40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57"

Transkript

1 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

2 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin er en høytrykksvasker, hvilket innebærer at den frembringer en vannstråle under høyt trykk, og uforskriftsmessig bruk kan medføre store skader. En fullstendig forståelse av innholdet i denne instruksjonsbok er derfor nødvendig for å unngå skader på egenperson, gjenstander og personer i omgivelsene, samt på selve maskinen. Innhold NO Betegnelser 1. Elkabel 2. Tilkobling av vann og vannfilter 3. Start-/stoppknapp 4. Oljekontroll 5. Manometer 6. Utgangstilslutning 7. Typeskilt 4 5 NO Modelloversikt 1.1 Typeskilt 1.2 Tekniske data 2.0 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger og advarsler 2.1 Når maskinen tas i bruk 2.2 Ved drift 2.3 Sikkerhetsanordninger på maskinen 2.4 Generelt 3.0 Installasjon 3.1 Temperaturforhold 3.2 Avstandsforhold 3.3 Veggmontasje - Underlagsforhold 3.4 Vanntilkobling 3.5 El. tilkobling 3.6 Høytrykkskobling 3.7 Utluftning 4.0 Betjeningsveiledning 4.1 Tilkoblinger 1. Høytrykksslange maskin 2. Høytrykksslange - tappested 3. Spylehåndtak tilbehør 4. Lansesvalg 5. Rengjøringsmidler 4.2 Start 4.3 Drift automatisk start/stop 4.4 Lanse, trykkregulering 4.5 Stopp 4.6 Frostsikring - oppstilling 5.0 Anvendelsesområder og arbeidsmetoder 5.1 Bruksområder 5.2 Arbeidstrykk 5.3 Rengjøringsmidler 5.4 Arbeidsmetoder 6.0 Vedlikehold 6.1 Olje 6.2 Vannfilter 6.3 Rensing av høytrykksdyse 6.4 Demontering 7.0 Feilsøk og feilretting ALTO s miljøpolitikk NO ALTO har gjort det til en naturlig del av sitt idégrunnlag å redusere påvirkningen av vårt miljø mest mulig. Dette gjøres i den kontinuerlige utviklingen i alle deler av virksomheten, slik at flest mulig av elementene belaster miljøet minst mulig.også dette produktet er preget av ALTO s holdning til vårt miljø. I produksjonen av denne høytrykksvaskeren er det benyttet den nyeste produksjonsteknikk innenfor renere teknologi. Forbruket av ikke nødvendig hjelpematerialer er derved minimert, og i den avsluttende produkttest benyttes testvannet om igjen. ALTO prøver etter beste evne å lage instruksjonsbøker til sine produkter på best mulig måte. Men vår erfaring sier oss at de alltid kan bli bedre. Hvis du har en kommentar eller har forslag til forbedringer, vil vi bli glade for ditt bidrag. Send dine kommentarer til: ALTO Danmark A/S,»Manual«, Industrikvarteret, DK 9560 Hadsund, Danmark. 16

3 1.0 Modelloversikt NO 1.1 Typeskilt Denne ALTO høytrykksvaskeren har modellbetegnelsen 40CAS og typebetegnelsen P640. Modellbetegnelsen fremgår av teksten på kabinettet samt av typeskiltet(pos.7), som er plassert på venstre side av maskinen. Typeskiltet inneholder følgende viktige opplysninger: 1. Modell 2. Type 3. Serienummer 4. Produksjonsår 5. Kapasitet, vannmengde 6. Maksimalt trykk, åpningstrykk for omløpsventilen 7. Arbeidstrykk 8. Maksimalt tilgangstrykk 9. Maksimal temp. for tilgangsvann 10. Motoreffekt 11. Nettfrekvens 12. Nettspenning 13. Antall faser MODEL TYPE SERIAL NO PRODUCTION YEAR CAPACITY MAX. PRESSURE WORKING PRESSURE INLET PRESSURE INLET TEMPERATURE Motorens strømforbruk 15. Omdreiningstall 16. COS ϕ 17. Isolasjons klassifisering 18. Tetthets klassifisering DK-9560 HADSUND TLF. (+45) POWER FREQUENCY VOLTAGE PHASE POWER CUNSUMPTION RPM COS ϕ INSULATION CL. MOISTURE RES. CL. MADE IN DENMARK 1.2 Tekniske data Modell 40CAS 40CAS I Pumpetrykk 1) bar Vannmengde, min./maks. trykk l/min 16,5/14,8 12,1/11,1 Flottørtank, volum liter 2 2 Vanntilkobling: Maks. trykk, tilgangsvann bar Min. trykk, tilgangsvann bar 1,0 1,0 Lanse: Dysetype, høytrykk/lavtrykk 05/30 05/30 Reaksjonskraft, maks N/kp 41/4,2 23/2,4 1) Ved 10 m (3/8") høytrykksslange og uten rørsystem Støynivå L pa målt i hht ISO (avstand 1m) (fullt trykk): 80dB(A). Denne maskin er fremstilt i overensstemmelse med Lavspenningsdirektivet 73/23/EØF og EMC-direktivet 89/336/EØF med etterfølgende endringer. Data oppgitt ved 3 bars tilgangstrykk, og ved 12 C varmt tilgangsvann. Rett til endringer forbeholdes. 17

4 2.0 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger og advarsler NO Før du begynner å anvende høytrykksvaskeren må du lese avsnittene 2.0 Bruksanvisning, 3.0 Installasjon samt 4.0 Betjeningsveiledning og følge alle anvisninger og veiledninger som her blir gitt for å sikre beskyttelse av bruker, omgivelser og maskiner. 2.1 Når maskinen tas i bruk Ved utpakkingen gjennomgås produktet nøye for å konstatere evt. mangler eller skader. Hvis sådanne konstateres, bes du rette henvendelsene til din ALTO forhandler. El. tilkobling Benytt kun el. installasjon som er utført av autoriset el. installatør og i hht. seneste utgave av IEC installasjonsbestemmelsene (Wiring Regulations). 1. Det anbefales at maskinen kobles til en strømkilde forsynt med et feilstrømsrelé (HFI), som avbryter strømforsyningen, hvis strømlekkasjen til jord overstiger 30mA i 30ms. 2. Maskinen må kun tilkobles el. installasjon med jording. 3. Feilaktig tilslutning av maskinen kan medføre livsfarlig elektrisk støt. 4. Er du i tvil om ovenstående, kontakt da en elektrikker for korrekt installasjon. El. kabel 5. El. kabelens isolasjon skal være helt feilfri og uten revner. 6. Er du i tvil, kontakt da en elektrikker eller nærmeste ALTO forhandler. Husk: Ved anvendelse av annen el. kabel skal jordledning etableres og sikres forbundet gjennom stikket til jordlederen i deres el. installasjon i hht. gjeldende forskrifter. 8. Benytt alltid samme type kabel som montert på maskinen. 9. Kontroller alle kabler før bruk. Skadede kabler må ikke benyttes. Kontroller spenning 10. Kontroller at spenningen som er angitt på typeskiltet tilsvarer spenningen i ditt el. nett. Strømforbruk, sikringsforhold 11. Kontroller strømforbruket angitt på typeskiltet og kontroller derettet korrekt for - sikring. 2.2 Ved drift Dette apparatet skaper et høyt trykk og kan derfor gi store skader! For deres egen og andres sikkerhet skal følgende regler alltid overholdes: 1. ADVARSEL! Rett aldri vannstrålen mot mennesker, dyr, el. installasjoner eller mot selve maskinen. 2. ADVARSEL! Forsøk aldri å rengjøre bekledning eller fottøy på deg selv eller andre personer. 3. Det anbefales å benytte beskyttelsesbriller under arbeidet. 4. Arbeid aldri med bare føtter eller sandaler. 5. Det anbefales, at brukeren og enhver, som oppholder seg i umiddelbar nærhet av rengjøringsplassen, beskytter seg mot løse partikler under arbeidet. 6. I hht. gjeldende regulativer skal personer under 18 år ikke betjene rengjøringsapparater, hvis arbeidstrykket overstiger 70 bar. (Gjelder for dette apparatet). 7. La kun instruerte personer betjene apparatet. 8. Spylehåndtak og lanse påvirkes av en tilbakeslagskraft når apparatet anvendes - hold derfor alltid lansen fast med begge hender. 9. Ved arbeidspauser stoppes maskinen, og utløsergrepet på spylehåndtaket sikres med låseanordning for å forhindre utilsiktet aktivering. 10. Utløsergrepet må kun aktiveres med hånden, det må aldri bindes fast eller fikseres på annen måte. 18

5 Sikkerhetsanvisninger og advarsler NO 11. Unngå skadelig påvirkning av høytrykksslanger i form av overkjøring, klemming, trekk, knuter/knekk, etc. samt kontakt med olje og skarpe eller varme gjenstander, da dette kan medføre sprengning av slangen. 12. Skoldningsfare! Avmonter aldri høytrykkslange eller tilgangsslange når maskinen er i drift. Slå først av maskinen, steng vannforsyningen og aktiver spylehåndtaket før høytrykkslangen eller tilgangsslangen avmonteres. 13. Unngå skadelig påvirkning av el. kabler i form av klemming og trekk samt kontakt med skarpe eller varme gjenstander. 14. Apparatet må anvendes i områder klassifisert som SONE 2. VIKTIG: OFFSHORE - Apparatet må ikke benyttes i eksplosjonsfarlige områder. (I henhold til EN-50014) 15. ADVARSEL! Høytrykksslanger, dyser og koblinger er viktige for sikkerheten ved bruk av maskinen. Bruk kun de av ALTO foreskrevne høytrykksslanger, dyser og koblinger. 16. Av sikkerhetsmessige grunner må det kun benyttes originale tilbehørs- og reservedeler. 17. Start aldri apparatet før maskinen, slanger og tilbehør er opptint. I motsatt fall kan maskinen bli skadet. 18. Maskinen må ikke tildekkes under drift. VIKTIG: Når anlegget har vært i drift og deretter er stanset kan det fortsatt være trykk i rør og høytrykksslanger. Vær derfor særlig oppmerksom på følgende: Høytrykksslangen må ikke framonteres apparatet, når maskinen er i drift. Stans maskinen, steng vannforsyningen og aktiver spylehåndtaket før høytrykkslangen eller tilgangsslangen avmonteres. Høytrykksslangen må ikke avmonteres fra et tappested før dette er forsvarlig lukket og høytrykksslangen er trykkavlastet. Før ethvert serviceinngrep i anlegget skal maskinen stanses, og systemet trykkavlastes ved å aktivere spylehåndtakets utløsergrep. 2.3 Sikkerhetsanordninger på maskinen Sikkerhetsventil Høytrykkspumpen er på trykksiden forsynt med en omløpsventil(sikkerhetsventil). Denne ventilen leder vannet tilbake til pumpens sugeside når spylehåndtaket lukkes eller en dyse blokkeres. Omløpsventilen er konstruert som en sikkerhetsfunksjon som sikrer at trykket aldri kan overstige arbeidstrykket med mer enn ca. 20 bar. Sikkerhetsventilen er innstilt og plombert av produsenten. DENNE INNSTILLINGEN MÅ IKKE ENDRES! Motorsikring El. motoren er utstyrt med en termokontakt som beskytter motoren mot overbelastning. Ved økt strømforbruk(feildrift) vil strømforsyningen til motoren automatisk avbrytes. 2.4 Generelt 1. Høytrykksvasking av asbestholdige materialer er forbudt, med mindre spesialutstyr brukes. 2. Personer påvirket av alkohol, narkotiske stoffer og medisin må ikke bruke maskinen. 3. Rør ikke støpsel og stikkontakt med våte hender. 4. ADVARSEL! Denne maskinen er konstruert for å benytte ALTO rengjøringsmidler. Bruk av andre rengjøringsmidler eller kjemikalier kan medføre drifts- og sikkerhetsmessige problemer. 5. Ved bruk av rengjøringsmidler skal de medfølgende instruksjoner følges nøye. 6. Bruk aldri vannet til annet enn rengjøring - det kan være tilsatt kjemikalier. 7. Maskinen må ikke brukes, hvis tilgangskabler eller viktige deler av utstyret er skadet. for eksempel sikkerhetsanordninger, høytrykksslanger, spylehåndtak, kabinett. 8. Det er brukerens ansvar å overholde alle nasjonale arbeidsmiljø og sikkerhetsregler for»arbeid med høytrykksvaskere«. 9. Den beste rengjøringseffekten oppnåes ved å tilpasse avstanden til den delen som skal rengjøres. Dermed unngåes også en eventuel beskadigelse. Gjem disse instruksjoner til senere bruk 19

6 3.0 Installasjon NO 3.1 Temperaturforhold Max 40 C Min 2 C Maskinen skal installeres i et frostfritt rom. Dette gjelder både pumpe og røranlegg med tappesteder. Ved utendørs tappesteder skal det være mulighet for å avsperre og tømme den del av rørstrengen som er utsatt for frost. Den maksimale temperaturen maskinen skal utsettes for er 40 C. 3.2 Avstandsforhold Min 400 mm Av hensyn til maskinens kjølesystem og tilgjengelighet for service, skal det være fri veggplass på begge sider av maskinen. På venstre side min. 15 cm og på høyre side min. 40 cm. Min 150 mm Den anbefalte monteringshøyde for maskinen er maks. 170 cm og min. 90 cm for maskinens overkant. Max 1700 mm Min 900 mm MERK: Spylehåndtaket kan anvendes i opptil 8 meters høyde over maskinen nivå. Hvis denne høyde overskrides vil maskinens automatiske start/stopp funksjon ikke fungere skikkelig. 3.3 Veggmontasje - underlagsforhold 1 Maskinen må kun monteres på en veggkonstruksjon som er bæredyktig og egnet for slik montasje. For eksempel betongvegg. Hvis veggbeslaget ikke monteres loddrett, kan oljenivået ikke avleses korrekt. Kompenser derfor for skjevheter ved opphenging av veggbeslaget slik at dette kommer i loddrett posisjon. Maskinens veggbeslag festes på veggen med de medfølgende skruer. Start med å feste veggbeslaget med en skrue i hull posisjon 1. Juster deretter veggbeslaget slik at det kommer i vannrett posisjon, marker og bor deretter de øvrige seks hull. Alle skruer må sikres godt feste i veggen, før maskinen henges opp på veggbeslaget. 20

7 Installasjon NO 3.4 Vanntilkobling Fleksibel slangeforbindelse. Maks. vanntrykk 10 bar. Maks. 60 C. Stengekran påkrevd. Rens vanntilgangsfilteret (2) månedlig. Vanntilførselen skal skje med en fleksibel slangeforbindelse til hurtigkoblingen på maskinens vanntilgang (2). Tilslutning kan foretas fra vannettet eller en intern varmtvannsbereder (maks. 60 C). Det skal monteres en stengekran på forsyningsnettet i umiddelbar nærhet av maskinen. Maskinen er forsynt med omløpsventil, og det kreves derfor ingen ekstra sikring mot tilbakeslag i vannettet. Hvis det er risiko for sand eller andre urenheter i tilgangsvannet, skal det i tillegg til maskinens interne filter monteres et ekstern filter. (For øvrige tilkoblingsdata se avsnitt 1.2 Tekniske data). 3.5 El. tilkobling Benytt kun godkjent el. installasjon med jordforbindelse. Maskinen tilsluttes godkjent installasjon. Kontroller spenning, sikring og kabler i henhold til avsnitt 2.1. Data på strømforbruk avleses på maskinens typeskilt. 3.6 Høytrykkskobling VIKTIG: Ved oppkobling til røranlegg skal det anvendes en fleksibel slangeforbindelse - best. nr fra maskinens avgang (pos. 6). Kontakt deres ALTO forhandler for nærmere informasjon. Maskinens avgang kan tilknyttes et røranlegg med faste tappesteder, eller så kan man benytte standard høytrykkslanger direkte på maskinens avgang, Det anbefales at evt. røranlegg installeres av ALTO autorisert servicepersonale. 3.7 Utluftning Drei bryter til stilling - I - Aktiver spylehåndtak/ åpne tappested. La vannet renne til luften er helt ute av pumpen (jevn vannstrøm). Ved nyinstallerte anlegg, eller dersom røranlegg eller pumpe av andre årsaker har vært tømt, luftes anlegget ved å starte pumpen og deretter la vannet renne skiftevis ved hvert enkelt tappested på røranlegget. Ved tilkobling av høytrykkslange direkte på maskinen luftes anlegger ved å starte pumpen og aktivere spylehåndtakets utløser uten at lansen er påkoblet. 21

8 4.0 Betjeningsveiledning NO 4.1 Tilkoblinger 1. Høytrykksslange - direkte på maskinen Maks. forlengerslange: 50m. Bruk kun ALTO høytrykksslange. Skoldningsfare! Avmonter aldri høytrykkslanger nå vanntemperaturen er over 50 C. Høytrykksslangen, som er påtrykt maks. arbeidstrykk og temperatur, kobles til maskinens avgangsnippel (1) med hurtigkoblingen (2). VIKTIG: Før avmontering av høytrykkslangen skal maskinen stanses og stengekran lukkes, hvoretter spylehåndtaket aktiveres for å trykkavlaste høytrykksslangen. 2. Høytrykksslange - tappested Maks. forlengerslange: 50m. Benytt kun ALTO høytrykksslange. 1 2 Skoldningsfare! Avmonter aldri høytrykkslanger nå vanntemperaturen er over 50 C. Ved røranlegg med faste tappesteder kobles høytrykksslangen, der det er påtrykt maks. arbeidstrykk og temperatur, til høytrykkshanens nippel (1) med lynkoblingen (2). Etter tilkobling dreies høytrykkshanens håndtak (3) til åpen posisjon. VIKTIG: Før avmontering av høytrykksslangen eller ved skift av tappested skal stoppekranen stenges omhyggelig og spylehåndtaket aktiveres for å trykkavlaste høytrykkslangen. 3. Spylehåndtak - tilbehør 8 9 Rengjør hannkoblingen for eventuelle urenheter hver gang lansen har vært avmontert. Trekk spylehåndtakets grå hurtigkoblingsgrep (8) frem. Stikk lansens stikknippel (9) inn i koblingen og slipp hurtigkoblingsgrepet. Trekk lansen eller annet tilbehør fremover for å sikre at det er korrekt montert før det brukes. Maks. reaksjonskraft på spylehåndtak og dyserør -»se avsnitt 1.2 Tekniske data«. 22

9 Betjeningsveiledning NO 4. Lansevalg 40CAS 40CAS I Typ Bar 90 Bar Bar 80 Bar Bar 70 Bar Bar 60 Bar Man kan benytte både doble-og enkle lanser til maskinen. Maskinen er optimert for å benytte lanser med 05 dyse, og det må ikke anvendes dyser med mindre dysediameter. Maskinens maks. trykk kan reduseres ved å bruke dyser med større dysediameter. Se skjema. 5. Rengjøringsmidler Hvis du ønsker å benytte rengjørings- eller desinfeksjonsmidler skal disse tilføres ved hjelp av en injektor. Sammen med injektoren kan det med fordel brukes et veggstativ som gir mulighet for plassering av 2 stk. lanser, 25 l. kanne samt 10m høytrykksslange. Under er det vist forskjellige typer tappesteder med injektorer. Tappested med løs injektor Monteres på høytrykkskranens hurtigkobling. Brukes når det ønskes tilsetning av lavtskummende rengjørings- eller desinfeksjonsmidler. Dosering 1-8%. Tappested med løs skuminjektor Monteres på høytrykkskranens hurtigkobling. Brukes sammen med skumlanse når det ønskes utlegging av høytskummende rengjørings- eller desinfeksjonsmidler. Dosering 1-5%. Tappested med rengjøringsvogn og skuminjektor Tilsluttes høytrykkskranens hurtigkobling. Anvendes som»tappested med løs skuminjektor«. Gir god mulighet for plassering av 4 lanser, 2 stk. 25 l. kanner samt 20 m høytrykksslange. 23

10 Betjeningsveiledning NO 4.2 Start Kontroller at oljen i oljenivå - indikatoren (4) står imellom MIN. og MAKS. merkene. Sørg for at kranen på vanntilgangen er åpen. MERK: Anlegget stanser automatisk dersom det ikke er vannforbruk. Etter en strømstans eller hvis motorens termokontakt har vært avbrutt, starter maskinen automatisk, når motoren er nedkjølt Kontroller olje Drei til stilling - I - Drei start/stopp knappen (3) til stilling I. Kontroller på manometeret (5), at det kommer trykk på anlegget når et spylehåndtak påmontert en lanse innstilt på høytrykk aktiveres. Hvis dette ikke skjer skal det foretas utlufting som beskrevet i avsnitt 3.7 Utlufting. MERK: Maskinen er utstyrt med automatisk start/stop. Når spylehåndtaket slippes avbrytes maskinen automatisk etter kort tid. Maskinen kan gjenstartes ved å aktivere spylehåndtaket. 4.3 Drift - automatisk start/stopp 11 Hold alltid lansen med begge hender! 10 Lås alltid spylehåndtaket når maskinen ikke er i bruk. Maskinen aktiveres automatisk når spylehåndtakets utløsergrep (10) aktiveres. Når spylehåndtaket slippes stopper maskinen automatisk. Når maskinen ikke er i bruk skal spylehåndtaket låses ved å dreie sikringsgrepet (11) til posisjon 0. 24

11 Betjeningsveiledning NO 4.4 Lanse, trykkregulering 12 Reduksjonsventil (12) dreies: Med uret (B): høytrykk. Mot uret (A): lavtrykk/tilsetting av rengjøringsmidler. Lansen er forsynt med 2 dyser en høytrykksdyse og en lavtrykksdyse. Høytrykksdrift Når reduksjonsventilen(12) er helt lukket (dreiet med uret - B) anvendes kun høytrykksdysen - høytrykksdrift. Lavtrykksdrift Når reduksjonsventilen er helt åpen(dreiet mot uret - A) anvendes begge dyserør - lavtrykksdrift/tilsetning av rengjøringsmidler. Trykket kan varieres med disse stillinger. 4.5 Stopp 3 Drei til stilling 0. Avmonter aldri høytrykksslangen når apparatet er i drift = stilling I Skoldningsfare! Avmonter aldri høytrykksslanger nå vanntemperaturen er over 50 C. Anlegget avbrytes ved å dreie start/stopp - knappen (3) til stilling 0. Heretter stenges vanntilførselen, og spylehåndtaket må aktiveres for å trykkavlaste rørsystemet/høytrykksslangen. 4.6 Frostsikring - oppstilling Max 40 C Min 2 C Anlegget skal oppstilles i et frostfritt rom. Dette gjelder både pumpe og røranlegg med tappesteder. Ved utendørs tappesteder skal det være mulighet for å avsperre og tømme den del av rørstrengen som er utsatt for frost. VIKTIG: Før bruk av slanger, lanser og annet tilbehør skal disse av sikkerhetsgrunner være opptint. 25

12 5.0 Anvendelsesområder og arbeidsmetoder NO 5.1 Anvendelsesområder De viktigste anvendelsesområdene for dette produktet er Landbruk Transportsektoren Bygge & anleggssektoren Lettere industri Service Rengjøring av maskiner, redskaper, staller, inventar og bygninger. Rengjøring av lastebiler, busser, biler m.v. Rengjøring av entreprenørmaskiner, materiale, bygninger m.v. Avfettingsoppgaver samt rengjøring av maskiner, emner og kjøretøy. Rengjøring av kjøretøyer, rengjøring i svømmehaller, institusjoner m.v. 5.2 Arbeidstrykk Høytrykksvaskeanlegget kan benyttes med høyt eller lavt trykk etter brukerens valg. Lavtrykk Høytrykk Mellomtrykk Brukes først og fremst under utlegging av rengjøringsmiddel samt ved avskylling. Brukes under selve rengjøringen. Brukes eksempelvis ved rensing av overflater, som ikke tåler en for kraftig vannstråle for eksempel på bløte overflater. 5.3 Rengjøringsmidler Anlegget leveres som standard uten kjemiinjektor. Hvis du ønsker å bruke anvende rengjøring- eller desinfeksjonsmidler, skal disse tilføres ved hjelp av en eksterninjektor(se avsnitt 4.1.4). Den mest effektive rengjøring oppnås ved anvendelse av rengjøringsmidler i forbindelse med høytrykksrengjøringen. ALTO tilbyr i tillegg en rekke produkter utviklet spesielt til høytrykksrengjøring, herunder til anvendelse innefor: Rengjøring av kjøretøy, maskiner, staller m.v Avfetting av emner Desinfeksjon Avkalkning Produktene er vannbaserte, fosfatfrie, og de benyttede tensider (overflateaktive stoffer) oppfyller dagens krav til biologisk nedbrytbarhet. Kontakt deres ALTO - forhandler for anvisning av det/de produkter som fyller ditt behov. Anvendelsesmetoden og doseringen av de enkelte produkter fremgår av produktetikettene eller databladet. Utlegging av lavtskummende rengjøringsmidler foretas med injektor og under lavt trykk. Skift til rensing under høytrykk foretaes ved å regulere fra»lavtrykk«til»høytrykk«på dobbelt lanse eller ved å montere høytrykkslanse. Ved skumrengjøring benyttes et spesielt skumutstyr. Sugeslangen på injektoren føres ned i skumrengjøringsmiddelet. Skumlansen monteres på spylehåndtaket, og skummet kan legges ut. Etter utleggingen åpnes bypass kranen på skuminjektoren og skumlansen erstattes med lanse, hvoretter rensing kan foretas. 26

13 Anvendelsesområder og arbeidsmetoder NO Generelle regler for rengjøringsmiddeltilsetning ALTO rengjøringsmiddelutstyr kan benyttes til alle desinfeksjons - og rengjøringsmidler, som etter leverandørens egne forskrifter er egnet til høytrykksrensing (ph-verdien skal ligge mellom 4-14.) Syre og lutemidler må ikke anvendes i konsentrert form. Leverandørens forskrifter og retningslinjer skal følges nøye, herunder også regler om bekyttelsesbekledning og avløpsbestemmelser. Rengjøringsmidler, som ikke nøye er foreskrevet til bruk ved høytrykksrensing, må kun anvendes etter forutgående tillatelse fra ALTO og evt. leverandøren. Ved å bruke ALTO rengjøringsmidler sikres det, at maskiner, tilbehør og rengjøringsmidler passer sammen, hvilket er forutsetningen for, at en rengjøringsoppgave kan løses optimalt. ALTO kan tilby et bredt sortiment av effektive midler til profesjonell rengjøring og desinfeksjon. Produktene er sammensatt av stoffer som på samme tid kombinerer effektivitet og miljøhensyn. 5.4 Arbeidsmetoder Din høytrykksvasker er utviklet for rengjøring etter den såkalte»2-trinns metode«: Dette krever dog at høytrykksvaskeren er utstyrt med en ekstern kjemi injektor. Trinn 1 Trinn 2 Utlegging av rengjøringsmiddel Høytrykksrensing I praksis fastlegges selve arbeidsprosessen i forhold til den konkrete oppgaven, men som utgangspunkt kan følgende arbeidsoppgave beskrives for en oppgave: Rengjøringsmiddelet legges på under lavtrykk. Doseringen fastlegges etter oppgaven, og innstillingen foretas på selve doseringsenheten. La middelet ligge angitt virketid. Rengjøringsmiddelet for lov til å virke på skitten/overflaten i kort tid - normalt få minutter - før rensingen. Høytrykksrensing. Den egentlige høytrykksrensingen gjennomføres. Evt. etterskylling. Gjennomføres for å sikre at all løs skitt fjernes fra overflaten. I forbindelse med arbeidsprosessen vil den mest optimale høytrykksrengjøring oppnås ved å følge disse tre gode råd. Råd nr.1 Ved bruk av rengjøringsmiddel utlegges dett normalt alltid på tørr overflate. Vaskes overflaten først med bare vann, kan overflaten ha tungt for å ta opp rengjøringsmiddelet, og resultatet er en redusert effekt av rengjøringsmiddelet. Råd nr.2 Ved utlegging av rengjøringsmiddel på store loddrette flater (f.eks sidene på en lastebil) utlegges rengjøringsmiddelet nedefra og opp. Herved unngås at rengjøringsmiddelet renner av overflaten via kanaler, og at det da oppstår mørke striper på overflaten i forbindelse med rengjøringen. Råd nr. 3 Under høytrykksrensingen bør det arbeides på en slik måte at høytrykksvannet ikke renner over den flate som ennå ikke er vasket. Herved sikres, at det er tilstrekkelig rengjøringsmiddel på overflaten, når høytrykksvannet treffer overflaten. 27

14 6.0 Vedlikehold NO Det gjelder for de mest utsatte komponenter, at et minimum av vedlikehold kan sikre en langvarig og problemfri drift. Det er derfor en god idé å gjøre følgende til vane: Før vanntilgangs - slangen og høytrykksslangen monteres, skylle hurtig -koblingene rene for støv og sand. Før lansen eller annet tilbehør monteres på spylehåndtaket, startes maskinen og hurtig -koblingen skylles ren for sand og støv. Maskinen skal oppbevares frostfritt. Hvis maskinen ved en feiltagelse er frosset må den ikke startes. Tin maskinen, slanger og tilbehør før start. START ALDRI EN FROSSET MASKIN. 6.1 Olje Hvis oljenivået i oljenivå indikatoren (4) faller til under minimum merket, bør det snarest mulig tilkalles en ALTO servicemontør. VERN NATUREN Spillolje skal fjernes på forskriftsmessig måte. 6.2 Vannfilter I vanntilkoblingen er det et filter, som skal hindre, at urenheter kommer inn i høytrykkspumpen. Avhengig av vannets renhet skal dette filter renses med jevne mellomrom. Filteret kan taes ut, når hurtigkoblingen (pos.2) er skrudd av. 6.3 Rensing av høytrykksdyse En tilstopping av dysen medfører for høyt pumpetrykk, og en rensing er umiddelbart påkrevd. 1. Stans maskinen og avmonter lansen. 2. Rens dysen med ALTO dyserensenål nr VIKTIG: Rensenålen må kun benyttes når lansen er framontert! 3. Skyll lansen baklengs igjennom med vann. 4. Dette gjentas dersom trykket fortsatt er for høyt. 6.4 Demontering Denne høytrykksvaskeren består av deler, som ved dumping i naturen kan være til skade for miljøet. Som forurensende deler kan vi nevne: Olje, malte/forsinket deler, plast/plastbeskyttede deler. Det er derfor viktig, at man følger de enkelte lands lover angående avskaffelse av forurensede og farlige materialer ved utskifting av reservedeler eller kassering av høytrykksvaskeren. Det anbefales, at man bringer de kasserte deler til søppelfyllinger eller gjenbruksstasjoner, som er statlig godkjent for avskaffelse av den slags materiale. 28

15 7.0 Feilsøk og feilretting NO Du har valgt den beste kvalitet og fortjener den beste service. For å unngå unødige ergrelser, bør du før du kontakter ALTO s serviceorganisasjon, forsikre deg om at følgende er i orden. Feil Utbedring Årsak Maskinen vil ikke starte Sikring ødelagt Skift sikring Strømforsyning avbrutt Koble til strømforsyning Termokontakter i motoren La motoren kjøle seg. Start maskinen og aktivert kontroller heretter at arbeidstrykker ikke er for høyt, samt at nettspenningen tilsvarer spesi fikasjonene. Sikringer ryker Installasjonen svarer ikke til Bytt til installasjon der min. svarer til maskimaskinens amper forbruk nens amper forbruk. Bytt sikring. Arbeidstrykk for høyt Dyse delvis tilstoppet Rens dysen (se avsnitt 6.3) Arbeidstrykk for lavt Høytrykkskran ved andre Steng alle høytrykkskraner som ikke er i bruk. tappesteder ikke stengt Reduksjonsventilen på Reduksjonsventilen dreies mot klokken (se lansen ikke innstilt på maks. avsnitt 4.4) trykk Arbeidstrykk ujevnt Vanntemperatur for høy Senk temperaturen på tilgangsvannet til maks. (maskinen slår) 60 C. Vannforsyningen for liten Avmonter tilgangsslangen og kontroller at vannmengden er minimum 1200 l/t. NB! unngå bruk av lange tynne slanger (min 3/4") Høytrykksslanger for lange Avmonter skjøteslanger og forsøk på ny. Skjøteslanger på maks. 50m. NB! unngå lange skjøteslanger med mange sammenkoblinger. Luft i anlegget Luft anlegget (se avsnitt 3.7) Vanntilgangsfilter tett Rens filteret (se avsnitt 6.2) Ikke arbeidstrykk Dyse tett Rens dysen(se avsnitt 6.3) Ikke tilgangsvann Kontroller at vanntilgangskranen er åpnet. Kontroller at vannforsyningen overholder kravene (se avsnitt 1.2) Kranen ved et av tappeste- Lukk alle de høytrykkskraner som ikke er i dene står åpen bruk. Skulle det forekomme andre driftsforstyrrelser enn de her omtalte, bes du kontakte nærmeste ALTO - service avdeling. Kundeservice: ALTO Norge A/S Tlf.: Bjørnerudveien 24 Fax.: Oslo 29

16 a (00.04) Printed in Denmark Copyright 2003 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.:

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

User manual - BioCompact / BioCompact II Models: 610, 410, 210/210, 310, 210

User manual - BioCompact / BioCompact II Models: 610, 410, 210/210, 310, 210 bioline User manual - BioCompact / BioCompact II Models: 610, 410, 210/210, 310, 210 Original User manual Item nr. 765041505 Revision nr. 10_02_12 English Innholdsfortegnelse bioline Installation...............................

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 04106051 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem til lykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og produsert for å sikre Dem størst mulig glede under bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 5 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA 0/0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap RGE 4000 Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer