STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng"

Transkript

1 STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng

2 Innholdsfortegnelse Innledning Målgruppe Opptakskrav Videre studier mastergradsstudier Høgskolens verdigrunnlag Studiets hovedmål Læringsutbytte etter endt videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie Studiets innhold og oppbygning Kort emnebeskrivelse og fordeling av studiepoeng Oversikt over teori-, praksisstudier, studiekrav og vurderingsform... 4 Emne 1b: Avansert akuttmedisinsk sykepleie traumatologi og livstruende sykdom/skade... 4 Emne 2b: Grunnlag og rammer for sykepleie menneskesyn, etikk og kultur Studiets arbeids- og undervisningsformer Praksisstudier Ferdighetstrening og simulering Internasjonalisering Eksamen og vurdering Krav til studiedeltakelse Fravær i praksisstudier Fravær fra ferdighetstrening og simulering Adgang til eksamen Karaktersystem Emnebeskrivelser... 8 Emne 1a: Grunnleggende akuttmedisinsk sykepleie medisinske og naturvitenskapelige emner... 8 Grunnleggende akuttmedisinsk sykepleie... 9 Pensum litteratur i emne 1a: Grunnleggende akuttmedisinsk sykepleie medisinske og naturvitenskapelige emner Emne 1b: Avansert akuttmedisinsk sykepleie traumatologi og livstruende sykdom/skade Pensum litteratur i emne 1b: Avansert akuttmedisinsk sykepleie traumatologi og livstruende sykdom/skade Emne 2a: Grunnlag og rammer for sykepleie lover, helsepolitikk og yrkesutøvelse Rammefaktorer og organisering... 13

3 Reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom Pensum litteratur i emne 2a: Grunnlag og rammer for sykepleie lover, helsepolitikk og yrkesutøvelse Emne 2b: Grunnlag og rammer for sykepleie menneskesyn, etikk og kultur Pensum litteratur i emne 2b: Grunnlag og rammer for sykepleie menneskesyn, etikk og kultur. 17 Emne 3a: Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder Emne 3b: Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder skriving av prosjektplan... 20

4 Innledning Samhandlingsreformen og forslaget til ny forskrift for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus understreker viktigheten av høy faglig kompetanse på ulike tjenestenivå i møte med den akutt syke pasienten. Dette fører til økt behov for spesialutdannede helsearbeidere i den akuttmedisinske kjeden. Denne kjeden strekker seg over tre forvaltningsnivå der mange ulike profesjoner og yrkeskategorier har døgnkontinuerlig ansvar for å yte nødvendig medisinsk hjelp ved akutt, behandlingstrengende sykdom eller skade. Bakgrunnen for videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie er et stadig økende behov for spesialisert sykepleie til pasienter med akutt og/eller kritisk sykdom eller skade, eller forverring av kronisk sykdom i hele den akuttmedisinske kjeden, både i kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten. Hovedtrekkene i NSF sin funksjonsbeskrivelse for akutt sykepleie er ivaretatt i gjeldene studieplan. 1.1 Målgruppe Sykepleiere som arbeider med, eller ønsker å arbeide med, pasienter med akutt og/eller kritisk sykdom eller skade. Aktuelle arbeidsplasser kan være akuttmottak, ambulansetjeneste, AMKsentraler, hjemmesykepleie, kommunale ØH-senger, mottakssykehjem, kommunehelsetjenesten for øvrig og sengeposter på sykehus (med øyeblikkelig hjelp innlagte pasienter). Videreutdanningen skal sikre forsvarlig sykepleie til pasienter i alle aldersgrupper som utsettes for skade/ulykke rammes av akutt sykdom får en akutt forverring av langvarig sykdomstilstand er i en tilstand hvor de vitale funksjoner er truet eller sviktende på bakgrunn av sykdomsopplevelsen kommer i fysisk, psykisk, sosial og/eller eksistensiell krisetilstand er i en akutt eller kronisk smertetilstand er ved livets slutt 1.2 Opptakskrav Opptakskrav er fullført 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet og to års yrkeserfaring (minimum 50 prosent stilling) som sykepleier etter endt grunnutdanning. 1.3 Videre studier mastergradsstudier Fullført studie i Akuttmedisinsk sykepleie (60 studiepoeng) skal gi grunnlag for å søke om innpassing i og opptak til relevante mastergradsstudier. 1.4 Høgskolens verdigrunnlag Haraldsplass diakonale høgskole eies av Bergen Diakonissehjem, som er en diakonal institusjon. Siden 1918 har Bergen Diakonissehjem drevet sykepleierutdanning og omsorgsarbeid, og driver i dag blant annet høgskole og et moderne akuttsykehus innen kirurgi og indremedisin. Institusjonen bygger sin virksomhet på kristne grunnverdier som kommer til uttrykk gjennom en anerkjennelse av det enkelte menneskes unike verdi, ukrenkelighet og grunnleggende 1

5 menneskerettigheter. Høgskolens visjon er å utdanne og utruste mennesker til kompetent, omsorgsfull og modig tjeneste for mennesker.. 2. Studiets hovedmål Hovedmålet med studiet er at studenten utvikler gode teoretiske kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør henne / ham i stand til å foreta skjønnsomme og faglige vurderinger i møte med pasienter med akutt og/eller kritisk sykdom eller skade, eller forverring av sin kroniske sykdom. Studenten skal videreutvikle sin sykepleiefaglige, medisinske og organisasjonsmessige kompetanse i møte med det brede spekter av pasientsituasjoner og utfordringer som finnes innen akuttsykepleie både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. 2.1 Læringsutbytte etter endt videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie Kunnskaper Etter endt videreutdanning skal studenten ha inngående kunnskaper i akuttmedisin og kunne anvende kunnskapen til å gi god og kyndig sykepleie til pasienter med akutt og/eller kritisk sykdom eller skade ha kunnskap om pasienter og pårørendes opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom ha aktuell kunnskap om relevante lover, forskrifter, faglige retningslinjer og sykepleierens etiske grunnlag ha kunnskap om vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetode Ferdigheter Etter endt videreutdanning skal studenten anvende kunnskap i akuttmedisin til å prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at den akutt og/eller kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes/gjenopprettes utøve avansert sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fremme rehabilitering eller en verdig død utøve sykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser av å være akutt og/eller kritisk syk kunne kommunisere og beherske samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og nivå mestre bruk og kontroll av medisinsk-teknisk utstyr og ha et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger Generell kompetanse Etter endt videreutdanning skal studenten ha inngående kunnskap om oppbyggingen av den akuttmedisinske kjede; roller, ansvar og oppgaver gi situasjonstilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, studenter og andre medarbeidere dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid benytte relevant forskning og bidra til fagutvikling i yrkesutøvelsen samhandle og arbeide i ulike team på tvers av faggrupper og nivå 2

6 reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og lede og veilede fagutviklingsarbeid på egen arbeidsplass 3. Studiets innhold og oppbygning 3.1 Kort emnebeskrivelse og fordeling av studiepoeng Studiet er en post-bachelor videreutdanning på 60 studiepoeng. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium med normert studietid på fire semestre. Studiet er inndelt i tre emner, med tilhørende delemner under. Alle emnene er obligatoriske. Ulike praksisperioder vil komme i tillegg til undervisningen. Emne 1a og 1b: Akuttmedisinsk sykepleie utgjør 30 studiepoeng og omhandler grunnleggende og avansert akuttmedisinsk sykepleie i tilknytning til medisinske og naturvitenskapelige emner og til traumatologi og livstruende sykdom/skade. Forelesninger i emnet vil bli gitt i 1. og 3. semester. Emne 1a og 1b utgjør totalt 6 teoriuker og 3 uker praksisstudier. Emne 2a og 2b: Grunnlag og rammer for sykepleie utgjør 15 studiepoeng og omhandler blant annet emner som lovgivning, helsepolitikk, yrkesutøvelse, menneskesyn, etikk og kultur. Forelesninger i emnet vil bli gitt i 2. og 4. semester. Emnet 2a og 2b utgjør totalt 3 teoriuker og 2 uker praksisstudier. Emne 3a og 3b: Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder. Skriving av prosjektplan utgjør 15 studiepoeng. Forelesninger i emnet vil bli gitt i 2. og 4. semester. Emnet 3a og 3b utgjør totalt 3 teoriuker og 1 uke praksisstudier. 3

7 3.2 Oversikt over teori-, praksisstudier, studiekrav og vurderingsform Emne Emne 1a: Grunnleggende akuttmedisinsk sykepleie medisinske og naturvitenskapelige emner Fysiologi og patofysiologi Grunnleggende akuttmedisinsk sykepleie Semester med antall teori- og praksisuker 1. semester Studiekrav Vurderingsform Studiepoeng 3 teoriuker Fagtekst med framlegg Godkjent/ikke godkjent 10 Emne 1b: Avansert akuttmedisinsk sykepleie traumatologi og livstruende sykdom/skade Avansert akuttmedisinsk sykepleie til akutte kritiske tilstander Traumatologi 3. semester 3 teoriuker og 3 uker praksisstudier Utarbeidelse av scenario og simuleringsøvelser. Skriftlig eksamen, 5 timer 3 uker praksisstudier i akuttmottak med refleksjonsnotat Godkjent/ikke godkjent Karakter A-F Godkjent/ikke godkjent 5 7,5 7,5 Emne 2a: Grunnlag og rammer for sykepleie lover, helsepolitikk og yrkesutøvelse Rammefaktorer og organisering Reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom. Emne 2b: Grunnlag og rammer for sykepleie menneskesyn, etikk og kultur Grunnlagsetikk, omsorgsetikk og profesjonsetikk. Etiske utfordringer Etnisitet og utfordringer i møte med pasienter og medarbeidere fra andre kulturer Emne 3a: Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder Innføring i ulike vitenskapelige retninger Arbeide forskningsbasert Søk etter litteratur og vurdering av forskningsartikler Emne 3b: Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder skriving av prosjektplan Vitenskapsteori knyttet til helsetjenesten og helsebegrepet Prosjektplanlegging, prosjektarbeid og fagutvikling Skriving av prosjektplan i relevant tema for akuttmedisinsk sykepleie 2. semester 2 teoriuker og 2 uker praksisstudier 4. semester 1 teoriuke og 1 uke praksisstudie 2. semester Simuleringsøvelser Skriftlig individuell hjemmeoppgave Inntil en uke praksisstudie i kommunehelsetjenesten og en uke praksisstudie i relevant avdeling på sykehus med refleksjonsnotat Fagtekst knyttet til emne og prosjektplan 1 praksisuke i tilknytning til tema for prosjektplan 1 teoriuke Gruppebasert kritisk vurdering og presentasjon av en vitenskapelig artikkel relatert til akuttmedisinsk sykepleie 4. semester Godkjent/ikke godkjent Godkjent/ikke godkjent Godkjent/ikke godkjent Godkjent/ikke godkjent Godkjent/ikke godkjent Godkjent/ikke godkjent 2 teoriuker Prosjektplan Karakter A-F 10 Inkl. i praksis Inkl. i fagtekst 5 4

8 3.3 Studiets arbeids- og undervisningsformer Studenten skal tilegne seg kunnskaper og faglig innsikt gjennom å følge undervisning, praksisstudier, lese aktuell fag- og forskningslitteratur, skrive oppgaver individuelt og i grupper. Utvikle forståelse for sammenheng mellom praktisk øvelse og teoretisk perspektiv står sentralt i tilrettelegging av læringssituasjoner. I det pedagogiske opplegget tilstrebes gjensidighet og samspill mellom tanke og handling, vurdering og praktiske ferdigheter. For at læring skal gi faglig og personlig vekst vektlegges refleksjon over kunnskapsinnhold og praksiserfaringer, og det vil bli lagt vekt på arbeidsmåter og studieformer som fremmer dette gjennom deltakelse i et læringsfellesskap og i individuelt arbeid. E-læringprogrammet Itslearning blir benyttet. Fagtekster er en skriftlig redegjørelse for et tema og en problemstilling. Tematikken belyses ved hjelp av faglitteratur, forskning relatert til emnet og praktiske erfaringer. Fagutviklingsarbeid, framlegg og pedagogisk praksis er sentralt i studiet. Det er krav om anvendelse av relevant teoretisk fagstoff og aktuell forskning og studenten utfordres til refleksjon og bearbeidelse av kunnskap fra undervisning, litteraturstudier, veiledning, praksisstudier og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Det stilles krav om at studenten skal presentere ulike tema og gi undervisning til medstudenter/kollegaer/andre. Forelesninger gis ut fra sentrale tema innen emnene. Forelesningene har som mål å oppdatere og introdusere kunnskap som grunnlag for videre arbeid med emnene. Det blir også lagt til rette for refleksjon og samtale i forelesninger. Forelesningene foregår hovedsakelig på høgskolen. For å gjøre studiet tilgjengelig for studenter i yrkesaktivt arbeid og fra hele landet tilrettelegges undervisningen i intensive uker. Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse ved timeplanfestet undervisning og veiledning. Det forventes at studentene arbeider med pensum og studiekrav mellom de timeplanfestede ukene. Gruppearbeid benyttes for å videreutvikle relasjonskompetanse, evne til samarbeid og til å vurdere egen rolle i samhandlingen. Litteraturstudier er sentralt og hvert emne har eget pensum som det forventes at studenten skal jobbe med for å tilegne seg kunnskap, innsikt og kompetanse. Hele pensum vil ikke gjennomgås i undervisningen og deler av studiets pensum må derfor studeres på egenhånd. Praksisstudier foregår gjennom hele studiet og skal være med å styrke kunnskapsgrunnlaget og øke den kliniske forståelse, ferdighetsgrunnlaget og relevansen av de teoretiske emnene. Prosjektplan er en større individuell fagtekst som det gis karakter på. Refleksjon: Studiet har som målsetting å stimulere til personlig og faglig utvikling og vekst. Som ledd i dette legges det opp til ulike praktiske øvelser individuelt og i gruppe. Refleksjonsnotat er en form for fagtekst. Refleksjonsnotatet er i tilknytning til praksis der studenten skal skrive et notat som presenterer erfaringer og betraktninger studenten har gjort seg etter praksisukene. 5

9 Studiegrupper etableres. Studiegruppene bruker e-læringsprogrammet Itslearning som kommunikasjonshjelpemiddel. Studentevaluering: Studiet er gjenstand for systematisk studentevaluering og vurdering. Studiekrav er obligatoriske oppgaver, som skal sikre at studenten når læringsutbyttene i studiet. Studiekravene er spesifisert under det enkelte emne Praksisstudier Praksisstudiene har et samlet omfang på 6 uker. Det blir utarbeidet egen plan for praksisstudiene Ferdighetstrening og simulering Ferdighetstrening vil være praktiske øvelser med modeller og øvrig medisinsk utstyr / materiell. Her får studenten oppøve praktiske ferdigheter og håndlag, samt bli kjent med relevante medikamenter, prosedyrer og medisinsk-teknisk utstyr. Simulering vil være teamtrening i et simulert miljø med fokus på læringsmål, der kommunikasjon og samhandling står sentralt. Dette er trening som teamet får best utbytte av når de har det teoretiske grunnlaget og de praktiske ferdighetene innøvd. Læresituasjoner tilrettelegges slik at studentene skal få erfaring i observasjon, analyse og vurdering, samt egen mestring i gitte situasjoner. Eksempler på simuleringsscenario kan være hjertestans, mottak av traumepasient, pasienter med akutte respirasjonsproblemer eller allergisk sjokk. 3.4 Internasjonalisering Haraldsplass diakonale høgskole har internasjonalisering som et av sine strategiske mål. Det arbeides for økende grad av utveksling for både studenter og lærere. Høgskolen har avtaler om student/lærerutveksling innenfor Nordplus-samarbeidet og Erasmus-programmet. Utover dette har HDH også opprettet egne avtaler med høgskoler og universiteter. Dette åpner for besøk og samarbeid ved institusjoner i en rekke land. Du kan finne mer informasjon om internasjonale samarbeidspartnere på høgskolens nettside 6

10 4. Eksamen og vurdering Studiet har eksamensordninger og vurderingsformer som egner seg for å vurdere om læringsutbytte knyttet til de ulike emnene er oppnådd. Det gjennomføres skoleeksamen med gradert karakter. Ellers vurderes studiekrav som fagtekster individuelt og i gruppe, refleksjonsnotat, utført internundervisning og presentasjon av faglig arbeid til godkjent/ikke godkjent. Prosjektplan vurderes med gradert karakter. 4.1 Krav til studiedeltakelse All undervisning er obligatorisk. Ved all ferdighetstrening, simulering og praksisstudier er det krav om studiedeltakelse; fravær på inntil 10 % kan godkjennes. Studenter som har hatt fravær må selv ta ansvar for å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter som er angitt i læringsmålene. Faglærer vil i hvert enkelt tilfelle vurdere studentens fravær i relasjon til dette. Alt fravær skal meldes høgskolen/praksisstedet så snart som mulig, og helst før fraværet starter Fravær i praksisstudier Praksisstudiene er obligatoriske. Fravær over 10 % medfører at praksis ikke er bestått. Fraværsprosenten regnes i totalt antall timer i praksis i den aktuelle praksisperioden. Alt fravær skal registreres av avdelingssykepleier/praksisveileder Fravær fra ferdighetstrening og simulering Studenten skal ved signatur dokumentere sin tilstedeværelse på timene i ferdighetstrening og simulering. Ved fravær vises det til punkt 4.1 i studieplanen. 4.2 Adgang til eksamen Før studenten kan avlegge eksamen må spesifikke studiekrav knyttet til emnet, samt tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering være bestått/godkjent. I tillegg må alle forutgående eksamener være bestått før studenten kan levere avsluttende eksamen/prosjektplan. 4.3 Karaktersystem Det norske karaktersystemet er fastsatt i Lov om universiteter og høyskoler 3-9 med følgende formulering: Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakter Betegnelse Generell beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg B Meget god Meget god prestasjon som ligger klart over det forventede nivå C God God prestasjon som oppfyller forventningene D Nokså god Akseptabel prestasjon som likevel ikke oppfyller forventningene fullt ut E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene 7

11 5. Emnebeskrivelser Emne 1a: Grunnleggende akuttmedisinsk sykepleie medisinske og naturvitenskapelige emner Studiepoeng: 15 Plassering: 1. og 3. semester I dette emnet skal studenten tilegne seg utvidede medisinske og sykepleiefaglige kunnskaper og ferdigheter innenfor det kliniske arbeidsfeltet i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Under de enkelte temaene integreres medisinsk og sykepleiefaglig kunnskap. Pensum, forelesninger og simuleringsøvelser vektlegger spesialisert kunnskap innen fysiologi og patofysiologi, mikrobiologi og farmakologi utover det som er tilegnet på bachelornivå i sykepleie. Målet er at studenten utvikler høy kompetanse i å vurdere kliniske pasientsituasjoner og handle med kyndighet og faglig skjønn. Det legges vekt på å utvikle slik kompetanse både knyttet til barn, voksne og eldre. Emne 1a er første del og videreføres i emne 1b. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha inngående kunnskap om fysiologi og patofysiologi og anvender denne kunnskapen som grunnlag for å observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak ved akutt og/eller kritisk sykdom eller forverring av kronisk sykdom hos alle aldersgrupper ha kunnskap om aktuelle legemidlers funksjon, virkning/bivirkninger og interaksjoner og anvender kunnskapen til å administrere legemidler på en korrekt og pasientsikker måte ha kunnskap om funksjon, vedlikehold og kontroll av aktuelt medisinsk-teknisk utstyr og mestrer riktig bruk av aktuelt utstyr ha kunnskap om ulike mikroorganismers levemåte, virulens og hvordan de smitter og kan anvende denne kunnskapen både til å følge opp infeksjoner, samt å forebygge dem ha kunnskap om anestesiologi og anvender kunnskapen i tverrfaglig samarbeid i aktuelle pasientsituasjoner ha inngående kunnskap om sykepleie og behandling til ulike pasientgrupper og anvender denne kunnskapen i møte med pasienten på en trygg og kompetent måte anvende ABCDE-prinsippene til å observere pasienten, samt vurdere og prioritere pasienten etter gjeldende hastegradssystem 1 /triagemodell 2 på en systematisk måte dokumentere og rapportere sine funn slik at andre får en god oversikt over pasientens helseproblem, pleie og behandlingsbehov ha forståelse for eget kompetanseområde og rolle i tverrfaglig samarbeid rundt pasienten observere og forebygge komplikasjoner hos pasienten ha kunnskap og ferdigheter i arbeid på en skadestue være bevisst egne holdninger i møte med den intoksikerte/rusavhengige pasienten og bidra til at pasienten blir møtt med respekt og omsorg 1 Gradering som sier noe om hvor mye det haster med respons på en hendelse og er en samlet vurdering av alvorlighetsgrad, utvikling over tid og omstendighetene rundt. 2 Triage fra franske trier som betyr å sortere. I vår sammenheng brukes begrepet om en systematisk måte å vurdere pasientens hastegrad. 8

12 Innhold Medisinske og naturvitenskapelige emner Organsystemenes fysiologi og patofysiologi Fysiologi ved stress og smerte Reguleringer og forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre-basebalansen Mikrobiologi: Mikroorganismers angrepsmekanismer, infeksjonsforsvar, hygiene og infeksjonsforebyggende tiltak og mikrobiologiske undersøkelser Medikamenter til ulike aktuelle pasientgrupper, intravenøse infusjoner og blodtransfusjon Medisinsk-teknisk utstyr; voksne/barn bruk, vedlikehold og kontroll, annet medisinsk utstyr Anestesiologi akuttmedisin, smertebehandling, anestesi og intensivmedisin Akutte kirurgiske tilstander Grunnleggende akuttmedisinsk sykepleie Observasjon, vurdering og prioritering av pasient, ABCDE-prinsipper, triage og hastegrad Pasienter med indremedisinsk sykdom Pasienter med kardiologisk sykdom Pasienter med nevrologisk sykdom Den akutt geriatriske pasienten Den intoksikerte pasienten og pasienter med rusavhengighet Pasienter med akutte kirurgiske tilstander Studieformer Forelesninger med refleksjon og diskusjon, gruppearbeid, individuelle arbeid, søk i litteraturdatabaser, undervisning av medarbeidere eller medstudenter, simuleringsøvelse og ferdighetstrening. Studiekrav og vurderingsformer Fagtekst med framlegg, 10 studiepoeng Utarbeidelse av scenario og simuleringsøvelser, 5 studiepoeng Søk etter forskningslitteratur er inkludert i de overfor nevnte studiekrav Vurdering: Godkjent/ikke godkjent Beskrivelse av studiekrav Fagtekst: Hovedtema for fagteksten skal være patofysiologi og sykepleie. Fagtekstene skal være bakgrunnsmateriale for undervisning av medarbeidere på eget tjenestested eller medstudenter. Fagtekstene skrives individuelt. Fagtekstens lengde: 3000 ord, +/- 10 %. Oppgavetekst og retningslinjer for besvarelsen blir utdelt. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Simuleringsøvelser: Studentene skal i grupper utarbeide scenario med læringsutbytte, pasientsituasjon, pasientens aktuelle parametre, aktuelt utstyr for øvelsen, fasit for pasientsituasjonen og elementer til debriefing. Scenarioene skal deretter brukes i simuleringsøvelser med medstudenter. Mal for scenario blir utdelt. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent 9

13 Pensum litteratur i emne 1a: Grunnleggende akuttmedisinsk sykepleie medisinske og naturvitenskapelige emner AHLR & DHLR algoritmer (voksne og barn). Tilgjengelig på: Blystad, H. (2009) Smittevernboka. 4. utg. Oslo, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Boeckstyns, M.E.H. & Ebskov, L.B. (red.) (2013) Kirurgi i akutmodtagelsen. København, Munksgaard. Kap. 6-9 og 12. Callesen, T. & Antonsen, K. red. (2011) Den Akutte patient. 2. utg. København, Munksgaard. Kap. 2-5, 7, 10-11, 13-18, og 23. Gulbrandsen, Tove og Stubberud, Dag-Gunnar (red.) (2010): Intensivsykepleie, 2. utg. Oslo, Akribe. Kap. 9, 19-22, 24-26, og 31. Jastrup, S. (red) (2012) Akut sygepleje. 2 utg. København, Munksgaard Kap. 2-5, 7, 11, og 13. Vik-Mo H (2010) Å forstå EKG. Legeforlaget Wisten, Å. et al (2013) Akutgeriatrik. Lund, Studentlitteratur. Kap 1-8 Litteraturlisten er ufullstendig. 10

14 Emne 1b: Avansert akuttmedisinsk sykepleie traumatologi og livstruende sykdom/skade Studiepoeng: 15 Plassering: 3. og 4. semester Emne 1b er en videreføring av emne 1a og fokuserer på kunnskaper og ferdigheter i avansert akuttmedisin herunder sykepleie til pasienter med kritisk og livstruende sykdom og/eller skade. Emnet fokuserer også på spesielle forhold knyttet til sykdom hos barn og eldre, etisk utfordrende behandlingssituasjoner, utagerende og voldelige pasienter, livets sluttfase og en verdig død. For å møte de mange krevende situasjonene er det viktig at studenten tilegner seg kunnskap og ferdigheter til å handle forskningsbasert og helhetlig, samt evner å utøve lederskap i akutte og uoversiktlige situasjoner. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten utøve avansert sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner ha kunnskap om fysiologi og patofysiologi hos barn og eldre og hvilke konsekvenser dette får for behandling og sykepleie utøve sykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt og/eller kritisk syk ha inngående kunnskap om behandling av pasient med hjertestans ha inngående kunnskap om mottak og behandling av multitraumatisert pasient og kan anvende ABCDE-prinsippene som et systematisk verktøy for å observere og vurdere pasienten kunne bruke og kontrollere aktuelt medisinsk-teknisk utstyr og annet medisinsk utstyr til pasientmålgruppen utøve lederskap i akutte og uoversiktlige situasjoner kunne samhandle og kommunisere i tverrfaglige team rundt pasienten undervise og veilede studenter og annet helsepersonell Innhold Hjertestans DHLR/AHLR Traumatologi - den multitraumatiserte pasienten Hemodynamisk ustabil pasient Akutt respirasjonssvikt Sepsis og septisk sjokk Krybbedødssyndrom Brannskader Allergi og anafylaktiske reaksjoner Akuttmedisinske tilstander hos den eldre pasienten kognitiv svikt, redusert funksjonsevne og komorbiditet Pasienter med psykisk lidelse, inkludert alders psykiatri, og psykiatriske pasienter med akutt somatisk sykdom Suicidalitet og selvskading Utagerende atferd, vold og seksuelle overgrep Pasienter som nekter behandling Livets sluttfase og en verdig død 11

15 Studieformer Forelesninger med refleksjon og diskusjon, søk i litteraturdatabaser, selvstudium, ferdighetstrening, simulering og praksisstudiet. Studiekrav og vurderingsformer Skriftlig individuell eksamen, 5 timer. Eksamen tester samlet pensum for emne 1a og 1b. Vurdering: Gradert karakter A F. 7,5 studiepoeng. 3 uker praksisstudier i akuttmottak fortrinnsvis ved et universitetssykehus, Refleksjonsnotat i tilknytning til praksis (inkludert i praksis) Ferdighetstrening, simulering og ferdighetstest (inkludert i praksis) 7,5 studiepoeng. Beskrivelse av studiekrav Praksisstudier: For å styrke kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget skal studentene ha tre uker praksisstudier i akuttmottak fortrinnsvis ved et universitetssykehus i løpet av tredje semester. Det blir utarbeidet egen plan for praksisstudier. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Fagtekst i form av et refleksjonsnotat: Etter gjennomført praksis skal studenten skrive et refleksjonsnotat som presenterer erfaringer og betraktninger studenten har gjort seg etter praksisukene. Lengde: 1200 ord +/- 10 %. Retningslinjer og vurderingskriterier blir lagt ut på itslearning. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Simuleringsøvelser: Teamtrening i et simulert miljø med fokus på læringsutbyttene, der kommunikasjon og samhandling står sentralt. Eksempler på simuleringsscenario kan være hjertestans, mottak av traumepasient, pasienter med akutte respirasjonsproblemer eller allergisk sjokk. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Pensum litteratur i emne 1b: Avansert akuttmedisinsk sykepleie traumatologi og livstruende sykdom/skade Blystad, H. (2009) Smittevernboka. 4. utg. Oslo, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Boeckstyns, M.E.H. & Ebskov, L.B. (red.) (2013) Kirurgi i akutmodtagelsen. København, Munksgaard. Kap. 3 og 10. Callesen, T. & Antonsen, K. red. (2011) Den Akutte patient. 2. utg. København, Munksgaard. Kap. 6, 8 10, 12, 19, 22, og Grønseth, R. & Markestad, T. (2011) Pediatri og pediatrisk sykepleie. 3. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Kap. 6-7, 9, 15, 17, og 29. Gulbrandsen, T. & Stubberud, D.G. (red.) (2010): Intensivsykepleie, 2. utg. Akribe Kap. 6, 9 10, 15 18, 23, og 32. Jastrup, S. (red) (2012) Akut sygepleje.2 utg. København: Munksgaard. Kap Traumemanual OUS, revidert utgave i (kan lastes ned gratis på itunes) Von Hofacker, S. et al (2010) Akutte innleggelser fra sykehjem til sykehus i livets sluttfase. Tidsskrift for Den norske legeforening, nr. 17, Litteraturlisten er ufullstendig. 12

16 Emne 2a: Grunnlag og rammer for sykepleie lover, helsepolitikk og yrkesutøvelse Studiepoeng: 10 Plassering: 2. semester Verdier, tradisjoner, prioriteringer, lover og retningslinjer danner grunnlag og rammer for helsevesenets profesjonsutøvere. Innenfor dette skal helseprofesjonene kommunisere, samhandle og undervise både i det tverrfaglige miljø, med pasienter og pårørende og i relasjon til ulike studentgrupper. Emnet 2a er første del og blir videreført i emne 2b. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap og innsikt i det historiske og aktuelle grunnlaget for helsepolitikken slik den er utformet gjennom kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten og forstå helsepolitikkens funksjon i samfunnet ha spesialisert kunnskap om aktuelle lover og forskrifter for tjenesteområder ha inngående kunnskap om organiseringen av den akuttmedisinske kjeden i og utenfor sykehus kjenne beredskapsplan for egen arbeidsplass og vite hvilken rolle en selv har ved en beredskapssituasjon kunne samhandle og være i dialog med fagpersoner på ulike nivå av helsetjenesten og øvrige nødetater kunne ta operativt lederansvar og beslutninger i situasjoner der det er påkrevd ha kunnskap om kommunikasjon og samhandling med alvorlig syke, døende mennesker og deres pårørende ha kunnskap og forståelse for opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter, pårørende og personalet ved akutt og/eller kritisk sykdom ha et reflektert forhold til sykepleiefagets egenart og kjennetegn i relasjon til andre helsefag og yrkesgrupper ha utviklet kompetanse til å veilede og undervise pasienter, pårørende, kollegaer og studenter Innhold Rammefaktorer og organisering Akuttsykepleie: Historikk og funksjonsbeskrivelse Aktuelle lover, forskrifter og helsepolitiske føringer Organisering av den akuttmedisinske kjede; ansvar og roller i og utenfor sykehus Triage; ulike modeller og prinsipper for vurdering og prioritering av pasienter Kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende, kollegaer og andre yrkesgrupper Ledelse, dokumentasjon og rapportering Reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom Fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle aspekter Stress, mestring og mestringsstrategier Kriser og kriseintervensjon Sorg, sorgreaksjoner og sorgarbeid Bevisstgjøring og håndtering/bearbeiding av egne følelser og holdninger 13

17 Studieformer Forelesninger med refleksjon og diskusjon, gruppearbeid, veiledningsseminar, søk i litteraturdatabaser, trening i veiledningssituasjoner med oppfølging og tilbakemeldinger, selvstudium og praksisstudiet. Studiekrav og vurderingsformer Praksisstudier: inntil en uke i kommunehelsetjenesten og en uke i spesialavdeling ved et sykehus, totalt 2 uker, 5 studiepoeng Refleksjonsnotat knyttet til praksis (studiepoeng inkludert i praksis) Skriftlig individuell hjemmeoppgave, 5 studiepoeng Vurdering: Godkjent/ikke godkjent Beskrivelse av studiekrav Praksisstudier: For å styrke kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget skal studentene ha inntil en praksisuke i kommunehelsetjenesten og en i spesialavdeling ved et sykehus i løpet av andre semester. Praksisstudiet kan søkes avviklet i utlandet. Det blir utarbeidet egen plan for praksisstudier. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Fagtekst i form av et refleksjonsnotat: Etter gjennomført praksis skal studenten skrive et refleksjonsnotat som presenterer erfaringer og betraktninger studenten har gjort seg etter praksisukene. Lengde: 1200 ord +/- 10 %. Retningslinjer og vurderingskriterier blir lagt ut på itslearning. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Skriftlig individuell hjemmeoppgave: Studenten gjør skriftlig rede for et tema og en problemstilling knyttet til emne 2a. Tematikken belyses ved hjelp av faglitteratur, praktiske erfaringer og forskning relatert til emnet. Omfang 3000 ord +/- 10 %. Retningslinjer og vurderingskriterier blir lagt ut på itslearning. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Pensum litteratur i emne 2a: Grunnlag og rammer for sykepleie lover, helsepolitikk og yrkesutøvelse Dreyer, K., Jensen, Å. C. & Almenning, B. (2011) Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger. Tilgjengelig på: for%20mottak%20og%20håndtering.pdf Engebretsen, S., Røise, O. & Ribu, L. (2013) Bruk av triage i norske akuttmottak. Tidsskrift for Den norske legeforening, 133 (3), s Forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus. (2005) Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Fastsatt ved kgl. res. 18.mars 2005 nr Tilgjengelig på: Gulbrandsen, P. & Finset, A. (2014) Skreddersydde samtaler en veileder i medisinsk kommunikasjon. Oslo, Gyldendal akademisk. 14

18 Halvorsen, K., Stjernø, S. & Øverbye, E. (2013) Innføring i helse- og sosialpolitikk. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 1-5, 9-10 og 12. Helsedirektoratet (2013) Nasjonal veileder for masseskadetriage. Tilgjengelig på: Helsedirektoratet (2012) Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. Tilgjengelig på: Helse- og omsorgsdepartementet. (2011) Helse- og omsorgstjenesteloven. Oslo, Helse- og omsorgsdepartementet. Helsepersonelloven er tilgjengelig på: Johnsen, K. & Engvold H. O. (red.) (2013) Klinisk kommunikasjon i praksis. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 6 & 14. Juvkam, P. C. et al. (2009) Håndbok: kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner. 4. utg. Bergen, KoKom; Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Langhelle, A. et al (2004) International EMS Systems: the Nordic countries. Resuscitation, 61(1), p Molven, O. (2012) Sykepleie og jus. 4. utg. Oslo, Gyldendal juridisk. Kap. 1-5, 7, og Norsk sykepleierforbund (2011) Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Tilgjengelig på: https://www.sykepleierforbundet.no/ikbviewer/content/785285/nsf v... NLAS NSFs Landsgruppe av akuttsykepleiere (2011). Funksjonsbeskrivelse for akuttsykepleiere. Pasient- og brukerrettighetsloven Tilgjengelig på: Spesialisthelsetjenesteloven Tilgjengelig på: Stubberud, D.G. (red.) Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Oslo, Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 3, 4, 6, 7 og 8. Willumsen, E. & Ødegård, A. (red.) (2014) Tverrprofesjonelt samarbeid et samfunnsoppdrag. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 7. Litteraturlisten er ufullstendig. 15

19 Emne 2b: Grunnlag og rammer for sykepleie menneskesyn, etikk og kultur Studiepoeng: 5 Plassering: 4. semester Emne 2b er en videreføring av emne 2a og fokuserer på spesialisert kunnskap, innsikt og forståelse av ulike aspekter ved omsorg. Kunnskap og forståelse av ulike etiske perspektiv og innsikt i hvordan dette kan benyttes i klinisk-etiske problemstillinger. Kunnskap om ulike menneskesyn, trosretninger, kulturer og konsekvenser dette kan ha for sykepleietjenesten. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha spesialisert kunnskap og innsikt i grunnlaget for omsorg og i sentrale pasient- og sykepleiefenomener ha en reflektert holdning til etiske dilemma begrunnet i ulike etiske perspektiv ha kunnskap om etiske problemstillinger relatert til ulike pasientgrupper ha kunnskap om og en reflektert holdning til ulike menneskesyn og trosretninger og konsekvenser dette kan ha for syn på helse, sykdom, lidelse og død ha innsikt i kulturelle forskjeller og konsekvenser dette kan ha for flerkulturelle kollegafellesskap Innhold Grunnlagsetikk og omsorgsetikk Sårbarhet og makt. Moralsk praksis Profesjonsetikk verdier, holdninger og holdningsslitasje Ulike etiske utfordringer i de aktuelle tjenesteområdene Ulike menneskesyn, trosretninger og kulturer Etnisitet og utfordringer i møte med pasienter og medarbeidere fra andre kulturer Studieformer Forelesninger med refleksjon og diskusjon, gruppearbeid, framlegg i plenum, søk etter forskningslitteratur, praksisstudium og veiledning på prosjektplan. Studiekrav og vurderingsformer Praksis i kommunehelse- eller spesialisthelsetjenesten, 1 uke, 5 studiepoeng Fagtekst knyttet til emne og prosjektplan (inkludert i studiepoeng gitt praksisstudiet) Vurdering: Godkjent/ikke godkjent Beskrivelse av studiekrav Praksisstudiet: For å styrke kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget skal studentene ha en praksisuke på et egnet tjenestested i løpet av fjerde semester. Praksisstedet skal være relevant for studiet og det temaet studenten har valgt i prosjektplanen. Praksisstudiet kan søkes avviklet i utlandet. Fagtekst knyttet til emne og prosjektplan: Studenten gjør skriftlig rede for et tema (innledning og bakgrunn) og problemstilling knyttet til spesialiseringen/fagfeltet. Tematikken belyses ved hjelp at faglitteratur, praktiske erfaringer og forskning relatert til emnet. Fagteksten er første del av prosjektplanen og skal ha et omfang på 2000 ord, +/- 10 %, som inngår i det totale antall ord i prosjektplanen; 6000 ord +/- 10 %. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. 16

20 Pensum litteratur i emne 2b: Grunnlag og rammer for sykepleie menneskesyn, etikk og kultur Austin, W. (2012) Moral distress and the contemporary plight of health professionals. HEC Forum, 24 (1), p doi: /s Carlsen, K. C. L., Staff, A., & Arnesen, H. (2014) Forskningshåndboken: fra idé til publikasjon. 5. utg. Tilgjengelig på: forskning/forskningshandboken/norsk/sider/side.aspx Dahl, Ø. (2013) Møter mellom mennesker: innføring i interkulturell kommunikasjon. 2. utg. Oslo, Gyldendal Akademisk. Kap. 1-2, 4, Førland, O. (2013) Noen perspektiver på tillit. I: Alvsvåg, H., Bergland, Å. & Førland, O. red. Nødvendige omveier : en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag. Oslo, Cappelen Damm akademisk. S Hamric, A. B. (2012) Empirical research on moral distress: issues, challenges, and opportunities. HEC Forum, 24 (1), p doi: /s x Nordby, H. (2012) Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid. Oslo, Gyldendal Akademisk. Kap. 2,3 og 4. Stubberud, D.G. (red.) Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Oslo, Gyldendal Akademisk. Kap. 9. Taylor, E. J. red. (2012) Religion: a clinical guide for nurses. New York, Springer. Kap. 2, 10, 12, 14, 16, 19 og 22. Thorbjørnsrud, B. (2009) Kultur, helse og sykdom. I: Rugkåsa, M. & Brodtkorb, E. red. Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. S Vågan, A. & Grimen, H. (2008) Profesjoner i maktteoretisk perspektiv. I: Molander, A. & Terum, L. I. red. Profesjonsstudier. Oslo, Universitetsforlaget. S Litteraturlisten er ufullstendig. 17

21 Emne 3a: Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder Studiepoeng: 5 Plassering: 2. semester. Emne 3a fokuserer på ulike vitenskapsperspektiv og vitenskapelige metoder. Dette innebærer søk etter forskningsbasert kunnskap i relevante databaser og kritisk vurdering av slike tekster. Kritisk vurdering av forskning krever innsikt i ulike kunnskapssyn, vitenskapsteori, ulike forskningsmetoder og forskningsbaserte arbeidsformer. Emnet 3a er første del og blir videreført i emne 3b. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om ulike vitenskapelige retninger kunne gjøre rede for ulike forskningsmetoder og hvilke spørsmål de er egnet for å besvare ha kjennskap til systematiske litteratursøk i ulike databaser, identifisere aktuelle forskningspublikasjoner og kritisk vurdere vitenskapelige artikler kunne gjenkjenne ulike vitenskapssyn i skriftlige arbeider og muntlige framlegg Innhold Vitenskapsteori Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og analyser Arbeide forskningsbasert Innføring i søk etter aktuell litteratur og kritisk vurdering av forskningsartikler Studieformer Forelesninger med refleksjon og diskusjon, studentarbeid individuelt og i grupper, søk i fag- og forskningslitteratur, framlegg og selvstudium. Studiekrav og vurderingsformer Gruppebasert kritisk vurdering og presentasjon av en vitenskapelig artikkel relatert til akuttmedisinsk sykepleie, 5 studiepoeng Vurdering: Godkjent/ikke godkjent Beskrivelse av studiekrav Kritisk vurdering og presentasjon av en vitenskapelig artikkel: Studiekravet er et gruppearbeid. Ulike relevante artikler som gjøres tilgjengelige vurderes kritisk i forhold til relevans for akuttmedisinsk sykepleie, studiens gyldighet og troverdighet. Vurderingskriterier deles ut med oppgaven. 18

22 Pensum litteratur i emne 3a: Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder Drageset, S. & Ellingsen, S. (2009) Forståelse av kvantitativ helseforskning en introduksjon og oversikt. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 5 (2), s Drageset, S., Ellingsen, S. & Lindstrøm, T. C. (2008) Sykepleieforskning : kvantitativ tilnærming - en diskusjon og oversikt. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 10 (4), s Ellingsen, S. & Drageset, S. (2008) Kvalitativ tilnærming i sykepleieforskning : en introduksjon og oversikt. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 10 (3), s Helbæk, M. (2011) Statistikk: kort og godt. 3. utg. Oslo, Universitetsforlaget. Kap Nortvedt, M. W., et. al. (2012) Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok. 2. utg. Oslo, Akribe. Kap. 1 og 4. Olsson, H. & Sörensen, S. (2003) Forskningsprosessen : kvalitative og kvantitative perspektiver. Oslo, Gyldendal akademisk. Kap Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9th ed. Philadelphia, Pa., Wolters Kluwer Health. Kap. 1. Thomassen, M. (2006) Vitenskap, kunnskap og praksis : innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag. Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 5 og 6. Litteraturlisten er ufullstendig. 19

23 Emne 3b: Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder skriving av prosjektplan Studiepoeng: 10 Plassering: 4. semester Emnet 3b er en videreføring av emne 3a og fokuserer på vitenskapsteori, kunnskapsformer, forskningsmetodiske og forskningsetiske tilnærmingsmåter. Studenten skal anvende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode og knytte dette til en selvstendig utviklet prosjektplan innenfor valgt fagområde. Gjennom arbeid med prosjektplanen skal studenten vise evne å arbeide systematisk og analytisk med fagutvikling. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha innsikt i ulike kunnskapsformer og forholdet mellom vitenskaps- og erfaringsbasert kunnskap kunne utføre systematiske litteratursøk i ulike databaser kunne anvende forskningsetikk i eget prosjekt kunne vurdere relevansen av ulike vitenskapssyn og forskningsmetoder i eget prosjekt ha innsikt i forskningsprosessen og ulike kvalitative og kvantitative forskningsdesign og analysemetoder ha kunnskap om prosjektplanlegging og ulike metoder i fagutviklingsarbeid som gjør sykepleieren i stand til å arbeide systematisk og analytisk med fagutvikling på egen arbeidsplass kunne utarbeide en prosjektplan kunne dokumentere og formidle prosjekter og fagutvikling skriftlig og muntlig Innhold Forskningsetikk og etiske retningslinjer knyttet til innsamling av data og skriving Vitenskapsteori knyttet til helsetjenesten og helsebegrepet Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder Prosjektplanlegging, prosjektarbeid og fagutvikling Publisering og formidling av forskning og fagutviklingsprosjekter Muntlig formidling og pedagogiske prinsipper Studieformer Forelesning, seminar, selvstudie, gruppearbeid, søk etter fag- og forskningslitteratur. Studiekrav og vurderingsformer Prosjektplan, 10 studiepoeng Vurdering: Gradert karakter A-F Beskrivelse av studiekrav Prosjektplan er en individuell fagtekst. Studenten tar utgangspunkt og arbeider videre med fagtekst/studiekrav fra emne 2b. Studenten utarbeider en prosjektplan med fokus på forskningsmetode og praktisk gjennomføring. Det er to obligatoriske veiledningstimer på prosjektplanen. Omfang på prosjektplanen er maksimum 6000 ord. Fagteksten i 2b (tema og problemstilling) er inkludert i de 6000 ordene i prosjektplanen. Prosjektplanen blir vurdert med gradert karakter fra A-F. 20

24 Pensum litteratur i emne 3b: Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder skriving av prosjektplan Viser til pensum i emne 3a. Alvsvåg, H., & Førland, O. (2007) Refleksjoner om utdanning og kunnskap i sykepleie: innledning. I: Alvsvåg, H. & Førland, O. red. Engasjement og læring: fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo, Akribe. S Bech-Karlsen, J. (2003) Gode fagtekster: essayskriving for begynnere. Oslo, Universitetsforlaget. Dalland, O. (2012) Metode og oppgaveskriving for studenter. 5. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Førde, R. (22. desember 2010) Helsinkideklarasjonen [Internett], Oslo, De nasjonale forskningsetiske komiteer. Tilgjengelig på: Helse- og omsorgsdepartementet. (2010) Veileder til lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (Helseforskningsloven) [Internett], Oslo, Helse- og omsorgsdepartementet. Tilgjengelig på: df#search=helseforskningsloven Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Det kvalitative forskningsintervju. 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Selvvalgt pensum knyttet til tema for prosjektplanen. Litteraturlisten er ufullstendig. 21

STUDIEPLAN. Videreutdanning i hjemmesykepleie. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i hjemmesykepleie. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i hjemmesykepleie 60 studiepoeng 2013-2015 1 Innhold 1. Innledning 3 1.1. Hjemmesykepleietjenesten 3 1.2. Studiets relevans og videre studier 3 1.3. Høgskolens verdigrunnlag

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Legevakt... 2 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 2 Videreutdanning

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie 2013-2015. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie 2013-2015. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 2013-2015 60 studiepoeng 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 PALLIASJON... 3 PALLIATIV SYKEPLEIE... 3 HØGSKOLENS VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIETS RELEVANS

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie 2014-2016. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie 2014-2016. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 2014-2016 60 studiepoeng 1 1. Innhold 1. INNLEDNING... 3 Palliasjon... 3 Palliativ sykepleie... 3 Høgskolens verdigrunnlag... 4 Studiets relevans for arbeidsliv

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Operasjonssykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRA FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Barnesykepleie - videreutdanning

Barnesykepleie - videreutdanning Studieprogram V-BARNSPL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Barnesykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Studieprogram V-INTENSP, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til VIN130 og VIN141.

Videreutdanning i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til VIN130 og VIN141. Emne VIN151_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:19 Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre semester (90 studiepoeng). Studiet bygger

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, 25.03.2008 Godkjent avdelingsstyret ASP.

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I KOMMUNEHELSETJENESTEN - ELDREOMSORG - HJEMMEBASERTE TJENESTER SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3.

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY)

Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY) Fagplan Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY) 90 Studiepoeng heltid Godkjenning Planen bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings-

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i nyfødtsykepleie. 60 studiepoeng. www.ldh.no. Behandlet i studiekvalitetsutvalg 21.10.13. Revidert mars 2014.

Studieplan. Videreutdanning i nyfødtsykepleie. 60 studiepoeng. www.ldh.no. Behandlet i studiekvalitetsutvalg 21.10.13. Revidert mars 2014. Studieplan Videreutdanning i nyfødtsykepleie 60 studiepoeng Behandlet i studiekvalitetsutvalg 21.10.13. Revidert mars 2014. www.ldh.no levende sykepleie Innholdsfortegnelse VIDEREUTDANNING I NYFØDTSYKEPLEIE...

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11.

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11. Arbeidshefte Første studieår Kull 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret: 06.11.12 Innhold Innledning... 3 Studiegruppene... 3 Studieoppgaver... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I DIAKONI Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 Studiets fagforståelse og profil... 3 Målgruppe og opptakskrav... 4 Planens struktur...

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død

Studieplan. Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død Studieplan Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død 1. år i en mastergrad i helse- og sosialfag- Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent februar 2011 Kari

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

1.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 3.0 FORMÅL 4.0 INNHOLD 4.1 1: 4.2 2: 4.3 3: 5.0 ORGANISERING AV STUDIET 6.0 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER 7.0 VURDERING 7.

1.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 3.0 FORMÅL 4.0 INNHOLD 4.1 1: 4.2 2: 4.3 3: 5.0 ORGANISERING AV STUDIET 6.0 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER 7.0 VURDERING 7. Studieplan Kompetansehevingsprogram for kliniske veiledere til studenter innenfor jordmorfag, anestesi-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Vestfold.

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Arbeidshefte Kurs i nasjonale fag Høst 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning...

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Ragnhild Magelssen (rmagelss@getmail.no) Et NAKMI prosjekt, 2012 Framlegg på utdanningskonferansen i Tromsø 26.04.13 Hvor ble studien gjennomført?

Detaljer