n r. 4-5 / N o r s k t e a t e r r å d

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d"

Transkript

1 n r. 4-5 / N o r s k t e a t e r r å d

2 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Personelltjenester, Hålogaland Amatørteaterselskap, JUVENTE, Landslaget Drama i Skolen, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Døveforbund, Norges KFUK/KFUM, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, 4H Norge, Norske Teaterverksteder, Ravn, Studieforbundet Solidaritet og Vestlandske Teatersenter. Vi eier dansegulvet! Organisasjonen har i tillegg følgende fylkesråd/-kontakter: Oslo Amatørteaterråd, Aust-Agder teaterråd, Hedmark Teaterlag, Nord-Trøndelag Teatersamlag, Oppland Amatørteaterråd, Rogaland Amatørteaterråd, Rosegården Teaterhus (Vest-Agder) og Vestfold teaterråd Sekretariatet: Generalsekretær: Christin Sund Informasjonskonsulent: Yousef Abu Afifi Manuskonsulent: Arnfinn Hagen Barne-/og ungdomskonsulent: Rune Lundby Styret: Leder: Steinar Arnesen (AOF) Nestleder: Marianne Hovda Gausvik (NU) Serine Nygaard (Ravn) Birgit Kristensen (HATS) Einar Feldman (NATF) (Vara) Steinar Thorsen (VT) Sceneliv nr. 5-6/2007 Ansvarlig utgiver: Norsk teaterråd Pb Sentrum 0104 OSLO Tlf Faks Redaksjon: Yousef Abu Afifi Frist stoff neste nr: 1. november Forsidebilde: Boals Forumteater for ungdom i Haugesund Foto: Yousef Abu Afifi Med meldingen ønsker vi å bygge et dansegulv som frivillige organisasjoner skal danse på (frivillighetsminister Trond Giske). Norsk teaterråd er som paraplyorganisasjon et kosmos av ulikheter. Våre medlemsorganisasjoner har som fellesnevner at de bedriver teater eller scenisk aktivitet. Når vi omtales som nøkkelorganisasjon i meldingen er dette et tegn på at departementet oppfatter vårt arbeid som viktig. Regjeringen legger 4 hovedstrategier til grunn for å styrke frivillig sektor: Bedre rammebetingelser for sektoren. Økt fokus på ressurser til lokal aktivitet og lavterskelaktivitet. Økt oppmerksomhet om inkludering og integrering. Styrket kunnskap og forskning. Meldingen har lagt mye vekt på å styrke organisasjonene lokalt. Dette er et fokus som de aller fleste organisasjoner har, men ikke alltid klarer å få til godt nok. Organisasjonene har vært gjennom nødvendige omstillingsprosesser for å møte kravet til den nye informasjonshverdagen og kravene fra bevilgende myndigheter til å ha orden i økonomien. Det er ikke lenger nok å ha dyktige frivillige når dokumentasjonskravet fra stat og kommune krever ansatte med høy kompetanse. Lokalleddene til våre medlemmer er svært ofte hjørnesteiner i lokalmiljøet. I tillegg til å være en sosial møteplass og et viktig nettverk for innbyggerne. I tillegg til aktivitetene eier og driver ofte lokallagene de lokale samfunns- og lagshus. På mange steder i Norge er disse de eneste kulturhusene som finnes. De store organisasjonene i Norge er opptatt av at de skal få kompensert inntektstapet de fikk ved automatforbudet. Dette gjelder også for noen av våre organisasjoner. Personlig tror jeg at den største kapitalen vår er at vi er kulturbærere. Vi ivaretar deler av vår nasjonale kulturarv og har som oppgave å utvikle og bringe videre denne. Det er helt klart at det er det offentliges ansvar å gi oss de rammer som er nødvendige for dette arbeidet. Som kullturorganisasjoner skal vi fange opp strømninger i tiden. Dette gjelder selvsagt også inkludering og integrering. Dette bør det være enkelt for kulturorganisasjonene å ta opp i seg. Hvis de ikke klarer det ender de opp som museumsvoktere og ikke innovative kulturorganisasjoner. Det er vi som danser rundt om i Norge. Det er vi som ofte eier dansegulvet. Det er vi som har kompetansen som lærer nye folk å danse og det er vi som setter dansen inn i en kontekst som gjør at folk deltar. Med de politiske signaler som nå er kommet om frivillighet og fjorårets kulturløfte ser jeg frem til en spennende høst både med kulturpolitiske debatter og et statsbudsjett som avspeiler regjeringens politiske og kulturelle ambisjoner. Steinar Arnesen I dette nummer kan du lese om blant annet: Inspirerande på Det Norske Teatret! NUTU sommerskole Frifond teater-nytt Ny generalsekretær i NBU Amatørteateret samlet i Korea Vi er kompetansebanker 2

3 Spel-Norge samlet i ett rike Beskjeden statistikk viser at... det finnes over 120 friluftsspel i Norge. Det største antallet finnes i trøndelagsfylkene, men det settes opp spel rundt omkring i hele landet. Noen spel settes opp hvert år, mens andre hvert andre eller hvert tredje år. Spelene samler mange deltagere og publikum, og betyr mye for kulturen i lokalmiljøene. Spelene omhandler i stor grad historiske hendelser for eller enkeltpersoner i bygda. Spelene i Norge er ulikt organisert, men fellesnevneren er at ideen til spelet kommer fra amatørteateret. Norsk teaterråd støtter de historiske spelene gjennnom Scenetekstfondet og Frifond teater i tillegg til at vi hvert år utgir Friluftspillkalenderen. Det har vært et behov for å samle Spel- Norge for utveksling av erfaringer, informasjon, faglig utvikling og økonomi. Norsk teaterråd, Sør-Trøndelag Teaterverksted, Kinnaspelet, Siljanspelet, Steigen Sagaspill, Skansespillet og Mariadalspillet utgjør en nettverksgruppe som skal jobbe med disse sakene. Utvikling av hjemmesider er et av mange viktige punkter på dagsorden. Dersom du som leser er med i et spel og du er usikker på om spelet ditt er registrert i nettverket, ta kontakt med oss i Norsk teaterråd! Christin Sund Generalsekretær Foto: Korsvikaspillet Idar Lind 2008: markeringsåret for kulturelt mangfold Regjeringen ønsker gjennom mangfoldsåret å ta et samlet grep om den statlige, regionale og lokale innsatsen for å fremme kulturelt mangfold som en vesentlig dimensjon i kulturpolitikken. Det overordnede målet er at fra og med 2008 og framover skal kulturlivet i Norge i større grad enn i dag gjenspeile kulturelt mangfold. Dette kan blant annet oppnås gjennom å: Synliggjøre og styrke det mangfoldet som allerede finnes. Skape samhandlings- og samarbeidsmønster mellom kulturaktører med bakgrunn fra henholdsvis majoritets- og minoritetskulturer. Stimulere offentlige kulturinstitusjoner til å gjenspeile kulturelt mangfold Øke innbyggernes kunnskap om og respekt for kulturelt mangfold Stimulere til interkulturell dialog både på lokalt og nasjonalt plan. Mangfoldsår for hvem? Kultur har forskjellige former gjennom tid og rom. Dette kommer til uttrykk i særegenhetene og mangfoldet i identitetene til ulike grupper i samfunnet. Mangfoldsåret omfatter derfor alle innbyggere i Norge. Ingen skal kunne ekskluderes fra deltakelse i og tilgjengelighet til kulturtilbud på grunn av kjønn, alder, klasse, legning, religiøs- kulturell tilknytning eller ulike grader av funksjonsdyktighet. I St. meld. 17 er det lagt særlig vekt kulturelt basert mangfold. Grupper som nevnes spesielt er urbefolkningen, nasjonale minoriteter og innvandrere og deres etterkommere. Hva skal skje i Mangfoldsåret? 2008 er kulturaktørenes år. Det er aktørene som skal gjennomføre ulike tiltak, program og aktiviteter i mangfoldsåret. Det vil bli arrangert konferanser, seminar, utstillinger, forestillinger, konserter, arrangementer med fokus på kulturelt mangfold. Hvem skal gjøre hva? Det er opprettet et sekretariat for Mangfoldsåret. Mangfoldssekretariatet er knyttet til Kultur og kirkedepartementet har samordningsansvaret for gjennomføring av mangfoldsåret. Arbeidet innebærer også tverrdepartementalt samarbeid. Mangfoldssekretariatet utarbeider strategi for mangfoldsåret for å nå målene med mangfoldsåret Hva kan du bidra med? Sette i gang tiltak for å styrke mangfold i personal og styresammensetning. Lage programprofil som reflekterer befolkningssammensetningen. Publikumsarbeid for å nå nye publikumsgrupper. Samarbeide med aktører som har erfaring og kompetanse innenfor mangfoldsarbeidet. Majoran Vivekananthan Rådgiver - Mangfoldsåret Fra og med 2008 og framover skal kulturlivet i Norge gjenspeile kulturelt mangfold. Nå har Mangfoldsåret fått eget nettsted: 3

4 Inspirerande på Det Norske Teatret! Noregs Ungdomslag innleia sommaren med festival på Det Norske Teatret. I løpet av Sankt Hans veka synte 7 ungdomslag at teateramatørane i Noregs Ungdomslag har mykje å by på. Norsk Amatørteaterfestival skal vere ei synleggjering av grasrota i Noregs Ungdomslag sa festivalsjef Mara Acantalicio stolt då ho opna festivalen. Gjennom samarbeidet med Det Norske Teatret kunne Noregs Ungdomslag for tredje gong tilby teatergruppene å få stå på ei profesjonell scene. For gruppene er dette veldig inspirerande. Å reise på festival og spele for eit nytt publikum innanfor slike rammer er ei stor vitamininnsprøyting for gruppene. Norsk Amatørteaterfestival er ein arena der aktørar, tillitsvalde og tilsette i Noregs Ungdomslag får møte kvarandre, knytte kontakt og venskap og prøve ut nye ting. Særleg sette gruppene pris på å få tilbakemelding frå Det Norske Teatret v/ragnhild Hilt som såg alle framsyningane og gav gruppene tilbakemeldingar på presentasjonen. Festivalen fekk bokstavleg talt ein magisk start då Spellaget i BUL Oslo framførte Ein midtsommarnattsdraum tidleg i festivalveka. Den andre oslogruppa Te-Nord deltok med Frokost i det grønne, ein absurd komedie frå krigen, prega av både humor og alvor. Rundt 20 talentfulle ungdomar frå Skråmestø UL på Askøy inntok DNT med Robin Hood då helga starta. Seinare på kveld gav Mjeldalen UL frå Osterøy publikum den nakne sanninga med stykket I blanke messingen. Laurdag var tre grupper i elden. UL Fram frå Etne viste Rundt sjøen, ein spenstig kabaret basert på forfattaren Ingvar Moe si dikting. Tre blad Rysjedal frå Bøfjord UL i Leirvik i Sogn, fekk publikum til å vri seg i latter med 7 farar i huset, basert på det gamle folkeeventyret om Askeladden. Sist ut var UL Daggry frå Alteren ved Mo i Rana, med sin heilt spesielle, lune og fengande musikal Vridd Prøysen (bildet under). Det vart òg mellom anna arrangert 6 teaterkurs, Lunsj og lyrikk, seminar og monologkonkurranse. Monologkonkurransen var eit nytt tilbod. 10 deltakarar framførde monologar. Dulce V. Aristorenas gjekk av med sigeren. Eit av måla med monologkonkurransen er å ha eit tilbod også til andre enn teatergrupper om å få spele på festivalen. I tillegg til dei sju framsyningane frå ungdomslag landet rundt, baud festivalen på den heilt spesielle framsyninga Til Noreg der kjærleik ventar, og påfølgjande teaterseminar. Til Noreg der kjærleik ventar vart ein stor publikumssuksess. Stykket handla om seks kvinner frå seks ulike land og deira møte med ein norsk mann og norsk kultur. Dramatikar Ingeborg Eliassen hadde laga manuset saman med aktørane. Cliff Moustache frå Nordic Black Theatre var instruktør. Historiene vart fortalt med humor, openheit og sjølvironi. Kvinnene kom frå Kongo, Argentina, Tyrkia, Filipinane, Armenia og India. Til Noreg der kjærleik ventar var eit kunstnarleg samarbeid mellom Noregs Ungdomslag, Nordic Black Theatre og Det Norske Teatret. Metoden som vart nytta i arbeidet med stykket var Community theatre. Noregs Ungdomslag skal jobbe vidare med denne metoden også utover hausten og gjennom det mellom anna vidareføre erfaringane med å nytte teater som inkluderande verkemiddel. Ida Marie Holmin, NU 4 Foto: NU, Åge Avedal

5 Foto: Christin Sund NUTU sommerskole Det er tredje gang Norsk teaterråd holder vertskap for nordisk sommerteaterskole for ungdom. Denne gangen ble kurset holdt på Ringerike folkehøgskole i Hønefoss. De forskjellige kursene ble ledet av Michael Lykke(Danmark), Marie Gåsvik(Norge), Pernilla Glaser(Sverige) og Aina Lundby(Norge). Deltagerne kom fra hele Norden for å delta; Norge, Sverige, Finland, Færøyene og Danmark. Alle landene var godt representert. Kursgruppene hadde forskjellige aktiviteter; alt mellom manusøvelser og ballspill. - Det er viktig å få deltagerne til å åpne seg og føle seg trygge på hverandre gjennom samarbeid og god kommunikasjon, både fysisk og verbalt, sier instruktør Michael Lykke. Michaels gruppe har satt sammen en oppvisning av Coffee and Cigaretts, mens de gjør flere spennende og morsomme aktiviteter mellom øvingene. Gruppen har temaet Når skuespilleren handler, et kurs i skue-spil- Vi har fått mange gode venner og det blir trist å dra lerteknikk, der deltagerne arbeider med usynlige felt som ligger rundt teksten: tanke og reaksjon. - Det virkelige dramaet ligger i det som ikke blir sagt, fortsetter Lykke. Hallen det øves i er fylt med både konsentrasjon og latter fra ungdom som hygger seg med utfordringen. -Det har vært veldig morsomt å være med. Vi starter dagene veldig tidlig, men det gir jo oss mer tid så det er jeg glad for, sier finske Jessica Portin (15). I Maries Gåsviks gruppe: Fysisk teater møter man en helt annen stemning og atmosfære. Her er det scenekamp og akrobatikk som står i sentrum under øvelsene. Språket pendler mellom norsk og engelsk, dansk og svensk, i en herlig blanding. Det er ekstremt energisk både på scene og i sal. - Jeg likte det første kurset best, Fysisk Teater. Det er nok fordi jeg liker drama bedre enn dans, men dette er så klart også morsomt! Vi driver med mye forskjellig dans og det er veldig bra, sier Jessica, strålende fornøyd. Deltagerne som venter på sin tur er ikke blyge med å uttrykke sine meninger for å gjøre stykket enda bedre. I det musikken fyller salen er forskjellen i språket totalt visket ut og deltagerne uttrykker seg med takt og rytme. For dette er nemlig ett av budskapene Maries kurs gir: kropp og bevegelse er dine fremste verktøy! Det virker som om deltagerne har utviklet et meget godt forhold til hverandre, på den korte tiden de har vært her. - Det har vært veldig spennende å arrangere kursene! Å jobbe med drama sammen med unge fra hele norden har vært veldig spennende. Det gir mer inntrykk, for alt er ulikt og har mer variasjon, sier Marie. Det har også gitt meg noe, å jobbe med disse forskjellige ungdommene, for jeg føler at jeg har lært noe selv. De første dagene var jo så klart vanskelig, men resten, og særlig den andre uka var veldig avslappende. Pernilla Glasers gruppe konsentrerer seg mer om improvisasjon og jobber spesielt med fortelleraspektet. Under kurset lærte deltagerne å bli mer trygge på omgivelsene og å ikke være redd for å uttrykke seg spontant. De skulle følge instinktene sine nøye og lære seg å kjenne andres reaksjoner. -Instruktørene og staben har vært veldig flinke. Vi har fått mange gode venner her, og det blir trist å dra. Da jeg kom hit var jeg litt nervøs, men det har gått bra, og jeg føler at jeg har forbedret meg de siste ukene. Marthe Christensen Foto: Marthe Christensen 5

6 på plakaten Skuespillerkurs ved Grenland Friteater Skuespillerens eget arbeid Tid: oktober 2007, kl Sted: Friteatret, Huken 3 D, Porsgrunn Pris: 2500 NOK, betales inn til kontonr Kurset tar sikte på å vise hvordan skuespilleren kan bygge opp et personlig arbeid. Det vil bli undervist i grunntrening, d.v.s. fysiske og plastiske øvelser for å opparbeide en forståelse av kroppens uttrykksmuligheter, samt styrke presisjon i rommet, konsentrasjon og rytmefølelse. For påmelding: Teaterfestivalen MINI MIDI MAXI 2007 Tid: 31. oktober 4. november Sted: Bergen Dette er en festival med fokus på teater for barn og unge der voksne profesjonelle spiller for barn. Festivalen er den eneste i sitt slag i landet og er en glimrende anledning for barn, unge og voksne til å la seg inspirere av godt teater. 17 fantastiske forestillinger for barn og unge, blant annet Vestlandske Teatersenter (Norge), Green Ginger (England), Mali Theatre (Russland), Junges Ensemble Stuttgart (Tyskland), m.m. For påmelding: Noe på tapetet? Nordisk kulturweekend for ungdom Tid: november Sted: Langesund i Telemark NFU inviterer ungdom mellom (13-19 år) fra hele Norden til teaterverksted. Nordisk Kulturweekend arrangeres i samarbeid med Nordisk Samorganisasjon for Ungdomsarbeid (NSU). Kurset vil være både teoretisk og praktisk. Sammen skal vi simulere en liten teaterproduksjon. Det vil si at vi skal leke oss igjennom hele prosessen fra planlegging til gjennomføring av en forestilling. Her vil du bli kjent med prosjektledelse, markedsføring/pr, hvordan lage en pressekonferanse, hvordan søke midler, inspisientens rolle etc. Noen skal også være skuespillere og regissører og presentere et produkt til slutt. For påmelding: Kreativt kostymekurs Tid:6.-7. oktober Sted: Haugesund Pris: kr. 1600,- + eventuelle matrialutgifter Over to helger lærer du litt om det meste innan kostymedesign og laging. Me er innom alt fra materiallære, fargesymbolikk og design, karakteranalyse, korleis lage stoff og overflater, korleis forandre kroppen fra menneske til dyr, til omsaum, økonomi og praktisk gjennomføring. Deltakarane lærer ulike teknikkar, og målet er å komme heim med i allefall eit kostyme. Kurset krev litt heimearbeid mellom dei to helgene. Det er fint om du kan ta med stoffrestar, snorer, bånd, glitter, fjas og fjør og alt anna som du trur me kan få bruk for. For påmelding: Du finner mer informasjon på: India Theatre Olympiad - 11th International Theatre Festival Tid: oktober 2007 Sted: Cuttack, Orissa - India Mer informasjon på våre hjemmesider: Lyskurs med Ragnar Horntvedt Tid: 6. og 10. oktober Sted: Sandefjord Kursavgift: 400,- NOK Vestfold teaterråd har nå byttet ut det gamle D.M.X-anlegget med et nytt PC-basert anlegg. Alle grupper som vil leie dette utstyret må ha hatt medlemmer på et obligatorisk kurs i bruk av utstyret. Det er en stor fordel med to deltagere fra hver gruppe. Det er også en fordel å ha med en bærbar PC på kurset slik at man får prøvd seg på programvaren som dere også vil få til nedlasting på kurset. Gi beskjed om dette er mulig ved påmelding. For påmelding: tapete...som angår amatørteater? Dersom du ønsker det oppført på disse sidene, kontakt Norsk teaterråd! Norsk teaterråd inviterer til høstmøte Tid: 2,-4, november Sted: Trondheim Tema for møtet er mangfold og inkludering. Vi skal få se forestilling med PanterTanter, i tillegg til faglig innput. Mer informasjon om høstmøtet vil bli lagt ut på våre hjemmesider. Skrivekurs for revy Tid: okt. & nov. Sted: Perminalen Hotell - Oslo sentrum Frist: 1. oktober Kursavgift:1500,- NOK (2000,- ikke medl.) Norsk Frilynt Ungdomsforbund, Romerike Ungdomsforbund og Vestfold Ungdomsfylking inviterer til Skrivekurs for revy. Dette blir garantert lærerikt! For påmelding: 6

7 Norsk teaterråd gratulerer med førtiårsdagen! 17 fantastiske forestillinger for barn i alle aldre MiniMidiMaxi TeaTerfesTival for barn og unge i bergen 31.oktober november billetter: Dns billettkontor, tlf e-post: Lyst til å spille noe ingen andre har spilt? Da kan Scenetekstfondet kanskje hjelpe dere med å få drømmen oppfylt! Scenetekstfondet forvalter midler til støtte for norsk dramatikk, skrevet for amatørteater. Dette spenner fra teater skrevet for barn til store utendørsspill. Det er hva dere ønsker å sette opp, samt at det er kvalitativt godt teater, som bestemmer hva det kan gis støtte til. Dersom dere knytter til dere en skribent/ dramatiker, kan dere søke Scenetekstfondet om støtte til dramatikerhonorar. En eventuell støtte utbetales direkte til dramatikeren. Søknadsfristen er fortløpende gjennom hele året og søknader blir behandlet tre ganger i året; primo februar, primo juni og primo oktober. Søknadsskjema kan dere finne på: eller dere kan ringe sekretariatet på tl Scenetekstfondet har opp igjennom årene bidratt til at veldig mange amatør teatergrupper har fått realisert unike prosjekter som ellers hadde vært vanskelige å få gjennomført. Hvis dere har planer om et egenprodusert stykke eller hvis dette virker spennende, så nøl ikke med å sende en søknad! Arnfinn Hagen Manuskonsulent 7

8 Frifond teater-nytt Hver eneste dag mottar jeg takknemlige e-post og brev fra teatergrupper i Norge. Gjennomgangstonen i tilbakemeldingene er at gruppene uten Frifond teater ikke ville kunne være så aktive, ei heller få satt opp de forestillingene de nå kan. I sitt åttende år er derfor Frifond fortsatt like viktig og utgjør for veldig mange grupper et være eller ikke være. Selv om gruppene får inn penger på både kontigenter, billetter og vaffelsalg er teater kostnadkrevende, og jeg vet at mange av de frivillige hvert eneste år er bekymret for om økonomien går rundt. Frifond teater blir for mange en redning som gjør at gruppene kan fokusere på aktivitet og ikke bare penger. Frifond teater forandrer seg til stadighet, ikke så mye hver gang, men vi forsøker å tilpasse ordningen til den virkeligheten gruppene opplever. For de av dere som har fulgt ordningen disse åtte årene vet at ordningen har endret seg, at vi hele tiden har fokusert på at dette skal være en dynamisk støtteordning med minst mulig byråkrati. Om vi har lykkes hele veien kan sikkert diskuteres, men tanken har alltid vært å fokusere på de lokale teatergruppenes interesser. Frifond teater har i 2007 i underkant av åtte millioner kroner til fordeling. Denne summen fordeles mellom teater, dans og laivgrupper over hele landet. De siste årene har søkermassen til Frifond teater vært rimelig stabil, men det finnes fortsatt grupper og lag som ennå ikke kjenner ordningen. Det jobbes kontinuerlig for å gjøre Frifond mer kjent, men den viktigste reklamen er den fra tidligere mottakere. I tillegg til å støtte oppsetting av forestillinger gir Frifond teater også støtte til gjennomføring av kurs. For grupper vil dette si at de i tillegg til en ordinær tildeling kan søke om midler for å gjennomføre kurs for sine barne-og ungdomsmedlemmer. Til dette kan gruppene få faktiske utlegg refundert, dog begrenset oppad til titusen kroner. Det er også gjort endringer på tildeling av midler til russerevyer. Det viser seg at de fleste av russerevyer som mottar Frifond midler går i overskudd, og styret har derfor besluttet at disse gruppene kan motta maksimalt tjuetusen kroner i tilskudd. (ikke førtitusen som i dag). Frifond teater endres med jevne mellomrom. Det er derfor viktig at din gruppe sjekker våre hjemmesider: Spesielt viktig er det å gå inn på retningslinjer for ordningen. Lykke til og velkommen som søker! Rune Lundby Barne- og ungdomskonsulent 8

9 Kulturpolitikk også i kommunen og fylkeskommunen Den historiske kulturloven trådte i kraft 1. august Loven gir kommunene og fylkeskommunene betydelig ansvar for det lokale og regionale kulturlivet. Vi er midt i en travel kommune- og fylkestingsvalgkamp. Dessverre ser det ikke ut til at kultur er det store temaet i valgkampen, men noen steder blir det tatt initiativ til debatter mellom politikere og kulturpersoner. Det er svært viktig at frivillige kulturorganiasjoner og andre kulturaktører arbeider aktivt for å sette kultur på dagsorden også i kommunene. I Vestfold skjer det mye spennende for tiden. Daglig leder i Vestfold kulturnettverk uttaler følgende; Det viser seg at politikerne er interesserte i å høre på oss, den muligheten må vi benytte oss av. Vestfold Kulturnettverk har arrangert et kulturpolitisk debattmøte i Tønsberg. Politikere fra alle partiene som stiller lister i Vestfold ved årets fylkestingsvalg var invitert og de fleste politiske partiene var representert. Alle partiene var enige i at det var viktig å satse på kultur, dog var det uenighet om konkrete tiltak. Her har kulturen en jobb å gjøre! Vestfold fylkeskommune har nylig vedtatt Strategisk kulturplan Denne planen er et godt styringsredskap på hvilke kulturtiltak som skal gjennomføres i årene som kommer. Her legges det sterke føringer på fylkeskommunen som en utvikler av kulturorganisasjonene, og det legges mindre vekt på støtte til den daglige drift av organisasjonene og aktivitetene. Det er viktig for de kulturelle paraplyorganisasjonene å fronte sine saker. Det er viktig med god dialog politikere og kulturpersoner. Christin Sund Generealsekretær Foto: NBU, Eldrid Kjernli Ny generalsekretær i NBU Randi Ledaal Gjertsen er den nye generalsekretæren i Norges Bygdeungdomslag. Hun er 29 år, og kommer fra Arendal. Randi er utdannet som samfunnsgeograf og lektor, og har organisasjonserfaring fra blant annet 4H, Norges Gymnasiastsamband, Ungdom mot narkotika, Amnesty og Studentenes Fotoklubb. Hun har tidligere arbeidet i 4H Norge, informasjonsavdelinga til Norges Bondelag, Utlendingsdirektoratet og avisa Agderposten. - Hva er dine viktigste oppgaver i NBU? Min oppgave er å lede NBU-kontoret ut fra retningslinjene styret kommer med, og til det beste for de over 5000 medlemmene. - Hvor er NBU i organisasjonsjungelen, og hva er spesielt med NBU? NBU jobber for at bygdeungdom skal ha et mangfoldig tilbud der de bor. Aktivitetene er av, for og med ungdom, og varierer derfor selvfølgelig fra sted til sted ut fra hva medlemmene har lyst til å holde på med. Medlemmene våre er kjent for å arrangere morsomme fester, være gode til å organisere og til å lære opp medlemmene i organisasjonsarbeid, danse swing og konkurrere i alle mulige former for tevlinger - alt fra motorsag til blomsterdekorering og kokkekamp. - Det har vært snakk om at teateraktiviteten har vært lav - hva ønsker du å gjøre for å øke teateraktiviteten i NBU? I en organisasjon gjør en ikke noe alene, heldigvis! I NBU har vi en i sekretariatet som bl.a. arbeider med kultur, og en kulturleder i styret. Dessuten har vi i NBU tro på å samarbeide med andre organisasjoner. Sammen med 4H har vi i år et prosjekt som vi har kalt På scenekanten. Prosjektet er et første skritt på veien for å få mer teateraktivitet. Som en del av prosjektet skal det bl.a. arrangeres et kurs i å skrive tekster til scenebruk, det har vært noen teaterkurs lokalt og vi holder på med et teatertipshefte til lokallagene våre. På landsbasis ser vi at teateraktiviteten sakte er på vei oppover igjen, og vi skal jobbe for at den tendensen fortsetter de neste årene. - Hvordan vil du styrke samarbeidet mellom NBU og de andre medlemsorganisasjonene i Norsk teaterråd? Ved å delta i den kontinuerlige utviklingen av Norsk teaterrråd. For oss er det ikke økonomisk lønnsomt å være med i Norsk teaterråd, men vi er med fordi vi setter pris på ideene og innspillene vi får gjennom å møte de andre medlemsorganisasjonene. Yousef Abu Afifi Informasjonskonsulent 9

10 AMATØRTEATERET SAMLET I KOREA musikal og hiphop ønsket oss velkommen! AIATA/IATAs regioner avholdt også årsmøter. Det er stor aktivitet i de forskjellige regionene, størst aktivitet er det i NEATA regionen hvor de nordiske og baltiske landene er med. NEATA gjennomfører festivaler, fellesprosjekter og støtter opp om instruktørutdanningen i Liatauen. Line Hauger fra Danmark ble valgt til ny president i NEATA. AITA/IATAs kongress gikk over tre dager og behandlet tradisjonelle årsmøtesaker som beretning, regnskap og budsjett. Norge og Sverige bidrar med midler til organisasjonen. Det norske tilskuddet er på NOK ,- og går til solidaritetsfondet og utdanningsfondet. Pengene er med på at amatørteatergrupper fra fattige deler av verden kan få mulighet til å delta på internasjonale prosjekter og møteplasser. Uten dette beskjedne tilskuddet ville ikke dette vært mulig! Norsk teaterråd er medlem av den internasjonale amatørteaterorganisasjonen AITA/IATA. Hvert annet år arrangerer organisasjonen kongress og festival, i sommer for første gang i Asia.Koreas nasjonale senter tok oss godt i mot sør i Korea, i byene Masan og Changwon. AITA/IATA har satt barne- og ungdomsteater på dagsorden! Det er bra! Helle Hauger Hvem har sagt at islendinger ikke kan En forrykende spille og trommer? flott åpningsforestilling fra Danmark leder dette arbeidet, og hun la med folkedans, folkemusikk, utdrag fra en frem en rapport som vitner om at det nå er et felles mål å gjøre en innsats for barn og ungdom. I tillegg ble det i arbeidsgrupper diskutert organisatoriske og faglige spørsmål. Paddy O Dwyer fra Irland ble valgt til ny verdenspresident og Merja Laksovirte fra Finland ble gjenvalgt som visepresident. Styreleder i Norsk teaterråd, Steinar Arnesen ble valgt til counsilor fra NEATA. Vi har sett dem før, på NEATA-festival på Færøyene og på faglig seminar i Haugesund. I sommer fikk det internasjonale publikumet se forestillingen Mot Slaktevekt av og med teatergruppen Hinsides Hekneby/Pedersen fra Steigen i Nordland. Til stor applaus fra en fullsatt teatersal fremførte de forestillingen med stor energi. Representanter fra den norske ambassaden i Korea overvar forestillingen. Det var en stor kveld for Norge i Korea! I 2009 skal den internasjonale kongressen og festivalen gjennomføres i Monaco. I 2011 ønsker Norsk teaterråd å invitere til eksotiske Tromsø! Generalsektretær Christin Sund 10

11 Annonsere i Sceneliv? Vi har følgende priser på annonser (farger): Halvside: NOK 5000 (Bredde x høyde liggende: 190x126 stående: 95x252) Kvartside: NOK 3000 (Bredde x høyde: 95x126) Enspalter: NOK 1200 (Bredde x høyde: 60x85) 10% i rabatt ved flere innrykk. For lokale lag under Teaterrådparaplyen gjelder disse prisene: Halvside: NOK 2500 (Bredde x høyde liggende: 190x126 stående: 95x252) Kvartside: NOK 1500 (Bredde x høyde: 95x126) Enspalter: NOK 600 (Bredde x høyde: 60x85) 11

12 B-post Abonnement Retur: Sceneliv Norsk teaterråd Pb.1129 sentrum 0104 Oslo Vi er kompetansebanker Frivillige kulturorganisasjoner er kompetansebanker hva skulle kulturnorge gjort uten? Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 frivillige organisasjoner som driver med amatørteater. I tilllegg har vi syv aktive fylkesråd som også driver med amatørteater. Det finnes over 3000 amatørteatergrupper i Norge, de fleste er organisert i en landsdekkende organisasjon, mange er såkalt uorganisert. Alle nyter de godt av den kompetansen som de frivillige organisasjonene besitter, det være seg amatørskuespillere som har gått på kurs, leie av lyd eller lys, instruktører, manusveiledning og manusutlån og mye mer. Kurs og instruktører er viktig for utvikling av amatørteaterfeltet. Disse tjenestene som organisasjonene yter blir stadig mer profesjonalisert, og er viktig for de lokale oppsetningene. Kulturministeren la nylig frem Frivillighetsmeldingen. Denne slår fast at Norsk teaterråd er en nøkkelaktør innenfor det frivillige scenekunstfeltet. Sammen med medlemsorganisasjonene våre er vi ikke bare det, men også nødvendige bidragsytere for et levende kulturmiljø lokalt og regionalt. Det er ikke mange ukene til kulturministeren legger frem forslag til nytt kulturbudsjett, vi gleder oss til oppfølgingen av kulturløftet og frivillighetsmeldingen! Christin Sund Generalsekretær NUTU-sommerteaterskole Foto: Christin Sund

India I: Glitter og støv

India I: Glitter og støv India I: Glitter og støv Kulturkomiteen, hvem er det? Frifond 2005: hva skjer a? nr. 1/2006 Norsk teaterråd 1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

Vi er Norges største vennegjeng!

Vi er Norges største vennegjeng! E D BYG U N M M ee mslag O D gdeungdo y G B N Norg s årgang. 015, 80. NR. 1/2 Medlems blad for Vi er Norges største vennegjeng! 13 sceneaktivitet side 12 og på s ku fo ed m kt je os Kultursprell pr ide

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell 2/2015 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM OG FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FRILYNT NORGE

ÅRSMELDING 2014 FRILYNT NORGE ÅRSMELDING 2014 FRILYNT NORGE INNHOLD Frilynt Norge 1 Om Frilynt Norge 4 Frilynts kanaler 5 Lederen har ordet 7 Medlemmer 8 Forvaltningsrutiner nasjonalt og lokalt 17 Medlemsbesøk og medlemspleie 19 Teater

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere!

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere! 1/2013 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM & FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår:

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe 2 HATS som ressurs Intervju med politikere Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe Rettigheter i revy Hvorfor er det så vanskelig å få nye tillitsvalgte? Vardøhus Musikkteater skriver manus

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. des. Dagsorden 1559 Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 32): 1. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag Rapporten Sårbar frivillighet er utarbeidet av Inge Carlén og Erlend

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer