ÅRSMELDING Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse""

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse"

2 2

3 Årsmelding innholdsfortegnelse: side Instituttets formål 4 Organisasjonen 4 Medlemmer / generalforsamling Styret, etikkutvalg og fagråd Sekretariatet 5 Strategiseminar Instituttets hovedoppgaver 6 Utdanningsvirksomheten Regionalt opplæringsprogram Tre dagers introduksjonsseminarer / emnekurs for leger og psykologer Modulbasert utdanning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse 7 3årig grunnutdanning / påbyggings-/fordypningsmoduler Aktivitet på utdanningsprogrammene 8 Godkjenninger (yrkesorganisasjoner) 9 Høyskolestudiet 10 Gruppedynamisk basert organisasjonsanalyse og ledelse Fagutvikling og kvalitetssikrende aktivitet Arbeidsgruppe for vurdering av utdanningsprogrammet Veilederutdanning 11 Oppfølging lærere Kontakt med KV-veiledere Medlemsrettet aktivitet 12 nettsidene / Facebook / kommunikasjonstiltak Økonomi 13 Stab fast ansatte og engasjerte Sekretariatet Lærerengasjementer 14 Aktivitet blant IGAs medlemmer 15 Samarbeid med andre organisasjoner Norge Andre institutter, NPF, NGPF, NPF 16 Internasjonalt engasjement 17 EGATIN, EFPP Publikasjoner 18 3

4 Instituttets formål Instituttets formål er å styrke det psykoterapeutiske tilbudet i Norge ved å sørge for kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse. Utdanningen skal være tilgjengelig for deltakere fra hele landet. (Statutter for Institutt for gruppeanalyse, 2 Instituttets formål) Organisasjonen Medlemmer / generalforsamling Instituttet har pr. 1. januar 2015 i alt 132 medlemmer, 6 nye medlemmer i Generalforsamlingen består av instituttets medlemmer og er instituttets øverste myndighet. Det innkalles til generalforsamling minst én gang årlig. I 2014 ble generalforsamlingen avholdt i egne lokaler den 13. februar. Styret, etikkutvalg og fagråd Generalforsamlingen (kly) Styret forvalter instituttet og sørger for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret utarbeider strategier, fastsetter planer og foreslår budsjett for instituttets virksomhet. Styret har i 2014 bestått av: Anna Benkö (styreleder) Frode Finseth Helene Hedemark Åshild Schei Thomas Small Ivar Tysland Etikkutvalget skal bistå Styret i spørsmål av etisk art. I 2014 har utvalget bestått av: Per Martin Lea Vibeke Lohne Åse Vatshelle 4

5 Fagrådet er instituttets kvalitetssikrings- og faglig rådgivende organ. Det har ansvar for rammeoppsett og faglig innhold til IGA s utdanningsvirksomhet. Rådet skal bidra til retningslinjer for engasjement av lærere til utdanningsprogrammene og i samarbeid med styret og sekretariatet arrangere lærermøter. Videre skal fagrådet anbefale godkjenning av KV-veiledere og stå for oppfølging av dem, ved behov følge opp kandidater, vurdere dispensasjoner fra utdanningskrav og legge til rette for veiledning av skriftlige oppgaver og bedømningen av disse. Fagrådet er klageinstans for kandidatene. Fagrådet har i 2014 bestått av: Audun Ulland (fagrådsleder) Eva Berg Ingalill Johnsen Borley Inger Marie Bua Hans Peter Møller Thomas Small (styrets representant) Sekretariatet Styret har delegert ansvaret for driften av utdanningsvirksomheten til et sekretariat (daglig ledelse). Sekretariatet har lokaler i Fridtjof Nansens vei 2 (FN2) på Majorstua. Lokalene benyttes også til undervisningsformål, møtevirksomhet, generalforsamling, med mer. NGPF holder også sine arrangementer i FN2. Disse aktivitetene bidrar til å knytte kandidater og gruppeanalytikere nærmere til IGA. Det er ansatt instituttbestyrer, undervisningsleder og sekretær (se pkt om stab s.13). Sekretariatet har i 2014 også ført regnskapene med konsulentbistand fra regnskapsfører. FN 2, 24.oktober 2014 (kly) Strategiseminar Medlemmene i IGAs styre og fagråd møttes sammen med sekretariatet til det årlig strategiseminaret i oktober. I 2014 var viktige tema IGAs arbeid med etiske spørsmål, IGAs forhold til Høgskolen i Hedmark og en eventuell videreføring av GOL. I tillegg var utfordringer omkring prioriteringer i tilfelle IGA får mindre offentlig tilskudd satt på dagsorden. 5

6 Instituttets hovedoppgaver Utdanningsvirksomheten Regionalt gruppe opplæringsprogram (RGO) Hovedmålsettingen for "Regionalisert opplæringsprogram i gruppebasert behandling" er å gi deltakerne bedre forståelse for hvordan gruppebaserte behandlingstilbud kan brukes på en mer gjennomtenkt og konstruktiv måte, ved ulike problemstillinger og innenfor ulike rammer. Programmet retter seg i første rekke mot helsearbeidere i kommunehelsetjenesten som på ulike nivåer arbeider med mennesker som har sammensatte psykiske lidelser. Det dreier seg om behandling av mennesker med angst- og depresjonslidelser, tvang, psykoselidelser og personlighetsforstyrrelser, rus- og avhengighetsproblemer. Opplæringsprogrammet består av syv seminardager med forelesninger, samt veiledning og litteraturgjennomgang i grupper ledet av veiledere fortrinnsvis fra regionen. I 2014 gjennomførte IGA et regionalisert gruppeopplæringsprogram i Bergen. Nytt program er under planlegging i Stavanger med oppstart i februar Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse innholdet til endringene som skjer på førstelinje-nivå i det psykiske helsefeltet. Tredagers introduksjonsseminarer i gruppepsykoterapi Målsettingen for introduksjonsseminarene har vært å gi en introduksjon i gruppedynamisk /gruppeanalytisk tenkning og metode egnet til bruk i forskjellige institusjoner (døgn, dag eller polikliniske rammer) og ved ulike kliniske problemstillinger. Seminaret har vært bygget opp med en blanding av teoriforelesninger, veiledningsgrupper og storgruppemøter. Tredagersseminarene i gruppepsykoterapi i institusjoner, hhv i rusinstitusjoner har hatt gradvis synkende søkning de siste årene og har ikke vært utlyst i Behovet for fornyelse av dette seminaret er under utredning, og tenkes sett i sammenheng med emnekursene for ulike spesialiteter. Emnekurs for leger og psykologer i spesialisering Psykoterapiutvalget i Dnlf har bedt IGA om å arrangere obligatoriske 2-dagers emnekurs i gruppepsykoterapi for leger i spesialisering (LIS). Synnøve Ness Bjerke, Frode Finseth, Helene Hedemark og Thor Kristian Island utgjør lærergruppen, og de første emnekurs ble arrangert i IGAs lokaler i mars og oktober Tilbakemeldingene var meget positive. IGA har et samarbeid med Institutt for psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt om spesialistkurs i psykodynamiske behandlingsformer for psykologer. Kurset om gruppeterapi ble holdt i januar og mai 2014 av Anna Benkö og Jan Vegard Bakali. 6

7 Modulbasert utdanningsprogram i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse Utdanningsprogrammene ved IGA vektlegger at det å lære gruppepsykoterapi bygger på en integrasjon av egenerfaring, teori og praksis/veiledning. Programmene er bygget opp av kursår med 5 delkurs pr.år. Delkursene går torsdag til lørdag, tre like lange dager, med to smågrupper, storgruppe, teori og veiledning hver dag. I tillegg til delkursene er det krav til kollegial veiledning, delvis med ekstern veileder, mellom delkursene. Teoriprogrammet er under løpende revisjon. Utdanningsprogram grunnutdanning i gruppepsykoterapi IGA tilbyr en treårig grunnutdanning i gruppepsykoterapi (GPT) - ett år grunnleggende trinn og to år videregående trinn, med muligheter for ulike påbyggings- og fordypnings-moduler. Utdanningsprogrammet har som målsetting å sette kandidatene i stand til å kunne arbeide selvstendig og systematisk med gruppepsykoterapi i forskjellige kliniske sammenhenger. Utdanningsprogrammet har tidligere vært tilbudt ved to ulike kurssteder (Vika og Voksenåsen), men fra høsten 2014 er utdanningsprogrammets aktivitet samlet på ett kurssted. Utdanningsprogrammene påbyggings-/fordypningsmoduler Etter tre år grunnutdanning i gruppepsykoterapi og med tillegg av teoriseminar i basal psykoanalytisk teori (BPT) kan utdanningen videreføres med en toårig påbyggingsmodul i gruppeanalyse (GA). Den femårige utdanningen i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse avsluttes med en diplomoppgave basert på det kliniske arbeidet kandidatene har mottatt veiledning av på modulen. IGA tilbyr i tilslutning til utdanningsprogrammet også tre fordypningsmoduler, en om bruk av gruppeterapi ved rus-/avhengighetsproblematik, en om mentaliseringsbasert terapi i gruppe (MBT-G) og en om gruppepsykoterapeutisk kunst-/billedterapi (TGK). Modulene arrangeres som seminarrekker (teori og veiledning) på onsdager foran delkursene. For kursåret er det to kull på MBT-modulen, et på rusmodulen og et på TGK. 7

8 Beskrivelse av aktivitet på utdanningsmodulene 2014 Sammenslåing av Vika- og Voksenåsenprogrammene: En fallende tendens i det totale søkertallet, kombinert med utfasingen av GOL (organisasons- og ledelsesprogrammet), førte til at styret besluttet å etablere ett nytt samlet utdanningsprogram i gruppepsykoterapi/ gruppeanalyse fra høsten Målet var et mer robust program med omkring 90 deltakere årlig. Man forsøkte å finne nye, optimale lokaler til det sammenslåtte programmet, men etter en lengre prosess ble likevel Voksenåsen kultur- og konferansehotel i Oslo valgt som kurssted inntil videre. Det har kommet til noen nye grupperom og storgruppen har fått nytt lokale. I samarbeid mellom sekretariatet og lærergruppene på Vika og Voksenåsen ble det våren 2014 jobbet målrettet med sammenslåingen av de to programmene. Lærergruppen(e) hadde to intensive felles lærersamlinger hvor det ble jobbet med å integrere to kulturer og med praktisk tilrettelegging. En arbeidsgruppe laget med utgangspunkt i de to litt forskjellige teoriprogrammene, et nytt integrert teoriprogram (www.iga.no). Opptak av kandidater og sammensetning av grupper. Kursåret startet med 88 kandidater fordelt på ti smågrupper og 13 lærere. Det er fire veiledningsgrupper (28 kandidater) på grunnleggende trinn. På videregående trinn er det tre grupper på 2. år og tre grupper på 3. år (tilsammen 39 kandidater). På gruppeanalytisk modul går det syv kandidater på første år og åtte på andre året. GOL er (som det gjøres rede for på neste side) under avvikling, det er seks kandidater som nå skal fullføre sitt siste år. Ved utvelgelse og opptak av kandidater tas hensyn til yrkesgrupper, erfaringsbakgrunn, kjønn, alder, geografiske forhold og i noen grad sammensetningen av gruppene. Av totalt 41 søkere høsten 2014 ble det tatt opp 28 nye kandidater til GPT programmet. Fordeling av kandidater kursåret (tab.1) Gr.l 1. vg 2. vg 1.GA 2.GA GOL GKT MBT Rus Voks III Yrkesbakgrunn kandidater kursåret (m +GOL-kand) (tab.2) Sykepl Lege Psykolog Sosionom Ergoterap Miljøterap Annet Voks III Yrkesbakgrunn kandidater kursåret (tab.2) Sykepl Lege Psykolog Sosionom Ergoterap Miljøterap Annet Voksenåsen Vika

9 Diplomoppgaver Gruppeanalyse I 2014 fikk fire kandidater godkjent diplomarbeid. Mappeevaluering ved Høgskolen i Hedmark Studentene arbeider med i alt 6 mappeoppgaver (skriftlig arbeid) knyttet til klinisk praksis i gruppe-psykoterapi. Tre av disse utgjør den skriftlige eksamen. I tillegg skrives en fordypningsoppgave. Godkjenninger fra yrkesorganisasjoner pr. i dag: Utdanningsprogrammene er godkjent som tellende kurstimer for leger i spesialistutdanning i psykiatri: grunnleggende trinn 126 timer, videregående 252 timer og kvalifiserende 320 timer. Tre- til femårig utdanning godkjennes med inntil 150 timer etterutdanning for spesialister i barne- og ungdomspsykiatri. Treårig utdanning godkjennes med 2 x 30 poeng (emnekurs psykiatri og valgfrie kurspoeng) til videre- og etterutdanning i Allmennmedisin. Grunnleggende trinn er under gitte forutsetninger godkjent som ekvivalerende med kravet til veiledning i valgfri terapiform, fordypningsdel gruppeterapi, for leger i spesialistutdanning i psykiatri. Diplom i gruppeanalyse er for psykologer godkjent til fordypningsområdet intensiv psykoterapi ved spesialiteten i klinisk psykologi med psykoterapi. Gruppeveiledning i tilknytning til tverrfaglige videreutdanninger kan for psykologer dekke inntil 60 timer av veiledningskravet til spesialiteten i klinisk psykologi. Spesialister i psykiatri og klinisk psykologi kan få rett til trygderefusjon for gruppen de driver på kvalifiserende trinn. Videregående trinn av gruppepsykoterapiutdanningen er ved Høgskolen i Hedmark godkjent som grunnlag for studiet Anvendt gruppeterapi for pasienter/klienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner (60 studiepoeng) Lærerstab Voksenåsen III, kursåret

10 Høyskolestudiet (Høgskolen i Hedmark) Høyskolestudiet Videreutdanning i anvendt gruppeterapi (60 studiepoeng) bygger innholdsmessig på det toårige videregående trinn av utdanningsprogrammet i gruppepsykoterapi. Man kan gjennomføre studiet parallelt med videregående trinn, men studiet er også åpent for dem som allerede har fullført 2. eller 3. år av utdanningsprogrammet. Studentene skal skrive ulike studieoppgaver som samles i en arbeidsmappe og avslutter siste semester med en fordypningsoppgave med utgangspunkt i gruppeterapiarbeidet fremlagt på utdanningsprogrammet. Instituttet legger i tillegg til rette for høyskolestudiet gjennom å arrangere veiledningsgrupper for oppgaveskrivingen. Det er i samarbeid mellom IGA og Høgskolen utarbeidet ny studieplan og nye mappeoppgaver fra kursåret Det toårige studiet startet høsten 2005, og til nå har 26 kandidater gjennomført og bestått eksamen (ni kandidater i 2007, syv i 2009, èn i 2011, fem i 2012, èn i 2013 og tre i 2014). Høsten 2014 startet èn kandidater på studieforløpet. Gruppedynamisk basert utdanningsprogram i organisasjonsanalyse og ledelse Utdanningsprogrammet for ledere i helse-/sosialsektoren med interesse for gruppedynamisk og sosialpsykologisk teori og praksis (GOL) har bestått av et ettårig grunnleggende og et toårig videregående trinn med målsetting å utvikle ledelses- og organisasjonsforståelse ut fra et gruppedynamisk perspektiv. Utdanningen skal sette kandidatene i stand til å bruke forståelsen i sitt virke som leder. Programmet har vært ført parallelt med og som en integrert del av utdanningsprogrammet i gruppepsykoterapi på Vika. Styret i IGA har med bakgrunn i sviktende søkertall, besluttet å fase ut GOL i sin nåværende form. Fagutvikling og kvalitetssikrende aktivitet Arbeidsgruppe for vurdering av utdanningsprogrammets struktur og innhold. Styret har oppnevnt en arbeidsgruppe som i lys av offentlige føringer og behovene i offentlig psykisk helsevern skal vurdere dagens modulbaserte utdanningsmodell, spesielt GPT og GA, opp mot mulige alternative modeller. Vurderingen skal gjelde innhold, målsetting, struktur og rammer. Innholdsmessig legges det til grunn at også en ny modell skal bygge på en integrering av teori, veiledning på egen praksis og egenerfaring i smågrupper og storgrupper. Hvordan dette settes opp (oppbygging av delkurs og fordeling over studieåret) og innbyrdes vektlegging (antall sesjoner av de forskjellige elementene) vil være del av en innholdsmessig drøfting/vurdering. Likeledes om og hvilken plass skriftlige arbeid skal ha (sitat fra mandatet) Arbeidsgruppen startet sitt arbeid våren 2014, og er forventet å levere en innstilling/rapport sommeren Rapporten vil være drøftet med en særskilt oppnevnt referansegruppe og sendes til høring i fagråd og styre. Arbeidsgruppen består av Synnøve Ness Bjerke, Siri Johns, Jon Johnsen, Kjersti Solberg Lyngstad, Eivind Norman-Eide og Audun Ulland. 10

11 Veilederutdanning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse. Veilederutdanningen for gruppeanalytikere har som målsetting å styrke kompetansen som veileder innen gruppepsykoterapi og gruppeanalyse, med vekt både på veiledningspraksis og veiledningspedagogikk. Programmet har form av et seminar med fire samlinger à to dager i løpet av ett år. Det ble første gang startet opp i januar 2011 (12 kandidater). Det andre seminaret gikk kursåret (åtte kandidater). Som en parallell til denne nye veilederutdanningen ble fire lærersamlinger (høst 12, vår og høst 13 og vår 14) viet veiledningens pedagogikk som tema (14 lærere). Ved IGA har dermed 34 gruppeanalytikere gjennomgått veilederutdanningen. Det er håp om å kunne tilby nytt seminar i løpet av 2015 (forutsetter tilstrekkelig antall søkere til to parallelle grupper). I fremtiden vil det bli lagt økende vekt på formell kompetanse og utdanning ved engasjement som veiledere til læreroppgaver i IGA. Oppfølging av lærere engasjert ved utdanningsprogrammene IGA har i september, som forberedelse/oppstart foran 1.delkurs om høsten, en todagers lærersamling for alle lærere engasjert på utdanningsprogrammene. Innholdsmessig kombineres faglig påfyll og utvikling med arbeidsmøter for å forberede kursåret. I forbindelse med generalforsamlingen avholdes i februar et dagsmøte for lærerne. På begge møtene er det mulighet for å utveksle informasjon mellom lærergruppen og IGAs organisasjon; sekretariat, styre og fagråd. Lærerne mottar regelmessig klinisk og teamprosess-veiledning. Det er utarbeidet nye retningslinjer for engasjement til undervisningsoppgaver ved IGA med virkning fra september 2014 (avløser tidligere retningslinjer lærere IGA ) Kontakt med KV-grupper (kollegial veiledning) Fagrådet godkjenner KV-veiledere etter søknad. Godkjenningen må fornyes etter syv år. Instituttet oppfordrer alle som arbeider med gruppepsykoterapiveiledning til å ta den etablerte veilederutdanningen. Pr har i alt 57 gruppeanalytikere godkjenning som KVveiledere. 12 av disse er engasjert som lærere på utdanningsprogrammet, men de øvrige er tilgjengelige for KV-veilederoppdrag. Fagrådet inviterte i mai 2014 til den årlige fagdag for KV-veiledere. Dagen tilbyr en møteplass og et forum for utveksling av erfaring, med faglig påfyll. Årets tema var Gruppeanalytisk veiledning i forhold til behandling av traumerelaterte lidelser. Mennesket som sosialt vesen: jeg et er alltid et vi! - vår tilhørighet i / av gruppen vist på Oslo S 11

12 Medlemsrettet aktivitet Samvær for medlemmer i forlengelsen av generalforsamlingen Det har nå etablert seg som en årlig foreteelse at alle medlemmer inviteres til en påfølgende mottakelse/bespisning i forbindelse med generalforsamlingen i februar. Lokalene som IGA disponerer i Fridtjof Nansens vei gir en hyggelig ramme for arrangementet. Mottakelse i etterkant av generalforsamling 13. februar 2014 Medlemsbrev I 2014 ble det sendt ut et medlemsbrev på høsten. Siktemål er å holde IGAs medlemmer orientert om hva det arbeides med i styre, fagråd, etikkutvalg og sekretariat. Instituttbestyrer avrundet tradisjon tro også året 2014 med et oppsummerende nyttårsbrev til alle medlemmer. Nettsidene - Nettstedet fungerer som hovedinformasjonskilde for kandidater, medlemmer og andre interesserte. Via nettsiden er det elektronisk påmelding til instituttets utdanningsprogram og det finnes linker til andre aktuelle nettsteder nasjonalt og internasjonalt, ikke minst med mulighet for litteraturtjenester. Medlemmer og kandidater oppfordres til å bruke nettsidene. 30.november 2013 gikk IGA også opp på Facebook (www.facebook.com/gruppeanalyse) 12

13 Andre kommunikasjonstiltak Det ble i desember 2013 inngått avtale med kommunikasjonsbyrået Itera Gazette om utarbeidelse av design, utførelse og produksjon av kommunikasjonstiltak. I 2014 har IGA fått utviklet ny logo (tilpasset navneendringen), ny brevark mal, power-point mal, visittkort og en roll-up-plakat. Det arbeides ved årsskiftet også med en presentasjonsbrosjyre. Økonomi Kommunikasjonstiltak: eksempler Power point mal IGA IGA hadde i 2014 en omsetning på ca. kr. 8,3 millioner, en nedgang fra kr. 9,8 millioner i Tilskuddet vi mottok fra Helse- og Omsorgsdepartementet (over statsbudsjettets kapittel 764 post 72 «Tilskudd til utdanningsinstitusjoner som driver etter-/videreutdanning i psykisk helse») var i 2014 kr 4,9 millioner, en nedgang på i overkant av kr. 0,8 millioner fra året før. Tilskuddet går til utdanningsprogrammene i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse (Vika og Voksenåsen) og de regionaliserte opplæringsprogrammene (RGO). Inntektene baserer seg ellers på kursinntekter. Reduksjonen i tilskudd har nødvendiggjort aktivitetsbegrensning, særlig på de regionaliserte opplæringsprogrammene. Stipend Det tilstrebes hvert år å sette av midler til stipend. Kandidater med særlig store utgifter (ofte knyttet til lang reisevei), lite inntjening og/eller lite økonomisk støtte oppfordres til å søke stipend. Det ble i 2014 delt ut stipend til 6 kandidater, totalt kr ,-. For kursåret 2014/2015 har IGA også gitt økonomisk støtte til 15 KV-grupper (kollegial veiledning med ekstern veileder), i alt kr ,-. 13 lærere og utvalgsmedlemmer ble tildelt reise-/kursstipend, til sammen kr ,-. Stab fast ansatte og engasjementer Sekretariatet 2014 Instituttbestyrer Christian Hjort (deltid) Administrasjonssekretær Diana Schart (fulltid) Undervisningsleder Kjersti Solberg Lyngstad (deltid) Instituttbestyrer og undervisningsleder er åremålsstillinger med fire års virketid. Ved årsskiftet går 2. periode av åremålet for Kjersti Solberg Lyngstad ut (slutter etter tils 9 år). Synnøve Ness Bjerke er tilsatt som ny undervisningsleder fra januar

14 Lærerstab / veiledere Engasjert lærere for kursåret på GPT/GA utdanningsprogrammet Kursledelse Siri Johns, KV-ansvarlig lærer Bente Fure Smågruppeledere Anna Benkö, Bente Fure, Lasse Djerv, Anne Marit Gleditsch, Christian Hjort, Siri Johns, Jon Johnsen, Hans Peter Møller, Svein Tjelta, Audun Ulland Veiledning/teori Anna Benkö, Bente Fure, Lasse Djerv, Anne Marit Gleditsch, Christian Hjort, Siri Johns, Jon Johnsen, Hans Peter Møller, Svein Tjelta, Audun Ulland, Per Anders Øien Engasjerte lærere på tilleggsmodulene kursåret GOL veiledning/teori Björn Josefsson GOL forts. veiledning Kari Gjelstad MBT veiledning/teori Rus/ avhengighet GKT (billed/kunst) BPT (psykoanalytisk teori) Høyskoleutdanningen Skrivekurs (diplom) Veiledning lærerstab Øyvind Urnes, Christian Schlüter Solveig Lindgren, (Jon Johnsen) Siri Johns Lasse Djerv, Per Føyn, Kjersti Solberg Lyngstad Eva Berg (veileder), Audun Ulland (koordinator, intern sensor). Inger Marie Bua oppnevnt ekstern sensor. Annikken Eid, Gro Guttormsen Else Margrethe Berg, Per Føyn Veilederutdanning for lærerstab 2013 & 2014 Lærer/veileder Else Margrethe Berg, Thor Kristian Island 14

15 KV-veiledning 2014 Instituttet gir via en stipendordning støtte til ekstern veiledning for KV-gruppene. I 2014 (kursårene og ) har følgende gruppeanalytikere vært engasjert som eksterne veiledere: Grazyna Banach, Henrich Bille, Synnøve Næss Bjerke, Jørgen Brabrand, Kirsten R. Broch, Inger Marie Bua, Per Føyn, Wendy Hanson, Oddveig Hellebust, Tordis Sørensen Høifødt, Ingar Ingerød, Elfrida Kvarstein, Per Martin Lea, Anne Leira, Rønnaug Prytz Leland, Jorunn Lilløy, Solveig M. Lindgren, Hans Peter Møller, Johnny Pettersen, Kari Ravnanger, Ola Røstum, Elisabeth Tjora, Kirsten Tobiassen Obligatorisk emnekurs i gruppepsykoterapi for leger i spesialistutdanningen psykiatri Kursledere: Synnøve Ness Bjerke, Frode Finseth, Helene Hedemark, Thor Kristian Island Regionalt opplæringsprogram 2014 IGA har i 2014 engasjert disse gruppeanalytikerne/-psykoterapeutene til forelesnings- og veilederoppgaver: Eva Berg, Laila Hjulstad, Christian Hjort, Siri Johns, Brita K Leivestad, Kjersti Solberg Lyngstad, Irene Michalopoulos, Johnny Pettersen, Kari Ravnanger, Tone Tveit. Andre undervisningsoppdrag eller faglige bidrag ved IGA s medlemmer: (foruten de nevnt annet steds, f.eks under samarbeid med andre organisasjoner) Mange av instituttets medlemmer er og har vært involvert i ulike undervisnings- og veiledningsoppdrag knyttet til gruppepsykoterapi, i kliniske sammenhenger og i ulike organisasjoner. Undervisningsoppdrag om grupper, gruppedynamikk, gruppeterapi på forskjellige høyskoler, utdanningsinstitusjoner Samarbeid med andre organisasjoner Norge Institutt for psykoterapi, Psykoanalytisk institutt, Karakteranalytisk institutt, SEPREP I forbindelse med årets kutt i tilskuddet fra Helse- og Omsorgsdepartementet er det etablert et uformelt samarbeid med de andre tilskuddsmottakerne. Et arbeidsutvalg har jobbet med å tydeliggjøre konsekvenser av kuttene og få til større forutsigbarhet for virksomhetene. Det er sendt en begrunnet klage til politisk ledelse i HOD og arbeidsutvalget har møtt politikere og møtt på budsjetthøring i Helse- og omsorgskomitéen. 15

16 Norsk psykiatrisk forening (psykoterapiutvalget) IGA inngår i et nært samarbeid med psykoterapiutvalget i Norsk psykiatrisk forening. Utvalget godkjenner (under gitte forutsetninger) grunnleggende trinn av gruppepsykoterapi utdanningsprogrammet som ekvivalerende med kravet til veiledning i valgfri terapiform, fordypningsdel gruppeterapi, for leger i spesialistutdanning i psykiatri. På oppdrag fra psykoterapiutvalget arrangerer nå IGA todagers obligatoriske emnekurs i gruppepsykoterapi for leger i spesialisering (i hht nye spesialistregler) to-tre ganger årlig. Norsk gruppepsykoterapeutisk forening (NGPF) 25 år NGPF har som hovedoppgave å fremme gruppepsykoterapiens vilkår i Norge. På nettsidene deres (www.ngpf.no el finnes informasjon om gruppepsykoterapi som behandlingsmetode og en «terapeutliste» (www.gruppenytt.no/terapeut-liste.php) med oversikt over gruppepsykoterapeuter som er medlem av NGPF. IGA har et godt forhold til norsk gruppepsykoterapeutisk forening. Flere av instituttets medlemmer er også medlemmer i NGPF og deltar på de jevnlige kveldsmøtene som foreningen inviterer til 2-3 ganger hvert halvår. NGPF har flyttet medlemsmøtene sine til IGAs lokaler i Fridtjof Nansens vei 2. I 2014 feiret NGPF oktober sitt 25 års jubileum med et seminar på Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Tema var Mennesker i grupper før, nå og i fremtiden. Gruppeanalytikerne Thor Kristian Island, Steinar Lorentzen, Ingalill Johnsen og Jon Johnsen holdt foredrag i løpet av disse dagene. 16

17 Internasjonalt engasjement IGA er medlem i European Group Analytic Training Institutions Network - EGATIN. EGATIN Study Days ble våren 2014 ( april) arrangert i Beograd, med tema Group Analytic Identity and Training". Delegat fra IGA Norge var Kjersti Solberg Lyngstad. Thor Kristian Island holdt foredrag om Group analytic identity an obstacle to progress in group analysis? og Svein Tjelta holdt innlegg sammen med andre om utviklingen av gruppeanalysen inn i den sosiale offentligheten. I slutten av juli 2014 var mange norske gruppepsykoterapeuter deltagere på 16th European Symposium in Group Analysis med temaet Art meets Science, i Lisboa. På nettsiden er det lagt ut vidoeopptak av plenumforedragene. Steinar Lorentzen var medlem av den vitenskapelige komite for symposiet i Lisboa og holdt to workshop er (et om kort-tids gruppeanalytisk terapi og et om gruppe-forskning). Thor Kristian Island deltok i ledelse av storgruppen. Svein Tjelta var respondent til Marina Mojovic s plenumsforedrag (se video!) og presenterte The Roots and the Web (paper) 17

18 IGA er også medlem av European Federation for Psychoanalytic Psychotherapies in the public sector - EFPP. EFPP is a European umbrella organisation that links together national networks of adult, child & adolescent, group and couple & family psychoanalytic organisations that are involved in public sector services : Det avholdes delegatmøte hvert annet år, neste gang våren Christian Hjort og Thor Kristian Island er delegater fra IGA Norge. EFPP har som mål å få til mer jevnlig utveksling mellom landene og har opprette en e-journal på internett. American Group Psychotherapy Association (AGPA) Steinar Lorentzen er co-chair i SIG group (special interest group) forskning, sammen med Bernhard Strauss, Tyskland. På Annual conference i mars 2014 I Boston holdt han en workshop om kort-tids gruppeanalytisk terapi. Publikasjoner Lorentzen, S. Økt interesse for forskning i psykoanalyse og psykodynamisk terapi. Matrix, 2014; 4, Lorentzen, S., Ruud, T., Fjeldstad, A., & Høglend, P. (2014). Personality disorder moderates outcome in short- and long-term group analytic psychotherapy: a randomized clinical trial. British Journal of Clinical Psychology, DOI: /bjc Lorentzen, S. & Ruud, T. (2014). Group therapy in public mental health services: Approaches, patients and group therapists. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(3), Doi/ /jpm issue-3/issuetoc. First published online 15 April, Svein Tjelta har 2014 bidratt til IGA København og GASI sitt internasjonale prosjekt om et gruppeanalytisk leksikon (lagt inn et arbeid om begrepet «Translation» på arbeidsbloggen). Schlüter Christian & Bakali Jan Vegard (2014): Dynamisk gruppeterapi, i Kennair LEO & Hagen R (Red.). Psykoterapi: Tilnærminger og metoder. Gyldedal. Kvarstein, E.H., Pedersen, G., Urnes, Ø., Hummelen, B., Wilberg, T. & Karterud, S. (2014). Changing from a traditional psychodynamic treatment programme to mentalization-based treatment for patients with borderline personality disorder Does it make a difference? Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice Normann-Eide, E (2014). Skjønnlitterære selvmord. Signatur nye norske stemmer, Cappelen Damm. Small Thomas: Aggresjon og vold, ivaretakelse etter voldsepisoder. Kapittel 7 i Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.). Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom 18

19 19

20 Mennesket som sosialt vesen: jeg et er alltid et vi! - vår tilhørighet i / av gruppen vist på Oslo S Følg oss på og 20

ÅRSMELDING 2013. Kvalifisert utdanning. i gruppepsykoterapi og. gruppeanalyse"

ÅRSMELDING 2013. Kvalifisert utdanning. i gruppepsykoterapi og. gruppeanalyse ÅRSMELDING 2013 Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse" 2 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse: side Instituttets formål 4 Organisasjonen Medlemmer / generalforsamling Styret, fagråd

Detaljer

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig gruppepsykoterapeutisk

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

Psykoterapiveiledningen i spesialistutdanningenhvor tilfreds er nyutdannede psykiatere?

Psykoterapiveiledningen i spesialistutdanningenhvor tilfreds er nyutdannede psykiatere? Psykoterapiveiledningen i spesialistutdanningenhvor tilfreds er nyutdannede psykiatere? Veiledning er en del av utdanningen for å bli legespesialist. På veien til å bli psykiater utgjør psykoterapiveiledningen

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplan for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplanen beskriver innhold og omfang i spesialistutdanningen for kliniske pedagoger. 1. Målsetting for utdanningen Utdanningen

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Grunnutdanning i. Psykodrama. i Kristiansand. Adm. Kontaktperson og assistentlærer: Jorun Marie Kveldro Tlf: 997 989 98 E-post: jmbra@online.

Grunnutdanning i. Psykodrama. i Kristiansand. Adm. Kontaktperson og assistentlærer: Jorun Marie Kveldro Tlf: 997 989 98 E-post: jmbra@online. Grunnutdanning i Psykodrama i Kristiansand Adm. Kontaktperson og assistentlærer: Jorun Marie Kveldro Tlf: 997 989 98 E-post: jmbra@online.no Faglig ansvarlig: MI v/ Eduardo Verdù Tlf: 928 90 510 E-post:

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Psykoterapi i utvikling

Psykoterapi i utvikling Psykoterapi i utvikling Randi Ulberg, Anne Grete Hersoug og Tormod Knutsen REDAKTØRER Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0015-6 Det må ikke kopieres fra denne boken ut over det

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING UTREDNING AV VOLDSRISIKO HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING UTREDNING AV VOLDSRISIKO HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER i samarbeid med Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I UTREDNING AV VOLDSRISIKO HOS MENNESKER MED PSYKISKE

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Hva kan Nasjonalt Råd R gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Professor Borghild Roald (UiO), nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR)

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Arbeidsveilederutdanning (AVU) i den kristne folkehøgskolen 2005/2006

Arbeidsveilederutdanning (AVU) i den kristne folkehøgskolen 2005/2006 Til NKFs lokallagsleder Rundskriv L 03-2005 Oslo, 17. februar 2005 J.nr.: 029.05/A.1.10 Arbeidsveilederutdanning (AVU) i den kristne folkehøgskolen 2005/2006 NKFs prinsipprogram for 2003-2007 har mange

Detaljer

Spesialistordninger i helsevesenet

Spesialistordninger i helsevesenet Spesialistordninger i helsevesenet Norsk psykologforening Sandefjord 4. november 2009 06.11.2009 Norsk psykologforening 1 HELSEMOD nøkkeltall psykologer Ref: I Texmon, NM Stølen. Arbeidsmarkedet for helse-

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

GRUPPETERAPEUTER TILKNYTTET NORSK GRUPPEPSYKOTERAPEUTISK FORENING

GRUPPETERAPEUTER TILKNYTTET NORSK GRUPPEPSYKOTERAPEUTISK FORENING GRUPPETERAPEUTER TILKNYTTET NORSK GRUPPEPSYKOTERAPEUTISK FORENING Det er haket av for de terapeuter som sannsynligvis har ledig plass, =menn, K=kvinner Akershus: Listen sist oppdatert 8.oktober 2009 på

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Faglig veiledning i sykepleie

Faglig veiledning i sykepleie Faglig veiledning i sykepleie NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS GODKJENNINGSORDNING Norsk Sykepleierforbund, avdeling for medlemstjenester, postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 04 33 04, medlemstjenester@sykepleierforbundet.no.

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv.

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. 17.12.13 FAGSJEF ANDERS SKUTERUD Norsk Psykologforening. 1 I 1976. Psykologer kan til nød ha en berettigelse

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Januar 2015

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter

Jæren distriktspsykiatriske senter Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 15. og 16.nov 2011 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009:

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Generelt om praktikum: Praktikum utgjør en fordypning i terapeutisk praksiserfaring med tett veiledning og drøfting i smågrupper. Gjennom en slik tilrettelegging

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Antall ansatte i den regionale kompetansetjenesten og hvilken

Detaljer

Videreutdanning i psykisk

Videreutdanning i psykisk Studieplan master 1. år Studieretning 1 b: Videreutdanning i psykisk helsearbeid (VIPH) Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid 60 studiepoeng Foto: Jogeir Berg Studieplanen bygger på Rammeplan for

Detaljer

Arbeidsveilederutdanning AVU 2009-2012

Arbeidsveilederutdanning AVU 2009-2012 Arbeidsveilederutdanning AVU 2009-2012 Historikk Behov for nye veiledere Faglige valg Studiet 1 Historikk veilederutdanning AVU i Den norske kirke 1980-årene: Pionerprosjekter veiledning 1990 Kirkemøtevedtak:

Detaljer

Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR LEGER OG PSYKOLOGER. Oslo 2016 2017

Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR LEGER OG PSYKOLOGER. Oslo 2016 2017 Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR LEGER OG PSYKOLOGER Oslo 2016 2017 NIKT, drevet av Norsk Forening for Kognitiv Terapi, arrangerer toårig videreutdanning for

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF OG UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER OM FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen og Universitetet

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: September 2015

Detaljer

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN Atferdssenterets strategiske plan og tilhørende virksomhetsplaner legger grunnlag for implementeringsarbeidet i avdelingen. Implementeringsarbeidet

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering STUDIEPLAN Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering Revidert januar 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rammer... 3 Målgruppe... 3 Godkjenning... 3 Forutsetning

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til?

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? NSHs psykiatrikonferanse 14.10.04 Jørgen Brabrand Ass.divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet HF Samhandling Avgjørende

Detaljer

NOTAT OM SAMORDNING OG FORANKRING N-ROP OG SEPREP T.U. (gbh 14.06.13)

NOTAT OM SAMORDNING OG FORANKRING N-ROP OG SEPREP T.U. (gbh 14.06.13) NOTAT OM SAMORDNING OG FORANKRING N-ROP OG SEPREP T.U. (gbh 14.06.13) Kort om Nasjonal kompetansetjeneste ROP Bakgrunn: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) ble

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Nordisk diplomutdanning i smittevern og sykehushygiene

Nordisk diplomutdanning i smittevern og sykehushygiene Nordisk diplomutdanning i smittevern og sykehushygiene Landsmøte i Norsk forening for sterilforsyning, 23 mars 2007 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet Bakgrunn Folkehelseinstituttet utdannet

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Ellen Stenslie, PhD-representant i Forskningsutvalget 09. September, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE

MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE Tverrfaglig Master på UiS Stephen J M Sollid, ph.d. 1. Amanuensis, UiS Fagsjef, SNLA (Luft)ambulanselege Legevaktslege Flysykepleier Redningsmann Ambulansearbeider Ph.d.

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 1 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer