ÅRSMELDING Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse""

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse"

2 2

3 Årsmelding innholdsfortegnelse: side Instituttets formål 4 Organisasjonen 4 Medlemmer / generalforsamling Styret, etikkutvalg og fagråd Sekretariatet 5 Strategiseminar Instituttets hovedoppgaver 6 Utdanningsvirksomheten Regionalt opplæringsprogram Tre dagers introduksjonsseminarer / emnekurs for leger og psykologer Modulbasert utdanning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse 7 3årig grunnutdanning / påbyggings-/fordypningsmoduler Aktivitet på utdanningsprogrammene 8 Godkjenninger (yrkesorganisasjoner) 9 Høyskolestudiet 10 Gruppedynamisk basert organisasjonsanalyse og ledelse Fagutvikling og kvalitetssikrende aktivitet Arbeidsgruppe for vurdering av utdanningsprogrammet Veilederutdanning 11 Oppfølging lærere Kontakt med KV-veiledere Medlemsrettet aktivitet 12 nettsidene / Facebook / kommunikasjonstiltak Økonomi 13 Stab fast ansatte og engasjerte Sekretariatet Lærerengasjementer 14 Aktivitet blant IGAs medlemmer 15 Samarbeid med andre organisasjoner Norge Andre institutter, NPF, NGPF, NPF 16 Internasjonalt engasjement 17 EGATIN, EFPP Publikasjoner 18 3

4 Instituttets formål Instituttets formål er å styrke det psykoterapeutiske tilbudet i Norge ved å sørge for kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse. Utdanningen skal være tilgjengelig for deltakere fra hele landet. (Statutter for Institutt for gruppeanalyse, 2 Instituttets formål) Organisasjonen Medlemmer / generalforsamling Instituttet har pr. 1. januar 2015 i alt 132 medlemmer, 6 nye medlemmer i Generalforsamlingen består av instituttets medlemmer og er instituttets øverste myndighet. Det innkalles til generalforsamling minst én gang årlig. I 2014 ble generalforsamlingen avholdt i egne lokaler den 13. februar. Styret, etikkutvalg og fagråd Generalforsamlingen (kly) Styret forvalter instituttet og sørger for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret utarbeider strategier, fastsetter planer og foreslår budsjett for instituttets virksomhet. Styret har i 2014 bestått av: Anna Benkö (styreleder) Frode Finseth Helene Hedemark Åshild Schei Thomas Small Ivar Tysland Etikkutvalget skal bistå Styret i spørsmål av etisk art. I 2014 har utvalget bestått av: Per Martin Lea Vibeke Lohne Åse Vatshelle 4

5 Fagrådet er instituttets kvalitetssikrings- og faglig rådgivende organ. Det har ansvar for rammeoppsett og faglig innhold til IGA s utdanningsvirksomhet. Rådet skal bidra til retningslinjer for engasjement av lærere til utdanningsprogrammene og i samarbeid med styret og sekretariatet arrangere lærermøter. Videre skal fagrådet anbefale godkjenning av KV-veiledere og stå for oppfølging av dem, ved behov følge opp kandidater, vurdere dispensasjoner fra utdanningskrav og legge til rette for veiledning av skriftlige oppgaver og bedømningen av disse. Fagrådet er klageinstans for kandidatene. Fagrådet har i 2014 bestått av: Audun Ulland (fagrådsleder) Eva Berg Ingalill Johnsen Borley Inger Marie Bua Hans Peter Møller Thomas Small (styrets representant) Sekretariatet Styret har delegert ansvaret for driften av utdanningsvirksomheten til et sekretariat (daglig ledelse). Sekretariatet har lokaler i Fridtjof Nansens vei 2 (FN2) på Majorstua. Lokalene benyttes også til undervisningsformål, møtevirksomhet, generalforsamling, med mer. NGPF holder også sine arrangementer i FN2. Disse aktivitetene bidrar til å knytte kandidater og gruppeanalytikere nærmere til IGA. Det er ansatt instituttbestyrer, undervisningsleder og sekretær (se pkt om stab s.13). Sekretariatet har i 2014 også ført regnskapene med konsulentbistand fra regnskapsfører. FN 2, 24.oktober 2014 (kly) Strategiseminar Medlemmene i IGAs styre og fagråd møttes sammen med sekretariatet til det årlig strategiseminaret i oktober. I 2014 var viktige tema IGAs arbeid med etiske spørsmål, IGAs forhold til Høgskolen i Hedmark og en eventuell videreføring av GOL. I tillegg var utfordringer omkring prioriteringer i tilfelle IGA får mindre offentlig tilskudd satt på dagsorden. 5

6 Instituttets hovedoppgaver Utdanningsvirksomheten Regionalt gruppe opplæringsprogram (RGO) Hovedmålsettingen for "Regionalisert opplæringsprogram i gruppebasert behandling" er å gi deltakerne bedre forståelse for hvordan gruppebaserte behandlingstilbud kan brukes på en mer gjennomtenkt og konstruktiv måte, ved ulike problemstillinger og innenfor ulike rammer. Programmet retter seg i første rekke mot helsearbeidere i kommunehelsetjenesten som på ulike nivåer arbeider med mennesker som har sammensatte psykiske lidelser. Det dreier seg om behandling av mennesker med angst- og depresjonslidelser, tvang, psykoselidelser og personlighetsforstyrrelser, rus- og avhengighetsproblemer. Opplæringsprogrammet består av syv seminardager med forelesninger, samt veiledning og litteraturgjennomgang i grupper ledet av veiledere fortrinnsvis fra regionen. I 2014 gjennomførte IGA et regionalisert gruppeopplæringsprogram i Bergen. Nytt program er under planlegging i Stavanger med oppstart i februar Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse innholdet til endringene som skjer på førstelinje-nivå i det psykiske helsefeltet. Tredagers introduksjonsseminarer i gruppepsykoterapi Målsettingen for introduksjonsseminarene har vært å gi en introduksjon i gruppedynamisk /gruppeanalytisk tenkning og metode egnet til bruk i forskjellige institusjoner (døgn, dag eller polikliniske rammer) og ved ulike kliniske problemstillinger. Seminaret har vært bygget opp med en blanding av teoriforelesninger, veiledningsgrupper og storgruppemøter. Tredagersseminarene i gruppepsykoterapi i institusjoner, hhv i rusinstitusjoner har hatt gradvis synkende søkning de siste årene og har ikke vært utlyst i Behovet for fornyelse av dette seminaret er under utredning, og tenkes sett i sammenheng med emnekursene for ulike spesialiteter. Emnekurs for leger og psykologer i spesialisering Psykoterapiutvalget i Dnlf har bedt IGA om å arrangere obligatoriske 2-dagers emnekurs i gruppepsykoterapi for leger i spesialisering (LIS). Synnøve Ness Bjerke, Frode Finseth, Helene Hedemark og Thor Kristian Island utgjør lærergruppen, og de første emnekurs ble arrangert i IGAs lokaler i mars og oktober Tilbakemeldingene var meget positive. IGA har et samarbeid med Institutt for psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt om spesialistkurs i psykodynamiske behandlingsformer for psykologer. Kurset om gruppeterapi ble holdt i januar og mai 2014 av Anna Benkö og Jan Vegard Bakali. 6

7 Modulbasert utdanningsprogram i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse Utdanningsprogrammene ved IGA vektlegger at det å lære gruppepsykoterapi bygger på en integrasjon av egenerfaring, teori og praksis/veiledning. Programmene er bygget opp av kursår med 5 delkurs pr.år. Delkursene går torsdag til lørdag, tre like lange dager, med to smågrupper, storgruppe, teori og veiledning hver dag. I tillegg til delkursene er det krav til kollegial veiledning, delvis med ekstern veileder, mellom delkursene. Teoriprogrammet er under løpende revisjon. Utdanningsprogram grunnutdanning i gruppepsykoterapi IGA tilbyr en treårig grunnutdanning i gruppepsykoterapi (GPT) - ett år grunnleggende trinn og to år videregående trinn, med muligheter for ulike påbyggings- og fordypnings-moduler. Utdanningsprogrammet har som målsetting å sette kandidatene i stand til å kunne arbeide selvstendig og systematisk med gruppepsykoterapi i forskjellige kliniske sammenhenger. Utdanningsprogrammet har tidligere vært tilbudt ved to ulike kurssteder (Vika og Voksenåsen), men fra høsten 2014 er utdanningsprogrammets aktivitet samlet på ett kurssted. Utdanningsprogrammene påbyggings-/fordypningsmoduler Etter tre år grunnutdanning i gruppepsykoterapi og med tillegg av teoriseminar i basal psykoanalytisk teori (BPT) kan utdanningen videreføres med en toårig påbyggingsmodul i gruppeanalyse (GA). Den femårige utdanningen i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse avsluttes med en diplomoppgave basert på det kliniske arbeidet kandidatene har mottatt veiledning av på modulen. IGA tilbyr i tilslutning til utdanningsprogrammet også tre fordypningsmoduler, en om bruk av gruppeterapi ved rus-/avhengighetsproblematik, en om mentaliseringsbasert terapi i gruppe (MBT-G) og en om gruppepsykoterapeutisk kunst-/billedterapi (TGK). Modulene arrangeres som seminarrekker (teori og veiledning) på onsdager foran delkursene. For kursåret er det to kull på MBT-modulen, et på rusmodulen og et på TGK. 7

8 Beskrivelse av aktivitet på utdanningsmodulene 2014 Sammenslåing av Vika- og Voksenåsenprogrammene: En fallende tendens i det totale søkertallet, kombinert med utfasingen av GOL (organisasons- og ledelsesprogrammet), førte til at styret besluttet å etablere ett nytt samlet utdanningsprogram i gruppepsykoterapi/ gruppeanalyse fra høsten Målet var et mer robust program med omkring 90 deltakere årlig. Man forsøkte å finne nye, optimale lokaler til det sammenslåtte programmet, men etter en lengre prosess ble likevel Voksenåsen kultur- og konferansehotel i Oslo valgt som kurssted inntil videre. Det har kommet til noen nye grupperom og storgruppen har fått nytt lokale. I samarbeid mellom sekretariatet og lærergruppene på Vika og Voksenåsen ble det våren 2014 jobbet målrettet med sammenslåingen av de to programmene. Lærergruppen(e) hadde to intensive felles lærersamlinger hvor det ble jobbet med å integrere to kulturer og med praktisk tilrettelegging. En arbeidsgruppe laget med utgangspunkt i de to litt forskjellige teoriprogrammene, et nytt integrert teoriprogram (www.iga.no). Opptak av kandidater og sammensetning av grupper. Kursåret startet med 88 kandidater fordelt på ti smågrupper og 13 lærere. Det er fire veiledningsgrupper (28 kandidater) på grunnleggende trinn. På videregående trinn er det tre grupper på 2. år og tre grupper på 3. år (tilsammen 39 kandidater). På gruppeanalytisk modul går det syv kandidater på første år og åtte på andre året. GOL er (som det gjøres rede for på neste side) under avvikling, det er seks kandidater som nå skal fullføre sitt siste år. Ved utvelgelse og opptak av kandidater tas hensyn til yrkesgrupper, erfaringsbakgrunn, kjønn, alder, geografiske forhold og i noen grad sammensetningen av gruppene. Av totalt 41 søkere høsten 2014 ble det tatt opp 28 nye kandidater til GPT programmet. Fordeling av kandidater kursåret (tab.1) Gr.l 1. vg 2. vg 1.GA 2.GA GOL GKT MBT Rus Voks III Yrkesbakgrunn kandidater kursåret (m +GOL-kand) (tab.2) Sykepl Lege Psykolog Sosionom Ergoterap Miljøterap Annet Voks III Yrkesbakgrunn kandidater kursåret (tab.2) Sykepl Lege Psykolog Sosionom Ergoterap Miljøterap Annet Voksenåsen Vika

9 Diplomoppgaver Gruppeanalyse I 2014 fikk fire kandidater godkjent diplomarbeid. Mappeevaluering ved Høgskolen i Hedmark Studentene arbeider med i alt 6 mappeoppgaver (skriftlig arbeid) knyttet til klinisk praksis i gruppe-psykoterapi. Tre av disse utgjør den skriftlige eksamen. I tillegg skrives en fordypningsoppgave. Godkjenninger fra yrkesorganisasjoner pr. i dag: Utdanningsprogrammene er godkjent som tellende kurstimer for leger i spesialistutdanning i psykiatri: grunnleggende trinn 126 timer, videregående 252 timer og kvalifiserende 320 timer. Tre- til femårig utdanning godkjennes med inntil 150 timer etterutdanning for spesialister i barne- og ungdomspsykiatri. Treårig utdanning godkjennes med 2 x 30 poeng (emnekurs psykiatri og valgfrie kurspoeng) til videre- og etterutdanning i Allmennmedisin. Grunnleggende trinn er under gitte forutsetninger godkjent som ekvivalerende med kravet til veiledning i valgfri terapiform, fordypningsdel gruppeterapi, for leger i spesialistutdanning i psykiatri. Diplom i gruppeanalyse er for psykologer godkjent til fordypningsområdet intensiv psykoterapi ved spesialiteten i klinisk psykologi med psykoterapi. Gruppeveiledning i tilknytning til tverrfaglige videreutdanninger kan for psykologer dekke inntil 60 timer av veiledningskravet til spesialiteten i klinisk psykologi. Spesialister i psykiatri og klinisk psykologi kan få rett til trygderefusjon for gruppen de driver på kvalifiserende trinn. Videregående trinn av gruppepsykoterapiutdanningen er ved Høgskolen i Hedmark godkjent som grunnlag for studiet Anvendt gruppeterapi for pasienter/klienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner (60 studiepoeng) Lærerstab Voksenåsen III, kursåret

10 Høyskolestudiet (Høgskolen i Hedmark) Høyskolestudiet Videreutdanning i anvendt gruppeterapi (60 studiepoeng) bygger innholdsmessig på det toårige videregående trinn av utdanningsprogrammet i gruppepsykoterapi. Man kan gjennomføre studiet parallelt med videregående trinn, men studiet er også åpent for dem som allerede har fullført 2. eller 3. år av utdanningsprogrammet. Studentene skal skrive ulike studieoppgaver som samles i en arbeidsmappe og avslutter siste semester med en fordypningsoppgave med utgangspunkt i gruppeterapiarbeidet fremlagt på utdanningsprogrammet. Instituttet legger i tillegg til rette for høyskolestudiet gjennom å arrangere veiledningsgrupper for oppgaveskrivingen. Det er i samarbeid mellom IGA og Høgskolen utarbeidet ny studieplan og nye mappeoppgaver fra kursåret Det toårige studiet startet høsten 2005, og til nå har 26 kandidater gjennomført og bestått eksamen (ni kandidater i 2007, syv i 2009, èn i 2011, fem i 2012, èn i 2013 og tre i 2014). Høsten 2014 startet èn kandidater på studieforløpet. Gruppedynamisk basert utdanningsprogram i organisasjonsanalyse og ledelse Utdanningsprogrammet for ledere i helse-/sosialsektoren med interesse for gruppedynamisk og sosialpsykologisk teori og praksis (GOL) har bestått av et ettårig grunnleggende og et toårig videregående trinn med målsetting å utvikle ledelses- og organisasjonsforståelse ut fra et gruppedynamisk perspektiv. Utdanningen skal sette kandidatene i stand til å bruke forståelsen i sitt virke som leder. Programmet har vært ført parallelt med og som en integrert del av utdanningsprogrammet i gruppepsykoterapi på Vika. Styret i IGA har med bakgrunn i sviktende søkertall, besluttet å fase ut GOL i sin nåværende form. Fagutvikling og kvalitetssikrende aktivitet Arbeidsgruppe for vurdering av utdanningsprogrammets struktur og innhold. Styret har oppnevnt en arbeidsgruppe som i lys av offentlige føringer og behovene i offentlig psykisk helsevern skal vurdere dagens modulbaserte utdanningsmodell, spesielt GPT og GA, opp mot mulige alternative modeller. Vurderingen skal gjelde innhold, målsetting, struktur og rammer. Innholdsmessig legges det til grunn at også en ny modell skal bygge på en integrering av teori, veiledning på egen praksis og egenerfaring i smågrupper og storgrupper. Hvordan dette settes opp (oppbygging av delkurs og fordeling over studieåret) og innbyrdes vektlegging (antall sesjoner av de forskjellige elementene) vil være del av en innholdsmessig drøfting/vurdering. Likeledes om og hvilken plass skriftlige arbeid skal ha (sitat fra mandatet) Arbeidsgruppen startet sitt arbeid våren 2014, og er forventet å levere en innstilling/rapport sommeren Rapporten vil være drøftet med en særskilt oppnevnt referansegruppe og sendes til høring i fagråd og styre. Arbeidsgruppen består av Synnøve Ness Bjerke, Siri Johns, Jon Johnsen, Kjersti Solberg Lyngstad, Eivind Norman-Eide og Audun Ulland. 10

11 Veilederutdanning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse. Veilederutdanningen for gruppeanalytikere har som målsetting å styrke kompetansen som veileder innen gruppepsykoterapi og gruppeanalyse, med vekt både på veiledningspraksis og veiledningspedagogikk. Programmet har form av et seminar med fire samlinger à to dager i løpet av ett år. Det ble første gang startet opp i januar 2011 (12 kandidater). Det andre seminaret gikk kursåret (åtte kandidater). Som en parallell til denne nye veilederutdanningen ble fire lærersamlinger (høst 12, vår og høst 13 og vår 14) viet veiledningens pedagogikk som tema (14 lærere). Ved IGA har dermed 34 gruppeanalytikere gjennomgått veilederutdanningen. Det er håp om å kunne tilby nytt seminar i løpet av 2015 (forutsetter tilstrekkelig antall søkere til to parallelle grupper). I fremtiden vil det bli lagt økende vekt på formell kompetanse og utdanning ved engasjement som veiledere til læreroppgaver i IGA. Oppfølging av lærere engasjert ved utdanningsprogrammene IGA har i september, som forberedelse/oppstart foran 1.delkurs om høsten, en todagers lærersamling for alle lærere engasjert på utdanningsprogrammene. Innholdsmessig kombineres faglig påfyll og utvikling med arbeidsmøter for å forberede kursåret. I forbindelse med generalforsamlingen avholdes i februar et dagsmøte for lærerne. På begge møtene er det mulighet for å utveksle informasjon mellom lærergruppen og IGAs organisasjon; sekretariat, styre og fagråd. Lærerne mottar regelmessig klinisk og teamprosess-veiledning. Det er utarbeidet nye retningslinjer for engasjement til undervisningsoppgaver ved IGA med virkning fra september 2014 (avløser tidligere retningslinjer lærere IGA ) Kontakt med KV-grupper (kollegial veiledning) Fagrådet godkjenner KV-veiledere etter søknad. Godkjenningen må fornyes etter syv år. Instituttet oppfordrer alle som arbeider med gruppepsykoterapiveiledning til å ta den etablerte veilederutdanningen. Pr har i alt 57 gruppeanalytikere godkjenning som KVveiledere. 12 av disse er engasjert som lærere på utdanningsprogrammet, men de øvrige er tilgjengelige for KV-veilederoppdrag. Fagrådet inviterte i mai 2014 til den årlige fagdag for KV-veiledere. Dagen tilbyr en møteplass og et forum for utveksling av erfaring, med faglig påfyll. Årets tema var Gruppeanalytisk veiledning i forhold til behandling av traumerelaterte lidelser. Mennesket som sosialt vesen: jeg et er alltid et vi! - vår tilhørighet i / av gruppen vist på Oslo S 11

12 Medlemsrettet aktivitet Samvær for medlemmer i forlengelsen av generalforsamlingen Det har nå etablert seg som en årlig foreteelse at alle medlemmer inviteres til en påfølgende mottakelse/bespisning i forbindelse med generalforsamlingen i februar. Lokalene som IGA disponerer i Fridtjof Nansens vei gir en hyggelig ramme for arrangementet. Mottakelse i etterkant av generalforsamling 13. februar 2014 Medlemsbrev I 2014 ble det sendt ut et medlemsbrev på høsten. Siktemål er å holde IGAs medlemmer orientert om hva det arbeides med i styre, fagråd, etikkutvalg og sekretariat. Instituttbestyrer avrundet tradisjon tro også året 2014 med et oppsummerende nyttårsbrev til alle medlemmer. Nettsidene - Nettstedet fungerer som hovedinformasjonskilde for kandidater, medlemmer og andre interesserte. Via nettsiden er det elektronisk påmelding til instituttets utdanningsprogram og det finnes linker til andre aktuelle nettsteder nasjonalt og internasjonalt, ikke minst med mulighet for litteraturtjenester. Medlemmer og kandidater oppfordres til å bruke nettsidene. 30.november 2013 gikk IGA også opp på Facebook (www.facebook.com/gruppeanalyse) 12

13 Andre kommunikasjonstiltak Det ble i desember 2013 inngått avtale med kommunikasjonsbyrået Itera Gazette om utarbeidelse av design, utførelse og produksjon av kommunikasjonstiltak. I 2014 har IGA fått utviklet ny logo (tilpasset navneendringen), ny brevark mal, power-point mal, visittkort og en roll-up-plakat. Det arbeides ved årsskiftet også med en presentasjonsbrosjyre. Økonomi Kommunikasjonstiltak: eksempler Power point mal IGA IGA hadde i 2014 en omsetning på ca. kr. 8,3 millioner, en nedgang fra kr. 9,8 millioner i Tilskuddet vi mottok fra Helse- og Omsorgsdepartementet (over statsbudsjettets kapittel 764 post 72 «Tilskudd til utdanningsinstitusjoner som driver etter-/videreutdanning i psykisk helse») var i 2014 kr 4,9 millioner, en nedgang på i overkant av kr. 0,8 millioner fra året før. Tilskuddet går til utdanningsprogrammene i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse (Vika og Voksenåsen) og de regionaliserte opplæringsprogrammene (RGO). Inntektene baserer seg ellers på kursinntekter. Reduksjonen i tilskudd har nødvendiggjort aktivitetsbegrensning, særlig på de regionaliserte opplæringsprogrammene. Stipend Det tilstrebes hvert år å sette av midler til stipend. Kandidater med særlig store utgifter (ofte knyttet til lang reisevei), lite inntjening og/eller lite økonomisk støtte oppfordres til å søke stipend. Det ble i 2014 delt ut stipend til 6 kandidater, totalt kr ,-. For kursåret 2014/2015 har IGA også gitt økonomisk støtte til 15 KV-grupper (kollegial veiledning med ekstern veileder), i alt kr ,-. 13 lærere og utvalgsmedlemmer ble tildelt reise-/kursstipend, til sammen kr ,-. Stab fast ansatte og engasjementer Sekretariatet 2014 Instituttbestyrer Christian Hjort (deltid) Administrasjonssekretær Diana Schart (fulltid) Undervisningsleder Kjersti Solberg Lyngstad (deltid) Instituttbestyrer og undervisningsleder er åremålsstillinger med fire års virketid. Ved årsskiftet går 2. periode av åremålet for Kjersti Solberg Lyngstad ut (slutter etter tils 9 år). Synnøve Ness Bjerke er tilsatt som ny undervisningsleder fra januar

14 Lærerstab / veiledere Engasjert lærere for kursåret på GPT/GA utdanningsprogrammet Kursledelse Siri Johns, KV-ansvarlig lærer Bente Fure Smågruppeledere Anna Benkö, Bente Fure, Lasse Djerv, Anne Marit Gleditsch, Christian Hjort, Siri Johns, Jon Johnsen, Hans Peter Møller, Svein Tjelta, Audun Ulland Veiledning/teori Anna Benkö, Bente Fure, Lasse Djerv, Anne Marit Gleditsch, Christian Hjort, Siri Johns, Jon Johnsen, Hans Peter Møller, Svein Tjelta, Audun Ulland, Per Anders Øien Engasjerte lærere på tilleggsmodulene kursåret GOL veiledning/teori Björn Josefsson GOL forts. veiledning Kari Gjelstad MBT veiledning/teori Rus/ avhengighet GKT (billed/kunst) BPT (psykoanalytisk teori) Høyskoleutdanningen Skrivekurs (diplom) Veiledning lærerstab Øyvind Urnes, Christian Schlüter Solveig Lindgren, (Jon Johnsen) Siri Johns Lasse Djerv, Per Føyn, Kjersti Solberg Lyngstad Eva Berg (veileder), Audun Ulland (koordinator, intern sensor). Inger Marie Bua oppnevnt ekstern sensor. Annikken Eid, Gro Guttormsen Else Margrethe Berg, Per Føyn Veilederutdanning for lærerstab 2013 & 2014 Lærer/veileder Else Margrethe Berg, Thor Kristian Island 14

15 KV-veiledning 2014 Instituttet gir via en stipendordning støtte til ekstern veiledning for KV-gruppene. I 2014 (kursårene og ) har følgende gruppeanalytikere vært engasjert som eksterne veiledere: Grazyna Banach, Henrich Bille, Synnøve Næss Bjerke, Jørgen Brabrand, Kirsten R. Broch, Inger Marie Bua, Per Føyn, Wendy Hanson, Oddveig Hellebust, Tordis Sørensen Høifødt, Ingar Ingerød, Elfrida Kvarstein, Per Martin Lea, Anne Leira, Rønnaug Prytz Leland, Jorunn Lilløy, Solveig M. Lindgren, Hans Peter Møller, Johnny Pettersen, Kari Ravnanger, Ola Røstum, Elisabeth Tjora, Kirsten Tobiassen Obligatorisk emnekurs i gruppepsykoterapi for leger i spesialistutdanningen psykiatri Kursledere: Synnøve Ness Bjerke, Frode Finseth, Helene Hedemark, Thor Kristian Island Regionalt opplæringsprogram 2014 IGA har i 2014 engasjert disse gruppeanalytikerne/-psykoterapeutene til forelesnings- og veilederoppgaver: Eva Berg, Laila Hjulstad, Christian Hjort, Siri Johns, Brita K Leivestad, Kjersti Solberg Lyngstad, Irene Michalopoulos, Johnny Pettersen, Kari Ravnanger, Tone Tveit. Andre undervisningsoppdrag eller faglige bidrag ved IGA s medlemmer: (foruten de nevnt annet steds, f.eks under samarbeid med andre organisasjoner) Mange av instituttets medlemmer er og har vært involvert i ulike undervisnings- og veiledningsoppdrag knyttet til gruppepsykoterapi, i kliniske sammenhenger og i ulike organisasjoner. Undervisningsoppdrag om grupper, gruppedynamikk, gruppeterapi på forskjellige høyskoler, utdanningsinstitusjoner Samarbeid med andre organisasjoner Norge Institutt for psykoterapi, Psykoanalytisk institutt, Karakteranalytisk institutt, SEPREP I forbindelse med årets kutt i tilskuddet fra Helse- og Omsorgsdepartementet er det etablert et uformelt samarbeid med de andre tilskuddsmottakerne. Et arbeidsutvalg har jobbet med å tydeliggjøre konsekvenser av kuttene og få til større forutsigbarhet for virksomhetene. Det er sendt en begrunnet klage til politisk ledelse i HOD og arbeidsutvalget har møtt politikere og møtt på budsjetthøring i Helse- og omsorgskomitéen. 15

16 Norsk psykiatrisk forening (psykoterapiutvalget) IGA inngår i et nært samarbeid med psykoterapiutvalget i Norsk psykiatrisk forening. Utvalget godkjenner (under gitte forutsetninger) grunnleggende trinn av gruppepsykoterapi utdanningsprogrammet som ekvivalerende med kravet til veiledning i valgfri terapiform, fordypningsdel gruppeterapi, for leger i spesialistutdanning i psykiatri. På oppdrag fra psykoterapiutvalget arrangerer nå IGA todagers obligatoriske emnekurs i gruppepsykoterapi for leger i spesialisering (i hht nye spesialistregler) to-tre ganger årlig. Norsk gruppepsykoterapeutisk forening (NGPF) 25 år NGPF har som hovedoppgave å fremme gruppepsykoterapiens vilkår i Norge. På nettsidene deres (www.ngpf.no el finnes informasjon om gruppepsykoterapi som behandlingsmetode og en «terapeutliste» (www.gruppenytt.no/terapeut-liste.php) med oversikt over gruppepsykoterapeuter som er medlem av NGPF. IGA har et godt forhold til norsk gruppepsykoterapeutisk forening. Flere av instituttets medlemmer er også medlemmer i NGPF og deltar på de jevnlige kveldsmøtene som foreningen inviterer til 2-3 ganger hvert halvår. NGPF har flyttet medlemsmøtene sine til IGAs lokaler i Fridtjof Nansens vei 2. I 2014 feiret NGPF oktober sitt 25 års jubileum med et seminar på Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Tema var Mennesker i grupper før, nå og i fremtiden. Gruppeanalytikerne Thor Kristian Island, Steinar Lorentzen, Ingalill Johnsen og Jon Johnsen holdt foredrag i løpet av disse dagene. 16

17 Internasjonalt engasjement IGA er medlem i European Group Analytic Training Institutions Network - EGATIN. EGATIN Study Days ble våren 2014 ( april) arrangert i Beograd, med tema Group Analytic Identity and Training". Delegat fra IGA Norge var Kjersti Solberg Lyngstad. Thor Kristian Island holdt foredrag om Group analytic identity an obstacle to progress in group analysis? og Svein Tjelta holdt innlegg sammen med andre om utviklingen av gruppeanalysen inn i den sosiale offentligheten. I slutten av juli 2014 var mange norske gruppepsykoterapeuter deltagere på 16th European Symposium in Group Analysis med temaet Art meets Science, i Lisboa. På nettsiden er det lagt ut vidoeopptak av plenumforedragene. Steinar Lorentzen var medlem av den vitenskapelige komite for symposiet i Lisboa og holdt to workshop er (et om kort-tids gruppeanalytisk terapi og et om gruppe-forskning). Thor Kristian Island deltok i ledelse av storgruppen. Svein Tjelta var respondent til Marina Mojovic s plenumsforedrag (se video!) og presenterte The Roots and the Web (paper) 17

18 IGA er også medlem av European Federation for Psychoanalytic Psychotherapies in the public sector - EFPP. EFPP is a European umbrella organisation that links together national networks of adult, child & adolescent, group and couple & family psychoanalytic organisations that are involved in public sector services : Det avholdes delegatmøte hvert annet år, neste gang våren Christian Hjort og Thor Kristian Island er delegater fra IGA Norge. EFPP har som mål å få til mer jevnlig utveksling mellom landene og har opprette en e-journal på internett. American Group Psychotherapy Association (AGPA) Steinar Lorentzen er co-chair i SIG group (special interest group) forskning, sammen med Bernhard Strauss, Tyskland. På Annual conference i mars 2014 I Boston holdt han en workshop om kort-tids gruppeanalytisk terapi. Publikasjoner Lorentzen, S. Økt interesse for forskning i psykoanalyse og psykodynamisk terapi. Matrix, 2014; 4, Lorentzen, S., Ruud, T., Fjeldstad, A., & Høglend, P. (2014). Personality disorder moderates outcome in short- and long-term group analytic psychotherapy: a randomized clinical trial. British Journal of Clinical Psychology, DOI: /bjc Lorentzen, S. & Ruud, T. (2014). Group therapy in public mental health services: Approaches, patients and group therapists. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(3), Doi/ /jpm issue-3/issuetoc. First published online 15 April, Svein Tjelta har 2014 bidratt til IGA København og GASI sitt internasjonale prosjekt om et gruppeanalytisk leksikon (lagt inn et arbeid om begrepet «Translation» på arbeidsbloggen). Schlüter Christian & Bakali Jan Vegard (2014): Dynamisk gruppeterapi, i Kennair LEO & Hagen R (Red.). Psykoterapi: Tilnærminger og metoder. Gyldedal. Kvarstein, E.H., Pedersen, G., Urnes, Ø., Hummelen, B., Wilberg, T. & Karterud, S. (2014). Changing from a traditional psychodynamic treatment programme to mentalization-based treatment for patients with borderline personality disorder Does it make a difference? Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice Normann-Eide, E (2014). Skjønnlitterære selvmord. Signatur nye norske stemmer, Cappelen Damm. Small Thomas: Aggresjon og vold, ivaretakelse etter voldsepisoder. Kapittel 7 i Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.). Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom 18

19 19

20 Mennesket som sosialt vesen: jeg et er alltid et vi! - vår tilhørighet i / av gruppen vist på Oslo S Følg oss på og 20

ÅRSMELDING 2013. Kvalifisert utdanning. i gruppepsykoterapi og. gruppeanalyse"

ÅRSMELDING 2013. Kvalifisert utdanning. i gruppepsykoterapi og. gruppeanalyse ÅRSMELDING 2013 Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse" 2 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse: side Instituttets formål 4 Organisasjonen Medlemmer / generalforsamling Styret, fagråd

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning

Innholdsfortegnelse. Årsberetning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Medlemmer...2 2. Instituttets organer...3 3. Økonomi...5 4. Nydalsveien 15...5 5. Undervisningsvirksomhet...5 6. Styret...6 7. Utvalg for kandidatutdanning...8 8.

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2013 2 Årsmelding 2013 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI Vedlegg 1 INNLEDNING Institutt for Psykoterapi er en undervisnings- og medlemsorganisasjon som har til formål å fremme en landsdekkende forståelse for og

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2012 2 Årsmelding 2012 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6 Årsrapport 2013 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER... 4 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 5 3. NØKKELTALL... 5 3.1 ANSATTE TOTALORGANISASJONEN... 5 3.2 ANTALL ÅRSVERK... 5 3.3 UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK...

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2008 ÅRSMELDING 2008 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 3 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Landsmøtet 2010 Beretninger

Landsmøtet 2010 Beretninger Landsmøtet 2010 Beretninger Organisasjonskart Fagetisk råd (FER) Ankeutvalg fagetiske saker Sekretariatet: Generalsekretær Forhandlingsavdeling Fagavdeling Kursavdeling Landsmøte (Hvert 3. år) Valgkomité

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Undervisningsstrategi del 2

Undervisningsstrategi del 2 Undervisningsstrategi del 2 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0200 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-+../

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport Rapport IS-2279 Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport FORORD Publikasjonens tittel: Forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport Utgitt: 1/2015 Bestillingsnummer: IS-2279

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Takk for meg Tove Kjersti Kjølseth... 4 Innlegg Om å ikke kjenne seg bra nok. Et eksempel på projektiv motidentifikasjon

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Representantskapet. Representantskapet

Representantskapet. Representantskapet Representantskapet 2005-08 Medlemmer: Hilde Guldbakke (leder) Olav Øygard Bjørn Rafter Håkon Augdal Per Oskar Kjølaas Berit Sivertsen Sørvig Hans Olav Tungesvik Kristin Stang Meløe Tove Brekkås Reidun

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer