Søknad om godkjenning av Hardanger Kunstskule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om godkjenning av Hardanger Kunstskule"

Transkript

1 1. Søknadsbrevet

2 Utdanningsdirektoratet Øystese 30/ Pb 2924 Tøyen 0608 Oslo Søknad om godkjenning av Hardanger Kunstskule Søkjer med dette om godkjenning av Hardanger Kunstskule som kat 6-A skule. Denne søknaden skal innehalde 13 bilag. Ver vennleg å stadfesta at søknad er motteke, inklusive rett antal bilag. Det hadde vore supert om me kunne få opplyst namn/telefonnummer/e-postadr til sakshandsamar for søknaden vår. Registrering i Brønnøysundregistra som Næringsdrivande stifting er til handsaming, og vil verta oversendt så snart me har fått godkjenning. Me vonar på positivt svar. Øystese, 31/ Anna Stina Næss Dagleg leiar for Hardanger Kunstskule Mob: Dag Rune Mo Styreleiar for Hardanger Kunstskule

3 2. Søknaden UDIR

4 Søknad om godkjenning av privat videregående skole som gir yrkesrettet opplæring som ikke blir gitt ved videregående offentlige skoler, jf. privatskoleloven 6A For utfylling av skjemaet: Se veiledningen som også finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider. Vi gjør oppmerksom på at det vil kunne bli gjort endringer i skjemaet, for eksempel som følge av lovendringer. Punktene 1 og 2 fylles ut av alle søkere. For den videre utfylling, se under hvert enkelt punkt (Dersom skolen allerede er i drift, men ikke tidligere er godkjent etter privat- eller friskoleloven, regnes den som en ny skole i denne sammenheng). 1 a) Skolens navn og geografiske plassering (Se i veiledningen for mer informasjon). Navn: Hardanger Kunstskule Kommune og kommunenummer: Kvam, 1238 Fylkeskommune: Hordaland 1 b) Hva søknaden gjelder (Se i veiledningen for mer informasjon). X Ny privatskole Nye opplæringstilbud ved godkjent privatskole Utvidelse av elevantall ved godkjent skole Skolen har i dag godkjenning for inntil elever, og søker om godkjenning for nye elever, totalt elever. Se punkt 3 for videre utfylling. Ny læreplan eller endring av læreplan ved godkjent skole Flytting av godkjent skole fra (fylke) til (fylke) Dispensasjon til å ta høyere skolepenger 1

5 Opplysninger om skolen 2 a) Skolens eierskaps-/organisasjonsform (Se i veiledningen for mer informasjon). X Stiftelse. Navn: Hardanger Kunstskule Aksjeselskap. Navn: Annet: Navn: Stiftelsesdato: 25/ Legg ved vedtekter, statutter eller lignende dokumentasjon (dersom dette ikke tidligere er innsendt eller dersom det er gjort endringer i tidligere innsendt dokumentasjon). Bilag nr 2 2 b) Registrering av skolen, jf. privatskoleloven 2 2 andre ledd, jf. 6A-7 (Se i veiledningen for mer informasjon). X Skolen er registrert i Enhetsregisteret. OBS - under registrering. Skolen er registrert i tilsvarende register (angi hvilket): Registreringsdato: Under registrering, kopi av registreringa vedlagt. Organisasjonsnummer i Enhetsregisteret (evt. annet register): Legg ved registerutskrift fra Enhetsregisteret eller tilsvarende register, i tillegg til bekreftelse på at skolen har innskuddskapital på minimum kr (dersom bekreftelse på innskuddskapital er innsendt tidligere, trenger ikke søker sende inn dette nå). Bilag nr 3 2 c) Annen virksomhet, jf. privatskoleloven 2-2 første ledd, jf. 6A-7. Angi om noen av disse typene virksomhet er/skal være knyttet til skolen: Internat Utleie av tjenestebosteder ved internatet Tilrettelegging i forbindelse med godkjente samarbeidsprosjekter med utenlandske skoler Annen virksomhet Hovedregelen er at dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet enn skole med statstilskudd etter privatskoleloven, må dette skilles ut som egen virksomhet. Unntak gjelder for internat, skolefritidsordning, utleie av tjenestebosteder ved internatet og tilrettelegging i forbindelse med godkjente samarbeidsprosjekter med utenlandske skoler. I tillegg kan det søkes om unntak fra hovedregelen for virksomhet som er nært knyttet til skolevirksomheten og som utgjør en mindre del av den totale virksomheten (Se i veiledningen for mer informasjon). Bilag nr 2

6 2 d) Skolens adresse, m.v. (Fylles ut dersom søkeren har skolelokaler på søknadstidspunktet). Postadresse: Postnr. og sted: Skolens fysiske adresse, hvis annen enn postadresse: Postnr. og sted: E-postadresse: Internettadresse: Telefon: Telefaks: Kontaktadresse, m.v. (Fylles ut dersom søkeren ikke har skolelokaler på søknadstidspunktet). Postadresse: Postnr. og sted: Kjosåsvegen 19 E-postadresse: Telefon: Øystese Internettadresse: Telefaks: 2 e) Kontaktperson/ansvarlig representant. Navn: Anna Stina Næss Adresse: Kjosåsvegen 19 Postnr. og sted: 5610 Øystese Funksjon: Dagleg leiar Styreleder X Daglig leder Annet: Tlf. (dagtid): Telefax: E-post:

7 2 f) Søkeren v/kontaktperson/ansvarlig representant aksepterer at opplysningene i søknaden (unntatt evt. personnummer) registreres i Utdanningsdirektoratets database. Opplysningene kan offentliggjøres på direktoratets hjemmeside for private skoler. Riktigheten av de gitte opplysningene bekreftes: Sted og dato Underskrift av kontaktperson/ansvarlig representant Anna Stina Næss Navn med trykte bokstaver 4

8 Oppstartstidspunkt, opplæringstilbud og elevantall. 3 a) Det søkes om godkjenning av skolen/endring fra (gjelder alle søkere) År/måned (2009/08): Oppstart første klasse 2009/08 3 b) Skolens historikk (Gjelder for godkjente skoler - se i veiledningen for mer informasjon). Fyll ut følgende om skolens første godkjenning etter friskoleloven, privatskoleloven, eller lov om videregående opplæring(dersom skolen tidligere har fått dispensasjon fra krav i regelverket, må dette dokumenteres): Godkjenningsd ato: Godkj. instansens saksnummer: Oppstart (år/måned): Opplæringstilbu d: Godkj. elevtall: Dersom du trenger mer plass, legg ved bilag. Bilag nr Senere endringer og utvidelser (dersom tidligere vedtak er fattet av departementet, må disse vedlegges). Godkj. Iverksettelse av Opplæringstilbu Godkjenningsd Nytt godkjent instansens endringer d etter ato: elevtall: saksnummer: (år/måned): utvidelsen: Legg ved vedtak fattet av departementet Bilag nr 3 c) Elevtall (Se i veiledningen for mer informasjon). Gjør rede for det planlagte antallet elever på de ulike tilbudene. Ved søknad om ny privat videregående skole etter privatskoleloven 6A-1 3c-1 (Gjelder for nye skoler) Opplæringstilbud: Antall elever: 1 årstrinn (vg2) 30 2 årstrinn (vg3) 30 Redegjør i særskilt vedlegg hva som ligger til grunn for elevprognosen, for eksempel interesse, søkning, elevstatistikk. Bilag nr 4 5

9 Ved søknad om endring/utvidelse 3c-2 (Gjelder for skoler som har godkjenning etter privat-/friskoleloven) Det allerede godkjente opplæringstilbudet føres i første kolonne, elevtallet skolen er godkjent for i andre kolonne, elevtallet det søkes om at skolen utvides med i tredje kolonne og det totale elevantallet etter evt. utvidelse i fjerde kolonne. Dette skal gjøres for alle opplæringstilbud skolen søker endring/utvidelse for. Dersom søknaden gjelder nytt opplæringstilbud, skriv ny i godkjent -kolonnen. Opplæringstilbud Godkjent: Søknad: Nytt elevtall: ny ny Redegjør i særskilt vedlegg hva som ligger til grunn for elevprognosen, for eksempel interesse, søkning, elevstatistikk. Bilag nr Utdanningens innhold, jf. privatskoleloven 6A-2 4 a)skolens læreplan må sendes inn for godkjenning (Gjelder nye skoler/skoler som søker om nye programområder/nye læreplaner eller endringer i godkjente læreplaner - se i veiledningen for mer informasjon). Læreplanen er tidligere godkjent av departementet/direktoratet. Oppgi i tilfelle navnet på skolen som bruker denne læreplanen og dato for godkjenning: X Læreplanen er ikke tidligere godkjent av departementet/direktoratet Legg ved læreplan dersom den ikke er godkjent tidligere. Bilag nr 5 Undervisningsspråk 4 b) Redegjør for skolens undervisningsspråk (Gjelder nye skoler). Bokmål X Nynorsk Samisk 4 c) Angi vurderingsordninger og dokumentasjon (vitnemål)(gjelder alle søkere). X Skolen skal ha/har egen vurderings- og dokumentasjonsform. Beskrivelse av vurderingsformen og hva slags dokumentasjon som skal brukes skal fremgå av læreplanen, se punkt 4 a), herunder hvilke måter skolen vil informere elevenes foresatte om elevenes skolesituasjon. Bilag nr 6 6

10 Inntak av elever ved skolen, jf. privatskoleloven 6A-3 5) Inntaksreglement (Gjelder alle søkere - se i veiledningen for mer informasjon). X Skolens inntaksreglement følger vedlagt. Bilag nr 6 Elevene, jf. privatskoleloven kapittel 3 6) Søkeren bekrefter at (Gjelder nye skoler) X skolen vil gi elevene tilpasset opplæring i samsvar med privatskoleloven 3 4, jf. 6A-7 X skolen kommer til å legge til rette for skolehelsetjeneste, jf. privatskoleloven 3 8, jf. 6A-7 X skolen vil følge privatskoleloven 3 11 om rådgivning, jf. 6A-7. Ordensreglement jf. privatskoleloven 3-9 og 6a-6 7) Ordensreglement (Gjelder alle søkere unntatt de som søker om høyere skolepenger - se i veiledningen for mer informasjon). X Skolens ordensreglement følger vedlagt. Bilag nr 7 Skolens personale, jf. privatskoleloven 4-1, jf. 6A-7 og 6A-4 Ledelse 8 a) Daglig leder (Gjelder nye skoler - se i veiledningen for mer informasjon). X Skolen skal ha én daglig leder, jf. privatskoleloven 4 1 andre ledd, jf. 6A-7 8 b) Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse (Gjelder nye skoler - se i veiledningen for mer informasjon). Sett ett kryss: X Den daglige lederen skal både være faglig, pedagogisk og administrativ leder ved skolen. Annet. Beskriv hvordan skolens faglige, pedagogiske og administrative ledelse skal organiseres. Bruk vedlegg. Bilag nr 8 7

11 8 c) Daglig leders kompetanse (Gjelder nye skoler - se i veiledningen for mer informasjon). Beskriv hvilke minimumskrav skolen vil stille til daglig leder (Benytt evt. vedlegg): Undervisningspersonalet Bilag nr 8 8 d) Kompetansekrav for undervisningspersonalet (Gjelder nye skoler - se i veiledningen for mer informasjon). Beskriv hvilke minimumskrav skolen vil stille til undervisningspersonalet (Benytt evt. vedlegg): Bilag nr 8 Styrings- og rådsorgan, jf. privatskoleloven kapittel 5 9 Søkeren bekrefter at (Gjelder alle søkere): X skolen vil ha/har et styre i samsvar med privatskoleloven 5 1, jf. 6A-7, og at de representantene som er nevnt i bokstavene b), d), e) og f) får rett til å være til stede på styremøter, si sin mening og få denne tilført protokollen. X skolen vil følge/følger privatskoleloven 5 3 om elevråd, med unntak av første ledd første og andre punktum, jf. 6A-7 Dersom det søkes om dispensasjon fra kravene i 5 1 bokstavene b), d), e) og f), skal dette begrunnes særskilt i et vedlegg. Bilag nr 9/7 Offentlige tilskudd, skolepenger mv., jf. 6A-8 og 7-1, jf. 6A-7 i privatskoleloven 10 a) Budsjett, regnskap, revisjon, mv. (Gjelder nye skoler/søknader som innebærer elevtallsutvidelser eller drift av annen virksomhet se nedenfor eller i veiledningen for mer informasjon). X Budsjett for oppstartsåret, samt fullt utbygd skole følger vedlagt, jf. 2 i forskrift om budsjett, regnskap, kontroll og revisjon for skoler med rett til statstilskudd etter privatskoleloven (FOR nr 1503)(økonomiforskriften). X Skolen vil fremover legge frem regnskap, revisjon mv. i samsvar med privatskoleloven 7-1 (jf. 6A-7) med forskrifter. Bilag nr 10 8

12 Vedr. budsjett: Budsjettet skal være realistisk og vise grunnlaget for finansieringen av driften og hvilke utgifter som vil påløpe. I budsjettet skal det også fremgå en beskrivelse av de særskilte kostnadene i forbindelse med oppstart av skolen. Det skal baseres på det statstilskuddet skolen kan forvente å motta og det elevtallet skolen har oppgitt for driftsårene tidligere i søknaden under punkt 3 c). Dersom skolen skal drive annen virksomhet som er tilknyttet den enkelte skolen, jf. privatskoleloven 2-2 første ledd andre punktum, må en søknad om godkjenning etter privatskoleloven også inneholde et fullstendig og realistisk budsjett for denne driften. Skolen skal utarbeide eget budsjett for skolevirksomheten, skolefritidsordningen, internatet, utleie av tjenestebosteder ved internatet og/eller tilretteleggingen i samband med godkjent samarbeidsprosjekt med utenlandske skoler, jf. økonomiforskriften 2. Dersom skolen ønsker å søke om å ha en annen virksomhet som er nært knyttet til skolevirksomheten, og som utgjør en mindre del av den totale virksomheten, i samme selskap/stiftelse, må det søkes separat om dette, jf. privatskoleloven 2-2 første ledd tredje punktum. En slik søknad skal inneholde et fullstendig og realistisk budsjett og regnskap, samt en begrunnet redegjørelse for hvorfor det er hensiktsmessig med en slik organisering. 10 b) Skolepenger (Gjelder nye skoler/søknader om skolepenger - se i veiledningen for mer informasjon). Sett ett kryss. Skolen skal ikke kreve skolepenger av elevene. X Skolen ønsker å ta skolepenger innenfor hovedregelen i privatskoleloven 6A-8 og forskrift til privatskolloven Skolen søker om å få ta høyere skolepenger enn det hovedregelen i privatskoleloven 6A-8 åpner for. Skolen ønsker å ta skolepenger på NOK per elev per skoleår (inkludert eventuelle tillegg for husleie og kapitalkostnader). Dersom skolen søker om å ta høyere skolepenger enn det hovedregelen i privatskoleloven 6A-8 åpner for, må skolen legge ved budsjett og regnskap, i tillegg til en begrunnelse, i et særskilt vedlegg: Bilag nr 11 Skolepengenes størrelse: NOK: pr. elev per skoleår Det skal i vedlegg vises hvordan størrelsen på skolepengene er beregnet. Bilag nr 11 Skoleanlegg og skolemiljø, jf. privatskoleloven 2 4, jf. 6A-7 11 a) Skoleanlegg (Gjelder nye skoler/søknader om elevtallsutvidelser eller flytting - se i veiledningen for mer informasjon). Redegjør kort for skolens planer mht. skoleanlegg, herunder beliggenhet (hvilken del av kommunen, ev. bydel osv.) Beskriv kort hvor langt søkeren har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjente av fylkesmannen ved planlagt skolestart. Nærmere beskrivelse kan evt. vedlegges. Bilag nr 12 9

13 11 b) Skoleanlegg, eierform (Gjelder nye skoler/søknader om elevtallsutvidelser eller flytting) Skolen vil eie lokalene. X Skolen vil leie lokaler, evt. av hvem: Bilag 12 Ev. andre opplysninger X Kronologisk oversikt over andre opplysningar Kvammalokk/Hardangerlokk Bilag nr 13 10

14 Bilag/sjekkliste Kryss av de bilagene som ligger ved Bilagsnummer: X Skolens eierskap (2a) 2 X Registerutskrift fra Enhetsregisteret eller tilsvarende register (2b) 3 Dokumentasjon om annen tilknyttet virksomhet (2c) Skolens historikk (evt. med tidligere vedtak) (3b) X Redegjørelse for elevprognose (3c) 4 X Læreplan (4a) 5 X Inntaksreglement (5) 6 X Ordensreglement (7) 7 X Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse (8b) 8 X Daglig leders kompetanse (8c) 8 X Undervisningspersonalet (8d) 8 X Styrings- og rådsorgan (9) 9 X Budsjett (også for eventuelt internat, utleie av tjenestebosteder ved internatet, tilrettelegging i samband med godkjente samarbeidsprosjekt med utenlandske skoler og annen virksomhet) (10a) 10 X Skolepenger (10b) 11 X Skoleanlegg (11a) 12 X Eventuelt andre opplysninger 13 11

15 Søknadsfrist for oppstart av ny skole eller driftsendring ved allerede godkjent skole er 1. april 2008 Fullstendig utfylt søknad med vedlegg må være Utdanningsdirektoratet i hende innen ovennevnte frist. Søknaden sendes: Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 Oslo For å unngå forlenget behandlingstid ber vi om at søkeren følger den vedlagte veiledningen til søknadsskjemaet for å sikre at alle nødvendige opplysninger er tatt med. En ufullstendig søknad kan bli realitetsbehandlet på grunnlag at det innsendte grunnlaget. Vedleggene nummereres og påføres sidetall. Det er en fordel om vedleggene i tillegg har en over- eller undertekst med skolens navn og vedleggets tittel. Veiledningen til søknadsskjemaet beholdes av søkeren. 12

16 3. Oversikt søknadsbilag

17 Bilag 0 Oversikt over dokument i søknaden til Hardanger Kunstskule Søknadsbrevet Bilag 0 Oversikt over dokument Bilag 1 Presentasjon av Hardanger Kunstskule og grunngjeving av søknaden Bilag 2a Stiftingsdokument Bilag 2b Vedtekter Bilag 2c Referat frå stiftingsstyremøte Bilag 3a Brev til Brønnøysund Bilag 3b Hovudblankett på samordna registermelding Bilag 3c Revisorerklæring Bilag 3d Dokumentasjon frå bank om opningsbalanse Bilag 3e Dokumentasjon frå bank om opningsbalanse Bilag 4 Grunnlag for elevtalsprognose Bilag 5 Læreplan, timerammeplan, litteraturliste Bilag 6 Reglar for inntak Bilag 6.1 Inntaksprøve Bilag 6.2 Vurderingssystem Bilag 6.3 Karakterprotokoll Bilag 6.4 Vitnemål Bilag 7 Ordensreglement Bilag 8 Krav til tilsetjing Bilag 8.1 CV til dagleg leiar Bilag 8.2 Retningslinjer for rekruttering av pedagogisk personale Bilag 8.3 Organisasjonsbeskriving Bilag 9 Styre i samsvar med Privatskulelova Bilag 10 Driftsbudsjett Bilag 10.1 Investeringsbudsjett Bilag 10.2 Noter til budsjett Bilag 11 Vedtak om skulepengar Bilag 12 Skuleanlegg/skulemiljø Bilag 12.1 Arealbehov Bilag 13 Kronologisk oversikt over andre opplysningar Kvammalokk/ Hardangerlokk Bilag 13.1 Brev til Kvam herad om heilskapelege kulturelle steg Bilag 13.2 Brev til Kvam herad og Harding Puls om Lokkeveke Bilag 13.3 Prosjektbeskrivelsen av Kvammalokk Bilag 13.4 Heradsstyrevedtak på Kvammalokk Bilag 13.5 Rapport om Kvammalokk Bilag 13.6 Diverse utskrifter frå Bilag 13.7 NRK-omtale om Kvammalokk Bilag 13.8 Diverse brosjyremateriell om Kvammalokk Bilag 13.9 Hardangerlokk prosjektbeskrivelse vert ettersend

18 4. Bilag 1 - Presentasjon

19 Bilag 1 Presentasjon av Hardanger Kunstskule og grunngjevnad for søknaden Stiftinga Hardanger Kunstskule søkjer godkjenning som ein privat vidaregåande skule, kat 6A, ein kunstskule med yrkesretta opplæring utan parallell i den offentlege vidaregåande skulen. Historikk. Keramikar, NK - og Harding Puls medlem Anna Stina Næss tok i 2005 initiativ til å undersøkje om det var mogleg å etablere ein kunstskule i Hardanger. I januar 2006 kom arbeidsgruppa til forprosjektet Hardanger Kunstskule i gang. Arbeidsgruppa vart samansett av personar med ulik fagleg bakgrunn, slik at dei til saman kunne belyse flest mogleg sider ved ein etablering. Arbeidsgruppa bestod av følgjande personar: Hanne Borgersen, økonomi og administrasjon student og tidlegare sjølvstendig næringsdrivande handverkar Svein Ove Duesund, assisterande rektor ved Øystese Gymnas Knut Markhus, dåverande fagleg leiar i Kunsthuset Kabuso Dag Rune Mo, tiltaksleiar ved Norheimsund Industrier og politikar i Kvam Dag Storås, pensjonist og tidlegare skulesjef i Kvam Anna Stina Næss, initiativtakar og kunstnar. Jan Tjosås, næringsutviklar i Kvam, var observatør i møta. Arbeidsgruppa gjennomførte 12 møter i perioden januar 2006 til januar Samtidig vart det gjennomført fleire møter der deler av arbeidsgruppa har vore samla, til dømes i arbeid med budsjett, fagplan, heimesider og høyringsutkast. Anna Stina Næss var prosjektleiar for forprosjektet. Arbeidet har handla om realismen i prosjektet - særleg målt mot erfaringar andre kunstskular har gjort. Me har granska føresetnader og forhold rundt skuleetablering både breitt og djupt. Me har sett oss inn i gamle lovforslag - og kasta oss over nye lovforslag - uttala oss i samband med høyring - hatt møte på Stortinget og i Hordaland Fylkeskommune - besøkt fleire tilsvarande skular og mykje meir. Me har arbeidd med å belysa flest mogleg sider ved tiltaket. Side 1 av 4

20 Bilag 1 Punkta under belyser nokre av dei viktigaste hendingane i Hardanger Kunstskule si historie. 1. Forprosjektet starta med å orientere seg i forhold til andre kunstskular. Forprosjektet vitja fleire kunstskular, til dømes Ålesund Kunstskole, Einar Granum Kunstskole, Kunstskolen i Bergen, Prosjektskolen (Oslo).Me hadde kontakt med Kunstskolen på Rotvoll (Trondheim) og Kunstskole i Rogaland. 2. Orienterte oss i forhold til lovverket, først for friskule/6a skule. Deretter både for friskule og fagskule. På hausten sette me oss inn i høyringsutkast til ny lov for begge desse. 3. Sette oss inn i søknadsprosess, og krav i forhold til søknad både for friskule og fagskule. 4. Vurderte som følgje av dei to førre punkta ulike skulemodellar, etablering som friskule eller fagskule. 5. Gjennomført heildags seminar i Kvam med rektor Ragnar Johansen frå Ålesund Kunstskule (og styreleiar i NFFL, Norsk fag- og friskolers landsforbund). 6. Prosjektleiar har hatt orienterande møte på Stortinget med Hilde M. Lydvo frå Hordaland Arbeidarparti og Anna Ljunggren AP/utdanningskomiteen. 7. Prosjektleiar har hatt møte med fylkeskultursjef Ingebjørg Astrup, nestleiar på kulturavdelinga til Hordaland Fylkeskommune Ronny B. Skaar og opplæringsdirektør Svein-Erik Fjell. 8. Prosjektleiar har vore på marknadskurs med Morten William Knudsen som til dagleg underviser på BI i Bergen. 9. Arbeidsgruppa har arbeidd for å belyse faglege og budsjettmessige sider ved ein kunstskule, budsjettmessige både for drift og oppstart. 10. Arbeidsgruppa kom med innspel til Kvam Herad om heilskapeleg kulturell satsing, og gjennomføring av ei lokkeveke (seinare kalla Kvammalokk og seinare igjen Hardangerlokk) for å styrka grunnlaget for etablering av kunstskule, sjå punkt 18 under. 11. Prosjektleiar har delteke på Hardangerkonferansen og Kvam Herad sin kulturkonferanse 12. Prosjektleiar har ved frammøte orientert mellom anna desse om kunstskuleplanane: Kvam heradsstyre Hardangerrådet Kvam Rotaryklubb Harding Puls Rådmannen i Kvam (konstituert Hans A. Soldal) Utviklingssjef i Kvam, Jon Nedkvitne Kultursjef i Kvam, Agnar Høysæter. Ytre Hardanger Opplæring/Kvam Herad - etablerarkurs Nye kultursjefen i Kvam, Lars Erik Klafstad Nye rådmannen i Kvam, Harald Inge Andersen 13. Dag Storås, Svein Ove Duesund og prosjektleiar har utarbeidd og sendt uttale til høyringa på lovforslag til fagskulelova til Kunnskapsdepartementet. 14. Prosjektleiaren har vore på møte i regi av NFFL (Norsk fag- og friskolers landsforbund) 15. Prosjektet har oppretta heimesida Prosjektet laga ei avsluttande prosjektbeskrivelse der me belyser alle sidene ved prosjektet og vegen vidare. Denne er sendt til ulike instansar, blant andre Hardangerrådet, Stortingsrepresentantar Hilde Magnusson Lydvo og Anna Ljunggren, Ålesund Kunstskole ved Rektor Ragnar Johansen. 17. Ei mappe som inneheld dei viktigaste sidene ved forprosjektet blei laga i 4 eksemplar. Ein til Hardangerrådet, ein til Kvam herad, ein til utlåns og ein tilhøyrande prosjektleiaren. 18. Kvam herad vedtek samstemt i april å løyva kr til å gjennomføra lokkeveka, seinare kalla Kvammalokk, seinare igjen utvida til Hardangerlokk, sjå også utfyllande informasjon i bilag Kvam herad vedtok samstemt 3 etablerarstipend til kunstnarar på totalt i 2007 Side 2 av 4

21 Bilag Kvam herad gjennomførte Kvammalokk i september Deltakarane er både nasjonale og internasjonale, der etableringa av Haku var eit av punkta i programma sjå utfyllande informasjon i bilag Som resultat av Kvammalokk er 8 kunstnarar busette/på veg til å busetja seg i Kvam, saman med fleire andre prosjekt med ringverknader for regionen og Hardanger Kunstskule som etablering. 22. Kvam herad vedtek i desse dagar å tilsetja ein dagleg leiar stilling for Hardangerlokk, som er den regionale vidareføringa av Kvammalokk. Lokalisering midt i Hardanger Kvam ligg vakkert til ved Hardangerfjorden, ein god times køyring frå Bergen. Hardanger har sterke tradisjonar for kunst, og gjennom alle tider har det her vore eit særleg tett forhold mellom kunsten, handverket og landskapet. Den geografiske plasseringa vil vere med på å gje skulen ein annleis profil. Kunstskulen vil ved å liggje i Hardanger få med seg eit solid kunst og kulturhistorisk bakteppe, og plassera seg i eit område med ekstraordinært stor aktivitet innan kunst og kultur i dag. Det vil liggje godt til rette for samspel med dei andre kulturelle føretaka, både dei som er her allereie, og dei som er undervegs mot realisering. For å nemne nokre: Harding Puls, Hardanger Fartøyvernsenter, Ingebrigt Vik Museum, Kabuso, Kvam Kulturskule, Kvam Kunstlag, og Hardinghuset, Kinch-tunet, Fyksesundet Landskapspark, Hardanger Folkemuseum og Agatunet. Sjølv om Kvam skal vera hovudbasen for skulen, ønskjer skulen å ta heile Hardanger i bruk, til dømes med prosjektplassar for elevane rundt i regionen. Dette har Hardanger Kunstskuleprosjektet lufta i fleire regionale fora, og møtt stor åtgaum for. Kva slags skule er Hardanger Kunstskule? Med dette som utgangspunkt skal Hardanger Kunstskule vere ein skule som tilbyr ei engasjerande og jordnær kunstutdanning. Som undervisningsmål vil skulen fokusere på teknisk kunnskap av sjølve handverket i kunsten. Handverket er ein føresetnad for eksperimentering, og skulen skal ha grundig undervisning i ulike kunstteknikkar. Hardanger Kunstskule skal ha som mål i undervisninga at materiallære er høgt verdsett. I dag er det meir og meir fokus på konseptkunst. Haku skal, som det kjem fram av lærarplanen, tilby den grunnleggjande tekniske kompetansen. Som det kjem fram av lærarplanen ønskjer me eit hovudfokus på dei 3-dimensjonale faga. Glass, Keramikk, Skulptur er i tillegg til grunnleggjande ferdigheiter i teikning, maling dei handverksretta faga. I tillegg er me så heldige at me har fått kontakt med kompetanse innan kunstterapi. Som i filosofien til dei handverksretta faga, vil det her og leggjast stor vekt på fagkompetanse i feltet, samstundes som den reint personlege vinsten vert stor. Dette i kombinasjon med fag me har kalla kunstkom (kunstnarisk kommunikasjon) vil desse faga gje ein god innføring i eigenmeistring og formidling med tru på seg sjølv, og gje betre sjølvinnsikt. Å ha kjennskap til kunsthistoria og dei viktige trådane der ser me på som svert viktig, derfor vil kunsthistorieundervisning førekoma parallelt med modulane i kvart enkelt fag. Grunnleggjande IT-ferdigheiter som verktøyfag, saman med etablerarlære vil gje dei god kjennskap til etableringsprosessen. Utdanninga vil liggja på nivået som tilsvarar dei to siste åra i vidaregåande. Haku vil gje elevane ei god plattform som ei føreutdanning til høgare kunststudium, og god plattform for Side 3 av 4

22 Bilag 1 andre kulturfag og generelle fag på høgare nivå, til dømes, mediefag, arkitekturfag, ingeniørfag, med meir. Samstundes vil det vera ein yrkesrelevans i det dei har lært i løpet av dei to åra på Hardanger kunstskule, som det og kjem fram i lærarplanen og som overordna mål for undervisninga. Me ser det og som høgst aktuelt at me vil fungera som ein skuleplass for omskulering, og ser på det som særs viktig å ha eit fokus på meistring av talent med teknisk kunnskap, og utvikling av personlegdommen. Opprettinga av Hardanger Kunstskule har møtt svært positiv respons i heile regionen. Det kjem det og fram i bilaget om Hardangerlokk bilag 13 Med teknisk kompetanse som hovudmål, opplever me at me har livets rett som ein kat 6-A Skule. Med Hardanger som kunst og kulturhistorisk bakteppe, er det vel knapt ein plass i landet det passar betre inn med ein kunstskule med teknisk handverkskompetanse som grunnleggjande profil. Anna Stina Næss Dagleg leiar i Hardanger Kunstskule (Haku) Side 4 av 4

23 5. Bilag 2a - Stiftingsdokument

24 1 STIFTINGSDOKUMENT FOR STIFTINGA HARDANGER KUNSTSKULE Stiftinga Hardanger Kunstskule vert stifta av stiftarane som er dei same personane som utgjør det første styret, ved den einskildes underskrift på dette dokumentet. Følgjande vert avgjort ved stiftinga: 1. Føremål Føremålet til stiftinga er å drive privat kunstskule og elles i samsvar med vedtektene. 2. Grunnkapital. Som grunnkapital skyter Kvam herad inn kr ,- i kontantar. 3. Vedtekter. Vedtekter til stiftinga førekjem av vedlegg. 4. Styret. Første styre for stiftinga skal vere: Styreleiar: Dag Rune Mo, f.nr , Steinsdalsvegen 124, 5600 Norheimsund Styremedlemmar: Svein Ove Duesund, f.nr , Postboks 66, 5604 Øystese Dag Storås, f.nr , Øvre Valland 12, 5600 Norheimsund Lars Erik Klafstad f.nr , Lundanes 29, 5610 Øystese Jan Tjosås, f.nr , Børvevegen 105, 5610 Øystese 5. Revisor. Første revisor for stiftinga skal være Price Waterhouse Coopers, org. nr Dagleg leiar Dagleg leiar er Anna Stina Næss, f.nr , Kjosåsvegen 19, 5610 Øystese 7. Underskriftar

25 2 Dag Rune Mo, Norheimsund 25/3 08 Svein Ove Duesund, Norheimsund 25/3 08 Dag Storås, Norheimsund 25/3 08 Lars Erik Klafstad, Norheimsund 25/3 08 Jan Tjosås, Norheimsund 25/3 08

26 6. Bilag 2b - Vedtekter

27 VEDTEKTER FOR STIFTINGA HARDANGER KUNSTSKULE Vedteke på stiftingsmøte 25. mars NAMN Namnet til stiftinga er Hardanger Kunstskule. Det er ei næringsdrivande stifting. 2 FØREMÅL Stiftinga skal a) ivareta eigaroppgåvene til Hardanger Kunstskule i samsvar med gjeldande lover, reglar, andre offentlege føresegner og krav for skulens verksemd b) drive med utdanning innan kunst tufta på offentlege godkjende lærarplanar. c) medverke til positiv utvikling innan kunst- og kulturfeltet for Hardanger og Hordaland. 3 GRUNNKAPITAL Stiftinga sin grunnkapital er kr ,-. Grunnkapitalen er bunden, slik at det berre kan skje utbetalingar når eigenkapital er større enn grunnkapitalen. 4 STYRET SITT SETE Styret har sete i Kvam herad. 5 SAMANSETTING AV STYRET Stiftinga er leia av eit styre med 5 medlemmer, dvs. leiar og fire styremedlemmer. Det første styret er oppnemnd på stiftingsmøtet. Seinare vert styremedlemmer oppnemnde på følgjande måte: a) Styret vel sjølv styremedlemmer. b) Styret som er oppnemnt ved stiftinga skal fungera i eitt år. Deretter vert styret samansett på eit breitt kunst- og kulturfagleg grunnlag. Styret skal og ha medlemmer med organisasjonsmessig og økonomisk kunnskap og erfaring. Det nye styret tek sikte på at minst 40% av medlemme av styret skal vera kvinner. Kvam herad skal ha tilbod om å oppnemne ein av styremedlemmene. c) Tenestetida for styremedlemmer er 4 år. Første året vert 2 av styremedlemmene valde for 2 år. Dette for å unngå at alle i styret er på val samstundes. Styret skal oppnemne ein valkomite til å førebu val av nytt styre. d) Styret vel sjølv leiar. 6 STYRET SITT ARBEID a) Styret er stiftinga sitt høgste organ. Forvaltninga av stiftinga høyrer under styret. b) Styret skal sørgje for at føremålet med stiftinga vert ivareteke og at drifta skjer i samsvar med vedtektene. c) Styret kan treffe vedtak når meir enn halvparten av styremedlemmene er til stades eller deltar i handsaminga. d) Eit gyldig styrevedtak krev at fleirtalet av styremedlemmene som deltar i handsaminga av ei sak, har stemt for. Med stemmelikskap gjeld det som

28 2 styreleiaren har stemt for. Ved val eller tilsettingar vert den valt eller tilsett som får flest stemmer. e) Styret skal når Hardanger Kunstskule er godkjent av departementet som 6A skule, sørgje for at eit skulestyre vert etablert etter gjeldande lover og reglar i samsvar med privatskulelova. f) Stiftingsstyret skal fastsetje vedtekter for skulestyret og honorarsatsar for arbeidet. g) Stiftingsstyret skal inntil nytt styre er oppnemnt, jf. 5 b), ha det overordna ansvaret for skulen sitt rekneskap og budsjett stiftingsåret. Deretter fell ansvaret på det til ei kvar tid sitjande styre. 7 DAGLEG LEIAR Styret kan tilsetja ein dagleg leiar. Dagleg leiar står for den daglege leiinga av verksemda og skal følgje dei retningsliner og pålegg som styret har gjeve. Dagleg leiar skal sørgje for at rekneskapen for stiftinga er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltinga er ordna på ein trygg måte. 8 UGILDSKAP Eit styremedlem eller dagleg leiar må ikkje ta del i handsaming eller avgjerd av spørsmål som har slik tyding at saka må sjåast på som framtredande personleg eller økonomisk særinteresse for vedkommande. 9 GODTGJERSLE Styret fastset godtgjersle til styremedlemmer og dagleg leiar. 10 REVISOR Stiftinga skal ha ein registrert eller statsautorisert revisor. Revisor vert valt av dei same som vel medlemmer til styret 11 VEDTEKTSENDRINGAR Avgjerd om vedtektsendring kan gjerast av styret med minst 2/3 fleirtal på 2 påfølgjande møte med minst 3 månaders mellomrom 12 OMDANNING/OPPLØYSING Omdanning eller oppløysing av stiftinga kan gjerast av styret med minst 2/3 fleirtal på 2 påfølgjande møte med minst 6 månaders mellomrom. Dersom stiftinga vert oppløyst fordi kunstskulen ikkje startar opp eller at stiftinga vert oppløyst av andre grunnar, skal gjenståande verdiar i stiftinga gå til eit kulturformål i Hardanger, fastsett av stiftingsstyret på det siste møte og godkjent av Kvam herad. *****

29 7. Bilag 2c - Referat stiftingsmøte

30 Side 1 av 2 Referat stiftingsmøte for Hardanger Kunstskule Tid: Tysdag 25. mars 2008, kl Stad: Kvam Rådhus, Norheimsund Desse var tilstades: Jan Tjosås, Lars Erik Klafstad, Dag Storås, Svein Ove Duesund, Dag Rune Mo og Anna Stina Næss Saker som vart handsama: Sak 1. Godkjenne innkalling Dag Rune Mo vart føreslått å leia møtet, Anna Stina Næss vart føreslått å føra møteboka. Vedtak: Forslaget fekk samrøystes tilslutning Det kom forslag frå Dag Storaas om eit nytt punkt 7 på dagsorden; Prokura, samt at opphaveleg punkt 7. får nummereringa 8. Vedtak: Forslaget fekk samrøystes tilslutning Sak 2. Godkjenne stiftingsdokumentet Det framlagde dokumentet vart gjennomgått. Det vart gjennomført ein del språkmessige endringar. Det reviderte stiftingsdokumentet er vedlagt møteboka. Vedtak: Det reviderte stiftingsdokumentet fekk samrøystes tilslutning Sak 3. Godkjenning av vedtekter Forslag til vedtekter er utarbeidd av Anna Stina Næss i samråd med advokat Pål Heldal og konsulent Ragnar Johansen. Forslaget vart gjennomgått punkt for punkt, og det vart føreteke språklege endringar undervegs. Dei reviderte vedtektene er vedlagt møteboka. Vedtak: Dei reviderte vedtektene vart samrøystes vedteke Sak 4. Val av styreleiar Dag Rune Mo vart føreslått som styreleiar Vedtak: Dag Rune Mo vart samrøystes vald som styreleiar Sak 5. Val av dagleg leiar Anna Stina Næss vart føreslått som dagleg leiar Vedtak: Anna Stina Næss vart samrøystes vald som dagleg leiar Sak 6. Val av revisor Det kom forslag frå Jan Tjosås på revisjonsfirmaet Price Waterhouse Coopers. Dette firmaet er lokalisert i Norheimsund og har gode preferansar. Vedtak: Revisjonsfirmaet Price Waterhouse Coopers vart samrøystes vald til å utføra revisjonsoppgåvene for Hardanger Kunstskule. Sak 7. Prokura Forslag frå Dag Storaas at prokura vert gjeve styreleiar og dagleg leiar. Vedtak: Styreleiar, Dag Rune Mo og dagleg leiar Anna Stina Næss vert gjeve prokura

31 Side 2 av 2 Sak 8. Føreta registrering med underskrifter Stidtigsdokumentet vart signert av alle stiftarane i 5 eksemplar. Møtet slutt kl Anna Stina Næss Dag Rune Mo

32 8. Bilag 3a - Brev til Brønnøysundregistrene

33 Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret 8910 Brønnøysund Hasteregistrering av stiftinga Hardanger Kunstskule. 1. Stiftinga Hardanger Kunstskule ber om hasteregistrering i Brønnøysund. Stiftinga søkjer godkjenning som kategori 6A privatskule og fristen for søknaden er 1. april. Det er viktig at stiftinga registrerast så snart som mogleg, slik at ikkje dette hindrar saksgangen i departementet. 2. Stiftinga søkjer også registrering i stiftingsregisteret. 3. Erklæring frå revisor sendes separat. Beste helsing Dagleg leiar Anna Stina Næss

34 9. Bilag 3b - Hovedblankett til Brønnøysund

35 Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, NAV Aaregisteret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret og Skattemanntallet for etterskuddspliktige Send blanketten til: Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret 8910 BRØNNØYSUND 1. Navn/Foretaksnavn (se veiledningen) 1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) STIFTINGA HARDANGER KUNSTKULE 1.2 Eventuelt nytt navn/foretaksnavn. For enheter registrert i Foretaksregisteret er navne-/foretaksnavneendringen gebyrbelagt 1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn/foretaksnavn) NB! Husk original underskrift i felt Meldingen gjelder (se veiledningen) 2.1 Enhet som ikke er registrert tidligere (enhet som ikke har eget organisasjonsnummer) 2.2 Endringer/nye opplysninger (fyll bare ut de felt endringen gjelder) 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet 2.4 Sletting av enhet 3. Registrering i andre registre (i tillegg til registrering i Enhetsregisteret) 3.1 Skal enheten registreres i Foretaksregisteret? (Det er gebyr på registreringen.) 3.2 Har virksomheten omsetning som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser? (Se veiledningen) 3.3 Enheten - har eller venter å få arbeidstakere - betaler/skal betale andre enn arbeidstakere vederlag som det skal betales arbeidsgiveravgift av etter folketrygdloven Har eller venter enheten å få virksomhet på flere adresser? 4. Hovedkontorets adresse (forretningsadresse/besøksadresse) Gate, husnummer eller sted Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ved kjøp, salg eller nedleggelse av virksomhet må felt 9 og 10 fylles ut. Se veiledningen om registreringsrett/-plikt i Foretaksregisteret. Er svaret ja, fyller du også ut blankettens del 2. Hvis ja, får du nærmere informasjon tilsendt. Postnummer Poststed Kommune Land Telefonnummer Telefaksnummer Mobiltelefonnummer Hjemmeside 5. Postadresse Postboks, gate, husnummer eller sted Kjosåsvegen 19 E-postadresse Postnummer Poststed Kommune 5610 Øystese Kvam haku.no 6. Virksomhetens beliggenhetsadresse (oppgis bare hvis virksomheten foregår på annet sted enn oppgitt i felt 4) Gate, husnummer eller sted SignForm 2007 Elektronisk utgave Postnummer Poststed Kommune 7. Innsender/gebyransvarlig Innsender vil bli benyttet som kontaktperson om saken og vil blant annet få tilsendt krav om gebyr ved registrering i Foretaksregisteret Navn/Foretaksnavn Stiftinga Hardanger Kunstskule Kundenummer i Brønnøysundregistrene hvis tildelt Postboks, gate, husnummer eller sted Telefonnummer Telefaksnummer Kjosåsvegen Postnummer Poststed Saksreferanse for innsender/attention 5610 Øysetse Innsendt via - bare for internt bruk Kundenummer Saksnr./referanse Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å hente inn de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret eller Enhetsregisteret på telefon BR B Blanketten er godkjent av Brønnøysundregistrene August 2007 Side 1 av 6

36 8. Organisasjonsform (fylles bare ut ved melding om enhet som ikke er registrert tidligere) Kryss av for enhetens organisasjonsform Enkeltpersonforetak Gjensidig forsikringsselskap Forening/lag/innretning (eneinnehaver) Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) Sparebank Eierseksjonssameie Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) Statsforetak (SF) Tingsrettslig sameie Partrederi Interkommunalt selskap Bo Kommandittselskap (KS) Kommunalt foretak/ Fylkeskommunalt foretak Verdipapirfond Aksjeselskap (AS) Utenlandsk enhet Offentlig sektor Allmennaksjeselskap (ASA) Boligbyggelag (må spesifiseres i felt 27) Europeisk økonomisk Annen juridisk person, foretaksgruppe (EØFG) f.eks. pensjonskasser og pensjonsfond Annet selskap med (må spesifiseres i felt 27) begrenset ansvar (BA) Se veiledningen til felt 3.1 om registreringsrett/-plikt i Foretaksregisteret Skal registreres i Foretaksregisteret Skal registreres i Foretaksregisteret hvis enheten driver næringsvirksomhet Skal ikke registreres i Foretaksregisteret NB! Husk original underskrift i felt 28 Borettslag Stiftelse 9a. Stiftelse av enhet. Start eller kjøp av virksomhet 9b. Salg eller nedleggelse av virksomhet Dato for stiftelse av enheten: Er enhetens virksomhet Dato År Har enheten Dato År - solgt/overdratt? Dato År - startet ny virksomhet? Ja Nei (oppgi ny eier under 10b) Ja Nei - kjøpt/overtatt virksomhet? Dato År Dato År (oppgi tidligere eier under 10a) Ja Nei - nedlagt? Ja Nei Ved kjøp av mva.-pliktig virksomhet, må blankettens del 2 også fylles ut. Ved salg eller opphør av mva.-pliktig virksomhet, må blankettens del 2 også fylles ut. 10a. Kjøp/overtakelse av virksomhet fra 10b. Salg/overdragelse av virksomhet til Tidligere eier: Navn/Foretaksnavn Organisasjonsnr.: (hvis registrert) Gate, husnummer eller sted Ny eier: Navn/Foretaksnavn Organisasjonsnr.: (hvis registrert) Gate, husnummer eller sted Postnummer Poststed Postnummer Poststed 11. Virksomhet/bransje Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av den næringsvirksomheten som utføres for eks.- butikkhandel med dagligvarer, hotell med restaurant, produksjon av husholdningsvarer av plast. Hvis enheten driver næringsvirksomhet i flere bransjer, må hver enkelt av dem oppgis i rekkefølge etter hvor viktige de er, f.eks. etter størrelsen på omsetning/sysselsetting. Enheter som ikke driver næringsvirksomhet (f.eks. musikkorps, idrettslag) oppgir den aktivitet som skal utøves. Føremålet til stiftinga er å drive privat kunstskule, og ellers i samsvar med vedtektene. 12. Daglig leder, innehaver, forretningsfører eller annen kontaktperson Oppgi alltid innehaver. Hvis enheten har daglig leder og/eller forretningsfører oppgir du dette i tillegg. For utenlandsk enhet med forretningssted i Norge: oppgi eventuell daglig leder i Norge og/eller eventuell innehaver. For mva.-pliktig utenlandsk enhet uten forretningssted i Norge: oppgi norsk mva-representant. Hvis enheten ikke har innehaver, daglig leder eller forretningsfører: oppgi en annen kontaktperson for enheten. Hvis daglig leder, forretningsfører eller norsk mva-representant er en juridisk person: oppgi i tillegg en kontaktperson. Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer må søke om/oppgi D-nummer (se veiledningen). Ved endring av virksomhet/bransje, oppgi dato for når endringen trådte i kraft. Dato F År Fødselsnr./D-nr.(11 siffer)/organisasjonsnr. Navn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Kryss av Adresse Postnummer Poststed Kjosåsvegen Øystese Fødselsnr./D-nr.(11 siffer)/organisasjonsnr. Navn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Adresse Postnummer Poststed 13. Ønsket målform Bokmål Nynorsk BR B Side 2 av 6

37 Videre utfylling av blanketten: Enkeltpersonforetak skal ikke fylle ut feltene i hovedblanketten. Andre organisasjonsformer fyller ut disse feltene hvis opplysningene finnes. HUSK: Alle organisasjonsformer må underskrive i blankettens felt Vedtekter/selskapsavtale Fylles bare ut hvis enheten skal registreres eller er registrert i Foretaksregisteret og/eller Stiftelsesregisteret. Gjeldende vedtekter/selskapsavtale vedtatt: Dato År 25/ Må vedlegges 15. Kapital i aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap og stiftelser Fylles bare ut hvis enheten skal registreres eller er registrert i Foretaksregisteret og/eller Stiftelsesregisteret. Kapital i henhold til vedtekter/selskapsavtale Totalt innbetalt kapital i kommandittselskap Bunden kapital i kommandittselskap ,00 NB! Husk original underskrift i felt 28 Kapitaltegningen omfattes av verdipapirhandelloven 5-2 om prospektplikt Kapitalendringen gjelder: Kapitalforhøyelse* Gjennomføring av kapitalnedsettelse Innbetaling (KS) * Gi nærmere opplysninger i blankettens felt 27 når aksjekapitalen forhøyes ved bruk av styrefullmakt, konvertering av lån som gir rett til å kreve utstedt aksjer, utstedte tegningsrettsaksjer eller frittstående tegningsretter. 16. Beslutning om kapitalnedsettelse i aksjeselskap, allmennaksjeselskap og kommandittselskap og stiftelser I generalforsamling/selskapsmøte Dato År ble det besluttet å sette ned aksjekapitalen/selskapskapitalen/grunnkapitalen fra kroner med kroner til kroner Beløpet skal anvendes til (kryss av): Dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte Tilbakebetaling til aksjeeierne/deltakerne 17. Fusjon Selskapet har besluttet oppløsning for å fusjonere med: Avskrivning på deltakernes innskuddsplikt Avsetning til fond å overta: Kryss av dersom det gjelder fusjon mellom: gjennomføring av fusjon med: Mor og heleid datterselskap To heleide datterselskap Navn/Foretaksnavn Organisasjonsnr.: Adresse Postnummer Poststed Allmennaksjeselskap angir om meldingen gjelder fusjonsplan 18. Fisjon Selskapet har besluttet kapitalnedsettelse i forbindelse med fisjon*: oppløsning for å fisjonere med: å overta: * Fyll ut fra kroner med kroner til kroner gjennomføring av fisjon med: Navn/Foretaksnavn Organisasjonsnr.: Adresse Postnummer Poststed Navn/Foretaksnavn Organisasjonsnr.: Adresse Postnummer Poststed Allmennaksjeselskap angir om meldingen gjelder fisjonsplan BR B Side 3 av 6

38 19. Styre, deltakere o. a. (dokumentasjon må vedlegges - se veiledningen) Tilleggsopplysninger i forbindelse med styrevalg skal angis i feltet for spesielle opplysninger helt til høyre. I foretak med ansatterepresentasjon i styret, må disse merkes med D for valgt av de ansatte. I aksjeselskap og allmennaksjeselskap med flere aksjeklasser, kan det gis opplysning om hvilken aksjeklasse vedkommende er valgt av: A for valgt av A-aksjonærene, B for valgt av B-aksjonærene, C for valgt av C-aksjonærene. Ansvarlig selskap med delt deltakeransvar (DA) og interkommunalt selskap skal oppgi ansvarsandel i prosent eller brøk i feltet for ansvarsandel. Utenlandsk enhet oppgir eventuelt særskilt styre for virksomheten i Norge. Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer må søke om/oppgi D-nummer (11 siffer). NB! Husk original underskrift i felt 28 Både ved nyregistrering og ved endring av styre, deltakere o.a. må samtlige medlemmer oppgis. Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/org.nr. Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Dag Rune Mo x Adresse Postnr. Poststed Steinsdalsvegen Steinsdalen Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/org.nr. Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Svein Ove Duesund x Adresse Postnr. Poststed Postboks Øystese Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/org.nr. Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Kryss av for riktig rolle Dag Storås x Adresse Postnr. Poststed Øvre Valland Norheimsund Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/org.nr. Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Lars Erik Klafstad x Adresse Postnr. Poststed Lundanes Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/org.nr. Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Jan Tjosås x Adresse Postnr. Poststed Børvevegen Øystese Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/org.nr. Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Adresse Postnr. Poststed Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/org.nr. Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Adresse Postnr. Poststed Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/org.nr. Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Adresse Postnr. Poststed Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/org.nr. Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Adresse Postnr. Poststed Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/org.nr. Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Adresse Postnr. Poststed Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/org.nr. Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Adresse Postnr. Poststed Andre merknader Hvis det ikke er plass til samtlige styremedlemmer, deltakere o.a. i felt 19, kan eget bilag benyttes. BR B Side 4 av 6

39 20. Signatur Oppgi hvem som er tildelt signatur. Standardalternativene nedenfor kan benyttes. Pass på at avkryssingen er i samsvar med eventuelle vedtekter/avtale. Styret i fellesskap Styrets leder og nestleder hver for seg Deltakerne hver for seg Styrets medlemmer hver for seg Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap Deltakerne i fellesskap To styremedlemmer i fellesskap Daglig leder alene Komplementaren alene Styrets leder alene Daglig leder og styrets leder i fellesskap Annen signaturbestemmelse: Er signatur tildelt navngitte personer eller enheter, må navn, adresser, fødselsnummer/d-nummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer oppgis. Hvis flere har signaturrett, må det gå fram om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Begrensninger utover dette kan ikke registreres. Ved endringer må samtlige signaturberettigede oppgis. Dag Rune Mo Steinsdalsvegen Norheimsund Anna Stina Næss, Kjosåsvegen 19, 5610 Øystese NB! Husk original underskrift i felt Prokura Standardalternativene nedenfor kan benyttes hvis det er tildelt prokura. Daglig leder alene Annen prokurabestemmelse: Styrets leder alene Er prokura tildelt navngitte personer, må navn, adresser, fødselsnummer/d-nummer (11 siffer) oppgis. Hvis flere har prokura, må det gå fram om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Begrensninger utover dette kan ikke registreres. Ved endringer må samtlige prokurister oppgis. Dag Rune Mo Steinsdalsvegen Norheimsund Anna Stina Næss, Kjosåsvegen 19, 5610 Øystese Prokura er tildelt i fellesskap. 22. Revisor (må være godkjent av Kredittilsynet) Organisasjonsnr. Navn/Foretaksnavn Price Water House Coopers Adresse Postnummer Poststed Postboks Norheimsund Jeg bekrefter å ha påtatt meg oppdraget som revisor (underskrift). Bekreftelse kan også gis i form av egen vedlagt erklæring fra revisor. 23. Regnskapsfører (må være autorisert av Kredittilsynet) Organisasjonsnr./fødselsnr. D-nr.(11 siffer) Kvam herad Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn) Adresse Postnummer Poststed Grovagjelet Norheimsund Jeg bekrefter å ha påtatt meg oppdraget som regnskapsfører (underskrift). Bekreftelse kan også gis i form av egen vedlagt erklæring fra regnskapsfører. 24. Navn og adresse m.m. for virksomheten i Norge Navn/Foretaksnavn Organisasjonsnr.: Gate, husnummer eller sted Telefonnummer Mobiltelefonnummer Postnummer Poststed Kommune 25. Offentlige eller utenlandske eierandeler 26. Konsern/foretaksgruppe Offentlige eierandeler Nei Ja Kryss av hvis: Enheten inngår i konsern/foretaksgruppe Utenlandske eierandeler Nei Ja Det har skjedd endringer i konsernstrukturen Nærmere informasjon vil bli tilsendt BR B Side 5 av 6

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) Rorbua Dolmsundet BA

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) Rorbua Dolmsundet BA Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret, SSBs bedrifts-

Detaljer

1.2 Eventuelt nytt navn/foretaksnavn. For enheter registrert i Foretaksregisteret er navne-/foretaksnavneendringen gebyrbelagt

1.2 Eventuelt nytt navn/foretaksnavn. For enheter registrert i Foretaksregisteret er navne-/foretaksnavneendringen gebyrbelagt Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret SSBs bedrifts- og

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes)

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) SignForm 2008 Elektronisk utgave NB! Husk original underskrift i felt 28. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte feltene se egen veiledning Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer:

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer: 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret

Detaljer

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn)

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn) Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret SSBs bedrifts- og

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet SignForm 2014 Elektronisk utgave 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås

Detaljer

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte :i Vi tåre-ri fiéigrfetr ndregis-t:rer:.é' NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte Samordnet registermelding Del1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret.

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer f.5» " if-'.i Lr_;»l";'!" NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte Samordnet registermelding el1 - Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret,

Detaljer

1.1 Foreningens fullstendige navn må fylles ut Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes)

1.1 Foreningens fullstendige navn må fylles ut Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes) 1. Foreningens navn Samordnet registermelding Forenklet blankett for foreninger for registrering i Enhetsregisteret, Frivillighetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret og NAV Aa-registeret

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/firma (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes)

1.1 Enhetens fullstendige navn/firma (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret, SSBs bedrifts-

Detaljer

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Nuvsvåg Skoles Venner Kommune* Loppa Organisasjonsnummer * 998727871 Kommunenummer * 2014 Fylkeskommune

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Humanistskolen AS Kommune Kommunenummer

Detaljer

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt * Aglo vgs Organisasjonsnummer * 989004255 Kommune Stjørdal Kommunenummer Fylkeskommune 1714 Nord-Trøndelag For norske skoler i utlandet Land/delstat/provins

Detaljer

Søknad om godkjenning av frittstående grunnskole, jf. friskoleloven 2 1

Søknad om godkjenning av frittstående grunnskole, jf. friskoleloven 2 1 1. utgave: April 2004 Søknad om godkjenning av frittstående grunnskole, jf. friskoleloven 2 1 (For utfylling av skjemaet: se veiledningen som også finnes på UFDs nettsider. Vi gjør oppmerksom på at det

Detaljer

Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Samordnet registermelding Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts-

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Vestfold

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Vestfold Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Gjennestad videreg#ende skole Kommune Stokke

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1.

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * St. Paul skole Kommune Kommunenummer 1201

Detaljer

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak 1. Forenklet registermelding Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister

Detaljer

1.1 Fullstendig namn/føretaksnamn på eininga (skal alltid fyllast ut) Organisasjonsnummer

1.1 Fullstendig namn/føretaksnamn på eininga (skal alltid fyllast ut) Organisasjonsnummer SignForm 2014 Elektronisk utgåve 1. Samordna registermelding Del 1 Hovudblankett for registrering i Einingsregisteret, Føretaksregisteret, Meirverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås

Detaljer

Last opp bekreftelse på innskuddskapital på minimum 100 000 kr.

Last opp bekreftelse på innskuddskapital på minimum 100 000 kr. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Navn på rettssubjekt Kommune* Kommune Organisasjonsnummer * xxxxxxxxxxxx Kommunenummer * xxxx Fylkeskommune

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Buskerud Kommune: Drammen (0602) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Søknad om: Ny videregående skole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny videregående skole etter privatskoleloven Søknad om: Ny videregående skole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Hordaland Kommune: Bergen (1201) Organisasjonsform Skolen må være

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Veiledning Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i nhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Finnmark Kommune: Alta (2012) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene =I 1111=1 ffi I EE Kundenr : 974132 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Gaute Krogfjord Registrering av endring i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Vi viser til elektronisk utfylt

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Hordaland Kommune: Kvinnherad (1224) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Overhalla (1744) Organisasjonsform Skolen må være

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nordland Kommune: Bodø (1804) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i Veiledning Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsregisteret NAV Aa-registeret Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: Bjugn (1627) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i Veiledning Samordnet registermelding Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet NAV Aa-registeret Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

ARBEIDSLISTE FOR IDRETTSLAG OG BEDRIFTSIDRETTSLAG UTEN ORGANISASJONSNUMMER I ENHETSREGISTERET REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET

ARBEIDSLISTE FOR IDRETTSLAG OG BEDRIFTSIDRETTSLAG UTEN ORGANISASJONSNUMMER I ENHETSREGISTERET REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET ARBEIDSLISTE FOR IDRETTSLAG OG BEDRIFTSIDRETTSLAG UTEN ORGANISASJONSNUMMER I ENHETSREGISTERET REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere klubben må identifisere

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Verdal (1721) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Buskerud Kommune: Drammen (0602) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Søknad om: Ny videregående skole etter friskoleloven - opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram

Søknad om: Ny videregående skole etter friskoleloven - opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram Søknad om: Ny videregående skole etter friskoleloven - opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Hordaland Kommune: Bergen

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene ' ij HELSE SØR-ØST RHF Postboks 404 2303 HAMAR Brønnøysund LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000506182-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000506182-00002 Registerutskrift

Detaljer

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere foreningen må identifisere seg. Det tilbys flere muligheter. Finn fram en av følgende

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene 7 7 9 O MALM Brønnøysund 30.04.2016 LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000746946-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000746946-OOO02 Registerutskrift fra SAKSYS 20l6000O746946

Detaljer

Helsedirektoratet. Kvinnh:?;r3dkcnrnune MONIKA HAUGLAND RÅDHUSET KOMM. post@kvinnherad.kommune.no. www.kvinnherad.kommune.no/ TTBU, SLT-koordinator

Helsedirektoratet. Kvinnh:?;r3dkcnrnune MONIKA HAUGLAND RÅDHUSET KOMM. post@kvinnherad.kommune.no. www.kvinnherad.kommune.no/ TTBU, SLT-koordinator Søknad om tilskudd y Skjema er utfylt Kvinnh:?;r3dkcnrnune av Fornavn MONIKA Etternavn HAUGLAND Fødselsdato Saksnr Saksbeh t_ 41272 (C -- rn Informasjon om søker - En søknad - Tilskudd må alltid ha én

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Fylkesmannen innvilger, utbetales alltid til den virksomheten

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2009 0002 2606 74

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2009 0002 2606 74 Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret 8910 BRØNNØYSUND Innsender: Sognsveien 61 0851 OSLO Sammendrag av elektronisk registrering Dato: 22.01.2009 Side 1/5 Meldingstype Nyregistrering Organisasjonsform

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Frist: 2.mai 2016 Skjema sendes elektronisk til: post@bergensklinikkene.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene 101= 1 110111 EION le= 110111 MI INIE Brønnøysundregistrene Kundenr : 2132215 Wiersholm, Mellbye & Bech AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres ref.: Siri Rosendal Registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Detaljer

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366)

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366) Vår saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: Vår referanse: 01.04.2016 2015/2368 Deres dato: Deres referanse: 31.03.2015 Hordaland Privatgymnas AS petter.alvik@akademiet.no Vedtak om avslag -

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet/tiltaket. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 INFORMASJON OM SØKER En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere

Detaljer

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = =

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = 8. september 2010 ProsjektplanK= = Engagement letter = Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

Deres ref.: vi~ii 02.12.2011

Deres ref.: vi~ii 02.12.2011 fl fl Bronnøysundregistra ~ Kundenr : 2489227 VOLDA NÆRINGSFORUM Storymra 2 Deres ref.: vi~ii 02.12.2011 Registrering i Einingsregisteret Vi viser til elektronisk utfylt melding motteken 30.11.2011 med

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

EE Brønnøysundregistrene

EE Brønnøysundregistrene EE Brønnøysundregistrene REGISTERUTSKRIFT FRA ENHETSREGISTERET recristr.: Organisasjonsnr.: 874 777 072 Navn/foretaksnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG 18.02.2009 Forretningsadr.: Alf Nebbs gate 2 13.12.2010

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2015 0018 2343 32

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2015 0018 2343 32 Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret 8910 BRØNNØYSUND Innsender: Auskarnes 3 9518 ALTA Sammendrag av elektronisk registrering Dato: 27.03.2015 Side 1/5 Meldingstype Nyregistrering Organisasjonsform Samvirkeforetak

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 13. april 2016 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret EVRY AS Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Hensikten med dette dokumentet... 1 1.2 Overordnet tjenestebeskrivelse... 1 2 Produkter... 2 2.1 Årsregnskap

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER - En søknad må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter eller organisasjoner har samarbeidet

Detaljer

Kommunenummer i 1224 I KVINNHERA Kun for kommuner. afaa

Kommunenummer i 1224 I KVINNHERA Kun for kommuner. afaa Søknad ' tdskddd Ta Helsedirektoratet,[~l*

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL SØKNAD OM BYGGJELØYVE 1. FORMÅL Behandla søknader om byggjeløyve ved å kontrollera om søknaden er i samsvar med krav i plan- og bygningslova og tilhøyrande

Detaljer

Vedtekter for Stiftelsen Hamar Montessoriskole

Vedtekter for Stiftelsen Hamar Montessoriskole Hamar Montessoriskole Aluvegen 42 2319 HAMAR Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no Org.nr: 983 424 961 Hamar Montessoriskole Granvegen 6 2322 RIDABU Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 13/ /2181 N-460/

Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 13/ /2181 N-460/ ULLENSVANG HERAD Kvinnherad kommune Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 13/397-8 14/2181 N-460/ 20.02.2014 FOLGEFONNSENTERET - OPPRETTING AV STIFTING Vedlagt fylgjer saksutgreiing med vedtak. Med

Detaljer

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Dette eksempelet er et eksempel på en omvendt mor-datter-fusjon der datterselskapets aksjekapital er uendret etter fusjonen.

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer