksikasjoner, Kommunikasjon med ruset person, etikk og forebygging av konfliktsituasjoner, Samhandling med aktuelle samarbeidspartnere. - Sykepleie ved sorg, krise, suicidalitet, psykisk sykdom, seksuelle overgrep og Relasjonsvold: Sorg, kriser og psykososiale problemer, Psykiatri og psykiatrisk sykepleie, Kommunikasjon og samhandling med pasient med psykososiale og psykiske lidelser, Suicidalitet, Pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, Samhandling med psykiatritjenesten Studieformer Forelesninger med refleksjon og diskusjon, gruppearbeid, individuelle arbeid, plenum og undervisning av medarbeidere eller medstudenter. 11

14 Studiekrav og vurderingsformer Fagtekst med framlegg, 10 studiepoeng. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent Utarbeidelse av scenario og simuleringsøvelser, 5 studiepoeng. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent Beskrivelse av studiekrav Fagtekst: Hovedtema for fagteksten skal være patofysiologi og sykepleie. Fagtekstene skal være bakgrunnsmateriale for undervisning av medarbeidere på eget tjenestested eller medstudenter. Fagtekstene skrives individuelt. Fagtekstens lengde: 3000 ord, +/- 10 %. Rammer og retningslinjer for besvarelsen blir utdelt. Simuleringsøvelser: Studentene skal i grupper utarbeide scenario med læringsutbytte, pasientsituasjon, pasientens aktuelle parametre, aktuelt utstyr for øvelsen, fasit for pasientsituasjonen og elementer til debriefing. Scenarioene skal deretter brukes i simuleringsøvelser med medstudenter. Mal for scenario blir utdelt. 12

15 Emne 2a: Grunnlag og rammer for sykepleie lover, helsepolitikk og yrkesutøvelse Studiepoeng: 10 Plassering: 2. semester Verdier, tradisjoner, prioriteringer, lover og retningslinjer, danner grunnlag og rammer for helsevesenets profesjonsutøvere. Innenfor dette skal helseprofesjonene kommunisere, samhandle og undervise både i det tverrfaglige miljø, med pasienter og pårørende og i relasjon til ulike studentgrupper. Emnet 2a er første del og blir videreført i emne 2b. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha spesialisert kunnskap om og innsikt i det historiske og aktuelle grunnlaget for helsepolitikken slik den er utformet gjennom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og forstå helsepolitikkens funksjon i samfunnet i et legevakt perspektiv ha forståelse og innsikt i grunnlaget for omsorg og i sentrale pasient- og sykepleiefenomener i legevakt ha spesialisert kunnskap om aktuelle lover og forskrifter for tjenesteområdene kunne samhandle og være i dialog med fagpersoner på ulike nivå av helsetjenesten ha et reflektert forhold til sykepleiefagets egenart og kjennetegn i relasjon til andre helsefag og yrkesgrupper ha videreutviklet kompetanse knyttet til kommunikasjon, relasjonsutvikling og møte med mennesker i sårbare situasjoner ha utviklet veilednings- og undervisningskompetanse som gjør vedkommende i stand til og bidra med veiledning og undervisning relatert til pasienter, pårørende, kollegaer og studenter. Innhold Historisk og samfunnspolitiske røtter for helse- og sosialpolitikken. Velferds- og omsorgsmodeller i Norden og Europa. Juridisk metode, rettsregler, rettigheter og plikter. Aktuelle lover, forskrifter og aktuelle helsepolitiske føringer. Helseøkonomi og finansieringssystemer. Samfunnets syn på helse og sykdom, Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som samfunnsinstitusjoner og samarbeidspartnere. Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår, sentrale pasient- og sykepleiefenomen. Sykepleiens egenart. Karakteristika ved og endringer i pasient- og hjelperolle. Kommunikasjon og samhandling. Relasjonsutvikling og veiledningspedagogikk. Studieformer Forelesninger med refleksjon og diskusjon, seminar, gruppearbeid, individuelle arbeid, veiledningsseminar, trening i veiledningssituasjoner med oppfølging og tilbakemeldinger. Studiekrav og vurderingsformer Skriftlig individuell hjemmeoppgave knyttet til grunnlagsbegrep, 10 studiepoeng. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent Søk etter og presentasjon av teoretisk litteratur relatert til emnet (inkl i øvrige studiepoeng) 13

16 Beskrivelse av studiekravene Skriftlig individuell hjemmeoppgave en større individuell fagtekst. Studenten gjør skriftlig rede for et tema og en problemstilling knyttet til emne 2a. Tematikken belyses ved hjelp av faglitteratur, praktiske erfaringer og forskning relatert til emnet. Omfang 3000 ord +/- 10 %. Vurderingskriterier blir utdelt. 14

17 Emne 3a: Fagutvikling, prosjektarbeid og forskningsmetode Studiepoeng: 5 Plassering: 2. semester Emne 3a fokuserer på ulike vitenskapsperspektiv og vitenskapelige metoder og dessuten på muligheten til å søke etter forskningsbasert kunnskap i relevante databaser og kritisk vurdering av slike tekster. Emnet 3a er første del og blir videreført i 3b. Kritisk vurdering av forskning krever innsikt i ulike kunnskapssyn, vitenskapsteori, ulike forskningsmetoder og forskningsbaserte arbeidsformer, foruten ferdigheter i søk etter forskningsbasert kunnskap i relevante databaser. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om ulike vitenskapelige retninger kunne gjøre rede for ulike forskningsmetoder og hvilke spørsmål de er egnet for å besvare ha kjennskap til systematiske litteratursøk i ulike baser, identifisere aktuelle forskningspublikasjoner og kritisk vurdere vitenskapelige artikler kunne gjenkjenne ulike vitenskapssyn i skriftlige arbeider og muntlige framlegg Innhold Vitenskapsteori, Kvalitative forskningsmetoder og analyser, Kvantitative forskningsmetoder og analyser, Arbeide forskningsbasert, Innføring i søk etter og kritisk vurdering av forskningsartikler. Studieformer Forelesninger med refleksjon og diskusjon, studentarbeid individuelt og i grupper, søk i litteraturdatabaser, selvstudium. Studiekrav og vurderingsformer Gruppebasert kritisk vurdering og presentasjon av en vitenskapelig artikkel relatert til emne, 5 studiepoeng. Vurdering: Godkjent / ikke godkjent. Beskrivelse av studiekrav Kritisk vurdering og presentasjon av en vitenskapelig artikkel: Studiekravet er et gruppearbeid. Ulike relevante artikler som gjøres tilgjengelige vurderes kritisk i forhold til relevans for legevaktsykepleie, studiens gyldighet og troverdighet. Vurderingskriterier deles ut med oppgaven. 15

18 Emne 1b: Fordypning i klinisk sykepleiespesialitet - Legevaktssykepleie Studiepoeng: 15 Plassering: 3. semester I dette emnet skal studenten integrere sykepleiefaglig og medisinsk kunnskap knyttet til førstevurdering av pasient, beslutningsstøtteverktøy, prioritering, triagesystem og rådgivning. Den første vurderingen av pasientens hjelpebehov, på telefon og i mottak, er avgjørende for adekvat prioritering og videre pasientbehandling. Avansert kunnskap, samt relasjonell og etisk kompetanse knyttet til vurdering, prioritering og triage av pasienter og ressurser et sentralt mål under dette emnet. Gjennom trening, simuleringsøvelser og veiledning skal studenten få økt kompetanse knyttet til førstevurdering av pasient, triagering og rådgivning. Læringsutbytte Studenten skal etter endt emne kunne vurdere og prioritere pasienters symptomer og skader i legevaktmottak og legevaktsentral i forhold til alvorlighets- og hastegrad, gi adekvate råd, samt dokumentere sine vurderinger, prioriteringer og rådgivning kunne kommunisere og videreformidle vurderinger, prioriteringer og rådgivning til pasient og ulike samarbeidspartnere ha operativ kompetanse knyttet til kommunikasjonsutstyr, samarbeidspartnere og beredskapsplaner ha inngående kunnskap om legevaktens juridiske rammer, den akuttmedisinske handlingskjede og legevaktorganisering, inkludert organisering av overgrepsmottak ha spesialisert kunnskap om samarbeidspartnere og teamarbeid i legevakt ha spesialisert kunnskap om ledelse, internkontroll, kvalitetssikring og dokumentasjonssystemer i legevakt ha spesialisert kunnskap om håndtering av trusler og vold og debrifing og veiledning etter alvorlige hendelser Innhold - Etikk og kultur: Forholdet mellom juss og etikk i legevaktsammenheng, Etiske utfordringer på legevakt, Etnisitet og utfordringer i møte med flerkulturelle. - Jus, organisering, ledelse og samhandling i legevakt: Legevakt som samfunnsinstitusjon, Den akuttmedisinske handlingskjede, Juridiske rammer og veiledende dokument, Legevaktorganisering, Overgrepsmottak, Legevaktens samarbeidspartnere, Tverrfaglig samhandling, Ledelse av legevakt, Kvalitetssikring og internkontroll på legevakt, Dokumentasjonssystemer. - Kommunikasjon, veiledning og undervisning: Samtalen, relasjonsutvikling og relasjonskompetanse, Særpreg ved det korte møte, Pasientveiledning og helsepedagogikk, Kommunikasjon og samhandling med syke barn, Undervisning og presentasjoner, Kollegabasert støtte og kollegaveiledning, Debrifing, veiledning og hjelp til hjelperen, Håndtering av trusler og vold, Opplærings- og kompetanseplaner på legevakt - Førstevurdering av pasient, triagesystem og rådgivning: Førstevurderinger, klinisk blikk, klinisk øre, faglig skjønn og dømmekraft, Triagering av pasienter ved mottak på legevakt og bruk av triagesystemer, Triagering og bruk av beslutningsstøtteverktøy i legevaktsentralen, Casestudier og 16

19 veiledning knyttet til triage, Innhenting av informasjon og kommunikasjon med pasienten, på telefon og mottak, herunder språk, etikk og konsultasjonsteknikk, Rådgivning, instruksjon og veiledning i akuttmedisinske situasjoner, Evne til å ta beslutninger under stress, Fastsetting av hastegrad og responsmønster, Triage og pasientsikkerhet og triage i forhold til syke barn, Kommunikasjon med vaktlege, AMK, ambulanse, hjemmesykepleier, jordmor, kriseteam og andre relevante instanser, Journalkrav og dokumentasjon av triage, Simuleringsøvelser og veiledning knyttet til triage, Operativ kompetanse knyttet til kommunikasjonsutstyr, geografisk lokalkunnskap, samarbeidspartnere og beredskapsplaner. Studieformer: Forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstudie, diskusjoner, simuleringsøvelse og samtaler. Studiekrav og vurderingsformer Simuleringsøvelse, 5 studiepoeng. Vurderingsform: Godkjent/ikke godkjent. Skriftlig individuell eksamen, 5 timer: Eksamen tester samlet pensum for emne 1a og 1b, 10 studiepoeng. Vurdering: Gradert karakter A F. Beskrivelse av studiekrav Simuleringsøvelse: Studenten må ha godkjent en simuleringsøvelse knyttet til triage før en kan ta den skriftlige individuelle eksamen i emne 1a og 1b. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. 17

20 Emne 2b: Grunnlag og rammer for sykepleie menneskesyn, etikk og kultur Studiepoeng: 5 Plassering: 4. semester Emne 2b fokuserer på spesialisert kunnskap, innsikt og forståelse av ulike aspekter ved sykepleie og etiske perspektiv. Oppmerksomheten rettes mot hvordan slik innsikt kan benyttes i klinisk-etiske problemstillinger. Kunnskap om ulike menneskesyn, trossyn og kulturer og konsekvenser dette kan ha for sykepleietjenesten. Emnet 2b er en videreføring av emne 2a. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha spesialisert kunnskap og innsikt i grunnlaget for omsorg og i sentrale pasient- og sykepleiefenomener ha en reflektert holdning til etiske dilemma, begrunnet i ulike etiske perspektiv ha kunnskap om og en reflektert holdning til ulike menneskesyn og trosretninger og konsekvenser dette kan ha for syn på helse, sykdom, lidelse og død ha innsikt i kulturelle forskjeller og konsekvenser dette kan ha for flerkulturelle kollegafellesskap Innhold Ulike menneskesyn, trosoppfatninger og kulturer. Grunnlagsetikk og omsorgsetikk. Sårbarhet og makt. Moralsk praksis. Profesjonsetikk - verdier, holdninger og holdningsslitasje. Ulike etiske utfordringer i de aktuelle tjenesteområdene. Etnisitet og utfordringer i møte med pasienter og medarbeidere fra andre kulturer. Studieformer Forelesninger med refleksjon og diskusjon, gruppearbeid, framlegg i plenum, søk etter fag- og forskningslitteratur, hospiteringsstudium og/eller praksisstudie og veiledning på prosjektplan. Studiekrav og vurderingsformer Praksisstudie/hospitering 1 uke (inkl. i studiepoeng gitt prosjektplan i 3b). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent Beskrivelse av studiekrav Praksisstudie/hospitering 1 uke: For å styrke kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget skal studentene ha èn uke praksisstudie på et egnet tjenestested i løpet av fjerde semester. Praksisstedet skal være relevant for studiet og det temaet studenten har valgt i prosjektplanen. Praksisstedet velges i samråd med og godkjennes av høgskolen. Studenten må selv skaffe egnet praksissted. Høgskolen vil imidlertid være behjelpelig med og koordinere søknader om en uke praksisstudie på Haraldsplass diakonale sykehus. Praksisstudiet kan søkes avviklet i utlandet. 18

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 60 studiepoeng / 2013-2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 Veiledning...

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Heltid Kull 2012-15 Oppdatert 2014 Fakultet for helsefag Institutt for radiografi og tannteknikk Vedtatt

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan 2014 2016. Videreutdanning i Øyesykepleie 60 studiepoeng. Kull 2014 høst

Studieplan 2014 2016. Videreutdanning i Øyesykepleie 60 studiepoeng. Kull 2014 høst Side 1/16 Studieplan 60 studiepoeng Kull 2014 høst HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3003Kongsberg tlf. 31008000 e-post: postmottak@hbv.no Filnavn: Side 2/16

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013 til Mastergrad i odontolgi Det odontologiske fakultet, Oslo Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet 23. april 2013 1 Innhold Innledning...

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING RETNINGSLINJER FOR UTDANNING 2009 RETNINGSLINJER FOR UTDANNING rev. 1 2009 Det må ikke kopieres fra dette dokument i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR,

Detaljer