Per-Oskar Schjølberg Rådgiver KS Nord-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per-Oskar Schjølberg Rådgiver KS Nord-Norge"

Transkript

1 Per-Oskar Schjølberg Rådgiver KS Nord-Norge

2 Nr Tid Innhold Ansvar etc. Momenter, etc. 1 09:30 Åpning; Velkommen, formål, intensjon og prosess 2 09:40 Innsats og resultat - Kvalitet - Strukturkvalitet - Resultatkvalitet - Vurdering av forholdet mellom ressursinnsats og resultat 3 10:15 Prosesser - Vet vi noe om godt lærerarbeid? - Vet vi noe om lærerarbeidet i kommunen? - Hvordan er oppfølgingskulturen i Karlsøy Arrangøren KS Faglig innspill med refleksjon under veis KS Faglig innspill med refleksjon under veis Ordføreren ønsker velkommen og orientering om hensikt, forventning og opplegg Drøfting av kvalitet Noen tall som viser ressursinnsatsen i Karlsøy Resultatene i form av elevresultater i Karlsøy Drøfting, innspill og vurderinger Noen momenter i forhold til utviklingen av lærerprofesjonen - Vet vi noe om hva lærer som får gode elevresultater gjør? - Kan vi sørge for at flere blir gode? 4 11:10 Dialog - Hvordan kan vi agere for å blir skoleeiere som får gode resultater - Ansvarsplassering - Arenaer for dialog KS Faglig innspill med refleksjon under veis Vi ser på måter å organisere skoleeierskapet på som vektlegger læring og godt lærerarbeid gjennom systematisk oppfølging og strukturert dialog. 5 11:50 Avslutning Arrangøren Ordfører og/eller rådmann oppsummerer og antyder veien videre 6 12:00 SLUTT

3

4 Disposisjon Kvalitet Struktur Resultat Forholdet mellom disse og vurdering av dette forholdet Prosess Hva vet vi om prosesser som gir gode resultater? Hva er god undervisning? Hva vet vi om den undervisningen som blir gitt Dialog Hvordan kan vi agere for å blir skoleeiere som får gode resultater Ansvarsplassering Arenaer for dialog Kvalitet Prosess Dialog

5 Kvalitet Prosess Dialog

6

7 Alderssammensetning 2010 Troms Andel lærere som er 40 år og yngre Adel lærer mellom 40 og 50 år 100 Andel lærere som er 50 år og eldre Andel lærere som er 60 år og eldre

8 Kompetanse 2010 Troms 100 Andel lærere med videregående utdanning eller lavere Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning

9 Spesialundervisning TROMS Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Utgifter til grunnskole Per innbygger Gjenomsnittlig gruppestørrelse 2011 Investeringer i grunnskole Per innbygger

10

11 Grunnskolepoeng

12 2,6 Lesing 5. trinn 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,

13 2,4 Regning 5. trinn 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

14 3,7 Lesing 8. trinn Rang; gjennomsnitt ,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,

15 Regning 8. trinn 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0

16 3,6 Engelsk 8. trinn 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0

17 Hvordan vurderer dere forholdet mellom ressursinnsats og resultater? Hva slags følger skal resultatene ha for ressursinnsatsen?

18 Kvalitet Prosess Dialog

19 En praktisk og variert opplæring på ungdomstrinnet kjennetegnes ved at elevene får møte variert læring fra en lærer som behersker mange metoder og kjenner elevenes behov for allsidig og tilpasset opplæring. Læring foregår på ulike arenaer og med elevenes medvirkning. Alle aktiviteter skal ha et klart mål for læring. En utfordrende opplæring på ungdomstrinnet gir alle elever noe å strekke seg etter, den krever at de yter en innsats for å bli bedre, og den byr på oppnåelige mål slik at alle elever kan oppleve mestring. En utfordrende opplæring forutsetter også en god prosess med tilbakemelding til elevene på deres faglige utvikling. En relevant opplæring på ungdomstrinnet kjennetegnes ved at alle elever opplever at læringen er meningsfull, og at de kan relatere den til sitt eget liv. Opplæringen må også gi dem tro på at kompetansen de får, kan brukes videre i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv.

20 Dersom læreren trekker seg tilbake og overlater til elevene selv å finne ut hvordan de skal lære, blir behovet for evaluering av aktivitetene større, og læringsmiljøet kan se ut til å lide. Dette er blant de foreløpige funnene i rapporten De gamle er eldst? (Opheim mfl. 2010). Der lærerne og elevene derimot skaper et positivt, inkluderende, ordnet og faglig støttende læringsmiljø, blir elevprestasjonene stimulert. Der lærerne presser på med for mye evalueringer, det være seg mapper, presentasjoner eller ulike prøver, ser det ut til at elevenes læring reduseres noe. Forskerne finner at elevprestasjonene på 5., 8. og 10. trinn er bedre på skoler der elevene opplever tydelig klasseledelse.

21

22 God og systematisk undervisningsplanlegging Kollektiv formidling i starten av timen Entydige faglige mål som formidles til elevene Tydelig tilbakemelding til elevene Positiv tilbakemelding på effektive læringsaktiviteter Klar avslutning og oppsummering UDIR: Bedre læringsmiljø, veileder

23 Læring som synes (Læringsspeilet 2011) Det viktigste for elevenes læring er undervisningspraksisen. Om læringen er synlig for elevene er avgjørende, viser et stort vitenskapelig arbeid der mer enn studier av læringsutbyttet sammenstilles (Hattie 2009). «Synlig læring» innebærer blant annet: Læringsmålene står klart for elevene, Lærerne er eksplisitte og tydelige i sine forventninger Lærerne verdsetter framgang, Elevene får tilbakemeldinger som kan hjelpe dem til å nå ambisiøse mål. Det er høye forventninger til elevene. Et ordnet læringsmiljø uten forstyrrelser og Godt lederskap ved skolene er også av betydning. Elevene deltar i et læringsfellesskap. Læring gjennom samarbeid har større positiv effekt enn individualiserte opplegg. Oppsummering av konklusjonene til John Hattie (2009)

24

25 Norsk skoles store utfordringer, slik det framstår av resultatene fra TALIS, er bl.a: - En svakt utviklet oppfølgingskultur, - En relativt svak pedagogisk skoleledelse - System for kompetanseheving blant lærerne, som med fordel kan styrkes. - Tilbakemelding, evaluering og oppfølging ser ofte ut til å mangle, både fra skoleeier til skoleleder, fra skoleleder til lærer og fra lærer til elev. - Norske lærere følger i mindre grad opp elevenes arbeid og læring enn hva som er tilfelle i mange andre land. - Oppfølgingen og tilbakemeldingen fra skolelederne til lærerne på deres arbeid er svak. - Norge peker seg ut i sammenlikning med andre land ved at skolelederne er tydelige som administrative ledere, men samtidig er deres pedagogiske lederskap mindre klart. - Flertallet av skolene mangler oppfølgingsprogram for nyansatte lærere, - Omfanget av kompetansehevningstiltak er mindre i Norge enn det er i de fleste av landene i TALIS-undersøkelsen.

26 Undervisningsintensiv Lærerstyrt Kanskje her et sted Elevundersøkelsen indikerer at det er gunstigere å tilpasse seg i den kvadranten som vektlegger kombinasjoner av en lærerstyrt og undervisningsintensiv arbeidsmåte hvor det legges mindre vekt på evaluering Gammelmodig og tøft Gitt at intensiv evaluering reduserer prestasjonsnivået, vil en tilpasning i denne kvadranten fremstå som mindre gunstig for elevenes læringsutbytte enn et regime som i større grad kombinerer lærerstyring med intensiv undervisning.. Eliteskolen Læreren gir av sitt kunnskapsforråd, elevenearbeider aktivt med stoffet alene og sammen, de er topp motiverte, og det er lite behov for styring og testing. Hvis formålet er å bedre prestasjonsnivået til ungdomsskoleelever i sentrale skolefag ser det ikke ut til at det er gunstig å tilpasse seg i en kvadrant som kombinerer elevaktivitet som intensivt elevsamarbeid med intensiv evaluering Elev/ samarbeidsorientert Evalueringsintensiv

27 .. Kort oppsummert kan jeg si at samarbeidet stort sett gikk ut på tre ting - å administrere de voksne - å ordne noen praktiske detaljer i forholdet mellom de voksne - å konstatere hva som ikke var mulig å få til..det ble aldri snakket om det rent faglige. Om knepene, om didaktikken, om hva som gikk bra forrige gang, hvorfor ting mislykkes.. samarbeidet er altså ikke i arbeid, men om arbeid Kilde: Stm. 22 med referanse ti Vibe m.fl Schjølberg (2005)

28

29

30 Grunnskolepoeng

31

32 Tilstandsrapport

33

34 Kvalitet Prosess Dialog

35

36 Eksterne faktorer Oppdrag SKOLEN KOMMUNENS Interne forutsetninger Skolens visjon og mål Prosess Kommunens Skolens resultater

37 Eksterne faktorer Oppdrag SKOLEN KOMMUNEN Interne forutsetninger Skolens visjon og mål Prosess Kommunens Skolens resultater Planlegge endringer Vurdere behov for endringer Innhente informasjon

38

39

40 Hierarkisk Kilde: Knut Roald 2010 Uproduktiv Produktiv

41 Kilde: Knut Roald 2010 Resultatkvalitet Det hyperkomplekse samfunn Skolestørrelse Læring Mobbing Inneklima Prosesskvalitet Strukturkvalitet

42

43 Gjennomgående dialog

44 Del av kommunal strategi Kunnskap Tolkning Resultat Rapport Faglige diskusjoner Politiske diskusjoner Budsjett Brukerdialog Tilstandsrapporten Vedtak

45 Uoversiktlighet Strukturere Forenkle Kontinuerlig forbedring Prosessorientering handler om å skape flyt og struktur. Fokus på kontinuerlig forbedring

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering Ekstern skolevurdering for kvalitetsutvikling av lone lønne christiansen Dersom en skole skal klare å endre sin undervisning, må hele skolen bli engasjert i endringsarbeidet, også de lærerne som allerede

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Ullensakerskolen - RAK Rettvendt - Ambisiøs - Kompetent 2 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013 INNHOLD

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer