ÅRSMELDING Kvalifisert utdanning. i gruppepsykoterapi og. gruppeanalyse"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. Kvalifisert utdanning. i gruppepsykoterapi og. gruppeanalyse""

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse"

2 2

3 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse: side Instituttets formål 4 Organisasjonen Medlemmer / generalforsamling Styret, fagråd og etikkutvalg 4/5 Sekretariatet 5 Strategiseminar 6 Instituttets hovedoppgaver Utdanningsvirksomheten 6 Regionalt opplæringsprogram Tre dagers introduksjonsseminarer 7 Modulbasert utdanning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse 3årig grunnutdanning / påbyggings-/fordypningsmoduler 7/8 Høyskolestudiet 8 Gruppedynamisk basert organisasjonsanalyse og ledelse 9 Aktivitet på utdanningsprogrammene Godkjenninger (yrkesorganisasjoner) 10 Fagutvikling og kvalitetssikrende aktivitet 11 Veilederutdanning Oppfølging lærere Kontakt med KV-veiledere Teorirevisjon Medlemsrettet aktivitet 12 nettsidene / Facebook 13 Økonomi 13 Stab fast ansatte og engasjerte 14 Sekretariatet Lærerengasjementer Aktivitet blant IGA s medlemmer 15 Samarbeid med andre organisasjoner 16 Norge - NGPF, NPF, Npf Skandinavia 16 Internasjonalt engasjement 17 EGATIN, EFPP Publikasjoner 18 3

4 Instituttets formål Instituttets formål er å styrke det psykoterapeutiske tilbud i Norge ved å sørge for kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse. Utdanningen skal være tilgjengelig for deltakere fra hele landet. (Statutter for Institutt for gruppeanalyse, 2 Instituttets formål) Organisasjonen Medlemmer / generalforsamling Instituttet har pr. 1. januar 2014 i alt 127 medlemmer, 11 nye medlemmer i Generalforsamlingen består av instituttets medlemmer og er instituttets øverste myndighet. Det innkalles til generalforsamling minst én gang årlig. I 2013 ble generalforsamlingen avholdt i egne lokaler den 14. februar. Styret, fagråd og etikkutvalg Styret svarer Generalforsamlingen (kly) Styret forvalter instituttet og sørger for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret utarbeider strategier, fastsetter planer og foreslår budsjett for instituttets virksomhet. Styret har i 2013 bestått av: Anna Benkö (styreleder) Frode Finseth Helene Hedemark Åshild Schei Thomas Small Ivar Tysland 4

5 Fagrådet er instituttets kvalitetssikrings- og faglig rådgivende organ. Det har ansvar for rammeoppsett og faglig innhold av instituttets utdanningsvirksomhet. Rådet skal bidra til retningslinjer for engasjement av lærere til utdanningsprogrammene og i samarbeid med Styret og sekretariatet arrangere lærermøter. Videre skal fagrådet anbefale godkjenning av KV-veiledere og stå for oppfølging av dem, ved behov følge opp kandidater, vurdere dispensasjoner i fht utdanningskrav og legge til rette for veiledning i utførelsen av skriftlige oppgaver og bedømningen av disse. Fagrådet er klageinstans for kandidatene. Fagrådet har i 2013 bestått av: Audun Ulland (fagrådsleder) Eva Berg Inger Marie Bua Torill Irion Hans Peter Møller Thomas Small (styrets representant) Etikkutvalget skal bistå Styret i spørsmål av etisk art. I 2013 har utvalget bestått av: Per Martin Lea Vibeke Lohne Åse Vatshelle Sekretariatet Styret har delegert ansvaret for driften av utdanningsvirksomheten til et sekretariat (daglig ledelse). Sekretariatet har lokaler i Fridtjof Nansens vei 2 (FN2) på Majorstua. Disse lokalene benytter IGA også til undervisningsformål, møtevirksomhet, å avholde generalforsamling, etc. NGPF holder også sine arrangementer i FN2. Disse aktivitetene bidrar til å knytte kandidater og gruppeanalytikere nærmere til IGA. Det er ansatt instituttbestyrer, undervisningsleder og sekretær (se pkt om stab s.14). Sekretariatet har også i 2013 ført regnskapene selv og har hatt konsulentbistand når det gjelder lønnsforhold. 5

6 Strategiseminar Medlemmene i IGA s styre og fagråd møtes sammen med sekretariatet om høsten til et årlig strategiseminar (tidl kalt administrasjonsseminar). I 2013 var seminaret særlig viet til gjennomgang og drøftelser av styrets nye strategidokument og de overordnede visjoner formulert i dette dokumentet. Olavsgaard oktober 2013 (kly) Instituttets hovedoppgaver Utdanningsvirksomheten Regionalt gruppe opplæringsprogram (RGO) Hovedmålsettingen for "Regionaliserte opplæringsprogram i bruk av gruppebasert behandling for mennesker med alvorlige psykiske lidelser" er å gi deltakerne bedre forståelse for hvordan gruppebaserte behandlingstilbud kan brukes på en mer gjennomtenkt og konstruktiv måte, ved ulike problemstillinger og innenfor ulike rammer. Programmet retter seg i første rekke mot helsearbeidere i kommunehelsetjenesten som på ulike nivåer arbeider med mennesker som har alvorlige psykiske lidelser. I tillegg til psykoselidelser vil det også dreie seg om behandling av mennesker med alvorlige angstog depresjonslidelser, tvang, personlighetsforstyrrelser, rus- og avhengighetsproblemer. Opplæringsprogrammet består av syv seminardager med forelesninger og veiledning og litteraturgjennomgang i grupper ledet (fortrinnsvis) av veiledere fra regionen. I 2013 avsluttet vi «Regionalisert gruppe opplæringsprogram» i Ålesund. Nye program er under planlegging i Bergen fra våren 2014 og Stavanger fra høsten Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse innholdet til endringene som skjer på førstelinje nivå i det psykiske helsefeltet. 6

7 Tre dagers introduksjonsseminarer i gruppepsykoterapi Målsettingen for introduksjonsseminarene har vært å gi en innføring i gruppedynamisk /gruppeanalytisk tenkning og metode egnet til bruk i forskjellige institusjoner (døgn, dag eller polikliniske rammer) og ved ulike kliniske problemstillinger. Seminaret er bygget opp med en blanding av teoriforelesninger, veiledningsgrupper og storgruppemøter. Tredagersseminarene i gruppepsykoterapi i institusjoner, hhv i rusinstitusjoner har hatt gradvis synkende søkning de siste årene. Det utlyste seminaret i mars 2013 hadde 24 påmeldte fordelt på 3 veiledningsgrupper (mot tidligere 5-6 grupper). Det ble ikke utlyst nytt seminar på høsten. IGA vil i 2014 se på behovet for fornyelse av dette seminaret. Modulbasert utdanningsprogram i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse Utdanningsprogrammene ved IGA vektlegger at det å lære gruppepsykoterapi bygger på en integrasjon av egenerfaring, teori og praksis/veiledning. Programmene er bygget opp av kursår med 5 delkurs pr.år. Delkursene går torsdag til lørdag, tre like lange dager, med to smågrupper, storgruppe, teori og veiledning hver dag. I tillegg til delkursene er det krav til kollegial veiledning, delvis med ekstern veileder, mellom delkursene. Teoriundervisningen er under løpende innholdsmessig revisjon. Utdanningsprogram grunnutdanning i gruppepsykoterapi IGA tilbyr en treårig grunnutdanning i gruppepsykoterapi (GPT) - ett år grunnleggende trinn og to år videregående trinn, med muligheter for ulike påbyggings-/fordypningsmoduler. Utdanningsprogrammet har som målsetting å sette kandidatene i stand til å kunne arbeide selvstendig og systematisk med gruppepsykoterapi i forskjellige kliniske sammenhenger. Utdanningsprogrammet har vært tilbudt ved to ulike kurssteder (Vika og Voksenåsen). 7

8 Utdanningsprogrammene påbyggings-/fordypningsmoduler Etter tre år grunnutdanning i gruppepsykoterapi og med tillegg av teoriseminar i basal psykoanalytisk teori (BPT) kan utdanningen videreføres med en toårig påbyggingsmodul i i gruppeanalyse (GA). Den femårige utdanningen i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse avsluttes med en diplomoppgave basert på det kliniske arbeidet kandidatene har mottatt veiledning på modulen. Den gruppeanalytiske modulen er knyttet til utdanningsprogrammet på Voksenåsen, med kandidater tatt opp fra begge kursstedene. IGA tilbyr i tilslutning til utdanningsprogrammene (felles datoer for kursåret 2013/14) også to fordypningsmoduler, en om mentaliseringsbasert terapi i grupper (MBT-G), og en om bruk av gruppeterapi ved rus-/avhengighetsproblematik. Modulene arrangeres som seminarrekker (teori og veiledning) på onsdager foran delkursene i IGA s lokaler på Majorstuen. For kursåret 2013/14 er det to kull på MBT-modulen, ingen på rus. Påbyggingsmodul for gruppeanalytisk kunstterapi (GKT) ble utlyst 2. gang for kursåret 2013/14, men det var for få søkere til å igangsette tilbudet. IGA vil i 2014 se på alternative modeller for opplæring i gruppebasert kunst-/billedterapi. IGA ønsker å etablere en fordypningsmodul for gruppepsykoterapi for ungdom (13-18 år). Vi arrangerte derfor i mai 2013 et verksted med dette temaet for 40 deltakere, deriblant undervisere/kolleger fra BUP i Ålesund, Arendal og Skien, og to med tilknytning til R-BUP Høyskolestudiet (Høgskolen i Hedmark) Høyskolestudiet Anvendt gruppeterapi for pasienter/klienter i ulike helse og sosialinstitusjoner (60 studiepoeng) baserer seg innholdsmessig på det videregående trinn i utdanningsprogrammene. Instituttet forestår undervisningen (i utdanningsprogrammet) og legger i tillegg til rette for høyskolestudiet gjennom å arrangere veiledningsgrupper for oppgaveskrivingen. Høgskolen har utarbeidet studieplan og mappeoppgaver og har ansvaret for å legge til rette for eksamen og oppnevne eksterne sensorer. Det toårige studiet startet høsten 2005, og til nå har 23 kandidater gjennomført og bestått eksamen (9 kandidater i 2007, 7 i 2009, èn i 2011, 5 i 2012 og èn i 2013). Høsten 2012 startet fire kandidater på nye studieforløp (eksamen 2014). 8

9 Gruppedynamisk basert utdanningsprogram i organisasjonsanalyse og ledelse (GOL) Utdanningsprogrammet for ledere i helseog sosialsektoren med interesse for gruppedynamisk og sosialpsykologisk teori og praksis har bestått av et ettårig grunnleggende og et toårig videregående trinn med målsetting å utvikle ledelse- og organisasjonsforståelse ut fra et gruppedynamisk perspektiv. Utdanningen setter kandidatene i stand til å bruke forståelsen i sitt virke som leder. Søkere som har fullført minst ett år av GPT utdanningsprogrammet har kunnet søke om opptak direkte på videregående trinn GOL. Programmet har vært ført parallelt med og som en integrert del av utdanningsprogrammet i gruppepsykoterapi på Vika. Styret i IGA har med bakgrunn i sviktende søkertall, besluttet å fase ut GOL i sin nåværende form. Vikinger ved Olavsgaard Beskrivelse av aktivitet på utdanningsmodulene etter kurssted Voksenåsenprogrammet Utdanningsprogrammet holder til på Voksenåsen Kultur- og konferansehotel i Oslo. Kursåret 2012/13 deltok 71 kandidater fordelt på syv smågrupper på programmet, mens det fra høsten 2013 er 62 kandidater. Det startet 18 nye kandidater på grunnleggende trinn og 27 (11+16) kandidater deltar på videregående trinn. Det ble tatt opp åtte nye kandidater på fordypningsmodul i gruppeanalyse og åtte fortsetter på andre året, og èn går et tredje år. Det ble denne gang tatt opp fire kandidater med 3-årig utdanning fra Vika (i alt er det tidligere tatt opp ni kandidater fra Vika-programmet til kvalifiserende trinn/ fordypningsmodulen i gruppeanalyse). Vikaprogrammet Utdanningsprogrammet holder til på KNA Scandic Hotell i Vika, Oslo. Kursåret 2012/13 deltok 67 kandidater fordelt på åtte smågrupper på programmet, mens det fra høsten 2013 er 47 kandidater fordelt på fem smågrupper. Det ble tatt inn 12 nye kandidater på grunnleggende trinn, på videregående trinn er det 20 (10+10) kandidater. På den toårige fordypningsmodulen i Mentaliseringsbasert terapi i grupper ble det tatt opp seks nye deltakere, mens fem fortsetter på andre året. På GOL programmet (gruppedynamisk basert organisasjonsanalyse og ledelse) startet ingen kandidater på grunnleggende trinn (GOL fases ut i nåværende form), på videregående trinn er det 15 (6+9). Opptak av kandidater og sammensetning av grupper. Ved utvelgelse og opptak av kandidater tas hensyn til yrkesgrupper, erfaringsbakgrunn, kjønn, alder, geografiske forhold og i noen grad sammensetningen av gruppene. Det er felles søknadsskjema for Voksenåsen- og Vika-programmene til grunnleggende trinn GPT Av totalt 43 søkere høsten 2013 ble det tatt opp 30 nye kandidater til GPT programmet. 9

10 Fordeling av kandidater kursåret 2013/2014 (tab.1) Gr.l 1. vg 2. vg 1.GA 2.GA GOL MBT Rus Voksenåsen Vika Yrkesbakgrunn kandidater kursåret 2013/14 (tab.2) Sykepl Lege Psykolog Sosionom Ergoterap Miljøterap Annet Voksenåsen Vika Yrkesbakgrunn kandidater kursåret 2012/13 (tab.3) Sykepl Lege Psykolog Sosionom Ergoterap Miljøterap Annet Voksenåsen Vika Diplomoppgaver Gruppeanalyse I 2013 fikk ni kandidater godkjent sitt diplomarbeid. Mappeevaluering ved Høgskolen i Hedmark (Vikaprogrammet ) Studentene arbeider med i alt 6 mappeoppgaver (skriftlig arbeid) knyttet til klinisk praksis i gruppepsykoterapi. Tre av disse utgjør den skriftlige eksamen. I tillegg skrives en fordypningsoppgave. Godkjenninger fra yrkesorganisasjoner pr. i dag: Utdanningsprogrammene er godkjent som tellende kurstimer for leger i spesialistutdanning i psykiatri: grunnleggende trinn 126 timer, videregående 252 timer og kvalifiserende 320 timer. Tre- til femårig utdanning godkjennes med inntil 150 timer etterutdanning for spesialister i barne- og ungdomspsykiatri. Treårig utdanning godkjennes med 2 x 30 poeng (emnekurs psykiatri og valgfrie kurspoeng) til videre- og etterutdanning i Allmennmedisin. Grunnleggende trinn er under gitte forutsetninger godkjent som ekvivalerende med kravet til veiledning i valgfri terapiform, fordypningsdel gruppeterapi, for leger i spesialistutdanning i psykiatri. Diplom i gruppeanalyse er for psykologer godkjent til fordypningsområdet intensiv psykoterapi ved spesialiteten i klinisk psykologi med psykoterapi. Gruppeveiledning i tilknytning til tverrfaglige videreutdanninger kan for psykologer dekke inntil 60 timer av veiledningskravet til spesialiteten i klinisk psykologi. Spesialister i psykiatri og klinisk psykologi kan få rett til trygderefusjon for gruppen de driver på kvalifiserende trinn. Videregående trinn av gruppepsykoterapiutdanningen er ved Høgskolen i Hedmark godkjent som grunnlag for studiet Anvendt gruppeterapi for pasienter/klienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner (60 studiepoeng) 10

11 Fagutvikling og kvalitetssikrende aktivitet Veilederutdanning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse. Veilederutdanningen for gruppeanalytikere har som målsetting å styrke kompetansen som veileder innen gruppepsykoterapi og gruppeanalyse, med vekt både på veilednings praksis og pedagogikk. Programmet, i form av et seminar med 4 samlinger à to dager i løpet av ett år, ble første gang startet opp i januar kandidater fullførte. Det andre seminaret start opp høsten 2012, åtte kandidater fullførte våren Nytt seminar vil bli arrangert når det er tilstrekkelig antall søkere til to parallelle grupper. Oppfølging av lærere engasjert ved utdanningsprogrammene (Voksenåsen/ Vika) IGA har i september, som forberedelse/oppstart foran 1.delkurs om høsten, en todagers lærersamling for alle lærere engasjert på utdanningsprogrammene. I forbindelse med generalforsamlingen avholdes i februar et dagsmøte for lærerne. Som en parallell til den nye veilederutdanningen skal fire lærersamlinger (høst 12, vår og høst 13 og vår 14) ha veiledningens pedagogikk som tema. På høstsamlingen kombineres det faglige med arbeidsmøter for å forberede kursåret og på begge møtene er det mulighet for å utveksle informasjon mellom lærergruppen og IGA s organisasjon; sekretariat, styre og fagråd. Lærerne ved begge kurssteder mottar regelmessig klinisk veiledning og teamprosess veiledning. Kontakt med KV-grupper (kollegial veiledning) Fagrådet godkjenner KV-veiledere etter søknad. Godkjenningen må fornyes etter syv år. Instituttet oppfordrer nå alle som arbeider med gruppepsykoterapiveiledning til å ta den etablerte veilederutdanningen. Pr har i alt 60 gruppeanalytikere godkjenning som KV-veiledere. 13 av disse er engasjert som lærere på utdanningsprogrammene, men de øvrige er tilgjengelige for KV-veilederoppdrag. Fagrådet inviterte i mai 2013 til en fagdag for KV-veiledere. Dagen tilbyr en møteplass og et forum for utveksling av erfaring, med faglig påfyll. Årets tema var Gruppeanalytisk veiledning i forhold til modifiserte og bredere anvendte former for gruppepsykoterapi. Fagrådet vil avholde KV-veiledersamlinger årlig i mai. Seminar i korttids gruppeanalytisk terapi Steinar Lorentzen utga i 2013 boka Group Analytic Psychotherapy: Working with affective, anxiety and personality disorders (Routledge). IGA arrangerte i november en fagdag om temaet med Steinar som underviser. 11

12 Revisjon av teoriprogrammene. Institutt for gruppeanalyse arbeider kontinuerlig med å justere og tilpasse utvalget av teori til undervisningsvirksomheten. Dette innebærer å finne en balanse mellom klassisk grunnlagslitteratur på den ene side og nyere publikasjoner som tar opp i seg ny viten og utvidet forståelse fra forskning og klinisk erfaring på den andre side. På utdanningsprogrammene evalueres teoriprogrammene kontinuerlig (etter hvert delkurs) og det er lagt til rette for å kunne justere litteraturen mer fleksibelt/ved behov enn tidligere. MEDLEMSRETTET AKTIVITET Samvær for medlemmer i forlengelsen av generalforsamlingen I forbindelse med generalforsamlingen i februar, ble i 2013 for andre gang alle medlemmer invitert til en påfølgende mottakelse/bespisning. De nye lokalene som IGA disponerer i Fridtjof Nansens vei gir en hyggelig ramme for arrangementet som nå ser ut til å bli en årlig foreteelse. Fornøyde; instituttbestyrer og styreleder Mottakelse i etterkant av generalforsamlingen 14.februar

13 Medlemsbrev I 2013 ble det sendt ut et medlemsbrev på høsten. Siktemål er å holde IGA s medlemmer orientert om hva det arbeides med i styre, fagråd, utvalg og sekretariat. Instituttbestyrer avrundet året med et oppsummerende nyttårsbrev til alle medlemmer. Nettsidene - Ansvarlig redaktør er undervisningsleder Kjersti Lyngstad. Nettstedet fungerer som hovedinformasjonskilde for kandidater, medlemmer og andre interesserte. Via nettsiden er det elektronisk påmelding til instituttets ulike utdanningsprogram, noe som forenkler registreringsarbeidet for sekretariatet. På nettstedet finnes det linker til andre aktuelle nettsteder nasjonalt og internasjonalt, ikke minst med mulighet for litteraturtjenester. Medlemmer og kandidater oppfordres regelmessig til å bruke nettsidene aktivt. 30.november 2013 gikk IGA på Facebook (www.facebook.com/gruppeanalyse) - vi oppfordrer alle medlemmer til å delta aktivt med innlegg på tidslinjen, kommentarer og meninger, formidling av hendelser og interessant litteratur, alt mulig som bidrar til en levende fagutveksling! Og så oppfordrer vi selvsagt også alle til å dele innleggene med venner og bekjente og slik være med å bidra til IGA s synlighet på dette sosiale mediet. Økonomi IGA har en omsetning på ca. 9,8 millioner kroner. IGA mottok i ,7 millioner kroner fra Helse- og Omsorgsdepartementet (over statsbudsjettets kapittel 764 post 72 «Tilskudd til utdanningsinstitusjoner som driver etter-/videreutdanning i psykisk helse») til utdanningsprogrammene i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse (Vika og Voksenåsen) og de regionaliserte opplæringsprogrammene (RGO). Inntektene baserer seg ellers på kursinntekter. Stipend Det tilstrebes hvert år å sette av midler til stipend. Kandidater med særlig store utgifter, lite inntjening og/eller lite støtte oppfordres til å søke stipend. Det ble i 2013 delt ut stipend til 11 kandidater, totalt kr ,-. For kursåret 2013/2014 har IGA også kunnet gi økonomisk støtte til kollegial veiledning med ekstern veileder. 21 KV-grupper mottok i alt kr ,-. 12 lærere ble tildelt reise-/kursstipend, samlet kr ,-. 13

14 Stab fast ansatte og engasjementer Sekretariatet Instituttbestyrer Christian Hjort (deltid) Administrasjonssekretær Diana Schart (fulltid) Undervisningsleder Kjersti S Lyngstad (deltid) Lærerstab / veiledere Engasjerte lærere for kursåret 2013/14 på Vikaprogrammet Kursledelse Lasse Djerv, KV-ansvarlig lærer Anne Marit Gleditsch Smågruppeledere Lasse Djerv, Anne Marit Gleditsch, Laila Hjulstad, Audun Ulland, Per Anders Øien GPT veiledning/teori Lasse Djerv, Anne Marit Gleditsch, Laila Hjulstad, Audun Ulland, Per Anders Øien GOL veiledning/teori Birthe Johansen, Björn Josefsson Engasjert lærere for kursåret 2013/14 på Voksenåsenprogrammet Kursledelse Siri Johns, KV-ansvarlig lærer Bente Fure Smågruppeledere Bente Fure, Christian Hjort, Thor Kristian Island, Siri Johns, Jon Johnsen, Hans Peter Møller, Svein Tjelta Veiledning/teori Anna Benkö, Bente Fure, Christian Hjort, Thor Kristian Island, Siri Johns, Jon Johnsen, Hans Peter Møller, Svein Tjelta Engasjerte lærere på tilleggsmodulene kursåret 2013/14 (Fridtjof Nansens vei) MBT veiledning/teori Øyvind Urnes, Christian Schlüter BPT (seminar i basal Lasse Djerv, Laila Hjulstad, Kjersti Solberg Lyngstad, psykoanalytisk teori) og Anne Christine Østrem Høyskoleutdanningen Eva Berg (veileder) og Audun Ulland (koordinator, intern sensor). Inger Marie Bua oppnevnt eksterne sensorer. Skrivekurs (diplom) Annikken Eid, Gro Guttormsen Veilederutdanning for gruppeanalytikere kursåret 2012/13 Lærer/veileder Else Margrethe Berg 14

15 KV-veiledning 2013 Instituttet gir via en stipendordning støtte til ekstern veiledning for KV-gruppene. I 2013 (kursårene 2012/13 og 2013/14) har følgende gruppeanalytikere vært engasjert som eksterne veiledere: Grazyna Banach, Henrich Bille, Synnøve Næss Bjerke, Jørgen Brabrand, Kirsten R. Broch, Inger Marie Bua, Frode Finseth, Bente Fure, Per Føyn, Wendy Hanson, Oddveig Hellebust, Anne Beinnes Hoff, Tordis Sørensen Høifødt, Ingar Ingerød, Elfrida Kvarstein, Per Martin Lea, Anne Leira, Jorunn Lilløy, Solveig M. Lindgren, Hans Peter Møller, Johnny Pettersen, Ola Røstum, Kirsten Tobiassen Regionalt opplæringsprogram / Introduksjonsseminar IGA har i 2013 engasjert disse gruppeanalytikerne til forelesnings- og veilederoppgaver: Anna Benkö, Eva Berg, Annikken Eid, Ole Inge Gjøen, Laila Hjulstad, Christian Hjort, Anne Beinnes Hoff, Berit Marie Kalland, Solveig Lindgren, Kjersti S Lyngstad, Anne Wågen Nyhus, Johnny Pettersen, Åshild Schei, Thomas Small, Anne-Kristin Spanger. Andre undervisningsoppdrag eller faglige bidrag ved IGA s medlemmer: (foruten de nevnt annet steds, f.eks under samarbeid med andre organisasjoner) Mange av instituttets medlemmer er og har vært involvert i ulike undervisnings- og veiledningsoppdrag knyttet til gruppepsykoterapi, i kliniske sammenhenger og i ulike organisasjoner. Undervisningsoppdrag om grupper, gruppedynamikk, gruppeterapi på forskjellige høyskoler, utdanningsinstitusjoner: Marianne Thorsen Gonzalez på tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, Solveig Lindgren for Kirkens Bymisjon, Anne Wågen Nyhus på Høgskolen i Hedmark, Audun Ulland på Pastoral Klinisk Utdanning, Per Anders Øien på Høyskolen i Oslo og Akershus og Høyskolen i Buskerud. 15

16 Samarbeid med andre organisasjoner Norge Norsk gruppepsykoterapeutisk forening IGA har et godt forhold til NGPF. Flere av instituttets medlemmer er også medlemmer i foreningen og deltar på de jevnlige kveldsmøtene som NGPF inviterer til 2-3 ganger hvert halvår. NGPF har flyttet sine møter til IGA s lokaler i Fridtjof Nansens vei 2. NGPF avholdt et dagsseminar i april der Christian Hjort foreleste om drømmearbeid i terapigruppe. Norsk psykiatrisk forening (psykoterapiutvalget) IGA inngår i et nært samarbeid med psykoterapiutvalget i Norsk psykiatrisk forening. Utvalget godkjenner (under gitte forutsetninger) grunnleggende trinn av gruppepsykoterapi utdanningsprogrammet som ekvivalerende med kravet til veiledning i valgfri terapiform, fordypningsdel gruppeterapi, for leger i spesialistutdanning i psykiatri. På oppdrag fra psykoterapiutvalget skal IGA fra 2014 arrangere todagers obligatoriske emnekurs i gruppepsykoterapi for leger i spesialisering (i hht nye spesialistregler) to-tre ganger årlig. Psykoterapiutvalget arrangerer hver høst et kontaktmøte for psykoterapiveiledere. Thor Kristian Island og Lasse Djerv underviste i november 2013 om gruppesupervisjon. Thor Kristian underviste om gruppepsykoterapi ved obligatorisk psykiatrikurs for leger i psykiatrisk spesialistutdanning i Ålesund 26. september. Norsk psykologforening/institutt for psykoterapi, norsk psykoanalytisk institutt IGA har et samarbeid med Institutt for psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt om spesialistkurs i psykodynamiske behandlingsformer for psykologer. Kurset om gruppeterapi ble holdt av Anna Benkö og Laila Hjulstad (kjent nordmann? i København) Skandinavia Mange norske gruppeanalytikere deltok i juni på det 8. Nordiske gruppeterapisymposium i København. Svein Tjelta foreleste om storgruppe og identitetsutvikling, Steinar Lorentzen om dynamisk korttidsgruppeterapi. Siri Johns og Christer Sandahl (S) var storgruppeledere, Thor Kristian Island og Kjersti S Lyngstad ledet mediangrupper. Christian Hjort ledet en plenumsesjon. 16

17 Internasjonalt engasjement IGA er medlem i European Group Analytic Training Institutions Network - EGATIN. Oppnevnt delegat for IGA er Kjersti Solberg Lyngstad. EGATIN Study Days ble våren 2013 arrangert i Dublin, Maynooth University, med tema The Use of Power in group analytic Training". EGATIN feirer 25 års jubileum. IGA er medlem av European Federation for Psychoanalytic Psychotherapies in the public sector - EFPP. Det avholdes delegatmøte hver annet år, i mars 2013 møttes man i Berlin. Kjersti S Lyngstad møtte som delegat fra IGA Norway. EFPP har som mål å få til mer jevnlig utveksling mellom landene og har opprette en ejournal på internett. AGPA s annual conference feb/mars 2013 i New Orleans. Thor Kristian Island og Siri Johns var storgruppeledere, Steinar Lorentzen var paneldeltaker og hadde workshop om korttids psykodynamisk gruppepsykoterapi. Thor Kristian Island: Storgruppeleder ved Israeli Institute of Group Analysis konferanse i Gonen, Israel mars Svein Tjelta: forelesning om storgrupper og identitetsutvikling; Nasjonalisme og Psykoanalyse, Helsinki mars Juni 2013 i Beograd, Serbia: Studies of Large Groups and Social Unconscious, en internasjonal konferanse om storgrupper, det sosialt ubevisste og gruppeanalyse. Svein Tjelta foreleste om storgrupper og identitetsutvikling, og drev grupper som medlem av staben. Thor Kristian Island var moderator ved konferansen. 17

18 Doktorgrader om gruppeterapi Jan Vegard Bakali forsvarte i januar 2013 sin avhandling Group processes in shortand long-term psychodynamic group psychotherapy for graden ph.d. (philosophiae doctor) Elfrida Kvarstein forsvarte i september 2013 sin avhandling med tittel: "Psychotherapy of personality disorder: Large variations in the severity and longitudinal course of global functioning, symptom distress, and costs of health services" for graden ph.d. Publikasjoner Thor Kristian Island & Sigmund Karterud: From Group Analytic Practice to Group Analytic Text: On Writing a Group Analytic Diploma Paper. Group Analysis Dec : Steinar Lorentzen: Group Analytic Psychotherapy: Working with affective, anxiety and personality disorders. Routledge Svein Tjelta: bidragsyter i boken Nationalism and the Body Politic: Psychoanalysis and the Rise of Ethnocentrism and Xenophobia, ed. Lene Auestad, Karnac Books (Part of the New International Library of Group Analysis series) Elfrida Kvarstein & Sigmund Karterud: "Large variation of severity and longitudinal change of symptom distress among patients with personality disorders". Personality and Mental Health. E.H.Kvarstein, E.Arnevik, V.Hallsteinli, F.G.Rø, S.Karterud, T.Wilberg: "Health service costs and clinical gains of psychotherapy for personality disorders: A randomized controlled trial of day hospital-based step-down treatment versus outpatient treatment in specialist practice". BMC Psychiatry 18

19 19

20 20 Følg oss på og

Innholdsfortegnelse. Årsberetning

Innholdsfortegnelse. Årsberetning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Medlemmer...2 2. Instituttets organer...3 3. Økonomi...5 4. Nydalsveien 15...5 5. Undervisningsvirksomhet...5 6. Styret...6 7. Utvalg for kandidatutdanning...8 8.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI Vedlegg 1 INNLEDNING Institutt for Psykoterapi er en undervisnings- og medlemsorganisasjon som har til formål å fremme en landsdekkende forståelse for og

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2008 ÅRSMELDING 2008 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 3 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

Årsrapport 2012. Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

Årsrapport 2012. Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Avdeling for personlighetspsykiatri Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart Avd. for personlighetspsykiatri Avdeling for personlighetspsykiatri har

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2013 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Nedre Romerike... 7 ATV Asker & Bærum... 8 ATV Drammen... 9

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Takk for meg Tove Kjersti Kjølseth... 4 Innlegg Om å ikke kjenne seg bra nok. Et eksempel på projektiv motidentifikasjon

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011

informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011 informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011 informasjon fra ledelsen 2 Innholdsfortegnelse Informasjon fra ledelsen... 3 Nord-norsk psykoterapiforum, kort historikk Stig Olaussen... 4 Hva er det med studenters

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010 N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 2 Landsmøtet 2010 Landsmøtet skal gjøre opp status for inneværende periode og se framover i den neste perioden. Dette

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Revidering av gestaltterapiutdanningen Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Institusjon: Norsk Gestaltinstitutt Studietilbud: Gestaltterapi Studiested og studieform Stedbasert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer