40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57"

Transkript

1 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

2 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin er en høytrykksvasker, hvilket innebærer at den frembringer en vannstråle under høyt trykk, og uforskriftsmessig bruk kan medføre store skader. En fullstendig forståelse av innholdet i denne instruksjonsbok er derfor nødvendig for å unngå skader på egenperson, gjenstander og personer i omgivelsene, samt på selve maskinen. Innhold NO Betegnelser 1. Elkabel 2. Tilkobling av vann og vannfilter 3. Start-/stoppknapp 4. Oljekontroll 5. Manometer 6. Utgangstilslutning 7. Typeskilt 4 5 NO Modelloversikt 1.1 Typeskilt 1.2 Tekniske data 2.0 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger og advarsler 2.1 Når maskinen tas i bruk 2.2 Ved drift 2.3 Sikkerhetsanordninger på maskinen 2.4 Generelt 3.0 Installasjon 3.1 Temperaturforhold 3.2 Avstandsforhold 3.3 Veggmontasje - Underlagsforhold 3.4 Vanntilkobling 3.5 El. tilkobling 3.6 Høytrykkskobling 3.7 Utluftning 4.0 Betjeningsveiledning 4.1 Tilkoblinger 1. Høytrykksslange maskin 2. Høytrykksslange - tappested 3. Spylehåndtak tilbehør 4. Lansesvalg 5. Rengjøringsmidler 4.2 Start 4.3 Drift automatisk start/stop 4.4 Lanse, trykkregulering 4.5 Stopp 4.6 Frostsikring - oppstilling 5.0 Anvendelsesområder og arbeidsmetoder 5.1 Bruksområder 5.2 Arbeidstrykk 5.3 Rengjøringsmidler 5.4 Arbeidsmetoder 6.0 Vedlikehold 6.1 Olje 6.2 Vannfilter 6.3 Rensing av høytrykksdyse 6.4 Demontering 7.0 Feilsøk og feilretting ALTO s miljøpolitikk NO ALTO har gjort det til en naturlig del av sitt idégrunnlag å redusere påvirkningen av vårt miljø mest mulig. Dette gjøres i den kontinuerlige utviklingen i alle deler av virksomheten, slik at flest mulig av elementene belaster miljøet minst mulig.også dette produktet er preget av ALTO s holdning til vårt miljø. I produksjonen av denne høytrykksvaskeren er det benyttet den nyeste produksjonsteknikk innenfor renere teknologi. Forbruket av ikke nødvendig hjelpematerialer er derved minimert, og i den avsluttende produkttest benyttes testvannet om igjen. ALTO prøver etter beste evne å lage instruksjonsbøker til sine produkter på best mulig måte. Men vår erfaring sier oss at de alltid kan bli bedre. Hvis du har en kommentar eller har forslag til forbedringer, vil vi bli glade for ditt bidrag. Send dine kommentarer til: ALTO Danmark A/S,»Manual«, Industrikvarteret, DK 9560 Hadsund, Danmark. 16

3 1.0 Modelloversikt NO 1.1 Typeskilt Denne ALTO høytrykksvaskeren har modellbetegnelsen 40CAS og typebetegnelsen P640. Modellbetegnelsen fremgår av teksten på kabinettet samt av typeskiltet(pos.7), som er plassert på venstre side av maskinen. Typeskiltet inneholder følgende viktige opplysninger: 1. Modell 2. Type 3. Serienummer 4. Produksjonsår 5. Kapasitet, vannmengde 6. Maksimalt trykk, åpningstrykk for omløpsventilen 7. Arbeidstrykk 8. Maksimalt tilgangstrykk 9. Maksimal temp. for tilgangsvann 10. Motoreffekt 11. Nettfrekvens 12. Nettspenning 13. Antall faser MODEL TYPE SERIAL NO PRODUCTION YEAR CAPACITY MAX. PRESSURE WORKING PRESSURE INLET PRESSURE INLET TEMPERATURE Motorens strømforbruk 15. Omdreiningstall 16. COS ϕ 17. Isolasjons klassifisering 18. Tetthets klassifisering DK-9560 HADSUND TLF. (+45) POWER FREQUENCY VOLTAGE PHASE POWER CUNSUMPTION RPM COS ϕ INSULATION CL. MOISTURE RES. CL. MADE IN DENMARK 1.2 Tekniske data Modell 40CAS 40CAS I Pumpetrykk 1) bar Vannmengde, min./maks. trykk l/min 16,5/14,8 12,1/11,1 Flottørtank, volum liter 2 2 Vanntilkobling: Maks. trykk, tilgangsvann bar Min. trykk, tilgangsvann bar 1,0 1,0 Lanse: Dysetype, høytrykk/lavtrykk 05/30 05/30 Reaksjonskraft, maks N/kp 41/4,2 23/2,4 1) Ved 10 m (3/8") høytrykksslange og uten rørsystem Støynivå L pa målt i hht ISO (avstand 1m) (fullt trykk): 80dB(A). Denne maskin er fremstilt i overensstemmelse med Lavspenningsdirektivet 73/23/EØF og EMC-direktivet 89/336/EØF med etterfølgende endringer. Data oppgitt ved 3 bars tilgangstrykk, og ved 12 C varmt tilgangsvann. Rett til endringer forbeholdes. 17

4 2.0 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger og advarsler NO Før du begynner å anvende høytrykksvaskeren må du lese avsnittene 2.0 Bruksanvisning, 3.0 Installasjon samt 4.0 Betjeningsveiledning og følge alle anvisninger og veiledninger som her blir gitt for å sikre beskyttelse av bruker, omgivelser og maskiner. 2.1 Når maskinen tas i bruk Ved utpakkingen gjennomgås produktet nøye for å konstatere evt. mangler eller skader. Hvis sådanne konstateres, bes du rette henvendelsene til din ALTO forhandler. El. tilkobling Benytt kun el. installasjon som er utført av autoriset el. installatør og i hht. seneste utgave av IEC installasjonsbestemmelsene (Wiring Regulations). 1. Det anbefales at maskinen kobles til en strømkilde forsynt med et feilstrømsrelé (HFI), som avbryter strømforsyningen, hvis strømlekkasjen til jord overstiger 30mA i 30ms. 2. Maskinen må kun tilkobles el. installasjon med jording. 3. Feilaktig tilslutning av maskinen kan medføre livsfarlig elektrisk støt. 4. Er du i tvil om ovenstående, kontakt da en elektrikker for korrekt installasjon. El. kabel 5. El. kabelens isolasjon skal være helt feilfri og uten revner. 6. Er du i tvil, kontakt da en elektrikker eller nærmeste ALTO forhandler. Husk: Ved anvendelse av annen el. kabel skal jordledning etableres og sikres forbundet gjennom stikket til jordlederen i deres el. installasjon i hht. gjeldende forskrifter. 8. Benytt alltid samme type kabel som montert på maskinen. 9. Kontroller alle kabler før bruk. Skadede kabler må ikke benyttes. Kontroller spenning 10. Kontroller at spenningen som er angitt på typeskiltet tilsvarer spenningen i ditt el. nett. Strømforbruk, sikringsforhold 11. Kontroller strømforbruket angitt på typeskiltet og kontroller derettet korrekt for - sikring. 2.2 Ved drift Dette apparatet skaper et høyt trykk og kan derfor gi store skader! For deres egen og andres sikkerhet skal følgende regler alltid overholdes: 1. ADVARSEL! Rett aldri vannstrålen mot mennesker, dyr, el. installasjoner eller mot selve maskinen. 2. ADVARSEL! Forsøk aldri å rengjøre bekledning eller fottøy på deg selv eller andre personer. 3. Det anbefales å benytte beskyttelsesbriller under arbeidet. 4. Arbeid aldri med bare føtter eller sandaler. 5. Det anbefales, at brukeren og enhver, som oppholder seg i umiddelbar nærhet av rengjøringsplassen, beskytter seg mot løse partikler under arbeidet. 6. I hht. gjeldende regulativer skal personer under 18 år ikke betjene rengjøringsapparater, hvis arbeidstrykket overstiger 70 bar. (Gjelder for dette apparatet). 7. La kun instruerte personer betjene apparatet. 8. Spylehåndtak og lanse påvirkes av en tilbakeslagskraft når apparatet anvendes - hold derfor alltid lansen fast med begge hender. 9. Ved arbeidspauser stoppes maskinen, og utløsergrepet på spylehåndtaket sikres med låseanordning for å forhindre utilsiktet aktivering. 10. Utløsergrepet må kun aktiveres med hånden, det må aldri bindes fast eller fikseres på annen måte. 18

5 Sikkerhetsanvisninger og advarsler NO 11. Unngå skadelig påvirkning av høytrykksslanger i form av overkjøring, klemming, trekk, knuter/knekk, etc. samt kontakt med olje og skarpe eller varme gjenstander, da dette kan medføre sprengning av slangen. 12. Skoldningsfare! Avmonter aldri høytrykkslange eller tilgangsslange når maskinen er i drift. Slå først av maskinen, steng vannforsyningen og aktiver spylehåndtaket før høytrykkslangen eller tilgangsslangen avmonteres. 13. Unngå skadelig påvirkning av el. kabler i form av klemming og trekk samt kontakt med skarpe eller varme gjenstander. 14. Apparatet må anvendes i områder klassifisert som SONE 2. VIKTIG: OFFSHORE - Apparatet må ikke benyttes i eksplosjonsfarlige områder. (I henhold til EN-50014) 15. ADVARSEL! Høytrykksslanger, dyser og koblinger er viktige for sikkerheten ved bruk av maskinen. Bruk kun de av ALTO foreskrevne høytrykksslanger, dyser og koblinger. 16. Av sikkerhetsmessige grunner må det kun benyttes originale tilbehørs- og reservedeler. 17. Start aldri apparatet før maskinen, slanger og tilbehør er opptint. I motsatt fall kan maskinen bli skadet. 18. Maskinen må ikke tildekkes under drift. VIKTIG: Når anlegget har vært i drift og deretter er stanset kan det fortsatt være trykk i rør og høytrykksslanger. Vær derfor særlig oppmerksom på følgende: Høytrykksslangen må ikke framonteres apparatet, når maskinen er i drift. Stans maskinen, steng vannforsyningen og aktiver spylehåndtaket før høytrykkslangen eller tilgangsslangen avmonteres. Høytrykksslangen må ikke avmonteres fra et tappested før dette er forsvarlig lukket og høytrykksslangen er trykkavlastet. Før ethvert serviceinngrep i anlegget skal maskinen stanses, og systemet trykkavlastes ved å aktivere spylehåndtakets utløsergrep. 2.3 Sikkerhetsanordninger på maskinen Sikkerhetsventil Høytrykkspumpen er på trykksiden forsynt med en omløpsventil(sikkerhetsventil). Denne ventilen leder vannet tilbake til pumpens sugeside når spylehåndtaket lukkes eller en dyse blokkeres. Omløpsventilen er konstruert som en sikkerhetsfunksjon som sikrer at trykket aldri kan overstige arbeidstrykket med mer enn ca. 20 bar. Sikkerhetsventilen er innstilt og plombert av produsenten. DENNE INNSTILLINGEN MÅ IKKE ENDRES! Motorsikring El. motoren er utstyrt med en termokontakt som beskytter motoren mot overbelastning. Ved økt strømforbruk(feildrift) vil strømforsyningen til motoren automatisk avbrytes. 2.4 Generelt 1. Høytrykksvasking av asbestholdige materialer er forbudt, med mindre spesialutstyr brukes. 2. Personer påvirket av alkohol, narkotiske stoffer og medisin må ikke bruke maskinen. 3. Rør ikke støpsel og stikkontakt med våte hender. 4. ADVARSEL! Denne maskinen er konstruert for å benytte ALTO rengjøringsmidler. Bruk av andre rengjøringsmidler eller kjemikalier kan medføre drifts- og sikkerhetsmessige problemer. 5. Ved bruk av rengjøringsmidler skal de medfølgende instruksjoner følges nøye. 6. Bruk aldri vannet til annet enn rengjøring - det kan være tilsatt kjemikalier. 7. Maskinen må ikke brukes, hvis tilgangskabler eller viktige deler av utstyret er skadet. for eksempel sikkerhetsanordninger, høytrykksslanger, spylehåndtak, kabinett. 8. Det er brukerens ansvar å overholde alle nasjonale arbeidsmiljø og sikkerhetsregler for»arbeid med høytrykksvaskere«. 9. Den beste rengjøringseffekten oppnåes ved å tilpasse avstanden til den delen som skal rengjøres. Dermed unngåes også en eventuel beskadigelse. Gjem disse instruksjoner til senere bruk 19

6 3.0 Installasjon NO 3.1 Temperaturforhold Max 40 C Min 2 C Maskinen skal installeres i et frostfritt rom. Dette gjelder både pumpe og røranlegg med tappesteder. Ved utendørs tappesteder skal det være mulighet for å avsperre og tømme den del av rørstrengen som er utsatt for frost. Den maksimale temperaturen maskinen skal utsettes for er 40 C. 3.2 Avstandsforhold Min 400 mm Av hensyn til maskinens kjølesystem og tilgjengelighet for service, skal det være fri veggplass på begge sider av maskinen. På venstre side min. 15 cm og på høyre side min. 40 cm. Min 150 mm Den anbefalte monteringshøyde for maskinen er maks. 170 cm og min. 90 cm for maskinens overkant. Max 1700 mm Min 900 mm MERK: Spylehåndtaket kan anvendes i opptil 8 meters høyde over maskinen nivå. Hvis denne høyde overskrides vil maskinens automatiske start/stopp funksjon ikke fungere skikkelig. 3.3 Veggmontasje - underlagsforhold 1 Maskinen må kun monteres på en veggkonstruksjon som er bæredyktig og egnet for slik montasje. For eksempel betongvegg. Hvis veggbeslaget ikke monteres loddrett, kan oljenivået ikke avleses korrekt. Kompenser derfor for skjevheter ved opphenging av veggbeslaget slik at dette kommer i loddrett posisjon. Maskinens veggbeslag festes på veggen med de medfølgende skruer. Start med å feste veggbeslaget med en skrue i hull posisjon 1. Juster deretter veggbeslaget slik at det kommer i vannrett posisjon, marker og bor deretter de øvrige seks hull. Alle skruer må sikres godt feste i veggen, før maskinen henges opp på veggbeslaget. 20

7 Installasjon NO 3.4 Vanntilkobling Fleksibel slangeforbindelse. Maks. vanntrykk 10 bar. Maks. 60 C. Stengekran påkrevd. Rens vanntilgangsfilteret (2) månedlig. Vanntilførselen skal skje med en fleksibel slangeforbindelse til hurtigkoblingen på maskinens vanntilgang (2). Tilslutning kan foretas fra vannettet eller en intern varmtvannsbereder (maks. 60 C). Det skal monteres en stengekran på forsyningsnettet i umiddelbar nærhet av maskinen. Maskinen er forsynt med omløpsventil, og det kreves derfor ingen ekstra sikring mot tilbakeslag i vannettet. Hvis det er risiko for sand eller andre urenheter i tilgangsvannet, skal det i tillegg til maskinens interne filter monteres et ekstern filter. (For øvrige tilkoblingsdata se avsnitt 1.2 Tekniske data). 3.5 El. tilkobling Benytt kun godkjent el. installasjon med jordforbindelse. Maskinen tilsluttes godkjent installasjon. Kontroller spenning, sikring og kabler i henhold til avsnitt 2.1. Data på strømforbruk avleses på maskinens typeskilt. 3.6 Høytrykkskobling VIKTIG: Ved oppkobling til røranlegg skal det anvendes en fleksibel slangeforbindelse - best. nr fra maskinens avgang (pos. 6). Kontakt deres ALTO forhandler for nærmere informasjon. Maskinens avgang kan tilknyttes et røranlegg med faste tappesteder, eller så kan man benytte standard høytrykkslanger direkte på maskinens avgang, Det anbefales at evt. røranlegg installeres av ALTO autorisert servicepersonale. 3.7 Utluftning Drei bryter til stilling - I - Aktiver spylehåndtak/ åpne tappested. La vannet renne til luften er helt ute av pumpen (jevn vannstrøm). Ved nyinstallerte anlegg, eller dersom røranlegg eller pumpe av andre årsaker har vært tømt, luftes anlegget ved å starte pumpen og deretter la vannet renne skiftevis ved hvert enkelt tappested på røranlegget. Ved tilkobling av høytrykkslange direkte på maskinen luftes anlegger ved å starte pumpen og aktivere spylehåndtakets utløser uten at lansen er påkoblet. 21

8 4.0 Betjeningsveiledning NO 4.1 Tilkoblinger 1. Høytrykksslange - direkte på maskinen Maks. forlengerslange: 50m. Bruk kun ALTO høytrykksslange. Skoldningsfare! Avmonter aldri høytrykkslanger nå vanntemperaturen er over 50 C. Høytrykksslangen, som er påtrykt maks. arbeidstrykk og temperatur, kobles til maskinens avgangsnippel (1) med hurtigkoblingen (2). VIKTIG: Før avmontering av høytrykkslangen skal maskinen stanses og stengekran lukkes, hvoretter spylehåndtaket aktiveres for å trykkavlaste høytrykksslangen. 2. Høytrykksslange - tappested Maks. forlengerslange: 50m. Benytt kun ALTO høytrykksslange. 1 2 Skoldningsfare! Avmonter aldri høytrykkslanger nå vanntemperaturen er over 50 C. Ved røranlegg med faste tappesteder kobles høytrykksslangen, der det er påtrykt maks. arbeidstrykk og temperatur, til høytrykkshanens nippel (1) med lynkoblingen (2). Etter tilkobling dreies høytrykkshanens håndtak (3) til åpen posisjon. VIKTIG: Før avmontering av høytrykksslangen eller ved skift av tappested skal stoppekranen stenges omhyggelig og spylehåndtaket aktiveres for å trykkavlaste høytrykkslangen. 3. Spylehåndtak - tilbehør 8 9 Rengjør hannkoblingen for eventuelle urenheter hver gang lansen har vært avmontert. Trekk spylehåndtakets grå hurtigkoblingsgrep (8) frem. Stikk lansens stikknippel (9) inn i koblingen og slipp hurtigkoblingsgrepet. Trekk lansen eller annet tilbehør fremover for å sikre at det er korrekt montert før det brukes. Maks. reaksjonskraft på spylehåndtak og dyserør -»se avsnitt 1.2 Tekniske data«. 22

9 Betjeningsveiledning NO 4. Lansevalg 40CAS 40CAS I Typ Bar 90 Bar Bar 80 Bar Bar 70 Bar Bar 60 Bar Man kan benytte både doble-og enkle lanser til maskinen. Maskinen er optimert for å benytte lanser med 05 dyse, og det må ikke anvendes dyser med mindre dysediameter. Maskinens maks. trykk kan reduseres ved å bruke dyser med større dysediameter. Se skjema. 5. Rengjøringsmidler Hvis du ønsker å benytte rengjørings- eller desinfeksjonsmidler skal disse tilføres ved hjelp av en injektor. Sammen med injektoren kan det med fordel brukes et veggstativ som gir mulighet for plassering av 2 stk. lanser, 25 l. kanne samt 10m høytrykksslange. Under er det vist forskjellige typer tappesteder med injektorer. Tappested med løs injektor Monteres på høytrykkskranens hurtigkobling. Brukes når det ønskes tilsetning av lavtskummende rengjørings- eller desinfeksjonsmidler. Dosering 1-8%. Tappested med løs skuminjektor Monteres på høytrykkskranens hurtigkobling. Brukes sammen med skumlanse når det ønskes utlegging av høytskummende rengjørings- eller desinfeksjonsmidler. Dosering 1-5%. Tappested med rengjøringsvogn og skuminjektor Tilsluttes høytrykkskranens hurtigkobling. Anvendes som»tappested med løs skuminjektor«. Gir god mulighet for plassering av 4 lanser, 2 stk. 25 l. kanner samt 20 m høytrykksslange. 23

10 Betjeningsveiledning NO 4.2 Start Kontroller at oljen i oljenivå - indikatoren (4) står imellom MIN. og MAKS. merkene. Sørg for at kranen på vanntilgangen er åpen. MERK: Anlegget stanser automatisk dersom det ikke er vannforbruk. Etter en strømstans eller hvis motorens termokontakt har vært avbrutt, starter maskinen automatisk, når motoren er nedkjølt Kontroller olje Drei til stilling - I - Drei start/stopp knappen (3) til stilling I. Kontroller på manometeret (5), at det kommer trykk på anlegget når et spylehåndtak påmontert en lanse innstilt på høytrykk aktiveres. Hvis dette ikke skjer skal det foretas utlufting som beskrevet i avsnitt 3.7 Utlufting. MERK: Maskinen er utstyrt med automatisk start/stop. Når spylehåndtaket slippes avbrytes maskinen automatisk etter kort tid. Maskinen kan gjenstartes ved å aktivere spylehåndtaket. 4.3 Drift - automatisk start/stopp 11 Hold alltid lansen med begge hender! 10 Lås alltid spylehåndtaket når maskinen ikke er i bruk. Maskinen aktiveres automatisk når spylehåndtakets utløsergrep (10) aktiveres. Når spylehåndtaket slippes stopper maskinen automatisk. Når maskinen ikke er i bruk skal spylehåndtaket låses ved å dreie sikringsgrepet (11) til posisjon 0. 24

11 Betjeningsveiledning NO 4.4 Lanse, trykkregulering 12 Reduksjonsventil (12) dreies: Med uret (B): høytrykk. Mot uret (A): lavtrykk/tilsetting av rengjøringsmidler. Lansen er forsynt med 2 dyser en høytrykksdyse og en lavtrykksdyse. Høytrykksdrift Når reduksjonsventilen(12) er helt lukket (dreiet med uret - B) anvendes kun høytrykksdysen - høytrykksdrift. Lavtrykksdrift Når reduksjonsventilen er helt åpen(dreiet mot uret - A) anvendes begge dyserør - lavtrykksdrift/tilsetning av rengjøringsmidler. Trykket kan varieres med disse stillinger. 4.5 Stopp 3 Drei til stilling 0. Avmonter aldri høytrykksslangen når apparatet er i drift = stilling I Skoldningsfare! Avmonter aldri høytrykksslanger nå vanntemperaturen er over 50 C. Anlegget avbrytes ved å dreie start/stopp - knappen (3) til stilling 0. Heretter stenges vanntilførselen, og spylehåndtaket må aktiveres for å trykkavlaste rørsystemet/høytrykksslangen. 4.6 Frostsikring - oppstilling Max 40 C Min 2 C Anlegget skal oppstilles i et frostfritt rom. Dette gjelder både pumpe og røranlegg med tappesteder. Ved utendørs tappesteder skal det være mulighet for å avsperre og tømme den del av rørstrengen som er utsatt for frost. VIKTIG: Før bruk av slanger, lanser og annet tilbehør skal disse av sikkerhetsgrunner være opptint. 25

12 5.0 Anvendelsesområder og arbeidsmetoder NO 5.1 Anvendelsesområder De viktigste anvendelsesområdene for dette produktet er Landbruk Transportsektoren Bygge & anleggssektoren Lettere industri Service Rengjøring av maskiner, redskaper, staller, inventar og bygninger. Rengjøring av lastebiler, busser, biler m.v. Rengjøring av entreprenørmaskiner, materiale, bygninger m.v. Avfettingsoppgaver samt rengjøring av maskiner, emner og kjøretøy. Rengjøring av kjøretøyer, rengjøring i svømmehaller, institusjoner m.v. 5.2 Arbeidstrykk Høytrykksvaskeanlegget kan benyttes med høyt eller lavt trykk etter brukerens valg. Lavtrykk Høytrykk Mellomtrykk Brukes først og fremst under utlegging av rengjøringsmiddel samt ved avskylling. Brukes under selve rengjøringen. Brukes eksempelvis ved rensing av overflater, som ikke tåler en for kraftig vannstråle for eksempel på bløte overflater. 5.3 Rengjøringsmidler Anlegget leveres som standard uten kjemiinjektor. Hvis du ønsker å bruke anvende rengjøring- eller desinfeksjonsmidler, skal disse tilføres ved hjelp av en eksterninjektor(se avsnitt 4.1.4). Den mest effektive rengjøring oppnås ved anvendelse av rengjøringsmidler i forbindelse med høytrykksrengjøringen. ALTO tilbyr i tillegg en rekke produkter utviklet spesielt til høytrykksrengjøring, herunder til anvendelse innefor: Rengjøring av kjøretøy, maskiner, staller m.v Avfetting av emner Desinfeksjon Avkalkning Produktene er vannbaserte, fosfatfrie, og de benyttede tensider (overflateaktive stoffer) oppfyller dagens krav til biologisk nedbrytbarhet. Kontakt deres ALTO - forhandler for anvisning av det/de produkter som fyller ditt behov. Anvendelsesmetoden og doseringen av de enkelte produkter fremgår av produktetikettene eller databladet. Utlegging av lavtskummende rengjøringsmidler foretas med injektor og under lavt trykk. Skift til rensing under høytrykk foretaes ved å regulere fra»lavtrykk«til»høytrykk«på dobbelt lanse eller ved å montere høytrykkslanse. Ved skumrengjøring benyttes et spesielt skumutstyr. Sugeslangen på injektoren føres ned i skumrengjøringsmiddelet. Skumlansen monteres på spylehåndtaket, og skummet kan legges ut. Etter utleggingen åpnes bypass kranen på skuminjektoren og skumlansen erstattes med lanse, hvoretter rensing kan foretas. 26

13 Anvendelsesområder og arbeidsmetoder NO Generelle regler for rengjøringsmiddeltilsetning ALTO rengjøringsmiddelutstyr kan benyttes til alle desinfeksjons - og rengjøringsmidler, som etter leverandørens egne forskrifter er egnet til høytrykksrensing (ph-verdien skal ligge mellom 4-14.) Syre og lutemidler må ikke anvendes i konsentrert form. Leverandørens forskrifter og retningslinjer skal følges nøye, herunder også regler om bekyttelsesbekledning og avløpsbestemmelser. Rengjøringsmidler, som ikke nøye er foreskrevet til bruk ved høytrykksrensing, må kun anvendes etter forutgående tillatelse fra ALTO og evt. leverandøren. Ved å bruke ALTO rengjøringsmidler sikres det, at maskiner, tilbehør og rengjøringsmidler passer sammen, hvilket er forutsetningen for, at en rengjøringsoppgave kan løses optimalt. ALTO kan tilby et bredt sortiment av effektive midler til profesjonell rengjøring og desinfeksjon. Produktene er sammensatt av stoffer som på samme tid kombinerer effektivitet og miljøhensyn. 5.4 Arbeidsmetoder Din høytrykksvasker er utviklet for rengjøring etter den såkalte»2-trinns metode«: Dette krever dog at høytrykksvaskeren er utstyrt med en ekstern kjemi injektor. Trinn 1 Trinn 2 Utlegging av rengjøringsmiddel Høytrykksrensing I praksis fastlegges selve arbeidsprosessen i forhold til den konkrete oppgaven, men som utgangspunkt kan følgende arbeidsoppgave beskrives for en oppgave: Rengjøringsmiddelet legges på under lavtrykk. Doseringen fastlegges etter oppgaven, og innstillingen foretas på selve doseringsenheten. La middelet ligge angitt virketid. Rengjøringsmiddelet for lov til å virke på skitten/overflaten i kort tid - normalt få minutter - før rensingen. Høytrykksrensing. Den egentlige høytrykksrensingen gjennomføres. Evt. etterskylling. Gjennomføres for å sikre at all løs skitt fjernes fra overflaten. I forbindelse med arbeidsprosessen vil den mest optimale høytrykksrengjøring oppnås ved å følge disse tre gode råd. Råd nr.1 Ved bruk av rengjøringsmiddel utlegges dett normalt alltid på tørr overflate. Vaskes overflaten først med bare vann, kan overflaten ha tungt for å ta opp rengjøringsmiddelet, og resultatet er en redusert effekt av rengjøringsmiddelet. Råd nr.2 Ved utlegging av rengjøringsmiddel på store loddrette flater (f.eks sidene på en lastebil) utlegges rengjøringsmiddelet nedefra og opp. Herved unngås at rengjøringsmiddelet renner av overflaten via kanaler, og at det da oppstår mørke striper på overflaten i forbindelse med rengjøringen. Råd nr. 3 Under høytrykksrensingen bør det arbeides på en slik måte at høytrykksvannet ikke renner over den flate som ennå ikke er vasket. Herved sikres, at det er tilstrekkelig rengjøringsmiddel på overflaten, når høytrykksvannet treffer overflaten. 27

14 6.0 Vedlikehold NO Det gjelder for de mest utsatte komponenter, at et minimum av vedlikehold kan sikre en langvarig og problemfri drift. Det er derfor en god idé å gjøre følgende til vane: Før vanntilgangs - slangen og høytrykksslangen monteres, skylle hurtig -koblingene rene for støv og sand. Før lansen eller annet tilbehør monteres på spylehåndtaket, startes maskinen og hurtig -koblingen skylles ren for sand og støv. Maskinen skal oppbevares frostfritt. Hvis maskinen ved en feiltagelse er frosset må den ikke startes. Tin maskinen, slanger og tilbehør før start. START ALDRI EN FROSSET MASKIN. 6.1 Olje Hvis oljenivået i oljenivå indikatoren (4) faller til under minimum merket, bør det snarest mulig tilkalles en ALTO servicemontør. VERN NATUREN Spillolje skal fjernes på forskriftsmessig måte. 6.2 Vannfilter I vanntilkoblingen er det et filter, som skal hindre, at urenheter kommer inn i høytrykkspumpen. Avhengig av vannets renhet skal dette filter renses med jevne mellomrom. Filteret kan taes ut, når hurtigkoblingen (pos.2) er skrudd av. 6.3 Rensing av høytrykksdyse En tilstopping av dysen medfører for høyt pumpetrykk, og en rensing er umiddelbart påkrevd. 1. Stans maskinen og avmonter lansen. 2. Rens dysen med ALTO dyserensenål nr VIKTIG: Rensenålen må kun benyttes når lansen er framontert! 3. Skyll lansen baklengs igjennom med vann. 4. Dette gjentas dersom trykket fortsatt er for høyt. 6.4 Demontering Denne høytrykksvaskeren består av deler, som ved dumping i naturen kan være til skade for miljøet. Som forurensende deler kan vi nevne: Olje, malte/forsinket deler, plast/plastbeskyttede deler. Det er derfor viktig, at man følger de enkelte lands lover angående avskaffelse av forurensede og farlige materialer ved utskifting av reservedeler eller kassering av høytrykksvaskeren. Det anbefales, at man bringer de kasserte deler til søppelfyllinger eller gjenbruksstasjoner, som er statlig godkjent for avskaffelse av den slags materiale. 28

15 7.0 Feilsøk og feilretting NO Du har valgt den beste kvalitet og fortjener den beste service. For å unngå unødige ergrelser, bør du før du kontakter ALTO s serviceorganisasjon, forsikre deg om at følgende er i orden. Feil Utbedring Årsak Maskinen vil ikke starte Sikring ødelagt Skift sikring Strømforsyning avbrutt Koble til strømforsyning Termokontakter i motoren La motoren kjøle seg. Start maskinen og aktivert kontroller heretter at arbeidstrykker ikke er for høyt, samt at nettspenningen tilsvarer spesi fikasjonene. Sikringer ryker Installasjonen svarer ikke til Bytt til installasjon der min. svarer til maskimaskinens amper forbruk nens amper forbruk. Bytt sikring. Arbeidstrykk for høyt Dyse delvis tilstoppet Rens dysen (se avsnitt 6.3) Arbeidstrykk for lavt Høytrykkskran ved andre Steng alle høytrykkskraner som ikke er i bruk. tappesteder ikke stengt Reduksjonsventilen på Reduksjonsventilen dreies mot klokken (se lansen ikke innstilt på maks. avsnitt 4.4) trykk Arbeidstrykk ujevnt Vanntemperatur for høy Senk temperaturen på tilgangsvannet til maks. (maskinen slår) 60 C. Vannforsyningen for liten Avmonter tilgangsslangen og kontroller at vannmengden er minimum 1200 l/t. NB! unngå bruk av lange tynne slanger (min 3/4") Høytrykksslanger for lange Avmonter skjøteslanger og forsøk på ny. Skjøteslanger på maks. 50m. NB! unngå lange skjøteslanger med mange sammenkoblinger. Luft i anlegget Luft anlegget (se avsnitt 3.7) Vanntilgangsfilter tett Rens filteret (se avsnitt 6.2) Ikke arbeidstrykk Dyse tett Rens dysen(se avsnitt 6.3) Ikke tilgangsvann Kontroller at vanntilgangskranen er åpnet. Kontroller at vannforsyningen overholder kravene (se avsnitt 1.2) Kranen ved et av tappeste- Lukk alle de høytrykkskraner som ikke er i dene står åpen bruk. Skulle det forekomme andre driftsforstyrrelser enn de her omtalte, bes du kontakte nærmeste ALTO - service avdeling. Kundeservice: ALTO Norge A/S Tlf.: Bjørnerudveien 24 Fax.: Oslo 29

16 a (00.04) Printed in Denmark Copyright 2003 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.:

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK S FI P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Detaljer

C3V 03V/VA. Instruktionsbog... 2-19 Instruksjonsbok... 20-37 Instruktionsbok... 38-55 Käyttöohje... 56-73 DK N S

C3V 03V/VA. Instruktionsbog... 2-19 Instruksjonsbok... 20-37 Instruktionsbok... 38-55 Käyttöohje... 56-73 DK N S C3V 03V/VA 622 46-2003-09-08 Printed in Germany Copyright 2000 ALTO/Wap Bellenberg ALTO/Wap Bellenberg Wap Reinigungssysteme GmbH Guido-Oberdorfer-Str. 2-8 D-89287 Bellenberg Tel.: +49 (0) 730672-0 DK

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...6 4 Slik

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30 K 3 Høytrykksvaskeren K2 er utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. Den leveres med rotojet-dyse for fjerning av fastsittende skitt. Vannfilter beskytter inntakspumpen

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Stasjonære høytrykksvaskere

Stasjonære høytrykksvaskere Anlegget tåler frost, er bruker- og servicevennlig og kan plasseres på parkeringsområdet eller på gårdplasser og gir mulighet for enkel, effektiv og økonomisk bilvask - året rundt. er utstyrt med isolert

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK UNO BOOSTER http://no.yourpdfguides.com/dref/3470709

Din bruksanvisning NILFISK UNO BOOSTER http://no.yourpdfguides.com/dref/3470709 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/15 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 450 l/t, 150 bar, 10 m slange. 1 2 3 1 2 Innovativt stående design Enkel

Detaljer

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/13 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 500 l/t, 125 bar, 10 m slange. 1 Innovativt stående design 3 Kompakt

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en kjøkkenløsning, som både gir kokende og varmt vann. Quooker COMBI+ består

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC

UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC Instruktionsbog... 3-24 Instruksjonsbok... 25-46 Instruktionsbok... 47-68 Käyttöohje... 69-91 Innhold 1 Sikkerhetsanvisninger og advarsler...26 2 Beskrivelse 2.1 Bruk...28

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11)

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11) Pro METAL PUMP BUILT TOUGH P 150.2-10 X-TRA Maks pumpetrykk 150 bar 10 m stålarmert høytrykkslange Trykkregulering Integrert tralle Integrert slangetrommel Teleskop håndtak Integrert rengjøringsmiddeltank

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Mobile kaldtvannsvaskere POSEIDON 8

Mobile kaldtvannsvaskere POSEIDON 8 Mobile kaldtvannsvaskere 8 8 er en brukervennlig vasker - lett å klargjøre, rask å skifte tilbehør på og lett å manøvrere rundt med. Fås med to forskjellige ytelser og enten med pulverlakkert eller rustfri

Detaljer

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Vi er overbevist om at ALTO s nye høytrykksvasker lever opp til dine forventninger om rask og effektiv rengjøring. Du har nå en høytrykksvasker som vil lette

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung...

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... STC 2000 STC 3000 DK N S GB D Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... 37-47 6 4 3 1 2 14 5 7 15 9 8 10 16 12 11 17 19 18

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30 K 2 Compact Modellen K2 Compact er en kompakt men samtidig kraftig høytrykksvasker. Svært praktisk anvendelig og mobil. Utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. og rotojet-dyse

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaljer

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold 25.09.2012/RD/KMB Villavent sentralstøvsuger Modell V10 Montasje, bruk og vedlikehold 1 2 300 mm 610 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bilder...2 Viktige sikkerhetsregler...3 Generell informasjon...4 Elektrisk

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

KALDTVANN - WHY COMPROMISE Profesjonelle kaldtvannsvaskere

KALDTVANN - WHY COMPROMISE Profesjonelle kaldtvannsvaskere KALDTVANN - WHY COMPROMISE Profesjonelle kaldtvannsvaskere 2 COLD WATER Profesjonalitet, teknologi, pålitelighet Nilfisk-ALTO presenterer en hel generasjon med profesjonelle høytrykksvaskere klare til

Detaljer

poseidon 5, 6 og 7 Neste generasjons kaldtvannsvaskere

poseidon 5, 6 og 7 Neste generasjons kaldtvannsvaskere 5, 6 og 7 Neste generasjons kaldtvannsvaskere Slik skal en industriell høytrykksvasker se ut! De industrielle kaldtvannsvaskerene POSEIDON 5 PA, 6 FA og 7 FA er utviklet med tanke på de mest krevende rengjøringsoppavene,

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Installasjonsveiledning VAQ E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning VAQ E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning VAQ E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under kjøkkenvasken

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK CONTRACTOR http://no.yourpdfguides.com/dref/3470730

Din bruksanvisning NILFISK CONTRACTOR http://no.yourpdfguides.com/dref/3470730 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic Montasjeveiledning Vola HV1-electronic 1 TEKNISKE SPESIFIKASJONER L=12mm Trykkområde: 0,5-8 bar Maks. vanntemperatur: 70 C Flow: Strømforsyning: Etterløpstid: Innstilling av etterløpstid: Lav batterifunksjon:

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Den perfekte løsningen for profesjonelle brukere som stadig flytter på seg ATTIX 30 tilhører den nye og kompakte

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Installasjonsveiledning VAQ. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning VAQ. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning VAQ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker består av en liten vannbeholder under kjøkkenvasken, som er koblet til kaldtvannsrøret. Denne

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Monteringsveiledning til H-Air

Monteringsveiledning til H-Air Monteringsveiledning til H-Air Mekanisk samling av ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montering av ventilatorboks: Ventilatoren må kun sluttes til av en autorisert el-installatør. Ingen nettledninger

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer