ÅRSMELDING Kvalifisert utdanning. i gruppepsykoterapi og. gruppeanalyse"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. Kvalifisert utdanning. i gruppepsykoterapi og. gruppeanalyse""

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse"

2 2

3 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse: side Instituttets formål 4 Organisasjonen Medlemmer / generalforsamling Styret, fagråd og etikkutvalg 4/5 Sekretariatet 5 Strategiseminar 6 Instituttets hovedoppgaver Utdanningsvirksomheten 6 Regionalt opplæringsprogram Tre dagers introduksjonsseminarer 7 Modulbasert utdanning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse 3årig grunnutdanning / påbyggings-/fordypningsmoduler 7/8 Høyskolestudiet 8 Gruppedynamisk basert organisasjonsanalyse og ledelse 9 Aktivitet på utdanningsprogrammene Godkjenninger (yrkesorganisasjoner) 10 Fagutvikling og kvalitetssikrende aktivitet 11 Veilederutdanning Oppfølging lærere Kontakt med KV-veiledere Teorirevisjon Medlemsrettet aktivitet 12 nettsidene / Facebook 13 Økonomi 13 Stab fast ansatte og engasjerte 14 Sekretariatet Lærerengasjementer Aktivitet blant IGA s medlemmer 15 Samarbeid med andre organisasjoner 16 Norge - NGPF, NPF, Npf Skandinavia 16 Internasjonalt engasjement 17 EGATIN, EFPP Publikasjoner 18 3

4 Instituttets formål Instituttets formål er å styrke det psykoterapeutiske tilbud i Norge ved å sørge for kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse. Utdanningen skal være tilgjengelig for deltakere fra hele landet. (Statutter for Institutt for gruppeanalyse, 2 Instituttets formål) Organisasjonen Medlemmer / generalforsamling Instituttet har pr. 1. januar 2014 i alt 127 medlemmer, 11 nye medlemmer i Generalforsamlingen består av instituttets medlemmer og er instituttets øverste myndighet. Det innkalles til generalforsamling minst én gang årlig. I 2013 ble generalforsamlingen avholdt i egne lokaler den 14. februar. Styret, fagråd og etikkutvalg Styret svarer Generalforsamlingen (kly) Styret forvalter instituttet og sørger for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret utarbeider strategier, fastsetter planer og foreslår budsjett for instituttets virksomhet. Styret har i 2013 bestått av: Anna Benkö (styreleder) Frode Finseth Helene Hedemark Åshild Schei Thomas Small Ivar Tysland 4

5 Fagrådet er instituttets kvalitetssikrings- og faglig rådgivende organ. Det har ansvar for rammeoppsett og faglig innhold av instituttets utdanningsvirksomhet. Rådet skal bidra til retningslinjer for engasjement av lærere til utdanningsprogrammene og i samarbeid med Styret og sekretariatet arrangere lærermøter. Videre skal fagrådet anbefale godkjenning av KV-veiledere og stå for oppfølging av dem, ved behov følge opp kandidater, vurdere dispensasjoner i fht utdanningskrav og legge til rette for veiledning i utførelsen av skriftlige oppgaver og bedømningen av disse. Fagrådet er klageinstans for kandidatene. Fagrådet har i 2013 bestått av: Audun Ulland (fagrådsleder) Eva Berg Inger Marie Bua Torill Irion Hans Peter Møller Thomas Small (styrets representant) Etikkutvalget skal bistå Styret i spørsmål av etisk art. I 2013 har utvalget bestått av: Per Martin Lea Vibeke Lohne Åse Vatshelle Sekretariatet Styret har delegert ansvaret for driften av utdanningsvirksomheten til et sekretariat (daglig ledelse). Sekretariatet har lokaler i Fridtjof Nansens vei 2 (FN2) på Majorstua. Disse lokalene benytter IGA også til undervisningsformål, møtevirksomhet, å avholde generalforsamling, etc. NGPF holder også sine arrangementer i FN2. Disse aktivitetene bidrar til å knytte kandidater og gruppeanalytikere nærmere til IGA. Det er ansatt instituttbestyrer, undervisningsleder og sekretær (se pkt om stab s.14). Sekretariatet har også i 2013 ført regnskapene selv og har hatt konsulentbistand når det gjelder lønnsforhold. 5

6 Strategiseminar Medlemmene i IGA s styre og fagråd møtes sammen med sekretariatet om høsten til et årlig strategiseminar (tidl kalt administrasjonsseminar). I 2013 var seminaret særlig viet til gjennomgang og drøftelser av styrets nye strategidokument og de overordnede visjoner formulert i dette dokumentet. Olavsgaard oktober 2013 (kly) Instituttets hovedoppgaver Utdanningsvirksomheten Regionalt gruppe opplæringsprogram (RGO) Hovedmålsettingen for "Regionaliserte opplæringsprogram i bruk av gruppebasert behandling for mennesker med alvorlige psykiske lidelser" er å gi deltakerne bedre forståelse for hvordan gruppebaserte behandlingstilbud kan brukes på en mer gjennomtenkt og konstruktiv måte, ved ulike problemstillinger og innenfor ulike rammer. Programmet retter seg i første rekke mot helsearbeidere i kommunehelsetjenesten som på ulike nivåer arbeider med mennesker som har alvorlige psykiske lidelser. I tillegg til psykoselidelser vil det også dreie seg om behandling av mennesker med alvorlige angstog depresjonslidelser, tvang, personlighetsforstyrrelser, rus- og avhengighetsproblemer. Opplæringsprogrammet består av syv seminardager med forelesninger og veiledning og litteraturgjennomgang i grupper ledet (fortrinnsvis) av veiledere fra regionen. I 2013 avsluttet vi «Regionalisert gruppe opplæringsprogram» i Ålesund. Nye program er under planlegging i Bergen fra våren 2014 og Stavanger fra høsten Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse innholdet til endringene som skjer på førstelinje nivå i det psykiske helsefeltet. 6

7 Tre dagers introduksjonsseminarer i gruppepsykoterapi Målsettingen for introduksjonsseminarene har vært å gi en innføring i gruppedynamisk /gruppeanalytisk tenkning og metode egnet til bruk i forskjellige institusjoner (døgn, dag eller polikliniske rammer) og ved ulike kliniske problemstillinger. Seminaret er bygget opp med en blanding av teoriforelesninger, veiledningsgrupper og storgruppemøter. Tredagersseminarene i gruppepsykoterapi i institusjoner, hhv i rusinstitusjoner har hatt gradvis synkende søkning de siste årene. Det utlyste seminaret i mars 2013 hadde 24 påmeldte fordelt på 3 veiledningsgrupper (mot tidligere 5-6 grupper). Det ble ikke utlyst nytt seminar på høsten. IGA vil i 2014 se på behovet for fornyelse av dette seminaret. Modulbasert utdanningsprogram i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse Utdanningsprogrammene ved IGA vektlegger at det å lære gruppepsykoterapi bygger på en integrasjon av egenerfaring, teori og praksis/veiledning. Programmene er bygget opp av kursår med 5 delkurs pr.år. Delkursene går torsdag til lørdag, tre like lange dager, med to smågrupper, storgruppe, teori og veiledning hver dag. I tillegg til delkursene er det krav til kollegial veiledning, delvis med ekstern veileder, mellom delkursene. Teoriundervisningen er under løpende innholdsmessig revisjon. Utdanningsprogram grunnutdanning i gruppepsykoterapi IGA tilbyr en treårig grunnutdanning i gruppepsykoterapi (GPT) - ett år grunnleggende trinn og to år videregående trinn, med muligheter for ulike påbyggings-/fordypningsmoduler. Utdanningsprogrammet har som målsetting å sette kandidatene i stand til å kunne arbeide selvstendig og systematisk med gruppepsykoterapi i forskjellige kliniske sammenhenger. Utdanningsprogrammet har vært tilbudt ved to ulike kurssteder (Vika og Voksenåsen). 7

8 Utdanningsprogrammene påbyggings-/fordypningsmoduler Etter tre år grunnutdanning i gruppepsykoterapi og med tillegg av teoriseminar i basal psykoanalytisk teori (BPT) kan utdanningen videreføres med en toårig påbyggingsmodul i i gruppeanalyse (GA). Den femårige utdanningen i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse avsluttes med en diplomoppgave basert på det kliniske arbeidet kandidatene har mottatt veiledning på modulen. Den gruppeanalytiske modulen er knyttet til utdanningsprogrammet på Voksenåsen, med kandidater tatt opp fra begge kursstedene. IGA tilbyr i tilslutning til utdanningsprogrammene (felles datoer for kursåret 2013/14) også to fordypningsmoduler, en om mentaliseringsbasert terapi i grupper (MBT-G), og en om bruk av gruppeterapi ved rus-/avhengighetsproblematik. Modulene arrangeres som seminarrekker (teori og veiledning) på onsdager foran delkursene i IGA s lokaler på Majorstuen. For kursåret 2013/14 er det to kull på MBT-modulen, ingen på rus. Påbyggingsmodul for gruppeanalytisk kunstterapi (GKT) ble utlyst 2. gang for kursåret 2013/14, men det var for få søkere til å igangsette tilbudet. IGA vil i 2014 se på alternative modeller for opplæring i gruppebasert kunst-/billedterapi. IGA ønsker å etablere en fordypningsmodul for gruppepsykoterapi for ungdom (13-18 år). Vi arrangerte derfor i mai 2013 et verksted med dette temaet for 40 deltakere, deriblant undervisere/kolleger fra BUP i Ålesund, Arendal og Skien, og to med tilknytning til R-BUP Høyskolestudiet (Høgskolen i Hedmark) Høyskolestudiet Anvendt gruppeterapi for pasienter/klienter i ulike helse og sosialinstitusjoner (60 studiepoeng) baserer seg innholdsmessig på det videregående trinn i utdanningsprogrammene. Instituttet forestår undervisningen (i utdanningsprogrammet) og legger i tillegg til rette for høyskolestudiet gjennom å arrangere veiledningsgrupper for oppgaveskrivingen. Høgskolen har utarbeidet studieplan og mappeoppgaver og har ansvaret for å legge til rette for eksamen og oppnevne eksterne sensorer. Det toårige studiet startet høsten 2005, og til nå har 23 kandidater gjennomført og bestått eksamen (9 kandidater i 2007, 7 i 2009, èn i 2011, 5 i 2012 og èn i 2013). Høsten 2012 startet fire kandidater på nye studieforløp (eksamen 2014). 8

9 Gruppedynamisk basert utdanningsprogram i organisasjonsanalyse og ledelse (GOL) Utdanningsprogrammet for ledere i helseog sosialsektoren med interesse for gruppedynamisk og sosialpsykologisk teori og praksis har bestått av et ettårig grunnleggende og et toårig videregående trinn med målsetting å utvikle ledelse- og organisasjonsforståelse ut fra et gruppedynamisk perspektiv. Utdanningen setter kandidatene i stand til å bruke forståelsen i sitt virke som leder. Søkere som har fullført minst ett år av GPT utdanningsprogrammet har kunnet søke om opptak direkte på videregående trinn GOL. Programmet har vært ført parallelt med og som en integrert del av utdanningsprogrammet i gruppepsykoterapi på Vika. Styret i IGA har med bakgrunn i sviktende søkertall, besluttet å fase ut GOL i sin nåværende form. Vikinger ved Olavsgaard Beskrivelse av aktivitet på utdanningsmodulene etter kurssted Voksenåsenprogrammet Utdanningsprogrammet holder til på Voksenåsen Kultur- og konferansehotel i Oslo. Kursåret 2012/13 deltok 71 kandidater fordelt på syv smågrupper på programmet, mens det fra høsten 2013 er 62 kandidater. Det startet 18 nye kandidater på grunnleggende trinn og 27 (11+16) kandidater deltar på videregående trinn. Det ble tatt opp åtte nye kandidater på fordypningsmodul i gruppeanalyse og åtte fortsetter på andre året, og èn går et tredje år. Det ble denne gang tatt opp fire kandidater med 3-årig utdanning fra Vika (i alt er det tidligere tatt opp ni kandidater fra Vika-programmet til kvalifiserende trinn/ fordypningsmodulen i gruppeanalyse). Vikaprogrammet Utdanningsprogrammet holder til på KNA Scandic Hotell i Vika, Oslo. Kursåret 2012/13 deltok 67 kandidater fordelt på åtte smågrupper på programmet, mens det fra høsten 2013 er 47 kandidater fordelt på fem smågrupper. Det ble tatt inn 12 nye kandidater på grunnleggende trinn, på videregående trinn er det 20 (10+10) kandidater. På den toårige fordypningsmodulen i Mentaliseringsbasert terapi i grupper ble det tatt opp seks nye deltakere, mens fem fortsetter på andre året. På GOL programmet (gruppedynamisk basert organisasjonsanalyse og ledelse) startet ingen kandidater på grunnleggende trinn (GOL fases ut i nåværende form), på videregående trinn er det 15 (6+9). Opptak av kandidater og sammensetning av grupper. Ved utvelgelse og opptak av kandidater tas hensyn til yrkesgrupper, erfaringsbakgrunn, kjønn, alder, geografiske forhold og i noen grad sammensetningen av gruppene. Det er felles søknadsskjema for Voksenåsen- og Vika-programmene til grunnleggende trinn GPT Av totalt 43 søkere høsten 2013 ble det tatt opp 30 nye kandidater til GPT programmet. 9

10 Fordeling av kandidater kursåret 2013/2014 (tab.1) Gr.l 1. vg 2. vg 1.GA 2.GA GOL MBT Rus Voksenåsen Vika Yrkesbakgrunn kandidater kursåret 2013/14 (tab.2) Sykepl Lege Psykolog Sosionom Ergoterap Miljøterap Annet Voksenåsen Vika Yrkesbakgrunn kandidater kursåret 2012/13 (tab.3) Sykepl Lege Psykolog Sosionom Ergoterap Miljøterap Annet Voksenåsen Vika Diplomoppgaver Gruppeanalyse I 2013 fikk ni kandidater godkjent sitt diplomarbeid. Mappeevaluering ved Høgskolen i Hedmark (Vikaprogrammet ) Studentene arbeider med i alt 6 mappeoppgaver (skriftlig arbeid) knyttet til klinisk praksis i gruppepsykoterapi. Tre av disse utgjør den skriftlige eksamen. I tillegg skrives en fordypningsoppgave. Godkjenninger fra yrkesorganisasjoner pr. i dag: Utdanningsprogrammene er godkjent som tellende kurstimer for leger i spesialistutdanning i psykiatri: grunnleggende trinn 126 timer, videregående 252 timer og kvalifiserende 320 timer. Tre- til femårig utdanning godkjennes med inntil 150 timer etterutdanning for spesialister i barne- og ungdomspsykiatri. Treårig utdanning godkjennes med 2 x 30 poeng (emnekurs psykiatri og valgfrie kurspoeng) til videre- og etterutdanning i Allmennmedisin. Grunnleggende trinn er under gitte forutsetninger godkjent som ekvivalerende med kravet til veiledning i valgfri terapiform, fordypningsdel gruppeterapi, for leger i spesialistutdanning i psykiatri. Diplom i gruppeanalyse er for psykologer godkjent til fordypningsområdet intensiv psykoterapi ved spesialiteten i klinisk psykologi med psykoterapi. Gruppeveiledning i tilknytning til tverrfaglige videreutdanninger kan for psykologer dekke inntil 60 timer av veiledningskravet til spesialiteten i klinisk psykologi. Spesialister i psykiatri og klinisk psykologi kan få rett til trygderefusjon for gruppen de driver på kvalifiserende trinn. Videregående trinn av gruppepsykoterapiutdanningen er ved Høgskolen i Hedmark godkjent som grunnlag for studiet Anvendt gruppeterapi for pasienter/klienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner (60 studiepoeng) 10

11 Fagutvikling og kvalitetssikrende aktivitet Veilederutdanning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse. Veilederutdanningen for gruppeanalytikere har som målsetting å styrke kompetansen som veileder innen gruppepsykoterapi og gruppeanalyse, med vekt både på veilednings praksis og pedagogikk. Programmet, i form av et seminar med 4 samlinger à to dager i løpet av ett år, ble første gang startet opp i januar kandidater fullførte. Det andre seminaret start opp høsten 2012, åtte kandidater fullførte våren Nytt seminar vil bli arrangert når det er tilstrekkelig antall søkere til to parallelle grupper. Oppfølging av lærere engasjert ved utdanningsprogrammene (Voksenåsen/ Vika) IGA har i september, som forberedelse/oppstart foran 1.delkurs om høsten, en todagers lærersamling for alle lærere engasjert på utdanningsprogrammene. I forbindelse med generalforsamlingen avholdes i februar et dagsmøte for lærerne. Som en parallell til den nye veilederutdanningen skal fire lærersamlinger (høst 12, vår og høst 13 og vår 14) ha veiledningens pedagogikk som tema. På høstsamlingen kombineres det faglige med arbeidsmøter for å forberede kursåret og på begge møtene er det mulighet for å utveksle informasjon mellom lærergruppen og IGA s organisasjon; sekretariat, styre og fagråd. Lærerne ved begge kurssteder mottar regelmessig klinisk veiledning og teamprosess veiledning. Kontakt med KV-grupper (kollegial veiledning) Fagrådet godkjenner KV-veiledere etter søknad. Godkjenningen må fornyes etter syv år. Instituttet oppfordrer nå alle som arbeider med gruppepsykoterapiveiledning til å ta den etablerte veilederutdanningen. Pr har i alt 60 gruppeanalytikere godkjenning som KV-veiledere. 13 av disse er engasjert som lærere på utdanningsprogrammene, men de øvrige er tilgjengelige for KV-veilederoppdrag. Fagrådet inviterte i mai 2013 til en fagdag for KV-veiledere. Dagen tilbyr en møteplass og et forum for utveksling av erfaring, med faglig påfyll. Årets tema var Gruppeanalytisk veiledning i forhold til modifiserte og bredere anvendte former for gruppepsykoterapi. Fagrådet vil avholde KV-veiledersamlinger årlig i mai. Seminar i korttids gruppeanalytisk terapi Steinar Lorentzen utga i 2013 boka Group Analytic Psychotherapy: Working with affective, anxiety and personality disorders (Routledge). IGA arrangerte i november en fagdag om temaet med Steinar som underviser. 11

12 Revisjon av teoriprogrammene. Institutt for gruppeanalyse arbeider kontinuerlig med å justere og tilpasse utvalget av teori til undervisningsvirksomheten. Dette innebærer å finne en balanse mellom klassisk grunnlagslitteratur på den ene side og nyere publikasjoner som tar opp i seg ny viten og utvidet forståelse fra forskning og klinisk erfaring på den andre side. På utdanningsprogrammene evalueres teoriprogrammene kontinuerlig (etter hvert delkurs) og det er lagt til rette for å kunne justere litteraturen mer fleksibelt/ved behov enn tidligere. MEDLEMSRETTET AKTIVITET Samvær for medlemmer i forlengelsen av generalforsamlingen I forbindelse med generalforsamlingen i februar, ble i 2013 for andre gang alle medlemmer invitert til en påfølgende mottakelse/bespisning. De nye lokalene som IGA disponerer i Fridtjof Nansens vei gir en hyggelig ramme for arrangementet som nå ser ut til å bli en årlig foreteelse. Fornøyde; instituttbestyrer og styreleder Mottakelse i etterkant av generalforsamlingen 14.februar

13 Medlemsbrev I 2013 ble det sendt ut et medlemsbrev på høsten. Siktemål er å holde IGA s medlemmer orientert om hva det arbeides med i styre, fagråd, utvalg og sekretariat. Instituttbestyrer avrundet året med et oppsummerende nyttårsbrev til alle medlemmer. Nettsidene - Ansvarlig redaktør er undervisningsleder Kjersti Lyngstad. Nettstedet fungerer som hovedinformasjonskilde for kandidater, medlemmer og andre interesserte. Via nettsiden er det elektronisk påmelding til instituttets ulike utdanningsprogram, noe som forenkler registreringsarbeidet for sekretariatet. På nettstedet finnes det linker til andre aktuelle nettsteder nasjonalt og internasjonalt, ikke minst med mulighet for litteraturtjenester. Medlemmer og kandidater oppfordres regelmessig til å bruke nettsidene aktivt. 30.november 2013 gikk IGA på Facebook (www.facebook.com/gruppeanalyse) - vi oppfordrer alle medlemmer til å delta aktivt med innlegg på tidslinjen, kommentarer og meninger, formidling av hendelser og interessant litteratur, alt mulig som bidrar til en levende fagutveksling! Og så oppfordrer vi selvsagt også alle til å dele innleggene med venner og bekjente og slik være med å bidra til IGA s synlighet på dette sosiale mediet. Økonomi IGA har en omsetning på ca. 9,8 millioner kroner. IGA mottok i ,7 millioner kroner fra Helse- og Omsorgsdepartementet (over statsbudsjettets kapittel 764 post 72 «Tilskudd til utdanningsinstitusjoner som driver etter-/videreutdanning i psykisk helse») til utdanningsprogrammene i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse (Vika og Voksenåsen) og de regionaliserte opplæringsprogrammene (RGO). Inntektene baserer seg ellers på kursinntekter. Stipend Det tilstrebes hvert år å sette av midler til stipend. Kandidater med særlig store utgifter, lite inntjening og/eller lite støtte oppfordres til å søke stipend. Det ble i 2013 delt ut stipend til 11 kandidater, totalt kr ,-. For kursåret 2013/2014 har IGA også kunnet gi økonomisk støtte til kollegial veiledning med ekstern veileder. 21 KV-grupper mottok i alt kr ,-. 12 lærere ble tildelt reise-/kursstipend, samlet kr ,-. 13

14 Stab fast ansatte og engasjementer Sekretariatet Instituttbestyrer Christian Hjort (deltid) Administrasjonssekretær Diana Schart (fulltid) Undervisningsleder Kjersti S Lyngstad (deltid) Lærerstab / veiledere Engasjerte lærere for kursåret 2013/14 på Vikaprogrammet Kursledelse Lasse Djerv, KV-ansvarlig lærer Anne Marit Gleditsch Smågruppeledere Lasse Djerv, Anne Marit Gleditsch, Laila Hjulstad, Audun Ulland, Per Anders Øien GPT veiledning/teori Lasse Djerv, Anne Marit Gleditsch, Laila Hjulstad, Audun Ulland, Per Anders Øien GOL veiledning/teori Birthe Johansen, Björn Josefsson Engasjert lærere for kursåret 2013/14 på Voksenåsenprogrammet Kursledelse Siri Johns, KV-ansvarlig lærer Bente Fure Smågruppeledere Bente Fure, Christian Hjort, Thor Kristian Island, Siri Johns, Jon Johnsen, Hans Peter Møller, Svein Tjelta Veiledning/teori Anna Benkö, Bente Fure, Christian Hjort, Thor Kristian Island, Siri Johns, Jon Johnsen, Hans Peter Møller, Svein Tjelta Engasjerte lærere på tilleggsmodulene kursåret 2013/14 (Fridtjof Nansens vei) MBT veiledning/teori Øyvind Urnes, Christian Schlüter BPT (seminar i basal Lasse Djerv, Laila Hjulstad, Kjersti Solberg Lyngstad, psykoanalytisk teori) og Anne Christine Østrem Høyskoleutdanningen Eva Berg (veileder) og Audun Ulland (koordinator, intern sensor). Inger Marie Bua oppnevnt eksterne sensorer. Skrivekurs (diplom) Annikken Eid, Gro Guttormsen Veilederutdanning for gruppeanalytikere kursåret 2012/13 Lærer/veileder Else Margrethe Berg 14

15 KV-veiledning 2013 Instituttet gir via en stipendordning støtte til ekstern veiledning for KV-gruppene. I 2013 (kursårene 2012/13 og 2013/14) har følgende gruppeanalytikere vært engasjert som eksterne veiledere: Grazyna Banach, Henrich Bille, Synnøve Næss Bjerke, Jørgen Brabrand, Kirsten R. Broch, Inger Marie Bua, Frode Finseth, Bente Fure, Per Føyn, Wendy Hanson, Oddveig Hellebust, Anne Beinnes Hoff, Tordis Sørensen Høifødt, Ingar Ingerød, Elfrida Kvarstein, Per Martin Lea, Anne Leira, Jorunn Lilløy, Solveig M. Lindgren, Hans Peter Møller, Johnny Pettersen, Ola Røstum, Kirsten Tobiassen Regionalt opplæringsprogram / Introduksjonsseminar IGA har i 2013 engasjert disse gruppeanalytikerne til forelesnings- og veilederoppgaver: Anna Benkö, Eva Berg, Annikken Eid, Ole Inge Gjøen, Laila Hjulstad, Christian Hjort, Anne Beinnes Hoff, Berit Marie Kalland, Solveig Lindgren, Kjersti S Lyngstad, Anne Wågen Nyhus, Johnny Pettersen, Åshild Schei, Thomas Small, Anne-Kristin Spanger. Andre undervisningsoppdrag eller faglige bidrag ved IGA s medlemmer: (foruten de nevnt annet steds, f.eks under samarbeid med andre organisasjoner) Mange av instituttets medlemmer er og har vært involvert i ulike undervisnings- og veiledningsoppdrag knyttet til gruppepsykoterapi, i kliniske sammenhenger og i ulike organisasjoner. Undervisningsoppdrag om grupper, gruppedynamikk, gruppeterapi på forskjellige høyskoler, utdanningsinstitusjoner: Marianne Thorsen Gonzalez på tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, Solveig Lindgren for Kirkens Bymisjon, Anne Wågen Nyhus på Høgskolen i Hedmark, Audun Ulland på Pastoral Klinisk Utdanning, Per Anders Øien på Høyskolen i Oslo og Akershus og Høyskolen i Buskerud. 15

16 Samarbeid med andre organisasjoner Norge Norsk gruppepsykoterapeutisk forening IGA har et godt forhold til NGPF. Flere av instituttets medlemmer er også medlemmer i foreningen og deltar på de jevnlige kveldsmøtene som NGPF inviterer til 2-3 ganger hvert halvår. NGPF har flyttet sine møter til IGA s lokaler i Fridtjof Nansens vei 2. NGPF avholdt et dagsseminar i april der Christian Hjort foreleste om drømmearbeid i terapigruppe. Norsk psykiatrisk forening (psykoterapiutvalget) IGA inngår i et nært samarbeid med psykoterapiutvalget i Norsk psykiatrisk forening. Utvalget godkjenner (under gitte forutsetninger) grunnleggende trinn av gruppepsykoterapi utdanningsprogrammet som ekvivalerende med kravet til veiledning i valgfri terapiform, fordypningsdel gruppeterapi, for leger i spesialistutdanning i psykiatri. På oppdrag fra psykoterapiutvalget skal IGA fra 2014 arrangere todagers obligatoriske emnekurs i gruppepsykoterapi for leger i spesialisering (i hht nye spesialistregler) to-tre ganger årlig. Psykoterapiutvalget arrangerer hver høst et kontaktmøte for psykoterapiveiledere. Thor Kristian Island og Lasse Djerv underviste i november 2013 om gruppesupervisjon. Thor Kristian underviste om gruppepsykoterapi ved obligatorisk psykiatrikurs for leger i psykiatrisk spesialistutdanning i Ålesund 26. september. Norsk psykologforening/institutt for psykoterapi, norsk psykoanalytisk institutt IGA har et samarbeid med Institutt for psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt om spesialistkurs i psykodynamiske behandlingsformer for psykologer. Kurset om gruppeterapi ble holdt av Anna Benkö og Laila Hjulstad (kjent nordmann? i København) Skandinavia Mange norske gruppeanalytikere deltok i juni på det 8. Nordiske gruppeterapisymposium i København. Svein Tjelta foreleste om storgruppe og identitetsutvikling, Steinar Lorentzen om dynamisk korttidsgruppeterapi. Siri Johns og Christer Sandahl (S) var storgruppeledere, Thor Kristian Island og Kjersti S Lyngstad ledet mediangrupper. Christian Hjort ledet en plenumsesjon. 16

17 Internasjonalt engasjement IGA er medlem i European Group Analytic Training Institutions Network - EGATIN. Oppnevnt delegat for IGA er Kjersti Solberg Lyngstad. EGATIN Study Days ble våren 2013 arrangert i Dublin, Maynooth University, med tema The Use of Power in group analytic Training". EGATIN feirer 25 års jubileum. IGA er medlem av European Federation for Psychoanalytic Psychotherapies in the public sector - EFPP. Det avholdes delegatmøte hver annet år, i mars 2013 møttes man i Berlin. Kjersti S Lyngstad møtte som delegat fra IGA Norway. EFPP har som mål å få til mer jevnlig utveksling mellom landene og har opprette en ejournal på internett. AGPA s annual conference feb/mars 2013 i New Orleans. Thor Kristian Island og Siri Johns var storgruppeledere, Steinar Lorentzen var paneldeltaker og hadde workshop om korttids psykodynamisk gruppepsykoterapi. Thor Kristian Island: Storgruppeleder ved Israeli Institute of Group Analysis konferanse i Gonen, Israel mars Svein Tjelta: forelesning om storgrupper og identitetsutvikling; Nasjonalisme og Psykoanalyse, Helsinki mars Juni 2013 i Beograd, Serbia: Studies of Large Groups and Social Unconscious, en internasjonal konferanse om storgrupper, det sosialt ubevisste og gruppeanalyse. Svein Tjelta foreleste om storgrupper og identitetsutvikling, og drev grupper som medlem av staben. Thor Kristian Island var moderator ved konferansen. 17

18 Doktorgrader om gruppeterapi Jan Vegard Bakali forsvarte i januar 2013 sin avhandling Group processes in shortand long-term psychodynamic group psychotherapy for graden ph.d. (philosophiae doctor) Elfrida Kvarstein forsvarte i september 2013 sin avhandling med tittel: "Psychotherapy of personality disorder: Large variations in the severity and longitudinal course of global functioning, symptom distress, and costs of health services" for graden ph.d. Publikasjoner Thor Kristian Island & Sigmund Karterud: From Group Analytic Practice to Group Analytic Text: On Writing a Group Analytic Diploma Paper. Group Analysis Dec : Steinar Lorentzen: Group Analytic Psychotherapy: Working with affective, anxiety and personality disorders. Routledge Svein Tjelta: bidragsyter i boken Nationalism and the Body Politic: Psychoanalysis and the Rise of Ethnocentrism and Xenophobia, ed. Lene Auestad, Karnac Books (Part of the New International Library of Group Analysis series) Elfrida Kvarstein & Sigmund Karterud: "Large variation of severity and longitudinal change of symptom distress among patients with personality disorders". Personality and Mental Health. E.H.Kvarstein, E.Arnevik, V.Hallsteinli, F.G.Rø, S.Karterud, T.Wilberg: "Health service costs and clinical gains of psychotherapy for personality disorders: A randomized controlled trial of day hospital-based step-down treatment versus outpatient treatment in specialist practice". BMC Psychiatry 18

19 19

20 20 Følg oss på og

ÅRSMELDING 2014. Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse"

ÅRSMELDING 2014. Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse ÅRSMELDING 2014 Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse" 2 Årsmelding 2014 - innholdsfortegnelse: side Instituttets formål 4 Organisasjonen 4 Medlemmer / generalforsamling Styret, etikkutvalg

Detaljer

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig gruppepsykoterapeutisk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i anvendt gruppepsykoterapi Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i anvendt gruppepsykoterapi, 60 studiepoeng, gjennomføres som deltidsutdanning

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 Søkerveiledning For å kunne oppnå spesialistgodkjenning som bioingeniør må søkeren være autorisert bioingeniør og kunne dokumentere å ha gjennomført

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk 1 Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk rådgivning Vedtatt av AU 12.10.2016 1. Formål Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving er å

Detaljer

Grunnutdanning i. Psykodrama. i Kristiansand. Adm. Kontaktperson og assistentlærer: Jorun Marie Kveldro Tlf: 997 989 98 E-post: jmbra@online.

Grunnutdanning i. Psykodrama. i Kristiansand. Adm. Kontaktperson og assistentlærer: Jorun Marie Kveldro Tlf: 997 989 98 E-post: jmbra@online. Grunnutdanning i Psykodrama i Kristiansand Adm. Kontaktperson og assistentlærer: Jorun Marie Kveldro Tlf: 997 989 98 E-post: jmbra@online.no Faglig ansvarlig: MI v/ Eduardo Verdù Tlf: 928 90 510 E-post:

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Psykoterapiveiledningen i spesialistutdanningenhvor tilfreds er nyutdannede psykiatere?

Psykoterapiveiledningen i spesialistutdanningenhvor tilfreds er nyutdannede psykiatere? Psykoterapiveiledningen i spesialistutdanningenhvor tilfreds er nyutdannede psykiatere? Veiledning er en del av utdanningen for å bli legespesialist. På veien til å bli psykiater utgjør psykoterapiveiledningen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Januar 2015

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: September 2015

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

GRUPPETERAPEUTER TILKNYTTET NORSK GRUPPEPSYKOTERAPEUTISK FORENING

GRUPPETERAPEUTER TILKNYTTET NORSK GRUPPEPSYKOTERAPEUTISK FORENING GRUPPETERAPEUTER TILKNYTTET NORSK GRUPPEPSYKOTERAPEUTISK FORENING Det er haket av for de terapeuter som sannsynligvis har ledig plass, =menn, K=kvinner Akershus: Listen sist oppdatert 8.oktober 2009 på

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Årsberetning fra styret ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. 2015

Årsberetning fra styret ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. 2015 Årsberetning fra styret ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. 2015 Styret har i 2015 bestått av: Leder: Turid Nicolaisen Sekretær: Lise Radøy Kasserer: Ingeborg Aarseth Medlem: Anna Szulc Medlem:

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplan for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplanen beskriver innhold og omfang i spesialistutdanningen for kliniske pedagoger. 1. Målsetting for utdanningen Utdanningen

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Faglig veiledning i sykepleie

Faglig veiledning i sykepleie Faglig veiledning i sykepleie NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS GODKJENNINGSORDNING Norsk Sykepleierforbund, avdeling for medlemstjenester, postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 04 33 04, medlemstjenester@sykepleierforbundet.no.

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). Terapeutene med tittel gruppeanalytikere har minst 5

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Norsk Institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk Institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk Institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: 5. - 7. oktober

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Spesialistgodkjenning for bioingeniører

Spesialistgodkjenning for bioingeniører 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører Formål med spesialistgodkjenning for bioingeniører Bioingeniørfaglig institutt (BFI) vil med Spesialistgodkjenning for bioingeniører bidra til en målrettet satsing

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Psykoterapi i utvikling

Psykoterapi i utvikling Psykoterapi i utvikling Randi Ulberg, Anne Grete Hersoug og Tormod Knutsen REDAKTØRER Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0015-6 Det må ikke kopieres fra denne boken ut over det

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Oktober 2015

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Arbeidsveilederutdanning (AVU) i den kristne folkehøgskolen 2005/2006

Arbeidsveilederutdanning (AVU) i den kristne folkehøgskolen 2005/2006 Til NKFs lokallagsleder Rundskriv L 03-2005 Oslo, 17. februar 2005 J.nr.: 029.05/A.1.10 Arbeidsveilederutdanning (AVU) i den kristne folkehøgskolen 2005/2006 NKFs prinsipprogram for 2003-2007 har mange

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Protokoll Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Sted: Skype Tid: Onsdag 26.08.15 kl 20.00-21.00 Innkalt: Møteleder: Referent: Permisjon: Meldt forfall: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig,

Detaljer

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER 1 KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER Den norske lægeforening 24. mai 2005 Vedtatt av sentralstyret 24. mai 2005. Punktene 3.1 3.3 i innstillingen er vedtatt av Nasjonalt

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN Atferdssenterets strategiske plan og tilhørende virksomhetsplaner legger grunnlag for implementeringsarbeidet i avdelingen. Implementeringsarbeidet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

VEILEDERS OPPGAVER VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI TRINN 2

VEILEDERS OPPGAVER VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI TRINN 2 Nov. 2015 VEILEDERS OPPGAVER VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI TRINN 2 Videreutdanningen omfatter fem samlinger over ett år, til sammen 80 timer undervisning og øvelser, 30 timer gruppeveiledning samt

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

NASJONALT INSTITUTT FOR KOGNITIV TERAPI. Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv miljøterapi VEILEDERS OPPGAVER

NASJONALT INSTITUTT FOR KOGNITIV TERAPI. Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv miljøterapi VEILEDERS OPPGAVER NASJONALT INSTITUTT FOR KOGNITIV TERAPI Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv miljøterapi VEILEDERS OPPGAVER Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv miljøterapi omfatter 6 samlinger over 3 semestre, til

Detaljer

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Hva kan Nasjonalt Råd R gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Professor Borghild Roald (UiO), nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR)

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk 1 Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk rådgivning Vedtatt av AU 23.04.2015 1. Formål Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving er å

Detaljer

Veilederutdanning i kognitiv terapi

Veilederutdanning i kognitiv terapi www.kognitiv.no Revidert desember 2016 Innledning For å bli en kompetent kognitiv terapeut må man tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor fem kompetanseområder: generelle terapeutiske

Detaljer

Norsk Psykologforening Storgata 10 A Pb 8733 Youngstorget N-0028 Oslo Tlf +47 23 10 31 30 Faks +47 22 42 42 92

Norsk Psykologforening Storgata 10 A Pb 8733 Youngstorget N-0028 Oslo Tlf +47 23 10 31 30 Faks +47 22 42 42 92 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo 'PSYKOLOG ZFORENING Dato 23.10.06 Ref. 1667/06/AS Høringssvar - forskriftsendringer helsevern og pasientrettighetsloven i forbindelse med endringer

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

NASJONALT INSTITUTT FOR KOGNITIV TERAPI. Videreutdanning i kognitiv terapi for allmennleger VEILEDERS OPPGAVER

NASJONALT INSTITUTT FOR KOGNITIV TERAPI. Videreutdanning i kognitiv terapi for allmennleger VEILEDERS OPPGAVER NASJONALT INSTITUTT FOR KOGNITIV TERAPI Videreutdanning i kognitiv terapi for allmennleger VEILEDERS OPPGAVER Innføringskurs i kognitiv terapi for allmennleger omfatter 6 samlinger over 2 semestre, til

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING UTREDNING AV VOLDSRISIKO HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING UTREDNING AV VOLDSRISIKO HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER i samarbeid med Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I UTREDNING AV VOLDSRISIKO HOS MENNESKER MED PSYKISKE

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Studieplan 2012-2013. Kosmetisk dermatologi og hudbehandling 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår

Studieplan 2012-2013. Kosmetisk dermatologi og hudbehandling 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår Side 1/6 Studieplan 2012-2013 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 fax: 32 20 64 10 e-post:

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer