Tannhelsetjenesten i Vestfold Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013. Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune."

Transkript

1 Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013 Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune. Takstene legges til grunn ved vurdering av søknad om sosial støtte til tannbehandling. Helse- og Omsorgsdepartementet har bestemt at fra 2001 skal vederlag for voksent betalende klientell betales etter takster fastsatt av den enkelte fylkeskommune. Vestfold fylkeskommunes takster er revidert og gjøres gjeldende fra 1.januar 2013 Side 9: Om skyssgodtgjøring for prioriterte grupper. Side 10: Retningslinjer for søknad om økonomisk støtte fra sosialkontoret. For 19- og 20- åringer gjelder Helse- og Omsorgsdepartementets takster. Fylkestannlegen i Vestfold. 1

2 Takstnr. Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar Kr. pr. time A Generelle tjenester Undersøkelse 485,- 1550,- 2. Undersøkelse hos spesialist 725,- 2170,- 4. Enkel kontroll etter kirurgisk inngrep 260,- 1550,- 5. Omfattende etterkontroll (ved stønadsberettiget inngrep e ,- 1550,- 6. Lokal og regional anestesi 135,- 7. Tillegg for premedikasjon 515,- 1550,- 8. Tillegg for lystgassanalgesi 735,- 1550,- 9. Tillegg for narkose 3600,- 1550,- 11. Tannpleiertjenester 970,- 12. Andre generelle tjenester, tannlege 1550,- 13. Gebyr ikke møtt 520,- B. Forebyggende behandling, Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling, tannlege 102 Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling, tannpleier 1550,- 970,- C. Konserverende behandling og rotbehandling, Preparering og fylling 1 flate 600,- 1550,- (kl 1, 3 og 5) 202 Preparering og fylling 2 flater 1020,- 1550,- 203 Preparering og fylling 3 flater eller mer 1240,- 1550,- 204 Midlertidig fylling 375,- 1550,- 205 Oppbygging av tannkrone 1550,- 1550,- 206 Stiftforankring i rotkanal 515,- 1550,- 207 Non-operativ behandling av kariessykdom 1550, Rotbehandling timesats 1550,- 210 Rotfylling av fortann/hjørnetann (tann 1-3) 3100,- 1550,- 211 Rotfylling av premolar (tann 4-5) 3500,- 1550,- 212 Rotfylling av molar (tann 6-8) 4400,- 1550,- D Protetisk behandling, Gull/porselensinnlegg 1 flate 1425,- 1550,- 302 Gull/porselensinnlegg 2 flater 2490,- 1550,- 303 Gull/porselensinnlegg 3 flater 2825,- 1550,- 304 Helkrone med eller uten fasade, ¾ krone, pinkrone 3450,- 1550,- gull/porselensinnlegg 4 flater og mer 305 Reinsementert bro, pr. pilar 1020,- 1550,- 306 Støpt konus eller rotkappe inkl. stift 1040,- 1550,- 307 Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid 1750,- 1550,- 308 Implantatbasert krone 6170,- 2160,- 310 Hel over- eller underkjeveprotese 4200,- 1550,- 2

3 311 Helsett/Partielt helt 7350,- 1550,- 312 Partiell protese 3300,- 1550,- 313 Rebasering 1070,- 1550,- 314 Øvrig arbeid eller behandling i forbindelse med protetikk 1550,- Takstnr. Tjeneste/behandling Stykkpris Timehonorar Kr. pr. time E Kirurgisk og oralkirurgisk behandling, Ukomplisert ekstraksjon tann/rot 630,- 1550,- 402 Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller 340,- 1550,- rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse 404 Incisjon av abscess 815,- 1550,- 405 Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot 2060,- 1550,- 421 Innsetting av første implantat 12380,- 2160, pr. implantat i tillegg 6700,- 2160,- 425 Øvrig kirurgisk og oralkirurgisk behandling 1550,- F Behandling av tannkjøttsykdommer, Periodontalbehandling uten kirurgisk inngrep 900,- 1550,- 502 Tillegg ved kirurgisk inngrep 825,- 1550,- 505 Fiksering 1000,- 1550,- G Kjeveortopedisk behandling, ,- H Øvrige tjenester/behandlinger, Modell pr. kjeve. Avtrykk inkludert. Tekniker 270,- 1550,- kommer i tillegg. Blir modell slått opp på klinikk, dobles honoraret til kr. 540,- 704 Pasientfoto pr. bilde 100,- 1550,- 705 Undersøkelse/ rtg/ behandling/ etterkontroll ved 1550,- 1550,- symptom på KDS (+ teknikeregning) 708 Bittskinne, Tannbeskytter (+ teknikerkostnad) 990,- 1550,- 709 Bittskinne/Blekeskinne, klinikkfremstilt 1310,- 1550,- 710 Bleking av tenner 1550,-,- I Laboratorieprøver og Røntgenfotografering 801 Prøvetaking 240,- 1550,- 802 Røntgenundersøkelse (Dentalfilm) pr. bilde 100,- 1550,- 803 Okklusalfilm 175,- 1550,- 804 Orthopantomografi 515,- 1550,- 811 Øvrig røntgenfotografering 1550,-- 3

4 NTF`s ETISKE RETNINGSLINJER 6 Om behandlingen En pasient har krav på tannlegens råd og veiledning og skal tilbys den behandling som fra indikasjonssynspunkt og nøktern vurdering anses riktig. Tilbørlig hensyn må tas til pasientens allmenntilstand, økonomi og tid. Behandlingen bør baseres på gjensidig tillit og skal, der det er mulig, bygge på informert samtykke. Overflødig eller unødig kostbar behandling må ikke finne sted. Det må heller ikke benyttes behandlingsmetoder som utsetter pasienten for unødig risiko. FORSKRIFT OM PRISOPPLYSNING FOR VARER OG TJENESTER «PRISFORSKRIFTEN» (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) Det skal opplyses om priser til pasientene ved prisoppslag og/eller prisliste på venterom Skriftlig prisoverslag skal alltid gis dersom totalkostnaden vil overstige kr.5000,- Yter folketrygden stønad til tannbehandlingen, skal stønadsbeløpet fremgå av pristilbudet. KOMMENTARER TIL DE ENKELTE TAKSTER STYKKPRIS TIMEHONORAR: Som hovedregel brukes stykkpristakst for tjenesten der man kan velge. Dersom stykkprisdebitering blir klart urimelig (begge veier) vurdert etter medgått tid, benyttes timehonorar som grunnlag for debitering. A: GENERELLE TJENESTER 1 Konsultasjon/undersøkelse/utredning. Stykkpris benyttes ved enkel undersøkelse. Taksten omfatter anamnese, klinisk undersøkelse av tenner, tannkjøtt, kjever og munnhulens slimhinner. Taksten omfatter også inspeksjon og undersøkelse av okklusjons- og artikulasjonsforholdene, samt ekstraoral undersøkelse. Taksten omfatter en sammenfattende beskrivelse for pasienten av resultatet av undersøkelsen, en foreløpig behandlingsplan med eventuelle alternative behandlinger. 6 Lokal og regional anestesi Taksten skal dekke nødvendig anestesi ved injeksjon innenfor det aktuelle anestesiområdet. Taksten kan kun brukes en gang i dette området for hver behandlingsseanse. Det skal ikke debiteres per karpyle anestesimiddel. 7 Tilleggstakst ved premedikasjon. Taksten skal dekke ekstra tidsbruk/utgifter i forbindelse med premedikasjon og beregnes per seanse. 8 Tilleggstakst ved lystgassanalgesi Taksten skal dekke ekstra utgifter/tidsbruk i forbindelse med lystgassbehandling, og beregnes per seanse. 4

5 9 Tilleggstakst for narkose. Takst skal dekke utgifter til sykehustjenester. 12 Andre generelle tjenester Taksten omfatter arbeid knyttet til behandlingen uten at pasienten er til stede, slik som f.eks. skriftlig terapi- og kostnadsoverslag, studier av modeller etc., skriving av henvisninger, skademeldinger, søknader og eventuelle konsultasjoner pr. brev eller telefon. 13 Gebyr ved ikke møtt. Ved uteblivelse fra timeavtale. Det er definert et fast honorar for «Ikke møtt» og gjelder pasienter fra både gr.d og f; dette i forhold til en timereservasjon på 30 minutter. Ved timereservasjon ut over 30 minutter vurderes bruk av inntil 75% av timetakst. B: FOREBYGGENDE TJENESTER, / 102 Opplæring til egenomsorg/forebyggende behandling Taksten omfatter informasjon om orale sykdommers årsak og utvikling, muligheter til forebyggende tiltak, informasjon om munnhygieniske hjelpemidler med nødvendig instruksjon samt motivering for egenomsorg. Taksten omfatter fjerning av belegg, tannstein, fyllingsoverskudd m.m. C: KONSERVERENDE BEHANDLING og ENDODONTI, 200 De oppførte stykkpristakster innbefatter all behandling, til og med ferdig fylling og polering i senere seanse Preparering og fylling, 1-3 flater Antall flater per tann. Flere fyllinger i samme fissursystem regnes som én fylling. Om en fylling i liten utstrekning strekker seg inn på en tilgrensende flate, debiteres bare for fylling over 1 flate Annen konserverende behandling Taksten for oppbygging av kompositkrone / konus, stiftforankring og forsegling av fissurer Endodontisk behandling Det er nå innført mulighet for stykkprisdebitering av all endodontisk behandling. Dersom dette i enkelttilfeller viser seg å være urimelig i forhold til anvendt tid, benyttes timetakst. Både stykkpristakst og timetakst inkluderer nødvendig anestesi og røntgenbilder (både før, under og etter behandlingen), bruk av kofferdam, innlegg i kanal og midlertidig fylling. Taksten omfatter også revisjon av gamle rotfyllinger, pulpaoverkapping og pulpaamputasjon. 5

6 D: PROTETISK BEHANDLING, 300 Honorarene for protetikk omfatter preparering, avtrykkstaking uansett metode, bruk av overføringskappe, avtrykkstaking for arbeidsmodell, provisorisk fylling, krone eller bro, prøvning, tannoppstilling, eventuell korrigering og omgjøring, innslipning i okkulusjon og artikulasjon, uttaking av farge, påmaling, polering, sementering, innsliping og nødvendig etterkontroll. Tannlegen er ansvarlig for at det tanntekniske laboratorium får tilstrekkelige opplysninger og må forsikre seg om at laboratoriet anvender materialer som tilfredsstiller kravene etter lov og forskrift om medisinsk utstyr, jfr. Helsetilsynets rundskriv IK-16/95, datert 10.mars TAKSTENE DEKKER IKKE UTGIFTER TIL TANNTEKNIKER Gull-/porselensinnlegg Om et innlegg strekker seg litt inn på en tilgrensende flate, debiteres bare for innlegg over 1 flate. 304 Helkrone med eller uten fasade, 3/4 krone, pinkrone, gull-/porselensinnlegg 4 flater og mer 305 Resinsementert bro, pr. pilar Taksten omfatter utførelse av resinsementerte broer. Taksten dekker nødvendig preparering i emalje, avtrykk, etsing av emalje for rentensjon samt fastsetting. For etsebroer med omfattende preparering av pilar, debiteres som for innlegg. 306 Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift Taksten dekker støpt konus som krever ekstra seanse for avtrykk og sementering. For delt konus får det bare debiteres for ett honorar. Taksten omfatter også rotkappe, radikulærforankring og innerhette ved teleskopkrone samt trykkknappfeste for implantat dekkprotese. 307 Tillegg pr. ledd ved broarbeider og pr. attachment Takstberegningen er nå endret til kun å gjelde reelle mellom-/hengeledd som utgjør tilnærmet naturlig tannstørrelse, uavhengig av det antall tenner som tidligere var tilstede eller som normalt forekommer i området for broerstatningen. Taksten omfatter også tilpasning ved attachment. 310 Hel over- eller underkjeveprotese Normaltakst for tilfeller med lite/moderate resorpsjoner av underlaget, med tilnærmet normale kjeverelasjoner og myodynamiske forhold. 311 Helsett/ Partielt helsett Normaltakst ved samtidig framstilling av proteser i over og underkjeve. 312 Partiell protese Honorartakst etter omfang og tidsbruk. Fra immediatproteser til proteser med støpte klammere. 313 Rebasering Taksten omfatter alle former for rebasering av avtagbare plateproteser. 314 Øvrig arbeid eller behandling i forbindelse med protetikk 6

7 Taksten omfatter midlertidige kroner og broer på akuttpasient hvor sluttpreparering og avtrykk skal utføres av annen tannlege. Taksten omfatter også fastsetting av løsnet fasade eller krone, reparasjon av proteser, fjernelse av rotkanalstift og av gamle kroner eller broer. E: KIRURGISK OG ORALKIRURGISK BEHANDLING, Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot Taksten omfatter ekstraksjon av enrotet eller flerrotet tann eller en slik tanns rot/røtter. Taksten omfatter separasjon av røtter, utskraping av alveol og tiljevning av benkanter, og fjernelse av røtter hvor oppklapping er unødvendig. 402 Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse En tann skal anses ligge i samme kjeveregion om den omfattes av samme anestesi, som legges for den tann som debiteres etter takst 601, se foran til takst 6. Se for øvrig kommentarene til takst Komplisert ekstraksjon, fjerning av retinert tann og dyptliggende tannrøtter. 425 Øvrig kirurgisk og oralkirurgisk behandling Taksten omfatter alle andre oralkirurgiske inngrep, unntatt de som utføres som del av en periodontal behandling, se takst F nedenfor. F: BEHANDLING AV TANNKJØTTSYKDOMMER, Behandling av marginal periodontit Taksten omfatter depurasjon, scaling og rotplanering som en del av systematisk periodontalbehandling. 502 Tilleggstakst ved periodontal kirurgi benyttes sammen med takst 501. Taksten omfatter flapoperasjon, gingivecitomi, hemiseksjon og operasjon for reetablering av benfeste. Taksten omfatter også nødvendig etterbehandling og kontroll. Utgifter til prefabrikata (membran) kan debiteres i tillegg til honoraret for behandlingstilbud. 505 Fixering. Som del av systematisk behandling, eller som midlertidig løsning : Ved protetisk rehabilitering etter tanntap på grunn av periodontit brukes takstene H: ØVRIGE BEHANDLINGER, Taksten omfatter alle former for studiemodeller som omfatter en hel kjeve. Teknikerhonorar kommer i tillegg. Taksten omfatter avtrykkstaking av hel kjeve. 7

8 Hvis fremstilling av gipsmodell utføres på tannlegens kontor, kan det debiteres med dobbel takst. 704 Pasientfoto, bilde Taksten omfatter foto (digital eller papirbilde) for dokumentasjon av munn-, tann- og kjeveforhold. 705 Undersøkelse/rtg/behandling/etterkontroll ved symptom på TMD Benyttes der forutsetning for refusjon fra NAV er tilstede. Teknikerutgift bittskinne kommer i tillegg. 708 Enkel bittskinne, tannbeskytter Taksten omfatter avtrykkstaking, bittregistrering og primær tilpasning av enkel bittskinne eller tannbeskytter. 710 Bleking av tenner Taksten omfatter bleking av både vitale og avitale tenner med nødvendig bruk av materialer og medikamenter. I: LABORIATORIEPRØVER OG RØNTGENFOTOGRAFERING, Klinikkens takst. Ved laboratorieregning debiteres pasienten denne. Takst 811 ved refusjon Takstene omfatter eksponering, framkalling og tydning av bildene. Det debiteres ikke for mislykket bilde. 8

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten.

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. 2015 Helse- og Omsorgsdepartementet har bestemt at fra 2001 skal

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2015. Takster for Vestfold fylkeskommune, tannhelsesektoren

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2015. Takster for Vestfold fylkeskommune, tannhelsesektoren Tannhelsetjenesten i Vestfold 2015 Takster for Vestfold fylkeskommune, tannhelsesektoren Takstene legges til grunn ved vurdering av søknad om sosial støtte til tannbehandling. Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandling. Regler

Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandling. Regler Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandling Gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 21. desember 2005 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten 2-2 siste ledd og

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE TANNHELSETENESTA TAKSTAR I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA FOR BETALANDE PASIENTAR OVER 20 ÅR GJELDANDE FRÅ 1. Januar 2015 VEDTEKE I FYLKESTINGET DESEMBER 2014 Forskrifter

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Rundskriv I-7/2009 B Til mottakerne Deres ref Vår ref Dato Rundskriv I-7/2009 B 21. desember 2009 Informasjon om regelverk vedrørende

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2015 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Rundskriv I-7/2011 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Rundskriv I-7/2011

Detaljer

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2015 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014

Detaljer

Takstnr. Tjenester. 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490

Takstnr. Tjenester. 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490 Takstnr Tjenester 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490 4 Enkel etterkontrol etter kirurgiske inngrep, 340 periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 5 Omfattende etterkontrol etter

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk Eurodent Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016 1-1 Første konsultasjon, ny pasient, inkludert første OPG kr 770 1-2 Recall fast pasient, årlig sjekk med tannpleier, rens og 2 røntgen kr 770 1-3 Undersøkelse,

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013 Rundskriv I-3/2012 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013 Rundskriv I-3/2012

Detaljer

Rundskriv til 5 6 - Tannlege Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, gjeldende fra 01.01.2008.

Rundskriv til 5 6 - Tannlege Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, gjeldende fra 01.01.2008. Rundskriv til 5 6 - Tannlege Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, gjeldende fra 01.01.2008. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har, med hjemmel i folketrygdloven 5 6, gitt forskrift om

Detaljer

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG PRISLISTE 2014 Grupper Beskrivelse Middels Anestesi Lokal og regional anestesi 120 Anestesi Overflateanestesi 50 Anestesi Mandibular blokk 150 Behandling 1 Undersøkelse hos spesialist 715 Behandling 1

Detaljer

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00 20 Preparering og fylling, fl ate (kl l.lil.v) 55,00 585,00 202 Preparering og fylling, 2 fl 775,00 875,00 980,00 Preparering og fylling, 3 eller fl ere fl Preparering og fylling, eller fl ere fl 875,00

Detaljer

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 1-a Første konsultasjon, ny pasient, inkl 2 BTW og enkel rens 690 Tillegg for OPG i

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Rundskriv I-23/99 fra Sosial- og helsedepartementet. Til: Landets

Detaljer

Administrasjon på tannklinikken

Administrasjon på tannklinikken Kapittel 5 Administrasjon på tannklinikken Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre administrative oppgaver i en tannhelsepraksis. Eleven skal kunne bestille og oppbevare dentalt forbruksmateriell. Eleven

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2011 Privat helsetjeneste rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Fra 1. januar 2009 ble privat helsetjeneste innlemmet i pasientskadeordningen.

Detaljer

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Regler for spesialistutdanning av tannleger Regler for spesialistutdanning av tannleger Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2008 1. Formelt grunnlag. 3 2. Den norske tannlegeforenings spesialistkomité 3 3. Generelle regler. 3 3.1 Rett

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning

Detaljer

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Kurs for tannpleiere i region Midt-Norge Anne Kristin A Vågsholm HELFO region Midt-Norge Anne Kari Sandvik HELFO region Midt-Norge HELFO Januar 2013 1 Kurs for tannpleiere

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for.

Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for. Fornebu tannlegesenter: Epost 1, 10. mars 2011: Vi lurer på hvilke kriterier for kvalitet legges til grunn i testen? Testpersonene oppgis å være voksne pasienter med alminnelige gjennomsnittstenner. 8

Detaljer

VEILEDNING OG INSTRUKSJONER I BRUK AV OPUS

VEILEDNING OG INSTRUKSJONER I BRUK AV OPUS VEILEDNING OG INSTRUKSJONER I BRUK AV OPUS Rettleder, tips og råd om grunnleggende funksjoner i OPUS for ansatte i Møre og Romsdal fylkeskommune. For ytterligere hjelp bruk F1 eller hovedmanualen. 1 INNHOLD

Detaljer