COMPACT BOOSTER. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMPACT BOOSTER. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje..."

Transkript

1 COMPACT BOOSTER DA NO SV FI Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

2 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin er en høytrykksvasker, hvilket innebærer at den frembringer en vannstråle under høyt trykk, og uforskriftsmessig bruk kan medføre store skader. En fullstendig forståelse av innholdet i denne instruksjonsbok er derfor nødvendig for å unngå skader på egenperson, gjenstander og personer i omgivelsene, samt på selve maskinen. Innhold NO Betegnelser 1. Elkabel 2. Tilkobling av vann og vannfi lter 3. Start-/stoppknapp 4. Oljekontroll 5. Manometer 6. Utgangstilslutning 7. Typeskilt NO Modelloversikt Typeskilt Tekniske data Bruksanvisning...19 Sikkerhetsanvisninger og advarsler 2.1 Når maskinen tas i bruk Ved drift Sikkerhetsanordninger på maskinen Generelt Installasjon Temperaturforhold Avstandsforhold Veggmontasje - Underlagsforhold Vanntilkobling El. tilkobling Høytrykkskobling Utluftning Betjeningsveiledning Tilkoblinger Høytrykksslange - maskin Høytrykksslange - tappested Spylehåndtak - tilbehør Lansesvalg Rengjøringsmidler Start Drift - automatisk start/stop Lanse, trykkregulering Stopp Frostsikring - oppstilling Anvendelsesområder og arbeidsmetoder Bruksområder Arbeidstrykk Rengjøringsmidler Arbeidsmetoder Vedlikehold Olje Vannfi lter Rensing av høytrykksdyse Demontering Feilsøk og feilretting COMPACT BOOSTER Nilfisk-ALTO s miljøpolitikk Nilfi sk-alto har gjort det til en naturlig del av sitt idégrunnlag å redusere påvirkningen av vårt miljø mest mulig. Dette gjøres i den kontinuerlige utviklingen i alle deler av virksomheten, slik at fl est mulig av elementene belaster miljøet minst mulig. Også dette produktet er preget av Nilfi sk-alto s holdning til vårt miljø. I produksjonen av denne høytrykksvaskeren er det benyttet den nyeste produksjonsteknikk innenfor renere teknologi. Forbruket av ikke nødvendig hjelpematerialer er derved minimert, og i den avsluttende produkttest benyttes testvannet om igjen. Nilfisk-ALTO prøver etter beste evne å lage instruksjonsbøker til sine produkter på best mulig måte. Men vår erfaring sier oss at de alltid kan bli bedre. Hvis du har en kommentar eller har forslag til forbedringer, vil vi bli glade for ditt bidrag. Send dine kommentarer til: Nilfi sk-alto, Division of Nilfi sk-advance A/S,»Manual«, Industrivej 1, DK 9560 Hadsund, Danmark

3 1.0 Modelloversikt NO 1.1 Typeskilt Denne Nilfi sk-alto høytrykksvaskeren har modellbetegnelsen COMPACT BOOSTER. Modellbetegnelsen fremgår av teksten på kabinettet samt av typeskiltet(pos.7), som er plassert på venstre side av maskinen. Typeskiltet inneholder følgende viktige opplysninger: 1. Modell 2. Nilfi sk-nilfi sk-alto nummer 3. Dyse 4. Serienummer/produksjonsuke/-år 5. Pumpetrykk 6. Maksimalt trykk, åpningstrykk for om løps - ven tilen 7. Kapasitet, vannmengde 8. Nettspenning 9. Godkendelse 10. Maksimal temp. for tilgangsvann 1.2 Tekniske data Modell COMPACT BOOSTER COMPACT BOOSTER I Pumpetrykk 1) bar Vannmengde, min./maks. trykk l/min 16,5/14,8 12,1/11,1 Flottørtank, volum liter 3 3 Vanntilkobling: Maks. trykk, inngangsvann bar Min. trykk, inngangsvann bar 1,0 1,0 Maks. temp. inngangsvann C 55 (60, se avsnitt 3.4) 55 (60, se avsnitt 3.4) Lanse: Dysetype, høytrykk/lavtrykk 05/30 05/30 Reaksjonskraft, maks N/kp 41/4,2 23/2,4 Rørledning, max. lengde m Ø12 x 1,5 - max. 30 Ø12 x 1,5 - max. 50 m Ø15 x 1,5 - max. 100 Ø15 x 1,5 - max. 150 Ved anvendelse av maks. rørlengder, kan det bare brukes en høytrykkslange på 10 m. 1) Ved 10 m (3/8") høytrykksslange. Støynivå L pa målt i hht ISO (avstand 1m) (fullt trykk): 77 db(a). Denne maskin er fremstilt i overensstemmelse med Lavspenningsdirektivet 73/23/EEC og EMC-direktivet 89/336/EEC med etterfølgende endringer. Data oppgitt ved 3 bars tilgangstrykk, og ved 12 C varmt tilgangsvann. Rett til endringer forbeholdes. 18

4 2.0 Bruksanvisning Sik ker hetsan vis nin ger og advarsler NO Før du begynner å anvende høytrykksvaskeren må du lese avsnittene 2.0 Bruksanvisning, 3.0 Installasjon samt 4.0 Betjeningsveiledning og følge alle anvisninger og veiledninger som her blir gitt for å sikre beskyttelse av bruker, omgivelser og maskiner. 2.1 Når maskinen tas i bruk Ved utpakkingen gjennomgås produktet nøye for å konstatere evt. mangler eller skader. Hvis sådanne konstateres, bes du rette henvendelsene til din Nilfi sk-alto forhandler. El. tilkobling Benytt kun el. installasjon som er utført av autoriset el. installatør og i hht. seneste utgave av IEC installasjonsbestemmelsene (Wiring Regulations). Det anbefales at maskinen kobles til en strømkilde forsynt med et feilstrømsrelé (HFI), som avbryter strøm for sy nin gen, hvis strømlekkasjen til jord overstiger 30mA i 30ms. Maskinen må kun tilkobles el. installasjon med jording. Feilaktig tilslutning av maskinen kan medføre livsfarlig elektrisk støt. Er du i tvil om ovenstående, kontakt da en elektrikker for korrekt installasjon. El. kabel El. kabelens isolasjon skal være helt feilfri og uten revner. Er du i tvil, kontakt da en elektrikker eller nærmeste Nilfi sk-alto forhandler. Husk: Ved anvendelse av annen el. kabel skal jordledning etableres og sikres forbundet gjennom stikket til jordlederen i deres el. installasjon i hht. gjeldende forskrifter. Benytt alltid samme type kabel som montert på maskinen. Kontroller alle kabler før bruk. Skadede kabler må ikke benyttes. Tilgangskabelen må bare skiftes av autorisert montør. Kontroller spenning Kontroller at spenningen som er angitt på typeskiltet tilsvarer spenningen i ditt el. nett. Strømforbruk, sikringsforhold Kontroller strømforbruket angitt på typeskiltet og kontroller derettet korrekt for - sikring. 2.2 Ved drift Dette apparatet skaper et høyt trykk og kan derfor gi store skader! For deres egen og andres sikkerhet skal følgende regler alltid overholdes: ADVARSEL! Rett aldri vannstrålen mot mennesker, dyr, el. installasjoner eller mot selve mask in en. ADVARSEL! Forsøk aldri å rengjøre bekledning eller fottøy på deg selv eller andre personer. Det anbefales å benytte beskyttelsesbriller under arbeidet. Arbeid aldri med bare føtter eller sandaler. Det anbefales, at brukeren og enhver, som oppholder seg i umiddelbar nærhet av rengjøring splas sen, beskytter seg mot løse partikler under arbeidet. I hht. gjeldende regulativer skal personer under 18 år ikke betjene rengjøringsapparater, hvis arbeids-trykket overstiger 70 bar. (Gjelder for dette apparatet). La kun instruerte personer betjene apparatet. Spylehåndtak og lanse påvirkes av en tilbakeslagskraft når apparatet anvendes - hold derfor alltid lansen fast med begge hender. Ved arbeidspauser stoppes maskinen, og utløsergrepet på spylehåndtaket sikres med låseanordning for å forhindre utilsiktet aktivering. Utløsergrepet må kun aktiveres med hånden, det må aldri bindes fast eller fi kseres på annen måte. 19

5 Sikkerhetsanvisninger og advarsler NO Unngå skadelig påvirkning av høytrykksslanger i form av overkjøring, klemming, trekk, knuter/knekk, etc. samt kontakt med olje og skarpe eller varme gjenstander, da dette kan medføre sprengning av slan gen. Skoldningsfare! Avmonter aldri høytrykkslange eller tilgangsslange når maskinen er i drift. Slå først av maskinen, steng vannforsyningen og aktiver spylehåndtaket før høytrykkslangen eller tilgangsslangen avmonteres. Unngå skadelig påvirkning av el. kabler i form av klemming og trekk samt kontakt med skarpe eller varme gjenstander. Apparatet må anvendes i områder klassifi sert som SONE VIKTIG: OFFSHORE - Apparatet må ikke benyttes i eksplosjonsfarlige områder. (I henhold til EN-50014) ADVARSEL! Høytrykksslanger, dyser og koblinger er viktige for sikkerheten ved bruk av maskinen. Bruk kun de av Nilfi sk-alto foreskrevne høytrykksslanger, dyser og koblinger. Av sikkerhetsmessige grunner må det kun benyttes originale tilbehørs- og reservedeler. Start aldri apparatet før maskinen, slanger og tilbehør er opptint. I motsatt fall kan maskinen bli ska det. Maskinen må ikke tildekkes under drift. VIKTIG: Når anlegget har vært i drift og deretter er stanset kan det fortsatt være trykk i rør og høytrykksslanger. Vær derfor særlig oppmerksom på følgende: Høytrykksslangen må ikke framonteres apparatet, når maskinen er i drift. Stans maskinen, steng van n- for sy nin gen og aktiver spylehåndtaket før høytrykkslangen eller tilgangsslangen avmonteres. Høytrykksslangen må ikke avmonteres fra et tappested før dette er forsvarlig lukket og høytrykksslangen er trykkavlastet. Før ethvert serviceinngrep i anlegget skal maskinen stanses, og systemet trykkavlastes ved å aktivere spylehåndtakets utløsergrep. 2.3 Sikkerhetsanordninger på maskinen Sikkerhetsventil Høytrykkspumpen er på trykksiden forsynt med en omløpsventil(sikkerhetsventil). Denne ventilen leder vannet tilbake til pumpens sugeside når spylehåndtaket lukkes eller en dyse blokkeres. Sikkerhetsventilen er innstilt og plombert av produsenten. DENNE INNSTILLINGEN MÅ IKKE ENDRES! Motorsikring El. motoren er utstyrt med en termokontakt som beskytter motoren mot overbelastning. Ved økt strømforbruk (feildrift) vil strømforsyningen til motoren automatisk avbrytes. 2.4 Generelt Høytrykksvasking av asbestholdige materialer er forbudt, med mindre spesialutstyr brukes. Personer påvirket av alkohol, narkotiske stoffer og medisin må ikke bruke maskinen. Rør ikke støpsel og stikkontakt med våte hender. ADVARSEL! Denne maskinen er konstruert for å benytte Nilfi sk-alto rengjøringsmidler. Bruk av andre rengjøringsmi dler eller kjemikalier kan medføre drifts- og sikkerhetsmessige problemer. Ved bruk av rengjøringsmidler skal de medfølgende instruksjoner følges nøye. Bruk aldri vannet til annet enn rengjøring - det kan være tilsatt kjemikalier. Maskinen må ikke brukes, hvis tilgangskabler eller viktige deler av utstyret er skadet. for eksempel sikker het sa nor d nin ger, høytrykksslanger, spylehåndtak, kabinett. Det er brukerens ansvar å overholde alle nasjonale arbeidsmiljø og sikkerhetsregler for»arbeid med høytrykks vaskere«. Den beste rengjøringseffekten oppnåes ved å tilpasse avstanden til den delen som skal rengjøres. Dermed unngåes også en eventuel beskadigelse. Gjem disse instruksjoner til senere bruk

6 Installasjon NO 3.1 Temperaturforhold Max 40 C Min 2 C Maskinen skal installeres i et frostfritt rom. Dette gjelder både pumpe og røranlegg med tappesteder. Ved utendørs tappesteder skal det være mulighet for å avsperre og tømme den del av rørstrengen som er utsatt for frost. Den maksimale temperaturen maskinen skal utsettes for er 40 C. 3.2 Avstandsforhold Min 150 mm Av hensyn til maskinens kjølesystem og tilgjengelighet for service, skal det være fri veggplass på begge sider av maskinen. På venstre side min. 150 mm og på høyre side min. 400 mm. Min 400 mm Den anbefalte monteringshøyde for maskinen er maks mm og min. 900 mm for maskinens overkant. Max 1700 mm Min 900 mm 3.3 Veggmontasje - un der lags for hold Maskinen må kun monteres på en veggkonstruksjon som er bæredyktig og egnet for slik montasje. For eksempel betongvegg. Hvis maskinen ikke monte res loddrett, kan oljenivået ikke avleses korrekt. Kompenser derfor for skjevheter ved opphenging av maskinen slik at dette kommer i loddrett posisjon. Maskinen fastmonteres på veggen med de skruer og plugger som følger med. Monter pluggene i veggen etter skisse. Monter deretter maskinen (avmonter evt. motor/pumpe) på veggen. Maskinen kan heretter justeres, slik at den henger i water. 21

7 Installasjon NO 3.4 Vanntilkobling Fleksibel slangeforbindelse. Maks. vanntrykk 10 bar. Maks. 55 C. 2 Stengekran påkrevd. Rens vanntilgangsfi lteret (2) månedlig. Vanntilførselen skal skje med en fl eksibel slangeforbindelse til hurtigkoblingen på maskinens vanntilgang (2). Tilslutning kan foretas fra vannettet eller en intern vannsbereder. Det skal mon teres en stengekran på forsyningsnettet i umiddelbar nærhet av maskinen. Maskinen er forsynt med omløpsventil, og det kreves derfor ingen ekstra sikring mot tilbakeslag i vannettet. Hvis det er risiko for sand eller andre urenheter i tilgangsvannet, skal det i tillegg til maskinens interne fi lter monteres et ekstern fi lter (50 micron). (For øvrige tilkoblingsdata se avsnitt 1.2 Tekniske data). Ved montasje av by-pass slange kan inngangstemperaturen heves til 60 C. Dette må bare gjøres, hvis det er separat drikkevannsforsyning. Montering av by-pass slange: 1. Avmonter vanntanken og slange for pumpe. 2. Monter by-pass slange mellom fi lterhus og pumpe. 3.5 El. tilkobling Benytt kun godkjent el. installasjon med jordforbindelse. Maskinen tilsluttes godkjent installasjon. Kontroller spenning, sikring og kabler i henhold til avsnitt 2.1. Data på strømforbruk avleses på maskinens typeskilt. 3.6 Høytrykkskobling VIKTIG: Ved oppkobling til røranlegg skal det anvendes en fl eksibel slangeforbindelse - best. nr fra maskinens avgang (pos. 6). Kontakt deres Nilfi sk-alto forhandler for nærmere informasjon. Maskinens avgang kan tilknyttes et røranlegg med faste tappesteder, eller så kan man benytte standard høytrykkslanger direkte på maskinens avgang, Det anbefales at evt. røranlegg installeres av Nilfi sk-alto autorisert servicepersonale. 22

8 Installasjon NO 3.7 Utluftning 0 1 Drei bryter til stilling - I - Aktiver spylehåndtak/ åpne tappested. La vannet renne til luften er helt ute av pumpen (jevn vannstrøm). Ved nyinstallerte anlegg, eller dersom røranlegg eller pumpe av andre årsaker har vært tømt, luftes anlegget ved å starte pumpen og deretter la vannet renne skiftevis ved hvert enkelt tappested på røranlegget. Ved til kobling av høytrykkslange direkte på maskinen luftes anlegger ved å starte pumpen og aktivere spylehånd takets utløser uten at lansen er påkoblet. 23

9 4.0 Be tje nings vei l ed ning NO 4.1 Tilkoblinger 1. Høytrykksslange - di rek te på maskinen Maks. forlengerslange: 30m. Bruk kun Nilfi sk-alto høytrykks slange. 1 2 Skoldningsfare! Avmonter aldri høytrykkslanger nå vanntemperaturen er over 50 C. Høytrykksslangen, som er påtrykt maks. arbeidstrykk og temperatur, kobles til maskinens avgangsnippel (1) med hurtigkoblingen (2). VIKTIG: Før avmontering av høytrykkslangen skal maskinen stanses og stengekran lukkes, hvoretter spylehåndtaket aktiveres for å trykkavlaste høytrykksslangen. 2. Høytrykksslange - tap pe sted 1 Benytt kun Nilfi sk-alto høy tryk ks slan ge. 2 Skoldningsfare! Avmonter aldri høytrykkslanger nå vanntem pe ra tu ren er over 50 C. Ved røranlegg med faste tappesteder kobles høytrykksslangen, der det er påtrykt maks. arbeidstrykk og temperatur, til høytrykkshanens nippel (1) med lynkoblingen (2). Etter tilkobling dreies høytrykkshanens håndtak (3) til åpen posisjon. VIKTIG: Før avmontering av høytrykksslangen eller ved skift av tappested skal stoppekranen stenges omhyggelig og spylehåndtaket aktiveres for å trykkavlaste høytrykkslangen. Rørledning, max. lengde COMPACT BOOSTER COMPACT BOOSTER I Ø12 x 1,5 - max. 30 m Ø15 x 1,5 - max. 100 m Ø12 x 1,5 - max. 50 m Ø15 x 1,5 - max. 150 m Ved anvendelse av maks. rørlengder, kan det bare brukes en høytrykkslange på 10 m. 24

10 Betjeningsveiledning NO 3. Spylehåndtak - tilbehør 8 9 Rengjør hannkoblingen for eventuelle urenhe ter hver gang lansen har vært avmontert. Trekk spylehåndtakets grå hurtigkoblingsgrep (8) frem. Stikk lansens stikknippel (9) inn i koblingen og slipp hurtigkoblingsgrepet. Trekk lansen eller annet tilbehør fremover for å sikre at det er korrekt montert før det brukes. Maks. reaksjonskraft på spylehåndtak og dyserør -»se avsnitt 1.2 Tekniske data«. 4. Lansevalg Type COMPACT COMPACT BOOSTER BOOSTER I bar bar 95 bar bar 85 bar bar 75 bar bar 65 bar Man kan benytte både doble-og enkle lanser til maskinen. Maskinen er optimert for å benytte lanser med 05 dyse. Maskinens maks. trykk kan redu seres ved å bruke dyser med større dysediameter. Se skjema. 5. Rengjøringsmidler Hvis du ønsker å benytte rengjørings- eller desinfeksjonsmidler skal disse tilføres ved hjelp av en injektor. Sammen med injektoren kan det med fordel brukes et veggstativ som gir mulighet for plassering av 2 stk. lanser, 25 l. kanne samt 10m høytrykksslange. Under er det vist forskjellige typer tappesteder med injektorer. Tappested med løs injektor Monteres på høytrykkskranens hurtigkobling. Brukes når det ønskes tilsetning av lavtskummende rengjørings- eller desinfeksjonsmidler. Dosering 1-8%. Tappested med løs skuminjektor Monteres på høytrykkskranens hurtigkobling. Brukes sammen med skumlanse når det ønskes utlegging av høytskummende rengjørings- eller desinfeksjonsmidler. Dosering 1-5%. 25

11 0 1 Betjeningsveiledning NO Tappested med ren gjø rings vogn og skuminjektor Tilsluttes høytrykkskranens hurtigkobling. Anvendes som»tappested med løs skuminjektor«. Gir god mulighet for plassering av 4 lanser, 2 stk. 25 l. kanner samt 20 m høytrykksslange. 4.2 Start Kontroller at oljen i oljenivå - indikatoren (4) står imellom MIN. og MAKS. merkene. Sørg for at kranen på vanntilgangen er åpen. MERK: Anlegget stanser automatisk dersom det ikke er vannforbruk. Etter en strømstans eller hvis motorens termokontakt har vært avbrutt, starter maskinen automatisk, når motoren er nedkjølt COMPACT BOOSTER Kontroller olje Drei til stilling - I - Drei start/stopp knappen (3) til stilling I. Kontroller på manometeret (5), at det kommer trykk på anlegget når et spylehåndtak påmontert en lanse innstilt på høytrykk aktiveres. Hvis dette ikke skjer skal det foretas utlufting som beskrevet i avsnitt 3.7 Utlufting. MERK: Maskinen er utstyrt med automatisk start/stop. Når spylehåndtaket slippes avbrytes maskinen automatisk etter kort tid. Maskinen kan gjenstartes ved å aktivere spylehåndtaket. 4.3 Drift - automatisk start/stopp 11 Hold alltid lansen med begge hender! 10 Lås alltid spylehåndtaket når maskinen ikke er i bruk. Maskinen aktiveres automatisk når spylehåndtakets utløsergrep (10) aktiveres. Når spylehåndtaket slippes stopper maskinen automatisk. Når maskinen ikke er i bruk skal spylehåndtaket låses ved å dreie sikringsgrepet (11) til posisjon 0. 26

12 0 1 Betjeningsveiledning NO 4.4 Lanse, trykkregulering 12 Reduksjonsventil (12) dreies: Med uret (B): høytrykk. Mot uret (A): lavtrykk/tilsetting av ren gjø - rings mid ler. Lansen er forsynt med 2 dyser en høytrykksdyse og en lavtrykksdyse. Høytrykksdrift Når reduksjonsventilen(12) er helt lukket (dreiet med uret - B) anvendes kun høytrykksdysen - høytrykksdrift. Lavtrykksdrift Når reduksjonsventilen er helt åpen(dreiet mot uret - A) anvendes begge dyserør - lavtrykksdrift/tilsetning av rengjøringsmidler. Trykket kan varieres med disse stillinger. 4.5 Stopp Drei til stilling 0. Avmonter aldri høytrykksslangen når appa ra tet er i drift = stilling I COMPACT BOOSTER Skoldningsfare! Avmonter aldri høytrykksslanger nå vanntem pe ra tu ren er over 50 C. Anlegget avbrytes ved å dreie start/stopp - knappen (3) til stilling 0. Heretter stenges vanntilførselen, og spylehåndtaket må aktiveres for å trykkavlaste rørsystemet/høytrykksslangen. 4.6 Frostsikring - oppstilling Max 40 C Min 2 C Anlegget skal oppstilles i et frostfritt rom. Dette gjelder både pumpe og røranlegg med tappesteder. Ved utendørs tappesteder skal det være mulighet for å avsperre og tømme den del av rørstrengen som er utsatt for frost. VIKTIG: Før bruk av slanger, lanser og annet tilbehør skal disse av sikkerhetsgrunner være opptint. 27

13 5.0 Anvendelsesområder og arbeidsmetoder NO 5.1 Anvendelsesområder De viktigste anvendelsesområdene for dette produktet er: Landbruk Rengjøring av maskiner, redskaper, staller, inventar og bygninger. Transportsektoren Rengjøring av lastebiler, busser, biler m.v. Bygge & anleggssektoren Rengjøring av entreprenørmaskiner, materiale, bygninger m.v. Lettere industri Avfettingsoppgaver samt rengjøring av maskiner, emner og kjøretøy. Service Rengjøring av kjøretøyer, rengjøring i svømmehaller, institusjoner m.v. 5.2 Arbeidstrykk Høytrykksvaskeanlegget kan benyttes med høyt eller lavt trykk etter brukerens valg. Lavtrykk Høytrykk Mellomtrykk Brukes først og fremst under utlegging av rengjøringsmiddel samt ved avskylling. Brukes under selve rengjøringen. Brukes eksempelvis ved rensing av overfl ater, som ikke tåler en for kraftig vannstråle for eksempel på bløte overfl ater. 5.3 Rengjøringsmidler Anlegget leveres som standard uten kjemiinjektor. Hvis du ønsker å bruke anvende rengjøring- eller desinfeksjonsmidler, skal disse tilføres ved hjelp av en eksterninjektor(se avsnitt 4.1.4). Den mest effektive rengjøring oppnås ved anvendelse av rengjøringsmidler i forbindelse med høytrykksrengjøringen. Nilfi sk-alto tilbyr i tillegg en rekke produkter utviklet spesielt til høytrykksrengjøring, herunder til anvendelse innefor: Rengjøring av kjøretøy, maskiner, staller m.v Avfetting av emner Desinfeksjon Avkalkning Produktene er vannbaserte, fosfatfrie, og de benyttede tensider (overfl ateaktive stoffer) oppfyller dagens krav til biologisk nedbrytbarhet. Kontakt deres Nilfi sk-alto - forhandler for anvisning av det/de produkter som fyller ditt behov. Anvendelsesmetoden og doseringen av de enkelte produkter fremgår av produktetikettene eller databladet. Utlegging av lavtskummende rengjøringsmidler foretas med injektor og under lavt trykk. Skift til rensing under høytrykk foretaes ved å regulere fra»lavtrykk«til»høytrykk«på dobbelt lanse eller ved å montere høytrykkslanse. Ved skumrengjøring benyttes et spesielt skumutstyr. Sugeslangen på injektoren føres ned i skumrengjøringsmiddelet. Skumlansen monteres på spylehåndtaket, og skummet kan legges ut. Etter utleggingen åpnes bypass kranen på skuminjektoren og skumlansen erstattes med lanse, hvoretter rensing kan foretas. 28

14 Generelle regler for rengjøringsmiddeltilsetning Anvendelsesområder og arbeidsmetoder NO Nilfi sk-alto rengjøringsmiddelutstyr kan benyttes til alle desinfeksjons - og rengjøringsmidler, som etter leverandørens egne forskrifter er egnet til høytrykksrensing (ph-verdien skal ligge mellom 4-14.) Syre og lutemidler må ikke anvendes i konsentrert form. Leverandørens forskrifter og retningslinjer skal følges nøye, herunder også regler om bekyttelsesbekledning og avløpsbestemmelser. Rengjøringsmidler, som ikke nøye er foreskrevet til bruk ved høytrykksrensing, må kun anvendes etter forutgående tillatelse fra Nilfi sk-alto og evt. leverandøren. Ved å bruke Nilfi sk-alto rengjøringsmidler sikres det, at maskiner, tilbehør og rengjøringsmidler passer sammen, hvilket er forutsetningen for, at en rengjøringsoppgave kan løses optimalt. Nilfi sk-alto kan tilby et bredt sortiment av effektive midler til profesjonell rengjøring og desinfeksjon. Produktene er sammensatt av stoffer som på samme tid kombinerer effektivitet og miljøhensyn. 5.4 Arbeidsmetoder Din høytrykksvasker er utviklet for rengjøring etter den såkalte»2-trinns metode«: Dette krever dog at høytrykksvaskeren er utstyrt med en ekstern kjemi injektor. Trinn 1 Trinn 2 Utlegging av rengjøringsmiddel Høytrykksrensing I praksis fastlegges selve arbeidsprosessen i forhold til den konkrete oppgaven, men som utgangspunkt kan følgende arbeidsoppgave beskrives for en oppgave: Rengjøringsmiddelet legges på under lavtrykk. Doseringen fastlegges etter oppgaven, og innstillingen foretas på selve doseringsenheten. La middelet ligge angitt virketid. Rengjøringsmiddelet for lov til å virke på skitten/overfl aten i kort tid - normalt få minutter - før rensingen. Høytrykksrensing. Den egentlige høytrykksrensingen gjennomføres. Evt. etterskylling. Gjennomføres for å sikre at all løs skitt fjernes fra overfl aten. I forbindelse med arbeidsprosessen vil den mest optimale høytrykksrengjøring oppnås ved å følge disse tre gode råd. Råd nr.1 Ved bruk av rengjøringsmiddel utlegges dett normalt alltid på tørr overfl ate. Vaskes overfl aten først med bare vann, kan overfl aten ha tungt for å ta opp rengjøringsmiddelet, og resultatet er en redusert effekt av rengjøringsmiddelet. Råd nr.2 Ved utlegging av rengjøringsmiddel på store loddrette fl ater (f.eks sidene på en lastebil) utlegges rengjøringsmiddelet nedefra og opp. Herved unngås at rengjøringsmiddelet renner av overfl aten via kanaler, og at det da oppstår mørke striper på overfl aten i forbindelse med rengjøringen. Råd nr. 3 Under høytrykksrensingen bør det arbeides på en slik måte at høytrykksvannet ikke renner over den fl ate som ennå ikke er vasket. Herved sikres, at det er tilstrekkelig rengjøringsmiddel på overfl aten, når høytrykksvannet treffer overfl aten. 29

15 6.0 Vedlikehold NO Det gjelder for de mest utsatte komponenter, at et minimum av vedlikehold kan sikre en langvarig og problemfri drift. Det er derfor en god idé å gjøre følgende til vane: Før vanntilgangs - slangen og høytrykksslangen monteres, skylle hurtig -koblingene rene for støv og sand. Før lansen eller annet tilbehør monteres på spylehåndtaket, startes maskinen og hurtig -koblingen skylles ren for sand og støv. Maskinen skal oppbevares frostfritt. Hvis maskinen ved en feiltagelse er frosset må den ikke startes. Tin maskinen, slanger og tilbehør før start. START ALDRI EN FROSSET MASKIN. 6.1 Olje Hvis oljenivået i oljenivå indikatoren (4) faller til under minimum merket, bør det snarest mulig tilkalles en Nilfi sk-alto servicemontør. VERN NATUREN Spillolje skal fjernes på forskriftsmessig måte. 6.2 Vannfilter I vanntilkoblingen er det et fi lter, som skal hindre, at urenheter kommer inn i høytrykkspumpen. Avhengig av vannets renhet skal dette fi lter renses med jevne mellomrom. Filteret kan taes ut, når hurtig koblingen (pos.2) er skrudd av. Det er også et fi lter (grovt) i vanntanken, som sikrer, at det ikke kommer kalklake inn i pumpen. Filteret skal renses med jevne mellomrom. De to fi ltrene må ikke byttes om, da de har forskjellig fi ltreringsevne. 6.3 Rensing av høytrykksdyse En tilstopping av dysen medfører for høyt pumpetrykk, og en rensing er umiddelbart påkrevd. 1. Stans maskinen og avmonter lansen. 2. Rens dysen. VIKTIG: Rensenålen må kun benyttes når lansen er framontert! 3. Skyll lansen baklengs igjennom med vann. 4. Dette gjentas dersom trykket fortsatt er for høyt. 6.4 Demontering Denne høytrykksvaskeren består av deler, som ved dumping i naturen kan være til skade for miljøet. Som forurensende deler kan vi nevne: Olje, malte/forsinket deler, plast/plastbeskyttede deler. Det er derfor viktig, at man følger de enkelte lands lover angående avskaffelse av forurensede og farlige materialer ved utskifting av reservedeler eller kassering av høytrykksvaskeren. Det anbefales, at man bringer de kasserte deler til søppelfyllinger eller gjenbruksstasjoner, som er statlig godkjent for avskaffelse av den slags materiale. 30

16 7.0 Feilsøk og feilretting NO Du har valgt den beste kvalitet og fortjener den beste service. For å unngå unødige ergrelser, bør du før du kontakter Nilfi sk-alto s serviceorganisasjon, forsikre deg om at følgende er i orden. Feil Utbedring Årsak Maskinen vil ikke starte Sikring ødelagt Skift sikring Strømforsyning avbrutt Koble til strømforsyning Termokontakter i motoren La motoren kjøle seg. Start ma ski nen og aktivert kontroller heretter at arbeidstrykker ikke er for høyt, samt at net t s pen nin gen tilsvarer spesifi kasjonene. Sikringer ryker Installasjonen svarer ikke til Bytt til installasjon der min. svarer til maskimaskinens amper forbruk nens amper forbruk. Bytt sikring. Arbeidstrykk for høyt Dyse delvis tilstoppet Rens dysen (se avsnitt 6.3) Arbeidstrykk for lavt Dyse slitt Skift dysen. Feil dyserør Skift dyserør (se avsnitt 4.4) Reduksjonsventilen på Reduksjonsventilen dreies mot klokken (se lansen ikke innstilt på maks. avsnitt 4.4) trykk Arbeidstrykk ujevnt Vanntemperatur for høy Senk temperaturen på tilgangsvannet til maks. 55 C. By-pass 60 C (se avsnitt 3.4) Vannforsyningen for liten Avmonter tilgangsslangen og kontroller at vannmengden er minimum 1200 l/t. NB! unngå bruk av lange tynne slanger (min 3/4") Høytrykksslanger for lange Avmonter skjøteslanger og forsøk på ny. Skjøteslanger på maks. 30 m. NB! unngå lange skjøteslanger med mange sammenkoblinger. Luft i anlegget Luft anlegget (se avsnitt 3.7) Vanntilgangsfi lter tett Rens fi lteret (se avsnitt 6.2) Ikke arbeidstrykk Dyse tett Rens dysen(se avsnitt 6.3) Ikke tilgangsvann Kontroller at vanntilgangskranen er åpnet. Kontroller at vannforsyningen overholder kravene (se avsnitt 1.2) Kranen ved et av tappeste- Lukk alle de høy tryk kskra ner som ikke er i dene står åpen bruk. Maskinen starter og Lekkasje på slange/ Reparer lekkasje. stopper rørstreng/håndtak Skulle det forekomme andre driftsforstyrrelser enn de her omtalte, bes du kontakte nærmeste Nilfi sk-alto - service avdeling. Kundeservice: ALTO Norge A/S Tlf.: Bjørnerudveien 24 Fax.: Oslo 31

17 c ( ) Printed in Denmark by Parajett A/S Copyright 2005 Nilfi sk-alto, Division of Nilfi sk-advance Nilfisk-ALTO Division of Nilfi sk-advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Tel.:

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin

Detaljer

HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje...

HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje... www.alto-online.com HIGH FLOW DK S FI Instruktionsbog... 3-14 Instruksjonsbok... 15-26 Instruktionsbok... 27-38 Käyttöohje... 39-50 14 10 1 2 1-2 3 1 2 5 8 12 7 4 9 15 6 HIGH FLOW 13 11 VIKTIG: Les nøye

Detaljer

Nilfisk-ALTO C

Nilfisk-ALTO C 17-03-2005 Nilfisk-ALTO C 100.1 DA NO SV FI DE FR Instruktionsbog... 3-12 Instruksjonsbok... 13-22 Instruktionsbok... 23-32 Käyttöohje... 33-42 Betriebsanleitung... 43-53 Manuel d Instructions... 54-64

Detaljer

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK S FI P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Detaljer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...6 4 Slik

Detaljer

C3V 03V/VA. Instruktionsbog... 2-19 Instruksjonsbok... 20-37 Instruktionsbok... 38-55 Käyttöohje... 56-73 DK N S

C3V 03V/VA. Instruktionsbog... 2-19 Instruksjonsbok... 20-37 Instruktionsbok... 38-55 Käyttöohje... 56-73 DK N S C3V 03V/VA 622 46-2003-09-08 Printed in Germany Copyright 2000 ALTO/Wap Bellenberg ALTO/Wap Bellenberg Wap Reinigungssysteme GmbH Guido-Oberdorfer-Str. 2-8 D-89287 Bellenberg Tel.: +49 (0) 730672-0 DK

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK TRUCK BOOSTER

Din bruksanvisning NILFISK TRUCK BOOSTER Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC

UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC Instruktionsbog... 3-24 Instruksjonsbok... 25-46 Instruktionsbok... 47-68 Käyttöohje... 69-91 Innhold 1 Sikkerhetsanvisninger og advarsler...26 2 Beskrivelse 2.1 Bruk...28

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaljer

Stasjonære vaskeløsninger. -effektiv og tidsbesparende rengjøring tilpasset ditt behov

Stasjonære vaskeløsninger. -effektiv og tidsbesparende rengjøring tilpasset ditt behov Stasjonære vaskeløsninger -effektiv og tidsbesparende rengjøring tilpasset ditt behov Vaskehall med skinnegang I denne hallen henger slanger for både høytrykk og skum. Avfetting fra trommel plassert på

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

SOLAR BOOSTER G/GH/GC

SOLAR BOOSTER G/GH/GC SOLAR BOOSTER G/GH/GC Betjeningsvejledning... 3-32 Instruksjonsbok... 33-62 Instruktionsbok... 63-92 Käyttöohje... 93-124 Innhold 1 Sikkerhetsanvisninger og advarsler...34 2 Beskrivelse 2.1 Bruk...36 2.2

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK UNO BOOSTER http://no.yourpdfguides.com/dref/3470709

Din bruksanvisning NILFISK UNO BOOSTER http://no.yourpdfguides.com/dref/3470709 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH

Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH 107319183 c Betjeningsvejledning... 3 Instruksjonsbok... 32 Instruktionsbok... 60 Käyttöohje... 88 Innhold 1 Sikkerhetsanvisninger og advarsler...33 2 Beskrivelse

Detaljer

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Vi er overbevist om at ALTO s nye høytrykksvasker lever opp til dine forventninger om rask og effektiv rengjøring. Du har nå en høytrykksvasker som vil lette

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Operating instructions SOLAR BOOSTER D, EH

Operating instructions SOLAR BOOSTER D, EH Operating instructions SOLAR BOOSTER D, EH 107319181 d (05.2014) DA-NO-SV-FI Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 34 Instruktionsbok... 64 Käyttöohje... 95 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 TRUCK BOOSTER Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 Innhold 1 Sikkerhetsanvisninger og advarsler...31 2 Beskrivelse 2.1 Bruk...33 2.2 Driftsmomenter...33

Detaljer

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/15 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 450 l/t, 150 bar, 10 m slange. 1 2 3 1 2 Innovativt stående design Enkel

Detaljer

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11)

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11) Pro METAL PUMP BUILT TOUGH P 150.2-10 X-TRA Maks pumpetrykk 150 bar 10 m stålarmert høytrykkslange Trykkregulering Integrert tralle Integrert slangetrommel Teleskop håndtak Integrert rengjøringsmiddeltank

Detaljer

KALDTVANN - WHY COMPROMISE Profesjonelle kaldtvannsvaskere

KALDTVANN - WHY COMPROMISE Profesjonelle kaldtvannsvaskere KALDTVANN - WHY COMPROMISE Profesjonelle kaldtvannsvaskere 2 COLD WATER Profesjonalitet, teknologi, pålitelighet Nilfisk-ALTO presenterer en hel generasjon med profesjonelle høytrykksvaskere klare til

Detaljer

Tilbehør til profesjonelle høytrykksvaskere

Tilbehør til profesjonelle høytrykksvaskere WorldClass - originalt tilbehør Tilbehør til profesjonelle høytrykksvaskere - optimer din rengjøring 1 Høytrykkslanger Det er forskjell på høytrykkslanger, både i pris og kvalitet. Vi benytter Longlife

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Nilfisk varmtvannsvaskere

Nilfisk varmtvannsvaskere MH serien Nilfisk varmtvannsvaskere - maksimal rengjøring med det mest effektive drivstoff-forbruket MH serien MH-serien har høy yteevne, lang levetid og god ergonomi Innovative varmtvannsvaskere i et

Detaljer

Nilfisk C 120.4. Instruksjonsbok

Nilfisk C 120.4. Instruksjonsbok Nilfisk C 120.4 Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...4 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...5 4 Slik betjener du høytrykksvaskeren...6

Detaljer

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/13 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 500 l/t, 125 bar, 10 m slange. 1 Innovativt stående design 3 Kompakt

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Stasjonære høytrykksvaskere

Stasjonære høytrykksvaskere Anlegget tåler frost, er bruker- og servicevennlig og kan plasseres på parkeringsområdet eller på gårdplasser og gir mulighet for enkel, effektiv og økonomisk bilvask - året rundt. er utstyrt med isolert

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30 K 3 Høytrykksvaskeren K2 er utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. Den leveres med rotojet-dyse for fjerning av fastsittende skitt. Vannfilter beskytter inntakspumpen

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Instruksjonsbok Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...4

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Robust semi-profesjonell høytrykksvasker

Robust semi-profesjonell høytrykksvasker P 160.2 X- For å oppnå ekstra styrke og holdbarhet er P 160.2 utstyrt med stålarmert Superflex høytrykkslange, messingtoppstykke og metalpumpe. Blant P 160's andre suverene egenskaper kan nevnes trykkregulering,

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

poseidon 5, 6 og 7 Neste generasjons kaldtvannsvaskere

poseidon 5, 6 og 7 Neste generasjons kaldtvannsvaskere 5, 6 og 7 Neste generasjons kaldtvannsvaskere Slik skal en industriell høytrykksvasker se ut! De industrielle kaldtvannsvaskerene POSEIDON 5 PA, 6 FA og 7 FA er utviklet med tanke på de mest krevende rengjøringsoppavene,

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER 11-08-2005 DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-19 Instruksjonsbok... 20-37 Instruktionsbok... 38-55 Käyttöohje... 56-73 VIKTIG: Les nøye igjennom instruksjonsboken før høytrykksvaskeren

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2

Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2 Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2 Instruksjonsbok Copyright 2008 Nilfi sk Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...5

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå AERO 21/26/31 Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå Push&Clean Nyt godt av et bedre arbeidsmiljø, som kommer av seg selv når du arbeider med kraftige og effektive maskiner Når du arbeider

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en kjøkkenløsning, som både gir kokende og varmt vann. Quooker COMBI+ består

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

COMPACT 1050 X-TRA DA EN FR NO SV

COMPACT 1050 X-TRA DA EN FR NO SV COMPACT 1050 X-TRA DA EN DE FR NO SV Instruktionsbog... 3-9 Instruction manual... 10-16 Betriebsanleitung... 17-23 Manuel d'instructions... 24-30 Instruksjonsbok... 31-37 Instruktionsbok... 38-44 6 1 3

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Installasjonsveiledning VAQ. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning VAQ. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning VAQ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker består av en liten vannbeholder under kjøkkenvasken, som er koblet til kaldtvannsrøret. Denne

Detaljer