DET KONGELIGE HELSEDEPARTEMENT. Landets fylkeskommuner Den norske tannlegeforening Rundskriv 1-2/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE HELSEDEPARTEMENT. Landets fylkeskommuner Den norske tannlegeforening Rundskriv 1-2/2003"

Transkript

1 _n DET KONGELIGE HELSEDEPARTEMENT Landets fylkeskommuner Den norske tannlegeforening Rundskriv 1-2/2003 Deres rcf Vår ref Daio 02/06753 HTA3 KAR/ Endring av takstcr for behandling av pasicnter som mottar stonad eller bidrag fra trygden til tannbehandling - Gjeldende fra 1. mars 2003 Helsedepartementet viser til Rundskriv 1-14/2002 som også ble sendt som vedlegg til NTFs Tidende. Etter at forskriften om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom hadde vært i kraft ca. 1 måned gjorde departementet en gjennomgang av bestemmelsene og takstene for å se på effekten av disse. Departementet hadde også fått tilbakemeldinger og spørsmål fra enkelte tannleger som synliggjorde uoverensstemmelser og uklarheter i forskriften. Vi så det derfor som nødvendig å foreta en justering fra 1. mars Ny forskrift med nye takster folger vedlagt. Denne erstatter forskrift av 19. desember 2002 som var vedlegg til Rundskriv 1-14/2002. De endringene som er gjort er følgende: Innsetting av implantater for trygdens regning kan også utføres av privatpraktiserende spesialister i oral kirurgi og oral medisin og spesialister i kjevekirurgi utenfor en universitetsklinikk eller et offentlig sykehus. Dette for å åpne for at flere skal kunne utføre slik behandling. Før behandlingen starter skal behandlingsforløpet være godkjent. Implantat-takstene gjelder som for fakultetene, dvs. takstene Kirurgisk tannimplantatbehandling 1 implantat kr og Kirurgisk tannimplantatbehandling pr implantat i tillegg kr Det gis stønad til utgifter til kjeve- og ansiktsradiologiske undersøkelser ved bruk av CT. Det er et krav at undersøkelsen er utført av tannleger med spesialutdanning i kjeve- og ansiktsradiologi (takst 1008, 1009aog 1009b) Sote 8011 Den Kontoradrcssc Telefon Helsetjenesteavdclingen Saksbehandler 0030 Oslo EinarGerhardsens * / Telefaks Kari Rud Plass3 Org. nr

2 Stønad til tannlegens undersokelse og behandling av temperomadibulær dysfunksjon ved hjelp av bittskinne dekkes fullt ut etter offentlig takst. Tannteknikerarbeidet dekkes med inntil 700 kroner. Det ytes stonad til inntil to etterkontroller (takst 912). Takst 2 kan benyttes ved undersøkelse hos kjeveortoped uavhengig av om behandling iverksettes. Det ytes stønad til etterkontroll ved periodontal behandling og bittskinnebehandling i tillegg til ved kirurgiske inngrep (takst 3). Det ytes stønad for omfattende oralmedisinsk undersøkelse hos spesialist ved smerteutredning og oralmedisinsk diagnostikk. Utgiftene dekkes med inntil kroner (takst 913). De tidligere takstnumrene 901 og 902 er endret til 911 og 912. Refusjonstakstene er justert opp slik at de utgjør ca. 60 % av honorartaksten Departementet vil presisere at honorartakstene er maksimaltakster. Tannlegen kan ta et honorar som er lavere enn honorartakstene. I slike tilfeller skal egenandelen reduseres tilsvarende. Forskriften er også tilgjengelig elektronisk på Helsedepartementets nettsider på adressen: Med hilsen Kjell Roynesdal e.f. avdelingsdirektør Vedlegg Gjenpart: Sosialdepartementet Sosial- og helsedirektoratet Statens helsetilsyn Kommunenes Sentralforbund Kari Rød Førstekonsulent Konkurransetilsynet Norsk tannpleierforening Den norske lægeforening Jernbanens sykekasse Landets fylkestannleger Det odontologiske fakultet, UiO Tannlegesjefen i Oslo Det odontologiske fakultet, UiB Landets fylkesleger Arbeids- og administrasjonsdepartementet Rikstrygdeverket Forsvarets Sanitet, Tannlegekontoret Tannpleierutdanningen i Bergen. Oslo og Tromsø

3 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom Fastsatt av Helsedepartementet 28. februar 2003 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 5-6 tredje ledd og 22-2 andre ledd. Kapittel I Regler 1. Trygden yter stønad til dekning av utgifter til følgende former for undersøkelse og behandling som utføres av tannlege ved tannsykdommer, munnsykdommer og kjevesykdommer 1. Operative inngrep. 2. Behandling av sykdommer i munnens og kjevenes bløtdeler. 3. Periodontittbehandling 4. Undersøkelse og behandling av temporomandibulær dysfunksjon ved hjelp av bittskinne. 5. Taking av prøver til bakteriologiske, patologiske og biokjemiske laboratorier. 6. Rimtgenfotografering. 7. Forebyggende tannhelsetiltak, ukomplisert behandling av tannkjottsykdom, tannråte 0.1. hos medlem med sjeldne medisinske tilstander. 8. Kjeveortopedisk behandling av a. Leppe-kjeve-ganespalte Medfodte og ervervede kraniofaciale lidelser. Bittavvik som er så alvorlige at pasienten også må ha ortognatisk-kirurgisk behandling. b. Horisontale overbitt som er 9 mm eller mer. Underbitt som omfatter alle fire incisiver med eller men tvangsføring. Dype bitt med bukkal eller palatinal påbiting av slimhinnen med to tenner eller flere. Enkeltsidig kryss- eller saksebitt som omfatter tre eller flere tannpar og medfører tvangsføring og eller asymmetrien Dobbeltsidig saksebitt som omfatter to eller flere tannpar på hver side. Apne bitt hvor det kun er okklusjonskontakt på molarene. Agenesi eller tanntap i fronten.

4 Agenesi av to eller flere tenner i samme sidesegment, med unntak for 3. molarer (visdomstenner). Retinerte front- og hjørnetenner hvor det er nødvendig med aktiv framføring. c. Horisontalt overbitt fra 6-9 mm. Dype bitt uten tannkontakt, eller med påbiting på den gingivale 1/4 av overkjevens lmgualflater. Inverteringer. Åpne bitt som omfatter tre eller flere tannpar. Agenesi av enkelttenner i sidesegmentene. Stor plassmangel i fronten (angis i mm og med beskrivelse av enkelttenners stilling). Diastema mediale som er 3 mm eller større, eller markert generelt plassoverskudd i fronten (angis i mm). Okklusjonsavvik kombinert med sterke subjektive dysfunksjonssymptomer. Ved tilstander som nevnt under bokstavene b og c må behandlingen være påbegynt senest det året pasienten fyller 18 år. Utgifter til kjeveortopedisk behandling dekkes ikke når behandlingsbehovet er en følge av kanes i permanente tenner eller periodontitt, med unntak for juvenil periodontitt. 9. Behandling med obturatorprotese eller retensjonsbro ved ganespalte. 10. Behandling av traumatiske tannskader hos medlem som lider av epilepsi, cerebral parese og andre lignende tilstander. 11. Omfattende behandling, som fast og avtakbar protetisk behandling, rotbehandling, komplisert tannkjøttbehandling 0.1., hos medlem med sjeldne medisinske tilstander. 2. Trygdekontorets tilsagn om stønad til behandling som nevnt i 1 nr må innhentes før behandlingen settes i verk. Seiv om forhåndstilsagn ikke er innhentet, kan det likevel gis stønad dersom det er klart at tilsagn ville blitt gitt. 3. Det ytes bare stønad hvis undersøkelsen elier behandlingen er utført av tannlege som har rett til å utøve tannlegevirksomhet i medhold av lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

5 Utgifter til kjeveortopedisk behandling dekkes bare hvis behandlingen er utført av en tannlege som er spesialist i kjeveortopedi, eller av en annen tannlege under veiledning av en slik spesialist. Det må foreligge henvisning fra en allmennpraktiserende tannlege. Utgifter til implantatforankret tannprotetisk behandling dekkes bare når konvensjonell protetisk behandling ikke har gitt eller forventes å kunne gi et akseptabelt behandlingsresultat. Den kirurgiske innsettingen av odontologiske implantater må være utført av spesialist i oral kirurgi og oral medisin eller spesialist i kjevekirurgi og munnhulesykdommer. Den protetiske behandlingen må være utført av tannlege med spesialutdanning i protetikk eller likeverdig utdanning. Utgifter til kjeve- og ansiktsradiologiske undersøkelser ved bruk av CT dekkes bare hvis undersøkelsene er utført av tannleger med spesialutdanning i kjeve- og ansiktsradiologi. 4. Utgifter til undersøkelse og behandling som nevnt i 1 nr. 1-3,5 og 6 dekkes etter refusjonstakstene i kapittel 11. Trygden yter likevel stønad til full dekning av utgifter til tannlegehjelp for yrkesskade (sykdom) som omfattes av folketrygdloven kapittel 13. Rikstrygdeverket gir nærmere retningslinjer om hvilke sjeldne medisinske tilstander som omfattes av ordningen under 1 nr. 7 og nr. 11. Utgifter til undersøkelse og behandling som nevnt i 1 nr. 4 og 7 dekkes etter Regler og takster for honorarberegning og oppgjør m.v. ved behandling av 19- og 20-åringer i den offentlige tannhelsetjenesten og ved behandling av pasienter som mottar stønad eller bidrag fra trygden til tannbehandling, fastsatt av Helsedepartementet. Rikstrygdeverket avgjør om det skal kunne ytes stønad til behandling som nevnt i 1 nr. 8-11, og kan fastsette normative refusjonstakster for slik stønad. Utgifter ut over de honorartakster som er fastsatt av Helsedepartementet dekkes ikke. Stønad til tannbehandling skal i det enkelte tilfelle ikke overstige det som nmelig forsvarlig behandling ville ha kostet. 5. Ved krav om stønad til tannlegehjelp skal medlemmet legge fram spesifisert og kvittert regning fra tannlegen. Regningen må foruten diagnose, takstnummer og dato for de utførte behandlingene, inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre stønadskravet. Tannlegen skal utstede regning som nevnt i forste ledd på blankett fastsatt av Rikstrygdeverket. 6. Med Rikstn gde\ erkets samtykke kan trygdekontoret inngå avtale med en tannlege om direkte oppgjør med trygden. Stønaden utbetales da direkte til tannlegen, som ikke kan kreve av medlemmet den delen av honoraret som trygden dekker 7. Hvis et medlem ikke kan mote fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand, får tannlegen som foretar behandlingen. dekket reiseutgiftene etter folketrygdloven Det ytes reisetillegg etter reglene og refusjonslakstene i kapittel 11.

6 Reisetillegg og skyssgodtgjørelse utbetales direkte til tannlegen mot innsending av spesifisert regning. Kapittel II Takster Det >tes stønad til behandling som går inn under 1 nr. 1-6 etter refusjonstakstene i bokstav A - F. Der det ikke er angitt egne takster i denne forskriften, dekkes behandlingen etter Regler og takster for honorarberegning og oppgjør m.v. ved behandling av 19- og 20-åringer i den offentlige tannhelsetjenesten og takster for behandling av pasienter som mottar stønad eller bidrag fra trygden til tannbehandling, fastsatt av Helsedepartementet. Takst Tekst Honorar Refusjon Egenandel A. Generelle t ienester Undersøkelse hos allmennpraktiserende tannlege 250,- 150,- 100,- Undersøkelse hos godkjent spesialist 420,- 250,- 170,- Etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og bittskinnebehandling 150,- 90,- 60,- - p,- i.- Merkna Det ytes stønad til undersøkelse etter takstene 1 eller 2 når undersckelsen har sammenheng med behandling som refunderes etter takstene Stønaden ytes kun en gang i forbindelse med en behandlingsserie. Taksten omfatter også planlegging av behandling. Det ytes også stønad til undersøkelse av kjeveortoped etter takst 2 når undersøkelsen har til hensikt å vurdere behov for kjeveortopedisk behandling som refunderes etter takst 1101, uavhengig av om behandlingen iverksettes eller ikke. Når undersøkelsen finner sted*mellom klokken 1800 og klokken 0800 eller når reisen begynner før klokken 0700, og likeså når undersøkelsen finner sted i tiden fra klokken 1400 dager før søn- og helligdager til klokken 0800 følgende arbeidsdag, samt på offisielle høytidsdager, kan refusjon gis med 75 prosent tillegg. Takstene uten tillegg skal likevel brukes når tannlegen forlenger eller henlegger den vanlige kontorpraksis til etter klokken 1800, eller undersøkelsen finner sted i tannlegens kontortid på søn- og helligdager. Det ytes stønad til etterkontroll etter takst 3 når etterkontrollen har sammenheng med behandling som refunderes etter takstene (for eksempel ved kontroll av tilheling og fjerning av sutur m.v.). Det ytes stønad til lokal og regional anestesi i forbindelse med behandling som går inn under denne forskriften. Takst 4 kan benyttes en gang per seanse. Utgifter til anestesi ved pensling, inndrypping eller frysing dekkes ikke.

7 Merknad til avsnitt B: Til takst 611: Skjer lukkingen ved bnik av sutur uten plastisk operasjon, dekkes utgiftene etter takst 604. Dersom det i samme seanse gjøres flere inngrep etter refusjonstakstene eller i forskjellige operasjonsfelt (i motsatt kjeve og/eller i motsatt kjevehalvdel), dekkes utgiftene etter full rerusjonstakst for det storste inngrepet og med 50 prosent av refusjonstaksten for de øvrige inngrepene. Takst Tekst Honorar Refusjon Egenandel C. Periodontal behandlin; 701a Periodontittbehandling uten kirurgisk inngrep - enkel 800,- 480,- 320,- seanse 701b Periodontittbehandling uten kirurgisk inngrep - dobbel 1 600,- 960,- 640,- seanse 702 Muko in ival kirun. inkludert :m ;ivectomi 800,- 480,- 320,- 703 la, lerasion over mindre område enn 4 tenner 1 000,- 600,- 400,- 704 Ia, xasion o\er område ia 4 tenner eller flere 1 500,- 900,- 600,-

8 Merknad til avsnitt C: Takst 701aog 70lb skal benyttes som ledd ien systematisk behandling rettet mot årsaken til periodontitt, dvs. subgingival depurasjon for å fjerne baktenelt plakk og tannstein, samt opplæring til egenomsorg og eventuelle tiltak for røykeawenning når denne utfores i forbindelse med subgingival depurasjon. Det ytes refusjon for inntil 4 behandlinger etter takst 701aeller for inntil 2 behandlinger etter 701binnen en behandlingsserie. Unntak kan gjøres for pasienter som lider av diabetes, epilepsi, cerebral parese og lignende. Takstene omfatter arbeid utfort av tannpleier i samarbeid med tannlege. Takst 702 skal benyttes for mukogingivale kirurgiske inngrep i forbindelse med behandling av periodontitt. Takst Tekst D. Øvrige behandlinger Forebyggende tannhelsetiltak, ukomplisert behandling av tannkjottsykdom. tannråte og lignende, hos personer med sjeldne medisinske tilstander. Utgiftene dekkes fuilt ut. I ndersøkelse og behandling av temporomandibulær dys funksjon ved hjelp av bittskinne. Utgiftene dekkes fullt ut. I tillegg dekkes den tanntekniske fremstilhngen av bittskinne med inntil 700 kroner. Omfattende oralmedisinsk undersokelse hos spesialist ved smerteutredning og oral medisinsk diagnostikk. Utgiftene dekkes med inntil kroner. Merknad til avsnitt D: Det ytes stønad etter takst 3 til inntil 2 etterkontroller etter utlevering av bittskinne. Merknad til avsnitt E: Utgifter til prøvetaking og røntgenundersøkelse med film eller digital røntgen hos tannlege dekkes hvis prøvetaking og røntgen har sammenheng med behandling som går inn under 1 nr Dette gjelder også når tannlegen har faglig grunn til å anta at slik behandling kan bli

9 nødvendig. Ved undersokelse som har til hensikt å vurdere kjeveortopedisk behandling som går inn under nr. 8, dekkes utgifter til prøvetaking og rontgenundersøkelse uavhengig av om behandlingen iverksettes eller ikke. Utgifter til prøvetaking og rontgenundersøkelse hos tannlege dekkes også hvis undersokelsen loretas etter henvisning fra lege i forbindelse med behandling for (annen) sykdom som trygden er stonadspliktig for. Takst 1 Tekst Infusjon F. Reisetillegg I forbindelse med sykebesøk og ved utrykning fra hjemmet til kontoret for øyeblikkelig hjelp ytes det reisetillegg etter folgende satser: 2001 Reise pr. kilometer med bil, motorsykkel eller tog 5, Reise med bil. tog, båt eller annet transportmiddel, herunder til fots. for første 106, - time 2003 Senere for hver påbegynt halvtime I Merknad til avsnitt F: Beregningsgrunnlaget for reisetillegget er antall tilbakelagte kilometer. Ved beregning av veilengden avnmdes samlet antall kilometer ved fram- og tilbakereisen til nærmeste antall kilometer. Ved sykebesøk i en avstand (tur) av mindre enn 1 kilometer fra tannlegens kontor (bolig) ytes det ikke reisetillegg seiv om befordringsmiddel er benyttet. I tillegg ytes skyssgodtgjorelse etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til skyss i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling, gitt med hjemmel i folketrygdloven 5-19 tredje ledd. Kapittel 111 Tilskott til fellesformål for tannleger Til Sykehjelpsordningen for tannleger og til Den norske tannlegeforenings fond til videre og etterutdannelse av tannleger yter trygden tilskott svarende til henholdsvis 1,36 prosent og 0,14 prosent av de utgifter trygden har til tannlegehjelp etter denne forskriften. Tilskottene innbetales av Rikstrygdeverket til Den norske tannlegeforening med et passende beløp hver måned og med endelig avregning ved årets utgang. Forskriften trer i kraft den 1. mars Kapittel IV Ikrafttredelse Takster for betinget pliktmessige ytelser Fastsatt av Rikstrygdeverket med hjemmel i forskriftens 4 tredje ledd. I kraft fra 1. mars Behandlingsutgiftene dekkes etter Regler og takster for honorarberegning og oppgjør m.v. ved behandling av 19- og 20-åringer i den offentlige tannhelsetjenesten og takster for behandling av pasienter som mottar stønad eller bidrag fra trygden til tannbehandling, fastsatt av Helsedepartementet.

10 1101 Kjeveortopedisk behandling av a. Leppe- kjeve- ganespalter. Medfødte og ervervede kraniofaciale lidelser. Bittawik som er så alvorlige at pasienten må ha ortognatisk-kirurgisk behandling. Utgiftene dekkes fullt ut. b. Horisontale overbitt som er 9 mm eller mer. Underbitt som omfatter alle fire incisiver med eller uten tvangsføring. Dype bitt med bukkal eller palatinal påbiting av slimhinnen med to tenner eller flere. Enkeltsidig kryss- eller saksebitt som omfatter tre eller flere tannpar og medfører tvangsføring og/eller asymmetrier. Dobbeltsidig saksebitt som omfatter to eller flere tannpar på hver side. Åpne bitt hvor det kun er okklusjonskontakt på molarene. Agenesi eller tanntap i fronten. Agenesi av to eller flere tenner i samme sidesegment, 3. molarer (visdomstenner) unntatt. Retinerte front- og hjørnetenner hvor det er nødvendig med aktiv framføring. Utgiftene dekkes med 75 % av behandlingens kostende. c. Horisontalt overbitt fra 6-9 mm. Dype bitt uten tannkontakt, eller med påbiting på den gingivale 1/4 av overkjevens lingualflater. Inverteringer. Åpne bitt som omfatter tre eller flere tannpar. Agenesi av enkelttenner i sidesegmentene. Stor plassmangel i fronten (angis i mm, og med beskrivelse av enkelttenners stilling). Diastema mediale som er 3 mm eller større eller markert generelt plasso\erskudd i fronten (angis i mm).

11 Okklusjonsavvik kombinert med sterke subjektive dysfunksjonssymptomer. Utgiftene dekkes med 40 % av behandlingens kostende. Ved tilstander som nevnt under bokstavene b og c må behandlingen være påbegynt senest det året pasienten fyller 18 år. I familier med to eller flere søsken med behov for kjeveortopedisk behandling av bittavvik under takst 1101beller c. økes refusjonen i kategori b fra 75% til 90% og i kategori c fra 40% til 60% fra og med det andre barnet. Utgifter til kjeveortopedisk behandling dekkes ikke når behandlingsbehovet er en folge av karies i permanente tenner eller periodontitt, juvenil periodontitt unntatt Behandling med obturatorprotese eller retensjonsbro ved ganespalte. Utgiftene dekkes fullt ut Behandling av traumatiske tannskader hos medlem som lider av epilepsi, cerebral parese og andre lignende tilstander. Utgiftene ved behandlingen dekkes fullt ut Omfattende behandling, som fast og avtakbar protetisk behandling, rotbehandling, komplisert tannkjottbehandling o.l hos personer med sjeldne medisinske tilstander. Utgiftene dekkes fullt ut.

12 Depotbiblioteket l 03sd

13

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom. Kapittel I Regler

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom. Kapittel I Regler Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 21. desember 2005 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/ Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-16/2004 200404965/HTA 3 EMH/ 17.12.2004 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-17/2005 200504647/KAR 30.12.2005 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

NTpF Møre og Romsdal 31.01.2013 KJEVEORTOPEDI GISELA VASCONCELOS TANNLEGE, SPESIALIST I KJEVEORTOPEDI. St. Carolus, Molde

NTpF Møre og Romsdal 31.01.2013 KJEVEORTOPEDI GISELA VASCONCELOS TANNLEGE, SPESIALIST I KJEVEORTOPEDI. St. Carolus, Molde KJEVEORTOPEDI GISELA VASCONCELOS TANNLEGE, SPESIALIST I KJEVEORTOPEDI St. Carolus, Molde Normal okklusjon NTpF Møre og Romsdal 31.01.2013 Class II div 1 NTpF Møre og Romsdal 31.01.2013 Class II div 2 NTpF

Detaljer

Rundskriv til 5 6 Tannbehandling

Rundskriv til 5 6 Tannbehandling Rundskriv til 5 6 Tannbehandling Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2010. I GENERELL INFORMASJON Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har, med hjemmel i folketrygdloven 5 6,

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2015 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

Rundskriv til 5 6 - Tannlege Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, gjeldende fra 01.01.2008.

Rundskriv til 5 6 - Tannlege Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, gjeldende fra 01.01.2008. Rundskriv til 5 6 - Tannlege Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, gjeldende fra 01.01.2008. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har, med hjemmel i folketrygdloven 5 6, gitt forskrift om

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling nr.

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling nr. TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Rundskriv I-10/2007 Til mottakerne Deres ref Vår ref Dato Rundskriv I-10/2007 18.12.2007 Informasjon om regelverk vedrørende stønad

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Takster for tannbehandling

Takster for tannbehandling Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i folketrygdloven 5-6 andre ledd og 5-6 a første ledd og tannhelsetjenesteloven 2-2 fjerde ledd. Takstene gjelder fra 1. januar 2015. INNLEDNING Takstene

Detaljer

Rundskriv til 5-6 og 5-6 a Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom

Rundskriv til 5-6 og 5-6 a Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom Rundskriv til 5-6 og 5-6 a Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2015. I GENERELL INFORMASJON Innledning Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Høringsnotat om forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom m.m.

Høringsnotat om forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom m.m. Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom m.m. 1 Innledning... 3 2 Om

Detaljer

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2015 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

Detaljer

GENERELL INFORMASJON KAPITTEL II. TILSKUDD TIL FELLESFORMÅL KAPITTEL III. IKRAFTTREDELSE. Innledning. 6. Tilskudd til fellesformål.

GENERELL INFORMASJON KAPITTEL II. TILSKUDD TIL FELLESFORMÅL KAPITTEL III. IKRAFTTREDELSE. Innledning. 6. Tilskudd til fellesformål. må foruten diagnose, takstnummer og dato for de utførte behandlingene, inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre stønadskravet. Har tannlege eller tannpleier inngått avtale om direkte

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Rundskriv I-7/2009 B Til mottakerne Deres ref Vår ref Dato Rundskriv I-7/2009 B 21. desember 2009 Informasjon om regelverk vedrørende

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016. Rundskriv I-8/2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016. Rundskriv I-8/2015 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016 Rundskriv I-8/2015 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016 Rundskriv I-8/2015 Til mottakerne Deres

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Rundskriv I-7/2011 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Rundskriv I-7/2011

Detaljer

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 stk 2015 time 1 Undersøkelse hos almenpraktiserende tannlege og hos tannpleier 545 545 1.640 2 Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist

Detaljer

Høringsnotat om forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom

Høringsnotat om forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom 1 1 Innledning...4 2 Bakgrunn for forslaget...4

Detaljer

Det beløp som refunderes etter folketrygdlovens bestemmelser, i de tilfeller der brukeren må betale egenandel.

Det beløp som refunderes etter folketrygdlovens bestemmelser, i de tilfeller der brukeren må betale egenandel. Takster for behandling hos tannlege med hjemmel i folketrygdloven 5-6 og i forskrift., fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, gjeldende fra 1. januar 2008 UTKAST 15. november 2007 Innledning Takstene

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014

Detaljer

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Rundskriv I-23/99 fra Sosial- og helsedepartementet. Til: Landets

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 Rundskriv I-8/2013 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 Rundskriv I-8/2013

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013 Rundskriv I-3/2012 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013 Rundskriv I-3/2012

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 Rundskriv I-8/2013 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 Rundskriv I-8/2013

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for Rundskriv I-2/2014

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for Rundskriv I-2/2014 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Til mottakerne

Detaljer

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00 20 Preparering og fylling, fl ate (kl l.lil.v) 55,00 585,00 202 Preparering og fylling, 2 fl 775,00 875,00 980,00 Preparering og fylling, 3 eller fl ere fl Preparering og fylling, eller fl ere fl 875,00

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet

Måltall for refusjonsområdet Analyserapport Måltall for refusjonsområdet 2016 - tall tann 29. august 2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten Rapporten viser oversikt over refusjon, takstbruk og innslagspunkt hos tannleger.

Detaljer

I-4/ / Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017

I-4/ / Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017 Rundskriv I-4/2016 Nr. Vår ref Dato I-4/2016 16/7035-1 22.12.2016 Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017 Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013 Rundskriv I-3/2012 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013 Rundskriv I-3/2012

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Rundskriv I-7/2009 B Til mottakerne Deres ref Vår ref Dato Rundskriv I-7/2009 B 21. desember 2009 Informasjon om regelverk vedrørende

Detaljer

Rundskriv I-4/2016 revidert utgave

Rundskriv I-4/2016 revidert utgave Rundskriv I-4/2016 revidert utgave Nr. Vår ref Dato I-4/2016 16/7035-2 28.06.2017 Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017 - gjeldende fra 1. juli 2017

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011 Rundskriv I-3/2010 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011 Rundskriv I-3/2010

Detaljer

Tannbehandling Bjørnar Hafell Overtannlege Midtre tannhelsedistrikt i Nord-Trøndelag Tannbehandling av voksne Hovedregelen er at alle voksne pasienter selv skal betale for sin tannbehandling. Det finnes

Detaljer

I-7/ / Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018

I-7/ / Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 Rundskriv I-7/2017 Nr. Vår ref Dato I-7/2017 17/2658-20.12.2017 Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven)

Detaljer

Kunngjort 27. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog

Kunngjort 27. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 3. juli 2017 26.06.2017 nr. 978 Forskrift om stønad

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Lovgivning om godtgjørelse av utgifter til tannbehandling. Innledning. Rettigheter for 19 og 20-åringer.

GENERELL INFORMASJON. Lovgivning om godtgjørelse av utgifter til tannbehandling. Innledning. Rettigheter for 19 og 20-åringer. Rundskriv til 5 6 og 5-6a Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2014. I Innledning GENERELL INFORMASJON Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2018 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2018 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2018 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

Detaljer

I-4/ / Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017

I-4/ / Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017 Rundskriv I-4/2016 Nr. Vår ref Dato I-4/2016 16/7035-22.12.2016 Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017 Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven)

Detaljer

Rundskriv til 5 6 og 5-6 a Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom

Rundskriv til 5 6 og 5-6 a Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom Rundskriv til 5 6 og 5-6 a Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2013. I GENERELL INFORMASJON Innledning Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Høringsnotat om forslag til endringer i regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling 1 1 Bakgrunn for forslaget... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-17/2005 200504647/KAR 30.12.2005 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2014 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2014 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2014 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Rundskriv I-2/2009 B Til mottakerne Deres ref Vår ref Dato Rundskriv I-2/2009 B 5. januar 2009 Informasjon om regelverk vedrørende

Detaljer

Rundskriv til 5-6, 5-6 a og 5-25 Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade

Rundskriv til 5-6, 5-6 a og 5-25 Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade Rundskriv til 5-6, 5-6 a og 5-25 Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2018. I GENERELL INFORMASJON Innledning

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011 Rundskriv I-3/2010 Til mottakerne Deres ref Vår ref Dato Rundskriv I-3/2010 16. desember 2010 Regelverk og takster vedrørende

Detaljer

Takstar/prisar for vaksne

Takstar/prisar for vaksne http://www.hordaland.no/hordaland-fylkeskommune/tannhelse/takstar--prisar/takstarprisar-for-vaksne/ Skriv ut Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland

Detaljer

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Kurs for tannpleiere i region Midt-Norge Anne Kristin A Vågsholm HELFO region Midt-Norge Anne Kari Sandvik HELFO region Midt-Norge HELFO Januar 2013 1 Kurs for tannpleiere

Detaljer

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk Eurodent Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016 1-1 Første konsultasjon, ny pasient, inkludert første OPG kr 770 1-2 Recall fast pasient, årlig sjekk med tannpleier, rens og 2 røntgen kr 770 1-3 Undersøkelse,

Detaljer

DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE TANNHELSETENESTA TAKSTAR I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA FOR BETALANDE PASIENTAR OVER 20 ÅR GJELDANDE FRÅ 1. Januar 2015 VEDTEKE I FYLKESTINGET DESEMBER 2014 Forskrifter

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

NOU 1986:25. side 1 av 7. Dokumenttype NOU 1986:25 Dokumentdato Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1986:25. side 1 av 7. Dokumenttype NOU 1986:25 Dokumentdato Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1986:25 Dokumentdato 1986-02-04 Tittel Utvalgsleder Utgiver Folketrygdens finansiering av tannhelsearbeid Gaare Arnljot Sosialdepartementet Oppnevnt 1983-05-11 Sider 107 2.1 Mål og retningslinjer

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2015. Takster for Vestfold fylkeskommune, tannhelsesektoren

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2015. Takster for Vestfold fylkeskommune, tannhelsesektoren Tannhelsetjenesten i Vestfold 2015 Takster for Vestfold fylkeskommune, tannhelsesektoren Takstene legges til grunn ved vurdering av søknad om sosial støtte til tannbehandling. Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

Takstnr. Tjenester. 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490

Takstnr. Tjenester. 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490 Takstnr Tjenester 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490 4 Enkel etterkontrol etter kirurgiske inngrep, 340 periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 5 Omfattende etterkontrol etter

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013. Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune.

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013. Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune. Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013 Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune. Takstene legges til grunn ved vurdering av søknad om sosial støtte til tannbehandling. Helse-

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester 2016 Prop. 1 S 221 Programområde 30 Stønad ved helsetjenester Folketrygdens stønad ved helsetjenester (kapittel 5 i folketrygdloven) har som overordnet mål å gi befolkningen i alle deler av landet god

Detaljer

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 1-a Første konsultasjon, ny pasient, inkl 2 BTW og enkel rens 690 Tillegg for OPG i

Detaljer

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Ekstrainnkalling for risikopasienter etter individuell vurdering;

Detaljer

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten.

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. 2015 Helse- og Omsorgsdepartementet har bestemt at fra 2001 skal

Detaljer

Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandling. Regler

Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandling. Regler Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandling Gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 21. desember 2005 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten 2-2 siste ledd og

Detaljer

Radiologiseminar :CBCT i odontologien

Radiologiseminar :CBCT i odontologien Radiologiseminar :CBCT i odontologien Per Lüdemann 23.01.2012 Radiologiseminar 2012 1 Organisering helserefusjoner (HR) 23.01.2012 Radiologiseminar pl Stavanger 5 nov 2012 2011 2 Helsedirektoratet Fagorgan

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtekter Sist endret fra 1. januar 2014 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen for tannleger (i det følgende kalt

Detaljer

Ot.prp. nr. 4 ( ) Om lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2)

Ot.prp. nr. 4 ( ) Om lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2) Ot.prp. nr. 4 (2002 2003) Om lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2) Tilråding fra Helsedepartementet av 11. oktober 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning

Detaljer

Prisliste for Tannlegene Brennhovd:

Prisliste for Tannlegene Brennhovd: Prisliste for Tannlegene Brennhovd: 01.01.2015 A Generelle tjenester: Stykkpris: Timepris: Middels Høy Takst Undersøkelse: 1 Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier Arkivsak-dok. 201106028-2 Arkivkode ---/G40/&13 Saksbehandler Tone Hustad Furst Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse (fra 26.10.2011) 06.02.2012 2/12 Høringsuttalelse til forslag til

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp endringer i regelverk for innsatsstyrt finansiering og mulighet for å utløse egenandeler Juni 2009

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

Spesialistpraksis i periodonti en kartlegging av behandlingsmønstre

Spesialistpraksis i periodonti en kartlegging av behandlingsmønstre F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 850 4 Eirik Aasland Salvesen, Knut N. Leknes, Irene Skau og Jostein Grytten Spesialistpraksis i periodonti en kartlegging av behandlingsmønstre Folketrygdens

Detaljer

Se vedlagte adresseliste. Høring - endring av forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer

Se vedlagte adresseliste. Høring - endring av forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201000793-/ELR Dato 17.12.2010 Høring - endring av forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer Arbeidsdepartementet

Detaljer

Høringsbrev - overføring av finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak

Høringsbrev - overføring av finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak Adressater etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 200601197-/MAM 03.04.2006 Høringsbrev - overføring av finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak Vi viser

Detaljer

Kapittel III. Takster

Kapittel III. Takster Side 1 av 6 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Kapittel III. Takster A. Undersøkelse, individuell øvelsesbehandling, elektroterapi m.m. Honorartakst Refusjonstakst Egenandel 1a

Detaljer

Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 2014

Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 2014 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 2014 Takstene legges til grunn ved vurdering av søknad om sosial støtte til tannbehandling. Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG PRISLISTE 2014 Grupper Beskrivelse Middels Anestesi Lokal og regional anestesi 120 Anestesi Overflateanestesi 50 Anestesi Mandibular blokk 150 Behandling 1 Undersøkelse hos spesialist 715 Behandling 1

Detaljer

EHLERS-DANLOS SYNDROM (EDS) OG ORAL HELSE

EHLERS-DANLOS SYNDROM (EDS) OG ORAL HELSE EHLERS-DANLOS SYNDROM (EDS) OG ORAL HELSE EN VEILEDER Dette er en veileder for tannleger og tannpleiere som har pasienter med Ehlers-Danlos syndrom (EDS). Det er forsøkt å begrense bruk av faguttrykk slik

Detaljer

Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune

Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune Oversikt over takstar/prisar, gjeldande frå 01.01.2015 Takstnr. Behandling Takst/pris hos tannlege Takst/pris hos tannpleiar

Detaljer

Takstar/prisar for vaksne

Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne Oversikt over takstar/prisar, gjeldande frå 01.01.2017 Takstnr. Behandling Takst/pris hos tannlege Takst/pris hos tannpleiar Takst/pris hos spesialist A. Generelle tenester 1

Detaljer

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Regler for spesialistutdanning av tannleger Regler for spesialistutdanning av tannleger Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2008 1. Formelt grunnlag. 3 2. Den norske tannlegeforenings spesialistkomité 3 3. Generelle regler. 3 3.1 Rett

Detaljer

Dental Norge AS / Dental Norge Forus AS Prisliste pr Konserverende behandling Forebyggende Behandling Tannprotetikk Kroner/Broer

Dental Norge AS / Dental Norge Forus AS Prisliste pr Konserverende behandling Forebyggende Behandling Tannprotetikk Kroner/Broer Dental Norge AS / Dental Norge Forus AS 38 69 99 93 / 513 11 800 www.dentalnorge.no Åpningstid Kr.sand : 07.30-15.30 og man/tirs til kl. 20.00. Åpningstid Forus : 08.00-16.00. Prisliste pr.01.01.2017 Første

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 3. desember 212 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Systematisk periodontittbehandling i Norge

Systematisk periodontittbehandling i Norge F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 622 6 Bernt Johan Evensen, Dorthe Holst, Einar Berg, B. Frode Hansen og Per Gjermo Systematisk periodontittbehandling i Norge Hensikten med denne studien var

Detaljer

Takstar/prisar for vaksne

Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne Oversikt over takstar/prisar, gjeldande frå 15.10.2017 Takstnr. Behandling Takst/pris hos tannlege Takst/pris hos tannpleiar Takst/pris hos spesialist 1 A. Generelle tenester

Detaljer

Prosjektoppgave av Lene Aarvik og Nicoline Alme, Kull V01, desember 2005.

Prosjektoppgave av Lene Aarvik og Nicoline Alme, Kull V01, desember 2005. Prosjektoppgave av Lene Aarvik og Nicoline Alme, Kull V01, desember 2005. Prosjektoppgave av Lene Aarvik og Nicoline Alme Pasienters stønadsrettigheter ved tannbehandling Forord I forbindelse med tannlegeutdannelsen

Detaljer

Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune

Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune Oversikt over takstar/prisar, gjeldande frå 15.10.2017 Takstnr. Behandling Takst/pris hos tannlege

Detaljer

Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune

Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune Oversikt over takstar/prisar, gjeldande frå 01.01.2017 Takstnr. Behandling Takst/pris hos tannlege

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Høringsnotat om forslag om endringer i folketrygdloven - stønad til utgifter til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier mm

Høringsnotat om forslag om endringer i folketrygdloven - stønad til utgifter til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier mm Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag om endringer i folketrygdloven - stønad til utgifter til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier mm 1 Innledning... 3 2 Sammendrag...

Detaljer

Henvisning av voksne pasienter til kjeveortoped

Henvisning av voksne pasienter til kjeveortoped V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 670 5 Anthony N. Valen, Kari Birkeland, og Nina J. Wang Henvisning av voksne pasienter til kjeveortoped Faktorer av betydning for henvisningspraksis

Detaljer

Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011

Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011 Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011 Hva er L-takster L-takster er Navs betaling til behandlere for erklæringer og deltagelse i dialogmøter. L-takster = legeerklæringstakster opprinnelig I dag

Detaljer

Takstar/prisar for vaksne

Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune Oversikt over takstar/prisar, gjeldande frå 01.01.2016 Takst-nr. Behandling Takst/pris hos tannlege

Detaljer

Kapittel 5 5-8. Fysioterapeut

Kapittel 5 5-8. Fysioterapeut Rikstrygdeverkets RUNDSKRIV Kapittel 5 5-8 Fysioterapeut Utarbeidet av Rikstrygdeverket Helsetjenestekontoret Sist endret: 25. juni 2004, jfr. parentes under overskriftene Helsedepartementet har med hjemmel

Detaljer